ขฃทวผจศฤคหฬแค๋ขฃ ขฃฒแต๎ฅํฅฐมาธหฐ์อ๗ขฃ

ว๒๑ฝฦฌคฯฟอฮเภไฬวคฮฬดค๒ธซค๋
1 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/09(ลฺ) 22:42:36 ID:FOPm9mW2
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฝ๕คฑคฦกฤกฤ

2 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/09(ลฺ) 22:44:29 ID:FOPm9mW2
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก คคครคฟคคคณคฮธภอีค๒ฒฟฟอคฌธคหคทคฦคญคฟคฮคซกฤกฤกกกก กก กก กก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกคฝคทคฦฒฟฟอคฌต฿ค๏ค์คฦคญคฟคฮคซกฤกฤกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกคฝค์คฯผซสฌคหคโสฌคซค้คสคคกฤกฤ

3 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/09(ลฺ) 22:46:03 ID:FOPm9mW2กกกกกกกกกกกกคฟคภกฤกฤกฤ

4 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/09(ลฺ) 22:46:35 ID:FOPm9mW2
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกผซสฌคฯต฿ครคฦคโค้คจคสคซครคฟ

5 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/09(ลฺ) 22:47:35 ID:FOPm9mW2
กกกกกกกกกกกกกกคฝค์คภคฑคฯสฌคซค๋

6 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/09(ลฺ) 22:48:24 ID:FOPm9mW2
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกคฝคฮธภอีค๒ฤพภธคหคทคฦคญคฟค๏คฑคธคใคสคคกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกคฟคภปืคคยณคฑคฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกผซสฌคฮฟอภธคหธ๗ค๒บนคทคฦคคทคคคศกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกผซสฌค๒ต฿ครคฦอ฿คทคคคศกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกคภคฑคษคฝคฮธภอีคฯรฏคหสฌคซครคฦคโค้คจคบกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกคฟคภฦจคฒยณคฑคฟ

7 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/09(ลฺ) 22:49:00 ID:FOPm9mW2
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกคฝคฮท๋ฒฬคฌกฤกฤกฤ

8 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/09(ลฺ) 22:49:34 ID:FOPm9mW2
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.............................................:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::...:กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกก:..::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::....:กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก:..::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก:::;:;: :.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.;กญ::;;กกกกกกกกกกกกกกกกกก::::::::กกกกกก::::::::;:;:;: กฎ;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;กก;:;:;:กกกกกกกกกกกกกกกก:::::::;:;กกกก:::::::::.;:;:;:;:;กก;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;กก ;;;Žคกก กกกกกกกก::::::::::::::;:;กกกก;:;:;:;:;:;:..:;:;:กก.;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.;กก ;:;.:กก ..............กก:::::::::::..................กกกด;;กก ;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.;กก;:;; ;กญกญ;:;:;:;:;:;:;:;กฎกฎ;กก;: ;กญ;:;:;:;:;:;:;:;:;กด ;; กก;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;กก;:; ;;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;; กญกฎ;;:;:;:;:;:;:;:;:;:;;:;:;; ;:;กก;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;กก;;กก;;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:.:กก;:;กด;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;; .;;กก;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::...;..:กกกดŽค;;;;;;;;;;;.:กญ.;กญ;;กฎ;;กฎกดŽค;;;;;;;;;;...::Žค..:Žค..;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;กกกก.กฎกฎ -กพ--Žค..; ;:::::::::;กดŽค,-กพ--Žคกญ;;กก ;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::..Žค............กก;:;:;.กก;;;:;Žค;:; ;:;กกกก...............;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กฎ;กก ;;:;กณ;;กก .กฎกญ;กฎกว ;:;:;กก .:;:.:;กก;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;กก.;.;;.;.;:;.;..;Žค..;Žค..;Žค;..,Žค..;..;..;.;.::.; : ;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.;กกกดกด;Žค;...;..;....;....;Žค;..;..:Žค..:กญ::: ;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;กกกก กฎกฎ;..;..;..;..;..;..;..;...;...:: ::::: ;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.กดกขกก .กฎกญกฎกญกฎ;กญกฎกญกฎกญ;:::::: . ..:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::...กกกกกกกกกกกกกก..:;;:;:; ....:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: กกกกกกกกกกกกกก กก ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

9 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/09(ลฺ) 22:50:13 ID:FOPm9mW2
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกผซสฌคฮผ๓คหคซคฑคฟฦ์คฌฅญฅ๊ฅญฅ๊คศฤ๙คครคฦคคคฏคฮคฌสฌคซค๋กกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกฦ฿คคฦ฿ฤหคฮรๆควฐีผฑคฌว๖คฏคสครคฦคคคฏกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกคขคขฮษคซครคฟกฤกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกปืคคฤฬค๊คหคสค้คสคคฟอภธคภครคฟคฑคษกขบวธๅคฯพๅผ๊คฏคคคญคฝคฆคภกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกคฝคฆคภกฤกฤคโคฆกฤกฤ

10 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/09(ลฺ) 22:51:20 ID:FOPm9mW2
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกคณค๓คสฬฟคฯคคค้คสคค

11 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/09(ลฺ) 22:51:56 ID:FOPm9mW2
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกคภคซค้มแคฏณฺคหกฤกฤกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกคคค้คสคคคฮกฉกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกคจกฉ

12 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/09(ลฺ) 22:52:28 ID:FOPm9mW2
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกคคค้คสคคคสค้กฤกฤ

13 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/09(ลฺ) 22:52:59 ID:FOPm9mW2
=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ
,,,,กฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฎกคุ,,,,,____ กก กก กภ"''กณกก_กฒกฒ,,--กก''""กฑ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฑ''''''ก----- กข
กกกกกฒกฒ ,,กก----จก ''' กฑกฑ กภกก/ข,!กก/ข,)กกกกกกกกกก กภ กฒกฒ_กกกภ
กฑกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกY กก Žษ /กกกก/ /"`กณ กก _กก.กภกกกกกภ กก i
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก∟___Yกกกก /./กกกก/กกกกกภกภกกกภกกฆหกก!
จฃจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจคกกกก.//กกกก:/./Ž`)กกกกกภ.l กก|กกกก`จฅกกกกกกกกกก กฒ_,--ก
จขกกกกกกกกกกคมค็คฆคภคคกกกกกกกกกกกก กก จข-::`!กกกก //กก./กกกภกก`!กก/กกกกกฒ,,--ก''"กฑ
จฆจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจฅ กก กณ-.//กก./กกกำกก กำกกกำ"กกกฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กณ-/กก/กก /กก/
=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=

14 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/09(ลฺ) 22:54:26 ID:FOPm9mW2
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฃ

15 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/09(ลฺ) 22:54:54 ID:FOPm9mW2
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกฤกฤกฤรฏคซคฌผซสฌค๒ธฦค๓ควคคค๋กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกรฏคซคฌผซสฌค๒ษฌอืคศคทคฦคคค๋กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกคฝค์คฯคศคฦคโด๒คทคคคณคศคภคฑคษกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกควคโกฤกฤ

16 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/09(ลฺ) 22:55:28 ID:FOPm9mW2
กกกกกกกกกกกกกก กก กก กก !กกกก,./ ''ŽŽŽŽ'''ŽฐŽคกกกกกกกกกกกกขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฃกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขกกกก__กก กก กก ,'
กกกกกกกกกกกก กก กก กก กก!กก / กกกกกกกกกกกก`Žค '"ข''Žค,กกกกกกกกกกกกกกกกกฃกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกก กกกก,ฃ๒'"กกกก Ž"กกกก !
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/กก.จขกกกกกกกกกกกกกกจขกกกกกก .!กกกกกกกฃกกกกกกกกกกกกกกกกกก _..-กฤ.' -Žค.กก กกขกกกกกกกก /กกกกกกกกกกกกกก ,!
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/ กก- กณกกกกกกกกกกกกกก/กกกกกก.,./กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/ กกกกกกกกกก .กภกกกกกกกกกกกก.ฃ์กกกกกกกกกกกกกกกกl
'-Žค กก กก กก กก _กฟกซกกกก กกกกกณกขกกกก . กฟ : ''=Žฦกญกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก lŽกกกกกก.กฒ_กกกก .ฃ์,กกกกกฃกกกกกกกฎ'-.กฒกฒ กพ'กก '!
กฃกกกฎŽกฑกฑกฑ"กกกกกกกกกกกกกกกกกฎŽŽŽŽกญกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฃกกกกกกกกกกขกก !กก .กฟกกกก .กฎ''Žคกก,!กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก!
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฃกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฃกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกณ .|กกกกกกกกกก . !/กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก '!
กกกฃกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฃกกกกกก _กกกกกกกกกกกกกกกกกก กฎกข
กกกกกกกกกกกกกกกกกฃกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฃกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/.'Žค___,..rกกกกกกกกกกกกกกกณ
กฑกฎ'''-กขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,, --กฅ กก กกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก ,,ฅฃกฝŽฐŽคกกกกกกกกกกกภ,,,,.กฟกกกกกกกกกกกกกกกก กภ
กกกกกกกก กณ กกกกกกกกกกกกขกก / กกกกกกกฎ'Žค กก กกกกกกคสค๓คฮฐูคหกฤกฤกฉกกกกขกก กทกกกกกกกก ฃ์กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กณกข
กกกกกกกกกก|กกกกกกกกกกกกกกกกกก lŽกกกกกกกกกก กักกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.ฃ์กกกกกกกก ,/.กกกกกกกกกฃกกกกกกกกขกก กก กกกก/ '''' กก กฎ-Žค
กกกกกกกกกกฃ์กกกกกกกกกกกกกกกกกก กณกกกกกกกก ./กกกกขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฎ;;กก -'"กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กณ,_,กฅกกกกกกกฎŽŽ''Žฐ
กกกกกก.กฟ .กกกกกกกกกกกกกกกกข.กฎ'กฝ-Žฐ'"กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฃ์กณ,
กฝกฝ'" , กพกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฃกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฃกกกกกกกกกกกกกก กก iŽคกกกก./ กก!กกกกกกกฃกกกกกก_,,,
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฃกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขกกกกกกกกกก Žอกฑกซ กก/กกกกกกกกกกกก /กกกกกั
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฃกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกก /ข'iกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฎ"'"กซกกกกกกกกกกกกกก กฎ'Žฐ''ก์
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก, กพ'ŽฐŽคกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก .`Žฐฅค
กกกกกกกกกกกกขกก กก ขกก 'Žอ,Žะ,กกกกจขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขกฒ
กกกกกกกกกกกกกกกกกก ,iกกกกกกกก .กั ฃ์ .'"กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.,i'" กก กฎกภ
กกกกกฃกกกกกกกกกกกก |.ฃ์กกกกกกกก/ /กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก lึ๘' lกกกก กกกกกก.!
กกกก กก กก กก กก กก Ž'ŽะกฝŽฐ'' กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก -''|กศกซกกŽŽกฅ .กณกขกกกก.กฟกกกกกกกกกกกฃกกกกกกขกก กก กก กก กก __
กกกกกกกก กก ขกก กก กก กฑกซกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก lŽกก.ฃ์กกกกกก กขกกกก.กฑกญกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ,ฃ๒'"กกกก Ž"
กผŽฐกก,,กขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขกกกกกกกกกกกกกณกกกฎ'Žฐ-ฅฐกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฃกกกก _..-กฤ.' -Žค.กก กกกก /
กกกกกกกก.กฎ'-,กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขกก กก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฎกฑ'''กํกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/ กกกกกกกกกก .กภกกกก.ฃ์
กกกกกกกกกกกก.กณกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฃกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกlŽกกกกกก.กฒ_กก กก .ฃ์กกกกกฎ'-.กฒกฒ กพ'
กกกกกกกกกกกกกก ฃ์กก.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก .,,-'''"กฑกฑŽ'''-Žคกข."กกกกกกขกก. !กก .กฟกกกก .กฎ''Žคกก,!
กกกกกกกกกกกกกก .|กกกกกกกกกฃกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภกกกกกกกกกกกกกณ .|กกกกกกกกกก . !/

17 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/09(ลฺ) 22:55:59 ID:FOPm9mW2
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::

18 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/09(ลฺ) 22:56:35 ID:FOPm9mW2
กก: : : : : : : : กกกกกกกกกกกกกก`Žฐ--,
กกกกกกกก : : : : : กข: .กกกกกกกกกกกก: : Žกณกข
กกกกกกกกกกกก::;.:".:;.:'"Ž:.:Ž,:;กข,"'.:.:;,`:;,':,:;.,:;.:ŽŽŽŽ'''''''กพ- Žค ,,,,,_
::;.:".:;.:'"Ž:.:Ž,:;กข,"'.:.:;,`:;,':,:;.,:;.:::;.:".:;.:'"Ž:.:Ž,:;กข,'.:.:;,`:;,':,:;.,:;.:กฎŽ''Žฐ-กกกกกกกกกกกกกก_,,.--Žฐ''''''"Ž
''"""'''''"""''""''''""''"''''"""''"""'''''"""''""''"""'''''"""''""''''""กฑŽŽ"'''''กฝ-
''"''''"""''"""'''''"""''""''""",,,,-กพ'กซ'''''"""''""''''""''"''''""''"""'''''"""''""Ž''Žค,,"'''''กฝ--'''""''"''''"""''"""''''
..:กด:กด.กณ.:กด:กกกกกดกดกณ.:กด ...กด.,.กก.กณ.:,,,,-กพ'กซ,,,,-กพ'กซกด:.,..กณ.:กด .. กดกดกณกด.กกกด .. กดกดกดกฎ`'กพ.กฎ`'กพ.Žคกดกณ..กณ.:กด .
กกกกกดกดกกกกกกกกกกกกกณ.:กกกกกกกกกก,,,,-กพ'กซ,,,,-กพ'กซกกกกกด .. กกกกกก.,.กด.,.กกกกกก.กณกกกกกกกก.:กด:.กก..กณกฎ`'กพ.Žคกฎ`'กพ.Žคกกกกกกกก.:
กกกกกดกดกณกกกดกกกกกกกกกกกก,,,,-กพ'กซ,,,,-กพ'กซกก:.,..กณ.:กด .. กดกกกกกกกกกกกกกดกดกณกกกดกกกกกกกกกกกกกกกด.,.กก.กณ.:กด:
:;.:"กจ|./:;.:'"กจŽ:.:Ž,:;กด,,,,-กพ'กซ,,,,-กพ'กซกกกกกกกกกกกกกดกดกณกกกดกกกกกกกกกกกกกกกกกกกด::.กดกด
':;,`:กณ|กฟ,':,:;*.,:;/.:::;.:":::"''''"""''"""'''''"""''""''"""'''''"""''""''''""''"''''"""''"""'''''
"กจ*'.:.:;กษ:;,`:;,':,*กษ:;:;.,:;.:กจ'.:.:;กษ:;กก,:;.:';';';::;.:".:;.:'"Ž:.:Ž,:;กข,"'.:.:;,`:;,':,:;.,:;.:;';',:กก'::;.:"
:".:;.:'"iŽ:.:Ž,:;กข,"Žษ'.:กจฅฮ'.:.:;กษ:;,`:กก::::::กก'''''"""''""''''""''"''''""
":;*;;:กณ|iกฟ:;,':,:;.,:;.:ขห/กฟ.:"กจw
::;.:"กจ|./:;.:'"กจŽ:.:*Ž,:;//,:;กข,"Žษ'.:กจฅฮ'.
.:;,`:กณ|:i.|;,`*กฟ,':,:;ii|,:;/.:*::;.:"::
.;กจกภ.:|:i|i;,`:;,:;.:'|ii"Ž:.:Ž,กฟ:;กข.
::;*:".:;.|i;i|i;,`:;,'*iiiŽฟŽ:.:Žกข*,"Žษ'.:กจฅฮ'.:.:;กษ:;,`
.:;,*`กณ|กฟ:;,':,:Žฟ|Žค_,.,:;.:ขห/กฟ.*:"กจ'/.:.:;กษ:;,,,
.*:;.:'"กจ|'Žษ.:.:;กษ:;,`:;:i;|.':,กษŽฟ::.:Ž,:;กข,",,,,-

19 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/09(ลฺ) 22:57:20 ID:FOPm9mW2
..,,,
กก: ŽŽ"'Žฐ-Žค,,
กก: : : : : : : กฎŽ'''Žฐ-Žค,,,กข
: : : : : : : : กกกกกกกกกก `Ž'-Žค
กก: : : : : : : : กกกกกกกกกกกกกก`Žฐ--,
กกกกกกกก : : : : : กข: .กกกกกกกกกกกก: : Žกณกข
กกกกกกกกกกกก::;.:".:;.:'"Ž:.:Ž,:;กข,"'.:.:;,`:;,':,:;.,:;.:ŽŽŽŽ'''''''กพ- Žค ,,,,,_
::;.:".:;.:'"Ž:.:Ž,:;กข,"'.:.:;,`:;,':,:;.,:;.:::;.:".:;.:'"Ž:.:Ž,:;กข,'.:.:;,`:;,':,:;.,:;.:กฎŽ''Žฐ-กกกกกกกกกกกกกก_,,.--Žฐ''''''"Ž
''"""'''''"""''""''''""''"''''"""''"""'''''"""''""''"""'''''"""''""''''""กฑŽŽ"'''''กฝ-
''"''''"""''"""'''''"""''""''""",,,,-กพ'กซ'''''"""''""''''""''"''''""''"""'''''"""''""Ž''Žค,,"'''''กฝ--'''""''"''''"""''"""''''
..:กด:กด.กณ.:กด:กกกกกดกดกณ.:กด ...กด.,.กก.กณ.:,,,,-กพ'กซ,,,,-กพ'กซกด:.,..กณ.:กด .. กดกดกณกด.กกกด .. กดกดกดกฎ`'กพ.กฎ`'กพ.Žคกดกณ..กณ.:กด .
กกกกกดกดกกกกกกกกกกกกกณ.:กกกกกกกกกก,,,,-กพ'กซ,,,,-กพ'กซกกกกกด .. กกกกกก.,.กด.,.กกกกกก.กณกกกกกกกก.:กด:.กก..กณกฎ`'กพ.Žคกฎ`'กพ.Žคกกกกกกกก.:
กกกกกดกดกณกกกดกกกกกกกกกกกก,,,,-กพ'กซ,,,,-กพ'กซกก:.,..กณ.:กด .. กดกกกกกกกกกกกกกดกดกณกกกดกกกกกกกกกกกกกกกด.,.กก.กณ.:กด:
กกกกกกกกกกกดกดกณกกกด,,,,-กพ'กซ,,,,-กพ'กซกกกกกกกกกกกกกดกดกณกกกดกกกกกกกกกกกกกกกกกกกด::.กดกด
''"""'''''"""''""''''""''"''''"""''"""'''''"""''""''"""'''''"""''""''''""''"''''"""''"""'''''"""''""''"""'''''"""''""''''""''"''''"""''""
;.:".:;.:'"Ž:.:Ž,:;กข,"'.:.:;,`:;,':,:;.,:;.:';';';::;.:".:;.:'"Ž:.:Ž,:;กข,"'.:.:;,`:;,':,:;.,:;.:;';',:กก'::;.:".:;.:'"Ž:.:Ž,:;กข,"'.:.:;,`:;,':,:;.,:;.:;';';.:".:;.:'"Ž:.:Ž,:;กข,"'.:.:;,`:;,':,:;.,:;.

20 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/09(ลฺ) 22:57:58 ID:FOPm9mW2
กกกกกกกกกกกก;;ขกกกกกข
กกกกกกกส;;;กก,,;;กกกกกกกกกณกขกก_,,,...:-กพกพ=-..,,,_
กกกกกกกกกกกก (กฒ,,, กก;;ฅฮ,r'"::กก::กกกก กกกกกก::กภ,,.....,กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ;;ขกกกกกข
กกกกกกกกกกกกกกกกกก ,,r'"::กก::กก:...กกกกกกกกกก:::กก. ::;กก:::.`'::.Žคกกกกกกกกกก กส;;;กก,,;;กกกกกกกกกณกข
กกกกกกกกคณคณคฯฐ์ยฮคษคณคสค๓คภกฉกกกกกก::กก กก :;กก::: .:: `':.Žคกกกกกกกกกกกก(กฒ,,, กก;;ฅฮ
กกกกกกกกกกกก,r'":::..กก..::กก..:::.กก....กกกกกกกกกก :กก ::กกกก:;กก:: ::.กก::`'::Žค_
กกกกกกกก,r'"::::กกกก...:::กก:...:::กก::กก;,,, - '''' ''':กพ-,, ,,กกกกกกกกกกกก::.กก::`'::Žค_กกกกกกกกกกกกกกกกกก __,, - ''""
กกกก,r'"...::::..กก......:::::กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก" ''''กพ- ,..,,,...กกกก__,, -กพ- ,...กก.-กพกพ''''"
,r'":::,,,,,,กก:::::......::::::กก...กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก_,, - ''" ""'''"" `'' -,..
กกกก:::.....กกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก-กพ"กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก "''กก-กพกพกพ-,..,,.
กกกกกกกกกก::::,,,::;;;;:::::::: :::::;;;;;::::::: ;;:::::;::;;;;::::,:::::;;;;;::;;; :::,,::::::: ::::; ;;;;:::::::;;; :::,,:::::::::::::;;,,,
กกกก...:::::;;:::::::::::;;;;,::::::::::::::::::::://::::,,;;;;:::::::::::;;;;:::::::: :::::;;;;;::::::: ;;:::::;::;;;;:::;;::;::::://:::::::.::::;;:.......
กก::::;;; :::,,::::::: ::::; ;;;;:: :::::::::: //...::::.::::;;;;:;;;;;,:;;;;;::;;;;;;;;;;:::::::::: :::::::: ;;;;;;;;;;;; :::://:;::::::::::;;;::::::;;::::::::...,,,
WWWwwwjij,,.กข,กข,,,vWWwjjwvjiiijwwiijijyyywWwWWjjwv,,.กข,กข,,,jiiijwwiijijyyviiijwiijijywWw
',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',','',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',','',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',',


WWWwwwjij,,.กข,กข,,,vWWwjjwvjiiijwwiijijyyywWwWWjjwv,,.กข,กข,,,jiiijwwiijijyyviiijwiijijywWwji
::::l:::::::::::::::::::::::::::::::::/:::::::::::::::::::::|::::::::::::::::::|:::::::::::::กฒ:::::::::::::::กฟ:::::::::::::::::::::::::::/::::::::::::::::::: |::::::::::::
กํกํกํกํกํกํกํกํกํกํกํกํกํกํกํกํกํกํกํกํกํกํกํกํกํกํกํกํกํกํกํกํกํกํกํ
ฃ๖กกฃ๖กกฃ๖กกฃ๖กกฃ๖กกฃ๖กกฃ๖กกฃ๖กกฃ๖กกฃ๖กกฃ๖กกฃ๖กกฃ๖กกฃ๖กกฃ๖กกฃ๖กกฃ๖กกฃ๖กกฃ๖กกฃ๖กกฃ๖กกฃ๖กกฃ๖กกฃ๖กกฃ๖กกฃ๖กกฃ๖กกฃ๖กกฃ๖กกฃ๖

21 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/09(ลฺ) 22:59:22 ID:FOPm9mW2
,กก'ขกณกกกก กกกกกกกก(กก กก ขกณกกกกกกกกกกกกกกกก กกกก , 'ขกณ ขกณกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก r ขกณ
กกกกกก กกกหกกกกกกกกกสกกกกกกกกกกกกกกกหกกกกกกกกกกกก กกกก (กกกกกกกกกกกกกก ขกณกกกกกกกกr ข(กกกก กก ขกณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ผซสฌคฯปเค๓คภคฯคบคสคฮคห
กกกกกกกกกกกกกกกก, -'""'- Žคกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก_,.กฅ-'''"~""~"""''''- Žค
กกกกกกกกกกกก, -'"::.;;'' ;;:;: :::''"'- Žคกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก_,..Žค-''"::.;;'' ;;:;: :::''::.;;'' ;; ;;:;: :::''"'- Žค
กกกกกกกก, -'"::.;;'' ;;:;: :::''::.;;''คษคฆคทคฦคณค๓คสคศคณคํคหกฤกฤ::.;;'' ;;:;: :::''::.;;'' ;;:;: :::'':::::''::.;;'' ;;:;: :::''"'- Žค
.;'":;. :.. ;'"'":;.;'":;. :.. ;'"'":;.;'":;. :.. ;'"'":;.;'":;. :.. ;'"'":;.;'":;. :.. ;'"'":;.;'":;. :.. ;'"'":;.;'":;. :.. ;'"'":;.;'":;. :.
::.;;'' ;;:;: :::''::.;;'' ;;:;: :::''::.;;'' ;;:;: :::''::.;;'' ;;:;: :::''::.;;'' ;;:;: :::''::.;;'' ;;:;: :::''::.;;'' ;;:;: :::''::.;;'' ;;:;: :::''::.;;'' ;;:;: :::''::.;;''
,.;iกจ';.,,,.;iกจ';.,,,.;iกจ';.,,,.;iกจ';.,,,.;iกจ';.,,,.;iกจ';.,,,.;iกจ';.,,,.;iกจ';.,,,.;iกจ';.,,,.;iกจ';.,,,.;iกจ';.,,,.;iกจ';.,,,.;iกจ';.,,,.;iกจ';.,,,.;iกจ';.,,,.;iกจ';.,,,.;
,:,,;;,,:,,;;,,,:,,;;,,:,,,,;;,,,:,,,:,;;,,:,,,;;,,,,:,,,;;,,:,,;;,,:,,;;,,,:,,;;,,:,,,,;;,,,:,,,:,;;,,:,,,;;,,,,:,,,;;,,:,,;;,,:,,;;,,,:,,;;,,:,,,,;;,,,:,,,:,;;,,:,,,;;,,,,:,,,;;,,:,,;;,,:,,;;
'"""'''""""'''""""'''"", -'", -'"""'''"""'"""'''""""'''"""""'"", -'", -'"""'''""""""'''""""""'''""
||||||||||||||||||||||||||||||-'", -'||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||, -'", -'"||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||,
||||||||||||||||||||||||-'", -'"||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||, -'", -'"||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||, -'",
||||||||||||||||||-'", -'"||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||, -'", -'"||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||, -'", -'"
||||||||||, -'", -'"||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||, -'", -'"||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||, -'", -'"
||||, -'", -'"|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||, -'", -'"||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||, -'", -'"
, -'", -'"||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||, -'", -'"||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||, -'", -'"

22 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/09(ลฺ) 22:59:57 ID:FOPm9mW2
..,,,
กก: ŽŽ"'Žฐ-Žค,,
กก: : : : : : : กฎŽ'''Žฐ-Žค,,,กข
: : : : : : : : กกกกกกกกกก `Ž'-Žค
กก: : : : : : : : กกกกกกกกกกกกกก`Žฐ--,
กกกกกกกก : : : : : กข:รฏคซคคคสคคคฮคซกฉรฏคซกฤกฤ
กกกกกกกกกกกก::;.:".:;.:'"Ž:.:Ž,:;กข,"'.:.:;,`:;,':,:;.,:;.:ŽŽŽŽ'''''''กพ- Žค ,,,,,_
::;.:".:;.:'"Ž:.:Ž,:;กข,"'.:.:;,`:;,':,:;.,:;.:::;.:".:;.:'"Ž:.:Ž,:;กข,'.:.:;,`:;,':,:;.,:;.:กฎŽ''Žฐ-กกกกกกกกกกกกกก_,,.--Žฐ''''''"Ž
''"""'''''"""''""''''""''"''''"""''"""'''''"""''""''"""'''''"""''""''''""กฑŽŽ"'''''กฝ-
''"''''"""''"""'''''"""''""''""",,,,-กพ'กซ'''''"""''""''''""''"''''""''"""'''''"""''""Ž''Žค,,"'''''กฝ--'''""''"''''"""''"""''''
..:กด:กด.กณ.:กด:กกกกกดกดกณ.:กด ...กด.,.กก.กณ.:,,,,-กพ'กซ,,,,-กพ'กซกด:.,..กณ.:กด .. กดกดกณกด.กกกด .. กดกดกดกฎ`'กพ.กฎ`'กพ.Žคกดกณ..กณ.:กด .
กกกกกดกดกกกกกกกกกกกกกณ.:กกกกกกกกกก,,,,-กพ'กซ,,,,-กพ'กซกกกกกด .. กกกกกก.,.กด.,.กกกกกก.กณกกกกกกกก.:กด:.กก..กณกฎ`'กพ.Žคกฎ`'กพ.Žคกกกกกกกก.:
กกกกกดกดกณกกกดกกกกกกกกกกกก,,,,-กพ'กซ,,,,-กพ'กซกก:.,..กณ.:กด .. กดกกกกกกกกกกกกกดกดกณกกกดกกกกกกกกกกกกกกกด.,.กก.กณ.:กด:
กกกกกกกกกกกดกดกณกกกด,,,,-กพ'กซ,,,,-กพ'กซกกกกกกกกกกกกกดกดกณกกกดกกกกกกกกกกกกกกกกกกกด::.กดกด
''"""'''''"""''""''''""''"''''"""''"""'''''"""''""''"""'''''"""''""''''""''"''''"""''"""'''''"""''""''"""'''''"""''""''''""''"''''"""''""
;.:".:;.:'"Ž:.:Ž,:;กข,"'.:.:;,`:;,':,:;.,:;.:';';';::;.:".:;.:'"Ž:.:Ž,:;กข,"'.:.:;,`:;,':,:;.,:;.:;';',:กก'::;.:".:;.:'"Ž:.:Ž,:;กข,"'.:.:;,`:;,':,:;.,:;.:;';';.:".:;.:'"Ž:.:Ž,:;กข,"'.:.:;,`:;,':,:;.,:;.

23 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/09(ลฺ) 23:00:42 ID:FOPm9mW2


กกกกกกกกกกกกกก Žคกฒกฒ , . -กใ: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : กภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก คขครฟอคฌคคคฟกฤกฤ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกฑ กไ:กญ: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :กณ
กกกกกกกกกกกก กก กก กฟ : : : : ,: : : :/: : : : : : : : : : : : :กณ: : : : : กณ:ฅฯกกกกกกกกกกกกกกกก กฤกฤควคโฝ๗คฮปาคภคทกขฯรคทคลค้คคคสกฤกฤ
.กกกกกกกก กก กก กฟ: : : : : : /: : กท : : : : : : : : !: : : : : :!: : : : :|: :|: :'.
กกกก กก กก กก /: :.ฅฃ: : : : /: :กฎฅแกื : : : : : : : :ขสกฒ : : | : : : : l: :|: : !
.กก กก กก กก /กฟ /: : : : | : : /กก|กณ| : : : :ลอ, กญ' : : : : ! : : : : l: :|: : |กกกกกกกกกกกกกกกกควคโกฤคณคฮบปลสคสคคคทกฤกฤ
กกกก กก กก /' กก..': : : :l: :|: :/ กก l: :'!: : : : //กกกก '. : : | : : : : ŽฤŽค|: : |กกกกกก .กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |กก กฎกณกขกก /กกกก}
กกกกกกกกกกกกกกกก|l: : : :|: :! .'กกกก Ⅳขห: : กทกกกกกก กภ/: : .|: : |: :!: : !กกกกกกกกกกกกกกกกกกŽค กฒกฒ__กณฅหกแ==-กก_ฅฮŽค
กก กก กก กก กก _กืl: : ./! :}Žสกกกกกก _กกขห.:.'กก __ กก กก l: : : :|: : |: : : :Žอกกกกกกกกกกกกกกกกกฒกไกฝ : : ,Žจ: :กณ: : : : : : : : กภ
กกกกกกกกกกกก .'กก|l: ::.' .! : : :} หณŽฦืฤกกV' กก ํ่ฦ๓ีำ! : : .': : .!: : : :กึกฎกกกกกกกกกกกกกฟ กฟ : : :/: // |: :Žฤ: :กภ: : |: : : : กภ
.กกกกกกกกกกกกlกก |l .': : l: : : :lกกกกกกกกกก,กกกกกกกก กก กก |.: :/ : : .' : : : |กกกกกกกกกกกก/กฟŽฬ: : : : /กฟ |กก|Žฤ กณŽคกฝ-Žค|: : : : |: :กณ
.กก กก กก _r-!กก.|l'/กก}l: : :ศฌคฤกก กก จฃกพคุ กกขพคฤ|: .': : :/ : : : : |กกกกกกกกกกกฟ กฟ: :/: : Žจ:7'กก|กก |ฃ์กภฃ์ กภกณ|: : : : |: : :ะฆ
. กก r-กึ .{กก{.กกŽฺกก .' V: : :Žฤ กไ Žค _กกกถกขฅฮกกกก ฅค :Žฒ}: : /: {กภ: : |กกกกกก .กกกก / / :Žฒ: :'ขสL._ |กก กณกกŽ=-ŽคŽฟ: : : : |: : : : }
. กก Lฟอ _กณ }กกกก/กก ขห: :l กณ:|กก _าฬ,กฎ Žฐกกกญ{ข// l :ขส: :! กกฅุ{กกกกกกกกกก / /: :/|: :/,Žจ'ŽรŽะกขกกกกกก คฆŽกฎกณกต: : : |: : : :Žษ
กก กก lกกกก กก กก /กกกกกกV :|กก กฟ:::::::/กกกกกก /:::::::::กณ}/กก กณ!กกกกกกกกกกกกกกกก |/|: : : |: Žฒlฃๆ จฅ }กกกกกก ืตกก Žษฃ๊': : :/ฃ๊: : :./
กกกกกกกณ กก กก ฅฮ.กกกก กก ขห_.Žฒ::::::::::::าฬกฑกฎ/:::::::::กฟ'_กภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 'กก|: : : :V } ืตฅฮกกŽคกกกกกก กฎ //: : //): Žฺ
กกกกกกกก }กกกก l กกกกกฒกฒขสขส::::::::/กกกกกก/::::::กฟ:::::::::::ปฐกณกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกก|: : : : :(.}กกกกกกกก ฃ๒กฝกกกก//: : Žฒ/': : :กณ
กก กก กก |กกกก '.กก _{กกกกกกกกv:ขส:::/กกกกกก/::กฟ:::::::::::กฟขกณกอกกกกกกกกกกกก .กกกกกก|: : : : Žส:กณŽค _กกกกะฆจฅ กฟ|: :/ะฝŽค: :|กณ
.กกกกกกกก|กก กก ขห::::กภกกกกกกv:ขส:|กกกก กท:::::::::กไ กญกก กก กก |กกกกกกกกกกกก .กกกกกก|: กฟ|ฅฯ: : : ŽฤกฑกกฅีŽธกก /ฅ์กกกฎกไŽค
กก กก กก !กกกกกก ขห:::::ขสกก }} vขส|กกกฟ::::::::กฟกก }กกกกกกกกกก |กกกกกกกกกกกก .กกกกกก|/กกกกกกกณ_: |กก>กใกึกฑฃทกฟปฐกฝกพŽค

24 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/09(ลฺ) 23:01:31 ID:FOPm9mW2


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภกกกกกกกก .ืฎ|กกกก กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กไํ่กฒ__Lฅ์'กๅŽค กฎ ะฆกข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกก Žฒ ''ฃท.ขสกก!กกกฎ กภกก กภ
.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก , กญกกกกกก./กก./ ,พฎกก|กกกกกกฃ์กฎกณกก กณ
กกกกกกกกกกกกกกกก กก /กก./กกกก/กก /./กก| ⅥŽคกกกก.!กก | กก ฅฯ
.กกกกกกกก กก กกกกกก/กก./,กกกก.|,ลอ|/กกกก!กก',| ฅขฬกก | กก กก ',
กกกกกกกกกกกกกกกก / กก ! |กกกกฃๆ / |กญกกกก|กกกก! __V Žฤกก|กก | กก l
กกกกกกกกกกกกกกกก,'กก.|. |,Žฒกก .Žส|กๅŽำกกกกกกกกกณ กแฃ๘Ⅳกก |กกกก!
กกกกกกกกกกกกกกกก|กก,Žฒ |Žสกก | ,ŽฒคฆนกกกกกกกกกกฅศฒฝŽฤขหกก! .|: |
กกกกกกกกกกกกกกกก|./ |กกฅฯกก|กิ |.คท::::!กกกกกกกก |:!คทฅ๊.กีกก,'./i. |
กกกกกกกกกกกกกกกก|ก์|กกกกฃๆVŽฤกกืตพฏกกกกกกกก ืตบป'/กก/Žฒขส|
กกกกกกกกกกกกกกกก กก |กก.ŽฤŽคืฎกืกกกกกกกกกก' กก กก กก /กก/ฅฮ/กก|
.กกกกกกกกกก กก กก กก !กก|กกVกกฦกกกกกกกกoกกกกกก Žฒกก/Žฒ:/
.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกณ| กก Vกก::กๆ.กพ rกก-กกฅคกพ/Žจ/ Žฺก์
.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภ:|:กกกำ'ขกฒกฟ / กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽฺ'กฟกก กฟกกกกกก กก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกฟกก กฟกกกกŽจฅหปฐปฐฅ฿ฃ์

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกคขคฮกฤกฤคนคคคคปค๓กฤกฤ

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก---กพ "กฑกฑกฑกฑะฆกพ --
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ กญ: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::กภ
กกกกกก กฒ-กพ กญ: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :กภ
กกจกจกจกฅี: :: :: :: :: :: /: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :กณ
กกกกกกกก./กก: :: ::/: :: :: /: :: :: :: :: :: :: :/: :: :: :: :: :: :: :: :กกะฆ กณ
กกกกกก/กกกกกกกก/กกฅุ:/|กก::: :: :: :: : -ย็--กข: : :.|: :: :กกกก |กกกก|
กกกก./: :: :/: :::/:กญ: : /กฎ|: |: :: :: :: :: ::/กกกณ:: :: :: :.|: :: :: :: :: |: :: .|
กก./: :::กฟ| :: :|: :: :/กก .|::| | :: :: :: ::/กก กกกณ: :: :: |: :: :: :: :: |: ::: |
../ กฟกก./: :: :|: ::/ .__ .|:| .|: : :: :: /กกกกกกกฒกณ: ::|: :: :: :: :: กณ:: :|
./กกกกกก|: :: :: |: Žฒ Žฒกฎ.|:กณ .|:: ::::::/ กกŽชกพจจ ฅ฿กด|: :: :: :: :: :: :กภ|
กกกก กก |: :: :: |: |กดกิฐ์::::| .| :: /กกกกฅคกพจฅ::กข|ฆิ: :: :: :: :|: :: :: |
กกกกกก .|: :: :: :|/: :|ืตกณŽฒ|กกขหกกกกกก |:||:::ฅฮ| | |: :: :: :: :/.: :: :: :!
กกกกกก |: :/ขห : ::. ! กด =Žฟกกกกกกกกกกกกกดลฺ.Žฟ /: /: :: :/: :: : ::ŽฤŽค|
กกกกกก |:/กก ขห: : {กก:::::::กกกกะฆกกกกกกกก:::::::กก/:/: :: ::/: :: :: :: .|
กกกกกก |/กกกก ขห:: :ะฆกกกกกกกกกก_กกกกกกกก กก/:/: :: :: /: :: :: :: ::.|
กกกกกกกกกกกกกก ขห::: :: ::กฎกกกพ- _. กฒ , -กพ ฅค:/:l :: :::ขส iกภ: :: : !
กกกก กก กก กก กก ขห::::::|กณ. กฟ| กฎ!กก/|กกกกกก/::::|: : /กกกภกกกภ:: l
กกกกกกกกกกกกกก กก ขห:: :|กฟ ::::|กก| /กกกกกก /::::/::กฟ:กภกกกกกกกกกด
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขหกข:::::::/ ./กขกฑกฑ/::::/:/::::กฟ::คุ
กกกกกกกกกกกกกกกกกก .ขสกณ.กฟกกกกกกะฆกข./:::::.|/กฟ::กฟ:กฟ |
กกกกกกกกกกกกกกกกกก/กก ขหกกกกกกกก / /::::::::กฟ::กฟ:กฟกกกก |
กกกกกกกกกกกกกกกกกก|กกกก|กกกกกก กก Žษ./::::กฟ:กฟ:กฟกกกก กก กก|
กกกกกกกกกกกกกก กก |กกกก|กกกกกกกก/../กฟ:กฟ:กฟกกกกกกกกกกกก .|

25 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/09(ลฺ) 23:02:19 ID:FOPm9mW2


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก _กกกฒกกกกกฒ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก, -/กก กฎŽ -.กข: : : :กฎŽ กพ .กข
กกกกกกกกกกกกกก ,. --Žคฅเ-/กฟกกกกกกกก กภ: : : : : : :กฎ: .กข
กกกกกกกกกกกกกฟกกกกกข7กฒ{กฒกฒกฒกฒกฒ กภ: : : : : : : .:กภ
.กกกกกกกกกก/กกกกกกกกกกŽฬ: : : : : : : : : : : : กฑฅ฿: : : : : : : : :Žอ
กกกกกกกก /กกกกกก,. Žซ-':/iŽอ:กณ. Žค : กภ: : : : : Žะ|: : : : : : : i : Žส
กกกกกก Žฒ_,. Žง'ก์ : |: :,' .l: :กณ.กณ.กภ:. :กภ : : : |: : : : : : : |: :กก',
กกกกกกกก / :|: : : : :l: :|กกl: : : กผกฝกฝ--กภ : l: : : : : : : |: : : :!
.กกกกกก /: : l: : : : :i|/| : l : : : : กภ: : กภกภกด.| : : : : : : |: : : :|
กกกกกก/: : : i: : : : :/l:|: : l: : : : : : : Žฒข/ณฐŽค.| : : : : : : l: : : :|
กกกก ,' : : i: :i: : กฟ|: :l:._,,: : : : : :.:.:.:.iฝบ:::::::Žส กต: : : :i : l: : : :|
กกกก i: : /|: :', : : : l ,,Žฒ /Žอ:.:.:.:.:.:.:.:.:.ขหฟดฅฮij|: : : : .:l : lกณ: : !
กกกก |: ,'กกl: : ',: : : l {i i::::::Žส:.:.:.:.::.:.:.:.:.Žกต--ก๛: : : : :| : l Žษi: :|
กกกก |/กก |: : :กณ.: :Žฤกตืตฅ๓j :.:.:.:กกกกกกกกกกกก |: : : : ,': : ฃ์: ขส:!
กกกกกกกกกก|: : : : กณ:',ขส:.O''"กก ,กกกกกกกกกกกกกกl: : : /: : /: ,'กกŽุ
.กกกกกกกกกก',: : : : :|:กด: iกกกกกกกกกกกก_,กก-ครกก ,|: : /_|: /|:.,'
.กกกกกกกกกก กณ: : : l กภ: กณ กขกฒ__'กพ'"กญกก,. ฅค,|: /:.:.l:ขสl,'
กกกกกกกกกกกกกกกภ |กกกกกณ:,-y-Žค_กณ: :กฑ: :_X:.:Žฺ:.:.:.:":.:.:.กภ
กกกกกกกกกกกกกกกก กณกก,.. จชŽฒ-iกกŽส _,.-กใกณ:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:กณ.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก iฅฃ====กฎŽฒ_Žา:.:..:.กภกภกณ:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:i Žฤกข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/:.:.:.:.:.:.:.:.:./กก กภ:.:.:.กภกภกณ:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:i l Žอ


กกกกกกคณกขคณคณคฯฐ์ยฮฒฟฝ่คสค๓ควคนคซกฤกฤกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,.กฅ-กพ ' '"กฑกฑ""'' Žฐ- กฅ.,_
กกกกกกกกกกกกกกกกกก ,กฟกญ กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก"'''Žฐกฝ-- กฒกฒ
กกกกกกกกกกกกกก .กฟ กกกกกก กก, กก กก ::|กกกก กกกกกก l กกกกกกกกกกกใ"กฑกกกกกกกกกกกกกก l
กกกกกกกกกกกก กฟ กกกกกก กก /กกกก /i ::| กกกกกกกกกก lกกกกกกกกกกกก กณกกกกกกกกกกกกกกกกกกiŽค_กฒ,,...กฟ
กกกกกกกก กก / กกกกกกกก l,;:/กกกก./ .l .::| กกกกกกกกกก ŽฤŽค กก กข กกกกกกกภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฆรกญ
กกกกกกกกกก/ กก / กกกก l;:/ กก / ./ | ::| กกกก กกกกi .l Žอ กก i;,กกกกกก Žค Žอกกกกกกกกกกกกกกกกกก กต..,,กฒกฒ
กกกกกกกก / กก l'กกกกกก l:/กก กก_/กก. l.::|Žค .กกกกกก lกกlกกŽอกก .',กกกกกกกกกณ กณกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฆรกญ
กกกก. กก l กก .l กกŽษกกกกl . Žฐ"/ข` .l ::| lกกกกกก ฆห'|ข`rกก| ', กกกก กก ŽฤŽคกภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกตกข
กกกกกกกกlกกกก.l กกคท..กกl.กกกก/กก___กก.l::|กกiกกกกกก.ฅฯ:lกก กกlกก.| :;กกi: กก.กกlกก.` กภกกกกกกกกกกกกกกกกกก`
กก.กก กกlกกกก,;lกก กก กก l,กก/ผทŽฦ=ฅ฿Žะ!|กก ! กกกก/. ,ll-กแ Ⅴ.! ;กก.i: กก.กกiกกกก กกกฎ
กก กก ./ กก ,;;|กก กกกกกก|กท.Y._.j;;;: YŽ กก .! กก/. Kกก}กณ`iŽอi 'กกi;;; lกก.กก l
กก.กก/Žจ'กก ,;;;:|กกiกกกก:กกŽส{ .{;;;::::::;:::iกกกก กกl./ กก{:;::::;;;;} Žฺ',l,กกl;;;;; l กก , l
กกกฟ'/ กก,;:'''.l .Žส กก :กกl Žอ.กถ;;;;;:::::iกกกกกก ก์กก l:;::::;;Žย ' /;lกกl;;;;;; |กก.กกl
."กก/ กก,:'กก,..l ัน กก ;กก',กก.``Žฐ'''กญกกกกกกกก กคกก `"''กญ. ,;;;;;;l. l:;;;;;; |กณกก.|
กก/กก,..กฅ''" ฆห;;;;|: กก ';;. ',กกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กกกกกก:;;;;;;;;;|.|;|;;;;; |กกŽอ |
.." กกกกกก กฟ"l;;:'Žอ กก ':;;,,.'.Žคกกกกกกกก,' กฑกญกณกก กกกก,,.;;;;;;;;;;;|/|;;; .iกก กกŽ!
กกกกกกกก '"กญกกŽฺ'กก.กณ กก'::;;Žคกก`'Žฐ-กฅ`Žฐกฝ.กญกกกฅฆำ/|;;;;;;;;;;/ .|;;;,!กกกกกกกกคฤ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กณกก';;กดงต"กกjกกกกกก|กก`กณ/Vกก|;;;;;;;;/กก |;;,!กกกกกกกกกกคร
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กณ '';Xกณกกf"กกกกกก.`iกกกก`กภ. |;;;;/กกกก |;!
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,,x'กณกก'!กกกก!_,,........,,,,,|กกกกกก j`|;;/ กก.กก |'
กกกกกกกกกกกกกก กก.กก,<กณกณกด.Žค':, กก !กกกกกกกก|กกกกกก//Žฺ>,
กกกกกกกกกกกกกกกกกกฆห.กด.Žคกภกณ` กก i . กกกก | กกกก//.//ฆห
กกกกกกกกกกกกกกกกกก,!กกกภกด.Žคกภกณกก Žอกก.กก | กก //.//./ กณ

26 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/09(ลฺ) 23:02:52 ID:FOPm9mW2


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กง_กกกฒกกกกกฒ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกง, -/กก กฎŽ -.กข: : : :กฎŽ กพ .กข
กกกกกกกกกก กง,. --Žคฅเ-/กฟกกกกกกกก กภ: : : : : : :กฎ: .กข
กกกกกกกกกงกฟกกกกกข7กฒ{กฒกฒกฒกฒกฒ กภ: : : : : : : .:กภ
.กกกกกกกง/กกกกกกกกกกŽฬ: : : : : : : : : : : : กฑฅ฿: : : : : : : : :Žอ
กกกก กง/กกกกกก,. Žซ-':/iŽอ:กณ. Žค : กภ: : : : : Žะ|: : : : : : : i : Žส
กก กงŽฒ_,. Žง'ก์ : |: :,' .l: :กณ.กณ.กภ:. :กภ : : : |: : : : : : : |: :กก',
กกกก กง/ :|: : : : :l: :|กกl: : : กผกฝกฝ--กภ : l: : : : : : : |: : : :!
.กก กง/: : l: : : : :i|/| : l : : : : กภ: : กภกภกด.| : : : : : : |: : : :|
กกกง/: : : i: : : : :/l:|: : l: : : : : : : Žฒข/ณฐŽค.| : : : : : : l: : : :|
กง,' : : i: :i: : กฟ|: :l:._,,: : : : : :.:.:.:.iฝบ:::::::Žส กต: : : :i : l: : : :|
กงi: : /|: :', : : : l ,,Žฒ /Žอ:.:.:.:.:.:.:.:.:.ขหฟดฅฮij|: : : : .:l : lกณ: : !.
กง|: ,'กกl: : ',: : : l {i i::::::Žส:.:.:.:.::.:.:.:.:.Žกต--ก๛: : : : :| : l Žษi: :|
กง|/กก |: : :กณ.: :Žฤกตืตฅ๓j :.:.:.:กกกกกกกกกกกก |: : : : ,': : ฃ์: ขส:!
กกกกกกกง|: : : : กณ:',ขส:.O''"กก ,กกกกกกกกกกกกกกl: : : /: : /: ,'กกŽุ
.กกกกกกกง',: : : : :|:กด: iกกกกกกกกกกjกณ___ กก กก ,|: : /_|: /|:.,'
.กกกกกก กงกณ: : : l กภ: กณ กขกฒ__'กพ'"กญกก,. ฅค,|: /:.:.l:ขสl,'
กกกกกกกกกกกงกภ |กกกกกณ:,-y-Žค_กณ: :กฑ: :_X:.:Žฺ:.:.:.:":.:.:.กภ
กกกกกกกกกกกก กงกณกก,.. จชŽฒ-iกกŽส _,.-กใกณ:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:กณ
กกกกกกกกกกกกกกกก กงiฅฃ====กฎŽฒ_Žา:.:..:.กภกภกณ:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:i Žฤ

คจครคศกฤกฤคขคฮกฤกฤ

กกกกกกกก กก กฟ: : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : . . กฎกกŽค
.กกกกกกกก , ': : กก . : : : :,: -กพ:/: : :. : : : : : : Žฐ-Žค: : . .กกกกกภ
กกกกกกกก/: :กกกกกกกก กฟ: : : /: : : :.:. : : : : : : :|: . กณ: .กก กณŽค กภ
.กกกกกก/: : : . . : ::i. : : : : :/|: : :/ :.:| : : : : |: :| : : : : : i: : :ŽอกภŽอ
.กก กก,': :/ : : : : :.!: : : /:/ .!: :/กณ: :!: : : : :|: :|Žค: : : : :.|: : : ขส กด
กกกก ;. :/: : : : : : ! : ;Žฒ:/ กก}:/กกกกกฎ|: : : :.ขส:,! กณ: : : :|: : : : ขส
กก กกi:/: : : : : : :.l: / l/ ขม {กกกก กก|: : : /กกขมกกขห: :.|: : : : : :Žส
กก กฟ:,.Žฒ: : : : :./Žฒกก กก | !กก กก กก |: : / กก | ! กก ขห:,!:. : : : iŽค::i
กฟฅค : :! :. : : : : l กก กก | !กก กก กก l: :/กกกก | !กกกก ขหกณ: : : :| กด
กก /: : :| :.: : : : : |กกกกกกขภกกกกกกกก !/กกกกกกขภกกกก/:.:.:.:.i: : : |
. /: :,/ | :.: : : : : :!กก . .. .กกกกกกกกกกกกกกกกกก กก . ....ฃ์:.:.:.:.:.|ขห:;'
/กฟ/: :| :.: : : : : :| : ::::::::: :กกกก กกกฒ__กกกก กก: :::::/:.:.:.:.:.:! }/กก
กก /: , '| :| :|: : : :.|กณ.กกกก กก กก /กฎก์:.:กำกกกก ,.ฅค:|:.:.:.:.:.:.:!
. /กฟกก|/!: |: : : : !-กพกไ r Žค _/:.:.:.:.:.:/Žคกใกญกฟ|/กณ:.:.:.:.:|
กกกกกกกกกก|/|: : : : |กฟ:::::::|กญ ./:.:.:.:.:.:/:::::กภ::กฎกณกกกกขห:.::!
กกกกกกกกกก/ กณ: : : |::::::::::::|Žค กต--กพ,'Žฒ:::::::::::กำ:::::Žสกกกกขห:,!
กกกกกกกก ,':::::::::กภ:.|Žค::::::::::|Žค` กผ 'กกŽฒ::::กดกญ:::::::::::!กก กก}/
กก กก กก i:::::::::i:::::กด::กไ'::::|กกกฎ กฏ กญกก|:::::::::กภ:/::::|
กก กก กก |:::::::::ขห<กญ::::::::::::!กกกกกกกกกก|:::::::::::/:|::::::|
กกกกกกกก |:::::::::::|:::::กภ.::::::::|กกกกกก กก.:|::::::::/::::!::::::|
.กก กก กก กำ:::::::::!::::::::::กฎกณ.::|กกกกกกกก.: |:::::/::::::|

27 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/09(ลฺ) 23:03:34 ID:FOPm9mW2
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกง|: : : : กณ:',ขส:.O''"กก ,กกกกกกกกกกกกกกl: : : /: : /: ,'กกŽุ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกกง',: : : : :|:กด: iกกกกกกกกกกjกณ___ กก กก ,|: : /_|: /|:.,'
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกก กงกณ: : : l กภ: กณ กขกฒ__'กพ'"กญกก,. ฅค,|: /:.:.l:ขสl,'กกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกคขกฤฅโกฤฅโกฤกกกกกกกกกกกกกงกภ |กกกกกณ:,-y-Žค_กณ: :กฑ: :_X:.:Žฺ:.:.:.:":.:.:.กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กงกณกก,.. จชŽฒ-iกกŽส _,.-กใกณ:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:กณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กงiฅฃ====กฎŽฒ_Žา:.:..:.กภกภกณ:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:i Žฤ


คจกฉคขคฮกฉ

28 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/09(ลฺ) 23:04:02 ID:FOPm9mW2
: : : : : : : : :ฃ้กก กก _,.-:จก':กฑ:.:/ |Žอ:: :`Žฐ-Žค-Žค__กณŽค: :.. .กภ
: : : : : : : : :|กกกฟ::. : : : : : : :/กก | ขห: : . . .ฃ้. . . . .กฎกณ... . .กภ
: : : : . . . . .|/ . . . . : :/: : :/กกกก |กกขห:: : : :|,: : : : : : :Žอ: : . ..กภ
: : . . . . . . .|::: . . . . /.. . ./กกกกกก|กกกกขห:: ;/|::: : : : :Žค: :Žค:กภ:__:.::กภ
:. : : : : : : : :|:: : กภ/:: : :/กกกกกก |กก กก }กฟ:/ขห::: : : :|:: : :|: :Žอกกกฑ`กภ
: : : : : : : : : |:: : :/'|กภ:/กกกก กก |กก ,กฟ}:.:/กก,ขห : : : |:: : :|:: : Žส
: : : : : : : : : |:: :/กก|: :/กภ,กทกกŽษกกกกกก,Žฺ'กฟ" ขห: : : ŽฤŽค: :ฃ๊: : : :|กกกกกก|กภกกกกกกกก /กภกกกกกกกกกก/ |กกกกกกกฟ/กก /
:: : :o: : : : : :|;/กฒ_ฃ๊:/กฒ__กกกก กก กก _,กฟกกกฒ__ขห: : |:::}:/:: : : :|กกกฒ|กก กภ/กภ/กกกก กภกฟกภ/กก|ขสกฟกก/กฟ/
:::: : : : : : : : :|'กก กกกญกกกฟ" กกกกกก กก กฑกฑกกฆฏ,Žส: : :|:::กญ:: : : : :|กกกภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก/
:::: : : : : :o: : |กกกกกกกฟกกกกกก กก กก กก กก กก กก กากก}กภ|:ฃฯ:|กภ: : :|กกข คฆค๏กผกชฅโฅ๓ฅนฅฟกผคภกผกผกผกผกช กไ
::::: : : : : : : : |กกกกก๛ ,.-จก-Žค_กฒกกกก__กก กก กก },Žษ:::::::: : :|กก กภ:|กกกฟกฒกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฒ กภ
:::::::::Žค: : : : : :|กก กก /กกกกกกกกกกกกกฑกญกกกฎกณกขกกŽษ:::::o::: : : |กก กก `กกกฑกก/กกกฟขห|กก/ฃืกภกกกก/กภ|กภกก .|กกกฑ
::::::::::.กภ::ฃฐ:: :|กกกก {กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก },.Žฒ::::::::|::: : : :|กกก๛กกกกกกกก/กฟกกกกกก|/กกกก กก กภ/กกกก กก กภ|
กภ:::::::: : Žฤ::::: :|Žค กก กภ.กก กก กก กก กก กก ,.Žจ'::ขส:::::::|กภ: : :|
กก กภ:: : :|กพกภ:|:::`Žฐ--กไกพ=ŽฦŽฦ=-กพกใ::/|:/กก กภ::|กก กภ:|
.กกกก/กภ:|กกกก `กก กก ,r'"ขYกญ`lกกกก ฃ๊กฐYกญกฑกฎกณŽค `กก กก `
กก /กกกกกกกกกภ กก ฃ้ กากกกก กฑกฎฃูกกกก กณกากญ กฑ กก ,}กฎกณกข
กก/กกกกกกกก กก กภ |กก{ กก~กฑกก,}กกกก กก `ืฎกฑ


กกกกกกกกคจกฉ

29 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/09(ลฺ) 23:05:11 ID:FOPm9mW2
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก_กฒกฒ_,กก -กพกก กฑกฑกฑกฑกฑ กฎะฆŽค
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกญกกกกกฟ: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟ : : : : : : /: : : : : : : : : : : : : : : : : : กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ: : : : /: : กฟ| : : : : : : : : : : /: : : : : : : : : กณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/: : กฟ: :/: :{/กก | : : : : : : /: : /: : : :จข: : : : : : '.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก /: :กท: : :,': :.ขสกก |:ฃ์: : : : :./ | :ฅฯ. : : : |: /: : : : : |
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภกกกก/กฟ/ : : /l: :/ __กภŽส: : : : /กกj/ _,ลอ: : :j/: : : : :l: :|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก . กก กก กฝกพ- กก /'กญกฟขV:จข;กทŽฑfฟดกด: :VกผีำŽฉกโŽะ: : / : : : : : l: |
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก .กก กก --กฝ กก กก /กกกกกก V:lพฎ.กก{Žฤ Žฒ|กกขห กก f{ฅฮ::Ⅵ ขห: : : :.j: : :| |
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก _, -'กญกกกก {กกกกกกกก ฃึ: : }กกVŽหŽฟกกกกกกกก |ŽฤŽฐŽฒŽฟกฟ: : : : ขส.:.:|: |
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขสกก กก กก '; : {กก'' กก กก' -กฝv` Žฐกท: : : : : :/กณ'; :|: :|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|กภกกกกกกกก /กภกกกกกกกกกก/ |กกกกกกกฟ/กก /กกกกŽฺ Žอกขกกกกกกกณ:กต ._กก fกกกกกกกกกกกหก์: : : : : /_ฅฮ: V|กภ|
กกกกกกกก กก กก กก กฒ|กก กภ/กภ/กกกก กภกฟกภ/กก|ขสกฟกก/กฟ/กกกกกกกกกกกภกกกกj/ขกภกไกต .. กฒกฟกฟ:.: :กฟขห: :/กภ |
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก/กกกกกกกกกกกกกก `กฟกก กกกก กภ : : :_|าำ-กฝกใ กฐ}/|กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกขกกคสค๓ควฅโฅ๓ฅนฅฟกผคฌยผคฮรๆคหกกกก กไกกกกกกกก _กฒ/กกกกกฟกกกกกก Žฯ'ืตกภ กฎกณกภกก ขห
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกฒคคค๋ค๓คภครคฦฅ๔คกกชกกกกกกกกกกกกกฒ กภกกกฟกกกก {กก /กกกกกกกฟกก ขหŽอกกกกกก กภกภขส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกฑกก/กกกฟขห|กก/ฃืกภกกกก/กภ|กภกก .|กกกฑกกกก กส_กฒกฒ_`Žฐ{ กฒ,กฟกกกกกก |ภ๎กกกกกกกกกกกภกณ|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/กฟกกกกกก|/กกกก กก กภ/กกกก กก กภ|กกกกกกกกกกกกกกกกกก `กผrกพกตŽค_,ข ฅฮ|ภ๎กกกกกกกกกกกก กณŽฤ,Žค
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |กกกก|กกกกกกฅฮ//กกกกกกกกกกกกกก lกภกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภกกกภกฟ //กกกกกกกก/กฟกกกก|ขกภกี

ฒฟค๒ธภครคฦกฤกฤกฤ

30 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/09(ลฺ) 23:07:24 ID:FOPm9mW2
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก _กกกฒกกกกกฒ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก, -/กก กฎŽ -.กข: : : :กฎŽ กพ .กข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ,. --Žคฅเ-/กฟกกกกกกกก กภ: : : : : : :กฎ: .กข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกข7กฒ{กฒกฒกฒกฒกฒ กภ: : : : : : : .:กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกกกกก/กกกกกกกกกกŽฬ: : : : : : : : : : : : กฑฅ฿: : : : : : : : :Žอ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก /กกกกกก,. Žซ-':/iŽอ:กณ. Žค : กภ: : : : : Žะ|: : : : : : : i : Žส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก Žฒ_,. Žง'ก์ : |: :,' .l: :กณ.กณ.กภ:. :กภ : : : |: : : : : : : |: :กก',
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก / :|: : : : :l: :|กกl: : : กผกฝกฝ--กภ : l: : : : : : : |: : : :!
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกก /: : l: : : : :i|/| : l : : : : กภ: : กภกภกด.| : : : : : : |: : : :|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/: : : i: : : : :/l:|: : l: : : : : : : Žฒข/ณฐŽค.| : : : : : : l: : : :|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ,' : : i: :i: : กฟ|: :l:._,,: : : : : :.:.:.:.iฝบ:::::::Žส กต: : : :i : l: : : :|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก i: : /|: :', : : : l ,,Žฒ /Žอ:.:.:.:.:.:.:.:.:.ขหฟดฅฮij|: : : : .:l : lกณ: : !
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |: ,'กกl: : ',: : : l {i i::::::Žส:.:.:.:.::.:.:.:.:.Žกต--ก๛: : : : :| : l Žษi: :|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |/กก |: : :กณ.: :Žฤกตืตฅ๓j :.:.:.:กกกกกกกกกกกก |: : : : ,': : ฃ์: ขส:!
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|: : : : กณ:',ขส:.O''"กก ,กกกกกกกกกกกกกกl: : : /: : /: ,'กกŽุ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกกกกก',: : : : :|:กด: iกกกกกกกกกกกก_,กก-ครกก ,|: : /_|: /|:.,'
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกค฿คตคชคมคใค๓ปไษคคกฤกฤกก กณ: : : l กภ: กณ กขกฒ__'กพ'"กญกก,. ฅค,|: /:.:.l:ขสl,'
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภ |กกกกกณ:,-y-Žค_กณ: :กฑ: :_X:.:Žฺ:.:.:.:":.:.:.กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กณกก,.. จชŽฒ-iกกŽส _,.-กใกณ:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:กณ.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก iฅฃ====กฎŽฒ_Žา:.:..:.กภกภกณ:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:i Žฤกข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/:.:.:.:.:.:.:.:.:./กก กภ:.:.:.กภกภกณ:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:i l Žอ

31 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/09(ลฺ) 23:08:02 ID:FOPm9mW2
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก __,.-กพ:จก::จก:จก:กพ-.Žค__
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก __,.-กพ'".:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:::..:.:.:.:.:.:.:`:Žฐ-.Žค
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกผ-กพŽจ 'กญ::.:::.:.:.:/.:.:;':.:.::ฃ้::.:.:.:.::.::::.:.:.:.::.:.:.::Žค::.:.:.:.:กฎกณกข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ.:.:.:;'::.:.:.:./:.:.:.|::.:.::|:::..:.:.:.:ฃ้:::..:.:.:..:.:.:.::ฃ้::.:.:.:.:.:.:.:.:กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟ;ฅฃกญ::/:.:.:.::.:ฃ้:.:.:.:.|.:.:.::|::.:.:.:.:.:|::::ฃ้:.:.:.:.:.:..:::|::.:.:...: :ฃ้::. : :Žอ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ'กญ/:.::::/.:.:.::.:..|:.:.:.:.:|.:.:.::|:::..:.:.:.:|::::|Žค:.:.:.:.: : :|.: : : : :|::: : : :Žส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/ : : ;'.: : : : :|:_: :;/|:::Žส|::.:.:.:.:.:|::::| ขห:::|;_: :|.: : : : :|:: : : : :}
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก /: : :/ : :. : : :ฃ้: :กฎกณ|:.:| |::.:.:.:.:.:|::/|กก |;Žจ|V:.:.::.:.::.:.:.:|:.:ฃ้::. : :|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก /: : :/ : : |: :.:.:.|:.:/ __|/` |:.:.:..:.:.|/Žค|กฟ|:/ ขห:|:.:.:.:.:.:.|:::|:.:.:|::|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/: : :/.::.:.:.:|:.:.:.:.:|/,ŽงŽมฟดŽค V:.:.:.::|กก |ŽจฃๆŽมฟดŽคV|:.:.:.:.:.:.|:.:|:.:.:|/
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก /:.:.:.::ฃ๊:.:.:.:..::|:.:.:.:.:|กากกf:::คท|` ขห:.:::|กก"ฃๆ::คทŽสกกกำ|:.:.:.:.:.:.:|:.:|:.:.:|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก /:.::ขส:|:.::.:|:.::|:.:..:ขส Žค Vz;Žุ กก กณŽค:| กก Žฤz:::;Žุ ,' |:.:.::.:.:.::|:/::ฃ้:.:|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/:.:/กกŽฺ|:..:::|.:..|:.:/::::Žสกกกซ-กพกกกกกก ,กกกกกก กพ- '"กก|:.:.:.:.:.:.:|กห:::|::.:|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก /กฟกกกก |ขส:|:.:.|/:::ฃ้:::::Žสกกกก กก กก กก กฒกกกกกกกกกก,|:.:.:.:.ฃ้::.:|::. :|กณ|
กกกกกก ย็พๆษืกขคสค๓คซผๅคฝคฆคสลคภคทกขกก กก กก '"กกกกกกกกกญกก`| :.:.:::::|::;':/ กณŽคกกกก กก 'กญกก กฎกกกก ,.Žจ:/:.:.:.:.|:.:.|::.:.:|
กกกกกก คณคฮคฏค้คคคสค้กกกกกกกกกกกกกก กก กก 9,Žจ'กฐ~ขขกณŽคกกกกกก กก |:.:.:.::::|::/กก|:/::::กไ::..Žค __ ....,::กใกญ:::/::.:.::/|:.:Žุกภ:|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก /กกกกกกกกกกกกกก กำกก กก กก |:.:.:.:::|/_,r'กญกฑกฑ`กผ--กพ'"กญกฑกฎ/::.:กฟกก|/
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก {กกกกกกกก กก }_ฅฝกกกกกกกกกกขห::.::|'กญกฑกกŽฐ-.Žค กกกผ--::....กก /:กฟกณŽอกข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กณ กกกกกกกก Žษกญกกกกกกกก กก /'กภ:|กฟกกกกกก กก กฎกณกขกกกกกก '"กญกกกก กก กฎกณกข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ฃ๊กกกกกกกก {กกกกกกกกกกกก / กฎ กณกก ฃ้กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก Žส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |กกกกกกกก |กก กก กก กก /กก / กก Žส|กก กก , _กฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒ_กก ฃ้::กก ฅฯ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |กกกกกกกกกรกกกกกก ,กฟกก / กก กก :|กกกก/ |กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|กก |:: /กกขส
คมค็ครคศกฤคจกฉคขคฮกฤกฤ

32 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/09(ลฺ) 23:08:40 ID:FOPm9mW2

ค฿คตคชคฯฅฯฅตฅ฿ค๒ม๕ศ๗คทคฟกฃกกกกกกกกกกกกกกŽมŽฌŽทกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก...
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก /|กกกกกกกกกกกกกก..
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก /! |กกกกกกกกกกกกกก..
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก ! ! |กกกก;กกกกกกกกกก.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก-จกจก|จซ|จกกพ-กกกกกก กก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกก -จกจซ|จซกพ-Žค,,กกกกกก กก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.กฟกก.กฟกฟกฑ ! ! |กฎกณกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/ .กก กก กก ! ! |กกกกกกกกกกกกกก..
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกrกพ-Žคกก|จช|กกกกกกกกกกกกกก..กกกก |กภกกกกกกกก /กภกกกกกกกกกก/ |กกกกกกกฟ/กก /
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฅศ-Žฒ /กฐYกญกภกกกกกกกกกกกกกกกฒ|กก กภ/กภ/กกกก กภกฟกภ/กก|ขสกฟกก/กฟ/
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|-กพ!/o/กญกภoกภกกกกกก กกกกกภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก/
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ฦ /o/กกกกกกกภoกภกกกกกกกกขกกปไฐ์ฟอควคโฒฟคศคซคสค๋ครคฦฅ๔คกกชกไ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก _กส /กภ/กภกกกก กกฦoกภกก...กกกฟกฒกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฒ กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กสกก กภ__กหกฟ`Žงจกกพ'กก/กภ/กกกก กฑกก/กกกฟขห|กก/ฃืกภกกกก/กภ|กภกก .|กกกฑ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กส`กผ-r'กณกก/กกกก rกพ'กกกกกกกก...กกกกกก/กฟกกกกกก|/กกกก กก กภ/กกกก กก กภ|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก `rกพกพ'กกกกกกกกกก_/กกกกกกกกกกกก.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภกกกกกกกกกฟกภกกกกกกกกกก...

คจกฉคสกขคสคหค๒กช

33 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/09(ลฺ) 23:09:18 ID:FOPm9mW2


ค฿คตคชคฯฅฯฅตฅ฿ค๒ม๕ศ๗คทคฟกฃ
ค฿คตคชคฮนถทโ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|กภกกกกกกกก /กภกกกกกกกกกก/ |กกกกกกกฟ/กก /
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฒ|กก กภ/กภ/กกกก กภกฟกภ/กก|ขสกฟกก/กฟ/
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก/
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ขกกกกกกกกกกปเคอกชกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กไ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกฒกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฒ กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฑกก/กกกฟขห|กก/ฃืกภกกกก/กภ|กภกก .|กกกฑ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก /กฟกกกกกก|/กกกก กก กภ/กกกก กก กภ|

คไครกขคไคแกช

34 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/09(ลฺ) 23:09:47 ID:FOPm9mW2


ค฿คตคชคฯฅฯฅตฅ฿ค๒ม๕ศ๗คทคฟกฃกกกกกก .,..-''''"กญ.กฑ กฑกฑ"Ž''''กฝกก..,_
ค฿คตคชคฮนถทโกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก /กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก _,..,,,,..,,,__กฎŽ''''Žฐกก,,_
คฯฃณฃฐคฮฅภฅแกผฅธคฮษ๔ฐฬวหฒ๕ศฏภธคฯฦนค๒วหฒ๕คตค์คฟกฃกกกกกกกก . กญกซ'''Žฐ-..,,Ž'''Žฐ..,,
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกlŽกกกกกกกกกกกกกกกกกก/กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฎŽ''Žฐ Žะฅุ..กข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก!กกกกกก กก กก กก กก !กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฎ''' กฎ'กพŽคกข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก!กกกกกก กก กก กก กก .|กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกซ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.!กกกกกกกกกกกกกกกกกก..ฃ์,
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |,กกกกกกกกกกกกกกกกกก กณกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจฃจกจค[][] /กำ.,จคก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก . ฃ์กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกณกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฑ/กากกกก //กก| |
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กณกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกณกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกคฏขสกำกกกา/กก .|_กืกก กกกก กึฃท กึฃท
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.กณกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กณ,กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก[][] กึ|กกŽฺกก.Žฺ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกณกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฅฮฅฮ ฃฯกกฃฯ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกณ.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกณ,กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กณกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กณ กก กก กก กก กก กก กก กก กก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กณกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กฎ'-กข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกณกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฎ'-กข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก Ž'-Žค
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฎ'-กข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กกŽคกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กภกข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก :กกกกกภกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภกก .Žคกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภกภกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภ .กภกกกภ กภกก .Žคกกกภ กภกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฎกกกกกภกกกภ. กภกภกภ กภกภกข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกซกก .กภ .กภกก .กภ กภ

35 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/09(ลฺ) 23:11:28 ID:FOPm9mW2

คข

36 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/09(ลฺ) 23:11:56 ID:FOPm9mW2


ฤหคค

37 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/09(ลฺ) 23:12:56 ID:FOPm9mW2ฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคค
ฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคค
ฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคค
ฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคค
ฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคค
ฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคค
ฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคค
ฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคค
ฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคค
ฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคค
ฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคค
ฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคค

38 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/09(ลฺ) 23:13:42 ID:FOPm9mW2


ค฿คตคชคฯฅฯฅตฅ฿ค๒ม๕ศ๗คทคฟกฃ
ค฿คตคชคฮนถทโ
คฯฃณฃฐคฮฅภฅแกผฅธคฮษ๔ฐฬวหฒ๕ศฏภธคฯฦนค๒วหฒ๕คตค์คฟกฃกภ_ฟอกฒฟอขสะบกฒฟอ_ขส_ฟอ_ะบ_/กฟ
กก)กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กไ
กใปืครคฟฤฬค๊คณคคคฤผๅคคครคฦฅ๔คกกไ
กก<กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(
กกกฟกฐYกฑขหกฑขห^Y^ขY^YY^^Y^
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภ_ฟอกฒฟอขสะบกฒฟอ_ขส_ฟอ_ะบ_/กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก)กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กไ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกใกกกกกกกกค฿คตคชคมคใค๓ภจคคกชกกกไ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก<กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกฐYกฑขหกฑขห^Y^ขY^YY^^Y^ฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคกชป฿คแคํกชป฿คแคํกชทูปกค๒ธฦคึคพกช

39 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/09(ลฺ) 23:15:03 ID:FOPm9mW2


ค฿คตคชคฯฅฯฅตฅ฿ค๒ม๕ศ๗คทคฟกฃ
ค฿คตคชคฮนถทโ
คฯฃณฃฐคฮฅภฅแกผฅธคฮษ๔ฐฬวหฒ๕ศฏภธคฯฦนค๒วหฒ๕คตค์คฟกฃกภ_ฟอกฒฟอขสะบกฒฟอ_ขส_ฟอ_ะบ_/กฟ
กก)กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กไ
กใกกกกค่กผคทคณค์ควป฿คแคภกชกกกกกไ
กก<กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(
กกกฟกฐYกฑขหกฑขห^Y^ขY^YY^^Y^
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภ_ฟอกฒฟอขสะบกฒฟอ_ขส_ฟอ_ะบ_/กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก)กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กไ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกใกกกกค฿คตคชคมคใค๓ปฆครคมคใคจกชกไ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก<กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกฐYกฑขหกฑขห^Y^ขY^YY^^Y^

ป฿คแคํกชป฿คแคํครคฦคะกชคณคฮกช

40 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/09(ลฺ) 23:15:47 ID:FOPm9mW2
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก...................................
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
กกกกกกกกกกกกกก ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
กกกกกกกกกก:::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก :::::::::::::::
กกกกกก:::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก :::::::::::::::
กกกก:::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟอปฆคทกชกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก:::::::::::::::
กกกกกก:::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก :::::::::::::::
กกกกกกกกกก:::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก :::::::::::::::
กกกกกกกกกกกกกก ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก...................................

41 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/09(ลฺ) 23:16:29 ID:FOPm9mW2


ค฿คตคชคฯฅฯฅตฅ฿ค๒ม๕ศ๗คทคฟกฃกกกกกกกกกกกก.,..-''''"กญ.กฑ กฑกฑ"Ž''''กฝกก..,_
ค฿คตคชคฮนถทโกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก _,..,,,,..,,,__กฎŽ''''Žฐกก,,_
คฯฃณฃฐคฮฅภฅแกผฅธคฮษ๔ฐฬวหฒ๕ศฏภธคฯฦนค๒วหฒ๕คตค์คฟกฃกญกกกกกกกกกก . กญกซ'''Žฐ-..,,Ž'''Žฐ..,,
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก lŽกกกกกกกกกกกกกกกกกก/กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฎŽ''Žฐ Žะฅุ..กข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก !กกกกกก กก กก กก กก !กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฎ''' กฎ'กพŽคกข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก !กกกกกก กก กก กก กก .|กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกซ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก .!กกกกกกกกกกกกกกกกกก..ฃ์,
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|,กกกกกกกกกกกกกกกกกก กณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก. ฃ์กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกณกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก .กณกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กณ,
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กณกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กณ.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กณ,กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกณกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกณ กก กก กก กก กก กก กก กก กก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกณกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กฎ'-กข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กณกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฎ'-กข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก Ž'-Žค
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฎ'-กข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กกŽคกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กภกข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก :กกกกกภกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภกก .Žคกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภกภกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภ .กภกกกภ กภกก .Žคกกกภ กภกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฎกกกกกภกกกภ. กภกภกภ กภกภกข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กซกก .กภ .กภกก .กภ กภ

42 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/09(ลฺ) 23:17:18 ID:FOPm9mW2


ค฿คตคชคฯฅฯฅตฅ฿ค๒ม๕ศ๗คทคฟกฃ
ค฿คตคชคฮนถทโ
คฯฃณฃฐคฮฅภฅแกผฅธคฮษ๔ฐฬวหฒ๕ศฏภธคฯฦนค๒วหฒ๕คตค์คฟกฃ

43 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/09(ลฺ) 23:17:54 ID:FOPm9mW2


ค฿คตคชคฯฅฯฅตฅ฿ค๒ม๕ศ๗คทคฟกฃ
ค฿คตคชคฮนถทโ
คฯฃณฃฐคฮฅภฅแกผฅธคฮษ๔ฐฬวหฒ๕ศฏภธคฯฦนค๒วหฒ๕คตค์คฟกฃ
คฯ

44 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/09(ลฺ) 23:18:24 ID:FOPm9mW2


ค฿คตคชคฯฅฯฅตฅ฿ค๒ม๕ศ๗คทคฟกฃ
ค฿คตคชคฮนถทโ
คฯฃณฃฐคฮฅภฅแกผฅธคฮษ๔ฐฬวหฒ๕ศฏภธคฯฦนค๒วหฒ๕คตค์คฟกฃ
คฯปเค๓ควคทคครคฟ

45 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/09(ลฺ) 23:19:36 ID:FOPm9mW2


คฯปเค๓ควคทคครคฟกก,.กฅ-กพ ' '"กฑกฑ""'' Žฐ- กฅ.,_
ค฿คตคชคฯลจค๒ลคทคฟกฃค฿คตคชคฯฃฑฃฐฃฐฃฐคฮทะธณรอค๒ฦภคฟกฃกฒกฒ
ค฿คตคชคฯฅ์ฅูฅ๋คฌพๅคฌครคฟ/i ::| กกกกกกกกกก lกกกกกกกกกกกก กณกกกกกกกกกกกกกกกกกกiŽค_กฒ,,...กฟ
ค฿คตคชคฯฅ์ฅูฅ๋คฌพๅคฌครคฟ .l .::| กกกกกกกกกก ŽฤŽค กก กข กกกกกกกภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฆรกญ
ค฿คตคชคฯฅ์ฅูฅ๋คฌพๅคฌครคฟ/ | ::| กกกก กกกกi .l Žอ กก i;,กกกกกก Žค Žอกกกกกกกกกกกกกกกกกก กต..,,กฒกฒ
กกกกกกกก / กก l'กกกกกก l:/กก กก_/กก. l.::|Žค .กกกกกก lกกlกกŽอกก .',กกกกกกกกกณ กณกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฆรกญ
กกกก. กก l กก .l กกŽษกกกกl . Žฐ"/ข` .l ::| lกกกกกก ฆห'|ข`rกก| ', กกกก กก ŽฤŽคกภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกตกข
กกกกกกกกlกกกก.l กกคท..กกl.กกกก/กก___กก.l::|กกiกกกกกก.ฅฯ:lกก กกlกก.| :;กกi: กก.กกlกก.` กภกกกกกกกกกกกกกกกกกก`
กก.กก กกlกกกก,;lกก กก กก l,กก/ผทŽฦ=ฅ฿Žะ!|กก ! กกกก/. ,ll-กแ Ⅴ.! ;กก.i: กก.กกiกกกก กกกฎ
กก กก ./ กก ,;;|กก กกกกกก|กท.Y._.j;;;: YŽ กก .! กก/. Kกก}กณ`iŽอi 'กกi;;; lกก.กก l
กก.กก/Žจ'กก ,;;;:|กกiกกกก:กกŽส{ .{;;;::::::;:::iกกกก กกl./ กก{:;::::;;;;} Žฺ',l,กกl;;;;; l กก , l
กกกฟ'/ กก,;:'''.l .Žส กก :กกl Žอ.กถ;;;;;:::::iกกกกกก ก์กก l:;::::;;Žย ' /;lกกl;;;;;; |กก.กกl
."กก/ กก,:'กก,..l ัน กก ;กก',กก.``Žฐ'''กญกกกกกกกก กคกก `"''กญ. ,;;;;;;l. l:;;;;;; |กณกก.|กกกกคฆค๏กชคณคคคฤผๅคคคฏคปคหฃฑฃฐฃฐฃฐคโ
กก/กก,..กฅ''" ฆห;;;;|: กก ';;. ',กกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กกกกกก:;;;;;;;;;|.|;|;;;;; |กกŽอ กก|กกทะธณรอปครคฦค๋คฦฅ๔คกกช
.." กกกกกก กฟ"l;;:'Žอ กก ':;;,,.'.Žคกกกกกกกก,' กฑกญกณกก กกกก,,.;;;;;;;;;;;|/|;;; .iกก กกŽ!
กกกกกกกก '"กญกกŽฺ'กก.กณ กก'::;;Žคกก`'Žฐ-กฅ`Žฐกฝ.กญกกกฅฆำ/|;;;;;;;;;;/ .|;;;,!กกกกกกกกคฤ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กณกก';;กดงต"กกjกกกกกก|กก`กณ/Vกก|;;;;;;;;/กก |;;,!กกกกกกกกกกคร
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กณ '';Xกณกกf"กกกกกก.`iกกกก`กภ. |;;;;/กกกก |;!
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,,x'กณกก'!กกกก!_,,........,,,,,|กกกกกก j`|;;/ กก.กก |'
กกกกกกกกกกกกกก กก.กก,<กณกณกด.Žค':, กก !กกกกกกกก|กกกกกก//Žฺ>,
กกกกกกกกกกกกกกกกกกฆห.กด.Žคกภกณ` กก i . กกกก | กกกก//.//ฆห
กกกกกกกกกกกกกกกกกก,!กกกภกด.Žคกภกณกก Žอกก.กก | กก //.//./ กณ

46 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/09(ลฺ) 23:20:02 ID:FOPm9mW2
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก, -ฃ๚'"กากกกกกฟกฑกฎ กณŽคกกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟฅค: :. :. :.ฅี: : :,Žฒ| | : : |กภกก ขส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกกกกกกกกก กฟ: : กฟ: :/: :กฟ/ | | |: :' ,กกขห: :กณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/: :กฟ/ ฅฃฅข /กก/กก| |ฃ์ L: : |กก|: : : :กณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกกกกกกก/:กฟ :/: :/ |: /กก/กกกกฃ์| ',|กฎกณขๅ: : : : : ',
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกกกกก /ฅค: :กท Žฒ,Žจฃ๚ขอ/ กกกก_|กกฃ์|กณ/: : : /: : : |
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/กกŽฒ: :.Žฒ./}ŽฒŽฤจฅ}กกกก กกŽฑ㍉Žค/: : : /: : : :,'
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|: : :V.Žฒกกํ่Žษกกกก กก ฃ๒จฅกด: : :/: : : :/
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|: :. :. :{กกกกกก 'กฒกกกกืตฅ๓Žฤ': :<: : :กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|: :Žส: : ะฆกขกก! กก }กกกก/: :. :/ฅฮ:กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภจกผคคกชฐ์ตคคหฅ์ฅูฅ๋ฅขฅรฅืคภกช กก กก กก ฃ์: ฅฯ: : :ŽสŽฤกไ`=กพฃ๚ฅค/: :กฟฃทV
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽฺ'กก กภฅฯกต-จชŽสปฐ| /ฅ๓กฐ_กไ'กณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,Žฒ กก //กณŽฯขฃ์ฃ๖'", -กพ'"กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกกกกกกกกกกกกก กก / |กกกก,กตฃ๒กบกฝืตกา กกกกกกกก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก /กก.|กก /Žฒ7ฃ์ฃ๙'"ฦ๓กณŽคกณกก กพŽคกกกก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ฃ์กก .ฃ๙ฃ๚' | | | ฅฝ ,ฅหกก กฎ กพจช กต
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |กกกก{ .ฃ์ กึฃ์ |จฆ'กญกา /
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |กกกก| .| | | ฃ์กกกกกกกณ-กฝกฝกฝ-

47 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/09(ลฺ) 23:20:39 ID:FOPm9mW2


คฯปเค๓ควคทคครคฟ
ค฿คตคชคฯลจค๒ลคทคฟกฃค฿คตคชคฯฃฑฃฐฃฐฃฐคฮทะธณรอค๒ฦภคฟกฃกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภ:.:.:.:.:.:.:.กไ - กพ กพ กพ-กกŽค
ค฿คตคชคฯฅ์ฅูฅ๋คฌพๅคฌครคฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กไ.:.:.กญ:..กกกกกก .:.:.:.:.:.:.:.:.:.กฎ:.:...Žค
ค฿คตคชคฯฅ์ฅูฅ๋คฌพๅคฌครคฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ,..:.'กญ.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:... กกกก.:.:.:.:.:/.:.:.:.:.:.:.:.กฎ:.:..Žค
ค฿คตคชคฯฅ์ฅูฅ๋คฌพๅคฌครคฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟ.:.:.กฟ.:.:.:.:.:.:กฟ.:.:.:.:.:.:.กฟ.:,/.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก'กผกฟ.:.:.:.:.:.::::/.:.:.:.:.:.:กฟ.:กฟ /.:.:.:.:.:.:.:.:.:..:.:.:.:.:.:.:.:.กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ.:.:.กฟ.:::::::/.:.:.:.:.ขห.:กฟ ./.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:./:.:.:.:.:.:.:กณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟ.:.:.:.:/.:.::::::::/.:.:.:กฟ/X กก ,'.:.::.:::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:/ :.:.:.:.:i::.:.:.ขส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก .กกกกกกกกกกกกกก กกกผ--ฅค.:.::::::::::,'.:.:; 'กกกกกก กภi.:.:.::::.:.:.:.:.:./.:.::;Žฒ:.:.:...กก; กกกกกก',
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก /.::::::::กฟ|.:./กก กก กก กก !.:::::.:.:.:.:.:,Žฒ.:.::/ |:.:.:.:.:.,':.. กก กก i
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,'::::::,ฅค::::::|Žฒกก กภกกกกกก |::::.:.:.:.กฟ7ŽฐrŽฐ-|--:./.:.:.:.:..กก .;
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟi:::;Žฒ::Y.::::::/กกกกกก กภ กก |:::.:กฟกก/กฟกกกก.|.:.:./.:.:.:.:.:.:.:.:./
กกกกกกกกกกกกคณค๓คสคหฅ์ฅูฅ๋คฌคขครคฟคฦบคค๋คภคฑคภครคฦฅ๔คกกชกกกกกกกก 'กญ |//:::,'::::::/กกกฑกฑกฑ กก jกฟกกกกกกกกกกกกกก|.:/.:.:.:.::.:.:.|:./
กกกกกกกกกกกกฒศคฮส์คตค๓กขรตรฮฅนฅญฅ๋ปครคฦค๋คซค้ตขครคฟค้กกกกกกกกกกกกกก/กฟ|.:::ศฌ :::::::กกกก กก กก กก กก กฒกฒกฒกกj/:..:.:.:::.:.:..j/
กกกกกกกกกกกกฒ๘คทคค์ค๋ครคฦฅ๔คกกชกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก __กฟกญกฑ_) Žค |.::::::ขสกกกกกก___กกกก กก กก กภ กก กก /.:.:.:.:::::::::.:.:|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/_: :กฎ: . Žคกก )Žษ |:.::;:'.j/กภ iกญกฦก์กฎกณกกกกกกกก กภกก/.:.:.:::::::;Žฒ:.:.:;'
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก .กกกก กก /_: :กฎ: : Žค: :กภ)'r|.:/ / :กฏ`r_>Žคกกกกกก,!กกกก::::::::::: , ':.:::::::กฟ|::|.::/
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ,.ฅฮกพ Žคกฎ: :Žค: :กภ: :กณj/ / : : /กพ- Žคกฎ กฏฃ้กญกพrŽฐ--กพกฟ.:::::::กฟ_,ฅฮ:.:|/
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก .กก /กกกกกก กภ: :กภ: :กณ/.' / : : /กกกกกก .>'กญ: : :กฎกณกฟ::.:::::;:Žฒ:::/กณ:::.:.|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก /กก กก กก กก กณ: : กณ/: :i i : : ;'กกกกกกกฟ: : :;-rกพrกแr-<กญกก|:/ กก กภ|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ./กกกกกกกกกกกกกกกกกภ/|: : | | : :i กก กฟ: : : :/กฒกฒกฒกฒŽษ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก Žฒกก!: : | | : :|.กฟ: : : :/กญ: : : : : : : : : :กฎกณ

48 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/09(ลฺ) 23:21:10 ID:FOPm9mW2
.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก ขส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก /กกŽส
.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฃ์กกกก !กกกกฃ๒กฝกฝกพŽง
.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|กกกก |กก /กกกก กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,,กก -กฝŽอ.กกกกฅ์ก์ กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก 'กญกกกกกก _ -'กไŽคฃ่_กๅŽคกฎกณ
กกกกกกกกกกกกกกกก กก กกกฟ กกกกกกกกกฟŽจ''กญกก,กกขส กฎ'' กตกกกภ
.กกกกกกกกกกกกกกกก กก /กกกกกกกกกก|!ฅคกกกก / | ,พฎกก|.กกกกกกกกกณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกก /กกกกกกกกกก .| / ._, /กก !|กก! Vํ่กพŽค กกกกŽส
.กกกกกกกกกกกกกกกกกก'กกกกกก|กกกกกกŽฺกฟ /กกกก|ก์|กกⅥ Vกกกก! .คค
กกกกกกกกกกกกกกกกกก'กกกกกก.|กกกกกก|กก ฅเ-กกกกกกกกกก'ŽดŽญขหกก|กกฅศ|
.กกกกกกกกกกกก กก กรกกกกกก!กก กก | ./ŽจฅปกณกกกกกกกกคฆŽสคคกก!|กก!
.กกกกกกกกกกกก กก กรกกกกกก|กกกร Žฺ'Žฒ.Žษฅฯกกกกกก กกŽฤเญ Žส!.ะบ |
กกกกกกกกกกกกกก กก !.Žสกกกก !กก คค!'ืตํ่Žุกกกกกก กกํ่' { Žฺ'|กกกฎ
กกกกกกกกกกกกกก กก |'กกVกก .!กกกกคคกก`กพ''กกกกกกกกกก' กก }กก/กกกกกกย็พๆษืคภค่กฃปไคซค้ป๖พ๐ค๒ภโฬภคทคฦคขคฒค๋คซค้
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกVกก ŽฤŽคกก คคกกกกกกกก คณŽษกกกกฅค. /กกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก V.ฃๆกฐกดกก ฅษ กไกพ-กก,-กพ'7กญ /| /
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ฃ๒จช-กา.กณŽค! ขสกก .Žส กฎ คฏกกกญ Žฺ
.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก{กก- Žค! กหŽคกณกกŽสกฑกฏ!กก __|กณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽสกก ฅค กักหกภกภŽสกก Žฺ'" จช }
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กก ฅฯกก )ฅฮ/ŽฤŽค|กณ กฎ..! / 'กญกกกก กณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก Žสกกกฎ''"กกฅฮ |ืฎกฎ กพYกกกกกกกกกฟฃ์
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก | กณกฒกฟกก {กกกกกฎกไ!กก กไ'กกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/กกกกกกกกกกกก|กก กฟกก Yกญกกกกกกกก ฅฯ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกณกกกกกกกก กฟกก/กกกก ฟอกกกกกกกกกกกก|
.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภ_กไ'กกกกกก|กก กฟกก กภกกกกกกกก/
.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก /กกกกกกกก ฅ์'ก์กกกกกก'กณกฒกฟ

49 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/09(ลฺ) 23:21:48 ID:FOPm9mW2


คฯปเค๓ควคทคครคฟ
ค฿คตคชคฯลจค๒ลคทคฟกฃค฿คตคชคฯฃฑฃฐฃฐฃฐคฮทะธณรอค๒ฦภคฟกฃ
ค฿คตคชคฯฅ์ฅูฅ๋คฌพๅคฌครคฟ
ค฿คตคชคฯฅ์ฅูฅ๋คฌพๅคฌครคฟ
ค฿คตคชคฯฅ์ฅูฅ๋คฌพๅคฌครคฟ


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกคฝค์คฯฝ๕คซค๋ครคฦฅ๔คกกชค่คํคทคฏอ๊คเครคฦฅ๔คกกชกกกกกกคฆค๓กขควคโกฤภฉษคหษีคคคฟคฝคฮสึค๊ท์คฯคษคฆคนค๋กฉ

50 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/09(ลฺ) 23:22:28 ID:FOPm9mW2


ค฿คตคชคฯลจค๒ลคทคฟกฃค฿คตคชคฯฃฑฃฐฃฐฃฐคฮทะธณรอค๒ฦภคฟกฃ
ค฿คตคชคฯฅ์ฅูฅ๋คฌพๅคฌครคฟ
ค฿คตคชคฯฅ์ฅูฅ๋คฌพๅคฌครคฟ
ค฿คตคชคฯฅ์ฅูฅ๋คฌพๅคฌครคฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก คฆค๏กชคสค๓คธคใคณค๊คใกชกกกกกกกกคจกฉคโคทคซคทคฦบฃตคคลคคคฟคฮกฉ

51 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/09(ลฺ) 23:23:04 ID:FOPm9mW2


ค฿คตคชคฯฅ์ฅูฅ๋คฌพๅคฌครคฟ
ค฿คตคชคฯฅ์ฅูฅ๋คฌพๅคฌครคฟ
ค฿คตคชคฯฅ์ฅูฅ๋คฌพๅคฌครคฟ


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกคฆคฅกขคณครคมคฮสคฯณฮผยคหลค้ค์ค๋ครคฦฅ๔คกกฤกฤ


กกกกคฆค๓กขยฟสฌคฝคฆคภคอกฤ

52 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/09(ลฺ) 23:23:41 ID:FOPm9mW2


ค฿คตคชคฯฅ์ฅูฅ๋คฌพๅคฌครคฟ
ค฿คตคชคฯฅ์ฅูฅ๋คฌพๅคฌครคฟ


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกคฆคฅกฤบฃฦคฯฬ๑ฦครคฦฅ๔คกกฤ


กกกกธตตคฝะคทคฦค่กฃคณค๓คษคขค๓ค฿คฤิ๚ครคฦคขคฒค๋คซค้

53 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/09(ลฺ) 23:24:12 ID:FOPm9mW2


ค฿คตคชคฯฅ์ฅูฅ๋คฌพๅคฌครคฟ


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกหล๖คซครคฦฅ๔คกกชคฝค์คฯฬูคฑคฟครคฦฅ๔คกกช


กกกกคขคฯคฯตกท๙คฌฤพครคฦฮษคซครคฟกฃ

54 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/09(ลฺ) 23:24:43 ID:FOPm9mW2

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกคฆค๓กชคฝคฆคภคสกชคฝค์คธคใตขคํคฆคซ

55 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/09(ลฺ) 23:25:23 ID:FOPm9mW2
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก...::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::....
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก...:;''''กกกกกกกกกกกกกกกก'';;;:::...
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ...;;;''กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก''';;;:::...
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก ...::;;;''กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก'';;::
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ..........::::::::::::::::::::::::::::::;;'กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก';;::::::::
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ..........::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;;'กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก ;:::::::
กกกก............................::::::::::::::::_,,,...:-กพกพ=-..,,,_::::::::::::::::::::::::::::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;__,,.. - กพกพ ''''"
.Žค:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,r'";;กก;;กกกกกกกกกก ;;กภ,,:::::,:::::::::::::::::::::::::::::::__,,.. - กพกพ ''''"";;;;,,,,กก,,;;;;;;;;;;,,,,,
;;;,`';;.Žค::::::::::::::::::::::,,r'";;กก;;กก;,,,กกกกกกกกกก;;;กก, ;;;กก;;;,`';;.Žค--กพกพ''''""';;;กก;;กก,;;;กก;;;;;กกกก,,,;;;กก;,,,;;
;;กก ;;;,`';;.Žค:::::::::,:r';;;กก;;กก,;;;กก;;กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก;;กก ;;;,`';;.Žค ;;;;กกกก,,,;;;กก;,,,;;;กก;;;;;;กกกก,,,,;;;
,,;;กก,,;;;,กกกก,r'";;;,,กก,,;;กก,,;;;,กก,,,,กกกกกกกกกก ;กก ;;กกกก:;กก;; ;;,กก;;`';;Žค_ ,,,,กก,,,,,,;;;;;กก, ;;;กก;;;
กก;;;;กกกก,r'";;;;กกกก,,,;;;กก;,,,;;;กก;;กก;,,, - '''' ''':กพ-,, ,,กกกกกกกกกกกก;;กก;;`';;Žค_กกกกกกกกกกกกกกกกกก __,, - ''""
;;;;กก,r'",,,;;;;,,กก,,,,,,;;;;;กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก" ''''กพ- ,..,,,...กกกก__,, -กพ- ,...กก,-กพกพ''''",,;;กก,,;;;,กก,;;
,r'";;;,,,,,,กก;;;;;,,,,,,,,;;;;;;กก,,,กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก_,, - ''" ""'''"" `'' -,..กก,,;;กก,,;;;,กก,,,,กก;;กก;;

:ขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขข
..,กก,;กก.:กกกกกก,,Žก,กกกกกก ::;;,กกกกกกกก;กดกก:::กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกก;;กดกก;;กกกกกก[]):::;;กกกดกกกก..,::กกกกกก::;กกกก;;:
กก:กดกก;.,กก;;.กก..,กก,;กก.:กกกกกด,,Žก, กก กก ::;;, กก กมกกกกกกกก::;กกกกกก;;กดกกกก:::;;กก..,::กกกก::;กกกก;;กกกก:::;;กกกด
..,กก,;กก.:กกกกกก,,Žก,กกกกกก ::;;,กกกกกกกก;;กดกกกก:::;;กก..,::กกกก::;กกกกกก;;กกกกกก:::;;,;กก.:กกกกกก,,Žก,กกกกกก::;;
,,;กกกกกกกกกด:::กกกก:;กกกกกกกก;;:กกกกกก;;กกกกกก:::;;กกกกกกกก;;กดกก;;กกกกกก:::;;กกกกกก..,::กกกกกก::;กกกดกก;;กกกกกก::;;
ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓][ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓][ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓][ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓][ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓
oOฃฐo(ข)ฃฐoก๛ฃฯo(ข)0oOฃฐoฃ๏o(ข)0oOฃฐoฃ๏(ข)oก๛oOฃฐo(ข)ฃฐoก๛ฃฯo(ข)0oOฃฐoฃ๏
o(ข)ฃฐoก๛ฃฯo(ข)0oOฃฐoฃ๏(ข)oก๛oOฃฐo(ข)ฃฐoก๛ฃฯo(ข)0oOฃฐoฃ๏(ข)oก๛oOฃฐก๛oOฃฐ
กกกกกกกมกม~กกกกกกกมกมกกกกกกกกกก~กมกมกมกกกกกกกกกม~~กกกกกกกมกมกกกกกกกกกมกม~กกกกกกกกกมกม~
กกกก~กกกมกมกกกกกก~~กกกกกกกมกมกกกกกกกก~~กกกกกมกม~~~กกกกกกกกกก~~กกกกกมกมกมกกกกกก~~กกกกกกกม
กมกกกก~~~กกกกกมกมกกกก~~กกกมกม~~กกกกกกกกกมกมกกกกกก~ กมกมกกกกกกกมกมกกกก~~~~กกกกกมกมกม~

56 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/09(ลฺ) 23:27:37 ID:FOPm9mW2
.. .. . ...กก.::::..กก.กก.กก.::กก:กก:..กก.กก...กก:::กก:::..กก... .. .. . ...กก...กก..::. .. .กก..กก.กก..กก.:::::กก::กก:.กก...กก.:::::กก:...กก.กก.:::
:::....::::::........กก.กก.::::::... .... ..::::::::::::::::....::::::........กก.กก.::::::... .:::::........กก.กก.::::::... .... ..:::::::::กก.กก.::::::... ....:::::::::
,_:::....::::::........กก.กก.::::::... .... ..::::::::::::::::....::::::........กก.กก.::::::... .... ..:::::::กฎข :::::::::....::::::........กก.กก.::::::... ....:::::::::
กก: ŽŽ"'Žฐ-Žค,, ..::::::::::::::::....::::::........กก.กก.::::::... .... ..:::::::กฎข :::::::::....::::::........กก.กก.::::::... ....:::::::::
กก: : : : : : : กฎŽ'''Žฐ-Žค,,,กข ..::::::::::::::::....::::::........กก.กก.::::::... .... ..:::::::กก:::::::::....::::::........กก.กก.::::::... ....:::::::::
: : : : : : : : กกกกกกกกกก `Ž'-Žค.. .. . ...กก.::::..กก.กก.กก.::กก:กก:..กก.กก...กก:::กก::::กก::กก:.กก...กก.:::::กก:...กก.กก.::::กก..กก.
กก: : : : : : : : กกกกกกกกกกกกกก`Žฐ--,กฅ:::..กก... .. .. . ...กก...กก..::. .. .กก..กก.กก..กกกฎข .::::..กก... .. .. . ...กก...กก..::. .. .กก.
กกกกกกกก : : : : : กข: .กกกกกกกกกกกก: : Žกณกข:::..กก... .. .. .กกกกขข ...กก...กก..::. .. .กกกกกก..กก.กก..กก.:กก:::..กก... .. .. . ...กก.
กกกกกกกกกกกกกก ะฆ.กŽค: . กกกกกกกกกกกก `'Žค:::..กก... .. .. . ...กก..กกกก.กก..::. .. .กก..กก.กก..กก.
กกกกกกกกกกกก::;.:".:;.:'"Ž:.:Ž,:;กข,"'.:.:;,`:;,':,:;.,:;.:ŽŽŽŽ'''''''กพ- Žค ,,,,,__:::..กก... .. .. . ...กก...กก..::. .. .กก..กก.กก..กก.
::;.:".:;.:'"Ž:.:Ž,:;กข,"'.:.:;,`:;,':,:;.,:;.:::;.:".:;.:'"Ž:.:Ž,:;กข,'.:.:;,`:;,':,:;.,:;.:กฎŽ''Žฐ-กกกกกกกกกกกกกก_,,.--Žฐ''''''"Ž
''"""'''''"""''""''''""''"''''"""''"""'''''"""''""''"""'''''"""''""''''""กฑŽŽ"'''''กฝ-
''"''''"""''"""'''''"""''""''""",,,,-กพ'กซ'''''"""''""''''""''"''''""''"""'''''"""''""Ž''Žค,,"'''''กฝ--'''""''"''''"""''"""''''
:::::::....::::::........กก.กก.::::::... .,,,,-กพ'กซ,,,,-กพ'กซ:::::::....::::::........กก.กก.::::::... ...กกกกกกกกกกกกกกกกกกŽ''Žค,,:::::::....::::::........กก.กก.::::::... ..
กกกกกกกกกกกกกกกกกก,,,,-กพ'กซ,,,,-กพ'กซกกกกกกกกกกกกกกกก:::::... ...กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฎ`'กพ.
"''"""'''''"""''""''"""'''''"""''""''''"''"'"''"' ::::::::::::....::::::........กก.กก.::::::... .... ..::::::::::::::::....::::::.......กก.กก.::::::... ....:::::::::
"''"''''"""''"""'''''"""''""กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก"''"''"""'''''"""''""''''""''"''''"""''"""''''
..กก.กก.::::::... .... ..::::::::::::::::....::::::........กก.กก.::::กก.:::: กก.. .. . ...กก.::::..กก.กก.กก.::กก:กก:..กก.กก...กก:::กก:::..กก... .. .. . ...กก...กก..:กก..กก.
''"""'''''"""''""''''""''"''''"""''"""'''''"""''""''"""'''''"""''""''''""''"''''"""''"""'''''"""''"''"""'''''"""''""''''""''"''''
:::....::::::........กก.กก.::::::... .... ..:::::::::::ะบ MwM ะบ MwMmw Mะบ MwM ะบ MwMmw MwM''"""'''''"""''""''''""''"''''""

57 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/09(ลฺ) 23:28:43 ID:FOPm9mW2

กฃ

58 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/09(ลฺ) 23:29:11 ID:FOPm9mW2คฯ

59 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/09(ลฺ) 23:29:59 ID:FOPm9mW2


คฯภธคญสึครคฟ

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก .....:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:.....
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกึl กก กก กก . .:;:;:;:;:;:;:;:;:;:.:;:..;:.:..:;:.:;:;:;:;:;:;:;:;:;:. .
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกlกญlกก lกืกึlกก กก ,:;:;:;:;:;:;:;:;:.:.:.:.:.. .:. .:. .:. ..:.:.:.:.:;:;:;:;:;:;:;:;:.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกl .!จก,กกlกืกก.:;:;:;:;:;:;:.:.:.:.:.:... .. .. . .กก.. .. .. ...:.:.:.:.:.:;:;:;:;:;:;:.กกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกl .lกฑกกกก/,กแ7:.:.:.:.:.:.:... ..กกกกกกกก กก กก .. ...:.:.:.:.:.:.:;:;:;:;:;:.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽฺ'กกกกกก// //กก _:.. ..กกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก .. ..:.:.:.:;:;:;:;:;.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.:;:// กก lกื กฟlกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก . ..:.:.:.:;:;:;:;:.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.:;:;:;:;.:.:.:_กฟกฟกกกก กก กก กกกก กก กก กก กก กก . ..:.:.:;:;:.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.:;:;:;:;.:.:l_กฟกกกกกกกก กก กก กกกก กก กก กก กก กก . ..:.:.:;:;:.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.:;:;:;:;:.:.:.:... .กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก . ..:.:.:.:;:;:;:;:.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก .:;:;:;:;:;:.:.:.:.. ..กกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก .. ..:.:.:.:;:;:;:;:;.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก .:;:;:;:;:;:.:.:.:.:.:.:... ..กกกกกกกก กก กก .. ...:.:.:.:.:.:.:;:;:;:;:;:.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.:;:;:;:;:;:;:.:.:.:.:.:... .. .. . .กก.. .. .. ...:.:.:.:.:.:;:;:;:;:;:;:.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก ,:;:;:;:;:;:;:;:;:.:.:.:.:.. .:. .:. .:. ..:.:.:.:.:;:;:;:;:;:;:;:;:.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก . .:;:;:;:;:;:;:;:;:;:.:;:..;:.:..:;:.:;:;:;:;:;:;:;:;:;:. .
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก .....:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:.....

60 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/09(ลฺ) 23:30:39 ID:FOPm9mW2


คฯภธคญสึครคฟ
คขกขคขคขคกคกคกคกคกกฤกฤกฤ

61 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/09(ลฺ) 23:31:14 ID:FOPm9mW2


คฯภธคญสึครคฟ


ยฮคฌฤหคคกฤกฤยฮคฌฤหคคกฤฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคคฤหคค

62 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/09(ลฺ) 23:31:58 ID:FOPm9mW2


คฯภธคญสึครคฟ
ฒฟคสค๓คภกชฒฟคสค๓คภคคครคฟคคกชคสค๓ควคคคญคสค๊ฝฑคคคซคซครคฦคญคฟค๓คภกช
ฒฟคภค่กชฅโฅ๓ฅนฅฟกผครคฦกชฒฟคภค่ป๋ณฆคฮพๅคหคขค๋สธป๚คฯกช
สฌคซค้คสคคกชสฌคซค้คสคคกชฒฟคโกฤฒฟคโกฤกฤกฤ

63 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/09(ลฺ) 23:32:28 ID:FOPm9mW2กฤกฤกฤคขกขพรคจคฟ

64 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/09(ลฺ) 23:32:50 ID:FOPm9mW2กฤกฤกฤกฤ

65 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/09(ลฺ) 23:33:22 ID:FOPm9mW2
ผซสฌคฯฟอดึคภกฤคฝคฆคภค่คสกฤคฝคฆคภกฤ

66 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/09(ลฺ) 23:33:58 ID:FOPm9mW2
ผ๊คภครคฦกฤยญคภครคฦกฤคหค๓คฒกฤกฤ

67 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/09(ลฺ) 23:34:22 ID:FOPm9mW2
กฤกฤกฤกฤ

68 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/09(ลฺ) 23:35:06 ID:FOPm9mW2
ฒฟควคโฮษคคกฃผซสฌคฮปัคฌณฮวงควคญค๋สชคฌอ฿คทคคกฤ

69 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/09(ลฺ) 23:35:33 ID:FOPm9mW2
.. .. . ...กก.::::..กก.กก.กก.::กก:กก:..กก.กก...กก:::กก:::..กก... .. .. . ...กก...กก..::. .. .กก..กก.กก..กก.:::::กก::กก:.กก...กก.:::::กก:...กก.กก.:::
:::....::::::........กก.กก.::::::... .... ..::::::::::::::::....::::::........กก.กก.::::::... .:::::........กก.กก.::::::... .... ..:::::::::กก.กก.::::::... ....:::::::::
,_:::....::::::........กก.กก.::::::... .... ..::::::::::::::::....::::::........กก.กก.::::::... .... ..:::::::กฎข :::::::::....::::::........กก.กก.::::::... ....:::::::::
กก: ŽŽ"'Žฐ-Žค,, .คฝคฆคภกฤฬกฒ่คไฅฒกผฅเคธคใคขค๋คคคคทกฤ:....::::::........กก.กก.::::::... ....:::::::::
กก: : : : : : : กฎŽ'''Žฐ-Žค,,,กข ..::::::::::::::::....::::::........กก.กก.::::::... .... ..:::::::กก:::::::::....::::::........กก.กก.::::::... ....:::::::::
: : : : : : : : กกกกกกกกกก `Ž'-Žค.. .. . ...กก.::::..กก.กก.กก.::กก:กก:..กก.กก...กก:::กก::::กก::กก:.กก...กก.:::::กก:...กก.กก.::::กก..กก.
กก: : : : : : : : กกกกกกกกกกกกกก`Žฐ--,กฅ:::..กก... .. .. . ...กก...กก..::. .. .กก..กก.กก..กกกฎข .::::..กก... .. .. . ...กก...กก..::. .. .กก.
กกกกกกกก : : : : : กข: .กกกกกกกกกกกก: : Žกณกข:::..กก... .. .. .กกกกขข ...กก...กก..::. .. .กกกกกก..กก.กก..กก.:กก:::..กก... .. .. . ...กก.
กกกกกกกกกกกกกก ะฆ.กŽค: . กกกกกกกกกกกก `'Žค:::..กก... .. .. . ...กก..กกกก.กก..::. .. .กก..กก.กก..กก.
กกกกกกกกกกกก::;.:".:;.:'"Ž:.:Ž,:;กข,"'.:.:;,`:;,':,:;.,:;.:ŽŽŽŽ'''''''กพ- Žค ,,,,,__:::..กก... .. .. . ...กก...กก..::. .. .กก..กก.กก..กก.
::;.:".:;.:'"Ž:.:Ž,:;กข,"'.:.:;,`:;,':,:;.,:;.:::;.:".:;.:'"Ž:.:Ž,:;กข,'.:.:;,`:;,':,:;.,:;.:กฎŽ''Žฐ-กกกกกกกกกกกกกก_,,.--Žฐ''''''"Ž
''"""'''''"""''""''''""''"''''"""''"""'''''"""''""''"""'''''"""ศ๓ธฝผยลชคสป๖คสค๓คฦคชคญค๋ค๏คฑคสคคค๓คภกฤ
''"''''"""''"""'''''"""''""''""",,,,-กพ'กซ'''''"""''""''''""''"''''""''"""'''''"""''""Ž''Žค,,"'''''กฝ--'''""''"''''"""''"""''''
:::::::....::::::........กก.กก.::::::... .,,,,-กพ'กซ,,,,-กพ'กซ:::::::....::::::........กก.กก.::::::... ...กกกกกกกกกกกกกกกกกกŽ''Žค,,:::::::....::::::........กก.กก.::::::... ..
กกกกกกกกกกกกกกกกกก,,,,-กพ'กซ,,,,-กพ'กซกกกกกกกกกกกกกกกก:::::... ...กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฎ`'กพ.
"''"""'''''"""''""''"""'''''"""''""''''"''"'"''"' ::::::::::::....::::::........กก.กก.::::::... .... ..::::::::::::::::....::::::.......กก.กก.::::::... ....:::::::::
"''"''''"""''"""'''''"""''""กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก"''"''"""'''''"""''""''''""''"''''"""''"""''''
..กก.กก.::::::... .... ..::::::::::::::::....::::::........กก.กก.::::กก.:::: กก.. .. . ...กก.::::..กก.กก.กก.::กก:กก:..กก.กก...กก:::กก:::..กก... .. .. . ...กก...กก..:กก..กก.
''"""'''''"""''""''''""''"''''"""''"""'''''"""''""''"""'''''"""''""''''""''"''''"""''"""'''''"""''"''"""'''''"""''""''''""''"''''
:::....::::::........กก.กก.::::::... .... ..:::::::::::ะบ MwM ะบ MwMmw Mะบ MwM ะบ MwMmw MwM''"""'''''"""''""''''""''"''''""

70 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/09(ลฺ) 23:36:22 ID:FOPm9mW2
:..:..:..:..:..:..:..:..:..:|ik;;:;;:;::;;:;:;;::;:;:::;:;;l:;:;::;:j!|:..:..:..:..,(;;Žส:..:..:.Vกด:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..ฅฮ'Žอ.:..:.|:;:;:;;:;:;::;:;;:::;:;:;;:;
:..:..:..:..:..:..:..:..:..(ik;;:;;:;::;;:;:;;::;:;:::;:;;l:;:;::;:j!:|กถv'.:..:..:..:..:..,,กพกถy;;'กถ<.:..:..:..:..:..:..กถ>:..Žค..:..:..:..|:;:;:;;:;:;::;:;;:::;:;:;;:;
:.:.:.:.คณค์คฯคญครคศฒฟคซคฮดึฐใคคคสค๓คภกฃ-Žฐ<กด:'(Ž':กด:.:.:.:.:.:..:..:..:..:..:.กบŽค,,;"กไ-Žค|:;:;:;;:;:;::;:;;:::;:;;;:;;
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.|;:;:;;:;:;:;;:;:;::;:;;:::;:;;::;i:;:k;;:;|กพ>Žค;กณŽค:;;:y':กฟ;;-'":.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.ŽสŽ:.:.:.:.:.:.`กพ|:;:;:;;:;:;::;:;;:::;:;:;;:;
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.|;;:;;;:;;:;:;;:::;:;:::;:;:;!::;:;:;;:;:;;;|:.:.:.:.กณ:::;:;:::/:;;/:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:Ž:.~^:.:>Žฐ|:;:;:;;:;:;::;:;;:::;:;:;:;;
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.|;:;;::;:;:;:;;:::;:;:::;:;;:i!;:;:;:;:;;:;:|.:.:.:.:.:.,!i!;;:;:;y':.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.|:;:;:;;:;:;::;:;;:::;:;;;:;:
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:(;!:;:;:;:;;:;j!;:;;:::;:;:::;ผซสฌคฮปัค๒ธซค์คะคฯครคญค๊คนค๋.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.|:;:;:;;:;:;::;:;;:::;:;;;:;:
;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:|;;;:;:;:;:;:;:!:::;:;::;:;:;j:;;:;:|;:;:;:;):;:;:;:;:;:|;;i:;:;;:l;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:|:;:;:;;:;:;::;:;;:::;:;:;;::
;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:|;;:;:;:;;;:;:j:;;::;:;:;:;;::;:;:;i:li:;;::|;:;:;:;:;:;:|;;::;!i!;|:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:|:;:;:;;:;:;::;:;;:::;:;:;:;:
;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:|;;:;;;:;;;:;:k:;;:;:;::;;:;;::;:;:j:;:;;::l:;:;:;:;:;กสi!;:;:;;:;|::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;::|:;:;:;;:;:;::;:;;:::;:;:;;::
;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:|;:;:i!:;:;;:;:;;;:;:(;:!;;::;:;:;::;:;:;:;:|:;:;ik/;;:;:;:;;:;;:l;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:|:;:;:;;:;:;::;:;;:::;:;;:;:;:
;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:|;;;:i!:;:;;;:;:;;:;:;;:::;:;::;:;;:y::;;:;:กณŽษ;;;:;ŽสŽค;vvกดŽอw:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:/;:;:;:;:;;:;:;;;:;:;;:;;:;:;:
;:;:;:;คฝคฆคภกฤกฤคฝคฆคภกฤกด:;:::;:;:;:กด;:;:;:;:;;`Žฐ-Žค;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:กฒ,ฅฮ;;:;;:;:;;:::;:;:::;;:;;:;:;;:;
;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:/;;:;:;:;:;;Žค:;:;:;:;;:;:;;::กณ:;::;:;:;;:;:;;:;::;:;;:;:;:;:;กฎกผ-Žคกฒ__~"''"^'"''Žกฎ_,-กพ'กญ;;:;;:;:;;:::;:;ฅฮ:::;;:;::;:;:กณ;;:;:;;:
;:;:;:;:;:;:;:;:;:_ฅฮ;;:;;;:;;;:;:;:;กณŽค;:;;;:;:;;:::;`Žฐ-Žค;:ฆฦ:;กฎกผ-Žค;:;;:;:;:;:;;:;:;:;:กฎŽฐ-Žค;;กฒกฒกฒกฒ___,-กพ'กญ;;:;:;;:;;:;:;;:;::;กด;:;;
;;;;;;,,-กพ'กญ;;:;;;ฅฮ;:;:กฟ:;;:;;^Žฐ-Žค:;:;:;:;:;:;:;:;:`Žฐ-Žค:;:;;:;:;:;~:^";:;:;;:;:;:;:;;:;:;:;:;:;:;:;;:;:;:;:;;:;:;:;:;;กฎŽ';;:;==;;;;:;;กพŽค__,,''~"'~
!Žฟ;Žสj|W "" Vv,w,.vw,.v"ji,,Iw,,MW w,,Mv,w,.vw,.vW "" V"ji,,Iw,,MW "" w,,Mv,w,.vwกก,,,,,.., ,vv
"~'"'"~กกกก~""~'"'"กกกก~~""~'"'"กก'"'"~~""~'"'"กกกกกกกกกก ~กก"'''~"''""'''~"''"กกกก"'~"''"''~"''

71 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/09(ลฺ) 23:36:59 ID:FOPm9mW2
::.;;'' ;;:;: :::''::กก .;;'' ;;:;: :::''::.;;'' ;;:;: :::''''::: :;:;; '';;.:กกกก กก กก :: :;:กก;;:,: :''::: :;:กก;;:,'กกกก';;.::; :; iwŽค -กพ''กซ~กฎ
:;:;; '';;.::กกกก: :; ;; ''กกกกกกกก;;'' ;;:;: :::'':::กกกกกกกกกก''::: :;:;; '';;.::กก''::: :;:;; '';;.::''::: :;::;; '_,Žค-Žฐ''Žกญ
กกกก::: :;:;; ''"''::::;กกกก.::,''::: :;:;;กกกกกก ::;:;; ''"''::::;กกกกกก.::,''::: :;:;;''::: :;:;กก '';;.::Žค -'กซกก- กก_กก กกŽฦกกกก-
":;. :.. ;'"'":;.;'"กก: :; ;;''กกกก;;'' ;;:;: :::'':::กกกก:..;:;'"wW_,,..กฅ -กพกก'''กซกซ~ กกกกกกกกกก_กกกกกก_
::.;กก'' ;;:;: :::''.;'":;. :.. ;'"'":;::.;;'' ;;:;_,,,..Žค -กพ''กซ~กฎกกกกกกกกกก กก -= กกกก-กก_กกกกกกกกกกกกกกกกกก__,,.. -กพ'''
กกกก:'';.::'กกกกกก กก ;.กก:'';.::''Žค -'กซกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กกกกกก_,Žค-Žฐ''Žกญ.:. .:.' ::: :;:;;
;:;; ''"''::::; กก ::: ;.::''::::wiฅรกญกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก _กก_- กก- กก กก_ กกกพ _กก,-': :;:;; '';;.::กกกก: :; ;; '' ;
กกกกกกกก::''::: :;:กก;; '';;.:,'กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก wiY :::''.;'":;.:.. ;'"'":;::.กก,.
:,::: :;;:;..,"':กก::''กซ,-'~กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก -กก-=-_กก=-กกกกWw'' กก ;;'' ;;:;: :::''::'' ;;.::
:;'' กก :: :'':;' -'กซกกกก -กกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก กก กกแกกกฒ=- กฑกกกกกกกซ'-,''::: :;:;; '';;.::'':::':;:;; ''
:;;''กกกก-กํกกกกกกกกกกจกกแกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกแกฝ กก กกกซ.,กกกกกํ; '';;.:: ,,.
,.-กพ''"กกกกกกกกกกกก กก กก กก จก=-กกกก_กก-กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,,กพ "~''::: :;:;;:;กกกกกก'';;.
คขกขภ๎คภกชคขคฝคณคสค้ผซสฌคฮปัคโธซคจค๋คฯคบคภกฤกฤกฝกกกกกกกก,,กพ'" '';;.::,''::: :;:;; '';;.::
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽฦจกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกแกฝกกกกกฒกกกก,,''::: :;:;; ''"''::::;กกกกกก.::,''::: :;:;;
กกกกกกฦ๓กกกฝกกกก-ฅหกฝกกกกกฒกกกกกกกฝกกกกกฒŽฦ-กฝ กฒกกกกกฑ-กกกก;;"';'';;.::''::: :;:;; '';;.::'':::กก:;:;; '';;.::

72 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/09(ลฺ) 23:37:33 ID:FOPm9mW2กกกกกกกกกกกกคฝคฆคภกฤฒฟคซคฮดึฐใคคคภกฤกฤ

กกกกกกกกกกกกผซสฌคฮผ๊คฯคณค๓คสทมคธคใคสคคกฤ

กกกกกกกกกกกกผซสฌคฮยญคฯคณค๓คสทมคธคใคสคคกฤ

กกกกกกกกกกกกผซสฌคฮฬคหผฬครคฦค๋คฮมดษ๔ดึฐใคคคภกฤ

กกกกกกกกกกกกภ๎คฮฟๅค๒วมคฑคะมดษ๔ค๏คซค๋คฯคบคภกฤ

กกกกกกกกกกกกผซสฌคฌดึฐใครคฦคคค๋ค๓คภกฤกฤ

73 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/09(ลฺ) 23:38:03 ID:FOPm9mW2
กกกกกกกกกฟกกกกกก ,,-กพก์กกกกกกกกกกกกกก__กฒ..-------....กฒ_กกกกกกกกกกกก `''-ŽคกกกกกกกกŽ Žค
กกกก_กฟ กกกก ..กฟกกกกกกกกกกกก_,,--กพ""กญกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฎŽŽ''Žฐ-..__กกกกกกกกกกŽ' Žคกกกกกก Žกภ
กกr'กญกกกก กฟกญกกกกกกกกกก_..กพ'"กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฎŽ'กพ..กขกกกกกก `' Žค กกกก กณกข
/กกกก _กฟกกกกกกกกกก..กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฒ_กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽŽฐ กขกกกกกกกภกขกกกก กต
กกกก_กฟกกกกกกกก กฟกกกกกกกกกกกกกก __..-Žฐ''''กฑกฑกฑ"ŽŽ'''กพ--.._กกกกกกกกกกกกกกกก`กภกกกกกก Ž ŽคกกกกกกŽ กข
กก,rก์กกกกกก กฟกกกกกกกกกกกก _..-''"กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฎŽ'-Žคกกกกกกกกกกกกกก Ž Žคกกกกกก กต
ะจกกกกกกกก กฟกกกกกกกกกก _กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก`' Žคกกกกกกกกกกกก กฎ กขกกกก ะฆ
ก์กกกกกก /ก์กกกกกกกก _กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภกขกกกกกกกกกก ะฆกกกกกกกณ
กกกกกกกก/ก์กกกกกกกก /ก์กกกกกกกกกกกกกกกกกก__......-....,,__ กกกกกกกกกกกกกกกกกกŽอกกกกกกกกกกกก กณกกกกกกกณ
กกกกกก /กกกกกกกกกก ./กกกกกกกกกกกกกกกก _..กพ'"กกกกกกกกกกกฎŽŽกพ Žค กกกกกกกกกกกกกก กณกกกกกกกกกกกกกณกกกกกกฃฑ
กกกกกก,'กกกกกกกกกก ./กกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กดกขกกกกกกกกกกกก Žอกกกกกกกกกกกก 'กขกกกก กณ
กกกก จขกกกกกกกกกกฃ์ก์กกกกกกกกกกกก /กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก Žกขกกกกกกกกกกกก ฃฑกกกกกกกกกกกก1
กกกก ||กกกกกกกกกก 1กกกกกกกกกกกกกก |กกกกกกกกกกกก..กพ''Žฐ กขกกกกกกกก กตกกกกกกกกกกกก จขกกกกกกกกกก ||
กกกก 1กกกกกกกกกก lกกกกกกกกกกกกกก กะกกกกกกกกกก กฬกกกกกกกอกกกกกกกกกก||กกกกกกกกกกกกกกl|กกกกกกกกกกกก||
กกกก |!กกกกกกกกกก 1กกกกกกกกกกกกกก 'กขกกกกกกกกกก`Žฐ-กพก์กกกกกกกก ฃ์กกกกกกกกกกกกกกจขกกกกกกกกกก กะ
กกกก จขกกกกกกกกกก'กขกกกกกกกกกกกกกกŽอกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/ก์กกกกกกกกกกกก,'กกกกกกกกกกกก ,'
กกกกกก'กขกกกกกกกกกก'กขกกกกกกกกกกกกกก Žกตกขกกกกกกกกกกกกกกกกกก_กฟกกกกกกกกกกกกกก ,'กกกกกกกกกกกก /
กกกกกก 'กขกกกกกกกกกกกณกกกกกกกกกกกกกกกกกก`Žฐ..,,กฒ กก___,,..-''ก์กกกกกกกกกกกกกก Žษก์กกกกกกกกกก ฃ์กกกกกก ะจ
กกกกกก ะฆกกกกกกกกกก กณกขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฑกฑกญกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ฅฮกกกกกกกกกกกก ะจกกกกกก ฃ์
กกกกกกกก Žอกกกกกกกกกกกก กภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกกกกกกกกกกก ะจกกกกกก /
Žคกกกกกกกก กภ กกกกกกกกกกกกŽ' Žค_กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก _..กพก์กกกกกกกกกกกก,กฟกกกกกก /
ะฆ กกกกกกกก Žกต กกกกกกกกกกกก `'กพ..__กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก _..-''กญกกกกกกกกกกกกกก กฟกกกกกก ะจ
กก กตกกกกกกกกกกกภกขกกกกกกกกกกกกกก `Ž'Žฐ-....กฒกฒ____กฒ..--กพ"กกกกกกกกกกกกกกกกกก_กฟกกกกกกกกกฟกกกก กข
กกกก กภกกกกกกกกกก Ž' Žค_กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฑกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก_..กฟกกกกกกกก,กฟกกกก กฟ
กภกกกก`' กขกกกกกกกกกก ŽŽกพ.._กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก_..-'ก์กกกกกกกกกฟกกกกกกกฟ
กกกณกขกกกกŽŽ ŽคกกกกกกกกกกกกกกŽ'''-..,,__กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก__..-กพ'"กกกกกกกกกก _กฟกกกกกก_กฟ
กกกก Žกภ กกกกกฎ'กพŽค_กกกกกกกกกกกกกกกก"'''กพŽฐ----........-..--ฐ์กพ""กกกกกกกกกกกกกก,..กพ'กญกกกกกกกฟ
กกกกกกกก`' Žค_กกกกกกŽ''-Žค_กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก_..-''" กกกกกก,,กฟ
กกกกกกกกกกกก`กณŽคกกกกกก กฎ`Žฐ-..__กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก_,,..-กพ'"กกกกกกกก_..กพ"

74 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/09(ลฺ) 23:38:46 ID:FOPm9mW2กฃ

75 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/09(ลฺ) 23:39:26 ID:FOPm9mW2กฃ

76 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/09(ลฺ) 23:39:55 ID:FOPm9mW2

คฯคฯกฤกฤคฯคฯคฯกฤกฤคสค๓คภกฤกฤ

77 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/09(ลฺ) 23:40:25 ID:FOPm9mW2
กกกกกกกกกฟกกกกกก ,,-กพก์กกกกกกกกกกกกกก__กฒ..-------....กฒ_กกกกกกกกกกกก `''-ŽคกกกกกกกกŽ Žค
กกกก_กฟ กกกก ..กฟกกกกกกกกกกกก_,,--กพ""กญกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฎŽŽ''Žฐ-..__กกกกกกกกกกŽ' Žคกกกกกก Žกภ
กกr'กญกกกก กฟกญกกกกกกกกกก_..กพ'"กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฎŽ'กพ..กขกกกกกก `' Žค กกกก กณกข
/กกกก _กฟกกกกกกกกกก..กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฒ_กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽŽฐ กขกกกกกกกภกขกกกก กต
กกกก_กฟกกกกกกกก กฟกกกกกกกกกกกกกก __..-Žฐ''''กฑกฑกฑ"ŽŽ'''กพ--.._กกกกกกกกกกกกกกกก`กภกกกกกก Ž ŽคกกกกกกŽ กข
กก,rก์กกกกกก กฟกกกกกกกกกกกก _..-''"กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฎŽ'-Žคกกกกกกกกกกกกกก Ž Žคกกกกกก กต
ะจกกกกกกกก กฟกกกกกกกกกก _กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก`' Žคกกกกกกกกกกกก กฎ กขกกกก ะฆ
ก์กกกกกก /ก์กกกกกกกก _กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภกขกกกกกกกกกก ะฆกกกกกกกณ
กกกกกกกก/ก์กกกกกกกก /ก์กกกกกกกกกกกกกกกกกก__......-....,,__ กกกกกกกกกกกกกกกกกกŽอกกกกกกกกกกกก กณกกกกกกกณ
กกกกกก /กกกกกกกกกก ./กกกกกกกกกกกกกกกก _..กพ'"กกกกกกกกกกกฎŽŽกพ Žค กกกกกกกกกกกกกก กณกกกกกกกกกกกกกณกกกกกกฃฑ
กกกกกก,'กกกกกกกกกก ./กกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กดกขกกกกกกกกกกกก Žอกกกกกกกกกกกก 'กขกกกก กณ
กกกก จขกกกกกกกกกกฃ์ก์กกกกกกกกกกกก /กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก Žกขกกกกกกกกกกกก ฃฑกกกกกกกกกกกก1
กกกก ||กกกกกกกกกก 1กกกกกกกกกกกกกก |กกกกกกกกกกกก..กพ''Žฐ กขกกกกกกกก กตกกกกกกกกกกกก จขกกกกกกกกกก ||
กกกก 1กกกกกกกกกก lกกกกกกกกกกกกกก กะกกกกกกกกกก กฬกกกกกกกอกกกกกกกกกก||กกกกกกกกกกกกกกl|กกกกกกกกกกกก||
กกกก |!กกกกกกกกกก 1กกกกกกกกกกกก,. -จกจกจกจกจกจกจกจกจกกพ- .กขกกกกกกกกกกกกจขกกกกกกกกกก กะ
กกกก จขกกกกกกกกกก'กขกกกกกกกกกฟกฟกฑกฑกภกกกกกกกกกกกกกฟกฑกฑกภกภกกกกกกกกกก,'กกกกกกกกกกกก ,'
กกกกกก'กขกกกกกกกกกก'กขกกกกกฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภกกกกกก ,'กกกกกกกกกกกก /
กกกกกก 'กขกกกกกกกกกกกณกฟกกกกกกกกกกกกกกกก::::::::::::::::::::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกภ Žษก์กกกกกกกกกก ฃ์กกกกกก ะจ
กกกกกก ะฆกกกกกกกก กฟ กกกกกฟ กฟกฑกภกภ::::;;;;;;;;;;;;;;;;;:::::กฟกฟกฑกภกภกกกกกภกกกกกกกกกกกก ะจกกกกกก ฃ์
กกกกกกกก Žอกกกก กฟกกกกกกกก|กก |.กกจญกก.|กก| ::::;;;;;;;;;;;;;::::กร |.กกจญกก.|กก|กกกกกก กภกกกกกก ะจกกกกกก /
Žคกกกกกกกก กภกฟ กกกกกกกกกกกภ กภกฒกฟกฟกก::::::::::::::::::กกกภกภกฒกฟกฟกกกกกกกกกก กภกก,กฟกกกกกก /
ะฆ กกกกกกกฟกกกกกกกกกก..กฟกฑกฑกภกกกฟกกกกกก::กร::กกกกกกกภกกกฟกฑกฑกภ..กกกกกกกกกกกภกกกก ะจ
กก กตกก/ กก กก กก กก :::::กกกกกกกกกกกก|กกกกกกกกกก |กกกกกกกกกก |กกกกกกกกกกกก :::::กกกกกกกกกก กณกกกกกฟกกกก กข
กกกก กภ| กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|กกกกกกกกกก |กกกกกกกกกก |กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|,กฟกกกก กฟ
กภกกกก| กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภกฒกฒกฟกภกฒกฒกฟ กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|กกกกกกกฟ
กกกณกข| กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกรกกกกกกกกกกกกกกกรกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|กกกก_กฟ
กกกก Ž | กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกรrจกกพจจจกจกŽค|กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |กกกฟ
กกกกกกกณกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |/กกกกกก|กกกก กกกรกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/กฟ
กกกกกกกกกกกภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ
กกกกกกกกกกกก กภ กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฑกฑกฑกฑกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฒฟคภกฉคณคฮปัคฯกฉ

78 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/09(ลฺ) 23:41:00 ID:FOPm9mW2


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกว๒๑ฝฦฌคฯฟอฮเภไฬวคฮฬดค๒ธซค๋


ยณคฏ

79 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/09(ลฺ) 23:41:18 ID:EklOrOps
คชคฤคชคฤ

80 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/09(ลฺ) 23:43:32 ID:FAZAKVNY
ฒต

คฯคฐค์คไค๋ษืคซคศคโปืครคฟคฌกขคษคฆคไค้คโครคศถงฐญคสฒฟคซครคคคคส

81 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/10(ฦ) 14:07:25 ID:dHoKVEr2
ฝ้ครรผคซค้DQษ๗ฅโฅ๓ฅนฅฟกผคฌฝะคฦคฏค๋คศนฌคปทฯคฮฅฐฅํฑตคซคศดยิคทคฦคทคคฆ

82 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/10(ฦ) 15:31:23 ID:nIoruErc
ฒตฒตกม

83 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/10(ฦ) 17:25:22 ID:QI7cHUpU
ฒตควคน

84 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/10(ฦ) 21:55:49 ID:bp9YxpiU
จฃจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจค
จขจฃจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจคจข
จขจขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก จขจข
จขจขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก จขจข
จขจขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก จขจข
จขจขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก จขจข
จขจขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก จขจข
จขจขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก จขจข
จขจขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก จขจข
จขจขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก จขจข
จขจขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก จขจข
จขจขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก จขจข
จขจขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก จขจข
จขจขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก จขจข
จขจขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก จขจข
จขจฆจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจฅจข
จขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกo o o o oกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก จข
จฆจกจกจกจกจกจกจกจกจกจจจกจกจกจกจกจกจกจกจกจจจกจกจกจกจกจกจกจกจกจฅ
กก กก กก กก กก กก กก กก จฃจกจชจกจกจกจกจกจกจกจกจกจชจกจค
กก กก กก กก กก กก กก กก จฆจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจฅ

85 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/10(ฦ) 21:56:52 ID:bp9YxpiU
จฃจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจค
จขจฃจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจคจข
จขจขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก จขจข
จขจขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก จขจข
จขจขกก กก คณคฮสุอ๘คสลลปาคฮศขคภคฑคฌฟดคฮต๒ค๊ฝ๊คภครคฟกฃ กก กก กก กก กก จขจข
จขจขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก จขจข
จขจขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก จขจข
จขจขกกกกกกณฬคฮรๆคหสฤคธฯถค๊คสคฌค้ฟงค๓คสภคณฆคฌรฮค์คฟกกกกกกกก กก กก กก จขจข
จขจขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก จขจข
จขจขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก จขจข
จขจขกกกกกกฑขตคสธฝผยคซค้ฦจคฒค๋ป๖คฌควคญคฟกฃกก กก กก กก กก กก กก กก กก กก จขจข
จขจขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก จขจข
จขจขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก จขจข
จขจขกกกกกกควคโกฤกฤกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก จขจข
จขจขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก จขจข
จขจฆจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจฅจข
จขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกo o o o oกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก จข
จฆจกจกจกจกจกจกจกจกจกจจจกจกจกจกจกจกจกจกจกจจจกจกจกจกจกจกจกจกจกจฅ
กก กก กก กก กก กก กก กก จฃจกจชจกจกจกจกจกจกจกจกจกจชจกจคกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก..
กก กก กก กก กก กก กก กก จฆจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจฅกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก..

86 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/10(ฦ) 21:57:49 ID:bp9YxpiU
จฃจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจค
จขจฃจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจคจข
จขจขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก จขจข
จขจขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก จขจข
จขจขกกผซสฌคฌฦจคฒคฦคคค๋ดึคหคโธฝผยคฮปดึคฯคษค๓คษค๓ฮฎค์คฦคคครคฦกกจขจข
จขจขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก จขจข
จขจขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก จขจข
จขจขกกผซสฌคฯคฝคฮคฟคำคหวฏค๒ผ่ครคฦคคครคฟกฃกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก จขจข
จขจขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก จขจข
จขจขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก จขจข
จขจขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก จขจข
จขจขกกคฝคทคฦคขค้คๆค๋สชค๒ผบครคฦคคคฏกฃกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก จขจข
จขจขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก จขจข
จขจขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก จขจข
จขจขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก จขจข
จขจฆจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจฅจข
จขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกo o o o oกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก จข
จฆจกจกจกจกจกจกจกจกจกจจจกจกจกจกจกจกจกจกจกจจจกจกจกจกจกจกจกจกจกจฅ
กก กก กก กก กก กก กก กก จฃจกจชจกจกจกจกจกจกจกจกจกจชจกจคกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก..
กก กก กก กก กก กก กก กก จฆจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจฅกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก..

87 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/10(ฦ) 21:58:26 ID:bp9YxpiU
จฃจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจค
จขจฃจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจคจข
จขจขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก จขจข
จขจขกก คฝคทคฦฟงกนผบครคฦคคคฏคฆคมคหกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก จขจข
จขจข กกผกย่คหผบคฆคโคฮคฌฬตคฏคสครคฦคคครคฟกฃกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก กก จขจข
จขจขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก จขจข
จขจขกก ผซสฌคฌถ๕ครคคหคสค๋กฃผซสฌคหฒมรอคฌคสคฏคสค๋กฃกก กก กก กก กก กก กก จขจข
จขจขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก จขจข
จขจขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก จขจข
จขจขกก คฝค์คฌษคซครคฟกฃกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก กก จขจข
จขจขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก จขจข
จขจขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก จขจข
จขจขกก คภคซค้มดคฦผบคฆมฐคหผซสฌค๒ฝชค๏ค้คปค่คฆคศปืครคฟคฮคหกฤกกกกกกกก จขจข
จขจขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก จขจข
จขจขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก จขจข
จขจฆจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจฅจข
จขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกo o o o oกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก จข
จฆจกจกจกจกจกจกจกจกจกจจจกจกจกจกจกจกจกจกจกจจจกจกจกจกจกจกจกจกจกจฅ
กก กก กก กก กก กก กก กก จฃจกจชจกจกจกจกจกจกจกจกจกจชจกจคกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก..
กก กก กก กก กก กก กก กก จฆจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจฅกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก..

88 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/10(ฦ) 21:58:55 ID:bp9YxpiU
จฃจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจค
จขจฃจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจคจข
จขจขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก จขจข
จขจขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก จขจข
จขจขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก จขจข
จขจขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก จขจข
จขจขกกกกกกกกกกกกกกกกจฃจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจคกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก จขจข
จขจขกกกกกกกกกกกกกกกกจขคฝคฮท๋ฒฬคฌกฤกฤกฤกกกกกกกก จขกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก จขจข
จขจขกกกกกกกกกกกกกกกกจฆจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจฅกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก จขจข
จขจขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก จขจข
จขจขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก จขจข
จขจขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก จขจข
จขจขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก จขจข
จขจขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก จขจข
จขจขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก จขจข
จขจฆจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจฅจข
จขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกo o o o oกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก จข
จฆจกจกจกจกจกจกจกจกจกจจจกจกจกจกจกจกจกจกจกจจจกจกจกจกจกจกจกจกจกจฅ
กก กก กก กก กก กก กก กก จฃจกจชจกจกจกจกจกจกจกจกจกจชจกจคกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก..
กก กก กก กก กก กก กก กก จฆจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจฅกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก..

89 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/10(ฦ) 21:59:20 ID:bp9YxpiU
จฃจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจค
จขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฝกฝกฝกฝกฝกฝกฝกฝ Žคกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก..จข
จขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจข
จขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.....จข
จขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก กก กก กภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก...จข
จขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก /กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก กก กก กณกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก จข
จขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก กก :.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.....จข
จขกกกกกกกกกกกก .กกกก กก กก กก กก |กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจข
จขกกกกกกกกกกกก .กกกก กก กก กก กก | กก กก กก กฏฦ๓Žฦ=ฅ฿ กฒฅฮกก ืฎ_ ึ๖=Žฦฦ๓กฏกก กก กก |กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจข
จขกกกกกกกกกกกก .กกกก กก กก กก กก |.กกกก ขไ กญกก __กกกกⅥ :ฃ้|ฃ้:ฃ้|ฃ้: Ⅳกกกก__กก กฎ ขใกกกก |กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจข
จขกกกกกกกกกกกก .กกกก กก กก กก กก |กกกก i{กก กก ( กฆ )กก ภ๎กกli|ilกกะบ กก( กฆ ) กก กก}ฃ้กกกก|กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจข
จขกกกกกกกกกกกก .กกกก กก กก กก กก |กกกกกก กๆ=กฝ กพ=ืฤกกกกกกกก กก ฅ฿=กพ กฝ=กๅ'Žกกกก |กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจข
จขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก:.กกกกกกกกกก กก กฟกกกกกกกก กก กก กก กภกกกกกกกกกกกก /กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.....จข
จขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กณกกกกกกกกกก/กก กก กก กก กก กก กก กก กณ กก กก กก /กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก .จข
จขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกภ.กกกกกก{กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก} กก กก กฟกภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก....จข
จขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกก กก กก กณกกกกกก กก ฟอกกกกกกกกกกฅฮกกกกกกกกกกกก กภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก..จข
จขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกฒกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฒ กภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก จข
จขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกiกแ,:r กกl!ข!กฎi กก กก,..-- ,กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก, --Žค.กก กก iกญ!ข!lกก r:,กแiกกกกกกกกกกกกกก.....จข
จขกกกกกกกกกกกกกกกกกก L_.Žฃ .|กก|:'=ŽฐŽ | กกกก.ฃ์ ฃ์ขl|กกกกกก กก กกกกกกกก กก |lขฃ์ ฃ์.กกกก | ŽŽฐ=':|กก|. L._Žฃกกกกกกกกกกกกกกกก จข
จขกกกกกกกกกกกกกกกกกกl กกกก!กก.| กก กก|กก กก,| 'กพŽฐ.|กฎi กก กก กก กกกก กก iกญ|.Žฐกพ' |,กก กก|กก กก |.กก!กกกก lกกกกกกกกกกกกกกกก...จข
จขกกกกกก ,.;กพ- ., กกกกl==กก!กก.|:==-จขกกกกl กกกก.|'"|กกกกกกกกกกกกกกกก |"'|.กกกก lกกกกจข-==:|.กก!กก==lกกกก ,. -กพ;กก กก .จข
จขกกกกกกกณกต กก กณกข| กกกก|กก.l กก กก| กกกกl :;=Žฐ!กแiกกกก กกกกกก กกกก iกแ!Žฐ=;: lกกกก |กก กก l.กก|กกกก |กก/ กก //กก กก .จข
จขกกกกกกกก กภ-กก :{.,|กฒกก}กก| กก กก| กกŽคl กก กกlกกจข กกกกกก กกกกกก จขกกlกก กก lกขกก:|กก กก |กก}กกกฒ|,.{::กกกก7กกกกกก....จข
จขกกกกกกกกกกกกกตกกกก::|:::::: กก'Žฺ:::=Žฐ:L_./ .,__Žค/.,__|กกกกกกกก กก กกกกกก|__,.กณŽค__,. กณ._Žฃ Žฐ=:::Žฺ'กก ::::::|;กกกก 7กกกกกกกก .จข
จขกกกกกกกกกกกก กณ:. กก |:::กกกฎ!:::::: กก/กก:::::กฟ:::::กฟกกกก กกกก กก กก กก กภ:::::กภ:::::กกกณกก ::::::!ก์กก:::| กก .:/กกกกกกกกกก .จข
จขกกกกกกกกกกกกกกกกกก....::....กกกก::::กกกกกกกก:::`กก:::/ กก กก กก กก กกกกกก กกกก กณ:::กก`:::กกกกกกกก::::กกกก....::....กกกกกกกกกกกกกก..จข
จขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจฃจกจกจกจกจกจกจกจคกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก......จข
จขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจขคณค์คซกฤกฤกก กก .จขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก......จข
จขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจฆจกจกจกจกจกจกจกจฅกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก......จข
จฆจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจฅ

90 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/10(ฦ) 22:00:09 ID:bp9YxpiU

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกว๒๑ฝฦฌคฯฟอฮเภไฬวคฮฬดค๒ธซค๋
.

91 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/10(ฦ) 22:01:06 ID:bp9YxpiU
กกกกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒ
กกกกกกกกกก กฟกกกกกกกก กภ
กกกกกกกกกฟกกกกกกกกกกกก กกกภ
กกกก กก/::::::กก กก กก กก กก กกกณ
กกกก กก|:::::กกกกกกกกกกกก กกกกกกi
กกกกกก กณ:::กกกกกก กกกกกก __กฟ
กกกกกก /::::กกกกกกกกกกกกกกกกกภ
กกกกกก |:::กกกกกกกกกกกกกกกก กฒกห
กกกกกก |::::กกกกกกกกกกกกกกกกกกi
กกกกกก กภ___กข_____กกกกฅฮ กฒกห

92 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/10(ฦ) 22:02:52 ID:bp9YxpiU
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก _-จกกฝจก- Žค._
กกกกกกกกกกกกกกกก ,-"กญ กก กกกกกตกกกก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกก/ กก กก กก กกกกกกกกกก กกกณ
กก กก กกกกกกกก / กกกกกกกกกกกก::::กฟ::::::::กภ::กณ
กกกกกกกกกกกกกก|กกกกกกกกกกกก /กกกณ กฎ::::กญ /กฎกณ
กก กกกกกกกก กกlกกกก กกกกกก กสกกก๛Žษ::::::::::กณก๛.;lกกกกกกคคครคฟคคคณค์คซค้คษคฆคนค์คะฮษคคค๓คภกฤกฤ
กกกกกกกกกกกกกก` Žคกกกกกกกกกกกกกก กส__ฟอ_กหกก .;/
กกกกกกกกกกกกกกกกกก`Žฐ,Žค_กกกกกกกกกกกก กกกกกฟŽ฿
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกก`''Žฐจกกพจก''"กญกภoกกกกกกกกกกกกกกกก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกกกก กฟกกกกกกกก กก กกกกกภ
กกกกกกกกกฟ กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภกก กก กก กก ฬดคธคใคสคคคซคศตฟคคคฟคคฝ๊คภคฑคษกข
กกกกกกกก|กก กกกกกกกภกกกก ,กฒกกกก |
กกกกกกกก/กกกกฃ๕กก ขมฅฮ ขฟกฝกหกฟกก กก กก กก คโคฮคนคดคฏฤหค฿คฯดถคธค๋ค฿คฟคคคภคท
กกกกกกกก(กก กภกกกฟ กฒฅฮกก|กก |
กกกกกกกก.กภกกกศกกกกกฟกฒกฒ|กก |กกกกกกกกกกกกกกคญครคศฬดคธคใคสคคค๓คภคํคฆคสกฃ
กกกกกกกกกกกกกภ กฟกฒกฒกฒ กฟ

93 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/10(ฦ) 22:03:27 ID:bp9YxpiU


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ กฑกฑ กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟฅฮกกกกกณ__ กก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกสกฝกห กกกสกฝ กห กก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|.กกกกกส_ฟอกฒกหกกกกกกuกก|
คคครคฟคคคษคฆคทคฦคณค๓คสป๖คหกฤกกกกกกกกกกกภ กก กฎข กญกกกก กก ,กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/ กกกกกกกกกกกกกกกกกณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก./กกlกกกกกก,/กก /กกกก i
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(กฒ) กกกก(__ ฅฮ กก กก l
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกฟกกกกกก___ ,ฅฮ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก!Žคกฒ__!Žคกฒ_กฒกฒ_คฤ


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก _-จกกฝจก- Žค._
กกกกกกกกกกกกกกกก ,-"กญ กก กกกกกตกกกก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกก/ กก กก กก กกกกกกกกกก กกกณ
กก กก กกกกกกกก / กกกกกกกกกกกก::::กฟ::::::::กภ::กณ
กกกกกกกกกกกกกก|กกกกกกกกกกกก /กกกณ กฎ::::กญ /กฎกณ
กก กกกกกกกก กกlกกกก กกกกกก กสกกก๛Žษ::::::::::กณก๛.;lกกกกกกฟดล๖คฟค๊คศคคครคฟค้กฤกฤ
กกกกกกกกกกกกกก` Žคกกกกกกกกกกกกกก กส__ฟอ_กหกก .;/
กกกกกกกกกกกกกกกกกก`Žฐ,Žค_กกกกกกกกกกกก กกกกกฟŽ฿
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกก`''Žฐจกกพจก''"กญกภo

94 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/10(ฦ) 22:03:51 ID:bp9YxpiU
=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ
,,,,กฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจฃจกจกจกจกจกจกจกจกจค
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฎกคุ,,,,,____ กก กก กภ"จขคคค้คสคคคสค้กกกก กก จข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฑ''''''ก-จฆจกจกจกจกจกจกจกจกจฅ
กกกกกฒกฒ ,,กก----จก ''' กฑกฑ กภกก/ข,!กก/ข,)กกกกกกกกกก กภ กฒกฒ_กกกภ
กฑกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกY กก Žษ /กกกก/ /"`กณ กก _กก.กภกกกกกภ กก i
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก∟___Yกกกก /./กกกก/กกกกกภกภกกกภกกฆหกก!
จฃจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจคกกกก.//กกกก:/./Ž`)กกกกกภ.l กก|กกกก`จฅกกกกกกกกกก กฒ_,--ก
จขกกกกกกกกกกคมค็คฆคภคคกกกกกกกกกกกก กก จข-::`!กกกก //กก./กกกภกก`!กก/กกกกกฒ,,--ก''"กฑ
จฆจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจฅ กก กณ-.//กก./กกกำกก กำกกกำ"กกกฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กณ-/กก/กก /กก/
=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=กพ=

95 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/10(ฦ) 22:05:06 ID:bp9YxpiU
กกกกกกกกกก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกกuกกกภ
กกกกกกกก กกกฟกกกกกภกก กก กฟกภ
กกกกกกกกกฟ กกคท กสก๛กห กกกสก๛กห กภกกคขคฮภผกฤกฤ
กกกก กก |กกขภกก กก กส__ฟอ__กหกก J |
กกกกกกกกกภกกกกuกกกก กฎขกญกก กกกฟ


กกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกก ขภ กกกภ
กกกกกกกก กกกกฆรข)กกฅฮปฐปฐปฐกถ(ขกณกกกกกกกกกก คคค้คสคคคสค้คมค็คฆคภคคครคฦธภครคฦคฟค่คสกฃ
กกกกกกกกกกกกกฟ _ฅฮกกกสกไกหปฐกสกใกห กภ `Žค
กกกกกกกกกกกสกก <:::ขภ:::::กส__ฟอ__กห:::::ขภ| กกกหกกกกกกกกคนค๋คศผซสฌคฯปครคฦคคคซค์คฟคฮคซกฉ
กกกกกกกกกก กภกกกณ ::ขภ::::กฎ ขกญขภ::กฟกฟ

96 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/10(ฦ) 22:05:39 ID:bp9YxpiU
กกกก กก กก กก กฒกฒ__
กก กก กก กกกฟกกกก กก กภ
.กกกก กกกฟกกกกกกกกกกกกกกกภ
.กกกกกฟกกกฟกหกกฅฮ ' กกกณŽคกกกภกกกกกกกกกกกก คขคค๊นอคจคฟคฏคฯคสคคคฑคษกข
กกกก|กกกฟ .Žฒ '=กฆ=กกกก=กฆ=กกu|
กก กก /,'บอ.Žะ)กกกส__ฟอ__กหกกกฟกกกกกกกกกกกก คณค์ครคฦคไครคัค๊คขค์คภค่คสกฃ
.กกกก |กกกๆŽผ'กกกกกฎ ขกญ กก กภ
กกกฟกภกกกณ กกกกกกกกกกกกกกกกกกกณ

97 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/10(ฦ) 22:06:30 ID:bp9YxpiU
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก _ ,,.กก---- Žค กก กก กก กก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก /
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก _/กญกกกกกกกกกกกกกกกฎ กณกข_ กก กก กก กกกก_ฟอ_กกกกกก/
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกก กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภกกกกกกกกกกกฎYกญกกกก /
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/กกกกกก/กก ฃ้กก /กกกกกก |กกกกกณกก ',กกกกกกกกกกกกกกกก /
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ,' กก!กกกก!ฅไT TŽฤกกกก /Žฃ_กก!กก !กก!|กกกกกกกกก๖กกกก/}กก*
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก !กก |กกกก|Žจ ŽมŽรŽฤ VกฟŽุ __ กฎŽฤŽค !กกŽุกกกกกกกก *กกr/ /กก_ฃ้_
กกกกกกกกกกกกกกฟอกกกก!กก Žสกก |กกŽหrŽุกกกกกก คภ} กำŽุกกŽัŽฒ กก กก กก กก/Žั'^7กก !
กกกกกกกกกกกก กฎYกญกก/กกกกขสกกกณ.กกกกกกกกŽค VŽฟ าำŽฒกภกกกกกกกกกกกก! /yŽอ!
กก .กก*กกก๖กกกก กฟกกกก/กกŽสกก กณกกr กพ Žงกกกก Žส.กกกกกกกภกกกกกกกก|กกกก /กก_!_
กกกกกกกก, -กพ ' กญกกกก กฟrกฝกพ!กกกกกณ.กก ' _. ฅฃกกกกกภกกกกกกกภกก /`Žฐกพ<.กกกก!
_!_กกกฟกกกกกกกกกกกกrกฝŽอ:.:.:.:.|กกกกกก|7 Žขกภ|`::ะคกพŽญกณกกกกกก กหกา กณกฒฟอกกกกก๖
.ฃ้กก/กกกกกฟกกกกกก /:.:.กฒ:กไ'กวกกกกกก|คฏฝ๗}|:.กฟกฑกฑกก_, ีำ'กก |กกกกกกกกŽษกกกกกก;
กก/ .กฟกกกกกกกก /:.fกญกกกกกกกกกกกฒ_ฟอ:.:Ⅴ!:|กกกกกกกกกา:.กภ{`Žฐ-|กกกกกก |กฑกภกก*
./ /กกกกกกกก กฟกำ:ขสกกกกกกกก/กฝกฝกฝขอŽุฟอกกกกกกกกกภ:.กไกพ:| ,Žสกกกก|กกกกกกกภ
| /กกกกกก กฟกก/:.:.:.:ขสกกกกกกขห:.:.:.:.:.:กฟกฟกภกภกกกกŽฐกกกฎกฑกฑกกŽษกกขสกภกกกก |
Vกกกกกก/กกกก/:.:.:.:.:.:.: จฃจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจคกกกก|::::::::::กภ/
ฟอกกกก |กก /:.:.:.:.:.:กฟ:.จขฅ้ฅฮคูฤ๊ศึคฮฐภคณฆพคดญกกกก......จขกก Žษ:::::::::::::::กภ
กก }กกกกกกาำ ฅค:.:.ŽฤŽค___จฆจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจฅกฑ::::::::::::ฟอ::::::
Žฐ'กกกกกฟ:.:.:.:.:.:.:.ŽฤŽคกไกฝ กกกฟกกกก/กกกกกกกกกก/กฎ Žฐกพ-Žคกไ--Žค__::::::::::::::::::กฎYกญ:::::
กก กฟ:.:.:.:.:.:.:.:.:.:ขสกฒกฒกก กกกฟ_/กกกกกก กกกก|กกกกกกกก/กไ-ŽคกฒกไกฝกพŽงกพ-Žค::::*::
กฟ:.:.:.:.:.:.:.:.:.:กฟ:กใกฒกฒ,.กก ฅค:|กกกกกกกกกกกก/กกกณ กฟ:.:กฟกภ:. !: :. :.กก:!:.:.:.:.:|:::::::
:.:.:.:.:.:.:.:.:.กฟ:::::::::::::::|กกกกกกกก |::|กกกกกกกกกก าำ:ฅคกญ:.:กฟกภ:..:.:7Žฐ กพกคฏ:.:.:.:.:.|:::::_!_
กฝกฝกพ '::::::::::::::::::::::|กกกกกกกก |ขสกกกกกกกก /Žฐกพ:.r: กญกภ:. :. :กใกข:. :. :. :/กภ/::::::::!
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::|กกกกกกกก |::::::กภกกกก/:. :. :. |กก:.:กกคุฅฃ:. :.:.กไ--คฏ_กฟ::::::::::::*
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::|กกกกกกกก/::::::::::ขสาำ_:กไคฏ:. :. :. :. :. ขสกฟกกกกกกกกกภ:::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::/กกกกกกกก|:::::::::าำ{ฅฯกก กภาำrกฝ-Žคกฒ/ กกกกกกกกกกกก ขห:::::ก๖
::::::::::::::::::::::::::::::::::/กกกกกกกก |::::::าำ/:::::::กภกกกกกกกกกกกกกกกก กภกกกกกก กฟกฑกณ::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::กส_กก_กกกก_/::::::|:::::::ฃ้:::::::::,/กภกกกกกกกกกกกกกกกก กภกก/::::::::::::::::'::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::|กฒ__ }::::::::::::กภขส_กฟ::::::::::กภกกกกกกกกกกกก ,.-กพคฏ::::::::::::::::::::',::
:::::::::::::::::::::::::::: กฟกกกกกฟ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กไ Žคกกกก /:::::::::::::กภ:::::::::::::::|:
::::::::::::::::::::::::กฟ ,.Žจกฟ:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กภ/:::::::::::::::::::::กภ::::::::::|:
:::::::::::::::::::::: '^กฐ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::_!_::::::กภ:::::::::::::::::::::::กภ:: Žษ:
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::*:::::::!::::::::::::_กไ-::::::::::::::::::::กห::

98 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/10(ฦ) 22:07:26 ID:bp9YxpiU

กกกก กก กก กก กฒกฒ__
กก กก กก กกกฟกกกก กก กภ
.กกกก กกกฟกกกกกกกกกกกกกกกภ
.กกกกกฟกกกฟกหกกฅฮ ' กกกณŽคกกกภ
กกกก|กกกฟ .Žฒ '=กฆ=กกกก=กฆ=กกu|กกกกคภค่คสกฤกฤ
กก กก /,'บอ.Žะ)กกกส__ฟอ__กหกกกฟ
.กกกก |กกกๆŽผ'กกกกกฎ ขกญ กก กภ
กกกฟกภกกกณ กกกกกกกกกกกกกกกกกกกณ
กกกก กก กก กก กฒกฒ__
กก กก กก กกกฟกกกก กก กภ
.กกกก กกกฟกกกกกกกกกกกกกกกภ
.กกกกกฟกกกฟกหกกฅฮ ' กกกณŽคกกกภกกกกกกคฝค์คสค้ษแฤฬคฯพคดญคทคฟฟอคศคซคฮ
กกกก|กกกฟ .Žฒ 'กสกผกหกกกสกผกหกกu|
.กกกก /,'บอ.Žะ).กกกส__ฟอ__กหกก กฟกกกก มฐคหฝะค๋คโค๓คภคฑคษคภกผค์คโคคคสคคคสกฃ
.กกกก |กกกๆŽผ'กกกกกฎ ขกญ กก กภ
กกกฟกภกกกณ กกกกกกกกกกกกกกกกกกกณ
กกกก กก กก กก กฒกฒ__
กก กก กก กกกฟกกกก กก กภ
.กกกก กกกฟกกกกกกกกกกกกกกกภ
.กกกกกฟกกกฟกหกกฅฮ ' กกกณŽคกกกภกกกกกกคคค้ค์คฦคโบคค๋ค๏คฑคภคฑคษกข
กกกก|กกกฟ .Žฒ '=กฆ=กกกก=กฆ=กกu|
กก กก /,'บอ.Žะ)กกกส__ฟอ__กหกกกฟกกกกกกคสค๓คซบฃผซสฌฅโฅ๓ฅนฅฟกผคภคทกฤ
.กกกก |กกกๆŽผ'กกกกกฎ ขกญ กก กภ
กกกฟกภกกกณ กกกกกกกกกกกกกกกกกกกณ

99 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/10(ฦ) 22:08:03 ID:bp9YxpiU

กกกกกกกก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกฟกกกกกกกกกกกภ
กก กฟกกกกจกกก กก จกกภ
กฟ กกกกกพ=กฆ=กพกกกพ=กฆ= กภ
|กก กกกก กก กส__ฟอ__กหกก กก |
กภกกกกกกกกกกกฎ ขกญ กก ,กฟกก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กก กฟกกกกจกกก กก จกกภ
กฟ กก กส=กฆ=กห กกกส=กฆ=กหกภ
|กก กกกก กก กส__ฟอ__กหกก กก |
กภกกกก กกกก กฎ ขกญกก กกกฟกก กก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กก กกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกฟกกจกกก กก จกกกกภ
กก กฟ -=กฆ=- กกกก-=กฆ=-กกกภ
กก |กก กก กก กส__ฟอ__กหกกกกU กก|
กก กภกกกก กก กฎ ขกญ กกกกกก กฟ.กกกก กกกกกกกฟกฑกฑกฑกภ
กกกกกกกกกฟกกกฒ,กกกขกฒกกกภ
กกกก กฟกก กสกกห กกกสกกหกก กภ
กกกก |กกกกกกกกกส__ฟอ__กหกกกกกกกก|
กก กกกภกกกกกก กฎ ขกญกกกกกก กฟ

100 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/10(ฦ) 22:09:09 ID:bp9YxpiU
กกกกกกกกกกกกกกกกืฤืฤืฤกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฅ฿ฅ฿ฅ฿ฅ฿กกกกกกกกกก`กณกข
กกกกกกกกกกืฤืฤืฤืฤกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฅ฿ฅ฿ฅ฿ฅ฿กกกกกกกกกกกก`กณกข
กกกกืฤืฤืฤืฤกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฅ฿ฅ฿ฅ฿ฅ฿กกกกกกกกกกกก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกก,,ฅลืฤŽฦฅ฿;;,,กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ฅลืฤŽฦฅ฿;;,,กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกl
กกกกกกกกกกกกฅฃ<"กก , กพ ŽคกกŽŽะกขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฅฃ<"กก , กพ ŽคกกŽŽะกขกกกกกกกกกกกกกกกก Ži
กกกกกกกกกก Žะฅ฿Žค,กกกต_Ž฿_,Žษ,, Žฒกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก :Žะฅ฿Žค,กกกต_Ž฿_,Žษ,, Žฒกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก Ži คธคใคขคโคฆคษคฆคทค่คฆคโฬตคคคสกฤ
กกกกกกกกกกกกกกŽ'กดปฐขแืฤ'"กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽ'กดปฐขแืฤ'กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก i!
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกณกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก i!
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกก!
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/กกกกกกกกกกกก ',/กกกกกกกกกกกกกก',กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกl
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก!กก กก กก กก กก lกกกกกกกกกกกกกกกกlกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกl
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กขกก กก กก กก ,' กขกก กก กก กก ,'กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกi!
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกณ . กฒ ..กก'กกกกกณ . กฒ ..กก'กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก i!

101 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/10(ฦ) 22:09:28 ID:F.4nzmPE
คณครคมธซค้ค์คฦคโกฆกฆกฆ

102 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/10(ฦ) 22:11:16 ID:bp9YxpiU

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกฑกฑกฑกภ
กกกกกกกกกกกกฆรข)กกกกกกกกกกกก(ขกณกก กกฒฟคฮมฐพ๐ส๓คโฬตคทควฐภคณฆคหพคดญคตค์คฦ
กกกกกกกกกก กฟ _ฅฮ ฅฮ กกกก กภ กกกภ `Žค
กกกกกกกก กสกก < กสก๛กหกก กสก๛กหกกกก | กกกหกกคษคฆคนค์คะฮษคคค๓คภค่กฃคทคซคโฅโฅ๓ฅนฅฟกผคหสัฟศคตคปค้ค์คฦค๋คทกฤกฤ
กกกกกกกกกกกภกกกณกกกส__ฟอ__กห กก กฟ กฟ
กกกกกกกก กกกกกกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกก ขภ กกกภกกกกกกกกกกกกกกคฝคโคฝคโหล๖คหฐภคณฆพคดญคตค์คฟคฮคซกฉ
กกกกกก กกกกฆรข)กกฅฮปฐปฐปฐกถ(ขกณ
กกกกกกกกกกกฟ _ฅฮกกกสกไกหปฐกสกใกห กภ `Žคกกกกกกคขค๓คค๊ทสฟงคฯฦหคฮลฤผหคศสัค๏ค้คสคคคท
กกกกกกกกกสกก <:::ขภ:::::กส__ฟอ__กห:::::ขภ| กกกห
กกกกกกกก กภกกกณ ::ขภ::::กฎ ขกญขภ::กฟกฟ กกกกกกคสคหคซคฮคคคฟคบค้ครคฦฒฤวฝภญคโกฤกฤกกกกกกกกกกกกกกกกกก__,กพขกณŽค
กกกกกกกกกกกกกกกก /กกกกกก'จก กภ
กกกกกกกกกกกกกก ฅฮกกฅฮ-Žค กสก๛กหกกกภกกกกกกกกกกควคโคฝค๓คสคคคฟคบค้คทคฦคฏค๋องฟอคไรฮค๊น็คคคสค๓คฦ
กกกกกกกกกกกกกก | Žกกสก๛กห กกŽคŽ฿ กณ,กกกณ
กกกกกกกกกกกกกก กณกกกกกณ__,,,ŽฤŽฐ'iกกกก กหกกกก กก ฐ์ฟอคโคคคสคคคทกขคฝคโคฝคโผซสฌคหคฝค๓คสป๖คตค์ค๋ฒมรอคฯคสคคค่คสกฃ
กกกกกก กกกกกกกก Žษกกกกกก กฎ ข''กกกกŽษ
กกกกกกกกกกกกกก กสกกกกกกกกกกกกกกกก กก }
กกกกกกกก กกกกกกกณกกกกกกกกกกกก กก กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกณกกกกกกกกกกกฟ
กกกกกกกกกกกก .กฟŽฐ-.l`กพ-กพกใกฑกฎ`กณ
กกกกกกกกกกกกกสกกกกกกขขกฑกฑ`r:Žญกา
กกกกกกกกกกกก กญ`กญŽฐ-Žค_,. -กพ'กญกฟl .Žฤ''กณ

103 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/10(ฦ) 22:11:43 ID:bp9YxpiU

กกกกกกกกกกกกกฟกฑกฑกฑกภ
กกกกกกฆรข)กกกกกกกกกกกก(ขกณ
กกกก กฟ _ฅฮ ฅฮ กกกก กภ กกกภ `Žค
กก กสกก < กสก๛กหกก กสก๛กหกกกก | กกกห
กกกกกภกกกณกกกส__ฟอ__กห กก กฟ กฟ


กกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกก ขภ กกกภ
กกกกกก กกกกฆรข)กกฅฮปฐปฐปฐกถ(ขกณ
กกกกกกกกกกกฟ _ฅฮกกกสกไกหปฐกสกใกห กภ `Žค
กกกกกกกกกสกก <:::ขภ:::::กส__ฟอ__กห:::::ขภ| กกกห
กกกกกกกก กภกกกณ ::ขภ::::กฎ ขกญขภ::กฟกฟ


กกกกกก กก กก .กฒกฒกฒ_
กกกก กกกกกจกฟกกกก ฅฮกส กภกจ
กก กก กจกฟกก _ฅฮ ปฐกณŽค_ กภกจ
กก กจกฟฅฮกสกส Žก กหปฐกส Ž฿ กหขภกภกจ
กกกจ.|กกข กกกส__ฟอ__กหกกฅฮกส กก|.กจ
กก..กจกภกกu. . |++++| กกข กฟกจ


กก กก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กก กกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกฟกกจกกก กก จกกกกภ
กก กฟ -=กฆ=- กกกก-=กฆ=-กกกภ
กก |กก กก กก กส__ฟอ__กหกกกกU กก|
กก กภกกกก กก กฎ ขกญ กกกกกก กฟ

104 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/10(ฦ) 22:12:36 ID:bp9YxpiU

กกกกกกกกกกกกกฟกฑกฑกฑ กภ
กกกกกกกก กกกฟกกกกจกกก กก จกกภกกกกกกกกคศค๊คขคจคบฬฒคํคฆกฃ
กกกกกกกกกฟ กกกก กสกผกหกก กสกผกห กภ
กกกกกกกก|กก กก กกกก กส__ฟอ__กหกกกกกก|กกกก ตฏคญคฟค้คสค๓คศคซคสครคฦค๋คซคโคทค์คสคคคท
กกกกกกกกกภกกกกกก กก กฎ ขกญกกกก กฟ
กกกกกกกกกกกกกฟกกกณฅฮกก กกขกภกฒ_
กกกกกกกกกก/กก|กกกกกกกกกกกกกภ_กฒกฒกหขกภ
กกกกกกกกกกกฎกฑกภกกกภกกกกกกกก -''' ข(กฒ__)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกภ กกกกกกกก กกกกกกกฟกภกกกภ__
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก` กฝจกกฝจกกญกกกกกกกณกฒ__กห


กกกกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกก กฟกกกก กก กกกภ
กก กกกก กฟกกขกกกกขกก กกกภกกกกกกกกกกกกตฏคญคฟค้ษยฑกคฮฅูฅรฅศคฮรๆควคทคฟครคฦฅชฅมคสค้คขค๋ฐีฬฃณฺคซคโคสกฃ
กกกก กฟกก กสกผกหกกกสกผกห กฟ^กณ
กกกก|กกกกกกกส__ฟอ__กหกสกก/กกกก กำ|กกกกกกกกกกคฝค๓คศคญคฯคคฟผ๓ฤ฿ค์คะฮษคคคภคฑคภคซค้กฤกฤ
กกกกกภกกกก กฎ ขกญกกกกกา กฟ ข^กณ
กฝกฝกฝกฝกฝกฝกฝกฝ กภ _ _ กฒ กห


กกกกกกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒ
กกกกกกกกกกกกกฟกก กก กก กก กภ
กกกกกกกกกก กญกกกกกกกกกกกกกกกก กณ,-Žค, กพ Žคกกกกกกกกคศค๊คขคจคบกฤกฤ
กกกกกก กก lกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก !Žฐกกกกกกกภ
กกกกกกกกกก!กก กฝกกกกกฝกกกกกกกฒกฒกฒ กฒ_กภ,กพกพ-Žค
กกกกกกกกกก>กก(กแ)กก(กแ)กก กณกกกกกกกกกกกกกกกดฃ๚Žฟกก )
กกกกกกกก ( กฒ (__ฟอกฒ) กฒฅฮกกกฑกฑกฑ กฑกฑ กฑ

105 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/10(ฦ) 22:13:17 ID:bp9YxpiU
:.;;'' ;;:;: :::''::กก .;;'' ;;:;: :::''::.;;'' ;;:;: :::''''::: :;:;; '';;.:กกกก กก กก :: :;:กก;;:,: :''::: :;:กก;;:,'กกกก';;.::; :; iwŽค -กพ''กซ~กฎ
:;:;; '';;.::กกกก: :; ;; ''กกกกกกกก;;'' ;;:;: :::'':::กกกกกกกกกก''::: :;:;; '';;.::กก''::: :;:;; '';;.::''::: :;::;; '_,Žค-Žฐ''Žกญ
กกกก::: :;:;; ''"''::::;กกกก.::,''::: :;:;;กกกกกก ::;:;; ''"''::::;กกกกกก.::,''::: :;:;;''::: :;:;กก '';;.::Žค -'กซกก- กก_กก กกŽฦกกกก-
":;. :.. ;'"'":;.;'"กก: :; ;;''กกกก;;'' ;;:;: :::'':::กกกก:..;:;'"wW_,,..กฅ -กพกก'''กซกซ~ กกกกกกกกกก_กกกกกก_
::.;กก'' ;;:;: :::''.;'":;. :.. ;'"'":;::.;;'' ;;:;_,,,..Žค -กพ''กซ~กฎกกกกกกกกกก กก -= กกกก-กก_กกกกกกกกกกกกกกกกกก__,,.. -กพ'''
กกกก:'';.::'กกกกกก กก ;.กก:'';.::''Žค -'กซกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กกกกกก_,Žค-Žฐ''Žกญ.:. .:.' ::: :;:;;
;:;; ''"''::::; กก ::: ;.::''::::wiฅรกญกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก _กก_- กก- กก กก_ กกกพ _กก,-': :;:;; '';;.::กกกก: :; ;; '' ;
กกกกกกกก::''::: :;:กก;; '';;.:,'กกจฃจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจคกกกกกกกกกกกก กก wiY :::''.;'":;.:.. ;'"'":;::.กก,.
:,::: :;;:;..,"':กก::''กซ,-'~กกกก จขคชคไคนค฿คสคตคคกฤ กก กก .จข-กก-=-_กก=- กก Ww'' กก ;;'' ;;:;: :::''::'' ;;.::
:;'' กก :: :'':;' -'กซกกกก -กก จฆจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจฅกกกฒ=- กฑกกกกกกกซ'-,''::: :;:;; '';;.::'':::':;:;; ''
:;;''กกกก-กํกกกกกกกกกกจกกแกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกแกฝ กก กกกซ.,กกกกกํ; '';;.:: ,,.
,.-กพ''"กกกกกกกกกกกก กก กก กก จก=-กกกก_กก-กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,,กพ "~''::: :;:;;:;กกกกกก'';;.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกฝขแกกกกกกกกกก-=กกกกกกกกกกกกกกกกกก-กแกฝกกกกกกกก,,กพ'" '';;.::,''::: :;:;; '';;.::
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽฦจกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกแกฝกกกกกฒกกกก,,''::: :;:;; ''"''::::;กกกกกก.::,''::: :;:;;
กกกกกกฦ๓กกกฝกกกก-ฅหกฝกกกกกฒกกกกกกกฝกกกกกฒŽฦ-กฝ กฒกกกกกฑ-กกกก;;"';'';;.::''::: :;:;; '';;.::'':::กก:;:;; '';;.::

106 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/10(ฦ) 22:13:58 ID:bp9YxpiU
กกกกกกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒ
กกกกกกกกกกกกกฟกก กก กก กก กภ
กกกกกกกกกก กญกกกกกกกกกกกกกกกก กณ,-Žค, กพ Žค
กกกกกก กก lกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก !Žฐกกกกกกกภ
กกกกกกกกกก!กก กฝกกกกกฝกกกกกกกฒกฒกฒ กฒ_กภ,กพกพ-Žค
กกกกกกกกกก>กก(กแ)กก(กแ)กก กณกกกกกกกกกกกกกกกดฃ๚Žฟกก )
กกกกกกกก ( กฒ (__ฟอกฒ) กฒฅฮกกกฑกฑกฑ กฑกฑ กฑ


กกกกกกกกกกกกกกกฟกฑกฑกฑ กภ
กกกกกกกก กกกฟกกกกจกกก กก จกกภ
กกกกกกกกกฟ กกกก กสกผกหกก กสกผกห กภ
กกกกกกกก|กก กก กกกก กส__ฟอ__กหกกกกกก|
กกกกกกกกกภกกกกกก กก กฎ ขกญกกกก กฟ
กกกกกกกกกกกกกฟกกกณฅฮกก กกขกภกฒ_
กกกกกกกกกก/กก|กกกกกกกกกกกกกภ_กฒกฒกหขกภ
กกกกกกกกกกกฎกฑกภกกกภกกกกกกกก -''' ข(กฒ__)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกภ กกกกกกกก กกกกกกกฟกภกกกภ__
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก` กฝจกกฝจกกญกกกกกกกณกฒ__กห


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกฑกฑกภกฟกฑกภ
กก กก กก กก กก กก กก กก กฟกฑกฑกฑกฎ.กก กภ กกกก กภ
กกกกกกกกกกกก กก กก กก /กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กขกก กกกกกข
กกกกกกกกกกกก กก กก กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกiกกกกกกกก l
กกกกกก กก กก กฒกฟ กขกกกก,Žฒกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/
กกกก กก กก กส กก กก กห_กฟกฒกฒกฒกฒกฒกฒฅฮกฒกฒฅฮ
กกกกกกกกกกกกกฑกฑ

107 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/10(ฦ) 22:14:35 ID:bp9YxpiU

กกกกกกกกกกกกกกกฟกฑกฑกฑ กภ
กกกกกกกก กกกฟกกกกจกกก กก จกกภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก..
กกกกกกกกกฟ uกก กสกผกหกก กสกผกห กภ
กกกกกกกก|กกกกกกuกก กส__ฟอ__กหกกกกกก|
กกกกกกกกกภกกกกกก กก กฎ ขกญกกกก กฟ
กกกกกกกกกกกกกฟกกกณฅฮกก กกขกภกฒ_
กกกกกกกกกก/กก|กกกกกกกกกกกกกภ_กฒกฒกหขกภ
กกกกกกกกกกกฎกฑกภกกกภกกกกกกกก -''' ข(กฒ__)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกภ กกกกกกกก กกกกกกกฟกภกกกภ__
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก` กฝจกกฝจกกญกกกกกกกณกฒ__กห


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก _(_กฎฃูกญ_)กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก..
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกก|rจจ Žคlกภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.
กกกก กก กก กก กก กก กก กก กก กก กฟกกกก กฎ กฝ กญกก กภกกกกกก(ขกณŽค
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกuกกกกกกกกกกกกกก กก กณกก คศกก,Žจ_ กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก |กกกก กฒกฒ/::..กก กฎกกกกกกข กฑกฑกฎกกกก >
กกกกคศขกดกผกฝกฝกฝกฝ ขกกกกกกกกกก กฑกฎกญกฑกก กก Žฒกกกก - ก กญ
กก < กตกก/Žคกฒกฒกฒกฒ_กก กก กก กณŽคกกกก กก กก กก กก กก กณ'
กกกก คฏกฟกกกกกกกก กก กก กก กฑกฎกณกกกกกก กก กก กก กก กก กก ขห
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก ฃ์กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ขห
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก ฃ์กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขห
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฃ์กกกกกกกก กก กก กก กก กก กก ะฆ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก /กก กก กก กก กก กก กก กก กก กก ะฆ
กกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก /กกกกกกกก กก กฝกฝกฝกพ Žคกกกกกกกก ะฆ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/กกกกกกกกกฟกกกกกกกก กก กก กภกก กก กก ะฆ
กกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก / กก กก กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภกก กก กก กณกกกกกก ,.-Žค
กกกกกกกก กก กก กก _กกกกกก กฟกกกก กฟกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก กภกกกกกกกกกฎ Žฐ ขกดกตกก..
กกกกกกกกกก กก กก { กฎกฑกกกกกกกก /กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขสกกกก กก กก กก กก ฃูŽื
กกกกกกกกกกกก กก ขสกกกกกก กก กก ฃ์กกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก กตกกกกกกกกกกกกกกฅฮŽษ
กกกกกก กก กก กก กก กฎ กผกฝกฝกพ'กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กฑกฑกฑกฑกกกกกกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒ
กกกกกกกกกกกกกฟกก กก กก กก กภ
กกกกกกกกกก กญกกกกกกกก กก uกกกก กณ,-Žค, กพ Žค
กกกกกก กก lกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก !Žฐกกกกกกกภ
กกกกกกกกกก!กก กฝกกกกกฝกกกกกกกฒกฒกฒ กฒ_กภ,กพกพ-Žค
กกกกกกกกกก>กก(กแ)กก(กแ)กก กณกกกกกกกกกกกกกกกดฃ๚Žฟกก )
กกกกกกกก ( กฒ (__ฟอกฒ) กฒฅฮกกกฑกฑกฑ กฑกฑ กฑ

108 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/10(ฦ) 22:15:06 ID:bp9YxpiU
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกกกกกกกก กฟกกจกกก กก จกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกฟ -=กฆ=- กกกก-=กฆ=-กกกภกกกกฬฒค์คสคคกฤกฤ
กกกกกกกกกกกก|กก กก กก กส__ฟอ__กหกกกกU กก|
กกกกกกกกกกกกกภกกกก กก กฎ ขกญ กกกกกก กฟ

109 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/10(ฦ) 22:15:47 ID:bp9YxpiU


กก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กก กฟกกกกกกกก กก กกกกกภ
กฟ กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภ
|กก กกกกกกกภกกกก ,กฒกกกก |กกกกคคกกขคณค๓คสพ๕ถทคฮรๆควฬฒค์ครคฦคฮคฯฬตอคฌคขครคฟคฮคซคโคสกฤ
/กกกกฃ๕กก ขมฅฮ ขฟกฝกหกฟ
(กก กภกกกฟ กฒฅฮกก|กก |
.กภกกกศกกกกกฟกฒกฒ|กก |
กกกกกภ กฟกฒกฒกฒ กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ กฑกฑ กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กฟฅฮกกกกกณ__ กก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกสกฝกห กกกสกฝ กห กก กภ
กกฒหคภคซค้PSPกฤกฤคสค๓คฦฝะอ่คสคคคทกฤกก กก |.กกกกกส_ฟอกฒกหกกกกกกuกก|
กกฃะฃรคโกฤกฤกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภ กก กฎข กญกกกก กก ,กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/ กกกกกกกกกกกกกกกกกณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก./กกlกกกกกก,/กก /กกกก i
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(กฒ) กกกก(__ ฅฮ กก กก l
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกฟกกกกกก___ ,ฅฮ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก!Žคกฒ__!Žคกฒ_กฒกฒ_คฤกกกกกกกกกกกกกฟกฑกฑกฑกภ
กกกกกกฆรข)กกกกกกกกกกกก(ขกณ
กกกก กฟ _ฅฮ ฅฮ กกกก กภ กกกภ `Žคกกกกกฤกฤกฤกฤกฤกฤ
กก กสกก < กสก๛กหกก กสก๛กหกกกก | กกกห
กกกกกภกกกณกกกส__ฟอ__กห กก กฟ กฟ

110 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/10(ฦ) 22:16:15 ID:bp9YxpiU
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กฃ:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::กฃ:::::::::::::::::::::::::::กฃ:::::::::::::::::กก:::::::::::::::::::: ..::::: . ..::::::::
:::::::::::::::::...... ....:::::::กฌ::::::::::::::::::::::::::::กฃ:::::::::::::::::::::กฃ::::::::::::::::: กกกฌ.::::::::::::
:. .:::::กฃ:::..กกกกกกกก:::::::::::::กกกกกกกกกก::::กฃ::::::::::::::::::::::::::::::กฃ::::::::::: . . . ..::::
:::: :::::::::.....:ก๙ืฤ:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กฃ::::::::::::::::::::::::::กฌ:::::::::: ...:: :::::
กก:::::::::::::::::: . . . ..: :::::::::::::::::::::::::::::กฃ:::::::::::::::::กก:::::::::::.... .... ..กก.::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::กกกก::::กก::::::::::::::::กฃ::::::กกกก:::::::::::.....กก.กก.::::::::::::........ ..::::
:.... .... ..กก.:::::::::::::กกกกกก::::::::::::::::::::::::กก::::::::กฃ::::::::::::::::::.... .... ..กก.:.... .... ..
:.... .... ..:.... .... ..... .... ..กก.:.... .... ..กก..... .... ..กก..... ............. ..กก.กก........กก......
:::::::::::::::::::: ..::::: ...กฒกฒกฒ:::::::::::::::::::: ..::::: . ..:::::::::::::::::::::::::::: ..::::: . ..::::
:::::: ..::::: . ..::::: กฟ::::::::: .กก กภ:::::::::::::::::::: ..::::: . ..::::::::::::::::::: ..::::: . ..::::::::
กกกก... ..........กฟ::::::::::::กกกกกกกกกฎŽ฿ o:กฃ.. .... ..กก..... .... .......... ..กก.กก........กก......
กกกก... .....กฟ::::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกภ.... ..กก.:.... .... .............. ..กก.กก........กก......
..... ..........|::::::::::::::::::กก กก กกกกกกกกกก|.... คศค๊คขคจคบสโคณคฆกฃฟฟครฐลคภคท
กก..... .......กภ:::::::กกกกกกกกกก กก กก กฟ.... คภค์คหคโธซคฤคซค้คสคคค่คสกฃ
กกกก... ..........>::::กกกกกก กกกกกกกก<กก.... ..กก.:.. .... ..... ............. ..กก.กก........กก......
กกกก... ........กสกก|:: กกกกกกกกกกกก / กห.... ..กกกก.:.... .... ..กก......... ..กก.กก........กก......
... ... กกกก.......`|:::::::กกกกกกกกกก/'.... ..กก......กก. ..กก..... ............. ..กก.กก........กก......
กกกก... ......กก....|:::::::::ฟอกกกก/::.. .... ....... .... ..กก..... ....กก......... ..กก.กก........กก......
กกกก... กก..........กณ::::::กณ,.ฃฬกฒ).... ..กก.:.... .... ..กก..... .... ..กก..... ............. ..กก.กก........กก......
กก... ......กก....กกกก>__ฅฮปฐปฐ.... ..กก.:.... .... ..กก..... .... ..กก..... ............. ..กก.กก........กก......
..กก........กก..........ปฐปฐปฐปฐ.... ..กก.:.... .... ..กก..... .... ..กก..... ............. ..กก.กก........กก......
. .. กกกกกก...กกปฐปฐปฐปฐปฐ.... ..กก.:.... .... ..กก..... .... ..กก..... ............. ..กก.กก........กก......

111 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/10(ฦ) 22:16:51 ID:bp9YxpiU
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::

112 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/10(ฦ) 22:18:29 ID:bp9YxpiU
ฟฟธใคฮนถทโกกกก,,..Žค._,iiŽค -,,..-'';,i'กกกกกก|;;;;;;;;;;;;;.;vกฝŽฐi;;,,v-Žฐ'"กก กก กก กก กก ,,-- กข
คฯฃตฃถคฮฅภฅแกผฅธคฮษ๔ฐฬวหฒ๕ศฏภธคฯยญค๒วหฒ๕คตค์คฟกฃกกกกกก กก _,,iiiŽฦŽฟฐ์'" : iiกข
ฤพผ๙คฯฅสฅคฅีค๒ม๕ศ๗คทคฟ_,,Žะ/กซกก กณ;;;;;;;;;;;;;;;;Žกพ'กฝกฝ .... r;;;;ฅรrกพ'''''"กซกก .yŽค_
ฤพผ๙คฮนถทโกกกกกกกกกกกกกณกพกซ กก ,r''Ž;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,iกพ'"กกกกกกกกกกกกกกกก กณ;.|
คฯฃถฃฒคฮฅภฅแกผฅธคฮษ๔ฐฬวหฒ๕ศฏภธคฯฦฌค๒วหฒ๕คตค์คฟกฃกฅ กก กก กก กก กซ
กก ...ฃ์ก์กกกก :l";ฦ๓Ž''''จคกกกกกก กกกก ,lกญ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;กณ-'''''-กขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฮ'lกข
._..กฅกกกกกก_.กก กญกก,กำ;;;;;;Ž'ŽฐŽค,กก . _,._..Žะ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;7กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฎŽ"
;;;lŽกกกกกก.กณ;;กฑกฑ;;;;;;;;;;;;;;;;;.!กก .lŽค;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.!กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก _,,
.Žค!Žคกกกก .,iจฅ;;;;;;;;;;;;;;;;;Žษ^'''"กกกก ,|;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,..;กไŽฐ'ŽŽŽŽŽกณกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก Žกพ'กก|.ฃ์
..l;;;;Žกตy ฅ์;;;;ึ๘'L;;_..Žบกกกกกกกกl;;;;ฅ๓'Žฏ;;;;;;;;;;.,,.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;./ กกกฎ''Žค_;;;;;;;;|กกกกกกกกกกกกกก .,,,กกกกกกกก .กกฃ์Žค;Žขฬกฅ
. Ž'''''กํ .ŽะŽค;;;;Ž''''l:Ž'"กก ` .กขกก กฎ''" : l.;;;;;;;;;;lŽ Ž'<;,vŽค;;;;;;;;;;/'กกกกกก .กฎ''''"กกกกกกกกกกกกกก !;;Ž''จคกกกกกกกก.Ž'Žฐ'"
กกกกกกกก,-ฅทŽค;;_Žษกกกก . _,กกกฎกกกกกก .tฅสกพ'กฑกํ กย .กฎ'กฝŽฐ!lฃ์t;;กฅ .'กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก!Žค;;;ะจ
;/กกกก,r./ กกl;/กกกกกก '!จฅกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกŽุ'iกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กญกกกก ,,กขกกกกกก,กข
,! .กฟกกกก,i";;{_ กก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก =!.!.ฃ์กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,i'''กจกกกกกกกก .|;;;;ŽŽ''''''";;.ฃ์Žค
! กกกกกกกกŽL;;;;;Žกไกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฅกก, Žค,,, กก กก กก กก กก `''".Žจ;;-ฐ์'กญ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
..,iขฬกฝ''>.ฃ์..Žค/Žกกกกกกกกi'ŽŽ~ŽŽŽ'-|!!กตกกกกกกกกกกกกกกกกกกi'''jกกกก.!Žค,,;l,Ž,,rกพŽฐŽคกกกกกกกกกกกกกก กฎ''-Žค;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Žจ
: };;;;;;;;;;;'กภ_ กซกกกก .กา;;i กตŽค;;;;;;;;;.ฅขกกกกกก,......กขกกกกกก,iŽะ;;/กก ,r'''";;;;;;;;;;;;;กั ._.. ;;iกกกกกกกกกกกก .กั;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Žค
.lŽ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!กก กก .,Ž-. : '!''ฃฬ,lŽกกกกกกกกฃ์.;;;;;;ŽกตŽค,i''";;;;; !กก!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ฃ์!กญฦ๓..,,,กฒ,..--'''";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;กซ
.;;กพ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;|กกlŽ;l ,!;;;;/กกกกกก.|'Žอ,กกกกกกกกกฎ''''''ฃ้_;;;;;;;;;i;;,Žกกกกฃ์;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,! Ž'กฝ'''''''^ŽŽŽŽŽŽ'l,,_;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
..!Žค_;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Ž!-Ž;|,`''กํกก .,กฟ;;;;;กต..rกพจคกกกกกกi";;;;;;;;iจฅกก กตŽค;____,,กฟกญกกกกกกกกกกกกกก : ,ii;;,Ž;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
กก.Žจ";;;;;;;;;;;;;;;;;,,Žค;;;;;.! ---'''Ž;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; !กกกก .กฬ;;;;;;;;;;;;กณ :lŽฦฦ๓'Ž'';;กฅกกกกกกกก.,.. -Žฦกแ''"กซกก./;/''''i;;;;;;;;;;;;;;;;
.Žฐ'Ž;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ขห;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/กกกกกกกกฃ์;;;;;;;;;;;;;;;กณ,กกกกกณ!กกกกกกกกกก "'"กกกกกกกกกก.กฅ กก . l-ฃ๘,;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;v ..,,,,Žค;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Ž'กฝ- -ฅุ;;;;;;;;;;;;;;;;;Ž'---Žคกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก "กก .'|ŽŽ''Žค
.ฃ์กญ|;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.Ž- กฟ กกกกกก กต-..Žค;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ขฬ';;ฅส'กกกกกกกก กก กก กก กก l7กกกกกกl
;;;;;;.,,_.;;;;;;;;;;;;;/กกกก กก กก กก กก กก |;;;;;;;;;;iขฬŽฐ-,,,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;{กญกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก !

113 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/10(ฦ) 22:19:35 ID:bp9YxpiU
คฯฃถฃฒคฮฅภฅแกผฅธคฮษ๔ฐฬวหฒ๕ศฏภธคฯฦฌค๒วหฒ๕คตค์คฟกฃกกกกกกกกกก กภ_ฟอกฒฟอขสะบกฒฟอ_ขส_ฟอ_ะบ_/กฟ
คฯปเค๓ควคทคครคฟกฃกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก)กกคชคคกชคณคฮฅโฅ๓ฅนฅฟกผกกกกกก กไ
ฤพผ๙คฯลจค๒ลคทคฟกฃฤพผ๙คฯฃฑฃฐฃฐฃฐคฮทะธณรอค๒ฦภคฟกฃกกกกกกกกกกกกกใกกฃฑฃฐฃฐฃฐคโทะธณรอคโครคฦค๋คพกชกไ
ฤพผ๙คฯฅ์ฅูฅ๋คฌพๅคฌครคฟกกกกกกกก กงกฟกก กก กก#;;;;Ž฿จณ กกกภกงกกกกกกกกกก <กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(
ฤพผ๙คฯฅ์ฅูฅ๋คฌพๅคฌครคฟกกกกกกกงกฟ ;กกกกกฌ#กกกกกกกก ก๋กก กภกงกืกกกกกก กฟกฐYกฑขหกฑขห^Y^ขY^YY^^Y^
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กงlกก .Uจณกกกก กก ;กก;;;;;#;;;;;;;;;;;; lข กภ_ฟอกฒฟอขสะบกฒฟอ_ขส_ฟอ_ะบ_/กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กง|;;;;#;;;จญ;;;กก;;กก u. กก กก;กกกกกก|Žฐกกกก) ฅฅธคซค่กชกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กไ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกกกกก กง!กกu.กก_ฅฮ#กณŽค__กก# ขภ กก กก กก กกกใ ป฿คแคฯฒถคฌปษคปคะฮษคซครคฟกชกไ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กงกตŽก(กส-กพกหกก ;;;;;;(--)::Žกกกi';;;ขจณ <กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กงกส กกกณ'"กส__ฟอ___กห"'__ ,ฅฮ กณŽค_กฒ;; กฟกฐYกฑขหกฑขห^Y^ขY^YY^^Y^
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกญ กญ `Ž฿~กฌกญกฐ" กญ~`Ž฿กฌกฎข กญ"กญกญŽ฿กฐŽ฿กฐ ~กฌŽ฿`กญกฐŽกฐ กฐกญ'กฌกญกฐŽ฿กญ 'Ž฿กฐกญŽ กฐ Ž฿กฌ

114 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/10(ฦ) 22:21:46 ID:bp9YxpiU
คฯปเค๓ควคทคครคฟกฃ
ฤพผ๙คฯลจค๒ลคทคฟกฃฤพผ๙คฯฃฑฃฐฃฐฃฐคฮทะธณรอค๒ฦภคฟกฃกกกกกกกกกกกก
ฤพผ๙คฯฅ์ฅูฅ๋คฌพๅคฌครคฟกกกกกกกกกกกก กง, -จกกพจกจกกพ-Žคกงกกกก กกกกกก
ฤพผ๙คฯฅ์ฅูฅ๋คฌพๅคฌครคฟกกกกกกกก กงกฟกก กก กก#;;;;Ž฿จณ กกกภกง
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กงกฟ ;กกกกกฌ#กกกกกกกก ก๋กก กภกงกืกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกงlกก .Uจณกกกก กก ;กก;;;;;#;;;;;;;;;;;; lข '";;;;
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกง|;;;;#;;;จญ;;;กก;;กก u. กก กก;กกกกกก|Žฐกกกก กก กก กภกง
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก .กกกกกกกกกก กง!กกu.กก_ฅฮ#กณŽค__กก# ขภ กก กก กก กก;;;กก ,; กกกกกภกก,rŽฐŽคกง
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกงกตŽก(กส-กพกหกก ;;;;;;(--)::Žกกกi';;;ขจณกฑ`กฑกฑกฑกดกฎกณกกกณกง
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกงกส กกกณ'"กส__ฟอ___กห"'__ ,ฅฮ กณŽค_กฒ;;กฒกฒ"_กฒกฒ,Žค___ŽฟŽษ__Žษกง
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กญ กญ `Ž฿~กฌกญกฐ" กญ~`Ž฿กฌกฎข กญ"กญกญŽ฿กฐŽ฿กฐ ~กฌŽ฿`กญกฐŽกฐ กฐกญ'กฌกญกฐŽ฿กญ 'Ž฿กฐกญŽ กฐ Ž฿กฌ
คฝค์คหคทคฦคโคสค๓ควคณค๓คส
ผๅคคหโสชคฌคณค๓คสนโคคทะธณรอปครคฦค๋ค๓คภกฉฬพมฐฬตคคคทกฉ

คตคกกฉคษครคมคหคทคํฅ์ฅขฅโฅ๓ฅนฅฟกผคภคํกฉ
บฃลูฐใคฆคฮธซคซคฑคฟค้ภัถหลชคหผํคํคฆคผ

115 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/10(ฦ) 22:22:50 ID:bp9YxpiU
ฤพผ๙คฯลจค๒ลคทคฟกฃฤพผ๙คฯฃฑฃฐฃฐฃฐคฮทะธณรอค๒ฦภคฟกฃ
ฤพผ๙คฯฅ์ฅูฅ๋คฌพๅคฌครคฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
ฤพผ๙คฯฅ์ฅูฅ๋คฌพๅคฌครคฟกกกกกกกกกกกก กง, -จกกพจกจกกพ-Žคกงกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกงกฟกก กก กก#;;;;Ž฿จณ กกกภกง
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กงกฟ ;กกกกกฌ#กกกกกกกก ก๋กก กภกงกืกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกงlกก .Uจณกกกก กก ;กก;;;;;#;;;;;;;;;;;; lข '";;;;
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกง|;;;;#;;;จญ;;;กก;;กก u. กก กก;กกกกกก|Žฐกกกก กก กก กภกง
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก .กกกกกกกกกก กง!กกu.กก_ฅฮ#กณŽค__กก# ขภ กก กก กก กก;;;กก ,; กกกกกภกก,rŽฐŽคกง
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกงกตŽก(กส-กพกหกก ;;;;;;(--)::Žกกกi';;;ขจณกฑ`กฑกฑกฑกดกฎกณกกกณกง
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกงกส กกกณ'"กส__ฟอ___กห"'__ ,ฅฮ กณŽค_กฒ;;กฒกฒ"_กฒกฒ,Žค___ŽฟŽษ__Žษกง
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กญ กญ `Ž฿~กฌกญกฐ" กญ~`Ž฿กฌกฎข กญ"กญกญŽ฿กฐŽ฿กฐ ~กฌŽ฿`กญกฐŽกฐ กฐกญ'กฌกญกฐŽ฿กญ 'Ž฿กฐกญŽ กฐ Ž฿กฌ
คฝคํคฝคํนิคณคฆคผ
คคภถแคฏคหสฬคฮลคฌคคค๋คซคโคทค์คสคคคผ

คขคขกขคฝคฆคภคสกฃ
ควคโบฃลูคฯป฿คแคฯฒถคฌปษคนคซค้คส

116 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/10(ฦ) 22:23:14 ID:bp9YxpiU
ฤพผ๙คฯฅ์ฅูฅ๋คฌพๅคฌครคฟ
ฤพผ๙คฯฅ์ฅูฅ๋คฌพๅคฌครคฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกง, -จกกพจกจกกพ-Žคกง
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กงกฟกก กก กก#;;;;Ž฿จณ กกกภกง
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกงกฟ ;กกกกกฌ#กกกกกกกก ก๋กก กภกงกื
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กงlกก .Uจณกกกก กก ;กก;;;;;#;;;;;;;;;;;; lข '";;;; กณกขกง
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กง|;;;;#;;;จญ;;;กก;;กก u. กก กก;กกกกกก|Žฐกกกก กก กก กภกง
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกกกกก กง!กกu.กก_ฅฮ#กณŽค__กก# ขภ กก กก กก กก;;;กก ,; กกกกกภกก,rŽฐŽคกง
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กงกตŽก(กส-กพกหกก ;;;;;;(--)::Žกกกi';;;ขจณกฑ`กฑกฑกฑกดกฎกณกกกณกง
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กงกส กกกณ'"กส__ฟอ___กห"'__ ,ฅฮ กณŽค_กฒ;;กฒกฒ"_กฒกฒ,Žค___ŽฟŽษ__Žษกง
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกญ กญ `Ž฿~กฌกญกฐ" กญ~`Ž฿กฌกฎข กญ"กญกญŽ฿กฐŽ฿กฐ ~กฌŽ฿`กญกฐŽกฐ กฐกญ'กฌกญกฐŽ฿กญ 'Ž฿กฐกญŽ กฐ Ž฿กฌ

117 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/10(ฦ) 22:23:34 ID:bp9YxpiU
ฤพผ๙คฯฅ์ฅูฅ๋คฌพๅคฌครคฟ

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกง, -จกกพจกจกกพ-Žคกง
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กงกฟกก กก กก#;;;;Ž฿จณ กกกภกง
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกงกฟ ;กกกกกฌ#กกกกกกกก ก๋กก กภกงกื
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กงlกก .Uจณกกกก กก ;กก;;;;;#;;;;;;;;;;;; lข '";;;; กณกขกง
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กง|;;;;#;;;จญ;;;กก;;กก u. กก กก;กกกกกก|Žฐกกกก กก กก กภกง
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกกกกก กง!กกu.กก_ฅฮ#กณŽค__กก# ขภ กก กก กก กก;;;กก ,; กกกกกภกก,rŽฐŽคกง
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กงกตŽก(กส-กพกหกก ;;;;;;(--)::Žกกกi';;;ขจณกฑ`กฑกฑกฑกดกฎกณกกกณกง
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กงกส กกกณ'"กส__ฟอ___กห"'__ ,ฅฮ กณŽค_กฒ;;กฒกฒ"_กฒกฒ,Žค___ŽฟŽษ__Žษกง
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกญ กญ `Ž฿~กฌกญกฐ" กญ~`Ž฿กฌกฎข กญ"กญกญŽ฿กฐŽ฿กฐ ~กฌŽ฿`กญกฐŽกฐ กฐกญ'กฌกญกฐŽ฿กญ 'Ž฿กฐกญŽ กฐ Ž฿กฌ

118 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/10(ฦ) 22:23:56 ID:bp9YxpiU


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกง, -จกกพจกจกกพ-Žคกง
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กงกฟกก กก กก#;;;;Ž฿จณ กกกภกง
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกงกฟ ;กกกกกฌ#กกกกกกกก ก๋กก กภกงกื
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กงlกก .Uจณกกกก กก ;กก;;;;;#;;;;;;;;;;;; lข '";;;; กณกขกง
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กง|;;;;#;;;จญ;;;กก;;กก u. กก กก;กกกกกก|Žฐกกกก กก กก กภกง
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกกกกก กง!กกu.กก_ฅฮ#กณŽค__กก# ขภ กก กก กก กก;;;กก ,; กกกกกภกก,rŽฐŽคกง
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กงกตŽก(กส-กพกหกก ;;;;;;(--)::Žกกกi';;;ขจณกฑ`กฑกฑกฑกดกฎกณกกกณกง
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กงกส กกกณ'"กส__ฟอ___กห"'__ ,ฅฮ กณŽค_กฒ;;กฒกฒ"_กฒกฒ,Žค___ŽฟŽษ__Žษกง
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกญ กญ `Ž฿~กฌกญกฐ" กญ~`Ž฿กฌกฎข กญ"กญกญŽ฿กฐŽ฿กฐ ~กฌŽ฿`กญกฐŽกฐ กฐกญ'กฌกญกฐŽ฿กญ 'Ž฿กฐกญŽ กฐ Ž฿กฌ

119 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/10(ฦ) 22:24:21 ID:bp9YxpiU
คฯ

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกง, -จกกพจกจกกพ-Žคกง
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กงกฟกก กก กก#;;;;Ž฿จณ กกกภกง
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกงกฟ ;กกกกกฌ#กกกกกกกก ก๋กก กภกงกื
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กงlกก .Uจณกกกก กก ;กก;;;;;#;;;;;;;;;;;; lข '";;;; กณกขกง
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กง|;;;;#;;;จญ;;;กก;;กก u. กก กก;กกกกกก|Žฐกกกก กก กก กภกง
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกกกกก กง!กกu.กก_ฅฮ#กณŽค__กก# ขภ กก กก กก กก;;;กก ,; กกกกกภกก,rŽฐŽคกง
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กงกตŽก(กส-กพกหกก ;;;;;;(--)::Žกกกi';;;ขจณกฑ`กฑกฑกฑกดกฎกณกกกณกง
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กงกส กกกณ'"กส__ฟอ___กห"'__ ,ฅฮ กณŽค_กฒ;;กฒกฒ"_กฒกฒ,Žค___ŽฟŽษ__Žษกง
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกญ กญ `Ž฿~กฌกญกฐ" กญ~`Ž฿กฌกฎข กญ"กญกญŽ฿กฐŽ฿กฐ ~กฌŽ฿`กญกฐŽกฐ กฐกญ'กฌกญกฐŽ฿กญ 'Ž฿กฐกญŽ กฐ Ž฿กฌ

120 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/10(ฦ) 22:25:01 ID:bp9YxpiU
คฯภธคญสึครคฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ;กก-จกกพจกจกกพ-กขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กึl
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ กก กก กก กก กก กก กภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกlกญlกก lกืกึl
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟ ;กกกกกกกกกก กก กก กก กก กณกผ''ขกญขกฎกณกขกกกกกกกกl .!จก,กกlกื
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกlกกกกUกกกกกก กก กก กก กก กก กก lกกกกกกกกกกกกกก กภกกกก l .lกฑกกกก/,กแ7
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|กกกกกกกกกก กกกก กกกกกกกก ; กก/ขกซ`กกกกกกกกกกกก l:กกกกŽฺ'กกกกกก// //กก _
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก!กขกกกกกภ_};กก{,กฒฅฮกญกก ขภ |กกกก กก ,กกกกกกกกกก |กกกกกกกกกก.กกกก // กก lกื กฟl
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽฤกข(กสกผกหกกกกกสกกห ):กกกก|กกกก กก |กก กก ,กกกก.!กกกกกกกกกก.กกกกกกกกกก _กฟกฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฤกฤกฤกกกกกกกก กฟกก กณกก กส_ฟอ__กหกฒ__ , ฅฮ |กกกกกกกก|___,ฅฮกกกก |กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก l_กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก{กกกกขกณกฟ กก กก |กกกกกกกกกก|กกกกกกกก|กกกกกกกก ,lกผจก- กข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กณกกกกกก กภ กก กก lกกกกกก กก ,|กกกกกกกก|กกกกกก,กฟกกกหกก กก กห
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฅเฅฏฅรกก{Žักกกกกกกกกฎ}กก กกกภฅฮกฐฅฮ^กฟขกณjกภกกกก กฟกฐกผ-กพ'
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฎกผกฤฐ์-กว กกกกกสกฒ(_ฅค_,ฅคกข_,ฅฃ'กญ__/ กฑ

121 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/10(ฦ) 22:25:31 ID:bp9YxpiU
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก -จกกพจกจกกพ-กข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ กก กก กก กก กก กก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟ ;กกกกกกกกกก กก กก กก กก กณ.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกlกกกกUกกกกกก กก กก กก กก กก กก l
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|กกกกกกกกกก ,กกกขกกกกกกกก ;กก กก |ขกญขกฎกณกข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก!กขกกกก_ฅฮ"กก"กณกข__กกกกขภกกกกกกกกกกกกกกกก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกณ (กสกผกหกกกกกสกผกห )::กก /ขกซ`กกกกกกกกกกกก l:
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/กณขภกส_ฟอ__กหขภ__ ,ฅฮ|กกกก กก ,กกกกกกกกกก |
กกกฤกฤกฤกฤกฤกกกกกกกก/กกกกกก/` ขกกกญ กก กก |.กกกกกก |กก กก ,กกกก !
กกกกกกกก กก กก กก กก กก /กกกก ขภกกกกกกกก|ขภ`-,,,.|"กกกกกก|___,ฅฮกกกก |
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/.กกกกกก/กกกกกกกก |กกกกกกกก|กกกกกกกก|กกกกกกกก ,lกผจก- กข
กกกกกกกกกกกกกกกก, --กพ-กผกข_/ขภกกกกกก l ขภ กก ,|กกกกกกกก|กกกกกก,กฟกกกหกก กก กห
กกกกกกกกกกกกกกคฏ / /กกฅก- ,ฅฮกกกฒกกกกกกกภฅฮกฐฅฮ^กฟขกณjกภกกกก กฟกฐกผ-กพ'
กกกกกกกกกกกกกกกก`กผ' กผกญกฑ กสกฒกหกกกกกสกฒ(_ฅค_,ฅคกข_,ฅฃ'กญ__/ กฑ

122 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/10(ฦ) 22:26:21 ID:bp9YxpiU
กก กก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กก กกกกกกกฟ:::กก กก กกกภ
กกกกกกกฟ::::::::::กกกกกกกกกกกภ
กก กฟ:::::::::: กกกกกกกกกกกกกก กภ
กก |:::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกก|กกกกกกกกกฤกฤกฤกฤกฤ
กก กภ::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกฟกณ
กกกก /::::::::: กกกกกกกกกกกกกกคฏกต กกกห
กก กจ|::::::::::::กกกกกกกกกกกก กก กกกฟ กจ
กก กจ|::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกฅค กจ

123 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/10(ฦ) 22:26:49 ID:bp9YxpiUจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจฃจกจกจกจกจกจค
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจขสโคณคฆกกกก......จข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจฆจกจกจกจกจกจฅ
จฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจก..

124 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/10(ฦ) 22:27:18 ID:bp9YxpiU


กกกกกกกกฤหคคกฤกฤกฤ


กกกกกกกกฅบฅญฅบฅญคศยฮคฮฤหค฿คฌยณคคคฦคคค๋กฃ


กกกกกกกกคสคหคฌคษคฆคสครคฦคคค๋คฮคซค๏คซค้คสคคกฤ


กกกกกกกกผซสฌคฯฒฟคโคทคฦคคคสคคคฮคห


กกกกกกกกคสค๓ควฝฑคคณคซครคฦคฏค๋ค๓คภกฉ


กกกกกกกกคโคทคซคทคฦผซสฌคฌฒฟคซคทควคซคทคฟคฮคซกฉ


กกกกกกกกคฝค๓คสป๖ฬตคคค่คสกฉ


กกกกกกกกคฝคฆคภกฤกฤ

125 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/10(ฦ) 22:27:51 ID:bp9YxpiUจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจก

จฃจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจค
จขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกผซสฌคฯฒฟคโคทคฦคณคสคซครคฟกฤฒฟคโกฤกฤกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก จข
จฆจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจฅ

จฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจก..

126 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/10(ฦ) 22:28:13 ID:bp9YxpiU

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกว๒๑ฝฦฌคฯฟอฮเภไฬวคฮฬดค๒ธซค๋
.ยณคฏ

127 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/10(ฦ) 22:41:26 ID:lDAbCj8c
ฒต

ฅนฅศกผฅ๊กผคฌฟสคคสคคคฮคฆ

128 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/10(ฦ) 22:43:35 ID:lFt4bz96
ฒต

129 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/10(ฦ) 23:31:18 ID:nIoruErc
ฒตฒต
คษค๓ฤ์ควคดคถค๋กฤกฤ

130 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/11(ท๎) 00:52:10 ID:v3U2KEuQ
ฒตควคน
ภ่คฌตคคหคสค๋

131 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/12(ฒะ) 23:42:20 ID:M8lR2Ekgคค้กขคฐคบคฐคบคทคฦคสคคควมแคฏอ่คสคตคคค่กช

คมค็ครคศยิคฦค่กฤฒูสชคฌฝลคฏคฦ.

132 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/12(ฒะ) 23:43:05 ID:M8lR2Ekg

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ,. : 'กญกฑ:,.ะกกฏ:กตกข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟ:กฟกฑกฎฃู: : : :ฃู: : กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก /:กฟ.: : : : :,': : : : : :' : : : :กณกข
กก กก กก กก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/:/ : : : : : : ฃ้: : : : : : ฃ้: : : : : :กณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/:/ : : : :.กฟ: :|: :!: : : : |: : !: : : : :',
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก!:.ฃ้: : : :./กภ: ฅฯ:.!: : :.!ฅฯ:.Žส: : : : :!
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ,': :!: : : :ีำกพฅ฿ฅศ-Žุ : าำกๅz ขห: : :|กก กก กก กก กก กก คสคหคฌฒูสชคฌฝลคคค่กชคขค๓คฟรหควคทค็กช
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก !: :|: : : :|กกกกŽห}กก |กฟกก ŽหŽุกกกำ|: : : Žสกกกกกกกก/^}กกกก คฝค์คฏค้คคบฌภญควฒฟคศคซคทคสคตคคค่กช
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก __| : !Žค: :Žฤ:.กตกฏกฏกฏกกกก ,กกกกกฏกฏกฏาำŽฒ/ Žุกกกกกก / /
กกกกกกกกกกกกกกกก ,. -กพf1กฏกฑกฑกกขส: | กภŽสกกกกกก ,.----zกกกก /^X_กก กก กก / /
กกกกกกกกกกกกกกกฟกกกก |.|กกกกกกกกกกกกกณ|กกกกกกกภกก กิกกกกกกŽษกก, Žฒ /กก ท็ฦ๓.Vกก {กพŽค__
กกกกกกกกกก กฟกกกกกภ | | กภกกกกกกกก ฃ้ กกกกกกกกกกŽะกกŽค_ ,.กกฅคกกกากก กฟกกกกกฟ ŽฐVกก !กก}-Žค
กกกกกกกกกฟกกกกกก กฟ | | กก กภ กก กก|กกกกกกกกกก |กกฅ฿==Žฒกกกกฅฯ { rกพกพ'กฏกกกกกณ/กก/กกŽษกก}
กกกก กฟกกกก,.กก'กกกก จฆกฝกฝŽงŽอกกกก|กกกกกกกกกก |กกกกกก/กกกก/กก| ŽฤŽคกฑกฏกฏกำ--<_ขขกฟ
กกกฟกก กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกก| : :กภ |กกกกกกกกกกกกกกกก/กกกกกกกก ขหกกกฑ,Žฬ
. |กกกก<กกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟV:_:กฟ |กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฃ้ ยๅ.กฟ/
/กกคงกก}กกกกกกกกกกกกกกกกกา: : : :|กกกก !กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|/กก{: :/กภ
กดŽะฅ๊Žฐ'กกกกกกกกกกกกกกกกขส::กฟกกกก |กกกกกกกกกกกก /กกกกกกกกกกกก|กกกกขหกณ: |
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กา: :ฅ๊กกกกกก |กกกกกกกกกกกก/กกกกกกกกกกกก |กกกกกกกำ: :/

133 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/12(ฒะ) 23:43:31 ID:M8lR2Ekg
กกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก / : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : กณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Žส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก / : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :Žส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/: : : : : :ขส:ขสl : : : : : : : : : : /l: /l: | : : : : l
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกl/!: : : : :|กกŽิ^ŽทกภŽฤŽค: : : : Žฒ/กพ|/-|ขส: : : : :|
กกกกกกกก กก กก กก กก กก | : : : : |,rกพ จฝ -Žคกกกภl!ฅฮ' ,rกพจฝ -Žคl: |: : N
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก Žษ1 A: Nกฎกผ -กพ กญ กกกกกญ กกกฎŽฐ -- '' งช:Žั|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |Žอ Žิ!กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก |://!กกกกกกกกกกคคคไกขคฝคฆคฯธภคฆคฌคสกฃคชมฐคฮฅฟฅ๓ฅนคศคซฒฝพัศขคศคซ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |:ขสŽ|กกกกกกกกกกกกกก Žกกกกกกกกกกกกกกกก/ขส|กกกกกกกกกกษรฤคศคซคขครคฦคซคสค๊ฝลคคค๓คภคผกฃ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |'กกŽฤŽอกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกuกก/7
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขหŽอ กก กก กก กก กก กก กก กก กก /:Žษ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขหกตกขกกกก-=ฅหŽฦ=-กก กก ฅฮงช
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก}ขส:คุ กก กก กก กก กก ฅค:งช
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,,, - กพ|กกกไกกกก กก ฅคกก |/
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก |กฎกๆจช - Žค,กกกฎ กญกก__ ,,,lฦ๓Žฦ-,กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภ_ฟอกฒฟอขสะบกฒฟอ_ขส_ฟอ_ะบ_/กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก |:::::::::::::::::::::::lกกกกกกf:::::::::::::::::::::|กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก)ฒูผึควฐ๚คคคฦค๋ควคทค็กชกกกก กไ
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก ,....กใกตŽค:::::::::::::::::|กก กก |:::::::::::::::::::::ฅศŽคกกกกกกกกกกกกกกกกกกกใคฝคฮคฏค้คคคสค๓คศคซคทคสคตคคกชกไ
กกกก กก กก กก กก ,....:กใกญ:::::::::::::::::::กต Žค::::::::|กฒกฒ|::::,,, -กพ ' กญ:::::กไŽญŽคกกกกกกกกกกกกกก<กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(
กกกก,.....-กกใกญ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::| , กพŽค :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กฎกไŽญŽคกกกกกกกฟกฐYกฑขหกฑขห^Y^ขY^YY^^Y^
กก/:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::|. Žฐ ' ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กฎกไŽญ

134 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/12(ฒะ) 23:44:15 ID:M8lR2Ekg
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก _,.-'"กญ: : : : : : : : : : : : : : : : : : : กฎกณŽค
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/: : : : : : : : : : : : : : : : กณ: : : : : : : : : : : : : : _กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกก /,.-'": : : : : : : : :,Žฒ: :::: : : กณ: : : : : : : : : : : : : ::|กฎกณ
กกกกกกกก กก กก กก / : : : : : : : : : :/:/ | ::ŽฤŽค:|: : |::Žค: : : : : :|: : : |: : : :กณ
กกกกกกกกกก กก กก /: : : :,i: : : : : :/|/กฎกณ:::| กณ!Žค::|::::กณ!:: : :/:: : ::|: : : : ::';
กกกกกกกกกก กก กก |: : : ::::|: : : : :/_/ฦ๓ฅหฅ฿Žค=-::|,.Žค:::|::: :/|::/|:/|:: : : :|Žค:';
กกกกกกกกกก กก กก |: : :กฒ:|:::: : :/กากกกกกกกฆกกกดกกกกกกกณŽส:/ืฤ-Žคกก| : : ::| กณ!กกกกคคคไกขฒูผึค๒ฐ๚คคคฦค๋คศคฯคคคจ
กกกกกกกกกกกกกกกก/: :/-Žค |:::::: Žุกก กฑกฑกฑ`กกกกกกกกกก กญ กฆกกŽษกก|::: ::|: |กกกก กก คตคนคฌคหคณค์คฯกฤกฤ
กกกกกกกกกกกกกกกก|:: :| i กณ|::ŽฤŽค:|กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฑ` กก Žุ:::: |: |
กกกกกกกกกกกกกกกก|Žส::|กกกณ}กดกณ!กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกต กกกกกกกกืฤ::/กณ!
กกกกกกกกกกกกกกกก| Žษ::กณ {กกกกกกกกuกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|:::/
กกกกกกกกกกกกกกกกกก|::::::::|`Žฐ,กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ขส(
กกกกกกกกกกกกกกกกกก|:Žส::::|กก ';กกกกกกuกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |:::|กกกกกณกขกกกกกกกก`กผ=กแฅหฦ๓Žฬกกกก/
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |::,|กกกกกก กฎกณกขกกกกกกกก กก กก กก กก กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |/|!กกกกกกกกกก กฎ`กณกข กก กกกกกกกกกฟ
กกกกกกกกกกกกกกกก ,.-จฌจบกแ=ŽคกกกกกกกกกกกกกฎกณŽคกฒกฟกกกกกกกกกกกกคสคหค่กฤกฤคฝค์คธคใฮตป๙คขค๓คฟกฤกฤ
กกกกกกกกกกกกกกกก |:::::::::::::::::::::::::::กฑกฎ`กผจคกกกกกก|Žคกฒกฒกฒ
กกกกกกกกกกกกกกกก |:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!กกกกกก |::|::::::::::::::|

135 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/12(ฒะ) 23:44:38 ID:M8lR2Ekg
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,r:กญ: กฎกณŽค
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก |: : : :_:_: : กฎคงŽฐ-. Žค
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก_,.กฅ-'''Žอ: :/: : : : : : : : : : : กฎ Žค
กกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กฟ: : : : :กณ:ฃ์ : : : : : : : : : : : : : : : กณ
กกกกกกกกกกกก กก กก กก กฟ_: : : : : กฟ: : : : :กณ: : : : : : : : : กณ:.:.Žส
กกกกกกกกกกกก กก กก กฟ:กญ : : : : :/ : : : : : : : : กณ: : : : : : : : : :กณŽส
กกกกกก กก กก กก กฟ: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Žอ:l
.กกกกกกกกกกกกกฟ;ฅค : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Žส: : : : l
กกกกกก กก , 'กฟ /: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :.:.:l
.กกกก กก // /:/: กฟ: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :ฃ์ : : : : :ฃ์ : : l
กกกก กก l/กก{/: /: l: : : : :l: : :กฟ : : : : l: : : : : : : : : l : : ฃ์: : ฃ์ : : lกกกกกกฬคอ่คฮบสคหฒวฦค๊ฦปถ๑ค๒ฑฟคะคปค๋ตคกฉ
กกกก กก กกกกŽิv: : l : : : X: :/!: : : : : :/: : : : : :l: : : :l : : ฃ์: : l: : : ',
กกกกกกกกกกกก V: : Žอ {: :/k'ฃุ l : : : // : กฟฅแ:/!: Žฒ:/ : : l: :.:l : : : ',
กกกกกกกกกกกก / : : : กณ/:lืตŽง,Žิ:กฟ 'กญŽจt=กโŽง'ฅก//: : : /: : :!: : : : ',
.กกกกกกกกกก /: กฟ: /: กณlกทกท ,กกกกกกืตฅฮกก 'กกฅฮ : ฃ์: /: : /l: : : : : ',
กกกกกกกกกก/: /: : /: : :/:กณกก กกกกกกกกกกกทกทฅค : : /:/: : /: l: : : : : :Žส
กกกกกก กก |/ !: : :ฃ์: : /กฟ::::กณ ะฆกกกกกกกกฅี- กญ : /:/: : /::กณ: : : : :กณ:.}
กกกกกก กก |กณl : : l ;ฅค::::::::::::::Žอกฎ Žฐกก กญกก กฟ: กฟ /: : /::::::::::กภ: : : :/
กกกกกกกกกกกณ.l : : /::::::::::::::::::::::Žอ กก กณtข:.กฟกก /: : /::::::::::::::::ขส: :/
กกกกกกกกกกกก กณ: f:::::',:::::::::::::::::::::'กก /ึ๔กณ กก กฟ: : /::::::::::::::::/::::|: {

136 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/12(ฒะ) 23:45:00 ID:M8lR2Ekg
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก _,.-'"กญ: : : : : : : : : : : : : : : : : : : กฎกณŽค
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/: : : : : : : : : : : : : : : : กณ: : : : : : : : : : : : : : _กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกก /,.-'": : : : : : : : :,Žฒ: :::: : : กณ: : : : : : : : : : : : : ::|กฎกณ
กกกกกกกก กก กก กก / : : : : : : : : : :/:/ | ::ŽฤŽค:|: : |::Žค: : : : : :|: : : |: : : :กณ
กกกกกกกกกก กก กก /: : : :,i: : : : : :/|/กฎกณ:::| กณ!Žค::|::::กณ!:: : :/:: : ::|: : : : ::';
กกกกกกกกกก กก กก |: : : ::::|: : : : :/_/ฦ๓ฅหฅ฿Žค=-::|,.Žค:::|::: :/|::/|:/|:: : : :|Žค:';
กกกกกกกกกก กก กก |: : :กฒ:|:::: : :/กากกกกกกกฆกกกดกกกกกกกณŽส:/ืฤ-Žคกก| : : ::| กณ!
กกกกกกกกกกกกกกกก/: :/-Žค |:::::: Žุกก กฑกฑกฑ`กกกกกกกกกก กญ กฆกกŽษกก|::: ::|: |
กกกกกกกกกกกกกกกก|:: :| i กณ|::ŽฤŽค:|กกกกกกะบะบกกกกกกกกกกกกกกกฑ` กก Žุ:::: |: |
กกกกกกกกกกกกกกกก|Žส::|กกกณ}กดกณ!กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกต ะบะบกกืฤ::/กณ!กกกกกก กฤกฤกฤกฤกฤ
กกกกกกกกกกกกกกกก| Žษ::กณ {กกกกกกกกuกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|:::/กกกกกกกกกก คคคไคฝคฆคคคฆค๏คฑคธคใคสคคค๓คภคฌ
กกกกกกกกกกกกกกกกกก|::::::::|`Žฐ,กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ขส(
กกกกกกกกกกกกกกกกกก|:Žส::::|กก ';กกกกกกuกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |:::|กกกกกณกขกกกกกกกก`กผ=กแฅหฦ๓Žฬกกกก/
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |::,|กกกกกก กฎกณกขกกกกกกกก กก กก กก กก กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |/|!กกกกกกกกกก กฎ`กณกข กก กกกกกกกกกฟ
กกกกกกกกกกกกกกกก ,.-จฌจบกแ=ŽคกกกกกกกกกกกกกฎกณŽคกฒกฟ
กกกกกกกกกกกกกกกก |:::::::::::::::::::::::::::กฑกฎ`กผจคกกกกกก|Žคกฒกฒกฒ
กกกกกกกกกกกกกกกก |:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!กกกกกก |::|::::::::::::::|

137 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/12(ฒะ) 23:45:22 ID:M8lR2Ekg
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก , r กญ: : : : : :กฎ Žค
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฒ ข: : :_:_:_:_:_: : : : :กฎกณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.กกกก กก กก กก กกกฟ: : :/: : : : : : : : : : กฎ Žค : : : กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟ : : : / : : : : : : : กณ : : : : กณ: : : : กณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ,:': : : : : : : : : : : : : : : : :กณ: : : : :กณ: : : : กณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกก กก/: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : กณ: : : : กณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/: : : : : :l: : : : : : : : : : : : : : : : :}: : : : :Žอ: : : : :Žส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกก/: : : l: : : l: : : : : : : : : : : : : : : : :l: : : : : : : : : : : :',
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,: : : : l: :_:ขส-Žฤ: : : : : : : ;-ขส:กพ:- !: : : : : : : i: : : : :',
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.กกกก , : : : : !: :/กกขห',: : : : l : กฟกก|: Žฒ:ขส : : : : : : ฃ์ : : : : i
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ฃ้: : :l: : lVกกกก กก ขห: : |:./.กกกกl'กก!'กก i: : : : : : :ฃ์ : : : : |
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |: : :l: : | ฅคผจคงt. ขห: |'กก ฅฃŽรผจŽสกณ.l: : : : : : :! : : : : !
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |: :/l: : lกก นtŽยกกกกกภ!กกกก นzฅฤกก ! : : Žฤ : : ! : : : : !
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก Žิ:{ l : Žอกกl/l/l/lกก ,กกกกกกกกl/l/l/l กก Žุ: :/: : : | : : : : |
กกคฝค์คสค้รหค้คทคคฝ๊ธซคปคสคตคคค่คอกฉกกกก กก VกกŽิ|กณกณกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก ฅฮ|.:/: : : : | : : : : |
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|: กต:กฑกกกกŽค กกกกกกกก _,กกกกกกกก/:./ : : l: :Žุ : : : :.:|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|: : : : :กณ กก กกกฑกฑ กกกกกกกกฅค : : : : /!:/: : : : :.:.|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกกก/: l: : : : : :กไกกกก กกกกกกกใกก /: : : : :/: !' : : : : : : !
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก /: :.:|: : : : : : : : : กฎ กญ|กกกกกกกก/: : : : :/กฑกฑกณ : : : Žส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.กก กก/: : :.:| : : : : : : : : : กฟฅ์ กญกกŽฬ: : : : :/กก/ กก กก V : : : กณ
กกคชกขคชคฅกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/ : : : Žษ : : : : : : กฟกก|ฅฮ,l=}กก/: : : : :/ กกi กก กก กก V: : : : กณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.กก/ : : : : : : : : : r กญกก กก /Žฒฃ์|| /: : : : :/กกกกlกกกกกกกกกก V : : : :

138 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/12(ฒะ) 23:45:40 ID:M8lR2Ekg
,กก'ขกณกกกก กกกกกกกก(กก กก ขกณกกกกกกกกกกกกกกกก กกกก , 'ขกณ ขกณกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก r ขกณ
กกกกกก กกกหกกกกกกกกกสกกกกกกกกกกกกกกกหกกกกกกกกกกกก กกกก (กกกกกกกกกกกกกก ขกณกกกกกกกกr ข(กกกก กก ขกณ

กกกกกกกกกกกกกกกก, -'""'- Žคกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก_,.กฅ-'''"~""~"""''''- Žค
กกกกกกกกกกกก, -'"::.;;'' ;;:;: :::''"'- Žคกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก_,..Žค-''"::.;;'' ;;:;: :::''::.;;'' ;; ;;:;: :::''"'- Žค
กกกกกกกก, -'"::.;;'' ;;:;: :::''::.;;'' ;;:;: :::''"'- Žคกกกกกกกกกกกก_,,.-กพ''"::.;;'' ;;:;: :::''::.;;'' ;;:;: :::'':::::''::.;;'' ;;:;: :::''"'- Žค
.;'":;. :.. ;'"'":;.;'":;. :.. ;'"'":;.;'":;. :.. ;'"'":;.;'":;. :.. ;'"'":;.;'":;. :.. ;'"'":;.;'":;. :.. ;'"'":;.;'":;. :.. ;'"'":;.;'":;. :.
::.;;'' ;;:;: :::''::.;;'' ;;:;: :::''::.;;'' ;;:;: :::''::.;;'' ;;:;: :::''::.;;'' ;;:;: :::''::.;;'' ;;:;: :::''::.;;'' ;;:;: :::''::.;;'' ;;:;: :::''::.;;'' ;;:;: :::''::.;;''
,.;iกจ';.,,,.;iกจ';.,,,.;iกจ';.,,,.;iกจ';.,,,.;iกจ';.,,,.;iกจ';.,,,.;iกจ';.,,,.;iกจ';.,,,.;iกจ';.,,,.;iกจ';.,,,.;iกจ';.,,,.;iกจ';.,,,.;iกจ';.,,,.;iกจ';.,,,.;iกจ';.,,,.;iกจ';.,,,.;
,:,,;;,,:,,;;,,,:,,;;,,:,,,,;;,,,:,,,:,;;,,:,,,;;,,,,:,,,;;,,:,,;;,,:,,;;,,,:,,;;,,:,,,,;;,,,:,,,:,;;,,:,,,;;,,,,:,,,;;,,:,,;;,,:,,;;,,,:,,;;,,:,,,,;;,,,:,,,:,;;,,:,,,;;,,,,:,,,;;,,:,,;;,,:,,;;
'"""'''""""'''""""'''"", -'", -'"""'''"""'"""'''""""'''"""""'"", -'", -'"""'''""""""'''""""""'''""
||||||||||||||||||||||||||||||-'", -'||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||, -'", -'"||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||,
||||||||||||||||||||||||-'", -'"||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||, -'", -'"||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||, -'",
||||||||||||||||||-'", -'"||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||, -'", -'"||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||, -'", -'"
||||||||||, -'", -'"||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||, -'", -'"||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||, -'", -'"
||||, -'", -'"|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||, -'", -'"||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||, -'", -'"
, -'", -'"||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||, -'", -'"||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||, -'", -'"

คค้คค้กขยิครคฦคฦคขคฒค๋คซค้มแคฏคทคสคตคคค่คอกช

คชกขคชคฅ'

139 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/12(ฒะ) 23:45:59 ID:M8lR2Ekg
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ŽษŽฤกก กกกก |
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกืฦŽะกก กก ŽษiŽะ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก__,,.. กฅ-กพกก'''""~~""'''กกกพ-ืฤืฤฅ฿ กฅืฤฅ฿..,,____
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก_,.กฅ-'''"กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกืฤืฤฅ฿Žะกกืฤ;;;ฅ฿Žะ กกกกกฑ ~~""''
กกกกกกกกกกกกกกกกกก__,,.. กฅ-กพกก'''""~กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกืฤืฤฅ฿ŽะŽะŽะืฤืฤฅ฿ŽะŽะกก____,,.. กฅ-
__,,.. กฅ-กพกก'''""~""'''กกกพ- กฅ..,,____,,.. กฅ-กพกก'''""~''''''''''''''''''''''''~""'''กกกพ-Žค_ii|__,,.. กฅ-กพ''""~
กกกก.,.:,..:..กกกก .,.กก:,..:..กก,.:,..:.. กก....กก:.:.:...:::.กก....กก .,.:,..:..กกกก .,.:,..:..กก .,.:,..:..กก .,.:,. .,.:,..:..กก .,.:,..:..กกกก .,.:,..:..
กก.,.:,..:..กก .,.:,..:..กกกก.,.:,..:..กก...กก... ,.:.:.:...:::..กก.กกกกกก .,.:,.กกกกกก.:..กกกก .,.:,..:..กกกก .,.:กก.,.:,..:..กก .,.กกกก:,..:..กกกก .
กกกกกก .,.:กกกกกก,..:..กกกกกก .,.:,..:.กกกกกก... , ..กกกกกก...กกกกกก,.:,.กกกกกก.:..กกกกกก .,.:,..:..กกกกกก .,.:,.กกกกกก .,.กกกกกก:,..:..
.,.:,กกกกกกกก..กกกกกกกก..กกกกกก กก .,.กกกกกก:,..:..กกกกกกกก ,..กกกกกก,.:,..:..กกกกกกกกกก .,.:,..:..กกกกกกกก.,.:,..:..กกกกกกกก .,.:,
กกกก .,.:,.กกกกกกกกกกกกกกกก.:.,... ,..กกกกกกกกกกกก กกกก;;,.. ,..กกกกกกกกกกกกกก .,.:,กกกกกกกกกกกก..:..กกกกกกกกกก .,.:,..:..
กกกกกกกก... ,...กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก... ,..กกกกกก.กกกกกกกก .,.:,..:..กกกกกกกกกกกกกกกกกก .,.กกกกกกกกกกกกกกกก:,..:..
กกกก...กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก .,.:,..:..กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก .,.:,กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก..:..
,,กกกกกกกกกกกกกก.,.:,กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก..กกกกกกกกกกกกกกกกกก..กกกกกกกกกกกกกกกกกก กก .,.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ,..

''"""'''''"""''""''''""''"''''"""''"""'''''"""''""''"""'''''"""''""''''""''"''''"""''"""'''''"""''""''"""'''''""''''
''"""'''''"""''""''''""''"''''"""''"""'''''"""''""''"""'''''"""''""''''""''"''''"""''"""'''''"""''""''"""'''''""''''''"""'''''"""''""''''""''"''''"""''"""'''''"""''""''"""'''''"""''""''''""''"''''"""''"""'''''"""''""''"""'''''""''''
''"""'''''"""''""''''""''"''''"""''"""'''''"""''""''"""'''''"""''""''''""''"''''"""''"""'''''"""''""''"""'''''""''''

คโคฆกขคขค๓คฟคฯคชคฅคทคซธภคจคสคคคฮกฉ

คทกขปลสคสคคคภคํกฃคชมฐคฌคขค๓คสป๖ธภคฆคซค้

140 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/12(ฒะ) 23:46:28 ID:M8lR2Ekg
กกกกกกกกกกกกกก(^)กกกกกก;;:;:::กกกด;:.,กดกดกดกกกกกกกกŽษ;;:;:::กกกด;:.,กดกดกด;:;:.;:;;:กดŽษ;:;:.,กดกดกด;:;:.,ฅฮ
กก;;:;:::กกกด;:.,กดกดกด:::;:;:กกกกกกกกกกกกกก;;:;:ฆี::กกกด;:.ะจ,กดกดกด;:(^);:.;:;:;:::กกกดกกกกกกกก;:.กด;:;:.,กด/
กกกกกกกก;;:;ะจ::กกกดฆฬ;:.,กดกดกดกก(^)กกกก;;:;:กกกกกกะจกกกกกด;:;;:กด::;กด;;:;::กกŽษ:.,กดกด;ฆฮ:;:.;:กกกดะจ
;;:กด::;กดฅฮกกกกกกกกกกกก;;:;:::กกกด;:.,กดกดกดกกะจกกกก;:ฆั;กดกด:;::กดกดกกกด;ฅฮ:กณกด;:;กด:;::กดกดกด;:กดกห
กกกกกก;;Žง!กภกภ|กก|:;;กด:;:กก.r;.กก::: กดกด:;::กดrกด:;;กด:;:;:;:.r;. ; . กภ|.กดกด|กก|กดกดกด;;:;:::กดกหกกกกกกกก ,.,.กกกกกก,,
;;:;:::.__ |;:''กกกภ กก|''~~^||กฐ^~ |กก|;:;:;;;::;:| |;:;;;;ฅฮ/กดกณ| |~~~.;;lกย~~ŽŽ|กกlะจŽษ'^^^กกกกกกกกกกกก,.,;:;กง:Žคกข,,:.กง,..
~~กก~~|;|^^ กก.|กก|กก กก||กก กก|กก|^^...^.| |กก| |/~^~ .| | กก.กก.กยกกกก|กกกฟ"กกกกกกกกกกกก กก ,,;:;:กจŽก;,;:กง:;:กง::;,..
กกกกกก..|;|กกกกกก|กก|กก กก||กก กก|กก|กกกกกก| |กก| | กก กก | |กกกกกกกยกกกก|กก|กกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ กฑปฐฅ฿กข.,:,;:::
กกกกกก..|;|กกกกกก|กก|กก กก||กก กก|กก|กกกกกก| |กก| | กก กก | |กกกก,,_กย._,,rŽŽŽŽกดŽ^Žกณกก - - - กส กก กกปฐปฐกหyi''
กกกกกก..|;|กกกกกก|กก|กก กก||กก กก|กก|กกกกกก| |,,,r''''' .Ž'ŽŽŽกก"""กกกก Ž^Žกณ'"Ž~' ก์'"Ž~' ก์กขกกกตกก กกปฐฅฮ,,.il
กกกกกก..|;|กกกกกก|กก|กกกก ||กกกกr'''Ž~กก,,.กก| |Žคกก ;;'"Ž~' ก์กกกกŽ^Žกณ"""กกกกกกŽ^Žกณ""กก;กดกกกก'"''ปฐปฐ|กห"'"''
กกกกกก;;'"Ž~' กกกกกก Žกณ"^Žกณ""""""กกกกกก""""กกกกกกกกกกกกกก"""กก:;;Žค":. ;,:;;Žค:. ;,:;;Žค:. ;,~yกก ปฐปฐ|กก''"'''
กฎ'''Žฐกกกกกกกกกกกก:;Žค:. ;,:;.;Žคกกกกกกกก:. ;,:;;Žค:;;Žค:กกกญŽค:. ;;'"Ž~;,Ž^Žกณ;;Žค:,:;;Žค:. ;,:;;กกกกŽค:. ;,:;กก;Žค:. ;,:;ฟอกฒฅฃ_ฅฤ
jwvjiiijwwiijijyyywWwWWWwwwjij,,.กข,กข,,,vWWwjjwvjiiijwwiijijyyywWwWWjjwv,,.กข,กข,,,jiiijwwiijijjw
''"""'''''"""''""''''""''"''''"""''"""'''''"""''""''"""'''''"""''""''''""''"''''"""''"""'''''"""''""''"""''''""''''
''"""'''''"""''""''''""''"''''"""''"""'''''"""''""''"""'''''"""''""''''""''"''''"""''"""'''''"""''""''"""'''''""''''
''"""'''''"""''""''''""''"''''"""''"""'''''"""''""''"""'''''"""''""''''""''"''''"""''"""'''''"""''""''"""'''''""''''

คสกขคสคหธภครคฦค๋ค่กชคฝกขคฝค๓คสป๖คธคใคไครคฦคคคฑคสคคค๏ค่กช
ค๏กขปไคฯคขค๓คฟคฮบสคหคสค๋ค๓คภคซค้กช

ค๏กขค๏คซครคฦค๋ค่กช|

141 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/12(ฒะ) 23:46:47 ID:M8lR2Ekg
กกกกกกกกกกกกกก(^)กกกกกก;;:;:::กกกด;:.,กดกดกดกกกกกกกกŽษ;;:;:::กกกด;:.,กดกดกด;:;:.;:;;:กดŽษ;:;:.,กดกดกด;:;:.,ฅฮ
กก;;:;:::กกกด;:.,กดกดกด:::;:;:กกกกกกกกกกกกกก;;:;:ฆี::กกกด;:.ะจ,กดกดกด;:(^);:.;:;:;:::กกกดกกกกกกกก;:.กด;:;:.,กด/
กกกกกกกก;;:;ะจ::กกกดฆฬ;:.,กดกดกดกก(^)กกกก;;:;:กกกกกกะจกกกกกด;:;;:กด::;กด;;:;::กกŽษ:.,กดกด;ฆฮ:;:.;:กกกดะจ
;;:กด::;กดฅฮกกกกกกกกกกกก;;:;:::กกกด;:.,กดกดกดกกะจกกกก;:ฆั;กดกด:;::กดกดกกกด;ฅฮ:กณกด;:;กด:;::กดกดกด;:กดกห
กกกกกก;;Žง!กภกภ|กก|:;;กด:;:กก.r;.กก::: กดกด:;::กดrกด:;;กด:;:;:;:.r;. ; . กภ|.กดกด|กก|กดกดกด;;:;:::กดกหกกกกกกกก ,.,.กกกกกก,,
;;:;:::.__ |;:''กกกภ กก|''~~^||กฐ^~ |กก|;:;:;;;::;:| |;:;;;;ฅฮ/กดกณ| |~~~.;;lกย~~ŽŽ|กกlะจŽษ'^^^กกกกกกกกกกกก,.,;:;กง:Žคกข,,:.กง,..
~~กก~~|;|^^ กก.|กก|กก กก||กก กก|กก|^^...^.| |กก| |/~^~ .| | กก.กก.กยกกกก|กกกฟ"กกกกกกกกกกกก กก ,,;:;:กจŽก;,;:กง:;:กง::;,..
กกกกกก..|;|กกกกกก|กก|กก กก||กก กก|กก|กกกกกก| |กก| | กก กก | |กกกกกกกยกกกก|กก|กกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ กฑปฐฅ฿กข.,:,;:::
กกกกกก..|;|กกกกกก|กก|กก กก||กก กก|กก|กกกกกก| |กก| | กก กก | |กกกก,,_กย._,,rŽŽŽŽกดŽ^Žกณกก - - - กส กก กกปฐปฐกหyi''
กกกกกก..|;|กกกกกก|กก|กก กก||กก กก|กก|กกกกกก| |,,,r''''' .Ž'ŽŽŽกก"""กกกก Ž^Žกณ'"Ž~' ก์'"Ž~' ก์กขกกกตกก กกปฐฅฮ,,.il
กกกกกก..|;|กกกกกก|กก|กกกก ||กกกกr'''Ž~กก,,.กก| |Žคกก ;;'"Ž~' ก์กกกกŽ^Žกณ"""กกกกกกŽ^Žกณ""กก;กดกกกก'"''ปฐปฐ|กห"'"''
กกกกกก;;'"Ž~' กกกกกก Žกณ"^Žกณ""""""กกกกกก""""กกกกกกกกกกกกกก"""กก:;;Žค":. ;,:;;Žค:. ;,:;;Žค:. ;,~yกก ปฐปฐ|กก''"'''
กฎ'''Žฐกกกกกกกกกกกก:;Žค:. ;,:;.;Žคกกกกกกกก:. ;,:;;Žค:;;Žค:กกกญŽค:. ;;'"Ž~;,Ž^Žกณ;;Žค:,:;;Žค:. ;,:;;กกกกŽค:. ;,:;กก;Žค:. ;,:;ฟอกฒฅฃ_ฅฤ
jwvjiiijwwiijijyyywWwWWWwwwjij,,.กข,กข,,,vWWwjjwvjiiijwwiijijyyywWwWWjjwv,,.กข,กข,,,jiiijwwiijijjw
''"""'''''"""''""''''""''"''''"""''"""'''''"""''""''"""'''''"""''""''''""''"''''"""''"""'''''"""''""''"""''''""''''
''"""'''''"""''""''''""''"''''"""''"""'''''"""''""''"""'''''"""''""''''""''"''''"""''"""'''''"""''""''"""'''''""''''
''"""'''''"""''""''''""''"''''"""''"""'''''"""''""''"""'''''"""''""''''""''"''''"""''"""'''''"""''""''"""'''''""''''

ค๓กฉ

คษคฆคทคฟกฉ

142 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/12(ฒะ) 23:47:23 ID:M8lR2Ekg
กกกกกกกกกก /: : : : : :.กฟ: : : : :.กฟ: : : : : : : กณ: : กณ
กกกกกกกกกก/: : : : : /: : : : : : /: : : : : : : : : : !: : : :Žส
กกกกกกกก /: : : : :./: : : : : : /: : : : : : : : : : : |: : : : :Žส
กกกกกกกก/: : /: :/: : : : : : /: : : : : : : : : : : : |: : : : : :.',
กกกกกก /: :./: :/: : : : : : : :/กณ/กณ: : : : : : :.ฅฯ: : : : : :.',
กกกกกก/: :/: : :!: : : : : : :กทกฟ กภ|:.!: : :ลอาธขห: : !: : |
กกกก /: :/: : : !: : : : : /บอTผจŽฤกก!Žส: : /rฃ๚=คง!!: :/: : |กฑกฑกฏ ' กลกพ- Žค___
กกกก/: :/: : : :|: :|: : : ฃ้กกกกฃ๖ZŽยกกกก |กฟกกvZŽย |:V: : : :|กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฑกฑกฏ ,ฦ๓Žฦคฤ
กก /: :/: : : : |: :Žส: : :.กณ.กกกกกกกกกกกกกก'กกกกกกกก|าำŽฒ: :/กฑกฑกฑกฑกฑ`'' Žฐ--Žคกก คฏคี
กก/: :/ กฟกฑขห|: กภ|กภ>กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽส_,กทŽฺกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฎŽฐ'กซ
./: : : :,'กกกกกกกก V: : : :ŽฤŽคกกกกกกขข)กกกก, Žฒกฟ
: : : : :.|กกกกกกกกกก กภ: : :กภกไกกŽคกก ,กกฅค: : :Žุกกกกกกกกคอคงฮตป๙กฉ
: : : : :.|กกกกกกกณกกกก !กณ: :Žส กภ_/กก Žข | |: : :ขส
: : : : :.|กกกกกกกกกกกก |::::|: :.ŽสืฦŽส ฅแกข|ขส: :.!:ขสกกกกกกคขคฝคณคหคคค๋ดครคณคคคฮครคฦฅโฅ๓ฅนฅฟกผคธคใคสคคกฉ
: : : : :.|กกกกกกกกกกกก |::::|: : : Vค๓|ŽฤŽค_กี!: :.V: : :.Žส
: : : : :.|กกกกกกกกกกกก |::::|: : : :.}กก |!กก /: : :.กณ: : :.Žส
: : : : ืตฦ๓Tกฑกฑกฏ|::::|: : : :.|กก !!กก/: : : : :|: : : : !


กกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก / : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : กณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Žส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก / : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :Žส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/: : : : : :ขส:ขสl : : : : : : : : : : /l: /l: | : : : : l
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกl/!: : : : :|กกŽิ^ŽทกภŽฤŽค: : : : Žฒ/กพ|/-|ขส: : : : :|
กกกกกกกก กก กก กก กก กก | : : : : |,rกพ จฝ -Žคกกกภl!ฅฮ' ,rกพจฝ -Žคl: |: : N
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก Žษ1 A: Nกฎกผ -กพ กญ กกกกกญ กกกฎŽฐ -- '' งช:Žั|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |Žอ Žิ!กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก |://!
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |:ขสŽ|กกกกกกกกกกกกกก Žกกกกกกกกกกกกกกกก/ขส|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |'กกŽฤŽอกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/7
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขหŽอ กก กก กก กก กก กก กก กก กก /:Žษกกกก คฝคฆค฿คฟคคคภคสกฃ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขหกตกขกกกก-=ฅหŽฦ=-กก กก ฅฮงช
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก}ขส:คุ กก กก กก กก กก ฅค:งชกกกกกกกกควคโคขค๓คสฝ๊ควฒฟคทคฦค๋ค๓คภกฉ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,,, - กพ|กกกไกกกก กก ฅคกก |/
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก |กฎกๆจช - Žค,กกกฎ กญกก__ ,,,lฦ๓Žฦ-,
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก |:::::::::::::::::::::::lกกกกกกf:::::::::::::::::::::|
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก ,....กใกตŽค:::::::::::::::::|กก กก |:::::::::::::::::::::ฅศŽค
กกกก กก กก กก กก ,....:กใกญ:::::::::::::::::::กต Žค::::::::|กฒกฒ|::::,,, -กพ ' กญ:::::กไŽญŽค
กกกก,.....-กกใกญ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::| , กพŽค :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กฎกไŽญŽค
กก/:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::|. Žฐ ' ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กฎกไŽญ

143 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/12(ฒะ) 23:47:46 ID:M8lR2Ekg
ย็ฒฯคฯฬฺลแค๒ม๕ศ๗คทคฟกฃกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ: : : กฟ: : : กฟ: : : : : : : : : : ะฆ: ขกภ: : : : ',กฒ,,,,,,--;;;;;;~~~;;;;;;;;
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก /: : : กฟ: : : : /: : : : : : : : : : : : : : : : : : : กภ: : :',;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;กฒ''''
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก |: : :/: : : : : : : : : : |: : : : : : : : : : : : : : : : : : ',: : |กฒ''''กฝ ~~~
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก |: :/: : : : : : : : : : : |: : : : : : : : : : : : : : : : : : : ',: .|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก |:/: : : : : : : : : : : : |: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ', |
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽฺ: : : : : : : ,: : : : : :.|: : : : : : ./: l : : : : : : : : : : : ',.|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก||: : : : : : : |: :.ฆห: : |: : : : : :/: .Žษ: : : : : : : : : : : : :||
กกกกกกกกกก กก กก กก กกกกกกกกกกกกกกกกกก _ - ~;;;;|{: : : : : : : .|: / ',: |: |: : : : :/: :ฟอ: : : |: :|: : |: : : : ||
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก_ ŽอฆรŽอ_ - ,~กข;;;;;;;;;;;;;|.{ : : : : : : /Žฤิ้_V',: : :ฆห:/: /ขกภ: :|: |: : :|: : : :.}.|
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กก/ .|กกŽสกก} กฟ /;;;;;;; _ -|:.| : : : : ฃึ (fŽรกๆฟด: :./.ผทขกๅj~)|:Žษ:Žษ: : : |: : : :.|:|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกคุคท .Žฐ'tคท'กก ./กื- ~ กก /: |: : : : : :กภ นi;Žฟกก ฃึกกกก ฆหนi;Žฟ}ฅฮ: : : Žษกภ: : |:.|
กกกกกก, กขกกกกกก , คท'|กก| ฆรกกกก /.กกกกกกกก /: : |: ',: ืต_ : กภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ฅฮ: : : : /: : : ;: Žษ:|กกคษคฆคคคฆป๖ควคขค์
กกกกกก', ะฆ ขiกก_|กก|, - ~กกกก .Žษกก กก กก /: /: |: : ',: ขส~Tกฑกกกกกก'กกกกกกกกกกกใ_,,:ฅค:: ฅฮ: : : ฃึ: : |
กกกก,Žอi กก กฎŽคฆร }กตกญกกกกกกกก /กก กก กก ./: Žษ: : : V:ขส :| :ฅุกขกก Žฐกก-กพ กญ กก กฟกฟ_กฟ |: : : : : : : | คณค์ครคฦทะธณรอค๒ผ๊คหฦค์ค๋
กก,Žอ_/กกกก กก~ กสกกกภกกกกกกกก|n,กกกกกก ./กฟ: :/ : : :|: :Žฺ: : | :.กฎ.iกกกก กกกกกก, ฅคกกกกฅฮ_: : :|: : : : : : : |
ฅค| /กกกกกกกกกกกก}กกกก',กกกก กฟ/',กก กก/: : : :./: : : :.|: : : : Žษ/. .ขสกกกฎ.กญ ,ฆำกฝกม ข ',: |: : : : : : : กกฅมฅใฅ๓ฅนค่คอกฉ
กรขสกกกกกกกกกกกก<กกกกฃ์>กฟกก/::: ',กก/: : : : /: : : ฆร|: : :ฆรกฑ{กก กภกฟ/:::::::::::::::::::::::::', |: : : : : |: : : :กภ
กไ~กกกภกกกกกกกก/.กฎ/กฎVกก Žษ:::::::::::ฃึ: : : : :/: : :_/::::|: : :{::::::,,,|_กแก๕Žฺ:::::::::::::::::::::::::::::| |: : : : :.| : : : : : กภ
กกกกกกกกกกกผ กข/. ./::::::::::กฎ<::::::::::::::',: : : :/|: :/::|:::::|: :./:::::|| { กฟฒ๐กผกฝ'''''กฑ:::::::::::::| |: : : : .| : : : : : : : กภ
.กกกก กก กก กก Ž|กก/:::::::::::::::::::ะฆ:::::::::',: : /:|: /:::|::::/: :ŽฤŽค:::กส'''กฑ:::::::::::::::::::::::::::::::::::กฟ::|: ',: : : : ŽฤŽค : : : : : : : :กภ
กกกกกกกกกกกกกกะฆ|:::::o:::::::::::::::::::::กฎ:....Žคฃึ: :Žฺ'::::::|::::{: : :',>-'''กฑ'''กผ:::::::::::::::::::::::กฟ::::::::|: : ', : : :|กกกภ: : : : : : : : กภ
กกกกกกกกกกกกกกกก จฆกฒo:::::::::::::::::::::::::::::::กณกใ~ฃูฆรฆึกญ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กฟ:',:::::::::::|: : : ', : :.|กกกก กภ: : : : : : : :
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก~~ กใกข:::::::::::::::::::::::::::::ขส::: {::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กฟ::::::::',:::::::::|: : : : ',: : |กกกก กก กภ: : : : : :

144 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/12(ฒะ) 23:48:13 ID:M8lR2Ekg
กกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก / : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : กณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Žส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก / : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :Žส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/: : : : : :ขส:ขสl : : : : : : : : : : /l: /l: | : : : : l
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกl/!: : : : :|กกŽิ^ŽทกภŽฤŽค: : : : Žฒ/กพ|/-|ขส: : : : :|
กกกกกกกก กก กก กก กก กก | : : : : |,rกพ จฝ -Žคกกกภl!ฅฮ' ,rกพจฝ -Žคl: |: : N
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก Žษ1 A: Nกฎกผ -กพ กญ กกกกกญ กกกฎŽฐ -- '' งช:Žั|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |Žอ Žิ!กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก |://!
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |:ขสŽ|กกกกกกกกกกกกกก Žกกกกกกกกกกกกกกกก/ขส|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |'กกŽฤŽอกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกuกก/7กกกกกกกกคชคคคชคคกขคขค๓คสปจต๛ครคคคลคสค๓คฦลคทคฦคโ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขหŽอ กก กก กก กก กก กก กก กก กก /:Žษ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขหกตกขกกกก-=ฅหŽฦ=-กก กก ฅฮงชกกกกกกกก คฝค๓คสทะธณรอคหคฯคสค้คสคคคภคํกฉ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก}ขส:คุ กก กก กก กก กก ฅค:งช
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,,, - กพ|กกกไกกกก กก ฅคกก |/
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก |กฎกๆจช - Žค,กกกฎ กญกก__ ,,,lฦ๓Žฦ-,
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก |:::::::::::::::::::::::lกกกกกกf:::::::::::::::::::::|
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก ,....กใกตŽค:::::::::::::::::|กก กก |:::::::::::::::::::::ฅศŽค
กกกก กก กก กก กก ,....:กใกญ:::::::::::::::::::กต Žค::::::::|กฒกฒ|::::,,, -กพ ' กญ:::::กไŽญŽค
กกกก,.....-กกใกญ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::| , กพŽค :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กฎกไŽญŽค
กก/:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::|. Žฐ ' ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กฎกไŽญ


ย็ฒฯคฯฬฺลแค๒ม๕ศ๗คทคฟกฃ: : : : : : : :ฅฮ .ŽฒŽษ!
กกกกกกกกกกกกกกกกก์. :/: : :/: : : : :/!: : :i: : :.!ฅฯ
.กกกกกกกก กก กก ก์. : : : :.': : : : :/'Žฐฃ๒กณ:!: :.Žษ: ;Žสกกกก คษค๓คสปจต๛ควคโหโนคห
กกกกกกกกกกกกกก i . : : : : :': : : :.i/rคฅŽาŽค ŽษฅคŽษฅฮ! ฃ๊
กกกกกกกกกกกกกก | . : : : /!: :|: :.ะฉŽกญกกกกกก'ศฌ{Žษ'ก์กก ฦนฮมสงครคฦทะธณรอฒิคฐค่ค๊คฯฮษคคควคทค็
กกกกกกกก กก กก | : : : /:.ะฉ:กตŽค:.คฏ.กกกกกก'/|
กก กก กก กก กก | : : /: : :|: : {กฑกก าฬศฌ: |กฑกฑ Žฬ ฅีฃทกกกผกฝกฝ -- กก. ... กฒกฒ
.กกกกกกกกกก กก | : /. : :ลอ{: :iกฑ/ กณ. กกกณ: .Žคกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กฒกฒกฒ__กฑาฬกฎกณกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒ
.กกกก กก กก กก | : : /กญกกะฉ::.V//ขส//> กห: Žษกกกกกกกกกกกก กฒกฒกฒกฒกฒ{:::ฃ์/Žษ ฃ์ Žส Žษ/ฃ๒ฃ๒ฃ๒Žอ.ฃ๊Žฃ:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
กกกกกกกกกกกกกก| : :.ก์กก กก กห.:}//}} }/Žข /.:/กก/าฬกฑกฑกญกกกกกกกกกกกกกกกกกฑกฑกฑกฑ กตŽฐŽฐ-'กฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑ
. กก กก กก กก Žษ. : ฃ้ กก ! กก {: //' || ฃ๊/ฃึ. :ฃ๊กก '/
กกกกกกกกกกกก . : : jกกกก| กก ะฉ{กก || กฑ)ฅฮก์/|
กกกกกกกกกก/ . : : :|กกกก| กก กก าฬ !!กกกก|กก / .:!
กกกกกกกก, ก์: : : :|กกกก| กก กก |กก ||กกกกฃ๊กกกก ฅฯ
กกกก กฟ. : : : : : :|กกกก|กกกกกก |กก ||กกกก{กกกก กก '.
.กก กสกก. : : : : : : |กกกก|กกกกกก |กก ||กกกก|กก กก กก '.

145 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/12(ฒะ) 23:48:35 ID:M8lR2Ekg
ย็ฒฯคฯฬฺลแค๒ม๕ศ๗คทคฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ: : : กฟ: : : กฟ: : : : : : : : : : ะฆ: ขกภ: : : : ',กฒ,,,,,,--;;;;;;~~~;;;;;;;;
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก /: : : กฟ: : : : /: : : : : : : : : : : : : : : : : : : กภ: : :',;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;กฒ''''
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก |: : :/: : : : : : : : : : |: : : : : : : : : : : : : : : : : : ',: : |กฒ''''กฝ ~~~
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก |: :/: : : : : : : : : : : |: : : : : : : : : : : : : : : : : : : ',: .|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก |:/: : : : : : : : : : : : |: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ', |
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽฺ: : : : : : : ,: : : : : :.|: : : : : : ./: l : : : : : : : : : : : ',.|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก||: : : : : : : |: :.ฆห: : |: : : : : :/: .Žษ: : : : : : : : : : : : :||
กกกกกกกกกก กก กก กก กกกกกกกกกกกกกกกกกก _ - ~;;;;|{: : : : : : : .|: / ',: |: |: : : : :/: :ฟอ: : : |: :|: : |: : : : ||
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก_ ŽอฆรŽอ_ - ,~กข;;;;;;;;;;;;;|.{ : : : : : : /Žฤิ้_V',: : :ฆห:/: /ขกภ: :|: |: : :|: : : :.}.|กก ฅ์ฅูฅ๋คฌพๅคฌครคฦยัตืฮฯคฌมคจคฟค้
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กก/ .|กกŽสกก} กฟ /;;;;;;; _ -|:.| : : : : ฃึ (fŽรกๆฟด: :./.ผทขกๅj~)|:Žษ:Žษ: : : |: : : :.|:|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกคุคท .Žฐ'tคท'กก ./กื- ~ กก /: |: : : : : :กภ นi;Žฟกก ฃึกกกก ฆหนi;Žฟ}ฅฮ: : : Žษกภ: : |:.|กกบฃธๅฝะปบคทคฟค๊คนค๋ปสุอ๘ควคทค็กฉ
กกกกกก, กขกกกกกก , คท'|กก| ฆรกกกก /.กกกกกกกก /: : |: ',: ืต_ : กภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ฅฮ: : : : /: : : ;: Žษ:|
กกกกกก', ะฆ ขiกก_|กก|, - ~กกกก .Žษกก กก กก /: /: |: : ',: ขส~Tกฑกกกกกก'กกกกกกกกกกกใ_,,:ฅค:: ฅฮ: : : ฃึ: : | ฟะคโภัคโค์คะฒฟคศคไค้ครคฦธภคฆคธคใคสคค
กกกก,Žอi กก กฎŽคฆร }กตกญกกกกกกกก /กก กก กก ./: Žษ: : : V:ขส :| :ฅุกขกก Žฐกก-กพ กญ กก กฟกฟ_กฟ |: : : : : : : |
กก,Žอ_/กกกก กก~ กสกกกภกกกกกกกก|n,กกกกกก ./กฟ: :/ : : :|: :Žฺ: : | :.กฎ.iกกกก กกกกกก, ฅคกกกกฅฮ_: : :|: : : : : : : |
ฅค| /กกกกกกกกกกกก}กกกก',กกกก กฟ/',กก กก/: : : :./: : : :.|: : : : Žษ/. .ขสกกกฎ.กญ ,ฆำกฝกม ข ',: |: : : : : : : กภ
กรขสกกกกกกกกกกกก<กกกกฃ์>กฟกก/::: ',กก/: : : : /: : : ฆร|: : :ฆรกฑ{กก กภกฟ/:::::::::::::::::::::::::', |: : : : : |: : : :กภ
กไ~กกกภกกกกกกกก/.กฎ/กฎVกก Žษ:::::::::::ฃึ: : : : :/: : :_/::::|: : :{::::::,,,|_กแก๕Žฺ:::::::::::::::::::::::::::::| |: : : : :.| : : : : : กภ
กกกกกกกกกกกผ กข/. ./::::::::::กฎ<::::::::::::::',: : : :/|: :/::|:::::|: :./:::::|| { กฟฒ๐กผกฝ'''''กฑ:::::::::::::| |: : : : .| : : : : : : : กภ
.กกกก กก กก กก Ž|กก/:::::::::::::::::::ะฆ:::::::::',: : /:|: /:::|::::/: :ŽฤŽค:::กส'''กฑ:::::::::::::::::::::::::::::::::::กฟ::|: ',: : : : ŽฤŽค : : : : : : : :กภ
กกกกกกกกกกกกกกะฆ|:::::o:::::::::::::::::::::กฎ:....Žคฃึ: :Žฺ'::::::|::::{: : :',>-'''กฑ'''กผ:::::::::::::::::::::::กฟ::::::::|: : ', : : :|กกกภ: : : : : : : : กภ
กกกกกกกกกกกกกกกก จฆกฒo:::::::::::::::::::::::::::::::กณกใ~ฃูฆรฆึกญ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กฟ:',:::::::::::|: : : ', : :.|กกกก กภ: : : : : : : :
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก~~ กใกข:::::::::::::::::::::::::::::ขส::: {::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กฟ::::::::',:::::::::|: : : : ',: : |กกกก กก กภ: : : : : :

146 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/12(ฒะ) 23:49:01 ID:M8lR2Ekg
ย็ฒฯคฯฬฺลแค๒ม๕ศ๗คทคฟกกกกกกกกกกกกกกกกกก/
ย็ฒฯคฮนถทโกกกกกกกก กก i.กกกก |กกกกกกกกกก /กกกก กก ./กกกกกกกก กก กฟ
กกกกกกกกกภกกกกกณกกกกกกกกกกi. กก .|กกกกกกกกกก/กกกกกก กภ_ฟอกฒฟอขสะบกฒฟอ_ขส_ฟอ_ะบ_/กฟ
กกกกกกกกกก กภกกกกกณกกกกกกกกiกกกก|กกกกกกกก /กกกกกก/กก)กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กไ
กกกกกกกภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กใกกภ่ผ๊ษฌพกกชกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกไ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒกฒกกกกกกกกกกกกกก<กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(
กกกกกผกกกก กก กก กก กก กกกฟกกกกกกกกกกกกกภกกกกกกกกกก กฟกฐYกฑขหกฑขห^Y^ขY^YY^^Y^
กก_กฒกกกกกก กก กก กก กก/ จกกกกกกกจกกกกกกกกภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก--
กกกก กก กก ฦ๓กกกกกก.กก/กส กกหกก กส กกหกกกกกก กภกกกกกกกกกกกแกกฦ๓
กกกกกฑกกกกกกกกกกกกกก|กกกกกส__ฟอ__กหกกกกกกกกกกกก |กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฑ
กกกกกกกก-กพกกกกกกกกกกกกกภกกกฎ ขกญ กกกกกกกกกก กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกพ-
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก /กกกกกผกพกกกกกกกกกกกกกณ
กกกกกกกกกฟกกกกกกกกกกกก /กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฎ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกณกกกกกกกกกก กภ
กกกกกกกกกฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกะฆกกกกกกกก กภกกกกกกกกกก.
กกกก กฟกกกกกก/กกกกกก /กกกกกกกกกกกก|กกกกกกi,กกกกกก กก ะฆกกกกกกกกกกกภกกกกกก..
กกกฟกกกกกก /กกกกกกกก/กกกกกกกกกกกก |กกกกกก i,กกกกกกกกกกกกะฆกกกกกกกกกกกภ

147 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/12(ฒะ) 23:49:17 ID:M8lR2Ekg
ย็ฒฯคฯฬฺลแค๒ม๕ศ๗คทคฟกกกกกกกกกกกกกกกกกก/
ย็ฒฯคฮนถทโกกกกกกกก กก i.กกกก |กกกกกกกกกก /กกกก กก ./กกกกกกกก กก กฟ
กกกกกกกกกภกกกกกณกกกกกกกกกกi. กก .|กกกกกกกกกก/กกกกกก กภ_ฟอกฒฟอขสะบกฒฟอ_ขส_ฟอ_ะบ_/กฟ
กกกกกกกกกก กภกกกกกณกกกกกกกกiกกกก|กกกกกกกก /กกกกกก/กก )กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กไ
กกกกกกกภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กใกกกกกกกกปเคอกชกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกไ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก<กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(
กกกกกผกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒ_กกกกกกกกกกกกกกกฟกฐYกฑขหกฑขห^Y^ขY^YY^^Y^
กก_กฒกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟฅฮ กก กณŽค_กภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก--
กกกกกกกกกกฦ๓กกกกกกกกกกกกกฟกส ก๛กห}liil{กสก๛กหกภกกกกกกกกกกกกกแกกฦ๓
กกกกกฑกกกกกกกกกก กก กฟกกกกกก กส__ฟอ__กหกกกกกกกภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฑ
กกกก กก -กพ กก กก กก |กกกกกกกณกก|!!il|!|!l|กก/กกกกกก|กกกกกกกกกกกกกกกกกกกพ-
กก กก กก กก กก กก กก กภกกกกกกกก|ŽชŽชŽชŽช| กก กก กฟ
กกกกกกกกกฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกณกกกกกกกกกก กภ
กกกกกกกกกฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกะฆกกกกกกกก กภ
กกกก กฟกกกกกก/กกกกกก /กกกกกกกกกกกก|กกกกกกi,กกกกกก กก ะฆกกกกกกกกกกกภ
กกกฟกกกกกก /กกกกกกกก/กกกกกกกกกกกก |กกกกกก i,กกกกกกกกกกกกะฆกกกกกกกกกกกภ

148 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/12(ฒะ) 23:49:38 ID:M8lR2Ekg
ย็ฒฯคฯฬฺลแค๒ม๕ศ๗คทคฟกฃกกกกกกกกกกกก กก /
ย็ฒฯคฮนถทโกกกกกกกก กก i.กกกก |กกกกกกกกกก /กกกก กก ./กกกกกกกก กก กฟ
กกกกกกกกกภกกกกกณกกกกกกกกกกi. กก .|กกกกกกกกกก/กกกกกก /กกกกกกกกกก กฟ
กกกกกกกกกก กภกกกกกณกกกกกกกกiกกกกกฒกฒกฒ_ /กกกกกก/กกกกกกกกกกกฟ
กกกกกกกภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟฅฮ กก กณŽค_กภกกกกกกกกr ขj
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกส ก๛กห}liil{กสก๛กหกภกกกก/ กก /กกกกกกกกกก-กพ
กกกกกผกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกก กส__ฟอ__กหกกกก กภ/ กก / กกกกกฟกก กห
กก_กฒกกกกกกกกกกกกกกกก|กกกกกกกกกก|i|||||||i|กก กก กก/กกกก/กก กฟกก กฟกกกก--
กกกกกกกกกกฦ๓กกกกกกกก กภ กก กกกก|ŽชŽชŽชŽช| กก กก /กก กก'` กญ กกกฟกกฦ๓
กกกกกฑกกกกกกกกกกกกกกกกกก rกญกกกก(ข'กผกฝ- ฅคก์กกกกกกกกกกกญืฎกกกกกกกกกฑ
กกกกกกกก-กพกกกกกกกกกกกก /กกกกกก กไ กขกกกกกกกกกกกณกกกกกก กก _กกกฑกฑกฑ)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/กกกก กกกกกกกก -Žคกกกกกก กก } กก กก กก กก(กกกฑกฏกญ
กกกกกกกกกฟกกกกกกกก /กกกกกก กก กกกกกกกกกกกณ._กกกกกกกกกกกกกก__กก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฎกกกกกก--กพ'กญกกกฎŽ' กข_.)กภ
กกกกกกกกกฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกะฆกกกกกกกก กภ
กกกก กฟกกกกกก/กกกกกก /กกกกกกกกกกกก|กกกกกกi,กกกกกก กก ะฆกกกกกกกกกกกภ
กกกฟกกกกกก /กกกกกกกก/กกกกกกกกกกกก |กกกกกก i,กกกกกกกกกกกกะฆกกกกกกกกกกกภ

149 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/12(ฒะ) 23:49:55 ID:M8lR2Ekg
ย็ฒฯคฯฬฺลแค๒ม๕ศ๗คทคฟกฃ กกกก/ ./กก กก กก กก กก กก กก กก !กกกก/
ย็ฒฯคฮนถทโกกกก กก กก กก กก กก ,i"/กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก!กกกก.|
คฯฃดฃฒคฮฅภฅแกผฅธคฮษ๔ฐฬวหฒ๕ศฏภธคฯฦฌค๒วหฒ๕คตค์คฟกฃกกกก .!
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก /./กกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก ,!กกกก .!
กกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก //กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกlกกกกกก|
กกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก / กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก!กกกกกก,!
กกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก Žฬกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก!กกกกกก.|
กกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กํกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก !กกกกกก !
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/กกกกกก l
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก ,!กกกกกก lŽ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก!กกกกกก .!
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก /กกกกกก ,!
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก /กกกกกก /
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก /กกกกกก /
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก /กกกกกกกกฃ์
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/ กกกกกก./
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก /กกกกกกกก/
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก / กกกกกก ./
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก / กกกกกก ./
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/กกกกกกกก /
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก / กกกกกกกก/
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก / กกกกกกกก./
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ,iก์กกกกกก ./
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก / กกกกกกกก /
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก / กกกกกกกก ./
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก / กกกกกกกกกก/
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก / กกกกกกกกกก./
กกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก / กกกกกกกกกก./
กกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก / กกกกกกกกกก ,/

150 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/12(ฒะ) 23:50:17 ID:M8lR2Ekg
ย็ฒฯคฯฬฺลแค๒ม๕ศ๗คทคฟกฃกกกกกกกกกกกกกกกก |:: :|: .::| .:|:. l:|
ย็ฒฯคฮนถทโกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก กก |::.,: :r.:| ::|:. l:|
คฯฃดฃฒคฮฅภฅแกผฅธคฮษ๔ฐฬวหฒ๕ศฏภธคฯฦฌค๒วหฒ๕คตค์คฟกฃกกกก กก |กกกณกณกกกฒ|กฒ กณกณกก|กก|
คฯฃธคฮฅภฅแกผฅธคฮษ๔ฐฬวหฒ๕ศฏภธคฯฦนค๒วหฒ๕คตค์คฟ:|กฃกก กก กก |กภกกกก .กก |กก.|กกกกกก |กก|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |: |::.กก::ฃ์ .:|: ::|กกกกกกกกกก |กกกกกกกก.กกŽษกกŽษกกกกกก.กฆ..กฆ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |.กฟกฑกฑกฑกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกก _ฅฮ กกกณŽค_ กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/กก;;;;;กสกไกห กกกสกใกหกกกณฃ๎ /กฐ,กกกฟฟอ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟอกกกกกก กก|กก กก u กส_ฟอ__กหกก;;;;;กก| ฃ์กก .กฐก,
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภกกฆฦกฐกณ กภกก#กก |++++|กกกก กฟ กตกก คจŽษกก กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก)กกกกกดกกคษ,กกกกกกกก กฑกฑกก กก กฑ กกกฟกกกก (
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก-กกกใกกกกกก กฎกญกฑกณกกกกกกกก กก กก กผกผ'กกกกกกกกกกกก กไกก-
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก)กกกกกกกกกกกกกกกก>กกกกกกกกกกกกกากฒ__กกกกกกกกกก(
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ^กกกกกกกกกก กฟกกกกกกคุกกกกกกฃๆกกกก กณกกกกกกกก^กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก__,ขกกกก กฟกกกกกกกภ ฃ์กกกกกก/
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกากขกกกกกกกฟกกกกกกกกกกกก`กผ กว
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภŽค__ฅฮ

151 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/12(ฒะ) 23:50:34 ID:M8lR2Ekg
ย็ฒฯคฯฬฺลแค๒ม๕ศ๗คทคฟกฃกกกกกกกกกกกกกกกก: : : : : : : ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::i
ย็ฒฯคฮนถทโกก./กกกก#;;;;;;;;;;;;;;;;;;:.กกกกกกกกกกกก: : : : : : : : ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
คฯฃดฃฒคฮฅภฅแกผฅธคฮษ๔ฐฬวหฒ๕ศฏภธคฯฦฌค๒วหฒ๕คตค์คฟกฃ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::/
คฯฃธคฮฅภฅแกผฅธคฮษ๔ฐฬวหฒ๕ศฏภธคฯฦนค๒วหฒ๕คตค์คฟกฃ: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::/
กกกกกกกกกกกก./กกกกกกกกกกกก#######กกกกกกกกกกกกกกกกกก: : : : : : : : ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::/
กกกก กก กก ./ ขสกกกกกกกกกกกก};;::::::;;;;:} กกกกกกกกกกกกกกกกกก: : : : : : : : ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
กกกกกกกกกก/ กก ขสกกกกกกกก /;;;::;Žอ;;;:} กก;กกกกกกกกกกกฟกกกกกกกก: : : : : : : : : ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
กกกกกกกก./กกกกกก ขสกกกกกก/;;;;:/:กก};::กก กก กก กก /กกกกกกกกกกกกกก: : : : : : : : :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
กกกกกก../กกกกกก กก กกกภ /;;;;:/กกกก};;;:}กกกกกกกก /กกกกกกกกกกกกกกกกกก: : : : : : : : : :::::::::::::::::::::::::::::::::::::
กก กก /กกกกกก กก กก กก .กภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก: : : : : : : : : ::::::::::::::::::::::::::::
กกกก./กกกกกกกกกกกกกก กก กก กภกกกกกกกกกกกกกกกก |กกกกกกกกกก#;;;;;#;กกกกกกกกกกกก กก กก};;;;::;;:::# ;กก กฟ
กก ../กกกก กก กก กก กก กก กก กก กภกกกกกกกกกกกกกกiกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก};;;;;;;Žอ;;กดกฟ
. /กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฎ กกกกกกกก กก กณกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก };;;;::;;}:กใ
/กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฎกกกกกก {;;:;กภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก};;;กใจญ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฎ Žฐ กกกฒกตŽค กกกกกกกกกกกฟกกกก กฟ i:j
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก };;;;;:::: กผจกกกกญกกกก กฟ.กกกกกจ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กจกกกงกก กฎกผ-- -กกกญกกกก กก:;
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกง;
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฆ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกil:กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก;i

152 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/12(ฒะ) 23:50:56 ID:M8lR2Ekg
ย็ฒฯคฯฬฺลแค๒ม๕ศ๗คทคฟกฃกกกกกกกกกกกก / /: : : : : :. . : :ขกณ: : : ฅฮ: : ฅฯ
ย็ฒฯคฮนถทโกก กก กก กภ::กภกกกกกกกกกก / . :กภ Žค. :กญ: : : : : : : : : : : : กฎกณ: กณ
คฯฃดฃฒคฮฅภฅแกผฅธคฮษ๔ฐฬวหฒ๕ศฏภธคฯฦฌค๒วหฒ๕คตค์คฟกฃ: : : : : :ขส: Žส
คฯฃธคฮฅภฅแกผฅธคฮษ๔ฐฬวหฒ๕ศฏภธคฯฦนค๒วหฒ๕คตค์คฟกฃ : : : : : : /. Žส : i
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก X กผ=ืฤ'. : : : : : : : : : :.Žษ: : : : : : : /กผกพ: :ฅฯ
กกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กฟ. : /.กท. : : : : : :ฅฮกข: ..ฅค/: : : : : : :/: : : :i: : : :',กก กก คสคหค่คณคคคฤ
กก.กกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กฟ. : : /. ŽษŽษ. : : : ฅฃ:xฃ๒กใกณ /'. : : : : : :Žฒ: /: : :{: : j:ฅฯ
กก.กกกกกกกกกก กก กก กก กฟ. : : : : ฅคขกณŽอ: : :!กกกถŽ฿ืฤ/. : ฅฮ. :.ข.Žษ'Žฒ: : :ศฌ: :{กก }กกกกคตคนคฌคหยัตืฮฯฤใคนคฎควคทค็
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟ. : : :กฟ. : : : : :ฅฮ: Žษ: :ฃ๊Žคกก กก กญกกกญกฑกถŽ฿ฅคŽษกท: :Žฒ : iกฎกณกก!
กกกกกก กก กก กก กฟ. : : : :' : : : : : : : :.กฟ: : /:,ฅุกกกกกกกก'กก Žฐ=ืฤŽฒ. :':Žษ: : | กก ฅ๊กกกกคณค๊คใทะธณรอคฯดยิฝะอ่คสคคค๏คอ
.กกกกกกกก กก กฟ. : : : :./: : : : : : :/: /: : : :กทกภ. กภ กญ_กฒ. ..ฅคกส: :ฃ๊. :คฏ: : : !
.กก กก กก กฟ. : : : : : /: : : : : : :/: /.ฅฃ //กกกกกกกภกกาฬกฑกภ::กภ: : : : กณ: ะฉ
กกกกกกกฟ. : : : : : : :/: : : : : : :/:กฟกก|: / ฃ๒กฝกฝกฝยกพ- Žค /กภ::กภ: : : :.กห: : กฎ: :กผ-. .
.กกกกกส : : : : : : : :ฅฮ: : : : : : :.กทกกกก {:.{กณ!::::::::::::::::ŽษŽส:::::::::กณกกกหกภ::กภ: : : : : : : : : : : : กฎกณ
กกกกกกกห. : : : : ฅค: : : : : : : :/ 'กกกก กกคท'ขกณ-กพ''7:ขส::',Žฐกพ'ก์ืฤŽฒ'กภ::กภ: : : : : : : : : : : : }
กก กฟ. : : :กฟกกฃ๊ : : : : : : :/กก กก กก '/กก กก |กก /::,ก์',::',กกกกข คฏ.กกกกกภjฅุ,ฃ๘กพŽค : : : : :กกŽษ
กก'. : : : :กสกก กก{ : : : : : :./กกกกกกกก /กก,กกกก | .กา::/ฃ๊ กก ',::กำ กก กฎกณ.ฅุกกกกคฏŽกา /กก, กณ: : : :กส
กก. : : : : : กณกก กห : : : : /กก กก กก / ฅฮกกกกกก|กกกก/กกกกกกกภกกกกกก{: .: :กภกกกต.กตคฏ.ฅุ.กห: : : :กภ
กก: : : : : : : :กห/. : : : :./กก กก กก /กญกกกกกกกก {กก ,ก์กกกก กก iกภกก กตกข: : :กภกกกฎกณกภ::กภ: : : : :กภ

153 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/12(ฒะ) 23:51:22 ID:M8lR2Ekg
ย็ฒฯคฯฬฺลแค๒ม๕ศ๗คทคฟกฃกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ: : : กฟ: : : กฟ: : : : : : : : : : ะฆ: ขกภ: : : : ',กฒ,,,,,,--;;;;;;~~~;;;;;;;;
ย็ฒฯคฮนถทโกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/: : : กฟ: : : : /: : : : : : : : : : : : : : : : : : : กภ: : :',;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;กฒ''''
คฯฃดฃฒคฮฅภฅแกผฅธคฮษ๔ฐฬวหฒ๕ศฏภธคฯฦฌค๒วหฒ๕คตค์คฟกฃ : : |: : : : : : : : : : : : : : : : : : ',: : |กฒ''''กฝ ~~~
คฯฃธคฮฅภฅแกผฅธคฮษ๔ฐฬวหฒ๕ศฏภธคฯฦนค๒วหฒ๕คตค์คฟกฃ : : : : |: : : : : : : : : : : : : : : : : : : ',: .|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก กก |:/: : : : : : : : : : : : |: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ', |
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽฺ: : : : : : : ,: : : : : :.|: : : : : : ./: l : : : : : : : : : : : ',.|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก||: : : : : : : |: :.ฆห: : |: : : : : :/: .Žษ: : : : : : : : : : : : :||
กกกกกกกกกก กก กก กก กกกกกกกกกกกกกกกกกก _ - ~;;;;|{: : : : : : : .|: / ',: |: |: : : : :/: :ฟอ: : : |: :|: : |: : : : ||
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก_ ŽอฆรŽอ_ - ,~กข;;;;;;;;;;;;;|.{ : : : : : : /Žฤิ้_V',: : :ฆห:/: /ขกภ: :|: |: : :|: : : :.}.|
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กก/ .|กกŽสกก} กฟ /;;;;;;; _ -|:.| : : : : ฃึ (fŽรกๆฟด: :./.ผทขกๅj~)|:Žษ:Žษ: : : |: : : :.|:|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกคุคท .Žฐ'tคท'กก ./กื- ~ กก /: |: : : : : :กภ นi;Žฟกก ฃึกกกก ฆหนi;Žฟ}ฅฮ: : : Žษกภ: : |:.|กกกกคกขคคครคซ
กกกกกก, กขกกกกกก , คท'|กก| ฆรกกกก /.กกกกกกกก /: : |: ',: ืต_ : กภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ฅฮ: : : : /: : : ;: Žษ:|
กกกกกก', ะฆ ขiกก_|กก|, - ~กกกก .Žษกก กก กก /: /: |: : ',: ขส~Tกฑกกกกกก'กกกกกกกกกกกใ_,,:ฅค:: ฅฮ: : : ฃึ: : |
กกกก,Žอi กก กฎŽคฆร }กตกญกกกกกกกก /กก กก กก ./: Žษ: : : V:ขส :| :ฅุกขกก Žฐกก-กพ กญ กก กฟกฟ_กฟ |: : : : : : : |
กก,Žอ_/กกกก กก~ กสกกกภกกกกกกกก|n,กกกกกก ./กฟ: :/ : : :|: :Žฺ: : | :.กฎ.iกกกก กกกกกก, ฅคกกกกฅฮ_: : :|: : : : : : : |
ฅค| /กกกกกกกกกกกก}กกกก',กกกก กฟ/',กก กก/: : : :./: : : :.|: : : : Žษ/. .ขสกกกฎ.กญ ,ฆำกฝกม ข ',: |: : : : : : : กภ
กรขสกกกกกกกกกกกก<กกกกฃ์>กฟกก/::: ',กก/: : : : /: : : ฆร|: : :ฆรกฑ{กก กภกฟ/:::::::::::::::::::::::::', |: : : : : |: : : :กภ
กไ~กกกภกกกกกกกก/.กฎ/กฎVกก Žษ:::::::::::ฃึ: : : : :/: : :_/::::|: : :{::::::,,,|_กแก๕Žฺ:::::::::::::::::::::::::::::| |: : : : :.| : : : : : กภ
กกกกกกกกกกกผ กข/. ./::::::::::กฎ<::::::::::::::',: : : :/|: :/::|:::::|: :./:::::|| { กฟฒ๐กผกฝ'''''กฑ:::::::::::::| |: : : : .| : : : : : : : กภ
.กกกก กก กก กก Ž|กก/:::::::::::::::::::ะฆ:::::::::',: : /:|: /:::|::::/: :ŽฤŽค:::กส'''กฑ:::::::::::::::::::::::::::::::::::กฟ::|: ',: : : : ŽฤŽค : : : : : : : :กภ
กกกกกกกกกกกกกกะฆ|:::::o:::::::::::::::::::::กฎ:....Žคฃึ: :Žฺ'::::::|::::{: : :',>-'''กฑ'''กผ:::::::::::::::::::::::กฟ::::::::|: : ', : : :|กกกภ: : : : : : : : กภ
กกกกกกกกกกกกกกกก จฆกฒo:::::::::::::::::::::::::::::::กณกใ~ฃูฆรฆึกญ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กฟ:',:::::::::::|: : : ', : :.|กกกก กภ: : : : : : : :
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก~~ กใกข:::::::::::::::::::::::::::::ขส::: {::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กฟ::::::::',:::::::::|: : : : ',: : |กกกก กก กภ: : : : : :

154 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/12(ฒะ) 23:51:48 ID:M8lR2Ekg
ย็ฒฯคฯฬฺลแค๒ม๕ศ๗คทคฟกฃกกกกกฟกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกภ
ย็ฒฯคฮนถทโกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กภ
คฯฃดฃฒคฮฅภฅแกผฅธคฮษ๔ฐฬวหฒ๕ศฏภธคฯฦฌค๒วหฒ๕คตค์คฟกฃกกกกกกกกกกกกกกกภ
คฯฃธคฮฅภฅแกผฅธคฮษ๔ฐฬวหฒ๕ศฏภธคฯฦนค๒วหฒ๕คตค์คฟกฃ กก กก กก กฝกฝกฝ กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกกกกกกกกกก กก กฒกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฒกกกก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกก กก กก กก กก /กญ ,..::::::::::.กณ กณกกกก กก กกกกกกกก/กญ ,..:::::::::::.กณ กณ กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกกกกกกกกกกกก,'กก ,;::::::::::::::::::',กก',กกกกกกกกกกกกกก,'กก ,;:::::::::::::::::::',กก',กกกภ
กกกกกกกกกกกก กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกก {กก {:::::::::::::::::::::}กก}กกกกกกกกกก กก {กก {::::::::::::::::::::::}กกกักกกกกภ
กกกกกกกกกกกฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก'กข กณ::::::::::::::กฟ /กกกกกกกกกกกกกก 'กข กณ::::::::::::::กฟ /กก กก กก กภ
กกกกกกกกกก|กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(;;;;;;;;;;กห)กฑกกกฟ กก กก กก |กกกกกกกก กภกก กฑกกกกกกกกกกกกกกกกกก |
กกกกกกกกกก|กกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กฟ'กกกก กก กก /กก กก กก กก ขสกกกกกกกกกก ',กกกกกกกก กก กก กก กก กก |
กกกกกกกกกก|กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกะ{กกกกกก กก กก กะกก กก กก กก /กกกณกกกกกกกกกกกักกกก กก กก กก กก กก กก |
กกกกกกกกกก|กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กณกกกกกกกกกกกก กณกฒกฒ_กฟ กฒ_ กภกฒกฒ_Žษกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กร
กกกกกกกกกกกภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟอกกกกกกกกกกกกกก กณกกกก กญกก กก กฎกกกก'กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟ
กกกกกกกกกกกก กภ กก กก กก กก กก กส คท.กหกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก กก กก กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกภกกกกกกกกกกกกกกกฎกฏกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกก/กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กภ
กกกกกกกกกกกกกก กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก กภ

155 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/12(ฒะ) 23:52:13 ID:M8lR2Ekg
คฯฃดฃฒคฮฅภฅแกผฅธคฮษ๔ฐฬวหฒ๕ศฏภธคฯฦฌค๒วหฒ๕คตค์คฟกฃ"กก กก กก กก กก ,,-- กข
คฯฃธคฮฅภฅแกผฅธคฮษ๔ฐฬวหฒ๕ศฏภธคฯฦนค๒วหฒ๕คตค์คฟกฃกกกกกกกก กก _,,iiiŽฦŽฟฐ์'" : iiกข
คฯปเค๓ควคทคครคฟกฃกกกก _,,Žะ/กซกก กณ;;;;;;;;;;;;;;;;Žกพ'กฝกฝ .... r;;;;ฅรrกพ'''''"กซกก .yŽค_
ย็ฒฯคฯลจค๒ลคทคฟกฃย็ฒฯคฯฃฑฃฐฃฐฃฐคฮทะธณรอค๒ฦภคฟกฃกกกกกกกกกกกกกก กณ;.|
ย็ฒฯคฯฅ์ฅูฅ๋คฌพๅคฌครคฟ{,Žฦ๓Žค,,-Žค;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;rกพจฅ : :lŽฦ;;กฅ กก กก กก กก กซ
กก ...ฃ์ก์กกกก :l";ฦ๓Ž''''จคกกกกกก กกกก ,lกญ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;กณ-'''''-กขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฮ'lกข
._..กฅกกกกกก_.กก กญกก,กำ;;;;;;Ž'ŽฐŽค,กก . _,._..Žะ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;7กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฎŽ"
;;;lŽกกกกกก.กณ;;กฑกฑ;;;;;;;;;;;;;;;;;.!กก .lŽค;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.!กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก _,,
.Žค!Žคกกกก .,iจฅ;;;;;;;;;;;;;;;;;Žษ^'''"กกกก ,|;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,..;กไŽฐ'ŽŽŽŽŽกณกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก Žกพ'กก|.ฃ์
..l;;;;Žกตy ฅ์;;;;ึ๘'L;;_..Žบกกกกกกกกl;;;;ฅ๓'Žฏ;;;;;;;;;;.,,.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;./ กกกฎ''Žค_;;;;;;;;|กกกกกกกกกกกกกก .,,,กกกกกกกก .กกฃ์Žค;Žขฬกฅ
. Ž'''''กํ .ŽะŽค;;;;Ž''''l:Ž'"กก ` .กขกก กฎ''" : l.;;;;;;;;;;lŽ Ž'<;,vŽค;;;;;;;;;;/'กกกกกก .กฎ''''"กกกกกกกกกกกกกก !;;Ž''จคกกกกกกกก.Ž'Žฐ'"
กกกกกกกก,-ฅทŽค;;_Žษกกกก . _,กกกฎกกกกกก .tฅสกพ'กฑกํ กย .กฎ'กฝŽฐ!lฃ์t;;กฅ .'กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก!Žค;;;ะจ
;/กกกก,r./ กกl;/กกกกกก '!จฅกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกŽุ'iกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กญกกกก ,,กขกกกกกก,กข
,! .กฟกกกก,i";;{_ กก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก =!.!.ฃ์กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,i'''กจกกกกกกกก .|;;;;ŽŽ''''''";;.ฃ์Žค
! กกกกกกกกŽL;;;;;Žกไกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฅกก, Žค,,, กก กก กก กก กก `''".Žจ;;-ฐ์'กญ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
..,iขฬกฝ''>.ฃ์..Žค/Žกกกกกกกกi'ŽŽ~ŽŽŽ'-|!!กตกกกกกกกกกกกกกกกกกกi'''jกกกก.!Žค,,;l,Ž,,rกพŽฐŽคกกกกกกกกกกกกกก กฎ''-Žค;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Žจ
: };;;;;;;;;;;'กภ_ กซกกกก .กา;;i กตŽค;;;;;;;;;.ฅขกกกกกก,......กขกกกกกก,iŽะ;;/กก ,r'''";;;;;;;;;;;;;กั ._.. ;;iกกกกกกกกกกกก .กั;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Žค
.lŽ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!กก กก .,Ž-. : '!''ฃฬ,lŽกกกกกกกกฃ์.;;;;;;ŽกตŽค,i''";;;;; !กก!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ฃ์!กญฦ๓..,,,กฒ,..--'''";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;กซ
.;;กพ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;|กกlŽ;l ,!;;;;/กกกกกก.|'Žอ,กกกกกกกกกฎ''''''ฃ้_;;;;;;;;;i;;,Žกกกกฃ์;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,! Ž'กฝ'''''''^ŽŽŽŽŽŽ'l,,_;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
..!Žค_;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Ž!-Ž;|,`''กํกก .,กฟ;;;;;กต..rกพจคกกกกกกi";;;;;;;;iจฅกก กตŽค;____,,กฟกญกกกกกกกกกกกกกก : ,ii;;,Ž;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
กก.Žจ";;;;;;;;;;;;;;;;;,,Žค;;;;;.! ---'''Ž;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; !กกกก .กฬ;;;;;;;;;;;;กณ :lŽฦฦ๓'Ž'';;กฅกกกกกกกก.,.. -Žฦกแ''"กซกก./;/''''i;;;;;;;;;;;;;;;;
.Žฐ'Ž;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ขห;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/กกกกกกกกฃ์;;;;;;;;;;;;;;;กณ,กกกกกณ!กกกกกกกกกก "'"กกกกกกกกกก.กฅ กก . l-ฃ๘,;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;v ..,,,,Žค;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Ž'กฝ- -ฅุ;;;;;;;;;;;;;;;;;Ž'---Žคกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก "กก .'|ŽŽ''Žค
.ฃ์กญ|;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.Ž- กฟ กกกกกก กต-..Žค;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ขฬ';;ฅส'กกกกกกกก กก กก กก กก l7กกกกกกl
;;;;;;.,,_.;;;;;;;;;;;;;/กกกก กก กก กก กก กก |;;;;;;;;;;iขฬŽฐ-,,,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;{กญ

156 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/12(ฒะ) 23:52:37 ID:M8lR2Ekgจฃจกจกจกจกจกจกจกจกจค
จขคษคฆคทคฦกฤกฤกกกกกก....จข
จฆจกจกจกจกจกจกจกจกจฅ.

157 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/12(ฒะ) 23:52:53 ID:M8lR2Ekgจฃจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจค
จขคไคแคฦคฏค์ครคฦธภครคฦค๋คฮคหกฤกกกกกก จข
จฆจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจฅ.

158 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/12(ฒะ) 23:53:15 ID:M8lR2Ekg
คฯภธคญสึครคฟ


จฃจกจกจกจกจกจกจกจกจค
จขคมคฏคทค็คฆกฤกฤกกกกกก จข
จฆจกจกจกจกจกจกจกจกจฅ.

159 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/12(ฒะ) 23:53:33 ID:M8lR2Ekg

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกว๒๑ฝฦฌคฯฟอฮเภไฬวคฮฬดค๒ธซค๋
.

160 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/12(ฒะ) 23:53:52 ID:M8lR2Ekg
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::..::..:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กฟกกกก กก กกกภ: . :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;ฅฮ กกกกกณŽค_กก กก .กณ.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;oŽ฿กสกกห) (กส กกห)Ž฿oกก กณ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::| กส__ฟอ__กห'กกกกกกกก กก i:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กภ_กฎขกญกกกกกก .ขกถ'กญ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~'/ข/ข/กก/ กก|::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กสคฤ/กฒ/กก/กภ .|:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กสกฒกฒกฒ_/กกกก กณ:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: /กก / กก/กกกภกก ._Žษกก:::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::(_กฒ(_กฒ_กห::กฑ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::

161 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/12(ฒะ) 23:54:13 ID:M8lR2Ekg
กกกกกกกกกก กกกกกกกฒกฒกฒ_
<ŽธŽฝŽธŽฝ.กกกก กฟกกกกกกกกกกกภกชกฉกฉ
กกกกกกกก กกกฟกกกกuกกกก ฅฮกกกกกภ
กกกกกกกกกฟ กกกกกกกก u กสกกหกกกกกภ
กกกกกกกก|กก กกกกกกกกกกกกกกกส__ฟอ__กห|
กก กกกก กภกกกกกกกกuกกกกกก.กฎ ขกฟ
กกกกกกกกฅฮกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภ
กก กฟกญกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกณ


กก กก กก กก กก กกกฒกฒกฒ
กกกกกกกกกกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกก กกกฟฅฮกกกกกภกกกก u. กภกกกชกฉ
กกกกกกกกกฟ กสกกห กกกสกกห กกกกกกกภ
กกกก กก |กก กกกส__ฟอ__กหกก กกกกu. กก |กกŽธŽฝŽธŽฝ>
กก กกกก กภกกu.กฎ ขกญ กก กกกกกกกกกฟ
กกกกกกกกฅฮกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกภ
กก กฟกญกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกณ

162 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/12(ฒะ) 23:54:32 ID:M8lR2Ekg
กกกกกกกก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กก กฟกกกกจกกก กก จกกภ
กฟ กกกก กสก๛กห กกกสก๛กห กภ
|กก กกกก กก กส__ฟอ__กหกก กก |กกกกรฏคภกช
/กกกกกกกก กก|!!il|!|!l|กกกกกฟ
กกกกกกกกกกกก|ŽชŽชŽชŽช|


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก _กฒกฒกฒ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกก กก กกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟจก กก กกจกกกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟ กสก๛กหกก กสก๛กห กกกก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกรฏคซคคค๋คฮคซกชกกกกกก | กก กกกส__ฟอ__กห กก กกกก กก|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภกกกก|l!|!|li!!|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |ŽชŽชŽชŽช|

163 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/12(ฒะ) 23:54:49 ID:M8lR2Ekg
กก ,:;;;:;กด กถกถ'กด กถ:;กด กถกถ';':,;j:;, ;,i;:,i!:;,'Žะ:.Žะ,",:'';Ž`;;:y;';;;:กถŽะ;''Žฟ:;กถ;';:;;:ŽŽค`Žค;';:;";;;:;กด กถกถ'กกกด กถกถ'กด กถ:;กด:;กถ;;';:":;กด กถ;
กก"'`',:'':;;:,'Žะกด:,;:กถ'กถ.;;:';;กถ;:!; l .;,;::. :l.:;r"Žฟ;;:';;กถŽะ:;.;;กถ;:;กถ,:;i''`กด;Žะ:;;:,กถ:;กถŽะ,:;:'':;:;:;กถ;กถกถ;กถ;:'':;;:,'Žะกด:,;:กถ'กถ';;กถ;;'กถ;;:'กถ';;:.:;
กก.,.;;'ฅ๓:;.;กด กถ:.;;Žะ;:;กถ':;กด;:;|;; | :;;;.;::.| ;|;;`;,'Žะ:;Žะ,"กถ;", |; ฃ้กก:|!:.::.:.:.`;;:Žฟ:;:Žะกต,:;:'':;:;;.::;,'Žะ:.Žะ,"'ŽŽฟ:;,:;.;กด กถ:.;;Žะ;:;กถ':;กด:;':;;กด;:"
กก,;";:กดกถ กถ';:;:;กด:'':;:;,'กดกถ|;;:.;;;:.,;;l:;;l.:;|;:;กถ;;,':;.Žะ,,:;:;'' :;|: l:กก ;|:. :. :. l .:ฃ้|;`::;,'Žะ;r''Žฟ:;;ŽŽคกภŽอ;;:Žะ:';'i:l;j;:ฃ์;,i:;;'กถ;:กด;;:':;กถ;กถ';:กถ;กณ
.:;;;:;กด กถกถ';::;;กด;;กด;กถ:;;กถ;|:';:.;;,;:.:;| ;;,:;|;:;กถ;กถกถ;กถ,:;;Žะ:;|;;:|:. .::;|:. :. :.;| .;:|;;:;กด:;Žะ;:Ž:, ,;.,. ,.:;กณ:;กถ!:;j:iฃ์:;j:,j,:r;Žฟ;:กตŽะ;กถ;กถ:;;กด:'ŽŽค
;";;;:;กด กถกถ'::Žค:;;:กถŽะ;'';;.,;Žะ|;;:j ;;,;,: :;;.,;;:|ŽŽค`:;,:;:'':;:;กถ';:;"|:;.;. .:!:กก.: lกก;l.;:i:|,:;:'';;:;";;:กด:.กถกถ';;:`;กถl;i;:l;j:j:;,j;|;;:;:กด:;กถกถ':;กด;ŽŽค`Žค;
กด;กถ:;,;;กดŽษŽฟ;;กด;:;กด;:,Žะกถ;|,;,:|.:;;;.::;;;:ฃ์:;;:|;;:'':;:;กถ;กถ';:;:กถ;;|;: ฃ์ .;|: กก ;|กก;|กก;|Ž;;`Žค,.;::;,'Žะ:.Žะ,"::'';,::Žะ,`ฃ์;;j:;ฃ้:;j:,j,ฃ์;;:;กด กถ'::Žค:;;:กถŽะ;';:,;.
กก`';:;กด;กถกถกถ;':j.ij;j,!;,:,กก|;;::|:;,;,::.,;;:|:;;;|;:;กถ;,:;:'':;:;'";กด;;|; . ;rj:กกi :,กก :|กก,|;:;":;กด;;กด;กถ:;;'':;Žะ,",;.:;|:,j:i:;j:;,l:,l;กด;กถ:;,;กดŽษŽฟ;:;กด;:กถ
. กก ,.;;:Ž:Žค,;"'`!;j;ฃ์;j,j|;:;กถ,|;: ;;:.,;:.::;;;.|:;;Ž|`;กด:;;กถ;:กดกถ:;Žะ| i; {Žุ กกl :| กก:|กก:|::;;กด;;Ž;:;";;:;กด กถกถ' :,:;|;:;j;;l;,:ij;:|`':;;:กถ;กถ';;:กถกถi;:.'i:;
.;,;Žษ,;:;กด กถกถ'|j.i:,j:,j|Žะกดj:ฃ์:;;:|.,;;;:..:,;;.,;;:|กถ;';i;r`Žค;:;กถ;:';:;| ฃ์;กก;:กกกก.;|: กก : .;|:; ;กถŽอ;'i: ;ฃ์.:ฃ้;;:Žะ;:;กถ;:";|;:ij;:l;,i.;j;|:'`'::;,ฃ์:';i:|:.กกกก:|::';l:,
กกŽฟกตกถ,:;Ž;''`|,:j;;l;,:i|"Ž`| l:; | ::;;;, ::. :;;|กก|i;li|;':;กดกถ;กด;|;: กก:ฃ์: กก .:|กก :rกก:|;;:Žะ:;Žะ;| '; ฃ้; ŽฤŽค;:กด:;Ž';;:'|;l:j:;|;,:ij;:| กา;:;..|;';:;|กก กก |;;':;.
;กดŽ;:กถ;;:Žะกด:;|.:ij;:ฃ์;,i|. กก|;. .;;':;;, ::;;:|.:;;;|กก|lij;|,;';,:'กถ;, :Žะ|;.|: :;|:.กกกก.:กก.:;|;กก;|.,.;;'กถ'|:|; |:.;|"'`' ;:; .;, |;j:,i,l:;ij;j;|กกกถ;.|;';ฃ้:|กก กก |:i;:l;
Žษj;i:;i:l;ฃ้ขกถ|:l:j;,l;:i;|. กก|;; ,;| ;; ::;;;:| :; |กก|li|l|"Ž'กฐ!;ฃ์ฃ้Ž'`|;:|: :,| ;ฃ้. กก:|กก.:l;กก.;|:'Žกก';:|,ฃ์ :i|:.|!,:;:':Ž;;Žะ กถ|;j;,ฃ้,.;j;j:;:|.กกกก.|;Ž;ฃ์;|กก กก |:';:;i
.:|:;i:;,l;|:. กก |;j;.i,;j.l;|:.กก|;,: ,;i ;; :;;;,:l ;;',|; .|ฃ์i;ฃ์|;:;กกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒ_กกกกกกกกกกกกกก .:| Žุ;;Ž;:;";;กถ;;.|;.j:|;;j,;j,:;|:,กกกก|;';i;:|กก กก |;'l;:;
:|;i;l;:l;|;. กก |,.j;l:j,;j,|;,กก|;, y' : ,-Žค:; ;; ;|กด<ŽธŽฝŽธŽฝ. กก กกกฟกกกกกกกกกกกภกกกกกกกกกก: i :;|:;;Žกด:.กถกถ|;:j;ฃ้:j:,;ฃ้j,;|;:กกกก|;';i;:|กก กก |:;'i;;
|;lj:;i;i|:. กก |;.j;i:j,;j,|กด;;|, ;' ;;;: !r:}.;;;:.; |กก|lil;i|;ฃ๒กก กก กฟกกกกuกกกก ฅฮกกกกกภกกŽธŽฝŽธŽฝ>i|'`':;;ฃ์i;!;:Ž`|j.;,j:ฃ้::j:,ฃ้;|:กกกก.|;'ฃ์;;i|กก กก |;:'l;:
;i;l.;;l;|;. กก |.j:;j,;j.j;|;;กถ| ;;!:;;, ';`Žฒ:;;;: :;|กกฃ์li;l!| กกกกกฟ กกกกกกกก u กสกกหกกกกกภกกกก|:i :;l |:|กกกก|liกกกก|:i,;j:;j;,lj;:i| กกŽษ:|;'ฃ้;ฃ์:|กก กก |;i:;;.
;:l:;j;;|Žกกกก|:lj.;j:,j.i;|กก | ;:|:,;;:,..:;;ฃ้.:;;;.:;;:|กก|ฃ้ฝฃ กกกก|กก กกกกกกกกกกกกกกกส__ฟอ__กห|กกกก.|:| : | ฃ์| กก |l| กก |ฃ้;,j:;;j:;,j;ฃ้;|กกi;,::|;';l;i:|Žค.กก .:|;':i;:
;i;:ฃ้j;ฃ๔Žฐz_,|,i;,j:j:;k,|ืต|;; ;ฃ์ ;;j; jŽ ;;' ,;k;| ,jlะบ| กกกกกภกกกกกกกกuกกกกกก.กฎ ขกฟ กก กก|,|:ฃ้:;|;.ฃ้|.กก |i|กกกก|,i;,j;j:;i,:;lj;iŽค,ฃ๋;:|;';j;l:|:;;, . ::j:;'l;.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ฅฮกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกญกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกณ

164 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/12(ฒะ) 23:55:05 ID:M8lR2Ekg
ŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝ
ŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝ
ŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝ
ŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝ
ŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝ
ŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝ
ŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝ
ŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝ
ŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธ กฒกฒกก_ŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝ
ŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝกฟขปฐ ขกภŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝ
ŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝกฟกส ก๛กหปฐกสก๛กหกภŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝ
ŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝกฟ::::::ขกส__ฟอ__กหข:::::กภŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝ
ŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝ|กกกกกกกกกก|rจจ-|กกกก กกกก|ŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝ
ŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝกภ กกกก กก `กผ'กญ กก กก กฟŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝŽธŽฝ

165 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/12(ฒะ) 23:55:26 ID:M8lR2Ekg
กกกกกกกกกก กก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกก กกกกกกกฟฅฮ กก กณŽค_กภ
กก (ขกณกกกกกกกสก๛กห}liil{กสก๛กหกก กภ
กกกกกภกกกภกฟ กกกส__ฟอ__กหกกกกกก กกกภกกกกท๙คภกชปเคหคฟคฏคสคคกช
กกกกกก กภกก|กกกณกก|!!il|!|!l|กก/กก กกกกกก|
กกกกกกกกกกกกกภกกกก|ŽชŽชŽชŽช|กกกกกก กก กฟ
กกกกกกกก กก(ขกฑกฑกฑกฑกฑกก กก คฏ
กกกกกกกก กกกกกฑกฑกฑกฑกฑกฑ กกกกกกกณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกภกกกกกกกกกกกก กก กณกกกก กก ฆรกญกก7
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กภ กก กก กก กก กก กฎŽคกกกกกสกก กฟ
กกกกกกกกกกกก กกกกกก,.-กฝกฝกฝกฝกกกก กก กก ŽุŽคกฟกก /
กกกกกกกกกกกก กกกก ืตกกกกกกŽคกฒกฒกฒกฒกฒฅฮกก` กก/
กกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกภกกกกกภกกกกกกกกกกกกกภกฒฅฮ
กกกกกกกกกกกกกกกก กกกก กกกภกกกกกภ
กกกกกกกกกก กกกกกกกก กก กกกก กภกก กณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกภ__กห

166 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/12(ฒะ) 23:56:23 ID:M8lR2Ekg
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::อ่ค๋คสกชอ่ค๋คสกชอ่ค๋คสคกคกคกคกคกคกคกกช::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กฒกฒกฒ_::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กกrขกณŽคกกกก .กก กฟฅฮ กก กณŽค_กภ::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::/กกกภกกกกกภ. กฟกกกส ก๛กห}liil{กสก๛กหกก:::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กกกก_/กก/กกกณ กก กฟกกกกกกกกกกกส__ฟอ__กห กภ:::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กกกา__กฟ กก.กก|กก |กกกกกกกก กณกก|!!il|!|!l|กก/กก|:::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กก/กกกก.กภ กกกกกกกกiขŽชŽช| กกกก/กก:::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::./กกกก กฟ ขกณ, กฒ.กณกก .กภกฟกก:::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::._กฒ::::::: rกก กฟกก กกกกกก|กฟŽฐŽค`กกกก กภกก:::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::."กณ |กกกกi,กกกกกกกกกก กก Žษกกกกกกกกกกกภ ,,_กก:::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.| กณ./ กณŽค_../กกกกกก/กก::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.iกก/กกกกกฟ/กกกก.กฟกก::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กก .กณŽค_.กฟ ./กก กฟกก:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กก ./ กฟกก:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กก.ฅฮ.กฐ/กกกก:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กก|_กฟกกกก::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

167 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/12(ฒะ) 23:56:48 ID:M8lR2Ekg
กกกก|กกกกกก กก|กก กก กก กกกก|:|:
กกกก|กกกก กกกก| กก กก กกกกกก|:|:
กกกก| กก กกกก |กกŽถŽŽŽฏ!!กกกก|;}
กก /กกกกกกกก lกข กก กก .กกกก|: .:
กก กณกกกกกกกก กณกกกก กก , . |: ::
กกกก|กกกกกกกกกกกกlกก ะบ ; , | .::
กก กา กกกก กณกก Žคกภกฒ_;; /.::/
กกกกiกกกกกกกข กกกภŽคกฒ. ฅฮ,;ฅฮ :
กกกกกณกกŽคกฒ-กณŽค_กห_)กก;:กญ.:: :
กกกกกกกภ กกกกกห-'

168 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/12(ฒะ) 23:57:08 ID:M8lR2Ekg
กกจกกกกแกกฅหกกฅห _ปฐกกปฐกกฅหกกฅหกกกกกกกกกกกกฅบฅถกผกช
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฎกกกก(ข Žคกฒกกกก กกกกกกกฒกฒกฒ
- -กกจกจกกกกแกกฅหกกปฐกกกกกกกฎ>กกกกกญกฎกณ กกกฟกกกกกกกก กภ
กกกกกก(ขกหกณกกกกกกกกกก(ข -Žค./กกกก กก กก กฟกกกกกกกภ,, Žคกฟ กภ
กก จกกกกแกแกกฅหกกปฐ กณ:::::::กกกกกกกกกกกก |กกกกoŽ฿กส กไกหกกกส กใŽ฿o
กก(ขกหกก.ŽกกจกกŽ฿กก,, กกกกกก กภกกกกกกกกกกกกกฎ''ข) กกกกกส__ฟอ_กห. กก }'ข)
(ขกฆขกกกฆ กแกกฅหกกปฐ ปฐกฎ -ŽคกกกกŽค.:::::,,.ฃ๒'กกกก กก กฎ ขกญ กก /,,.ฃ๒'
กก'';:.กก,Žค,,ŽฅกงŽฅ ŽคŽค,,กแกแฅหฅหฅหฅหกฎ กผปฐ----`''Žฐกฝจกกพ'".....

169 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/12(ฒะ) 23:57:24 ID:M8lR2Ekg
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฅฮข)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกสกก กฟกกฅฮข)
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กกกกกกกกกก กฟกก/ / กก กสกก,กฟ
กกกกกกกกกก กฒกฒกฒกฒกก/ขขกฎกณ / ./กกกก/ /
กกกกกกกกกฟกกกก กก กกกกกภกกกกกกกก_กกกภ กก / /
กกกก กฟกก _ฅฮ กกกณŽค_กกกกกภกกกก / กภกกกณ'กก/
กกกฟ กกoŽ฿ขกกกกกกขŽ฿oกก กภกฟกภ__.กภ__ฅฮ
กก|กกกกกกกก กส__ฟอ__กหกกกกกกกก|
กกกภกกกก กก กฎ ขกญ กก กก กฟกกกกกกกกกฤกฤกฤกฤ
กก กกกฟกฟกฑกฑกฑ / /
. กฟกฟ กก กก กก กก / /
กส_/ กก กกกก กก กก / /
กกกกกกกกกกกกกกกก กส_/

170 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/12(ฒะ) 23:57:48 ID:M8lR2Ekg
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟฅฮ กก กณŽค_กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกฟกส ก๛กห}liil{กสก๛กหกภ
กกกกกกกกกกกก กฟกกกกกก กส__ฟอ__กหกกกกกกกภ
กกกกกกกกกกกก |กกกกกกกณกก|!!il|!|!l|กก/กกกกกก|กกกกกกกกnnnŽคกกกกกก คชด๊คคควคนฝ๕คฑคฦฒผคตคคกช
กกกกกกกกกกกก กภกกกกกกกก|ŽชŽชŽชŽช| กก กก กฟกกกกกก กกi i.i.ii
กกกกกกกกกก กก /ขกณกก กกกผกพ กก กกŽจŽค-จก,กพจกกพ/ กณ-Žคกกกกกกปฆคตคสคคควกช
กกกกกก กก กก /กกกกŽคกกกกกกกกกกŽคกกกกกกกกกฒ__; กฒŽคr ŽฒŽฬ'
กกกกกกกกกกกก/กกกก/กกกกกกกกกก Žกกกกกกlกญกก/ กก กณ
กกกกกกกกกก /กกกก/l กกกกกกกกกกกกกก กก Žค /กก กก กกกณ
กกกกกกกกกก/กกกก/ กณกกกก,กฒกฒ__กก กก กฎกกกก,กณกกกกกณ
กกกกกก-จกกณกกŽฒ_กกกณ /กกกกกกกกกฑกฑกฑกฑ`กณ ฃู กก กตกพ-Žค
กกกก( _i _iกฒŽฤŽค__)กก กณŽคกฒกฒ_ขกฒกฒกฒกฒŽษ กึกฒกฒกฒŽษกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกก กฟฅฮ กก กณŽค_กภกกกกกกกกr ขj
กกกกกกกกกกกกกฟกส ก๛กห}liil{กสก๛กหกภกกกก/ กก /
กกกกกกกก กฟกกกกกก กส__ฟอ__กหกกกก กภ/ กก / กกกกกฟกก กห
กกกกกกกก|กกกกกกกกกก|i|||||||i|กก กก กก/กกกก/กก กฟกก กฟกกกกกกฝ๕คฑกฤกฤ
กกกกกกกกกภ กก กกกก|ŽชŽชŽชŽช| กก กก /กก กก'` กญ กกกฟ
กกกกกกกกกกกกrกญกกกก(ข'กผกฝ- ฅคก์กกกกกกกกกกกญืฎ
กกกกกกกกกก/กกกกกก กไ กขกกกกกกกกกกกณกกกกกก กก _กกกฑกฑกฑ)
กกกกกกกก/กกกก กกกกกกกก -Žคกกกกกก กก } กก กก กก กก(กกกฑกฏกญ
กกกกกก/กกกกกก กก กกกกกกกกกกกณ._กกกกกกกกกกกกกก__กก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฎกกกกกก--กพ'กญกกกฎŽ' กข_.)


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกก กฟกกกกกกuกกกภกกกกกกกกr ขjj
กกกกกกกกกกกกกฟกกกกกฟกก กก กภกภกกกก/ กก /
กกกกกกกก กฟ กกคท กสก๛กห กกกสก๛กห กภ/ กก / กกกกกฟกก กห
กกกกกกกก|กกขภกก กก กส__ฟอ__กหกก J |กกกก/กก กฟกก กฟกกกกกกกฤกฤกฤกฤ
กกกกกกกก กภกกกกuกกกก กฎขกญกก กกกฟกก กก'` กญ กกกฟ
กกกกกกกกกกกกrกญกกกก(ข'กผกฝ- ฅคก์กกกกกกกกกกกญืฎ
กกกกกกกกกก/กกกกกก กไ กขกกกกกกกกกกกณกกกกกก กก _กกกฑกฑกฑ)
กกกกกกกก/กกกก กกกกกกกก -Žคกกกกกก กก } กก กก กก กก(กกกฑกฏกญ
กกกกกก/กกกกกก กก กกกกกกกกกกกณ._กกกกกกกกกกกกกก__กก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฎกกกกกก--กพ'กญกกกฎŽ' กข_.)

171 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/12(ฒะ) 23:58:13 ID:M8lR2Ekg
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกก กกกฟกกกกกก กก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกฟกสกปกหปฐกสก๛กห กภ
กกกกกกกกกกกก กฟl|liiกกกกกส__ฟอ__กห : กก กภ
กกกกกกกกกกกก |กกกกกกuกก กญขกฎ กก กก กก |กกกกกฤกฤกฤกฤ
กกกกกกกกกก กก กภ กกกก กกกฎกผ'กญกกกกกกกฟ
กกกกกกกกกกกก .กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกณ
กกกกกกกกกกกก |กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|
กกกกกกกกกกกก | กก iกกกกกกกกกกกกกกกกl .|
กกกกกกกกกกกก |กกกก|กกกกกกกกกกกกกกกก| |
กกกกกกกกกกกก |กกกก|กกกกกกกกกกกกกกกก| |
กกกกกกกกกกกกกส__ฅฝกกกกกกกกกกกกกกะจ_Žฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกil|กกกกกกฅศ-iกกกก |li
กกกกกกกกกกกกกกกกil|กกกกกก|กฒ|กกกก |ilกกกกŽถŽŽธŽฏ
กกกกกกกก il/ขกผกกกก ะจกกกก __/il
กกกกกกกกilกณกฒกดกผกญกกกณ-ฅคiกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจ กฒกฒกฒ_กจ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกจกฟกกกกกก กก กภกจ
กกกกกกกกกกกกกก กจกฟกกกก กฟกกกก กภกภกจ
กกกกกกกกกกกกกจกฟ กก oŽ฿(กสก๛กหกก(กสก๛กหŽ฿oกกกกกกกกกฤกฤกฤกฤ
กกกกกกกกกกกกกจlกก กก กก กก กส__ฟอ__กหกกกก |กจ
กกกกกกกกกกกกกจกภกกกกกกกกกกกฎ ขกญ กก กฟกจ
กกกกกกกกกกกกกจกฟกกกกกกกก กก กก กก กก กณกจกกกกกกกกกกกกกกกกกก..กก..กก..กก..
กกกกกกกกกกกก::กฟ ขกฎ"ขกฎกณกข::
กกกกกกกกกก::กฟ,,กกกฟกฑกฑกฑกฑกภ::
กกกกกกกก::/,กฟ/::กกกกกกกกกกกกกก กกกภ::กกกกกกกกรฏคโกฤกฤกฤต๏คสคคคไ
กกกกกกกก ;/ข'":::..กกกก กก กก กก กกกก |ขกณ
กกกกกกกก/กกกก/Žค:::::... กก กก กก กก กก /กณ_กกกภ
กกกกกก กสกก ขกผ-Žจขกณกข กก /ข`กผ'ขกก กห
กกกกกกกก`กผจกจกกตฅฃŽฟŽษกผกพกดyกฒŽษกผจก"

172 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/12(ฒะ) 23:58:40 ID:M8lR2Ekg
กกกกกก กกกกฅแ ,, -จกจก- Žค._กภ
กกกกกกกกฅแกฟกกuกกกกกกกกŽ฿ กฃ กภกภ
กกกกกฟ กฟกกกกกก ฅฮ กกกณŽคกกกกกกกภกภกกคฆคฆกฤกฤกฤ
กกกกกก! |กก oŽ฿(กสกกห) (กสกกห)Ž฿o กก|
กกกกกภกภกกกก กกกส__ฟอ__กหกกกก กฟคฏ<
กกกกกกฅฮ Žา/กกกกกกกฎ ขกญกกกกกกกณกณกด


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก..กก..กก..กก..
กกกกกก กก กก กก กกกกกก ::กฟ ขกฎ"ขกฎกณกข::
กกกกกก กก กก กก กกกก::กฟ,,กกกฟกฑกฑกฑกฑกภ::
กกกกกกกกกก กก กก กก::/,กฟ/::กกกกกกกกกกกกกก กกกภ::กก กก กก กก พฏคทควคโด้ค๒น็ค๏คปคฟค้ฝฑครคฦคญคไคฌค๋กฤ
กกกกกก กก กก กกกกกก;/ข'":::..กกกก กก กก กก กกกก |ขกณกกกกกก ผซสฌคฯฒฟคโคทคฦคสคคคฮคหกฤกฤ
กกกกกกกกกกกกกกกกกก/กกกก/Žค:::::... กก กก กก กก กก /กณ_กกกภ
กกกกกกกกกกกก กกกกกสกก ขกผ-Žจขกณกข กก /ข`กผ'ขกก กห
.กกกกกกกกกกกกกกกกกก`กผจกจกกตฅฃŽฟŽษกผกพกดyกฒŽษกผจก"


กก กก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กก กกกกกกกฟฅฮ กก กณŽค_กภ
กกกกกกกฟกส ก๛กห}liil{กสก๛กหกภ
กก กฟกกกกกก กส__ฟอ__กหกกกกกกกภกกกกกกฒฟคภค่ภธคญสึครคฟครคฦกช
กก |กกกกกกกณกก|!!il|!|!l|กก/กกกกกก|กกกกกกปฆคนคสค้ฐ์ปืคคคหปฆคปค่กชรภธกช
กก กภกกกกกกกก|ŽชŽชŽชŽช| กก กก กฟ

173 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/12(ฒะ) 23:59:40 ID:M8lR2Ekg
กกกก กก กก กก กฟกฑกฑกฑ กภ
กกกกกกกกกก กฟกกกก :::::กภ:::กฟกภ
กกกก กก กฟกกกก กกŽก<ฐ์>:::::<กผ>กฃกกกกคณค์คธคใฬตธยรฯน๖คธคใคสคคคซกช
กกกก กก |กกกกกกกก.:::ŽกŽ฿~กส__ฟอ__กห~Ž฿j กกกกคณค๓คสพ๕ถทควคณคฮภ่คษคฆคนค์คะฮษคคค๓คภค่กช
กกกก กก กภกขกกกกกกกฌiขi.ขกญ,;กฟกฌ
กกกกกกกกกฟกก ขกณ.ŽษกกŽษ'"กญ(;Ž฿กกŽก
กกกกกก/กก,กฒ กภกกl||l ะบกภ กภ
กก กก คศ_กฒกฒกห_กณกฒคฤ_;_กด_คฤ.;.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกŽอŽŽผŽอŽŽผŽอŽŽผ


กกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกก กฟฅฮ กก กณŽค_กภ
กกกกกกกฟกส ก๛กห}liil{กสก๛กหกภกกกกกกกกคมคฏคทค็กฤกฤ
กก กฟกกกกกก กส__ฟอ__กหกกกกกกกภ
กก |กกกกกกกณกก|!!il|!|!l|กก/กกกกกก|
กก กภกกกกกกกก|ŽชŽชŽชŽช| กก กก กฟ


กกกกกกกกกก กกกกกกกฒกฒกฒ_
<ŽธŽฝŽธŽฝ.กกกก กฟกกกกกกกกกกกภกชกฉกฉ
กกกกกกกก กกกฟกกกกuกกกก ฅฮกกกกกภ
กกกกกกกกกฟ กกกกกกกก u กสกกหกกกกกภ
กกกกกกกก|กก กกกกกกกกกกกกกกกส__ฟอ__กห|
กก กกกก กภกกกกกกกกuกกกกกก.กฎ ขกฟ
กกกกกกกกฅฮกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภ
กก กฟกญกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกณ


กก กก กก กก กก กกกฒกฒกฒ
กกกกกกกกกกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกก กกกฟฅฮกกกกกภกกกก u. กภกกกชกฉ
กกกกกกกกกฟ กสกกห กกกสกกห กกกกกกกภ
กกกก กก |กก กกกส__ฟอ__กหกก กกกกu. กก |กกŽธŽฝŽธŽฝ>
กก กกกก กภกกu.กฎ ขกญ กก กกกกกกกกกฟ
กกกกกกกกฅฮกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกภ
กก กฟกญกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกณ

174 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/13(ฟๅ) 00:00:00 ID:TI/43Q3I
ปเคอปเคอปเคอปเคอปเคอปเคอปเคอปเคอปเคอปเคอปเคอปเคอปเคอปเคอ
ปเคอปเคอปเคอปเคอปเคอปเคอปเคอปเคอปเคอปเคอปเคอปเคอปเคอปเคอ
ปเคอปเคอปเคอปเคอปเคอปเคอปเคอปเคอปเคอปเคอปเคอปเคอปเคอปเคอ
ปเคอปเคอปเคอปเคอปเคอปเคอปเคอปเคอปเคอปเคอปเคอปเคอปเคอปเคอ
ปเคอปเคอปเคอปเคอปเคอปเคอปเคอปเคอปเคอปเคอปเคอปเคอปเคอปเคอ
ปเคอปเคอปเคอปเคอปเคอปเคอปเคอปเคอปเคอปเคอปเคอปเคอปเคอปเคอ
ปเคอปเคอปเคอปเคอปเคอปเคอปเคอปเคอปเคอปเคอปเคอปเคอปเคอปเคอ
ปเคอปเคอปเคอปเคอปเคอปเกฒกฒกฒ_ปเคอปเคอปเคอปเคอปเคอปเคอปเคอ
ปเคอปเคอปเคอปเคอปเคอกฟกกกก ขภ กกกภปเคอปเคอปเคอปเคอปเคอปเคอ
ปเคอปเคอปเคอปเคอ ฆรข)กกฅฮปฐปฐปฐกถ(ขกณปเคอปเคอปเคอปเคอปเคอ
ปเคอปเคอปเคอปเคอกฟ _ฅฮกกกสกไกหปฐกสกใกห กภ `Žคคอปเคอปเคอปเคอปเคอ
ปเคอปเคอปเคอปเ กสกก <:::ขภ:::::กส__ฟอ__กห:::::ขภ| กกกหคอปเคอปเคอปเคอปเคอ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภกกกณ ::ขภ::::กฎ ขกญขภ::กฟกฟ

175 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/13(ฟๅ) 00:00:15 ID:TI/43Q3I
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกฑกฑกฑกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ฆรข)กกกกกกกกกกกก(ขกณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ _ฅฮ ฅฮ กกกก กภ กกกภ `Žค
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกสกก < กสก๛กหกก กสก๛กหกกกก | กกกห
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภกกกณกกกส__ฟอ__กห กก กฟ กฟ

176 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/13(ฟๅ) 00:00:34 ID:TI/43Q3I
กกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกกกกกก กกกฟกกกกจกกก กก จกกภ
กกกกกกกกกกกกกฟกก กก กสก๛ กหกกกสก๛ กหกภ
กกกกกกกกกกกก|กกกกกกกกกกกส__ฟอ__กหกกกกกก|
กกกกกก กกกก กภกกกก กกกกกฎ ขกญกกกก ,กฟ
กกกกกกกกกกกกฅฮกกกกกกกกกกกกกผกพกกกกกกกภ


กก กก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กก กกกกกกกฟ:::กก กก กกกภ
กกกกกกกฟ::::::::::กกกกกกกกกกกภ
กก กฟ:::::::::: กกกกกกกกกกกกกก กภ
กก |:::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกก|
กก กภ::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกฟกณ
กกกก /::::::::: กกกกกกกกกกกกกกคฏกต กกกห
กก กจ|::::::::::::กกกกกกกกกกกก กก กกกฟ กจ
กก กจ|::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกฅค กจ

177 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/13(ฟๅ) 00:00:58 ID:TI/43Q3I
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกกกกกกกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟปฐปฐฦ๓.กกกกกก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟปฐปฐฦ๓กกกกกกกกกก กก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |ปฐปฐฦ๓กกกกกกกก กกกกกกกกกก|
กกกก คณค๓คสฝ๊คหต๏คฦคโคคฟปฆคตค์ค๋คภคฑคภค่คสกฤกฤกกกก กภปฐปฐฦ๓กกกก กก กก กก กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก Yจกจก----กกกกกกคฏ
กกกก ฒฟฝ่คซฐยมดคสฝ๊คหฦจคฒคสคคคศกฤกฤกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/ปฐฦ๓กกปฐฦ๓ฦ๓ กก กณ.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฃ์ปฐฦ๓กกปฐปฐฦ๓ฦ๓กกกก ',
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกlปฐฦ๓กกปฐปฐ.ฦ๓ฦ๓กก กก ',
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ,'ปฐฦ๓กกปฐปฐ.ฦ๓ฦ๓. กก กก ',
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/ปฐฦ๓ :ขส:ปฐปฐฦ๓ฦ๓กกกกกก ',
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/ปฐฦ๓ :/กกขสปฐปฐฦ๓ฦ๓ กก กก ',
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก /ปฐฦ๓ :/กก/กก Yปฐปฐ.ฦ๓ฦ๓กก กก ',.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก /ปฐฦ๓ :/_ฅีกกกก jปฐปฐฦ๓ฦ๓กกกกกก /
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกสกฎกณ____ฅฮกกกกกก ,าำปฐปฐฦ๓ฦ๓__ ..ฅค
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกผ กญกกกกกก กฟi:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:ixฅคi:i:i:Žษ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/i:i:i:i:i:i:i:i:i:iกไ'พฃ:i:i:i:i:iก์
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก /i:i:i:i:i:i:i:i,:กญกกกกl:i:i:i:i:i:i:i:i
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก /i:i:i:i:i:i:i:i/กกกกกก l:i:i:i:i:i:i:i:i
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/i:i:i:i:i:i:i:i/กก กก กก l:i:i:i:i:i:i:i:j
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ฆรขกณกข:i:i:i:Žฒกกกกกกกก(ขกผกฝŽฒ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกผ-----ฐ์ก์กกกก กก กฑกฑกฑ

178 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/13(ฟๅ) 00:01:16 ID:TI/43Q3I
กก กก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กก กกกกกกกฟ:::กก กก กกกภ
กกกกกกกฟ::::::::::กกกกกกกกกกกภ
กก กฟ:::::::::: กกกกกกกกกกกกกก กภ
กก |:::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกก|กกกก ฐยมดคสฝ๊กฤกฤ
กก กภ::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกฟกณ
กกกก /::::::::: กกกกกกกกกกกกกกคฏกต กกกห
กก กจ|::::::::::::กกกกกกกกกกกก กก กกกฟ กจ
กก กจ|::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกฅค กจ

179 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/13(ฟๅ) 00:01:34 ID:TI/43Q3I
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กฃ:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::กฃ:::::::::::::::::::::::::::กฃ:::::::::::::::::กก:::::::::::::::::::: ..::::: . ..::::::::
:::::::::::::::::...... ....:::::::กฌ::::::::::::::::::::::::::::กฃ:::::::::::::::::::::กฃ::::::::::::::::: กกกฌ.::::::::::::
:. .:::::กฃ:::..กกกกกกกก:::::::::::::กกกกกกกกกก::::กฃ::::::::::::::::::::::::::::::กฃ::::::::::: . . . ..::::
:::: :::::::::.....:ก๙ืฤ:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กฃ::::::::::::::::::::::::::กฌ:::::::::: ...:: :::::
กก:::::::::::::::::: . . . ..: :::::::::::::::::::::::::::::กฃ:::::::::::::::::กก:::::::::::.... .... ..กก.::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::กกกก::::กก::::::::::::::::กฃ::::::กกกก:::::::::::.....กก.กก.::::::::::::........ ..::::
:.... .... ..กก.:::::::::::::กกกกกก::::::::::::::::::::::::กก::::::::กฃ::::::::::::::::::.... .... ..กก.:.... .... ..
:.... .... ..:.... .... ..... .... ..กก.:.... .... ..กก..... .... ..กก..... ............. ..กก.กก........กก......
:::::::::::::::::::: ..::::: ...กฒกฒกฒ:::::::::::::::::::: ..::::: . ..:::::::::::::::::::::::::::: ..::::: . ..::::
:::::: ..::::: . ..::::: กฟ::::::::: .กก กภ:::::::::::::::::::: ..::::: . ..::::::::::::::::::: ..::::: . ..::::::::
กกกก... ..........กฟ::::::::::::กกกกกกกกกฎŽ฿ o:กฃ.. .... ..กก..... .... .......... ..กก.กก........กก......
กกกก... .....กฟ::::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกภ.... ..กก.:.... .... .............. ..กก.กก........กก......
..... ..........|::::::::::::::::::กก กก กกกกกกกกกก|.... ..กก... .... ..กก..... .... ..กก..... ............. .
กก..... .......กภ:::::::กกกกกกกกกก กก กก กฟ.... .คขค๋คซคสกฤกฤ.. ..กก.กก........กก.....
กกกก... ..........>::::กกกกกก กกกกกกกก<กก.... ..กก.:.. .... ..... ............. ..กก.กก........กก......
กกกก... ........กสกก|:: กกกกกกกกกกกก / กห.... ..กกกก.:.... .... ..กก......... ..กก.กก........กก......
... ... กกกก.......`|:::::::กกกกกกกกกก/'.... ..กก......กก. ..กก..... ............. ..กก.กก........กก......
กกกก... ......กก....|:::::::::ฟอกกกก/::.. .... ....... .... ..กก..... ....กก......... ..กก.กก........กก......
กกกก... กก..........กณ::::::กณ,.ฃฬกฒ).... ..กก.:.... .... ..กก..... .... ..กก..... ............. ..กก.กก........กก......
กก... ......กก....กกกก>__ฅฮปฐปฐ.... ..กก.:.... .... ..กก..... .... ..กก..... ............. ..กก.กก........กก......
..กก........กก..........ปฐปฐปฐปฐ.... ..กก.:.... .... ..กก..... .... ..กก..... ............. ..กก.กก........กก......
. .. กกกกกก...กกปฐปฐปฐปฐปฐ.... ..กก.:.... .... ..กก..... .... ..กก..... ............. ..กก.กก........กก......

180 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/13(ฟๅ) 00:01:49 ID:TI/43Q3I
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::

181 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/13(ฟๅ) 00:02:11 ID:TI/43Q3I
กกŽช .,กกกก .,,,กขกกกกกกกกกกกฅ กก !กกจขกกกกกกกกกกกกกกกก กก lปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐฃ์กก .,!ปฐ|กกกกกกกก 'i
./ .!.l!กก ./ปฐกณกกกกกกกก!กก.lŽกก.!กก,!กก ./Ž.ฃ์กกกกกกกก ./.ฃ์ .!ปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐ !กก.!ปฐ;;;1กกกกกกกก.กณ.กกกก.!l,กกกกกกกกกฟ
ปฐ ||.!กก/ปฐปฐ!กกกก . !กก .!กกฃ์กก|กก!กก./ปฐ|กกกกกก iกถกกฃ์.lปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐ ! .!ปฐปฐ|กก iกคกก /;;!กก .lŽ;;!กกกก /กกกฟ
ปฐปฐ! .|ปฐl.iปฐ.!กกกกlปฐlกก!ปฐ!จขกก/ปฐ .!กกกก .lŽปฐปฐi,lปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐ l !ปฐปฐ|กก,! !กก |ปฐ|กก |ปฐi กกi ./ปฐ
..iปฐ .! .! l;;;l.!ปฐ |กก.lปฐjจขปฐ.!จข !ปฐปฐ|กกกก!:;ปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐ Uปฐปฐ| lŽปฐl .lปฐ;;! .จขปฐ| .! iปฐ
. lปฐ |กก! l;;;!|ปฐ;lกก lปฐ;lŽ.|ปฐ;;;! |! |ปฐปฐ;|กกจขปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐ!จขปฐ;|กกlปฐ;;;ฃ์ | iปฐ
กก.ฃ์ปฐ!กก.ฃ์.กำ;l.!ปฐ|กก.!ปฐ;! |ปฐ;;|กก! !ปฐปฐ.!กก .,!ปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐ! |ปฐปฐ!กก!ปฐ;! | .กำปฐ
กก Žกพ'กซกก กณปฐปฐ|กก!ปฐ! .|ปฐ;|กก.! lปฐปฐ.!กก .,!ปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐl !ฐ์Žฐ l.กก|ปฐ! จข |ปฐ
กฎ''-กฅกกกกกกกภปฐ |จขปฐl.|ปฐ;!กก ! iปฐปฐ.!กก .,!ปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐ;;/"กกกกกก! กกฃ้ กกlกก |กฑกณ
กกกกกก ,กขกกกก Žlกก !กก!กก | lกกกกกฟกกiปฐปฐ|กกกก.!ปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐ; il ปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐ;;/ กกกก.กก / กก Žกก.!กก กณ
กกŽคกกกกกกกฎŽ''- .l .,!กก lกก.lกก!กกกกกก.กข กฎ''กค กกกก .!ปฐกก!|ปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐ|.!ปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐฃ์กก / กก...Žกก กก i
Žคกก`กกกกกกกกกกกข !กกกก!กกกก.ก์กก ".กซกกกกก์กกกก กณกก/.|ปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐ! !ปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐ!กกกก กก ! กก ,i',iกก Žษกกกกกด
กกกก กกกก.กฅ.i !.! .!กกกก !กกกกกก กฝ Žคกขปฐกฝ กกกกกก.Žกพ'กก!ปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐ Žษกก!ปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐ;/กกกกกก / กกกกกกกกกก.,i
กก|กก !กก |ฃ้|i! ! _ก์กกกก.ฃ์. ..กผกกกกกกกฦกกกฝกพกก กกกกกกกก !ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓กกขมฦ๓กํกกกกกกกกกกฃ์ .'"กกกกกกกกกกกก/
กก"กก||ฃ้ฃ้|" กก./กกกกกกกก กํกกกกกก กก กกกกกกกก .!กักกกกกก กกฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓กก ,!จขฦ๓ฦ๓กกlกก กกกกกกกกกกกกกกกก./
กกl||||กํกก กฟกกกก กก กก กก กก ฃ๒'" กภกกกกกกกก.!จขกกกกกกกกกกกกฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓กกกก!กกlกกฦ๓ฦ๓"กก.,กฟกกกกกก.ฃ๒'"
||||กกกกกก "กกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กฦกกกกกก .กั .ฃ์กกกกกกกกกกกกกกกกฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ กก กก กก กฒ,,, ._..-'"กกกกกกกกกกŽ.r
.,กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก ,!กก..ฃ์กกกกกกกกกก 'Žคกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กพ'''"กญกซ . กํกก..กฟกกกกกกกกกก ._,
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก `กกกกกกกกกก .Ž'Žฐ ,,กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กซ
กกกกกก .,กฅกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฎ'กพกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก, Žฐกถกกกก,..-ขฬŽฐ--._
กกกกกก |กกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กญ กฎ'กพกกกกกกกกกก`'Žฐ Žคกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กขกกกกกก . _,กก กฅ
กกกกกก ..,,กกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก กฒกฒกฒ_ กฎ กก กก กก กก กก _,,กกŽฐ-กขกกกกกกกฑŽ"กกกกกก.กญกกกกกกกกกฟกซŽ'กพกกกกกกกกกกกก..,,กก''Žฐ กฅ
กกกกกกกก .กตกกกก ขฬ'''Žค.กกกกกกกก กฅกกกกกกกกกฟ:::กก กก กกกภ กก __,_กกกกกกกกกกกกกก กฎกกกกกกกก.กพกฝกผกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก _,,,..กฅ
กก ._,,..,,,กกกกกกกกกกกกกขกฎ"'^'Žฐกกกกกกกกกกกฟ::::::::::กกกกกกกกกกกภกก กฎ'กพกกกกกกกกกก.^''กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฒกฒ.กญกก.กข
กกกกกกกก.กฎกกกก กก.'- .กซกฎกกกกกกกกกกกก กฟ:::::::::: กกกกกกกกกกกกกก กภ,,_กกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กญกซกกกกกกกกกกกฎ^จกจกกกกก .,.. " 'กพi
กกกกกก .,,ŽษŽ''กกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก |:::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกก| กก กก ..,,,,,..-กฝกก.กกกกกกกกกก.กญกก กก กก กก กก ....,,
กกกก.'"กซกกกกกก .-กฝกฝ__กกกกกกกกกกกกกภ::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกฟกก __,กก กก กก กก กก กก -ะฆกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฎ'''"กฑ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/::::::::: กกกกกกกกกกกกกกคฏ

182 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/13(ฟๅ) 00:02:27 ID:TI/43Q3I
กกกกกกกก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกฟกกกกกกกกกกกภ
กก กฟกกกกจกกก กก จกกภ
กฟ กกกกกพ=กฆ=กพกกกพ=กฆ= กภ
|กก กกกก กก กส__ฟอ__กหกก กก |
กภกกกกกกกกกกกฎ ขกญ กก ,กฟ


กก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กก กฟกกกกจกกก กก จกกภ
กฟ กก กส=กฆ=กห กกกส=กฆ=กหกภ
|กก กกกก กก กส__ฟอ__กหกก กก |
กภกกกก กกกก กฎ ขกญกก กกกฟ


กกกก กก กก กก กฒกฒ__
กก กก กก กกกฟกกกก กก กภ
.กกกก กกกฟกกกกกกกกกกกกกกกภ
.กกกกกฟกกกฟกหกกฅฮ ' กกกณŽคกกกภ
กกกก|กกกฟ .Žฒ '=กฆ=กกกก=กฆ=กกu|
กก กก /,'บอ.Žะ)กกกส__ฟอ__กหกกกฟ
.กกกก |กกกๆŽผ'กกกกกฎ ขกญ กก กภ
กกกฟกภกกกณ กกกกกกกกกกกกกกกกกกกณ


กกกก กก กก กก กฒกฒ__
กก กก กก กกกฟกกกก กก กภ
.กกกก กกกฟกกกกกกกกกกกกกกกภ
.กกกกกฟกกกฟกหกกฅฮ ' กกกณŽคกกกภ
กกกก|กกกฟ .Žฒ 'กสกผกหกกกสกผกหกกu|
.กกกก /,'บอ.Žะ).กกกส__ฟอ__กหกก กฟ
.กกกก |กกกๆŽผ'กกกกกฎ ขกญ กก กภ

183 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/13(ฟๅ) 00:02:49 ID:TuZ1ijtQ
คไค๋ษืกขมฐธคญคหนอคจค๋ค๓คภ
ณงคหทะธณรอค๒ฤ๓ถกควคญค๋ฒมรออญค๋ยธบ฿คหคสค์คฟค๓คภค่w

184 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/13(ฟๅ) 00:03:07 ID:TI/43Q3I
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก _-จกกฝจก- Žค._
กกกกกกกกกกกกกกกก ,-"กญ กก กกกกกก กกกก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกก/ กก กก กก กกกกกกกกกก กกกณ
กก กก กกกกกกกก / กกกกกกกกกกกกกฒกฟ::::::กภ_กณ
กกกกกกกกกกกกกก|กกกกกกกกกกกกกกกกกก::::::::::::::กก กณกกกกกกกกฐยมดคสฝ๊กฤคภค่คส
กก กกกกกกกก กกlกกกกuกกกกกก กสกกก)::::::::::( ก)
กกกกกกกกกกกกกก` Žคกกกกกกกกกกกกกก กส__ฟอ_กหกก /กกกกกกกกฐ์ฑ
กกกกกกกกกกกกกกกกกก`Žฐ,Žค_กกกกกกกกกกกก กกกกกฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกก`''Žฐจกกพจก''"กญกภ


กกกก กก กก กก กฒกฒ__
กก กก กก กกกฟกกกก กก กภ
.กกกก กกกฟกกกกกกกกกกกกกกกภ
.กกกกกฟกกกฟกหกกฅฮ ' กกกณŽคกกกภกกกกกกฦถทขคฌฑฃค์ฒศคหคสค๋คสค๓คฦ
กกกก|กกกฟ .Žฒ 'กสกผกหกกกสกผกหกกu|
.กกกก /,'บอ.Žะ).กกกส__ฟอ__กหกก กฟกกกก ลตทฟลชคสฅโฅ๓ฅนฅฟกผคภคสกฃผซสฌ
.กกกก |กกกๆŽผ'กกกกกฎ ขกญ กก กภ
กกกฟกภกกกณ กกกกกกกกกกกกกกกกกกกณ


กกกก กก กก กก กฒกฒ__
กก กก กก กกกฟกกกก กก กภ
.กกกก กกกฟกกกกกกกกกกกกกกกภ
.กกกกกฟกกกฟกหกกฅฮ ' กกกณŽคกกกภกกกก คขค์กฉคฦคณคศคฯยพคหคโฅโฅ๓ฅนฅฟกผคฌคคคฦ
กกกก|กกกฟ .Žฒ '=กฆ=กกกก=กฆ=กกu|
กก กก /,'บอ.Žะ)กกกส__ฟอ__กหกกกฟกกกก ฟอคฮผํพ์คหคสครคฦค๋คศคซคสคคค่คสกฤ
.กกกก |กกกๆŽผ'กกกกกฎ ขกญ กก กภ
กกกฟกภกกกณ กกกกกกกกกกกกกกกกกกกณ


กกกก กก กก กก กฒกฒ__
กก กก กก กกกฟกกกก กก กภ
.กกกก กกกฟกกกกกกกกกกกกกกกภ
.กกกกกฟกกกฟกหกกฅฮ ' กกกณŽคกกกภ
กกกก|กกกฟ .Žฒ 'กสกผกหกกกสกผกหกกu|กกกก กฤกฤกฤกฤ
.กกกก /,'บอ.Žะ).กกกส__ฟอ__กหกก กฟ
.กกกก |กกกๆŽผ'กกกกกฎ ขกญ กก กภ
กกกฟกภกกกณ กกกกกกกกกกกกกกกกกกกณ

185 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/13(ฟๅ) 00:03:45 ID:TI/43Q3I
กก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กก กฟกกกกกกกก กก กกกกกภ
กฟ กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภกกกกคษครคมคหคทคํยฬฬคสค้
|กก กกกกกกกภกกกก ,กฒกกกก |
/กกกกฃ๕กก ขมฅฮ ขฟกฝกหกฟกกกกสฬคฮฝ๊รตคปคะฮษคคคภคฑคซกฤ
(กก กภกกกฟ กฒฅฮกก|กก |
.กภกกกศกกกกกฟกฒกฒ|กก |
กกกกกภ กฟกฒกฒกฒ กฟ..กกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกฟกกกฝกกกก-กภ
.กกกก.กกกฟกก กสกกห กกกสกกห
กกกกกฟกกกกกกกก กส__ฟอ__กหกกกภกกกกกก ฦคํคฆ
กกกก|กกกกกกกก กกกกกฎ ขกญกกกกกก|
.กกกกกภกกกกกกกกกก กกกกกกกก กฟ
.กกกกกกฅฮกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภ
กกกฟกญกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกณ

186 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/13(ฟๅ) 00:04:06 ID:TI/43Q3I
. | .!:::::::กก! |:::::::กก!.|กก ฃึŽกกกกlจขกก lกก|::::::: |กก|::::., .n./::::::: lกกlŽ:::::::::.ฃ์กกกก .lกกขห
:::! !กก:::::::`Ž:::::::กก.!Žขกกกกi n.i .ฃี.กขกก.! ! :::::::.| |:::::.| .|:::::, .iกค ฃ์ lกก::::::: .ฃ์ iŽฤจข:::::.กขŽฏฃ๒
:::lj :::::::กกi:::::กก:.| |:::::::::::::::.|lŽ.กซกกกก| Žญ! U | |กก ljกก กก!|กกจขlกก U:::::::::::::::กฎ l .!::::::: ฃ์ !
.! |กถกก.! .|:::::::ljกก::::::::::::::::::::::กกขห:::::::Uกก::::::::::::::::::::::กก::ljกก::::::::::::::::::::::กก::.lj:::::::::::lj
.| |:::::::l ฃ์::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
. lj:::::::.ljกก::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กฒกฒกฒ_::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กกกก:
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: กฟกกกกกกกกกกกภกก::::::::::::::::::::::::::กกกกกก:
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: /กกกกจกกกกกกกกกกกกภ:::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กก 'กกกสกกหกกกกกกกกกกกก กภ::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กก กสฃ์Žค__กหกกกกกกกกกกกกกกกกกก |กก:::::::::::::::::กกกก:
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กกกกขกญกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกก::::::::::::::กกกก:::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กก กฎฃ์กกกกกกกกกกกกกกกกกก กภ:::::::::::::กกกกกก:::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กก ฃ์กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภกก::::::กกกกกกกก::

187 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/13(ฟๅ) 00:04:22 ID:TI/43Q3I
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กฒกฒกฒ_:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: กฟกกกกกกกกกกกภกก::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: /กกกกจกกกกกกกกกกกกภกก::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กก 'กกกสกกหกกกกกกกกกกกก กภ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: กสฃ์Žค__กหกกกกกกกกกกกกกกกกกก |กก::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กก กก ขกญกกกกกกกกกกกกกกกก กฟ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กกกฎฃ์กกกกกกกกกกกกกกกกกก กภ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ฃ์กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

188 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/13(ฟๅ) 00:04:42 ID:TI/43Q3I
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กฒกฒกฒกฒ:::::::::::กฒกฒกฒกฒ_::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กฟกกกกกก กกกกกภกฟกก กกกกกก กก กภกก::::::::::::::::::: กพ-Žค::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Žค-กพ กกกกกฟขกกกก ขกกกกกก กกกกกกกกขกกกก ขกภ:::::::::::__กฒ,ฅฮ-Žค::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Žค- !Žค,กฒ_กฟกสก กหกกกสก กหกก ืฤกกกก กส กกหกกกส กกหกณกก::::::: __กฒ,ฅฮ::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กก !Žค,กฒ__กกlกกกกกส__ฟอ__กหกกกก กกกกกก กกกกกกกกกส__ฟอ__กหกก กก|::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กก กภกกกฎข กญกกกกกกกกกกืฤกกกกกกกกกก ขกญ กก กฟกก::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: /กกกกกกกก กก กก กก กกกกกกกกกกกกกกกก กก กกกณกก:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

189 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/13(ฟๅ) 00:05:04 ID:TI/43Q3I
กก กกกกกกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกฟขกกกกขกภ
กกกกกก กฟกส กกห กกกสกกหกภ
กกกกกฟ::::::ขกส__ฟอ__กหข:::::กภกกกกกกฮษคซครคฟกฃฒฟคโต๏คสคคคไ
กกกก|กกกกกกกกกก|rจจ-|กกกกกกกก |
กกกกกภ กกกก กก `กผ'กญ กก กก กฟ


กก กกกกกกกกกกกฒกฒกฒกฒ
กกกกกกกกกกกฟกฐกกกกขกกกกกภ
กกกกกกกกกสคุกหกก กสคุ กหกกกก กภกกกกกกฒฟคโต๏คสคคครคฦป๖คฯ
กกกกกก/ขกส__ฟอกฒกหข::::::กกกกกภ
กกกกกก|กกกก กณvwwŽษกกกกกกกกกกกก |กก ผํค๊คหอ่ค๋ฟอคโต๏คสคคครคฦคภค่คส
กกกกกกกภ กกกกกฎ'กผ'กก กก กก กก กฟ


กกกกกก กก กกกฒกฒกฒ_
กก กกกกกกกฟ_ฅฮกกกกกณ_กภ
กกกกกกกฟŽกกสขกหกกกสขกหŽกกภ
กก กฟ::::::ขกส__ฟอ__กหข::::::กภกกกกกกบกฝ่คหฑฃค์คฦคะฐยมดคภค่คส
กก |กกกกกกกก กณrจจ-/กกกกกกกก |
กก กภ กกกก กก `กผ'กญกกกก กก กฟกก กก ฮษคซครคฟกฃกกกกกกกกกกกกกกกฟกฑกฑกฑ กภ
กกกกกกกก กกกฟกกกกจกกก กก จกกภ
กกกกกกกกกฟ กกกก กสขกหกก กสขกห กภกกกกกกคโคฆภไยะฒฟคฌคขครคฦคโบกฝ่คซค้ฝะคสคคคพ
กกกกกกกก|กก กก กกกก กส__ฟอ__กหกกกกกก|
กกกกกกกกกภกกกกกก กก กฎ ขกญกกกก กฟ
กกกกกกกกกกกกกฟกกกณฅฮกก กกขกภกฒ_
กกกกกกกกกก/กก|กกกกกกกกกกกกกภ_กฒกฒกหขกภ
กกกกกกกกกกกฎกฑกภกกกภกกกกกกกก -''' ข(กฒ__)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกภ กกกกกกกก กกกกกกกฟกภกกกภ__
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก` กฝจกกฝจกกญกกกกกกกณกฒ__กห

190 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/13(ฟๅ) 00:05:23 ID:TI/43Q3I
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กฟกฑกฑกฑ กภ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กฟกกกกจกกก กก จกกภ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กฟ กกกก กสขกหกก กสขกห กภ:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::|กก กก กกกก กส__ฟอ__กหกกกกกก|:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กภกกกกกก กก กฎ ขกญกกกก กฟ:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กฟกกกณฅฮกก กกขกภกฒ_:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::/กก|กกกกกกกกกกกกกภ_กฒกฒกหขกภ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กฎกฑกภกกกภกกกกกกกก -''' ข(กฒ__):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กภ กกกกกกกก กกกกกกกฟกภกกกภ__:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::` กฝจกกฝจกกญกกกกกกกณกฒ__กห::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

191 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/13(ฟๅ) 00:05:37 ID:TI/43Q3I
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กฟกฑกฑกฑ กภ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กฟกกกกจกกก กก จกกภ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กฟ กกกกกส กกห กกกสกกห กภ:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::|กก กก กกกก กส__ฟอ__กหกกกกกก|:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กภกกกกกก กก กฎ ขกญกกกก กฟ:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กฟกกกณฅฮกก กกขกภกฒ_:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::/กก|กกกกกกกกกกกกกภ_กฒกฒกหขกภ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กฎกฑกภกกกภกกกกกกกก -''' ข(กฒ__)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กภ กกกกกกกก กกกกกกกฟกภกกกภ__:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::` กฝจกกฝจกกญกกกกกกกณกฒ__กห::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

192 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/13(ฟๅ) 00:05:52 ID:TI/43Q3I
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กฟกฑกฑกฑ กภ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กฟกกกกจกกก กก จกกภ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กฟ กกกก กสก๛กหกก กสก๛กห กภ:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::|กก กก กกกก กส__ฟอ__กหกกกกกก|:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กภกกกกกก กก กฎ ขกญกกกก กฟ:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กฟกกกณฅฮกก กกขกภกฒ_:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::/กก|กกกกกกกกกกกกกภ_กฒกฒกหขกภ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กฎกฑกภกกกภกกกกกกกก -''' ข(กฒ__):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กภ กกกกกกกก กกกกกกกฟกภกกกภ__:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::` กฝจกกฝจกกญกกกกกกกณกฒ__กห::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

193 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/13(ฟๅ) 00:06:07 ID:TI/43Q3I
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::

194 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/13(ฟๅ) 00:06:21 ID:TI/43Q3I


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก จฃจกจกจกจกจกจกจค
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก จขฃฑฃฐฦธๅกกกกกก...จข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก จฆจกจกจกจกจกจกจฅ

.

195 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/13(ฟๅ) 00:06:37 ID:TI/43Q3I
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกจกกก กก จกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกก กก กฟ กก กสก๛กห กกกสก๛กห กกกภ
กก กก กก กก กก กก |กก กก กก กส__ฟอ__กหกกกก กก |
กกกกกกกกกกกกกก กก กภกก กกกก กฎขกญ กกกกกก,กฟ
กกกกกกกกกกกกกก กก กฟกกกกกก กกกผกพกกกกกกกกกภ


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกจกกก กก จกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกก กก กฟ กก กสก๛กห กกกสก๛กห กกกภ
กก กก กก กก กก กก |กก กก กก กส__ฟอ__กหกกกก กก |
กกกกกกกกกกกกกก กก กภกก กกกก กฎขกญ กกกกกก,กฟ
กกกกกกกกกกกกกก กก กฟกกกกกก กกกผกพกกกกกกกกกภ


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกจกกก กก จกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกก กก กฟ กก กสก๛กห กกกสก๛กห กกกภ
กก กก กก กก กก กก |กก กก กก กส__ฟอ__กหกกกก กก |
กกกกกกกกกกกกกก กก กภกก กกกก กฎขกญ กกกกกก,กฟ
กกกกกกกกกกกกกก กก กฟกกกกกก กกกผกพกกกกกกกกกภ


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกจกกก กก จกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกก กก กฟ กก กสก๛กห กกกสก๛กห กกกภ
กก กก กก กก กก กก |กก กก กก กส__ฟอ__กหกกกก กก |
กกกกกกกกกกกกกก กก กภกก กกกก กฎขกญ กกกกกก,กฟ
กกกกกกกกกกกกกก กก กฟกกกกกก กกกผกพกกกกกกกกกภ

196 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/13(ฟๅ) 00:07:19 ID:TI/43Q3I
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกจกกก กก จกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกก กก กฟ กก กสก๛กห กกกสก๛กห กกกภ
กก กก กก กก กก กก |กก กก กก กส__ฟอ__กหกกกก กก |กกกกฒหคภคสกฤกฤ
กกกกกกกกกกกกกก กก กภกก กกกก กฎขกญ กกกกกก,กฟ
กกกกกกกกกกกกกก กก กฟกกกกกก กกกผกพกกกกกกกกกภ


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกจกกก กก จกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกก กก กฟ กก กสก๛กห กกกสก๛กห กกกภ
กก กก กก กก กก กก |กก กก กก กส__ฟอ__กหกกกก กก |กกกกฬฒคฏคสคคคทกฤกฤ
กกกกกกกกกกกกกก กก กภกก กกกก กฎขกญ กกกกกก,กฟ
กกกกกกกกกกกกกก กก กฟกกกกกก กกกผกพกกกกกกกกกภ


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกจกกก กก จกกกกภกกกก คชสขคโถ๕คซคสคคคท
กกกกกกกกกกกกกก กก กฟ กก กสก๛กห กกกสก๛กห กกกภ
กก กก กก กก กก กก |กก กก กก กส__ฟอ__กหกกกก กก |กกนขคโณ้คซคสคคกฤ
กกกกกกกกกกกกกก กก กภกก กกกก กฎขกญ กกกกกก,กฟ
กกกกกกกกกกกกกก กก กฟกกกกกก กกกผกพกกกกกกกกกภ


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกจกกก กก จกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกก กก กฟ กก กสก๛กห กกกสก๛กห กกกภ
กก กก กก กก กก กก |กก กก กก กส__ฟอ__กหกกกก กก |กกภญอ฿คโฬตคคกฤ
กกกกกกกกกกกกกก กก กภกก กกกก กฎขกญ กกกกกก,กฟ
กกกกกกกกกกกกกก กก กฟกกกกกก กกกผกพกกกกกกกกกภ

197 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/13(ฟๅ) 00:07:38 ID:TI/43Q3I
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกจกกก กก จกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกก กก กฟ กก กสก๛กห กกกสก๛กห กกกภ
กก กก กก กก กก กก |กก กก กก กส__ฟอ__กหกกกก กก |กกกกคธคใคขกฤกฤ
กกกกกกกกกกกกกก กก กภกก กกกก กฎขกญ กกกกกก,กฟ
กกกกกกกกกกกกกก กก กฟกกกกกก กกกผกพกกกกกกกกกภ


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกจกกก กก จกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกก กก กฟ กก กสก๛กห กกกสก๛กห กกกภ
กก กก กก กก กก กก |กก กก กก กส__ฟอ__กหกกกก กก |กกกกคษคฆคทคฦฤหค฿คภคฑคฯคขค๋ค๓คภคํคฆกฤ
กกกกกกกกกกกกกก กก กภกก กกกก กฎขกญ กกกกกก,กฟ
กกกกกกกกกกกกกก กก กฟกกกกกก กกกผกพกกกกกกกกกภ


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกจกกก กก จกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกก กก กฟ กก กสก๛กห กกกสก๛กห กกกภ
กก กก กก กก กก กก |กก กก กก กส__ฟอ__กหกกกก กก |กกกกษิปืตฤคภคสคกกฤษิปืตฤคภคสคกกฤ
กกกกกกกกกกกกกก กก กภกก กกกก กฎขกญ กกกกกก,กฟ
กกกกกกกกกกกกกก กก กฟกกกกกก กกกผกพกกกกกกกกกภ


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกจกกก กก จกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกก กก กฟ กก กสก๛กห กกกสก๛กห กกกภ
กก กก กก กก กก กก |กก กก กก กส__ฟอ__กหกกกก กก |กกกฤกฤกฤกฤกฤ
กกกกกกกกกกกกกก กก กภกก กกกก กฎขกญ กกกกกก,กฟ
กกกกกกกกกกกกกก กก กฟกกกกกก กกกผกพกกกกกกกกกภ

198 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/13(ฟๅ) 00:07:54 ID:TI/43Q3I
<ŽธŽฝŽธŽฝ. กกกฒกฒกฒ_
กก กกกกกกกฟฅฮ กก กณŽค_กภ.
กกกกกกกฟกส ก๛กห}liil{กสก๛กหกภ
กก กฟกกกกกก กส__ฟอ__กหกกกกกกกภกกกกกช
กก |กกกกกกกณกก|!!il|!|!l|กก/กกกกกก|
กก กภกกกกกกกก|ŽชŽชŽชŽช| กก กก กฟ
กกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกฒกฒกฒ_
<ŽธŽฝŽธŽฝ.กกกกกกกกกฟกกกก ขภ กกกภ
กกกกกกกก กกกกฆรข)กกฅฮปฐปฐปฐกถ(ขกณ
กกกกกกกกกกกกกฟ _ฅฮกกกสกไกหปฐกสกใกห กภ `ŽคŽธŽฝŽธŽฝ>
กกกกกกกกกกกสกก <:::ขภ:::::กส__ฟอ__กห:::::ขภ| กกกห
กกกกกกกกกก กภกกกณ ::ขภ::::กฎ ขกญขภ::กฟกฟ

199 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/13(ฟๅ) 00:08:12 ID:TI/43Q3I
กกกกกกกก'''''กก'''';;;;;;;,,,;;;;;;'''''';;;;,,,,กกกกกกกกกกกกกก''';;;;,,,กกกกกกกกกกกกกกกก''';;;,,,กกกกกกกก,,,,,;;;;;;'''''';;;;;,,,,,,,,,กกกกกกกก,,,,,,;;;;;;;''''''
กกกกกกกกกกกก,,,;;;''''''กก'''';;;;;;,,,,กก'''';;;;,,,,กกกกกกกกกกกก''';;;,กกกกกกกกกกกก,,,,;;;;''''กกกกกกกก''';;;;,,กกกกกกกก'''''';;;;;;,,,,,;;;;;;;;''''''
กกกกกกกกกก'''''''''กกกกกกกกกก''''''';;;;;;,,,,กก''';;;;กกกกกกกกกก;;''กกกกกกกก,,,;;;;;'''''กกกกกกกกกกกกกก'''';;;;,,,กกกกกกกกกกกก'''';;;กก''''';;;;;;;,,,,,,
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก''''''''';;;;;;;;,,,,กกกกกก; กก กก กก ;'กกกกกกกกกกกกกก กก ,,,,,,,,,,;;;;;''''กกกกกกกกกกกกกก';กกกกกกกก''''';;;;;,,,
''''';;;;;;;,,,,,,,กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก''';;,กกกก กก กก กก กก กก กก กก กก กก '''กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 'กกกกกกกกกก''';
กกกกกก'''''''''''';;;;;;;,,,,,,,กกกกกกกกกก,,,;;;,,,กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก ,,,
กกกกกกกก,,,,,,;;;;;;;;;''''';;;;;;;;,,,,,,;;;'''''กกกก''''';;;;;;;,,,,,กกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก ,,,;;'''''';;;,,,กกกกกกกกกก,,,,,;;;;''''''
กกกกกกกก,,,;;;;'''กกกกกกกก''';;;''กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ,,กกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก 'กกกกกกกก'''''';;;;;,,,,;;;;''''''';;,,กกกกกกกกกกกก,,,;;''
,,,,;;;;;;'''''''กกกกกกกกกกกกกก;'กกกกกกกกกกกกกกกกกก,,,,;;;,;'''กกกกกกกกกกกกŽธŽฝŽธŽฝกกกกกกกกกกกกกก,,,,;;;''''กกกก'';;,,กกกกกก''';;;;;;;,,,,,,,;;;'''''
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 'กกกกกกกกกกกก ,,,;;;''''''กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก '';;'กกกกกกกก กกกก';,กกกกกกกก'''';;;;;''
กกกกกกกกกก''';;;,,,,,กกกกŽธŽฝŽธŽฝกกกกกก,,;;;;'''กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก ;,กกกกกกกกกก'';,,,;';,,;''
กกกกกกกกกกกกกกกก''';;, ,,,,,,,,,,;;;;;;;''''''''กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽธŽฝŽธŽฝ
'';;;;;;;'''';;;;;,,,,,,,,;;;;;;''''''''''''กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ';,กกกกกกกกกกกกกก,;
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒ_กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก ''''';;;;กก,,,;;;''';;'
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽธŽฝŽธŽฝ.กกกกกกกกกกกฟกกกก ขภ กกกภกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก ŽธŽฝŽธŽฝ''';;;;;กกกกกก ,,,,;'';,
กกกกกก,;,,กกกกกกกก,,,,,,,;;;;;;;''''''';;;,,,,,;'กกกกกกกกกกกกกกฆรข)กกฅฮปฐปฐปฐกถ(ขกณกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,;''';,;'กก;'''';;;,,,;'''กกกก';,;'
,,,,;;;;'''''';;;;;,,,,;;;;'''''',,,,;;''กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ _ฅฮกกกสกไกหปฐกสกใกห กภ `ŽคŽธŽฝŽธŽฝ.กกกก กก กก ,;''กกกกกก;'กกกก''';;;;,,,
;;;;;''กกกก''';;;;;''';,,,,;;;ŽธŽฝŽธŽฝกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกสกก <:::ขภ:::::กส__ฟอ__กห:::::ขภ| กกกหกก กก กก กก กก กก กก กก ,,,;;;กกกกกก '''''';;,,,,
กกกกกกกกกกกก;;;'';กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภกกกณ ::ขภ::::กฎ ขกญขภ::กฟกฟกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก ''''';;;;,,,,,,กกกก''';;,

200 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/13(ฟๅ) 00:08:28 ID:TI/43Q3I


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกฑกฑกฑกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ฆรข)กกกกกกกกกกกก(ขกณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ _ฅฮ ฅฮ กกกก กภ กกกภ `Žค
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกสกก < กสก๛กหกก กสก๛กหกกกก | กกกห
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภกกกณกกกส__ฟอ__กห กก กฟ กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.

201 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/13(ฟๅ) 00:08:58 ID:TI/43Q3I
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก-จกกพจกจกกพ-กข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟ กก กก กก กก กก กก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ ;กกกกกกกกกก กก กก กก กก กณ.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก lกกกกUกกกกกก กก กก กก กก กก กก l
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |กกกกกกกกกก ,กกกขกกกกกกกก ;กก กก |ขกญขกฎกณกข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก !กขกกกก_ฅฮ"กก"กณกข__กกกกขภกกกกกกกกกกกกกกกก กภ
กกกกกก คฝคฆคคคจคะฮคฯฝะค๋ค๓คภค่คสกฤกฤ กก กก กก กณ (กสกผกหกกกกกสกผกห )::กก /ขกซ`กกกกกกกกกกกก l:
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก /กณขภกส_ฟอ__กหขภ__ ,ฅฮ|กกกก กก ,กกกกกกกกกก |
กกกกกกฅฯฅฯฅฯกฤกฤกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก /กกกกกก/` ขกกกญ กก กก |.กกกกกก |กก กก ,กกกก !
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/กกกก ขภกกกกกกกก|ขภ`-,,,.|"กกกกกก|___,ฅฮกกกก |
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก /.กกกกกก/กกกกกกกก |กกกกกกกก|กกกกกกกก|กกกกกกกก ,lกผจก- กข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก , --กพ-กผกข_/ขภกกกกกก l ขภ กก ,|กกกกกกกก|กกกกกก,กฟกกกหกก กก กห
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก คฏ / /กกฅก- ,ฅฮกกกฒกกกกกกกภฅฮกฐฅฮ^กฟขกณjกภกกกก กฟกฐกผ-กพ'
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก `กผ' กผกญกฑ กสกฒกหกกกกกสกฒ(_ฅค_,ฅคกข_,ฅฃ'กญ__/ กฑ

202 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/13(ฟๅ) 00:09:12 ID:TI/43Q3I
กกกกกกกกกกกก กก กกกก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกก กกกก กฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกกกกกกกก กฟกก กกกกกกกกกกกก กภ
กกกกกกกกกกกกกฟ กกกก_ฅฮกก กกกณŽค_กกกก กภ
กกกกกกกกกกกก|กกกก กส กกหกกกกกสก กหกกกก|
กกกกกกกกกกกกกภกกกก กกกส__ฟอ__กหกก กก กฟกกกกกกกกกฤกฤกฤกฤ
กกกกกกกกกกกก ฆรขกกกกกฎ ขกญ กก ขกภ
กกกกกกกก กกกก/กก กสกฒ__กกกกกกกก_กฒกหกกกภ
กกกกกกกกกกกกกสกฒกฒกฒ_ กณกกฆร' กฒกฒกฒกห
กกกกกกกกกก กฟกกกกกกกกกณJกกกกคทกวกกกกกก กภ
กกกกกกกกกฟกก .กฟ กกกกกภกกกกกฟกกกกกภกกกกกภ
กกกก .กฟกกกฟกกกภกกกก กกกกกกกกกกกกกฟ ..กภกก.กภ
กกกฟ'กก__กหกกกกกกกกกณŽคกฒ_ฟอ_กฒฅฮกกกกกก กส__กก กวกภ
กสกฒกฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกภกฒกห

203 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/13(ฟๅ) 00:09:41 ID:TI/43Q3I
..กกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกฟกกกฝกกกก-กภ
.กกกก.กกกฟกก กสกกห กกกสกกห
กกกกกฟกกกกกกกก กส__ฟอ__กหกกกภกกกกกกกก สธฬภคฮอ๘ด๏ลชคสสชคฌฬตคคภธณ่ครคฦ
กกกก|กกกกกกกก กกกกกฎ ขกญกกกกกก|
.กกกกกภกกกกกกกกกก กกกกกกกก กฟกกกกกกกก คณค๓คสคโคฮคสค๓คภคสกฤกฤ
.กกกกกกฅฮกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภ
กกกฟกญกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกณ


กกกกกกกก กก กกกฒกฒ__
กก กก กก กกกฟกกกกกกกกกภ
.กกกก กกกฟกก กก กก กก กก กภ
.กกกกกฟกกกกกก กฝกกกก กผกก กภ
กกกก|กกกกกกกกกสกกห กกกสกกห กก|กกกกกกกกทศยำฅฒกผฅเคโPCคโฬตคคกฤกฤ
.กกกกกภกกกกกกกกกส__ฟอ__กหกก กฟ
.กกกกกกฅฮกกกกกกกกกฎ ขกญ กก กภ
กกกฟกญกก กกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกณ


กกกกกกกกกกกกกกกฟกฑกฑกฑ กภ
กกกกกกกก กกกฟกกกกจกกก กก จกกภ
กกกกกกกกกฟ กกกก กสกผกหกก กสกผกห กภกกกก คซคศคคครคฦฬฒค๊คหคฤคฑค๋ฬ๕คธคใคขฬตคคคท
กกกกกกกก|กก กก กกกก กส__ฟอ__กหกกกกกก|
กกกกกกกกกภกกกกกก กก กฎ ขกญกกกก กฟกกกก ฒหควคทค็คฆคฌคสคคคไ
กกกกกกกกกกกกกฟกกกณฅฮกก กกขกภกฒ_
กกกกกกกกกก/กก|กกกกกกกกกกกกกภ_กฒกฒกหขกภ
กกกกกกกกกกกฎกฑกภกกกภกกกกกกกก -''' ข(กฒ__)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกภ กกกกกกกก กกกกกกกฟกภกกกภ__
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก` กฝจกกฝจกกญกกกกกกกณกฒ__กห

204 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/13(ฟๅ) 00:10:01 ID:TI/43Q3I
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกก กฟกฝกกกฝกกกภ
กกกกกกกกกกกกกฟกสกกห กกกสกกห กภ
กกกกกกกก กฟกก กกกส__ฟอ__กห กก กก กภ
กก กก กก |กกกกกกกกกฎ ขกญกกกก กกกกกก|กกกกคคครคฝฐ์ปืคคคหผซปฆคทคฟคคคฑคษกฤ
กก กกกก กกกภกกกกกกกก กก กกกกกกกกกฟ
กก กก กก กก กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภ
กก กกกก กก |กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กห
.กกกกกกกกกก|กกกก|กก กก กก กกกก /กก /
กกกก กก กก | กก |กกกกกกกก กก /กก / |
กกกก กก กก |กกกก|กกกกกก กก /กก / กก|
กก กก กก (YYYกดกกกกYกก(YYYกณกก|
กกกก กกกกกส_กฒกฒฅฮ-'-กส'กฒกฒ_กห_


กกกกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกก กฟกกกก กก กกกภ
กก กกกก กฟกกขกกกกขกก กกกภ
กกกก กฟกก กสกผกหกกกสกผกห กฟ^กณกกกกกกคษคฆคปภธคญสึครคมคใคฆค๓คภคํคฆคสกฃ
กกกก|กกกกกกกส__ฟอ__กหกสกก/กกกก กำ|
กกกกกภกกกก กฎ ขกญกกกกกา กฟ ข^กณ
กฝกฝกฝกฝกฝกฝกฝกฝ กภ _ _ กฒ กหกกกกกก กก กกกฒกฒกฒ_
กก กกกกกกกฟ_ฅฮกกกกกณ_กภ
กกกกกกกฟŽกกสขกหกกกสขกหŽกกภ
กก กฟ::::::ขกส__ฟอ__กหข::::::กภกกกกกกฅฯฅฯฅฯหล๖คโคฆคษคฆคทค่คฆคโคสคคคไกช
กก |กกกกกกกก กณrจจ-/กกกกกกกก |
กก กภ กกกก กก `กผ'กญกกกก กก กฟ

205 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/13(ฟๅ) 00:10:19 ID:TI/43Q3I
กกกกกก กก กกกฒกฒกฒ_
กก กกกกกกกฟ_ฅฮกกกกกณ_กภ
กกกกกกกฟŽกกสขกหกกกสขกหŽกกภ
กก กฟ::::::ขกส__ฟอ__กหข::::::กภกกกกกกกกกกกฤกฤกฤกฤ
กก |กกกกกกกก กณrจจ-/กกกกกกกก |
กก กภ กกกก กก `กผ'กญกกกก กก กฟ


กกกกกก กก กกกก กกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกก กกกก กกกกกฟ:::กก กก กกกภ
กกกกกกกกกก กกกฟ::::::::::กกกกกกกกกกกภ
กกกก กกกก กฟ:::::::::: กกกกกกกกกกกกกก กภ
กกกกกกกกกก|:::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกก|กกพะคคป๖คธคใคสคคกฤคซ
กกกกกก กฟข::::::::: กกกกกกกกกกขกณกฟ
กกกกกก/::::::::::::กกกกกกกกกกกกกก กก กก กภ
กกกก/::::::::::::::กกกกกกกกกกกก กกกกกกกภกกกณ

206 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/13(ฟๅ) 00:10:43 ID:TI/43Q3I
กกกกกกกกกก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกก กฟกกกกกกกกกกกภกชกฉกฉ
กกกกกกกก กกกฟกกกกuกกกก ฅฮกกกกกภ
กกกกกกกกกฟ กกกกกกกก u กสกกหกกกกกภกก ŽภŽผŽถŽฦŽบŽฏŽมŽฦŽทŽภŽสŽฝŽŽรŽŽฝŽส >
กกกกกกกก|กก กกกกกกกกกกกกกกกส__ฟอ__กห|
กก กกกก กภกกกกกกกกuกกกกกก.กฎ ขกฟ
กกกกกกกกฅฮกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภ
กก กฟกญกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกณกก กก กก กก กก กกกฒกฒกฒ
กกกกกกกกกกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกก กกกฟฅฮกกกกกภกกกก u. กภกกกชกฉ
กกกกกกกกกฟ กสกกห กกกสกกห กกกกกกกภ
กกกก กก |กก กกกส__ฟอ__กหกก กกกกu. กก |กกŽฤŽŽบŽฦŽฒŽฏŽภŽรŽŽฝŽถกฉ>
กก กกกก กภกกu.กฎ ขกญ กก กกกกกกกกกฟ
กกกกกกกกฅฮกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกภ
กก กฟกญกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกณ


กกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกก ขภ กกกภ
กกกกกกกก กกกกฆรข)กกฅฮปฐปฐปฐกถ(ขกณ
กกกกกกกกกกกกกฟ _ฅฮกกกสกไกหปฐกสกใกห กภ `Žคกก คคฟธธฤฐคซค่กขคคคคฒรธบคหคทคฦคฏค์กช
กกกกกกกกกกกสกก <:::ขภ:::::กส__ฟอ__กห:::::ขภ| กกกห
กกกกกกกกกก กภกกกณ ::ขภ::::กฎ ขกญขภ::กฟกฟ

207 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/13(ฟๅ) 00:11:13 ID:TI/43Q3I

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกดฐมดคหธซผบคคคคทคฟค๏กช

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกค฿คฃกขฒฟฝ่คหคโคคคสคคคฮควคนกฃ
กกกกกก กก กก กก กก กก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกก ขภ กกกภ
กกกกกกกก กกกกฆรข)กกฅฮปฐปฐปฐกถ(ขกณ
กกกกกกกกกกกกกฟ _ฅฮกกกสกไกหปฐกสกใกห กภ `Žค
กกกกกกกกกกกสกก <:::ขภ:::::กส__ฟอ__กห:::::ขภ| กกกห
กกกกกกกกกก กภกกกณ ::ขภ::::กฎ ขกญขภ::กฟกฟ


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกตฎฝลคสทะธณรอคฌคัคกควคนค๏กฤ

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกคปครคซคฏธซคฤคฑคฟคฮคหกขปฤวฐคสคฮควคนกฤ
กกกกกกกกกกกก กก กก กก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกก ขภ กกกภ
กกกกกกกก กกกกฆรข)กกฅฮปฐปฐปฐกถ(ขกณ
กกกกกกกกกกกกกฟ _ฅฮกกกส กกห กกกสกกหกภ `Žค
กกกกกกกกกกกสกก <:::ขภ:::::กส__ฟอ__กห:::::ขภ| กกกห
กกกกกกกกกก กภกกกณ ::ขภ::::กฎ ขกญขภ::กฟกฟ


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก คโคฆพฏคทควฅ์ฅูฅ๋ฃฒคหคสค๊คฝคฆควคนคฮคหกฤ

กกกกกกกกกกกก กก กก กก กฒกฒกฒ_กกกกกกกกกกกกกกกก บปลิปาคฯหอคหศๆคูคฦภฎฤนคฌรูคคคฮควคนกฃ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกก กกกกกกกภ
กกกกกกกก กกกกฆรข)กกฅฮกกกกกกกกกถ(ขกณ
กกกกกกกกกกกกกฟ _ฅฮกกกส กกห กกกสกกหกภ `Žค
กกกกกกกกกกกสกก <กกกกกกกกกส__ฟอ__กห:กกกก| กกกห
กกกกกกกกกก กภกกกณ กกกกกก กกกญกกกกกกกฟกฟ

208 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/13(ฟๅ) 00:11:45 ID:TI/43Q3I
..กกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกฟกกกฝกกกก-กภ
.กกกก.กกกฟกก กสกกห กกกสกกห
กกกกกฟกกกกกกกก กส__ฟอ__กหกกกภกกกกกกปาถกคฮกฤกฤภผ
กกกก|กกกกกกกก กกกกกฎ ขกญกกกกกก|
.กกกกกภกกกกกกกกกก กกกกกกกก กฟกกกกกกณฐคซค้สนคณคจคฦคฏค๋คสกฤกฤ
.กกกกกกฅฮกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภ
กกกฟกญกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกณ


กกกกกกกก กก_กฒกฒกฒ
กกกกกกกกกฟกก กก กกกกกภ
กก กกกฟกกกก กก กกกกกกกกกภ
กกกฟกกกกกก กกกกกกกกกกกกกก กภ
กก| กก กฒ, กกกกกฟกก กก กก กก |กกกกกกกกกฤกฤกฤกฤกฤ
กกกภกสกผขพกณŽคขม กกฃ๕กก กก Žษ
กก กก| กก|กกกตกฒ กภกกกฟ กก)
กกกก | กก|กฒกฒกภกกกกกษกกกฟ.
กก กกกภ กฒกฒกฒ กภ กฟ


กกกกกกกกกก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกกuกกกภ
กกกกกกกก กกกฟกกกกกฟกก กก กภกภกกกกพฏคทคภคฑออปาค๒ธซคหนิคณคฆกฃ
กกกกกกกกกฟ กกคท กสก๛กห กกกสก๛กห กภ
กกกกกกกก|กกขภกก กก กส__ฟอ__กหกก J | พฏคทคภคฑกฤกฤ
กก กกกก กภกกกกuกกกก กฎขกญกก กกกฟ

209 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/13(ฟๅ) 00:12:09 ID:TI/43Q3I
กก|กฒ__
กก|กกกก กภ
กก|กก ,ฅฮกก กภ
กก|กกกส กกหฃ๕ กภ
กก|ฟอ__กหกกกกกกกก|
กก|ขกญกกกกกก กฟ
(ขกผจก'กกกห

210 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/13(ฟๅ) 00:12:16 ID:eHaJm.Vs
คไคแคศคฑกฤกฤ

211 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/13(ฟๅ) 00:12:31 ID:TI/43Q3I
กกŽช .,กกกก .,,,กขกกกกกกกกกกกฅ กก !กกจขกกกกกกกกกกกกกกกก กก lปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐฃ์กก .,!ปฐ|กกกกกกกก 'i
./ .!.l!กก ./ปฐกณกกกกกกกก!กก.lŽกก.!กก,!กก ./Ž.ฃ์กกกกกกกก ./.ฃ์ .!ปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐ !กก.!ปฐ;;;1กกกกกกกก.กณ.กกกก.!l,กกกกกกกกกฟ
ปฐ ||.!กก/ปฐปฐ!กกกก . !กก .!กกฃ์กก|กก!กก./ปฐ|กกกกกก iกถกกฃ์.lปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐ ! .!ปฐปฐ|กก iกคกก /;;!กก .lŽ;;!กกกก /กกกฟ
ปฐปฐ! .|ปฐl.iปฐ.!กกกกlปฐlกก!ปฐ!จขกก/ปฐ .!กกกก .lŽปฐปฐi,lปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐ l !ปฐปฐ|กก,! !กก |ปฐ|กก |ปฐi กกi ./ปฐ
..iปฐ .! .! l;;;l.!ปฐ |กก.lปฐjจขปฐ.!จข !ปฐปฐ|กกกก!:;ปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐ Uปฐปฐ| lŽปฐl .lปฐ;;! .จขปฐ| .! iปฐ
. lปฐ |กก! l;;;!|ปฐ;lกก lปฐ;lŽ.|ปฐ;;;! |! |ปฐปฐ;|กกจขปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐ!จขปฐ;|กกlปฐ;;;ฃ์ | iปฐ
กก.ฃ์ปฐ!กก.ฃ์.กำ;l.!ปฐ|กก.!ปฐ;! |ปฐ;;|กก! !ปฐปฐ.!กก .,!ปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐ! |ปฐปฐ!กก!ปฐ;! | .กำปฐ
กก Žกพ'กซกก กณปฐปฐ|กก!ปฐ! .|ปฐ;|กก.! lปฐปฐ.!กก .,!ปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐl !ฐ์Žฐ l.กก|ปฐ! จข |ปฐ
กฎ''-กฅกกกกกกกภปฐ |จขปฐl.|ปฐ;!กก ! iปฐปฐ.!กก .,!ปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐ;;/"กกกกกก! กกฃ้ กกlกก |กฑกณ
กกกกกก ,กขกกกก Žlกก !กก!กก | lกกกกกฟกกiปฐปฐ|กกกก.!ปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐ; il ปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐ;;/ กกกก.กก / กก Žกก.!กก กณ
กกŽคกกกกกกกฎŽ''- .l .,!กก lกก.lกก!กกกกกก.กข กฎ''กค กกกก .!ปฐกก!|ปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐ|.!ปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐฃ์กก / กก...Žกก กก i
Žคกก`กกกกกกกกกกกข !กกกก!กกกก.ก์กก ".กซกกกกก์กกกก กณกก/.|ปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐ! !ปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐ!กกกก กก ! กก ,i',iกก Žษกกกกกด
กกกก กกกก.กฅ.i !.! .!กกกก !กกกกกก กฝ Žคกขปฐกฝ กกกกกก.Žกพ' -กกกกขปฐปฐปฐปฐปฐปฐ Žษกก!ปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐ;/กกกกกก / กกกกกกกกกก.,i
กก|กก !กก |ฃ้|i! ! _ก์กกกก.ฃ์. ..กผกกกกกกกฦกกกฝกพกก กกกก กสก กกหกณฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓กกขมฦ๓กํกกกกกกกกกกฃ์ .'"กกกกกกกกกกกก/
กก"กก||ฃ้ฃ้|" กก./กกกกกกกก กํกกกกกก กก กกกกกกกก .!กักกŽคกสฟอ__กห ฅฮฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓กก ,!จขฦ๓ฦ๓กกlกก กกกกกกกกกกกกกกกก./
กกl||||กํกก กฟกกกก กก กก กก กก ฃ๒'" กภกกกกกกกก.!จขกก(ขกกกกกหกกฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓กกกก!กกlกกฦ๓ฦ๓"กก.,กฟกกกกกก.ฃ๒'"
||||กกกกกก "กกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กฦกกกกกก .กั .ฃ์กกกกกกกกกก'Žคกกกกฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ กก กก กก กฒ,,, ._..-'"กกกกกกกกกกŽ.r
.,กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก ,!กก..ฃ์กกกกกกกกกก 'Žคกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กพ'''"กญกซ . กํกก..กฟกกกกกกกกกก ._,
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ,กก-กพกฝกพ-Žค__กก กก `กก กก กก กก กกกกกกกกกกกก,กก-กฝกฝ- กขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กซ
กกกกกก .,กฅกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกกกกกกกกกกŽค กฎกณŽคกกกกกกกกกกกกกก กก กก ฅค,,;;;''^"""^""^กณกขกกกกกกกกกกกกกก, Žฐกถกกกก,..-ขฬŽฐ--._
กกกกกก |กกกกกกกกกก กก กก กก/กก / /กก/กกกณะฆ กภกฟŽฐ Žค กกกกกกกกกกกกกก//;/ ,กก/กกกก}กก }กก}กกกตกกกก . _,กก กฅ
กกกกกก ..,,กกกกกกกกกกกกกกกก lกก / _j___{กฒ__Žั_>=Žฒกกกกกก กฎ กก กก กกกกกก| i;{กก{ ศฌ,กณŽษฅ์ฅ๋'} Žษกกกกกก.กญกกกกกกกกกฟกซŽ'กพกกกกกกกกกกกก..,,กก''Žฐ
กกกกกกกก .กตกกกก ขฬ'''Žค.กก |กก|'กญ! -กพกพ กกกพ-กก{ ! !กกกกกกกกกกกก__กกกกกก | กสiกณ{กก-กพ-กกกก-กพ Žั}กผกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก _,,,..กฅ
กก ._,,..,,,กกกกกกกกกกกกกขกฎ"'|กกlกก|กก กก rจคกก Žู| |กกกกกกกกกกกฎ กกกกกกกก |กกฅ๋กต" กก vจคกกŽูŽสกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฒกฒ.กญกก.กข
กกกกกกกก.กฎกกกก กก.'- .กซกฎกก|กกlกก|ฅศŽจขvข1ก์| |กกกก กก กก กก ,, กกกกกกVŽุŽษฅ์ฅศŽค__กก_ , ฅคŽฺŽุกกกญกซกกกกกกกกกกกฎ^จกจกกกกก .,.. " 'กพi
กกกกกก .,,ŽษŽ''กกกกกกกกกกกกกก|กกlกก| ขส. ขส. f Žส. ฃ์ | กฅกกกก กก กก กกกกกกกกกกกกกกกฟกห`ฅุŽอกณกกกก.กญกก กก กก กก กก ....,,
กกกก.'"กซกกกกกก .-กฝกฝ__ |กก|กกl:ฅฯ| |/_| Žฺ' jจข!กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟ / }กกกกiกก } กภ_กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฎ'''"กฑ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|กกlกก/ กกVกา_กฟ ,Žฒ.jศฌกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(กฒ กหŽสกกกกiกกฅฯกฒ กห

212 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/13(ฟๅ) 00:13:00 ID:TI/43Q3I

กกกกกก/: : :/: : : : l: : : :/ l: : Žจ: : : : : : : : : i: : l : ขส: : : :l: : : : : : !: !
กกกก./: : ;Žฒ: : : : : l: :._;'กกl: :,' l: : : : : : : : : l: /!: /กก'; : : l: : : : : : l: lกกกก คฝคโคฝคโคสค๓ควอฒึคศปไควฅ์ฅูฅ๋ฅขฅรฅืคหบนคฌคขค๋ค๓ควคนคฮกฉ
กกกกi: : / l : : : : : '; : iกฎ`.ฅศlŽค '; : : : : : : :/l://ข_-ฝฝกพ/: : : : : : :V
กกกกl :/ /:! : l: : : : ŽฤŽจz'คำ`ฅ฿กด=ŽคŽค : Žค/กโŽซคำ::::Žส`Žฤ/l: : : : : '; : lกณกกกกผ่ฦภทะธณฮฬคฯคขค๓คค๊สัค๏ค๊คคปค๓คฮคหกช
กกกกl/ .,': :'; :.ŽฤŽค: : :.lกด. { {:::::ฅศ}` กดŽค /กกกก { {::::Žุ`} Žฺ/: : : :i: :Žส: :! l
กกกกกก .l l: :' ;Žอ:กภ: Žอกกืตฦ๓ฅฮกก กก`' กก กกืตฦ๓ฅฮ ./: : : :,Žจ /: Žฺ Nกกกกวผฦภคคคญคคปค๓ค๏กช
กกกกกกกกlll : : :ŽคกณกดŽคŽฐ`กกกกกกกกกกกกกก,กกกกกกกกกกกก, Žจ: : ,กฟ:/Žฒ : : /
กก กก กก !กณ; ;/l`กดฦ๓กณ__.กกกก กก,Žจกผกฝ 'กณกกกกกกŽฐฅมกญ:ขส: ฅฯ: /
กกกกกกกกกกกก`,i กฑกฎ/`กณ. ) Žคกกกก{{' กฑกฑ`}} กก , ฅค/ Žฺ' /'V`กณก์
กกกกกกกก กก /.lกกกก/กกกก/`กณŽงŽค`Žฐกซกแกแ "Žจ ฅุกก ! กก /กกกกกก ',
กก กก กก กก lกก!กกกกกก ./กก , '-Žค กำŽฐ Žค ,-.กฟ!กกกกกภ!กก./กกกกกกกก i
กกกกกกกกกกกกl. 'Žคกกกกกกกกกก'กกกกŽษŽค กภ. กฟกกŽษกก กก กก l/กกกกกกกก /
.
กกกกiกกกก /กก ,กกกก ./กกกกกกกกฃ์กกกกกกiกกกกกกกณกกกกกกกณกกกกกณกฟ
.กก lกกกก/กก /กกกก .iกกกกกกกกกทกกกก .liกกกก กก iกกกกกก iกก,, - '
กก lกก .iกก ./กกกกกกlกก ,,,--ฅสŽฤกก กก l.|-=กฝ- ฃ์กกกกกก,กต
กก liกกlกฒ/กกกกกก lกกกกกก, /ŽฦŽค--กฝ Lrt--Žคกฝฅี กญ |กกกกกกกกกกกกกกกกกก ค฿คฃกขปลสคสคคคฮควคนกฃ
กก ŽุกกกกกกTกก''''กกกฑกฟคา::กณกกกกกกกก l:'::::::l ŽฤŽค/กกกกl
.กก lกกกกกก lกกกกกกกก/lกกl::::::::::lกกกกกกกกืต::: Žุl/iกกกกกกi|กกกกกกกกกกกกกกกกกก คฟคศคจทปฤ๏ควคโฅ์ฅูฅ๋ฅขฅรฅืคหคฯธฤฟอบนคฌคขค๋ครคฦ
กกกกlกกกกกก lกกกกกก '-Žคl.ืต_ฅฤกกกกกกกก กถ='-กกlกกกกกกl l
กกกกlกกกกกกกกlกกกกกกกกกกlŽฐ-กก'กกกกกก_'กกกกกกกก,Žฒกกกกกกl |กกกกกกกกกกกกกกกกกกคชษใคตค๓คฌธภครคฦคฟคฮควคนกฃ
กกกก|กกกกกกกก lกกกกกกกก l Žคกกกกกกกกกกกกกก ,กก'กกกกกกกก l .l
กกกกlกกกกกกกกกกlŽค.กกกกกก lกก` lกกกผ -กก'กก ฅศŽค, กขกก ./กก|
กกกกฃ์กกกกกกกกกกlŽอกกกกกก l r-!Žคกฒกกlกณกกกกliฅห-กภ /กก l
กกกก|กกกกกกกกกกl กณกกกกกก lกก ,กก-ก- !Žค/ /ฅห- |/กกกกl
กกกกlกกกกกกกกกกlกก .>กกกกกกฃ์<กกกก, llŽคกกกกlกกŽุŽคฃ๒กพ lกกกกกกl
กกกก|กกกกกกกกกฟกฑ กณกกกก lกณกฟ/l.ŽฤŽคกณŽอ. /`'กก/กกกกกก.l
กกกกlกกกกกก /กกกกกกกกกณกกกกกตŽค_iกกl lกณกฟ iกกกก i lกกกกกก l

213 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/13(ฟๅ) 00:13:36 ID:TI/43Q3I
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฒ__
กกกกกกกกกกกกกก,.กก 'กญ: : : : :กภปฐฦ๓Žฦ=- Žค_
กกกกกกกกกก กฟ: : : : : : : : : : กฟขกณ=- Žค-Žคกฎกณกข
กกกกกกกกกฟ: : : : : : : :/: : :/: : : : : : : : : : กภกภ:กภ
กกกกกก/: :กฟ: : : : : :/: : :/: : : : : : : : : : : : : กณ::กภ:กณ
.กกกก/: /: : : : : : :./: : :/: : : : : : : : : : : : : : : :กณ:::}: :i
กก /: /: : : : : : :./: : :/: : : : : : : : : : : : : : : : : : V: : |
กก,ก์: : : : : : : Žฒ: : :/: : : : : : : : :.!: : : : }: : : : : : i: : |
กก!/!: : : : : : : !:|: ,ฅฯ: : : : :.i: : :./:,Žส: :/: : : : : : :.|: :.|กกกกกกกกกกกกกกกก ณฮคซคหปไคศอฒึควคฯถปคไฒฤฐฆคตคหบนคฌคขค๊คคนคฑคษ
กกกก|: : : : :i: : :ขหกภฅฯ: : : :|: :./ขห ขหi: : : : : : :.:|: :.!
กกกก|: :/: : |: : :|าฦZฅ฿.กณ: : :Žฺ'กก-=กๅกญ|: : : : : : : |: ,ก์ กก กก กก กก กก อฒึคฯภ่คหฅ์ฅูฅ๋ฅขฅรฅืคทคฦคบค๋คคควคนค๏กฃ
กกกกขห |: :.ŽฤŽค:.:|ืตzพฏก์ขหกก ฒผฒฝ } กั: : : : : : //
กกกกกกกกกภ|:/Vกก กก กก กก กก กก กฎกผ '/: : : : :|: /: i
กกกกกกกก |: /: :.กณกขกกกกกก จก(กกกกกก าำฅค:.:.:/Žฺ': : |
กกกกกกกก Žฺ'กภ: : :.กฎกก .กกกกกกกกกกกก ,. ฅค: : /!: : /V
กกกกกกกกกกกกกกขหขหขห กไกพขฬกก7กญ,Žส ฅ์'กกฅ์'
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกr ขส:.| กก /=Žค:.:./Žฦ=- Žค
กกกกกกกกกกกกกกกฟกฑj:.:ฅ์'Žุ_กฟ:.:.:.:ขห:.:.:.:.:.กฟกณ
กกกกกกกกกก กฟกกกก /:.:.:.:.:.:.}:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.,ก์กก.i
กกกกกกกกกฟกกกกกก./:.:.:.:.:.:.:{:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.jกกกกกก|: /: : : : : : :.ll: : : : : : :||: : : : : : l: : : : : : : :กณ: : : : : :กณ: : กภ: : :กภ
:.l: : : : : : :./l: : : : : : :l |: : : : : : ||: : : : : : : :|: : : : : : :.l: : : ::l: : : : :กณ
"'''- กฅ._ //: : : : : : :.| l: : : : : : ||: : : : : : : :.|: : : : : : :|: : : : |: : : : ::/
/กก,,,,- Žฦ=ฃ๘- Žค_กก _,/ |: : : : : : ||: : :กกกก_,.กฅ|'''": : : : :|: : : : |: : :กฟ
''" กฟ :;;rกกjกณ `กฑ กก กผกฝกฝ- l,, -กแŽคกกlกฒกฒกฒ_,.กฅ: : : :lกฟ
กก/:::::;;;;;;;:`::::::lกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/ :;;r กณกณ กก |_กฒกฒกฒกฒl
กก|::::::::;;;;;;;;:::::::lกก กก กก กก กก กกกก ฃ์:::;;;;;` ::|กกฃ์กกกก/!: ::::: : : ฃ์
กก 'Žค:_กก'''' กกฅฮกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกlกก ''''กกŽษกก| กก/::|: ::::: : : .lกกกกกกกกฒฤฐฆคตคฯคศคโคซคฏกขถปคฮป๖คฯธภคฆคสคกคสคฮควคนกฃ
::::::::..กกกฑกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก ` กผ 'กกกกกก,'::::::|: :::: : : :.ฃ์
::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,กกกกกกกก..::::::::::::..l::::::::|: .:: : : : :|
::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก:::::::::::::::::::|::::::::|: ::: : : : :|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก::::::::::::::: l:l::::::|: :: : : : :.|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกก กกกก /::|:::::|: : : : : : :|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก, '::::::|:::::|: : : : : : :|
`กกกขกกกกกกกก ขพŽฦกแกแกผกพ-กกกกกกกก ,กกŽฒ::::|:::::|:::::|: : : : : : ::|

214 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/13(ฟๅ) 00:14:53 ID:TI/43Q3I
กก|กฒ__กก
กก|กกกก กภกกกกกกกกกกคขคคคฤค้กข
กก|กก ,ฅฮกก กภ
กก|กกกส กกหฃ๕ กภกกกกคคครคฟคคฒฟค๒ฯรคทคฦค๋ค๓คภกฉ
กก|ฟอ__กหกกกกกกกก|
กก|ขกญกกกกกก กฟ
(ขกผจก'กกกหกกกกกกกก /กญกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภ
.กกกกกก /กกกกกกกกกกกกกกกก กขกกกณ.กกกณ กภกก Žอ
กกกกกก/กกกกกกกกกกกกกก|กกกก !กกกก|กกกก|กก |กกกกŽอ
.กกกก ก์.| กก |กก l กก |!กกŽฐ|ฅา.ลอฃฬ..กืกฑกกกกกกŽส
กกกกกรกก| กก |กก l/กฟ กฑกกŽจfŽมŽสŽะ!กก! กก กก กก iกกกกฅมฅ้
กกกกจฆกพ:ฃฬ..ลอคฏกญŽจŽมŽสกกกกกกืตค๊ |กก|กกกกกกกกกก|
กกกก กก กก กก กณ.Žอืตค๊ 'กกกกกกกก / /กกกก กก กก |
กกกกกกกกกกกกกกกกกณŽสกข riขฃ่กก.Žฒ / !กกกก กก กก |
กกกกกก กก กก กก กก ขหกฎ{กฒ_/กญกฑ ฅศ.|กกกกกกกกกก |
กกกกกกกกกก กก กก กก |กก/::::/ กก กก |:.:lกก./กกกกกกกร
กกกกกกกกกก กก กก กก |ŽฒfŽฦ7กกกกกกกก|:.:| /กก กก กก l
กกกกกกกกกก กก กก กก Žฤกา::/กกกก /กฟ.:.:j.ก์กกกกกกกกl
กกกกกกกกกก กก กก กก |::::Žฯกญ|__/_:.:.:.:./กก กก กก กก Žสกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก::|
กกกกกก กก กก กก กก กก กก กฒกฒกฒ กกกกกกกกกกกก::|กกกก กกกกกกคษคฆคทคฟค๓ควคนคฮกฉ
กก กก กก กก กก กก กก กฟกก กก กกกกกภกกกกกกกกกก::|
กก กก กก กก กก กก กฟ .uกกกกกฟกกกก!Žคกภกก กกกก::|
กกกกกกกกกก กก กฟกกกกกก กสก๛กหกก กสก๛กห กภกกกก::|
กกกกกกกกกกกกกก| กก .uกกกก กกกส__ฟอ__กหกก กก| กก:::|
กกกกกกกกกกกกกกกภกกกกกกกก กกกฎข กญ.uกกกฟกกกก:::|กกกกกกกกกกค฿คฃกขรฏคซคหธซค้ค์คฦค๋ตคคฌคทคฟควคนคฌกข
กก,r'ขกฑกฑกฑกฑกฑกกกกกกกกกกกกกกกฑกฑกฑขŽฃ้|กกกกกกกกตคคฮคปคคคภครคฟคฮควคน
กสกฒ,r'กฑกฑกฑกฑ|กกกกกกกกกกกกกกกก|กฑกฑกฑ(,กฒ|

215 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/13(ฟๅ) 00:15:48 ID:TI/43Q3I
กกกกกก กกกกกก กกกกกก.กฅ-กพฐ์กฤกพ- กฅ.. กฒ_
กกกกกกกกกกกก .กก กญกกกก กกกก..กกกก-ŽอŽฏกผกพ=Žะกฎกณกข
.กก กก กก กฟกกกกกก กไ'"กญกกกกกกกกกก`ฅฅหŽฦฅห กไกผ-Žค
กกกกกกกฟกกกกกก กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กฎกกกกกกกกกณ
กกกก 'กก กกกกกก'กกกกกกกกกกกกกกกกกก ฃ์กกกกกกกกกกกกกกŽอกกกกกกกกกณ
.กก/กกกก กก /กกกกกกกก กก กก ก์กก |กกกกกกกกกกกกกกกก'.กกกกกก กก '
กก' กกกกกก /กกกกกกกกกก กกกก {กกกก/|
.ก์กก กก .ก์กกกกกก กก กก /.iกกกท |กกกกกก กก กก iกกกกกกกกกก'กกกกกก'.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/กกŽฺกฎŽฐกพฅศŽคฃ์กกกกกก กก } กกŽส กก กก .กก กก ,
กกกก กก.ก์กกกกกกกก l กก ก์_.ฅฃะกฅ฿Žค |กก กก กก ฟอฅฮ |กกกกกกกกกก กก ,
กกกกกก iกกกกกกกก กก ฃ์กก .!กทฅเ:::(_.Ž฿กณฃ์กณกกกก /r=ฅ฿ฃ๖|กก/กก .'กกกกกกกกกกกก คทคซคทคณคฮฦถทขกขหล๖คหปฤวฐควคนค๏
กกกกกก ฃ์กก lกก กก กก กก {กวกก{คท:::Žษ}กก กก กณกฟ |:::(_Ž฿V Žฒกกกกก์ฃ์กกกก.ก์
กกกกกก |กก l กก กก กก กณlกก ืต::::ฅฝกก กก กก กก ฃ่::::} }/ lกก/กก/l กก/กกกกกกคปครคซคฏษ๗ณสคฮคขค๋ฦถทขควคนคฮคหหโนคธคใคสคคคสค๓คฦ
.กกกกกก กกขสกกกก กก กก ะฆกก::::::::::กกกกกก กก ,กกฅาŽฟ ŽฒกกŽฺก์/ .ฃ์กกก์
กกขสกกV กกกณกก กก ŽฤŽค กก กภกกกกกกกกกกกกกกกก::::::::: iกกกกกก/ กก}/
ฃึ กก'.กกกกกกกกกณ. กก| คุกกกกกกกกกกกก กก 'กว กก กก . ก์กก. ก์ ฅฮ
กกกกกกขหกภฅฯกกกภ| lกกกกกณกกกกกกกกกกกกกกกกกกฅค กก กฟ
กกกกกกกก กก กก กณ/กภ|กกกกกกกก`กก.._ กกกกrกใ[กกกกกฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกก___กืกกกก กก กกกึ กก กก Žฺ'^ l กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกาำกกกอกกกกกก กก ฅษฅ฿Žคกกกกกก กญ
กกกกกกกก กก กก /กก กฎกไกก กก กก | กก )กักก กก/กก/กกกฟ กก กก กก/กกกก กกกกกก /.:::กกกก กก กกกกกก :::::::::::::::::::: กภ::::::กภ
.กก /กก/กก.' กก:::/กกกก /กกกก/กกกกกก ' :::กกกกกกกกกกกกกกกก:::::::::::กณ.กภ:::: กภ::::::กภ:
กก/กก/กก/ กก :/กกกก::/กกกก.'กกกกกก::::!:::กกกกกกกก !กกกกกกกก ' . :::::: กภกภ::::::กภ::::::กต
กก Vกก / กก::/กก :::vกกกก:::ก์ กก :::: !::กกกกกกกก |!: กกกก กกกก! ::::::::::ะฆ:::กภ::::::กภ:
กก/กก /กก.::vกกกก:::/กกกก:::l กกกก :::::::|:: กกกกกกกกŽส::. กก กกกก ! :::::::::::::::l::::::::กภ::::::>
กก กไi!กก::/ กก ::::lกกกก::::::|กกกก ::::::::Žสกกกกกกกก | |::กกกกกกกก l :::::::::::::: |:::::::::::::กต
กกกกกก กไl_ กก :: :| กกกก:::,|..กฅ === ziกกกกกกกก |ฅฃ==== กพ-Žส :::::::::::: |:::: ฅค
กกกกกกกกกกกกกผกพi |กกกก ::::|กกกก:::::::::| | กก กกกก | |:: กก กกกก | | :::::::::ฅฮŽฺ' :: !กกกก ณฮคซคหคฝคฆคสคฮควคนกฃคณคฮฦถทขคฌหโนฒฝคนค์คะ
กกกกกกกกกกกกกก |lกก` กผฅศ lกฑกฑกฑกกกฑกฑกฑ จฆ กพ จกกพจฅŽฺฅค:i:::::::::::::::|
กกกกกกกกกกกกกก |lกก:::|:::ฅฯ|กถขแขแขแกตกกกกกกกก กก ฅ฿ขแขแขแฅค::| :::::::::::::|กกกก คณคฆคทคฦฬ๎ฮษหโสชค๒ผํค๋ษฌอืคโฬตคคควคนคท
กกกกกกกกกกกกกก |lกก:::|! :::::lกกกกกกกกกก กกกฒ กก __กกกกกกกกกกกกกกกก|:Žส ::::::::::::l
กกกกกกกกกกกกกก |lกก:::|! :::::ฟอ. กก กกrกก_ กกกวกฒ กก__)กกกก กกกก ,. |กก|:::::::::::::|กกกก ยผคหคโอ๘ฑืคฌควค๋ค๏ควฮษคคป๖คบคฏคแคสคฮควคนคฌกฤกฤ
กกกกกกกกกกกกกก |กก::::|!:::::::::::::กกกไ กพกกกข_ :.:.:.:.:กณกก|กกกกกกฅฃ..i::::|กก|:::::::::::::l
กกกกกกกกกกกกกก |กก::::|:::::::::::::: / กก-กฝ- Žั _ :. . - !กกกญกก |:::i::::|กก|:::::::::::::l
กกกกกกกกกกกกกก |กก::::|:::::::::::::: กำกก ' ขกก Žคฅฮ: : : :..:| กก กก กภ:: |กกl :::::::::: |
กกกกกกกกกกกกกก |กก::::|::::::::::::: iกกกกฅฃ:.ข_ กญ:zŽงrt : :|กกกกกกกกกกY|กก|:::::::::::::|

216 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/13(ฟๅ) 00:16:20 ID:TI/43Q3I
กกกกกกกกกกกกกกกฟ -กพ 'กฏกฏกณ กฒกฒ::::::::::::กฎะฆกข
กกกกกกกกกก กฟ'กญกกกกกกกกกกกกกณกกกก กฎ ะฆ กข::::::กไกพ
กกกกกกกกกฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กญ
กกกก กฟกกกกกก_กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กณ
.กก /กกกกกกกฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก '.กกกก.จจ
กก/กกกกกฟ.กกกกกก /กกกกกก/กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก '.กกกก !
./กก กท กก กก กก !กกกก,ฅค กก กก กก กก กก Žคกก กก กก กก กก กก ! : . !
iกก กทกกกกกกกกกก !กก / .lกกกกกกกกกกกกกกกก !กก กก กก กก กก กก ! :กกl
กก/ !กกกกกกกกกกกกฅศŽค{กก !กก!กกกกกกกกกกกกŽจกก กก !กกกกกกกก Žคกกl: : :j
. lกกlกก. :กกกกกกกก|! rปฐŽะŽค |กกกก ,ฅค กฟ |กกกก Žษกกกกกกกก : ! :l : /
/กก !: : : :ศฌ.กก 1/!กฌกกiฅศฃฑกก /ลอ=กแกโกโฅศiกกกก :กก: :! :! /
กกกก กข: :i!: : ะฆŽค! 1 กฃj!กกกฎขหฅฮฅฃฦใฒฤฅแคฏj./กก . : : . /:/Žฟ
กกกกกก'.: lŽส: : : :!กำ`กฎŽฦกญกกกก กก กกlกกกก ฃฑกกXกำ . : : :ฅฮ/:/
กกกกกก '.:|กกกำกข: !ฅฯกกกกกก,กกกกกก ืตzfฅฝ ฅฮกญ:_: :ฅฃกญ /:/
กกกกกก,.กใกฎกณกณ:lกกกกะฆกข- Žคกกกกกก กฑกฎฅี กญ /: :กฟŽฺ
กกกก/rกฝ Žคกณ กภกกกกกณ. ะฆ_กกกก-จจ "กญกก ./ฅค กหกกกกกกกกกกกกกกกกกกคตครคญคฮฅโฅ๓ฅนฅฟกผคไครคัค๊บกฝ่คห
.กก/กญกกกกกก.กภกภกภกก กณirกฝกฝกพจฉกกกก ฅฮกฟ.ฟอ
กก!กกกกกก กก กก ŽฤŽคกณ.กณกข กณฅหฅหŽฦ1กกกฟกฟกฟกก j กก กก กก กกกกกกกกฦจคฒคณค๓คภค๓ควคทค็คฆคซกฉ
ฅฮ กก กก กก กก !กณ กณ ะฆะฆ-กณกกกกjกฟ'_กญฅคŽษกก ./
กก กก กก กก กก lกก กณกกกฎ Žฐ- ฅ฿กณ /กฟกก, ฅคกกกก !
กกกกกกกกกกกกกกŽษกกกกกกะฆกกกกกกกกฟๅกกฅฮ กก !กกกกŽษ


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก_ _กฒกฒ
กกกกกกกกกกกกกกกกฅฃ' กฏ::::::::::::::::::::::กฏ `..,.
กกกกกกกกกกกฟ::/::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กภ
กกกกกกกก /:::::/:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กณ
กกกกกกกก':::::: '::::::::':::::|:::::::|| ::|:::|::::::| :::|:::::::::'.
กกกกกกกก|::::: |::::::::|:::::|:::::::|l::::|:::|::::::| :::|::::::::::|
กกกกกกกก|::::::||:::::::||::::|:::::::|l::::|:::|::::::| :::| :::::|::|
กกกกกกกก|::::::||:::::::|j::_|กณ:;::กณLกตกต-L::j::__:Žษ |
กกกกกกกก ร๚::Tกฑกฒ _กกกฑกก,. .ฦ๓..Žค |:::Žฺ' : |กกกก คษครคมคหคทคํคณค๓คสคชฒฝคฑคฌฝะคฝคฆคสฦถทข
กกกกกกกกกก|::ŽสlŽฒกญ{rtŽส กก กก กก|t.Žฏl Žุi:::::::|::::|
กกกกกกกกกก|:::|:Žส::::กฎ กญกก กคกกกก กฎ ::: ,Žส::::::|::::|กกกก ฦค๋คสค๓คฦคดคแค๓คสคฮควคนกฃ
กกกกกกกกกก|:::|::: กตกกกกกกกกกกกกกกกก .Žฒ:::::::::|::::|
กกกกกกกกกก|:::|:::::|:::กไ .._กก` กก_ ฅฃ!::|::::::::::|::::|
กกกกกกกกกก|:::|:::::|::i::::rกผvฦ๓zกพ ฅห}|::::::::::|::::|
กกกกกกกกกก|:::|:::::V กึ|: :_:.Žฬ-<:_:Žฐ:/l|::::::::ขส::|
กกกกกกกกกก|::ขส ::| |;;|V:_/| | :`:YกกŽฒ::::::::|กณl:!

217 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/13(ฟๅ) 00:16:39 ID:tJoWjA/Q
ฅฟฅึฅ๓ฅอปืคคฝะคทคฟ

218 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/13(ฟๅ) 00:16:46 ID:TI/43Q3I
|กฒ__กกกก กก กก กก กก คฟคทคซคหคฝคฆควคนค๏
|กกกก กภ
|กก ,ฅฮกก กภกกกกกกกกกกคโคฆคชฒศคหตขค๋คฮควคนกฃ
|กกกส กกหฃ๕ กภ
|ฟอ__กหกกกกกกกก|
|ขกญกกกกกก กฟ
ขกผจก'กกกห


|กฒ__
|กกกก กภ
|กก ,ฅฮกก กภ
|กกกส กกหฃ๕ กภ
|ฟอ__กหกกกกกกกก|กกกฤกฤกฤกฤ
|ขกญกกกกกก กฟ
ขกผจก'กกกห


|กฒ__
|กกกก กภ
|กก ,ฅฮกก กภ
|กกกส กกหฃ๕ กภกกคษคฆคไค้คคครคฟค฿คฟคคคภคส
|ฟอ__กหกกกกกกกก|
|ขกญกกกกกก กฟ
ขกผจก'กกกห

219 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/13(ฟๅ) 00:17:15 ID:TI/43Q3I
กกกก กก กก กก กฒกฒ__
กก กก กก กกกฟกกกก กก กภ
.กกกก กกกฟกกกกกกกกกกกกกกกภ
.กกกกกฟกกกฟกหกกฅฮ ' กกกณŽคกกกภ
กกกก|กกกฟ .Žฒ 'กสกผกหกกกสกผกหกกu|กกกก คีคฅกฤกฤ
.กกกก /,'บอ.Žะ).กกกส__ฟอ__กหกก กฟ
.กกกก |กกกๆŽผ'กกกกกฎ ขกญ กก กภ
กกกฟกภกกกณ กกกกกกกกกกกกกกกกกกกณ


กกกก กก กก กก กฒกฒ__
กก กก กก กกกฟกกกก กก กภ
.กกกก กกกฟกกกกกกกกกกกกกกกภ
.กกกกกฟกกกฟกหกกฅฮ ' กกกณŽคกกกภกกกกคคคฏค้ฒหคภครคฟคศคคคจฟอคหถแคลคฏคสค๓คฦ
กกกก|กกกฟ .Žฒ '=กฆ=กกกก=กฆ=กกu|
กก กก /,'บอ.Žะ)กกกส__ฟอ__กหกกกฟกกกกธซคฤคซครคฦฝฑคคคซคซครคฦคญคฟค้
.กกกก |กกกๆŽผ'กกกกกฎ ขกญ กก กภ
กกกฟกภกกกณ กกกกกกกกกกกกกกกกกกกณ คษคฆคนค๋ค๓คภค่ผซสฌกฤกฤ


..กกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกฟกกกฝกกกก-กภ
.กกกก.กกกฟกก กสกกห กกกสกกหกกกกกกคฝค์คหคทคฦคโหโนคศคซ
กกกกกฟกกกกกกกก กส__ฟอ__กหกกกภ
กกกก|กกกกกกกก กกกกกฎ ขกญกกกกกก|กก ฐีฬฃคฮสฌคซค้คสคคป๖ธภครคฦคฟคฑคษ
.กกกกกภกกกกกกกกกก กกกกกกกก กฟ
.กกกกกกฅฮกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภกกกกฒฟคฮป๖คสค๓คภคํคสกฃ
กกกฟกญกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกณ


กกกก กก กก กก กฒกฒ__
กก กก กก กกกฟกกกก กก กภ
.กกกก กกกฟกกกกกกกกกกกกกกกภ
.กกกกกฟกกกฟกหกกฅฮ ' กกกณŽคกกกภ
กกกก|กกกฟ .Žฒ 'กสกผกหกกกสกผกหกกu|กกคคกกขผซสฌคหคฯดุทธคสคคป๖คซกฤกฤ
.กกกก /,'บอ.Žะ).กกกส__ฟอ__กหกก กฟ
.กกกก |กกกๆŽผ'กกกกกฎ ขกญ กก กภ
กกกฟกภกกกณ กกกกกกกกกกกกกกกกกกกณ

220 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/13(ฟๅ) 00:18:03 ID:TI/43Q3I
กกกกกก กกกก กกกกกฟ:::กก กก กกกภ
กกกกกกกกกก กกกฟ::::::::::กกกกกกกกกกกภ
กกกก กกกก กฟ:::::::::: กกกกกกกกกกกกกก กภ
กกกกกกกกกก|:::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกก|กกคตคฦกขฐลคคฐลคคฒๆคฌฒศคหตขค๋คศคทคคนคซ
กกกกกก กฟข::::::::: กกกกกกกกกกขกณกฟ
กกกกกก/::::::::::::กกกกกกกกกกกกกก กก กก กภ
กกกก/::::::::::::::กกกกกกกกกกกก กกกกกกกภกกกณกกŽถŽŽป


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกกกกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกก/กกกกจกกกกกกกกกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกก'กกกสกกหกกกกกกกกกกกก กภ
กกกกกกกกกกกกกสฃ์Žค__กหกกกกกกกกกกกกกกกกกก |กกกกค๓กฉฒฟคซยญธตคหตควคฌกฉ
กกกกกกกกกกกกกกขกญกกกกกกกกกกกกกกกก กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกฎฃ์กกกกกกกกกกกกกกกกกก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกฃ์กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภ


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒกฒกกกกกกกฒกฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกก กกกกกภกฟกก กกกกกก กก กภกกกกกกกกกกกก กพ-Žค
กกกกกกกกกกŽค-กพ กกกกกฟขกกกก ขกกกกกก กกกกกกกกขกกกก ขกภกกกกกก__กฒ,ฅฮ-Žค
กกกกกกŽค- !Žค,กฒ_กฟกสก กหกกกสก กหกก ืฤกกกก กส กกหกกกส กกหกณกกกกกก __กฒ,ฅฮ
กกกกกก!Žค,กฒ__กกlกกกกกส__ฟอ__กหกกกก กกกกกก กกกกกกกกกส__ฟอ__กหกก กก|
กกกกกกกกกกกกกกกกกภกกกฎข กญกกกกกกกกกกืฤกกกกกกกกกก ขกญ กก กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกก/กกกกกกกก กก กก กก กกกกกกกกกกกกกกกก กก กกกณ


กกกกกกกกกกกกกฒกฒ__
กกกกกกกกกฟกกกกกกกกกภ
กกกก กฟกก กก กก กก กก กภ
กกกฟกกกกกก กฝกกกก กผกก กภ
กก|กกกกกกกกกสกกห กกกสกกห กก|กกกฤกฤกฤกฤ
กกกภกกกกกกกกกส__ฟอ__กหกก กฟ
กกกกฅฮกกกกกกกกกฎ ขกญ กก กภ
กฟกญกก กกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกณ

221 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/13(ฟๅ) 00:18:20 ID:TI/43Q3I
จฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,;'" ;,กกกกกกกกกกกก ,,
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ,;'"กกกก;,กกกกกกกก,,;''" ,;i
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,,;;''""กกกก ''"""ŽŽ,,;''กกกก ,;;i
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,,;;'"กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก..,;;;'
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ,;' กกกกฃฯกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽ;,กกกกกกกกกก,,,
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ;,กก กก""กกกกกกกก กก ก๛กกกกกกกกกก;; กก กกกก;;'กกŽ;,
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก Ž;,กก กกกกi"กณกกกก กก'""กก ก๖กกกก,;' กกกกกก Ž;,กกกกŽ;,
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽŽ:::::...กก`Žฐ'กกกกกกกกกกกกกกกกกก,,;' กกกกกกกกกก Ž;,กกกกŽ;,
กกกกคสค๓คภกฉคณคฮวญกฉกกกกกกกกกกŽ::::::.......กกกกกกกกกกกก,,,;;;:::'";กกกกกกกกกกกกกก;;กกกก;;
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ;';:::..กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽ::,,.กกกกกกกก ,;'กกกก,;'
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก Ž;กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽ::,,.กกกก,;'กกกก,;'
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก Ž;,กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽ:;,กก;,กกกก,;'
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽ;,กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก, กกกกŽ;,,.;กก ;;
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก Ž;;,กกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกกก ,;'"กกกกกกกก ;;กก,;
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกก ;;'Ž;;,,.กกกกกกกกกก;กกกกกกกก,;'กกกกกกกกกกกก ;; ;;
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ;;' กก::Ž;;::::::....กก;;' กกกกกก;;;,กกกกกกกกกกกกกก,;;
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก;;'กกกก:::,;;Ž;::::::::;;'กกกกกก,;;::::;, ,,,,... .กกกก.,,,;;''
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก;;", ,กก::,;;'กกกกŽ:;;", , กก,;;';;''""กกกก ,,,,,,,,...;;:''
จฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจก

222 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/13(ฟๅ) 00:18:39 ID:TI/43Q3I

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกว๒๑ฝฦฌคฯฟอฮเภไฬวคฮฬดค๒ธซค๋
.ยณคฏ

223 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/13(ฟๅ) 00:27:10 ID:eHaJm.Vs
ฒตฒต
คตค้คสค๋ษินฌคฮปฯคค๊คซฮนฯฉคฮองคศคสค๋คซกฤกฤ

224 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/13(ฟๅ) 00:31:58 ID:35nRNXHY
ฒต

225 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/13(ฟๅ) 00:35:29 ID:e98EVrPM
ฒต
คณค์คซค้คษคฆคสค๋คซภ่คฌตคคหคสค๋คสคก

226 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/13(ฟๅ) 00:39:39 ID:ZO/ANco2
ฒต
คสค๓คภคซคนคดคคฬพบ๎คหคสค๊คฝคฆคสอฝดถ

227 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/13(ฟๅ) 00:40:56 ID:TuZ1ijtQ
ฒต
ปเคฬป๖คโฝะอ่คสคคครคฦคฮคฯฒฟค่ค๊คโคทค๓คษคคคส

228 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/13(ฟๅ) 13:11:10 ID:FchZdx8U
ฒต

229 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/13(ฟๅ) 17:27:56 ID:OIH0GhBI
พๅควธภครคฦค๋ฟอคคครคฟคฑคษคต
ฅฅธควคไค๋ษืกสฬพฬตคทคฮผ็ฟอธ๘กหคฯกึฟอดึคหทะธณรอค๒ฤ๓ถกคนค๋ยธบ฿กืคศคทคฦธฦคะค์คฟค๓คธคใคสคคคซคณค์กฉ

230 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/13(ฟๅ) 22:44:46 ID:W0pZF0UY
ฦอคญอ๎คศคททฟคฮณซปฯคซคฤฮฏคแคหปดึค๒คศค๋ฅฟฅคฅืคซกฤกฤ
คณคฆคคคฆฯรคฯบวธๅคควฐ์ณ็ควฤ๓ผจคทคสคคกขฯขบสผฐผ่ค๋คศถฒคํคทคฏฅฯกผฅษฅ๋พๅคฌค๋คฮค่คอกฃ
บวฝ้คฮฅซฅฟฅ๋ฅทฅนษ๔สฌคหปครคฦคคคฏคควคหณคซค๋ปดึคฌคชคชค่คฝฐ์ฝตดึกสทะธณยงกหฑคจค๋คศกข
ู๚คแคนคฎคฦภค์ค๋กสคฝคทคฦหฝค์ค๋กหฦษผิคฌย็ฮฬศฏภธคนค๋คณคศคหคสค๋กฃ
คคขคฝค๊คใคฝคฆคภกขตฅนฅฟกผฅศคสพฎภโค๒บวธๅคควฦษค฿ภฺค๋คฮคหอืคนค๋ปดึคฯหอ่คปคคคผคคฟ๔ปดึคสค๓คภคซค้กฃ
ตกนฅนฅศฅ์ฅนคสลธณซคหคฤคญน็ครคฦคฏค์ค๋ปดึคฯคฝค๓คสคหฤนคฏคสคคกฃ

ฯขบดึณึคโฝลอืกขดึค๒ถ๕คฑคนคฎค๋คศกฝกฝรๆฐ์ฦคฌธยลูคซคสกฉกฝกฝฦษผิดึควคฮนอปกคฌหฝม๖คทคฦกข
>>1คฌมฤ๊คทคฦคฟฯรคฮถฺคศณฐค์คฟสธคหฐ๕พคฌธวฤ๊คตค์คฦคทคคฆค่คฆคหคโคสค๋กฃ
คณคฆคสค๋คศคฝคฮยะฑควฅทฅสฅ๊ฅชค๒ถสคฒค๋คซกขธตคฮฯฉภค๒ฟสค๓ควษิษพคฮอ๒ค๒ณะธ็คนค๋คซคหคสครคฦคทคคฆกฃ

มํคธคฦทวผจศวฯขบกขมคทคฦฐ์ฒ๓คฮล๊ฒผคหดคค์ค๋พ๐ส๓ฮฬคฮพฏคสคคคไค๋ษืฅนฅ์ควคไค๋คฮคฯฦ๑คทคคย๊บเกฃ
คษคฆพ่ค๊ภฺค๋คฮคซดยิคทคฦค฿คฦคชค๊คคนกขด่ฤฅครคฦคฏคภคตคคคคปกฃกกคปคแคฦภคณฆดัฤฯคแค๋คฏค้คคคควคฯยณคคคฦอ฿คทคคควคนกขคฯคคกฃ

231 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/13(ฟๅ) 23:55:56 ID:pGwYQs4o
>>230
ปบถศควอ๊คเ

232 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/13(ฟๅ) 23:59:35 ID:vAzehBAo
ฑตลธณซค๒
ฐ๚ครฤฅค๊คนคฎค๋คศ
ฦษผิคฌฦจคฒค๋

233 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/14(ฬฺ) 02:10:00 ID:t4xGau9c
คภคฌบวฝ้คซค้ตคฮพ์น็คฯคฝค์ค๒ณะธ็ควอ่ค๋ฦษผิคฌยฟคคคฮควฐ์ณตคหธภคจคสคคๆซฃ๗

234 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/14(ฬฺ) 02:21:24 ID:I6HkG.es
อืคนค๋คหกขคมค็คคฐฟงบ๎คภคฑคษณงดยิคทคฦค๋ครคฦป๖ควคทค็กฉ
บฃธๅนำค์คสคคคณคศคฮค฿ตงค๊คคนกฃ

235 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/14(ฬฺ) 02:54:58 ID:Vrx5j2uI
>>231
ฒถออคมคใค๓คฮคฟคแคห
ฅฌฅ๓ฅฌฅ๓ยณคญค๒พๅคฒคํ
คธคใคสคคคศฤูคนคพ

236 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/14(ฬฺ) 20:09:16 ID:nsCQY35E
ฅขฅษฅะฅคฅถกผออคสค๓คซคหษ้คฑคสคคควคอ
ณฺคทค฿คหคทคฦค๋

237 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/14(ฬฺ) 23:10:51 ID:CXvHGr6U

กพกพจกจกจกกกกกจกจกจกจกกกกกกกจกจกกพกพกกกพกกจกกพกพกพกพกกกกกกจก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจฃจกจกจกจกจกจกจกจกจกจค
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจขคอคงกขคชส์คตค๓กกกกกกกก.จข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจฆจกจกจกจกจกจกจกจกจกจฅ


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจฃจกจกจกจกจกจกจกจกจค
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจขคษคฆคทคฟคฮกฉกกกกกกกกจข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจฆจกจกจกจกจกจกจกจกจฅ
กพกพจกจกจกกกกกจกจกจกจกกกกกกกจกจกกพกพกกกพกกจกกพกพกพกพกกกกกกจก

238 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/14(ฬฺ) 23:11:14 ID:CXvHGr6U

กพกพจกจกจกกกกกจกจกจกจกกกกกกกจกจกกพกพกกกพกกจกกพกพกพกพกกกกกกจกจกจกจกจกกพกพจกจกจกกกกกจกจกจกจกกกกกกพ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก จฃจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจค
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก จขวญคฌต๏คสคคค๓คภกฃคษคณคหคโกก กก .จข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก จฆจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจฅ

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก จฃจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจค
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก จขคขคกกขคขคฮพฒฒผคหคคคฟฬ๎ฮษวญกขคขคฮวญคสค้ผฮคฦคคทคฟกฃกกกกกก..จข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก จฆจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจฅ
กพกพจกจกจกกกกกจกจกจกจกกกกกกกจกจกกพกพกกกพกกจกกพกพกพกพกกกกกกจกจกจกจกจกกพกพจกจกจกกกกกจกจกจกจกกกกกกพ

239 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/14(ฬฺ) 23:11:36 ID:CXvHGr6U

กพกพจกจกจกกกกกจกจกจกจกกกกกกกจกจกกพกพกกกพกกจกกพกพกพกพกกกกกกจกจกจกจกจกกพกพจกจกจกกกกกจกจกจกจกกกกกกพ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก จฃจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจค
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก จขผฮคฦคฟกฉคฝค๓คสกฤกฤคขคคคฤคฯปาถกค๒ปบค๓คภคะคซค๊กกกก....จข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก จขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก จข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก จขคสคฮคหกขคษคฆคทคฦผฮคฦคมคใครคฟคฮกฉกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก จฆจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจฅ

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก จฃจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจค
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก จขปาถกค๒ปบค๓คภคศคซปบคคสคคคศคซดุทธคสคคคฮกกกกกกกก .จข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก จขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก..จข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก จขคขคฮคคฒศคหต๏คตคปคฟค้ฝปค฿คฤคคคมคใคฆควคทค็กก กก .จข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก จฆจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจฅ


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก จฃจกจกจกจกจกจกจกจกจค
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก จขคฝค๓คสกฤกฤกฤกกกกกก.จข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก จฆจกจกจกจกจกจกจกจกจฅ

กพกพจกจกจกกกกกจกจกจกจกกกกกกกจกจกกพกพกกกพกกจกกพกพกพกพกกกกกกจกจกจกจกจกกพกพจกจกจกกกกกจกจกจกจกกกกกกพ

240 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/14(ฬฺ) 23:11:57 ID:CXvHGr6U

กพกพจกจกจกกกกกจกจกจกจกกกกกกกจกจกกพกพกกกพกกจกกพกพกพกพกกกกกกจกจกจกจกจกกพกพจกจกจกกกกกจกจกจกจกกกกกกพ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก จฃจกจกจกจกจกจกจกจค
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก จขกฤกฤกฤกฤกฤกก กก จข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก จฆจกจกจกจกจกจกจกจฅ


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก จฃจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจค
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก จขคอคงกขคชส์คตค๓กฤกฤกกกกกกกก.จข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก จฆจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจฅ


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก จฃจกจกจกจกจกจค
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก จขคสคหกฉกก กก .จข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก จฆจกจกจกจกจกจฅ


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก จฃจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจค
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก จขคฝค์ควคขคคคฤค้คฯฒฟฝ่คหผฮคฦคฟคฮกฉกกกกกก....จข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก จฆจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจฅ


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก จฃจกจกจกจกจกจกจกจกจค
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก จขคขคกกขคขค์คสค้กก กก จข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก จฆจกจกจกจกจกจกจกจกจฅ
กพกพจกจกจกกกกกจกจกจกจกกกกกกกจกจกกพกพกกกพกกจกกพกพกพกพกกกกกกจกจกจกจกจกกพกพจกจกจกกกกกจกจกจกจก

241 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/14(ฬฺ) 23:12:11 ID:CXvHGr6U
กพกพจกจกจกกกกกจกจกจกจกกกกกกกจกจกกพกพกกกพกกจกกพกพกพกพกกกกกกจกจกจกจก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก _ -Žง
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก กก กก __กก-กพกกกญ ฅฮ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,.-กพ Žฦ กก _,. -กพ'กญ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กฟกกกก '' ŽคกฎะฆŽค
กก กก กก กก กก กก กก กก กก กก กก กก กก กฟกกกกกกกก กณกฎกกŽคŽษ
กก กก กก กก กก กก กก กก _Žญ-ŽซกพŽงกกฅข'กญกก กก กก กก ,กกกณฅฮ
กก กก กฒ_,.กก-กฝกก กญกก/กก/กก/กกกกกกกกกกกก กฟ` _ฅฮ
กญกฑกกกกกก กก กก กก กก |กก |กก | กก กก กก _กฟกฎกฑ
กกกกกกกกกก กก กก กก กก |กก |กก |-จจกกกฏ
กก กก กก กก กก กก กก กก 'Žคกก'Žคกก'Žค_j
กกกก กก กก กก กก กก กก กฒ'Žค จช กฏ
กก กก _,.กก-กฝกก กฑ
กก ` กฏกญ
กพกพจกจกจกกกกกจกจกจกจกกกกกกกจกจกกพกพกกกพกกจกกพกพกพกพกกกกกกจกจกจกจก

242 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/14(ฬฺ) 23:12:36 ID:CXvHGr6U
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจฃจกจกจกจกจกจค
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจขคขคฝคณกกกก.....จข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจฆจกจกจกจกจกจฅ
..

243 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/14(ฬฺ) 23:12:53 ID:CXvHGr6U
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กกกฟ::::กฑกฑกกกภ: ::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |กภ:::::::::::::::กกกฟ| ::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กก|กกกกกฑกฑกกกก|::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::|กกกกกกกกกกกก|:::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::|กก..กก กกกกกก|:::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กภกฒกฒกฟ:::::::::::::::::::::::::::

244 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/14(ฬฺ) 23:13:13 ID:CXvHGr6U
กพกพจกจกจกกกกกจกจกจกจกกกกกกกจกจกกพกพกกกพกกจกกพกพกพกพกกกกกกจกจกจกจกจกกพกพจกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจฃจกจกจกจกจกจกจกจกจกจค
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจขกฤกฤกฤกฤกฤกฤกฤกก กก จข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจฆจกจกจกจกจกจกจกจกจกจฅ
.กพกพจกจกจกกกกกจกจกจกจกกกกกกกจกจกกพกพกกกพกกจกกพกพกพกพกกกกกกจกจกจกจกจกกพกพจก

245 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/14(ฬฺ) 23:13:30 ID:CXvHGr6U
กพกพจกจกจกกกกกจกจกจกจกกกกกกกจกจกกพกพกกกพกกจกกพกพกพกพกกกกกกจกจกจกจกจกกพกพจกจกจกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจฃจกจกจกจกจกจกจกจค
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจขกกกกฅดฅ฿กฤศขกฉกก..จข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจฆจกจกจกจกจกจกจกจฅ
กพกพจกจกจกกกกกจกจกจกจกกกกกกกจกจกกพกพกกกพกกจกกพกพกพกพกกกกกกจกจกจกจกจกกพกพจกจก.

246 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/14(ฬฺ) 23:13:49 ID:CXvHGr6U

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกว๒๑ฝฦฌคฯฟอฮเภไฬวคฮฬดค๒ธซค๋
.

247 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/14(ฬฺ) 23:14:13 ID:CXvHGr6U
กกกกกกกก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกฟกกกกกกกกกกกภ
กก กฟกกกกจกกก กก จกกภ
กฟ กกกกกพ=กฆ=กพกกกพ=กฆ= กภ
|กก กกกก กก กส__ฟอ__กหกก กก |
กภกกกกกกกกกกกฎ ขกญ กก ,กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ขสขส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (Ž฿กผŽ฿*)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|กก ขภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กส,,กกกกกห
กก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กก กฟกกกกจกกก กก จกกภ
กฟ กก กส=กฆ=กห กกกส=กฆ=กหกภ
|กก กกกก กก กส__ฟอ__กหกก กก |กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ขสขส
กภกกกก กกกก กฎ ขกญกก กกกฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (Ž฿กผŽ฿*)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |กก ขภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกส,,กกกกกห
กกกกกกกกกก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกกuกกกภกกกกฟอ
กกกกกกกก กกกฟกกกกกภกก กก กฟกภกกกกคฦ
กกกกกกกกกฟ กกคท กสก๛กห กกกสก๛กห กภกก กากกกกกกกกกกกกกกกก ขสขส
กกกก กก |กกขภกก กก กส__ฟอ__กหกก J |กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(Ž฿กผŽ฿*)
กกกกกกกกกภกกกกuกกกก กฎขกญกก กกกฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(|กกกกU
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|กกกก |
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกคทกญ Jกกฅนฅร

248 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/14(ฬฺ) 23:14:31 ID:CXvHGr6U
กกกกกกกก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกฟกกกกกกกกกกกภ
กก กฟกกกกจกกก กก จกกภ
กฟ กกกกกพ=กฆ=กพกกกพ=กฆ= กภ
|กก กกกก กก กส__ฟอ__กหกก กก |
กภกกกกกกกกกกกฎ ขกญ กก ,กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ขสขส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (Ž฿กผŽ฿*)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|กก ขภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กส,,กกกกกหกกฅนฅร


กก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กก กฟกกกกกกกก กก กกกกกภ
กฟ กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภ
|กก กกกกกกกภกกกก ,กฒกกกก |กกกกกฤกฤกฤกฤ
/กกกกฃ๕กก ขมฅฮ ขฟกฝกหกฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขสขส
(กก กภกกกฟ กฒฅฮกก|กก |กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(Ž฿กผŽ฿*)
.กภกกกศกกกกกฟกฒกฒ|กก |กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก |กก ขภ
กกกกกภ กฟกฒกฒกฒ กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกส,,กกกกกหกกกกกกกกกกกกกกกก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกฟกกกก กก กกกภกกŽทŽุŽฏ
กกกกกกกก กกกฟปฐกฒ',!กฎzxฦ๓ กภ
กกกกกกกกกฟ กญกผกฏกพกฎกกกญŽฐกฏกพ''กกกภ
กกกกกกกก|กก กก กก กส__ฟอ__กหกก กกกก |กกกกผซสฌคฯฒฟคโธซคสคซครคฟกฤกฤ
กกกกกกกก กภกก กกกกกญŽฦŽฦกฎ กกกก ,กฟ
กกกก กก /ขกณกก กก กผกพกก กกŽจกณ

249 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/14(ฬฺ) 23:14:47 ID:CXvHGr6U
กกกกกก กก กกกก กกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกก กกกก กกกกกฟ:::กก กก กกกภ
กกกกกกกกกก กกกฟ::::::::::กกกกกกกกกกกภ
กกกก กกกก กฟ:::::::::: กกกกกกกกกกกกกก กภ
กกกกกกกกกก|:::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกก|กกคตคฦกขตขค๋คูกขตขค๋คู
กกกกกก กฟข::::::::: กกกกกกกกกกขกณกฟ
กกกกกก/::::::::::::กกกกกกกกกกกกกก กก กก กภ
กกกก/::::::::::::::กกกกกกกกกกกก กกกกกกกภกกกณกกกก ขสขส
กกกก (Ž฿กผŽ฿*)
กกกกคศกกกกคฤ
กกกกกกกณคศ_กหกม
กกกกกก `ฃส

250 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/14(ฬฺ) 23:15:12 ID:CXvHGr6U
. | .!:::::::กก! |:::::::กก!.|กก ฃึŽกกกกlจขกก lกก|::::::: |กก|::::., .n./::::::: lกกlŽ:::::::::.ฃ์กกกก .lกกขห
:::! !กก:::::::`Ž:::::::กก.!Žขกกกกi n.i .ฃี.กขกก.! ! :::::::.| |:::::.| .|:::::, .iกค ฃ์ lกก::::::: .ฃ์ iŽฤจข:::::.กขŽฏฃ๒
:::lj :::::::กกi:::::กก:.| |:::::::::::::::.|lŽ.กซกกกก| Žญ! U | |กก ljกก กก!|กกจขlกก U:::::::::::::::กฎ l .!::::::: ฃ์ !
.! |กถกก.! .|:::::::ljกก::::::::::::::::::::::กกขห:::::::Uกก::::::::::::::::::::::กก::ljกก::::::::::::::::::::::กก::.lj:::::::::::lj
.| |:::::::l ฃ์::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
. lj:::::::.ljกก::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กฒกฒกฒ_::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: กฟกกกกกกกกกกกภกก::::::::::::::::::::::::::กก::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: /กกกกจกกกกกกกกกกกกภ:::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กก 'กกกสกกหกกกกกกกกกกกก กภ::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กก กสฃ์Žค__กหกกกกกกกกกกกกกกกกกก |กก:::::::::::::::::::::::::กกกกกก ขสขส
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กกกกขกญกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกก::::::::::::::::::::::::::กกกกกก (Ž฿กผŽ฿*)
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กก กฎฃ์กกกกกกกกกกกกกกกกกก กภ:::::::::::::::::::::::::::กกกกกกกกคศกกกกคฤ
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กก ฃ์กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภกก:::::::::::::::::::::::กกกกกกกกกณคศ_กหกม
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก::::::::::::::::::::::กกกกกกกก `ฃส

251 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/14(ฬฺ) 23:15:31 ID:CXvHGr6U
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กฒกฒกฒ_:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: กฟกกกกกกกกกกกภกก::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: /กกกกจกกกกกกกกกกกกภกก::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กก 'กกกสกกหกกกกกกกกกกกก กภ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: กสฃ์Žค__กหกกกกกกกกกกกกกกกกกก |กก::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กก กก ขกญกกกกกกกกกกกกกกกก กฟ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กกกฎฃ์กกกกกกกกกกกกกกกกกก กภ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ฃ์กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

252 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/14(ฬฺ) 23:15:49 ID:CXvHGr6U
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กฒกฒกฒ_:::::ฟอ:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: กฟกกกกกกกกกกกภกก::::คฦ:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: /กกกกจกกกคทกกกกกกกภกก:กา:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กก 'กก=กฆ=กหกกกกกกกกกกกก กภ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: กสฃ์Žค__กหกกกก uกกกกกกกกกกกก |กก::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กก กก ขกญกกกกกกกกกกกกกกกก กฟ::::::::::::::::::::ŽสŽฦŽฌŽฐŽ:::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กกกฎฃ์กกกกกกกกกกกกกกกกกก กภ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ฃ์กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

253 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/14(ฬฺ) 23:16:26 ID:CXvHGr6U
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กก:_กฒกฒกฒ:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: กกกฟกกกกกกกกกกกภ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: กฟuกกกกกกกกจกกกกกŽฃ้ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กฟ กกกกกกกกกกกกกส=กฆ=กหกก' กก::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กก| กกคทกกกกกกกกกกกกกกกส__Žคฃ์กห :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กภ กกกกกกกกกกกกกกกกกฎข กก กก::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กฟ กกกกกกกกกกกกกกกกกกฃ์กญกก:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กฟ กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฃ์ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::

254 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/14(ฬฺ) 23:16:50 ID:CXvHGr6U
. | .!:::::::กก! |:::::::กก!.|กก ฃึŽกกกกlจขกก lกก|::::::: |กก|::::., .n./::::::: lกกlŽ:::::::::.ฃ์กกกก .lกกขหกกกก|
:::! !กก:::::::`Ž:::::::กก.!Žขกกกกi n.i .ฃี.กขกก.! ! :::::::.| |:::::.| .|:::::, .iกค ฃ์ lกก::::::: .ฃ์ iŽฤจข:::::.กขŽฏฃ๒
:::lj :::::::กกi:::::กก:.| |:::::::::::::::.|lŽ.กซกกกก| Žญ! U | |กก ljกก กก!|กกจขlกก U:::::::::::::::กฎ l .!::::::: ฃ์ !
.! |กถกก.! .|:::::::ljกก::::::::::::::::::::::กกขห:::::::Uกก::::::::::::::::::::::กก::ljกก::::::::::::::::::::::กก::.lj:::::::::::lj
.| |:::::::l ฃ์::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กกกก..
. lj:::::::.ljกก::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กก:_กฒกฒกฒ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: กกกฟกกกกกกกกกกกภ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: กฟuกกกกกกกกจกกกกกŽฃ้ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กฟ กกกกกกกกกกกกกส=กฆ=กหกก' กก:::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กก| กกคทกกกกกกกกกกกกกกกส__Žคฃ์กห :::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กภ กกกกกกกกกกกกกกกกกฎข กก กก::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กฟ กกกกกกกกกกกกกกกกกกฃ์กญกก::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กฟ กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฃ์ ::::::::::::::::::::::::::::::::กกกก.

255 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/14(ฬฺ) 23:17:13 ID:CXvHGr6U
. | .!:::::::กก! |:::::::กก!.|กก ฃึŽกกกกlจขกก lกก|::::::: |กก|::::., .n./::::::: lกกlŽ:::::::::.ฃ์กกกก .lกกขหกกกก|
:::! !กก:::::::`Ž:::::::กก.!Žขกกกกi n.i .ฃี.กขกก.! ! :::::::.| |:::::.| .|:::::, .iกค ฃ์ lกก::::::: .ฃ์ iŽฤจข:::::.กขŽฏฃ๒
:::lj :::::::กกi:::::กก:.| |:::::::::::::::.|lŽ.กซกกกก| Žญ! U | |กก ljกก กก!|กกจขlกก U:::::::::::::::กฎ l .!::::::: ฃ์ !
.! |กถกก.! .|:::::::ljกก::::::::::::::::::::::กกขห:::::::Uกก::::::::::::::::::::::กก::ljกก::::::::::::::::::::::กก::.lj:::::::::::lj
.| |:::::::l ฃ์::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กกกก..
. lj:::::::.ljกก:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก _กฒกฒกฒ
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกฟกกกกกกกกกกกภ
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก กก กก กฟuกกกกกกกกจกกกกกŽฃ้
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กก:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ กกกกกกกกกกกกกส=กฆ=กหกก'
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กก::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กกกกกกกกขสขสกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก | กกคทกกกกกกกกกกกกกกกส__Žคฃ์กห
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: กก:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กกกกกกกกกก (*Ž฿ฅ๏Ž฿)กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กภ กกกกกกกกกกกกกกกกกฎข
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กกกกกกกกกกกก (,Žฒกก ขฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟ กกกกกกกกกกกกกกกกกกฃ์กญ
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::กกกกกกกกกกกมกสกก,คฤกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟ กก กก กก กก กก กก กกกกฃ์
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกก(ฅฮ

256 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/14(ฬฺ) 23:17:29 ID:CXvHGr6U
กกกกกกกก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกฟกกกกกกกกกกกภ
กก กฟกกกกจกกก กก จกกภ
กฟ กกกกกพ=กฆ=กพกกกพ=กฆ= กภกกกกกกกกกฤกฤกฤกฤกฤ
|กก กกกก กก กส__ฟอ__กหกก กก |
กภกกกกกกกกกกกฎ ขกญ กก ,กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก _กฒกฒกฒ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ..กกกกกกกกกฟกกกกกกกกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ..กกกกกกกฟจก กก กกจกกกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกคณค้กฤกฤกกกกกก ...กกกฟ =กฆ=กพกกกพ=กฆ=กพกกกก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก | กก กกกส__ฟอ__กห กก กกกก กก|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก .กกกกกภ, กก กฎข กญกกกกกกกกกกกฟ

257 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/14(ฬฺ) 23:17:50 ID:CXvHGr6U
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ,,
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,;'" ;,กกกกกกกกกกกก ,,
คสค๓ควคฤคคคฦอ่ค๋ค๓คภค่กกกกกกกกกก ,;'"กกกก;,กกกกกกกก,,;''" ,;i
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,,;;''""กกกก ''"""ŽŽ,,;''กกกก ,;;i
คสค๓ควกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,,;;'"กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก..,;;;'
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ,;' กกกกฃฯกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽ;,กกŽสŽฦŽฌŽฐŽกฉ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ;,กก กก""กกกกกกกก กก ก๛กกกกกกกกกก;; กก กกกก;;'กกŽ;,
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก Ž;,กก กกกกi"กณกกกก กก'""กก ก๖กกกก,;' กกกกกก Ž;,กกกกŽ;,
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽŽ:::::...กก`Žฐ'กกกกกกกกกกกกกกกกกก,,;' กกกกกกกกกก Ž;,กกกกŽ;,
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽ::::::.......กกกกกกกกกกกก,,,;;;:::'";กกกกกกกกกกกกกก;;กกกก;;
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ;';:::..กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽ::,,.กกกกกกกก ,;'กกกก,;'
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก Ž;กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽ::,,.กกกก,;'กกกก,;'
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก Ž;,กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽ:;,กก;,กกกก,;'
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽ;,กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก, กกกกŽ;,,.;กก ;;
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก Ž;;,กกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกกก ,;'"กกกกกกกก ;;กก,;
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกก ;;'Ž;;,,.กกกกกกกกกก;กกกกกกกก,;'กกกกกกกกกกกก ;; ;;
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ;;' กก::Ž;;::::::....กก;;' กกกกกก;;;,กกกกกกกกกกกกกก,;;
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก;;'กกกก:::,;;Ž;::::::::;;'กกกกกก,;;::::;, ,,,,... .กกกก.,,,;;''
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก;;", ,กก::,;;'กกกกŽ:;;", , กก,;;';;''""กกกก ,,,,,,,,...;;:''
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽ````กญกกกกกกกกŽ````กญกกŽ````"""

258 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/14(ฬฺ) 23:18:19 ID:CXvHGr6U

กกกกกกกก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกฟกกกกกกกกกกกภกกกกกกกก กกคขคฮปาถกคฌรตคทคฦคฟหโสชครคฦคฟคึค๓คชมฐคภคํกฉ
กก กฟกกกกจกกก กก จกกภ
กฟ กกกกกพ=กฆ=กพกกกพ=กฆ= กภกกกกกกฐญคคคฑคษฑฃค์ฒศค๒รตคนคสค้ยพค๒ล๖คฟครคฦคฏค์คสคคคซกฉ
|กก กกกก กก กส__ฟอ__กหกก กก | กกกกคณคฮฦถทขคฯผซสฌคฮธวอญคฮฮฮลฺคภคซค้คต
กภกกกกกกกกกกกฎ ขกญ กก ,กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ขสขส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(Ž฿กผŽ฿*)กกกกกฉ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(|กกกกU
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |กกกก |
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก คทกญ Jกก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กก กฟกกกกกกกก กก กกกกกภ
กฟ กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภ
|กก กกกกกกกภกกกก ,กฒกกกก |กกกกกกพฎฦฐสชคหฒฟค๒ธภครคฦคโฬตยฬคซกฤ
/กกกกฃ๕กก ขมฅฮ ขฟกฝกหกฟ
(กก กภกกกฟ กฒฅฮกก|กก |กกกก กกกกคฝค๊คใคฝคฆคภกฤกฤ
.กภกกกศกกกกกฟกฒกฒ|กก |
กกกกกภ กฟกฒกฒกฒ กฟฅธกผกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กก กฟฃ๕กกจกกก กก จกกภ กกกกกกคฝค์คหคทคฦคโคณคคคฤคฯฐ์ยฮฒฟคสค๓คภกฉ
กฟ กก กส=กฆ=กห กกกส=กฆ=กหกภ
|กก กกกก กก กส__ฟอ__กหกก กก |กกกกหโสชกฤคสค๓คภค่คสกฃฦ๓ยญสโนิคทคฦค๋คท
กภกกกก กกกก กฎ ขกญกก กกกฟ

259 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/14(ฬฺ) 23:18:48 ID:CXvHGr6U

คฮฅนฅญฅ๋ศฏฦฐคฯโวยฒรตรฮค๒นิครคฟกฃ

กกกกกกกกกก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกกuกกกภกกกกฟอ
กกกกกกกก กกกฟกกกกกภกก กก กฟกภกกกกคฦ
กกกกกกกกกฟ กกคท กสก๛กห กกกสก๛กห กภกก กากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขสขส
กกกก กก |กกขภกก กก กส__ฟอ__กหกก J |กกกกกกฒฟคภกชกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก (Ž฿กผŽ฿*)
กกกกกกกกกภกกกกuกกกก กฎขกญกก กกกฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก กก กก (|กกกกU
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |กกกก |
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก คทกญ J
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจถจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจถ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจญ ผ๏ยฒกกฅโฅ๓ฅนฅฟกผกกฬพมฐกกฟอฟฉคควญกกกกกก กก กก กก กก กก จญ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจถจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจถ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจญ ยัตืฮฯกกฃณฃตกกกกกกนถทโฮฯกกฃนกกกกกกกกมวมแคตกกฃท กก กก กก จญ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจญกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจญ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจญ ภบฟภฮฯกกฃฐกกกกกกกกฑฟกกกกกกกกฃณกกกกกกกกทะธณรอกกฃฒฃฐ กก กก จญ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจญกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจญ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจถจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจถ

คฮฅนฅญฅ๋ศฏฦฐคฯโวยฒรตรฮค๒นิครคฟกฃ

กกกกกกกกกก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกกuกกกภ
กกกกกกกก กกกฟกกกกกภกก กก กฟกภ
กกกกกกกกกฟ กกคท กสก๛กห กกกสก๛กห กภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก ขสขส
กกกก กก |กกขภกก กก กส__ฟอ__กหกก J |กกคสค๓คภกฤคณค๊คใกฤกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก (Ž฿กผŽ฿*)
กกกกกกกกกภกกกกuกกกก กฎขกญกก กกกฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก กก กก (|กกกกU
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |กกกก |
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก คทกญ J
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจถจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจถ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจญ ผ๏ยฒกกฅโฅ๓ฅนฅฟกผกกฬพมฐกกฟอฟฉคควญกกกกกก กก กก กก กก กก จญ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจถจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจถ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจญ ยัตืฮฯกกฃณฃตกกกกกกนถทโฮฯกกฃนกกกกกกกกมวมแคตกกฃท กก กก กก จญ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจญกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจญ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจญ ภบฟภฮฯกกฃฐกกกกกกกกฑฟกกกกกกกกฃณกกกกกกกกทะธณรอกกฃฒฃฐ กก กก จญ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจญกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจญ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจถจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจถ

260 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/14(ฬฺ) 23:19:27 ID:CXvHGr6U

กกกกกกกกกก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกกuกกกภ
กกกกกกกก กกกฟกกกกกฟกก กก กภกภ
กกกกกกกกกฟ กกคท กสก๛กห กกกสก๛กห กภกกกกคขกฤกฤพรคจคฟ
กกกกกกกก|กกขภกก กก กส__ฟอ__กหกก J |กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขสขส
กก กกกก กภกกกกuกกกก กฎขกญกก กกกฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก (Ž฿กผŽ฿*)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |กก ขภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกส,,กกกกกหกก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กก กฟกกกกกกกก กก กกกกกภ
กฟ กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภ
|กก กกกกกกกภกกกก ,กฒกกกก |กกกกกกกกกกกกกฤกฤกฤกฤกฤ
/กกกกฃ๕กก ขมฅฮ ขฟกฝกหกฟ
(กก กภกกกฟ กฒฅฮกก|กก |กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขสขส
.กภกกกศกกกกกฟกฒกฒ|กก |กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (Ž฿กผŽ฿*)
กกกกกภ กฟกฒกฒกฒ กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก กก |กก ขภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกส,,กกกกกห

261 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/14(ฬฺ) 23:19:39 ID:9V11dxr.
โวกฤกฤยฐกฤกฤกฉ

262 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/14(ฬฺ) 23:19:48 ID:CXvHGr6U
กก กกกกกกกก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กก กกกกกกกกกกกกกฟขกก กผŽคกภ
กกกกกกกกกกกกกฟกส กกห กกกสกกหกภ
กกกกกกกก กฟ::::::ขกส__ฟอ__กหข:::::กภกกกกกกกกกกฅฯฅฯฅฯกฤ
กกกกกกกก |กกกกกกกกกก|rจจ-/ ' กกกกกก|
กกกกกกกก กภ กกกก กก `กผ'กญ กก กก กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก กก กก ขสขส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก (Ž฿กผŽ฿*)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |กก ขภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กส,,กกกกกหกก กก กกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒ_
กก กกกกกกกกกกกกกฟขกกกกขกภ
กกกกกกกกกกกกกฟกส กกห กกกสกกหกภ
กกกกกกกก กฟ::::::ขกส__ฟอ__กหข::::: กภกกกกกกกกคชมฐฟอฟฉคควญครคฦธภคฆคฮคซกช
กกกกกกกก |กกกกกกกกกก|rจจ-|กกกกกกกกกก|
กกกกกกกก กภ กกกก กก `กผ'กญ กก กก (ข)
กกกกกกกกกกกกกไกกกกกกกกกกกกกก กก Žษ ~.Žฺ-rจคŽค
กกกกกกกกกก/กกกกกกกกกกกกกกกกกก ฅฮ__กก |กก.|กก|กก|กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ขสขส
กกกกกก กก |กก กก กก กก กก กากฑ กกกกกฎ-Lฆห_ŽฺŽฺกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (Ž฿กผŽ฿*)
กกกกกก กก |กกกกกกกกกกกกกกกก กฑกฎกผจจ--กพกพกญกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก |กก ขภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกส,,กกกกกหกก กก กกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒ_
กก กกกกกกกกกกกกกฟ_ฅฮกกกกกณ_กภ
กกกกกกกกกกกกกฟŽกกสขกหกกกสขกหŽกกภ
กกกกกกกก กฟ::::::ขกส__ฟอ__กหข::::::กภกกกกกกกกสัคสฬพมฐคภคสกชดฐมดคหฬพมฐษ้คฑคทคฦค๋คธคใค๓
กกกกกกกก |กกกกกกกก กณrจจ-/กกกกกกกก |
กกกกกกกก กภ กกกก กก `กผ'กญกกกก กก กฟ)
กกกกกกกกกกกกกไกกกกกกกกกกกกกก กก Žษ ~.Žฺ-rจคŽคกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขสขส
กกกกกกกกกก/กกกกกกกกกกกกกกกกกก ฅฮ__กก |กก.|กก|กก|กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(Ž฿กผŽ฿*)กกŽสŽฦŽฌŽฐŽกฉ
กกกกกก กก |กก กก กก กก กก กากฑ กกกกกฎ-Lฆห_ŽฺŽฺกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |กก ขภ
กกกกกก กก |กกกกกกกกกกกกกกกก กฑกฎกผจจ--กพกพกญกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กส,,กกกกกห

263 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/14(ฬฺ) 23:20:28 ID:CXvHGr6U
กก กก กกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒ_
กก กกกกกกกกกกกกกฟ_ฅฮกกกกกณ_กภ
กกกกกกกกกกกกกฟŽกกสขกหกกกสขกหŽกกภ
กกกกกกกก กฟ::::::ขกส__ฟอ__กหข::::::กภ
กกกกกกกก |กกกกกกกก กณrจจ-/กกกกกกกก |กกกกกกฅฯฅฯฅฯกฤ
กกกกกกกก กภ กกกก กก `กผ'กญกกกก กก กฟ)
กกกกกกกกกกกกกไกกกกกกกกกกกกกก กก Žษ ~.Žฺ-rจคŽคกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขสขส
กกกกกกกกกก/กกกกกกกกกกกกกกกกกก ฅฮ__กก |กก.|กก|กก|กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(Ž฿กผŽ฿*)
กกกกกก กก |กก กก กก กก กก กากฑ กกกกกฎ-Lฆห_ŽฺŽฺกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก |กก ขภ
กกกกกก กก |กกกกกกกกกกกกกกกก กฑกฎกผจจ--กพกพกญกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกส,,กกกกกหกก กกกกกกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกฟขกกกกขกภ
กกกกกก กฟกส กกห กกกสกกหกภ
กกกกกฟ::::::ขกส__ฟอ__กหข:::::กภกกกก กก กก กฤกฤกฤกฤกฤ
กกกก|กกกกกกกกกก|rจจ-|กกกกกกกก |กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ขสขส
กกกกกภ กกกก กก `กผ'กญ กก กก กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(Ž฿กผŽ฿*)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก |กก ขภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กส,,กกกกกห

กก กก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กก กกกกกกกฟขกก กผŽคกภ
กกกกกกกฟกส กกห กกกสกกหกภ
กก กฟ::::::ขกส__ฟอ__กหข:::::กภกกกกกกกกกกคชมฐฐ์ฝ๏คหอ่ค๋คซกฉกกกกกกกกกกกกกกกกกกขสขส
กก |กกกกกกกกกก|rจจ-/ ' กกกกกก|กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(Ž฿กผŽ฿*)กกŽสŽฦŽฌŽฐŽกฉ
กก กภ กกกก กก `กผ'กญ กก กก กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก |กก ขภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก กก กส,,กกกกกห

264 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/14(ฬฺ) 23:21:07 ID:CXvHGr6U
กกกกกก กกกกกกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกฟขกกกกขกภ
กก กกกกกกกกกฟกส กกห กกกสกกหกภ
กกกกกกกกกฟ ::::ขกส__ฟอ__กหข:::: กภ
กกกกกกกก|กกกกกกกกกก|rจจ-|กกกกกกกกกก|กกกกคคกกขอ่ค๋คซอ่คสคคคซคฯคชมฐคฮพกผ๊คภคฑคษกข
กกกกกกกกกภ กกกก กก `กผ'กญ กก กก กฟ
กกกกกกกกกก >กกกกกกกกกกกกกกกกกก<กกกกกกกกอ่คฦคโฟฉคคสชคฯฒฟคโฬตคคคพกฉ
กกกกกกกกกกกสกก|กกกกกกกกกกกกกก / กห
กกกกกกกกกกกก`|กกกกกกกกกกกกกก/'
กก กก กก กก กก|กกกกกกฃ๒กกกก/
กกกกกกกกกกกกกกกณกกกกกณกฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ขสขส
กกกกกกกกกกกกกกกก>__ฅฮ;:::......กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(Ž฿กผŽ฿*)กกŽสŽฦŽฌŽฐŽ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก |กก ขภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กส,,กกกกกหกกกกกก กก กกกก กกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกก กกกก กกกกกฟ:::กก กก กกกภ
กกกกกกกกกก กกกฟ::::::::::กกกกกกกกกกกภ
กกกก กกกก กฟ:::::::::: กกกกกกกกกกกกกก กภ
กกกกกกกกกก|:::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกก|กกคฝค๓คธคใคส
กกกกกก กฟข::::::::: กกกกกกกกกกขกณกฟ
กกกกกก/::::::::::::กกกกกกกกกกกกกก กก กก กภ
กกกก/::::::::::::::กกกกกกกกกกกก กกกกกกกภกกกณกกกก ขสขส
กกกก (Ž฿กผŽ฿*)
กกกกคศกกกกคฤ
กกกกกกกณคศ_กหกม
กกกกกก `ฃส

265 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/14(ฬฺ) 23:21:38 ID:CXvHGr6U
. | .!:::::::กก! |:::::::กก!.|กก ฃึŽกกกกlจขกก lกก|::::::: |กก|::::., .n./::::::: lกกlŽ:::::::::.ฃ์กกกก .lกกขห
:::! !กก:::::::`Ž:::::::กก.!Žขกกกกi n.i .ฃี.กขกก.! ! :::::::.| |:::::.| .|:::::, .iกค ฃ์ lกก::::::: .ฃ์ iŽฤจข:::::.กขŽฏฃ๒
:::lj :::::::กกi:::::กก:.| |:::::::::::::::.|lŽ.กซกกกก| Žญ! U | |กก ljกก กก!|กกจขlกก U:::::::::::::::กฎ l .!::::::: ฃ์ !
.! |กถกก.! .|:::::::ljกก::::::::::::::::::::::กกขห:::::::Uกก::::::::::::::::::::::กก::ljกก::::::::::::::::::::::กก::.lj:::::::::::lj
.| |:::::::l ฃ์::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
. lj:::::::.ljกก::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กฒกฒกฒ_::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: กฟกกกกกกกกกกกภกก::::::::::::::::::::::::::กก::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: /กกกกจกกกกกกกกกกกกภ:::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กก 'กกกสกกหกกกกกกกกกกกก กภ::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กก กสฃ์Žค__กหกกกกกกกกกกกกกกกกกก |กก:::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กกกกขกญกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกก::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กก กฎฃ์กกกกกกกกกกกกกกกกกก กภ:::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กก ฃ์กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภกก:::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก::::::::::::::::::::::

266 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/14(ฬฺ) 23:21:53 ID:CXvHGr6U
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กฒกฒกฒ_:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: กฟกกกกกกกกกกกภกก::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: /กกกกจกกกกกกกกกกกกภกก::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กก 'กกกสกกหกกกกกกกกกกกก กภ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: กสฃ์Žค__กหกกกกกกกกกกกกกกกกกก |กก::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กก กก ขกญกกกกกกกกกกกกกกกก กฟ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กกกฎฃ์กกกกกกกกกกกกกกกกกก กภ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ฃ์กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

267 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/14(ฬฺ) 23:22:15 ID:CXvHGr6U
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กฒกฒกฒ_::::::::::::::::::::::ŽสŽฦŽฌŽฐŽ:::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: กฟกกกกกกกกกกกภกก::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: /กกกกจกกกกกกกกกกกกภกก::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กก 'กกกสกกหกกกกกกกกกกกก กภ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: กสฃ์Žค__กหกกกกกกกกกกกกกกกกกก |กก::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กก กก ขกญกกกกกกกกกกกกกกกก กฟ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กกกฎฃ์กกกกกกกกกกกกกกกกกก กภ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ฃ์กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

268 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/14(ฬฺ) 23:22:27 ID:CXvHGr6U
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กฒกฒกฒ_:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: กฟกกกกกกกกกกกภกก::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: /กกกกจกกกกกกกกกกกกภกก::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กก 'กกกส ขกห กกกกกกกกกก กภ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: กสฃ์Žค__กหกกกกกกกกกกกกกกกกกก |กก::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กก กก ขกญกกกกกกกกกกกกกกกก กฟ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กกกฎฃ์กกกกกกกกกกกกกกกกกก กภ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ฃ์กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

269 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/14(ฬฺ) 23:22:43 ID:CXvHGr6U
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::

270 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/14(ฬฺ) 23:22:57 ID:CXvHGr6U
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กฒกฒกฒ_::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กกกฟ กก กก กก กภกก::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: กฟกก ข กก ขกก กภ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::กฟกกกกกสกกหกกกสกกหกกกกกภ:::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::lกก กก ขกส__ฟอ__กหขกก กก ฃ์::::::::::::::::::::::::::กกกกกกกกกกขสขส
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::กภกกกก กก กฎขกญกกกก กก กฟ::::::::::::::::::::::::::กกกกกกกกกก(Ž฿กผŽ฿*)
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::กฟกกกกกก กก กก กก กก กก กภ::::::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกก |กก ขภ
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก:::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกก กส,,กกกกกห

271 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/14(ฬฺ) 23:23:22 ID:CXvHGr6U
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กฟกกกกกก กก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกกก ขกกกก ขกภ กกกกคตคนคฌคหฟฟครฐลคฯฒฤฐฅมคภคซค้
กกกกกกกกกกกกกก กก กฟกกกกกกกส กกหกกกส กกหกณ
กก กก กก กก กก กก lกก กก กก ขกส__ฟอ__กหขกก|กก คฎค๊คฎค๊ธ๗คฌล๖คฟค๋ฝ๊คหต๒ลภค๒ฐคทคฦคไค๋กฃ
กกกกกกกกกกกกกก กก กภกกกกกกกกกกกฎ ขกญ กก กฟ
กกกกกกกกกกกกกก กก กฟกกกกกกกก กก กก กก กก กณกกกกควคโฬ๋คฯฟฟครฐลคภคพกฉ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขสขส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(Ž฿กผŽ฿*)กกŽสŽฦŽฌŽฐŽ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก คศกกกกคฤ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กณคศ_กหกม
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก`ฃส


กกกกกกกกกกกก กก กกกก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกก กกกก กฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกกกกกกกก กฟกก กกกกกกกกกกกก กภ
กกกกกกกกกกกกกฟ กกกก_ขกกกกขŽค_ กกกภ
กกกกกกกกกกกก|กกกก กส กกหกกกกกสก กหกกกก|กกกกค่คคคทค็ครคศ
กกกกกกกกกกกกกภ::::กกขกส__ฟอ__ ข:::: กฟ
กกกกกกกกกกกก ฆรขกกกกกฎ ขกญ กก ขกภ
กกกกกกกก กกกก/กก กสกฒ__กกกกกกกก_กฒกหกกกภ
กกกกกกกกกกกกกสกฒกฒกฒ_ กณกกฆร' กฒกฒกฒกห
กกกกกกกกกก กฟกกกกกกกกกณJกกกกคทกวกกกกกก กภ
กกกกกกกกกฟกก .กฟ กกกกกภกกกกกฟกกกกกภกกกกกภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขสขส
กกกก .กฟกกกฟกกกภกกกก กกกกกกกกกกกกกฟ ..กภกก.กภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (Ž฿กผŽ฿*)
กกกฟ'กก__กหกกกกกกกกกณŽคกฒ_ฟอ_กฒฅฮกกกกกก กส__กก กวกภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|กก ขภ
กสกฒกฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกภกฒกหกกกกกกกกกกกกกกกกกก กส,,กกกกกห

272 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/14(ฬฺ) 23:24:30 ID:CXvHGr6U
กก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กก กฟกกกกจกกก กก จกกภ
กฟ กกกก กสกกห กกกสกกห กภกกกกคฆกผค๓
|กก กกกก กก กส__ฟอ__กหกก กก |
./กกกกกกกก ขมฅฮ ขฟกกกกกฟ
(กก กภกกกฟ กฒฅฮกก|กก |กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก ขสขส
.กภกกกศกกกกกฟกฒกฒ|กก |กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (Ž฿กผŽ฿*)
กกกกกภ กฟกฒกฒกฒ กฟกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก กก |กก ขภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกส,,กกกกกหฅธกผกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกฟกกกกกกกกกกกภ
กก กฟกกกกจกกก กก จกกภ
กฟ กกกกกพ=กฆ=กพกกกพ=กฆ= กภกกคฆกผค๓กฤกฤ
|กก กกกก กก กส__ฟอ__กหกก กก |
./กกกกกกกก ขมฅฮ ขฟกกกกกฟ
(กก กภกกกฟ กฒฅฮกก|กก |กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก ขสขส
.กภกกกศกกกกกฟกฒกฒ|กก |กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (Ž฿กผŽ฿*)กกกฉ
กกกกกภ กฟกฒกฒกฒ กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|กก ขภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกส,,กกกกกหคฮฅนฅญฅ๋ศฏฦฐคฯโวยฒรตรฮค๒นิครคฟกฃ
กก กกกกกกกฒกฒกฒ_กกกกกกฟอ
กกกกกกกฟกกกก กก กกกภกกกกกก คฦ
กก กฟกกกกจกกก กก จกกภกกกก กา
กฟ กกกกกสก๛กห กกกสก๛กหกกกภ
|กก กกกก กก กส__ฟอ__กหกก กก |กกคชกช
./กกกกกกกก ขมฅฮ ขฟกกกกกฟ
(กก กภกกกฟ กฒฅฮกก|กก |
.กภกกกศกกกกกฟกฒกฒ|กก |
กกกกกภ กฟกฒกฒกฒ กฟกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก กก กก ขสขส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก (Ž฿กผŽ฿*)กกŽสŽฦŽฌŽฐŽ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก |กก ขภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กส,,กกกกกห

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก จถจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจถ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก จญ ผ๏ยฒกกฅโฅ๓ฅนฅฟกผกกฬพมฐกกฟอฟฉคควญกกกกกก กก กก กก กก กก จญ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก จถจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจถ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก จญ ยัตืฮฯกกฃณฃตกกกกกกนถทโฮฯกกฃนกกกกกกกกมวมแคตกกฃท กก กก กก จญ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก จญกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจญ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก จญ ภบฟภฮฯกกฃฐกกกกกกกกฑฟกกกกกกกกฃณกกกกกกกกทะธณรอกกฃฒฃฐ กก กก จญ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก จญกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจญ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก จถจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจถ

273 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/14(ฬฺ) 23:24:58 ID:CXvHGr6U

คฮฅนฅญฅ๋ศฏฦฐคฯโวยฒรตรฮค๒นิครคฟกฃ
กก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กก กฟกกกกกกกก กก กกกกกภ
กฟ กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภ
|กก กกกกกกกภกกกก ,กฒกกกก |กกกกกกคฆกผค๓กฤ
/กกกกฃ๕กก ขมฅฮ ขฟกฝกหกฟ
(กก กภกกกฟ กฒฅฮกก|กก |
.กภกกกศกกกกกฟกฒกฒ|กก |กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ขสขส
กกกกกภ กฟกฒกฒกฒ กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (Ž฿กผŽ฿*)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |กก ขภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กส,,กกกกกห

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจถจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจถ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจญ ผ๏ยฒกกฅโฅ๓ฅนฅฟกผกกฬพมฐกกฟอฟฉคควญกกกกกก กก กก กก กก กก จญ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจถจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจถ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจญ ยัตืฮฯกกฃณฃตกกกกกกนถทโฮฯกกฃนกกกกกกกกมวมแคตกกฃท กก กก กก จญ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจญกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจญ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจญ ภบฟภฮฯกกฃฐกกกกกกกกฑฟกกกกกกกกฃณกกกกกกกกทะธณรอกกฃฒฃฐ กก กก จญ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจญกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจญ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจถจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจถ


คฮฅนฅญฅ๋ศฏฦฐคฯโวยฒรตรฮค๒นิครคฟกฃ
กก กก กก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกฟกกกกกกกกกกกภ
กก กฟกกกกจกกก กก จกกภ
กฟ กกกกกพ=กฆ=กพกกกพ=กฆ= กภกกกกคสค๓คภคณค๊คใกฉ
|กก กกกก กก กส__ฟอ__กหกก กก |
./กกกกกกกก ขมฅฮ ขฟกกกกกฟ
(กก กภกกกฟ กฒฅฮกก|กก |
.กภกกกศกกกกกฟกฒกฒ|กก |
กกกกกภ กฟกฒกฒกฒ กฟ


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽบŽŽŽ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกสกก กก ขส ขส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขพกญขO(*Ž฿กผŽ฿)คฤ

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจถจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจถ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจญ ผ๏ยฒกกฅโฅ๓ฅนฅฟกผกกฬพมฐกกฟอฟฉคควญกกกกกก กก กก กก กก กก จญ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจถจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจถ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจญ ยัตืฮฯกกฃณฃตกกกกกกนถทโฮฯกกฃนกกกกกกกกมวมแคตกกฃท กก กก กก จญ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจญกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจญ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจญ ภบฟภฮฯกกฃฐกกกกกกกกฑฟกกกกกกกกฃณกกกกกกกกทะธณรอกกฃฒฃฐ กก กก จญ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจญกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจญ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจถจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจถ

274 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/14(ฬฺ) 23:25:38 ID:CXvHGr6U
กก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กก กฟกกกกจกกก กก จกกภ
กฟ กกกก กสกกห กกกสกกห กภกก คชกขพรคจคฟ
|กก กกกก กก กส__ฟอ__กหกก กก |
./กกกกกกกก ขมฅฮ ขฟกกกกกฟ
(กก กภกกกฟ กฒฅฮกก|กก |
.กภกกกศกกกกกฟกฒกฒ|กก |
กกกกกภ กฟกฒกฒกฒ กฟกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก กก กสกก กก ขส ขส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ขพกญขO(*กพฅ๎กพ)คฤกกกกกกกก กก กกกฒกฒ__
กก กก กก กกกฟกกกกกกกกกภ
.กกกก กกกฟกก กก กก กก กก กภ
.กกกกกฟกกกกกก กฝกกกก กผกก กภ
กกกก|กกกกกกกกกสกกห กกกสกกห กก|กกคศกขฦฑปคหฟฒคไคฌครคฟกฃ
.กกกกกภกกกกกกกกกส__ฟอ__กหกก กฟ
.กกกก./กกกกกกกก ขมฅฮ ขฟ กก| กกกกคโคทคซคทคฦบลฬฒธ๚ฒฬควคโคขค๋คฮคซกฉ
กกกก(กก กภกกกฟ กฒฅฮกก|กก |กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกสกก กก ขส ขส
กกกก.กภกกกศกกกกกฟกฒกฒ|กก |กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ขพกญขO(*กพฅ๎กพ)คฤ
กกกกกกกกกภ กฟกฒกฒกฒ กฟกก กก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กก กกกกกกกฟขกก กผŽคกภ
กกกกกกกฟกส กกห กกกสกกหกภ
กก กฟ::::::ขกส__ฟอ__กหข:::::กภกกคกขคฝค์คฯฬตคคคซ
กก |กกกกกกกกกก|rจจ-/ ' กกกกกก|
กก กภ กกกก กก `กผ'กญ กก กก กฟ

275 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/14(ฬฺ) 23:26:04 ID:CXvHGr6U

กกกกกกกกกกกกกกกฟกฑกฑกฑ กภ
กกกกกกกก กกกฟกกกกจกกก กก จกกภ
กกกกกกกกกฟ กกกก กสกผกหกก กสกผกห กภ
กกกกกกกก|กก กก กกกก กส__ฟอ__กหกกกกกก|กกกกกกกกกกกกกกคคกกขผซสฌคโฒหคภคทฟฒคฟคีค๊ควคโคทคฦ
กกกกกกกกกภกกกกกก กก กฎ ขกญกกกก กฟ
กกกกกกกกกกกกกฟกกกณฅฮกก กกขกภกฒ_กกกกกกกกกกกกกกฟฒคฟตคสฌคหควคโคสค๋คซ
กกกกกกกกกก/กก|กกกกกกกกกกกกกภ_กฒกฒกหขกภ
กกกกกกกกกกกฎกฑกภกกกภกกกกกกกก -''' ข(กฒ__)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกภ กกกกกกกก กกกกกกกฟกภกกกภ__
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก` กฝจกกฝจกกญกกกกกกกณกฒ__กหกกกกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกก กฟกกกก กก กกกภ
กก กกกก กฟกกขกกกกขกก กกกภกกกกกกกกกกกกกกกกกกคปคแคฦฟฒค๋ป๖คฌควคญค์คะฬดคโธซค์ค๋คท
กกกก กฟกก กสกผกหกกกสกผกห กฟ^กณ
กกกก|กกกกกกกส__ฟอ__กหกสกก/กกกก กำ|กกกกกกกกกกกกกกกกปดึคฮภแฬ๓คโฝะอ่ค๋คซค้ณฺคสค๓คภคฑคษคสคกกฤ
กกกกกภกกกก กฎ ขกญกกกกกา กฟ ข^กณ
กฝกฝกฝกฝกฝกฝกฝกฝ กภ _ _ กฒ กหกกกกกกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒ
กกกกกกกกกกกกกฟกก กก กก กก กภ
กกกกกกกกกก กญกกกกกกกกกกกกกกกก กณ,-Žค, กพ Žคกกกกกกกกคศค๊คขคจคบคชตูค฿คสคตคคครคฦคซกฤกฤ
กกกกกก กก lกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก !Žฐกกกกกกกภ
กกกกกกกกกก!กก กฝกกกกกฝกกกกกกกฒกฒกฒ กฒ_กภ,กพกพ-Žค
กกกกกกกกกก>กก(กแ)กก(กแ)กก กณกกกกกกกกกกกกกกกดฃ๚Žฟกก )
กกกกกกกก ( กฒ (__ฟอกฒ) กฒฅฮกกกฑกฑกฑ กฑกฑ กฑ

276 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/14(ฬฺ) 23:26:23 ID:CXvHGr6U
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::

277 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/14(ฬฺ) 23:26:46 ID:CXvHGr6U
กกกกกกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒ
กกกกกกกกกกกกกฟกก กก กก กก กภ
กกกกกกกกกก กญกกกกกกกกกกกกกกกก กณ,-Žค, กพ Žค
กกกกกก กก lกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก !Žฐกกกกกกกภ
กกกกกกกกกก!กก กฝกกกกกฝกกกกกกกฒกฒกฒ กฒ_กภ,กพกพ-Žค
กกกกกกกกกก>กก(กแ)กก(กแ)กก กณกกกกกกกกกกกกกกกดฃ๚Žฟกก )
กกกกกกกก ( กฒ (__ฟอกฒ) กฒฅฮกกกฑกฑกฑ กฑกฑ กฑ
กกกกกกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒ
กกกกกกกกกกกกกฟกก กก กก กก กภ
กกกกกกกกกก กญกกกกกกกกกกกกกกกก กณ,-Žค, กพ ŽคกกกกกกกกŽสŽฦŽฌŽฐŽ
กกกกกก กก lกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก !Žฐกกกกกกกภ
กกกกกกกกกก!กก กฝกกกกกฝกกกกกกกฒกฒกฒ กฒ_กภ,กพกพ-Žค
กกกกกกกกกก>กก(ก)กก(ก)กก กณกกกกกกกกกกกกกกกดฃ๚Žฟกก )
กกŽสŽ฿Žม กก( กฒ (__ฟอกฒ) กฒฅฮกกกฑกฑกฑ กฑกฑ กฑกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกกกกกกกก กกกฟกกกกจกกก กก จกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกฟ กก กกกสกกห กกกสกกห กภ กกกกกกกกคชกขตฏคญคฟคซกฃ
กกกกกกกกกกกกกก|กก กก กก กกกส__ฟอ__กห กกกก |
กกกกกกกกกกกกกก กภกก กก กก กฎ ขกญ กก ,กฟ
กกกกกกกกกก กก /ขกณกก กกกผกพ กก กกŽจกณกฒ
กกกกกก กก กก /กกกกŽคกกกกกกกกกกŽคกกกกกบกณŽกฑ กฎi
กกกกกกกกกกกก/กกกก/กกกกกกกกกก Žกกกกlกด_ ,|กณจกฅุ
กกกกกก กกกก/กกกก/l กกกกกกกกกกกกกกกก`Žคกญ/กก กก กกกณกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขสขส
กกกกกกกกกก/กกกก/ กณกกกก,กฒกฒ__กกกกกกกฎกกกก,กณกกกกกณกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (Ž฿กผŽ฿*)กกŽสŽฦŽฌŽฐŽ
กกกกกก-จกกณกกŽฒ_กกกณ /กกกกกกกกกฑกฑกฑกฑ`กณ ฃู กก กตกพ-Žคกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |กก ขภ
กกกก( _i _iกฒŽฤŽค__)กก กณŽคกฒกฒ_ขกฒกฒกฒกฒŽษ กึกฒกฒกฒŽษกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กส,,กกกกกห

278 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/14(ฬฺ) 23:27:30 ID:CXvHGr6U
กกกกกกกกกกกก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกฟกกกกกก กก กภ
กกกกกก กฟกกกก ขกกกก ขกภ
กกกกกฟกกกกกกกส กกหกกกส กกหกณกกกกกกค่คฏฬฒค์คฟคฮคซกฉค๓กฉ
กกกกlกก กก กก ขกส__ฟอ__กหขกก|
กกกกกภกกกกกกกกกกกฎ ขกญ กก กฟ
กกกกกฟกกกกกกกก กก กก กก กก กณกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขสขส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (Ž฿กผŽ฿*)กกŽสŽฦŽฌŽฐŽ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก |กก ขภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กส,,กกกกกห


กก กก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กก กกกกกกกฟขกก กผŽคกภ
กกกกกกกฟกส กกห กกกสกกหกภกกกกกกกกควคโคคภฦคโส๋ค์คญครคฦคสคคคทกขคณค๓คสศพรผคสปดึยำคหฟฒคฟค้
กก กฟ::::::ขกส__ฟอ__กหข:::::กภ
กก |กกกกกกกกกก|rจจ-/ ' กกกกกก|กกกก ฬ๋ฬฒค์คสคฏคสค๋ค๓คธคใคสคคคซกฉ
กก กภ กกกก กก `กผ'กญ กก กก กฟ

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ขสขส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก (Ž฿กผŽ฿*)กกกฉ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก |กก ขภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกส,,กกกกกหกกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒกฒ
กกกกกกกกกฟกกกกขกกกกกฐกภ
กกกก กฟกกกกกส กกห กกกสกกหกกกกกกคกขผซสฌคฯฐ์ฟ็คโฬฒค์คฦคสคคคฑคษคส
กกกฟกกกก::::::ขกสกฒฟอ__กหขกณ
กก|กกกกกกกกกกกกกก|rจจ-|กกกกกก|กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขสขส
กกกภ กกกก กก กกกก`กผ'กญกก กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(*Ž฿กผŽ฿)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก คศกกกกŽษคร
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กมกส__คฤ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (,/กก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กก กฟกกกกจกกก กก จกกภ
กฟ กกกก กสกกห กกกสกกห กภกกกกค๓กฉฒฟฝ่คหนิคฏค๓คภกฉ
|กก กกกก กก กส__ฟอ__กหกก กก |กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ขสขส
./กกกกกกกก ขมฅฮ ขฟกกกกกฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(*Ž฿กผŽ฿)
(กก กภกกกฟ กฒฅฮกก|กก |กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกคศกกกกŽษคร
.กภกกกศกกกกกฟกฒกฒ|กก |กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กมกส__คฤ
กกกกกภ กฟกฒกฒกฒ กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(,/

279 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/14(ฬฺ) 23:27:56 ID:CXvHGr6U
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Žค::::":::::::::::Žษ:::::::,,-Žค::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กกคทกพ''ัฬ'''''"Žค..-"กก .กฎ'กก::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.,,ŽษŽ'กกŽค,,คทกพ''กกกกกฎ'Žฐ:::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กกŽค"กซ^'กพ'''"กญกฒ_,Žค_lกื..::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กกกด;;;;;;;;;;;-Žอ กก 7กก:::::,:::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กก};;;;;;;;;Lกกกำ กา :::::/:::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: };;;;;;;;;l กก!กก กำ::::l.:::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ฃ์.:..:.:..กพ-.L_/:::::::::,!:::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กกกืกก/: ::.:.:.,;.:..กก.กฑ ` คฏกข::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::/.:กกกกกกกกกก::::,, -กพ กก`Žฅiกก::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ฃ์กฟ..กกขส ขสกก::::::::::::::::::::::กก ':กข:::::::::::::กา
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กก |กก,='กก:.:._r'"กณกก)กกกข......:.:::::::,.Žค:::::::.`:กากกกก /
กก::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::/_กถ;;:.:.:...กม(กก กก,,,คฤกก::::::::::::::::::::::::::: ,..-กพ:Žคกํ
กก::::::::::::::::::::::::::::::::::กฒกฒกฒ_,._,-'::::::::::::...:.:กส/กส/"กกกกกกกก.:::::::: กกกกกก ,กฟกกกก ::กั
::::::::::::::::::::::::::::::::กฟกกกกกกกกกกกภ:................:::::::::::::::::::::....:::::::::::::._..-'"กก กกกก.::คฏ
::::::::::::::::::::::::::กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกภ:...... กก:::::::::::::::::::::::::::กก...กฒ___กกกกกกกกกก...::::::::
กกกกกกกก .::::กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภกณคชกผคค..กก--'''"กซกก กก กก กก ......::::::::
กกกกกกกกกก |กกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกก|
กกกกกกกกกก กภ กกกก กก กกกกกกกกกก กก กฟ

280 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/14(ฬฺ) 23:28:37 ID:CXvHGr6U
กก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กก กฟกกกกจกกก กก จกกภ
กฟ กกกก กสกกห กกกสกกห กภกกกฤกฤนิครคมคใครคฟคไ
|กก กกกก กก กส__ฟอ__กหกก กก |
./กกกกกกกก ขมฅฮ ขฟกกกกกฟ
(กก กภกกกฟ กฒฅฮกก|กก |
.กภกกกศกกกกกฟกฒกฒ|กก |
กกกกกภ กฟกฒกฒกฒ กฟกก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กก กฟกกกกจกกก กก จกกภ
กฟ กกกก กสกผกห กกกสกผกห กภกกกก คโคทคซคทคฦ
|กก กกกก กก กส__ฟอ__กหกก กก |กกกกฐ์ฬ๋คฮฝษค๒ผฺค๊คหอ่คฟคภคฑคภครคฟคฮคซคโคส
./กกกกกกกก ขมฅฮ ขฟกกกกกฟ
(กก กภกกกฟ กฒฅฮกก|กก | กกกกกกวญคภคทกขฝฝสฌคหอญค๊ฦภค๋คสกฃ
.กภกกกศกกกกกฟกฒกฒ|กก |
กกกกกภ กฟกฒกฒกฒ กฟกกกกกกกกกกกกกฟกฑกฑกฑ กภ
กกกกกก กกกฟกกกกจกกก กก จกกภ
กกกกกกกฟ กกกก กสกผกหกก กสกผกห กภกกกกฟงกนฦๆคฌปฤครคฟคฑคษกขคคก
กกกกกก|กก กก กกกก กส__ฟอ__กหกกกกกก|
กกกกกกกภกกกกกก กก กฎ ขกญกกกก กฟ กกภลคซคหคสครคฟคซค้ฮษคทคศคนค๋คซ
กกกกกกกกกกกฟกกกณฅฮกก กกขกภกฒ_
กกกกกกกก/กก|กกกกกกกกกกกกกภ_กฒกฒกหขกภ
กกกกกกกกกฎกฑกภกกกภกกกกกกกก -''' ข(กฒ__)
กกกกกกกกกกกกกกกกกภ กกกกกกกก กกกกกกกฟกภกกกภ__
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก` กฝจกกฝจกกญกกกกกกกณกฒ__กห

281 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/14(ฬฺ) 23:29:00 ID:CXvHGr6U

กกกกกกกกกกกกกฟกฑกฑกฑ กภ
กกกกกก กกกฟกกกกจกกก กก จกกภ
กกกกกกกฟ กกกก กสกผกหกก กสกผกห กภกกกกกกคฝคฆคคคจคะกขภฮวญค๒ป๔ครคฦคฟค่คฆคสตคคฌคนค๋คฑคษ
กกกกกก|กก กก กกกก กส__ฟอ__กหกกกกกก| กกกกคษคฆคสครคฟค๓คภครคฑกฉ
กกกกกกกภกกกกกก กก กฎ ขกญกกกก กฟ
กกกกกกกกกกกฟกกกณฅฮกก กกขกภกฒ_ กกกกปืคคฝะคปคสคคคไกฤ
กกกกกกกก/กก|กกกกกกกกกกกกกภ_กฒกฒกหขกภ
กกกกกกกกกฎกฑกภกกกภกกกกกกกก -''' ข(กฒ__)
กกกกกกกกกกกกกกกกกภ กกกกกกกก กกกกกกกฟกภกกกภ__
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก` กฝจกกฝจกกญกกกกกกกณกฒ__กหกกกกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกก กฟกกกก กก กกกภ
กก กกกก กฟกกขกกกกขกก กกกภกกกกกกกกปืคคฝะคปคสคคครคฦคณคศคฯคญครคศ
กกกก กฟกก กสกผกหกกกสกผกห กฟ^กณ
กกกก|กกกกกกกส__ฟอ__กหกสกก/กกกก กำ|กกกกกกคษคฆควคโฮษคคครคฦคณคศคภค่คสกฉคฟคึค๓
กกกกกภกกกก กฎ ขกญกกกกกา กฟ ข^กณ
กฝกฝกฝกฝกฝกฝกฝกฝ กภ _ _ กฒ กหกกกกกกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒ
กกกกกกกกกกกกกฟกก กก กก กก กภ
กกกกกกกกกก กญกกกกกกกกกกกกกกกก กณ,-Žค, กพ Žคกกคฆค๓กขคษคฆควคโฮษคคคไกฤกฤ
กกกกกก กก lกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก !Žฐกกกกกกกภ
กกกกกกกกกก!กก กฝกกกกกฝกกกกกกกฒกฒกฒ กฒ_กภ,กพกพ-Žค
กกกกกกกกกก>กก(กแ)กก(กแ)กก กณกกกกกกกกกกกกกกกดฃ๚Žฟกก )
กกกกกกกก ( กฒ (__ฟอกฒ) กฒฅฮกกกฑกฑกฑ กฑกฑ กฑ

282 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/14(ฬฺ) 23:29:21 ID:CXvHGr6U
กกกกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒ
กกกกกกกกกกกฟกก กก กก กก กภ
กกกกกกกก กญกกกกกกกกกกกกกกกก กณ,-Žค, กพ Žคกกกกกฤกฤกฤ
กกกก กก lกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก !Žฐกกกกกกกภ
กกกกกกกก!กก กฝกกกกกฝกกกกกกกฒกฒกฒ กฒ_กภ,กพกพ-Žค
กกกกกกกก>กก(กแ)กก(กแ)กก กณกกกกกกกกกกกกกกกดฃ๚Žฟกก )
กกกกกก ( กฒ (__ฟอกฒ) กฒฅฮกกกฑกฑกฑ กฑกฑ กฑกกกกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒ
กกกกกกกกกกกฟกก กก กก กก กภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽสŽฦŽฌŽฐŽ
กกกกกกกก กญกกกกกกกกกกกกกกกก กณ,-Žค, กพ Žคกกกกกฤกฤกฤ
กกกก กก lกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก !Žฐกกกกกกกภ
กกกกกกกก!กก กฝกกกกกฝกกกกกกกฒกฒกฒ กฒ_กภ,กพกพ-Žค
กกกกกกกก>กก(กแ)กก(กแ)กก กณกกกกกกกกกกกกกกกดฃ๚Žฟกก )
กกกกกก ( กฒ (__ฟอกฒ) กฒฅฮกกกฑกฑกฑ กฑกฑ กฑกกกกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒ
กกกกกกกกกกกฟกก กก กก กก กภ
กกกกกกกก กญกกกกกกกกกกกกกกกก กณ,-Žค, กพ Žค
กกกก กก lกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก !Žฐกกกกกกกภ
กกกกกกกก!กก กฝกกกกกฝกกกกกกกฒกฒกฒ กฒ_กภ,กพกพ-Žค
กกกกกกกก>กก(ก)กก(ก)กก กณกกกกกกกกกกกกกกกดฃ๚Žฟกก )
กกŽสŽ฿Žม ( กฒ (__ฟอกฒ) กฒฅฮกกกฑกฑกฑ กฑกฑ กฑกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกกกกกกกก กกกฟกกกกจกกก กก จกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกฟ กก กกกสกกห กกกสกกห กภ กกกกกกกกฒฟคภกฉ
กกกกกกกกกกกกกก|กก กก กก กกกส__ฟอ__กห กกกก |
กกกกกกกกกกกกกก กภกก กก กก กฎ ขกญ กก ,กฟ
กกกกกกกกกก กก /ขกณกก กกกผกพ กก กกŽจกณกฒ
กกกกกก กก กก /กกกกŽคกกกกกกกกกกŽคกกกกกบกณŽกฑ กฎi
กกกกกกกกกกกก/กกกก/กกกกกกกกกก Žกกกกlกด_ ,|กณจกฅุ
กกกกกก กกกก/กกกก/l กกกกกกกกกกกกกกกก`Žคกญ/กก กก กกกณ
กกกกกกกกกก/กกกก/ กณกกกก,กฒกฒ__กกกกกกกฎกกกก,กณกกกกกณ
กกกกกก-จกกณกกŽฒ_กกกณ /กกกกกกกกกฑกฑกฑกฑ`กณ ฃู กก กตกพ-Žค
กกกก( _i _iกฒŽฤŽค__)กก กณŽคกฒกฒ_ขกฒกฒกฒกฒŽษ กึกฒกฒกฒŽษ

283 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/14(ฬฺ) 23:29:48 ID:CXvHGr6U
กกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กฒกฒกฒ_
กกกก กก กก กก กก กก กฟกกกกกก กก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกก ขกกกก ขกภ
กกกกกกกกกกกก กฟกกกกกกกส กกหกกกส กกหกณกกคสค๓คภกขฬแครคฦอ่คฟคฮคซกฉ
กกกกกกกกกกกก lกก กก กก ขกส__ฟอ__กหขกก|
กกกกกกกกกกกก กภกกกกกกกกกกกฎ ขกญ กก กฟ
กกกกกกกกกก กก /ขกณกก กกกผกพ กก กกŽจกณกฒ
กกกกกก กก กก /กกกกŽคกกกกกกกกกกŽคกกกกกบกณŽกฑ กฎi
กกกกกกกกกกกก/กกกก/กกกกกกกกกก Žกกกกlกด_ ,|กณจกฅุกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ขสขส
กกกกกก กกกก/กกกก/l กกกกกกกกกกกกกกกก`Žคกญ/กก กก กกกณกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก (Ž฿กผŽ฿*)กกŽสŽฦŽฌŽฐŽ
กกกกกกกกกก/กกกก/ กณกกกก,กฒกฒ__กกกกกกกฎกกกก,กณกกกกกณกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(|กกกกU
กกกกกก-จกกณกกŽฒ_กกกณ /กกกกกกกกกฑกฑกฑกฑ`กณ ฃู กก กตกพ-Žคกกกกกกกกกกกกกกกก กก |กกกก |
กกกก( _i _iกฒŽฤŽค__)กก กณŽคกฒกฒ_ขกฒกฒกฒกฒŽษ กึกฒกฒกฒŽษกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกคทกญ J
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฒกฒ__
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกกกกกกกกภ
กกกกกกกกกก.กกกก กกกฟกก กก กก กก กก กภ
กกกกกกกกกก.กกกกกฟกกกกกก กฝกกกก กผกก กภ
กกกกกกกกกกกกกก|กกกกกกกกกสกกห กกกสกกห กก|กกค๓กฉฒฟคซลวคคคฟคสกฃ
กกกกกกกกกก.กกกกกภกกกกกกกกกส__ฟอ__กหกก กฟ
กกกกกกกกกกกกกก/ขกณกก กกกผกพ กก กกŽจกณกฒ
กกกกกกกกกกกก/กกกกŽคกกกกกกกกกกŽคกกกกกบกณŽกฑ กฎi
กกกกกกกกกกกก/กกกก/กกกกกกกกกก Žกกกกlกด_ ,|กณจกฅุ
กกกกกกกกกก /กกกก/l กกกกกกกกกกกกกกกก`Žคกญ/กก กก กกกณ
กกกกกกกกกก/กกกก/ กณกกกก,กฒกฒ__กกกกกกกฎกกกก,กณกกกกกณกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ขส ขสกกกกกก,ฅฮ
กกกกกก-จกกณกกŽฒ_กกกณ /กกกกกกกกกฑกฑกฑกฑ`กณ ฃู กก กตกพ-Žคกกกกกกกกกก ŽอŽ฿Žฏกก (Ž฿ฃฐŽ฿*) กฑ กฎ.กกกห
กกกก( _i _iกฒŽฤŽค__)กก กณŽคกฒกฒ_ขกฒกฒกฒกฒŽษ กึกฒกฒกฒŽษกกกกกกกกกกกกกกกกกก(ฅฮ"`ฃสกฑ `ฃส

284 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/14(ฬฺ) 23:30:14 ID:CXvHGr6U

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจฃจกจกจกจกจกจกจค
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจขฅะฅรฅฟกฉกกกก......จข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจฆจกจกจกจกจกจกจฅ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก /!
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภ {กกกกกกกกกก กฟ/iกกกก _กกกก กฒ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก`xกผrกผr-'กผ'จช,ฅก'/"กฑกกกกกั
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก i {'กห}กก ฅศ-Žง'"~ ,.กท_,.-ก'''"
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กดVกไ'กถจชŽคกฟ/ กฑ _ฅี
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก_,/"กญกกกฑ`กณ.Žฦ_"กฑ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกด,,กฎกกกกกกกก กก กกกฒกฒ__
กก กก กก กกกฟกกกกกกกกกภ
.กกกก กกกฟกก กก กก กก กก กภ
.กกกกกฟกกกกกก กฝกกกก กผกก กภ
กกกก|กกกกกกกกกสกกห กกกสกกห กก|กกกกคโคทคซคทคฦกขคฏค์ค๋ครคฦธภคฆคฮคซกฉ
.กกกกกภกกกกกกกกกส__ฟอ__กหกก กฟ
.กกกก./กกกกกกกก ขมฅฮ ขฟ กก|กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก ขสขส
กกกก(กก กภกกกฟ กฒฅฮกก|กก |กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก (Ž฿กผŽ฿*)กกŽสŽฦŽฌŽฐŽ
กกกก.กภกกกศกกกกกฟกฒกฒ|กก |กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(|กกกกU
กกกกกกกกกภ กฟกฒกฒกฒ กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก |กกกก |
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก คทกญ Jกกกกกกกก กก กกกฒกฒ__
กก กก กก กกกฟกกกกกกกกกภ
.กกกก กกกฟกก กก กก กก กก กภ
.กกกกกฟกกกกกก กฝกกกก กผกก กภ
กกกก|กกกกกกกกกสกกห กกกสกกห กก|กกกฤกฤกฤกฤ
.กกกกกภกกกกกกกกกส__ฟอ__กหกก กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก ขสขส
.กกกก./กกกกกกกก ขมฅฮ ขฟ กก|กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก (Ž฿กผŽ฿*)
กกกก(กก กภกกกฟ กฒฅฮกก|กก |กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (|กกกกU
กกกก.กภกกกศกกกกกฟกฒกฒ|กก |กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|กกกก |
กกกกกกกกกภ กฟกฒกฒกฒ กฟกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก กก กก คทกญ J

285 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/14(ฬฺ) 23:30:47 ID:CXvHGr6U
กกกกกกกก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กกกกกก กกกฟกกกฝกกกก กกกผกกกภ
กกกกกกกฟ กก กสกกห กกกสกกห กก กภ
กกกกกก|กก กก กก กส__ฟอ_กสกกกกกกกก |กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ขสขส
ŽสŽ฿Žธกกกภ กก กก กกกกกกกกกก กก กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก (Ž฿ฅ๎Ž฿*)
กกกกกกกก/กกกกกกกก กกกกกก กก กกกณกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (|กกกกU
กกกกกก กสกกกกกณฆรข)กกกก กก กก |กกฅโฅฐฅโฅฐกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |กกกก |
กกกกกกกกกภกฒกฒกฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก คทกญ Jกกกกกกกก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กกกกกก กกกฟกกกฝกกกก กกกผกกกภกกกกกกฒฟคฮฬฃคโคทคสคคคทดถฟจคโฬตคคคฑคษ
กกกกกกกฟ กก กสกกห กกกสกกห กก กภ
กกกกกก|กก กก กก กส__ฟอ__กหกก กก กก |กก ตคปคมคภคฑคฯผ๕คฑผ่ครคฦคชคฏค๏
กกกกกกกภกกกกกกกกกกกก กก กก กก กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก ขสขส
กกกกกกกก/กกกกกกกก กกกกกก กก กกกณกกกก กก กก กก กก กก กก กก กก กก (Ž฿ฅ๎Ž฿*)กกŽสŽฦŽฌŽฐŽ
กกกกกก กสกกกกกณฆรข)กกกก กก กก |กกฅดฅรฅฏฅ๓กกกกกก กก กก กก กก (|กกกกU
กกกกกกกกกภกฒกฒกฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|กกกก |
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกคทกญ J


กก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กก กฟกกกกจกกก กก จกกภ
กฟ กกกก กสกกห กกกสกกห กภกกกกทมคฯคษคฆควคขค์กขคมคใค๓คศฮ้คฌฝะอ่ค๋คสค๓คฦ
|กก กกกก กก กส__ฟอ__กหกก กก |
./กกกกกกกก ขมฅฮ ขฟกกกกกฟกกกกฐีณฐคศตมอท๘คควญคภคสกฃ
(กก กภกกกฟ กฒฅฮกก|กก |กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ขสขส
.กภกกกศกกกกกฟกฒกฒ|กก |กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(Ž฿กผŽ฿*)
กกกกกภ กฟกฒกฒกฒ กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|กก ขภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกส,,กกกกกห


กกกกกกกก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกฟกกกกกกกกกกกภ
กก กฟกกกกจกกก กก จกกภ
กฟ กกกกกพ=กฆ=กพกกกพ=กฆ= กภกกคจกผคศกฤกฤฟอฟฉคควญกฉ
|กก กกกก กก กส__ฟอ__กหกก กก |
./กกกกกกกก ขมฅฮ ขฟกกกกกฟ
(กก กภกกกฟ กฒฅฮกก|กก |กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ขสขส
.กภกกกศกกกกกฟกฒกฒ|กก |กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(Ž฿กผŽ฿*)กกŽสŽฦŽฌŽฐŽ
กกกกกภ กฟกฒกฒกฒ กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|กก ขภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกส,,กกกกกห

286 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/14(ฬฺ) 23:31:26 ID:CXvHGr6U
กก กก กก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กก กฟฃ๕กกจกกก กก จกกภ กกกกกกกกกกกกค่คฏค่คฏนอคจคฦค฿คฟค้น๓คคฬพมฐคภคสกฉ
กฟ กก กส=กฆ=กห กกกส=กฆ=กหกภ
|กก กกกก กก กส__ฟอ__กหกก กก |กกกก กก กกคสค๓คภค่กขฟอฟฉคควญครคฦ
กภกกกก กกกก กฎ ขกญกก กกกฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ขสขส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(Ž฿กผŽ฿*)กกกฉ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก |กก ขภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกส,,กกกกกหกกกก กก กก กก กก กฒกฒกฒ_
กกกก กก กก กก กฟขกกกกขกภ
กกกกกกกกกกกฟกส กกห กกกสกกหกภ
กกกกกก กฟ::::::ขกส__ฟอ__กหข::::: กภกกกกค่คทกขผซสฌคฌคชมฐคหยพคฮฬพมฐค๒นอคจคฦคไคํคฆ
กกกกกก |กกกกกกกกกก|rจจ-|กกกกกกกกกก|
กกกกกก กภ กกกก กก `กผ'กญ กก กก (ข) กกคตคนคฌคหฟอฟฉคควญคสค๓คฦธฦคำคหคฏคคคซค้คส
กกกกกกกกกกกไกกกกกกกกกกกกกก กก Žษ ~.Žฺ-rจคŽค
กกกกกกกก/กกกกกกกกกกกกกกกกกก ฅฮ__กก |กก.|กก|กก|กกกกกกกกกกกก กก กก กก กก ขสขส
กกกก กก |กก กก กก กก กก กากฑ กกกกกฎ-Lฆห_ŽฺŽฺกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(Ž฿กผŽ฿*)
กกกก กก |กกกกกกกกกกกกกกกก กฑกฎกผจจ--กพกพกญกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก |กก ขภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกส,,กกกกกห


กกกก กกกก กฒ_กฒ__กกกกกกกกกกจฌจฏ
กกกกกก กฟกกกฝกกกก กภ กกกก จฎจฐ
กกกกกฟฅฮกกกก( ก)กกกก กภกก กฆ
.กกกร ( ก) กก ขกหกกกกกก|กกกกกกคฆกผค๓กฤคษค๓คสคฮคฌฮษคคคภคํคฆคซคอกฉ
.กกกรกกกก กส__ฅฮกฑกกกกกก /
.กกกร กก กก กก กก กก กก /
กกกกกภกฒกกกกกก ขพกณขมกภ
กกกกกกกก/กญกกกก กก (,กฒ กภ.กภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก ขสขส
.กกกก กก|กกกก/กกกกกกกกกกกภกฒŽษกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(Ž฿กผŽ฿*)กกŽสŽฦŽฌŽฐŽ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|กก ขภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กส,,กกกกกห

287 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/14(ฬฺ) 23:31:45 ID:uJ.MyMpY
คไค๋ษืคฯฅะฅรฅฟค๒ฟฉคูค๋คฮคหฤ๑นณคสคคคฮคซค่w

288 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/14(ฬฺ) 23:31:54 ID:CXvHGr6U

กก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กก กฟกกกกกกกก กก กกกกกภ
กฟ กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภ
|กก กกกกกกกภกกกก ,กฒกกกก |กกกกกกคฆกผค๓กฤ
/กกกกฃ๕กก ขมฅฮ ขฟกฝกหกฟ
(กก กภกกกฟ กฒฅฮกก|กก |กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก ขสขส
.กภกกกศกกกกกฟกฒกฒ|กก |กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(Ž฿กผŽ฿*)
กกกกกภ กฟกฒกฒกฒ กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก |กก ขภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก กก กส,,กกกกกหกกกก กกกก กฒ_กฒ_กฒกก กกกกกกจฌจฏ
กกกกกก กฟ:::::กกกกกกกกกภ กกกก จฎจฐ
กกกกกฟ:::::::::กกกกกกกกกกกกกภกก กฆ
.กกกร:::::::::กกกกกกกกกกกกกก กก|กกกกคจกผครคศกฤกฤ
.กกกร:::::::กกกกกกกกกกกกกกกก /กกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก กก กก ขสขส
.กกกร::::::::::::::กกกกกกกกกกกก/กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (Ž฿กผŽ฿*)
กกกกกภกฒ:::::::กก กก กกกกกกกภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก |กก ขภ
กกกกกกกก/::::::กกกกกกกกกกกกกกกก|กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กส,,กกกกกห
. กก กก |::::::::::::กกกกกกกกกกกกกก|กก กก กก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กก กฟฃ๕กกจกกก กก จกกภ กกกกคดคแค๓กขฦรคหฮษคคฬพมฐษโคซคะคสคคคไ
กฟ กก กส=กฆ=กห กกกส=กฆ=กหกภ
|กก กกกก กก กส__ฟอ__กหกก กก |กกคศค๊คขคจคบวญควฮษคคคภคํกฉวญควกฉ
กภกกกก กกกก กฎ ขกญกก กกกฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขสขส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก กก กก (Ž฿กผŽ฿*)กกŽสŽฦŽฌŽฐŽ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|กก ขภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กส,,กกกกกห

289 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/14(ฬฺ) 23:32:49 ID:CXvHGr6U

คฮฅนฅญฅ๋ศฏฦฐคฯโวยฐฬฟฬพค๒นิครคฟกฃ
กกกกกกกก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกฟกกกกกกuกกกภกกกกฟอ
กกกกกก กกกฟกกกกกภกก กก กฟกภกกกกคฦ
กกกกกกกฟ กกคท กสก๛กห กกกสก๛กห กภกก กา
กก กก |กกขภกก กก กส__ฟอ__กหกก J |กกกกกกกกคจกช
กกกกกกกภกกกกuกกกก กฎขกญกก กกกฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก ขสขส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (Ž฿กผŽ฿*)กกกฉ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(|กกกกU
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |กกกก |
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก คทกญ J
คฮฅนฅญฅ๋ศฏฦฐคฯโวยฐฬฟฬพค๒นิครคฟกฃ
กกกกกก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกฟกกกกกกuกกกภ
กกกก กกกฟกกกกกภกก กก กฟกภ
กกกกกฟ กกคท กสก๛กห กกกสก๛กห กภกก กกกฤกฤกฤกฤ
กกกก|กกขภกก กก กส__ฟอ__กหกก J |
กกกกกภกกกกuกกกก กฎขกญกก กกกฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขสขส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(Ž฿กผŽ฿*)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |กก ขภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกส,,กกกกกห
ฅธกผ กกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกก กฟกกกกกกกกกกกภ
กกกกกกกฟกกกกจกกก กก จกกภ
กก กฟ คทกกกพ=กฆ=กพกกกพ=กฆ= กภ
กก |กก กกกก กก กส__ฟอ__กหกก กก |กกกกกกคโคทคซคทคฦกฤ
กก ./กกกกกกกก ขมฅฮ ขฟกกกกกฟ
กก (กก กภกกกฟ กฒฅฮกก|กก |กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ขสขส
กก .กภกกกศกกกกกฟกฒกฒ|กก |กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(Ž฿กผŽ฿*)กกŽสŽฦŽฌŽฐ
กกกกกก กภ กฟกฒกฒกฒ กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|กก ขภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กส,,กกกกกห

290 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/14(ฬฺ) 23:33:21 ID:CXvHGr6U

คฮฅนฅญฅ๋ศฏฦฐคฯโวยฐรตรฮค๒นิครคฟกฃ

กก กก กก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกฟกกกกกกกกกกกภ
กก กฟกกกกจกกก กก จกกภ
กฟ กกกกกพ=กฆ=กพกกกพ=กฆ= กภ
|กก กกกก กก กส__ฟอ__กหกก กก |กกคขกขคไครคัสัค๏ครคฦค๋กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขสขส
./กกกกกกกก ขมฅฮ ขฟกกกกกฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(*Ž฿กผŽ฿)
(กก กภกกกฟ กฒฅฮกก|กก |กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ขภกก |
.กภกกกศกกกกกฟกฒกฒ|กก |กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกมกสกฒคฤ
กกกกกภ กฟกฒกฒกฒ กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกสกสกกคท'
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจถจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจถ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจญ ผ๏ยฒกกฅโฅ๓ฅนฅฟกผกกฬพมฐกกวญกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจญ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจถจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจถ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจญ ยัตืฮฯกกฃณฃตกกกกกกนถทโฮฯกกฃนกกกกกกกกมวมแคตกกฃท กก กก กก จญ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจญกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจญ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจญ ภบฟภฮฯกกฃฐกกกกกกกกฑฟกกกกกกกกฃณกกกกกกกกทะธณรอกกฃฒฃฐ กก กก จญ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจญกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจญ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจถจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจถ
คฮฅนฅญฅ๋ศฏฦฐคฯโวยฐรตรฮค๒นิครคฟกฃ

กก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กก กฟกกกกกกกก กก กกกกกภ
กฟ กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภ
|กก กกกกกกกภกกกก ,กฒกกกก |กกคทคซคทคสค๓คภค่กขคณคฮฅนฅญฅ๋ครคฦคฮคฯกฤกฤ
/กกกกฃ๕กก ขมฅฮ ขฟกฝกหกฟ
(กก กภกกกฟ กฒฅฮกก|กก |กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขสขส
.กภกกกศกกกกกฟกฒกฒ|กก |กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(Ž฿กผŽ฿*)
กกกกกภ กฟกฒกฒกฒ กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกคศกกกกคฤ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กณคศ_กหกม
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก`ฃส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจถจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจถ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจญ ผ๏ยฒกกฅโฅ๓ฅนฅฟกผกกฬพมฐกกวญกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจญ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจถจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจถ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจญ ยัตืฮฯกกฃณฃตกกกกกกนถทโฮฯกกฃนกกกกกกกกมวมแคตกกฃท กก กก กก จญ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจญกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจญ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจญ ภบฟภฮฯกกฃฐกกกกกกกกฑฟกกกกกกกกฃณกกกกกกกกทะธณรอกกฃฒฃฐ กก กก จญ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจญกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจญ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจถจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจถ

291 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/14(ฬฺ) 23:33:56 ID:CXvHGr6U

คฮฅนฅญฅ๋ศฏฦฐคฯโวยฐรตรฮค๒นิครคฟกฃ
กก กกกก กกกกกกกก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกฟ ฅฮกกกกกภกภ
กกกกกกกกกก กฟกกกสกกห กก(กกหกภ
กกกกกกกกกฟกกขภกก กส__ฟอ__กหกกกกกภกกกกคฆค๏กขฒฟคภค่กฃตคหถแคลคคคฦคฏค๋คสกช
กกกกกกกก|กกกก กกกกกกกฎ ขกญกกกกกกกก|
กกกกกกกก กภกก/ข)ข)ข)กกกก กฟ/ข)ข)ข)
กกกกกกกกฅฮกกกก|กก/กก/กก/กกกกกก(ข) ./กก/กก/
กก กฟกญกกกกกก |กก:::::::::::(ข)กกกกกตกกกก::::::::::/
กก|กกกกกกกกฃ์กก |กกกกกกกกกกฅฮกกกก/กกกกกหกกกก/กกกกกกกกกกขสขส
กกกณกกกกกก กณ_กณกกกกกก /' กกกก/กกกกกก กฟกกกกกกกกกกกก(Ž฿ฅ๎Ž฿*)กกŽสŽฦŽฌŽฐŽ
กกกกกณ กฒกฒกกกก กก กฟกกกก /กกกก กฟกกกกกกกกกกกกกก คศกกกกคฤ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กณคศ_กหกม
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก`ฃส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก จถจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจถ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก จญ ผ๏ยฒกกฅโฅ๓ฅนฅฟกผกกฬพมฐกกวญกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจญ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก จถจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจถ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก จญ ยัตืฮฯกกฃณฃตกกกกกกนถทโฮฯกกฃนกกกกกกกกมวมแคตกกฃท กก กก กก จญ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก จญกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจญ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก จญ ภบฟภฮฯกกฃฐกกกกกกกกฑฟกกกกกกกกฃณกกกกกกกกทะธณรอกกฃฒฃฐ กก กก จญ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก จญกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจญ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก จถจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจถ

292 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/14(ฬฺ) 23:34:15 ID:CXvHGr6U


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,;'" ;,กกกกกกกกกกกก ,,กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกึl
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ,;'"กกกก;,กกกกกกกก,,;''" ,;iกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก lกญlกก lกืกึl
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,,;;''""กกกก ''"""ŽŽ,,;''กกกก ,;;iกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก .....:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:..... l .!จก,กกlกื
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,,;;'"กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก..,;;;'กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก. .:;:;:;:;:;:;:;:;:;:.:;:..;:.:..:;:.:;:;:;:;:;:;:;:;:l .lกฑกกกก/,กแ7
กกกกกกกกกกกกกกกกกก ,;' กกกกฃฯกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽ;,กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,:;:;:;:;:;:;:;:;:.:.:.:.:.. .:. .:. .:. ..:.:.:.:.:;:;:;:Žฺ'กกกกกก// //กก _
กกกกกกกกกกกกกกกกกก ;,กก กก""กกกกกกกก กก ก๛กกกกกกกกกก;;กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.:;:;:;:;:;:;:.:.:.:.:.:... .. .. . .กก.. .. .. ...:.:.:.:.:.:;:;:;:;:;:;:. // กก lกื กฟl
กกกกกกกกกกกกกกกกกก Ž;,กก กกกฎŽฐ--Žค__ กก'""กก ก๖กกกก ,;'กกกกŽสŽฦŽฌŽฐŽกกกกกกกกกกกกกกกก.:;:;:;:;:;:.:.:.:.:.:.:... ..กกกกกกกก กก กก .. ...:.:.:.:.:.:.:;:;:;:;:;:.กกกกกก _กฟกฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽŽ:::::...กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,,;'กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.:;:;:;:;:;:.:.:.:.. ..กกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก .. ..:.:.:.:;:;:;:;:;.กก l_กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽ::::::.......กกกกกกกกกกกก,,,;;;:::'" Ž;,กขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.:;:;:;:;:.:.:.:... .กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก . ..:.:.:.:;:;:;:;:.
กกกกกกคณค้กกกกกกกกกก กกกก ;;'Ž;;,,.กกกกกกกกกก;กกกกกกกก,;' กกŽ;;กณกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก .:;:;:;:;.:.:.:.. .กกกกกกกก กก กก กกกก กก กก กก กก กก . ..:.:.:;:;:.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ;;' กก::Ž;;::::::....กก;;' กกกกกก;;;;:กฒ,,r'' )-กขกกกกกกกกกกกกกกกกกก.:;:;:;:;.:.:.:.. .กกกกกกกก กก กก กกกก กก กก กก กก กก . ..:.:.:;:;:.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก;;'กกกก:::,;;''"คฤ;;;;'กกกกกก,;;:กฑกกกกกก' ; ,กหกกกกกกกกกกกกกกกกกก.:;:;:;:;:.:.:.:... .กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก . ..:.:.:.:;:;:;:;:.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ;;", ,กก::,;;'ฅฮกญ;;;:;;", , กก,;;'กกกกกกกก กก/กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.:;:;:;:;:;:.:.:.:.. ..กกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก .. ..:.:.:.:;:;:;:;:;.
กกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกŽ``กฟกญ;;;;;:::::::กกŽ````กญกณŽค..กกกก,,กฟ,;'กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.:;:;:;:;:;:.:.:.:.:.:.:... ..กกกกกกกก กก กก .. ...:.:.:.:.:.:.:;:;:;:;:;:.
กกกกกกกกกกกกกฟกกกกกกกกกฟกก;;::;;;::,,.กก;''กกกก..;;;;;;/ กกกกกก|,,;'"Ž;,กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.:;:;:;:;:;:;:.:.:.:.:.:... .. .. . .กก.. .. .. ...:.:.:.:.:.:;:;:;:;:;:;:.
กกกกกกกกกฟกกกกกกกก กฟ ,,;;"กกกกกก,,;;;กกกกกกกก /กกกก กก | Ž;,กกŽ;,กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,:;:;:;:;:;:;:;:;:.:.:.:.:.. .:. .:. .:. ..:.:.:.:.:;:;:;:;:;:;:;:;:.
กกกกกฟกกกกกกกกกกกฟกก;,ŽคŽคŽคกก.,,;;''กก ;;กกกกกก /กกกกกกกก |กก Ž;,กกŽ;;..,,กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก . .:;:;:;:;:;:;:;:;:;:.:;:..;:.:..:;:.:;:;:;:;:;:;:;:;:;:. .
กฟ กกกกกกกกกกกฟกกกกกกŽ`กแ-'"กก ;,ŽคŽคŽคกก.,/กกกกกก กก |กกกก Ž;;,,กก ŽŽŽ;;..,,กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.....:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:.....
กกกกกกกกกก กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽ`กแ-'/กกกกกกกกกก |กก กกกกกกŽŽŽ;;..,,,,,,;;'

293 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/14(ฬฺ) 23:34:35 ID:9V11dxr.
คชกฉ

294 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/14(ฬฺ) 23:34:40 ID:CXvHGr6U

คฯโวยฐสฃภฝค๒นิครคฟกฃ

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,;'" ;,กกกกกกกกกกกก ,,
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ,;'"กกกก;,กกกกกกกก,,;''" ,;i
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,,;;''""กกกก ''"""ŽŽ,,;''กกกก ,;;i
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,,;;'"กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก..,;;;'
กกกกกกกกกกกกกกกกกก ,;' กกกกฃฯกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽ;,
กกกกกกกกกกกกกกกกกก ;,กก กก""กกกกกกกก กก ก๛กกกกกกกกกก;;
กกกกกกกกกกกกกกกกกก Ž;,กก กกกฎŽฐ--Žค__ กก'""กก ก๖กกกก ,;'กกกกŽสŽฦŽฌŽฐŽ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽŽ:::::...กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,,;'
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽ::::::.......กกกกกกกกกกกก,,,;;;:::'" Ž;,กข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกก ;;'Ž;;,,.กกกกกกกกกก;กกกกกกกก,;' กกŽ;;กณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ;;' กก::Ž;;::::::....กก;;' กกกกกก;;;;:กฒ,,r'' )-กขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,;'" ;,กกกกกกกกกกกก ,, กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,,,
ตคหถแคลคคคฦคฏกฤ กก;;'กกกก:::,;;''"คฤ;;;;'กกกกกก,;;:กฑกกกกกก' ; ,กหกกกกกกกกŽสŽฦŽฌŽฐŽกกกกกกกกกก ,;'"กกกก;,กกกกกกกก,,;''" ,;i กกกกกกกกกก กกกกกกกก ;'' กจ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ;;", ,กก::,;;'ฅฮกญ;;;:;;", , กก,;;'กกกกกกกก กก/กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,,;;''""กกกก ''"""ŽŽ,,;''กกกก ,;;iกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ;กก ;;
กกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกŽ``กฟกญ;;;;;:::::::กกŽ````กญกณŽค..กกกก,,กฟ,;'กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,,;;'"กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก..,;;;'กกกก.,.::''"""""'':;:.,กข; กก ;
กกกกกกกกกกกกกฟกกกกกกกกกฟกก;;::;;;::,,.กก;''กกกก..;;;;;;/ กกกกกก|,,;'"Ž;,กกกกกกกกกกกกกกกกกก ,;' กกกกฃฯกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽ;'''"กกกก กกกกกกกก กกกกกกกก';;
กกกกกกกกกฟกกกกกกกก กฟ ,,;;"กกกกกก,,;;;กกกกกกกก /กกกก กก | Ž;,กกŽ;,กกกกกกกกกกกกกกกกกก;,กก กก""กกกกกกกก กก ก๛กกกกกกกกกก;; กก กกกก กกกกกกกกกกกกกก ,:;;
กกกกกฟกกกกกกกกกกกฟกก;,ŽคŽคŽคกก.,,;;''กก ;;กกกกกก /กกกกกกกก |กก Ž;,กกŽ;;..,,กกกกกกกกกกกกกกŽ;,กก กกกกi"กฑ|;.กกกก '""กก ก๖กก ,;' กก กกกกกกกกกก,;;: กกกกกก .,.:;
กฟ กกกกกกกกกกกฟกกกกกกŽ`กแ-'"กก ;,ŽคŽคŽคกก.,/กกกกกก กก |กกกก Ž;;,,กก ŽŽŽ;;..,,กกกกกกกกกกŽŽ:::::...กก .;.,ฅฮกก กกกกกกกกกกกก ,,;' กกกก ;::กกกกกกกก,;;:กกกกกก กก;;;,
กกกกกกกกกก กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽ`กแ-'/กกกกกกกกกก |กก กกกกกกŽŽŽ;;..,,,,,,;;'กกกกกกกกกกกกกกŽ''::::.,,.,,,,,,...,,..,,.,;;:;;;;;;;,''''" กก กก ;;::... กกกกกก ,;กก กก ;;,;'"
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ;;กกกก ,,,,.,,;:Žษ:กข..,กข.,กข ,,;; กก,,;;
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ```` กกกก กกกกกก กกกกกก````

295 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/14(ฬฺ) 23:35:04 ID:CXvHGr6U

คฯโวยฐสฃภฝค๒นิครคฟกฃ

..กกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกฟกกกฝกกกก-กภ
.กกกก.กกกฟกก กสกกห กกกสกกห
กกกกกฟกกกกกกกก กส__ฟอ__กหกกกภ
กกกก|กกกกกกกก กกกกกฎ ขกญกกกกกก|
.กกกกกภกกกกกกกกกก กกกกกกกก กฟ
.กกกกกกฅฮกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภ
กกกฟกญกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกณกกกกกกกก กก กกกฒกฒ__
กก กก กก กกกฟกกกกกกกกกภ
.กกกก กกกฟกก กก กก กก กก กภ
.กกกกกฟกกกกกก กฝกกกก กผกก กภ
กกกก|กกกกกกกกกสกกห กกกสกกห กก|
.กกกกกภกกกกกกกกกส__ฟอ__กหกก กฟ
.กกกกกกฅฮกกกกกกกกกฎ ขกญ กก กภ
กกกฟกญกก กกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกณกกกกกกกก กก กกกฒกฒ__
กก กก กก กกกฟกกกกกกกกกภ
.กกกก กกกฟกก กก กก กก กก กภ
.กกกกกฟกกกกกก กฝกกกก กผกก กภ
กกกก|กกกกกกกกกสกกห กกกสกกห กก|
.กกกกกภกกกกกกกกกส__ฟอ__กหกก กฟ
.กกกก./กกกกกกกก ขมฅฮ ขฟ กก|
กกกก(กก กภกกกฟ กฒฅฮกก|กก |
กกกก.กภกกกศกกกกกฟกฒกฒ|กก |
กกกกกกกกกภ กฟกฒกฒกฒ กฟ

296 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/14(ฬฺ) 23:35:08 ID:9V11dxr.
คฆค๏กผ

297 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/14(ฬฺ) 23:35:39 ID:CXvHGr6U
กก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กก กฟกกกกจกกก กก จกกภ
กฟ กกกก กสกกห กกกสกกห กภ
|กก กกกก กก กส__ฟอ__กหกก กก |
./กกกกกกกก ขมฅฮ ขฟกกกกกฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขสขสกกกกกกกกกก กก ขสขส
(กก กภกกกฟ กฒฅฮกก|กก |กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(Ž฿กผŽ฿*)กก กก กก กก (Ž฿กผŽ฿*)
.กภกกกศกกกกกฟกฒกฒ|กก |กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (|กกกกUกก กก กก กก (|กกกกU
กกกกกภ กฟกฒกฒกฒ กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |กกกก | กก กก กก กก |กกกก |
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก กก คทกญ Jกกกกกกกกกกกก คทกญ Jกก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กก กฟกกกกจกกก กก จกกภ
กฟ กกกก กสกกห กกกสกกห กภ
|กก กกกก กก กส__ฟอ__กหกก กก |
./กกกกกกกก ขมฅฮ ขฟกกกกกฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขสขสกกกกกกกกกก กก ขสขส
(กก กภกกกฟ กฒฅฮกก|กก |กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(Ž฿กผŽ฿*)กก กก กก กก (Ž฿กผŽ฿*)
.กภกกกศกกกกกฟกฒกฒ|กก |กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (|กกกกUกก กก กก กก (|กกกกU
กกกกกภ กฟกฒกฒกฒ กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |กกกก | กก กก กก กก |กกกก |
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก กก คทกญ Jกกกกกกกกกกกก คทกญ Jกก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กก กฟกกจกกก กก จกกกกภ
กฟ กกกกกสกกห กกกสกกหกกกภกกมคจคฦคอกฉ
|กก กก กก กส__ฟอ__กหกก กกกก |
./กกกกกกกก ขมฅฮ ขฟกกกกกฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขสขสกกกกกกกกกก กก ขสขส
(กก กภกกกฟ กฒฅฮกก|กก |กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(Ž฿กผŽ฿*)กก กก กก กก (Ž฿กผŽ฿*)
.กภกกกศกกกกกฟกฒกฒ|กก |กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (|กกกกUกก กก กก กก (|กกกกU
กกกกกภ กฟกฒกฒกฒ กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |กกกก | กก กก กก กก |กกกก |
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก กก คทกญ Jกกกกกกกกกกกก คทกญ J

298 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/14(ฬฺ) 23:36:00 ID:CXvHGr6U

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกว๒๑ฝฦฌคฯฟอฮเภไฬวคฮฬดค๒ธซค๋
.ยณคฏ

299 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/14(ฬฺ) 23:36:16 ID:uJ.MyMpY
คณค์คฯกึหฟอคฮวฝฮฯคฯฤใคคคฑคษฅโฅ๓ฅนฅฟกผค๒มคไคปค๋ฅนฅญฅ๋คฌคขค๋ฅโฅ๓ฅนฅฟกผกืครคฦคณคศคซ

300 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/14(ฬฺ) 23:36:41 ID:uJ.MyMpY
ฒต
คณคณคซค้คไค๋ษืคหตีลพคฮฒฤวฝภญคโกฤคขค๋คฮคซกฉ

301 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/14(ฬฺ) 23:36:54 ID:9V11dxr.
ฒตฒตกม
ษิฒฤปืตฤคสฮฯคหฬณะคแคฟควคดคถค๋

302 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/14(ฬฺ) 23:39:49 ID:olWBYb2I
ฒตฒต
คไค๋ษืคหคฯภงศ๓คศคโด่ฤฅครคฦคคทคคคสกฆกฆกฆ

303 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/14(ฬฺ) 23:43:31 ID:IQCmoVkM
ฒตกฃคสคซคสคซคคคคคส

304 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/14(ฬฺ) 23:50:55 ID:y//ioZ4g
ฒตควคทคฟกผ

305 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/14(ฬฺ) 23:55:44 ID:Qdq3JSaU
ฒตกผ

คสค๓คซฯยค๓คภ

306 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/14(ฬฺ) 23:56:52 ID:HBoYc7ng
โวยฐครคฦคฮคฌฒ๛คคคฟม๊ผ๊คสคฮคซกขฒฟคซสฬคฮคสคฮคซคฌตคคหคสค๋คส
คฝคทคฦคนคฒกผวฝฮฯคภคฑคษกขโวยฐค๒ถ๐คศคทคฦปศคจค๋ฅแฅ๓ฅฟฅ๋คฌคสคคคศคญคฤคฝคฆคภคสคก

307 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/14(ฬฺ) 23:59:18 ID:JUBfLw9w
ฒต
คไครคศฑตลธณซคซค้สัฒฝคฌหพคแคฝคฆคสวฝฮฯคฌอ่คฟค่

308 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/15(ถโ) 00:42:01 ID:zdtG6OCM
ฟทคทคคกึอฆผิคฮสสคหภธฐีตคคภกืคซคสกฉฃ๗

ฒต

309 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/15(ถโ) 01:02:26 ID:86NFNfhQ
>>287กกคณคฮภคณฆอ่คฦคซค้ป๖ผยพๅคฮษิปเฟศคภคซค้ฒฟคโษคฏคสคคค๓คธคใคอ
ฅะฅรฅฟคสค้ธตคฮภคณฆควคโฟฉคฆคไคฤค้ต๏ค๋ค๓คภคทฃ๗

310 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/15(ถโ) 01:06:52 ID:5yj9XmRY
คไค๋ษืคฯฤนฬ๎ฝะฟศคสค๓คภคํ

311 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/15(ถโ) 07:38:20 ID:E7WZ6uec
ท๙คกคสนอคจสคภคศกขธตคฮดถณะคศคซปืนอค่ค๊คโยฮคฮสคหฐ๚คญคบค้ค์คฦค๋ครคฦฒฤวฝภญคโคขค๋คส

312 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/15(ถโ) 18:22:45 ID:uwsnYtdc
>>310
คสค้วฯปษคทคศฅถฅถร๎คศหชคฮปาคโฟฉคูคฦฬใคชคฆคซw

313 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/16(ลฺ) 12:17:37 ID:TjO7i2Bw
ฅะฅรฅฟคฯฟฉครคฟป๖ฬตคคคฑคษกขวฯปษคทหชคฮปาฅคฅสฅดคฯศฬฃคคคพ

314 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/16(ลฺ) 15:55:11 ID:h3eJWpIU
คไคูคจคณค์คฯผกฒ๓คฌตคคหคสค้คบคหคฯคคค้ค์คสคค

315 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/16(ลฺ) 18:39:21 ID:vyvBNlxo
ฒต
ฟอฮเภไฬวค๒ฬปุคนคศคคคฆคณคศคภคซค้ฅำฅรฅฐคหคสค๊คฝคฆคภคฌกขคณครคซค้คษคฆคฮคทพๅคฌค๋ค๓คภคํคฆ

316 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/16(ลฺ) 22:48:18 ID:0PLuiGo6
ฒต
ฯรคฌคสคซคสคซฟสคคบกขรธกนคศคทคฦค๋คฌ
ฒฟคซตคคหคสค๋บ๎ษสคภคสกฃ

317 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:14:43 ID:M9ZSMbW2


กก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กก กฟกกกกจกกก กก จกกภ
กฟ กกกก กสกกห กกกสกกห กภ
|กก กกกก กก กส__ฟอ__กหกก กก |
./กกกกกกกก ขมฅฮ ขฟกกกกกฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขสขสกกกกกกกกกก กก ขสขส
(กก กภกกกฟ กฒฅฮกก|กก |กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(Ž฿กผŽ฿*)กก กก กก กก (Ž฿กผŽ฿*)
.กภกกกศกกกกกฟกฒกฒ|กก |กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (|กกกกUกก กก กก กก (|กกกกU
กกกกกภ กฟกฒกฒกฒ กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |กกกก | กก กก กก กก |กกกก |
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก กก คทกญ Jกกกกกกกกกกกก คทกญ Jกก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กก กฟกกกกจกกก กก จกกภ
กฟ กกกก กสกกห กกกสกกห กภ
|กก กกกก กก กส__ฟอ__กหกก กก |
./กกกกกกกก ขมฅฮ ขฟกกกกกฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขสขสกกกกกกกกกก กก ขสขส
(กก กภกกกฟ กฒฅฮกก|กก |กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(Ž฿กผŽ฿*)กก กก กก กก (Ž฿กผŽ฿*)
.กภกกกศกกกกกฟกฒกฒ|กก |กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (|กกกกUกก กก กก กก (|กกกกU
กกกกกภ กฟกฒกฒกฒ กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |กกกก | กก กก กก กก |กกกก |
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก กก คทกญ Jกกกกกกกกกกกก คทกญ Jกก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กก กฟกกจกกก กก จกกกกภ
กฟ กกกกกสกกห กกกสกกหกกกภ
|กก กก กก กส__ฟอ__กหกก กกกก |
./กกกกกกกก ขมฅฮ ขฟกกกกกฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขสขสกกกกกกกกกก กก ขสขส
(กก กภกกกฟ กฒฅฮกก|กก |กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(Ž฿กผŽ฿*)กก กก กก กก (Ž฿กผŽ฿*)
.กภกกกศกกกกกฟกฒกฒ|กก |กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (|กกกกUกก กก กก กก (|กกกกU
กกกกกภ กฟกฒกฒกฒ กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |กกกก | กก กก กก กก |กกกก |
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก กก คทกญ Jกกกกกกกกกกกก คทกญ J

318 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:15:11 ID:M9ZSMbW2


กก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกฟกกกกกกกกกกกภ
กก กฟกกกกจกกก กก จกกภ
กฟ กกกกกพ=กฆ=กพกกกพ=กฆ= กภ
|กก กกกก กก กส__ฟอ__กหกก กก |
./กกกกกกกก ขมฅฮ ขฟกกกกกฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขสขสกกกกกกกกกก กก ขสขส
(กก กภกกกฟ กฒฅฮกก|กก |กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(Ž฿กผŽ฿*)กก กก กก กก (Ž฿กผŽ฿*)
.กภกกกศกกกกกฟกฒกฒ|กก |กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (|กกกกUกก กก กก กก (|กกกกU
กกกกกภ กฟกฒกฒกฒ กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |กกกก | กก กก กก กก |กกกก |
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก กก คทกญ Jกกกกกกกกกกกก คทกญ Jกก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กก กฟกกกกกกกก กก กกกกกภ
กฟ กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภ
|กก กกกกกกกภกกกก ,กฒกกกก |
/กกกกฃ๕กก ขมฅฮ ขฟกฝกหกฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขสขสกกกกกกกกกก กก ขสขส
(กก กภกกกฟ กฒฅฮกก|กก |กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(Ž฿กผŽ฿*)กก กก กก กก (Ž฿กผŽ฿*)
.กภกกกศกกกกกฟกฒกฒ|กก |กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (|กกกกUกก กก กก กก (|กกกกU
กกกกกภ กฟกฒกฒกฒ กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |กกกก | กก กก กก กก |กกกก |
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก กก คทกญ Jกกกกกกกกกกกก คทกญ Jกก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กก กฟกกกกจกกก กก จกกภ
กฟ กก กส=กฆ=กห กกกส=กฆ=กหกภ
|กก กกกก กก กส__ฟอ__กหกก กก |
./กกกกกกกก ขมฅฮ ขฟกกกกกฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขสขสกกกกกกกกกก กก ขสขส
(กก กภกกกฟ กฒฅฮกก|กก |กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(Ž฿กผŽ฿*)กก กก กก กก (Ž฿กผŽ฿*)
.กภกกกศกกกกกฟกฒกฒ|กก |กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (|กกกกUกก กก กก กก (|กกกกU
กกกกกภ กฟกฒกฒกฒ กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |กกกก | กก กก กก กก |กกกก |
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก กก คทกญ Jกกกกกกกกกกกก คทกญ J

319 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:15:37 ID:M9ZSMbW2


กกกกกกกกกกกกกกกฟกฑกฑกฑ กภ
กกกกกกกก กกกฟกกกกจกกก กก จกกภ
กกกกกกกกกฟ กกกก กสกผกหกก กสกผกห กภกกกกกกกกนอคจคฟครคฦคษคฆคปค๏คซค๓คอคงคไ
กกกกกกกก|กก กก กกกก กส__ฟอ__กหกกกกกก|
กกกกกกกกกภกกกกกก กก กฎ ขกญกกกก กฟ
กกกกกกกกกกกกกฟกกกณฅฮกก กกขกภกฒ_กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขสขสกกกก กก กก กก ขสขส
กกกกกกกกกก/กก|กกกกกกกกกกกกกภ_กฒกฒกหขกภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(Ž฿กผŽ฿*)ŽสŽฦŽฌŽฐŽกก (Ž฿กผŽ฿*) ŽสŽฦŽฌกฤ
กกกกกกกกกกกฎกฑกภกกกภกกกกกกกก -''' ข(กฒ__)กกกกกกกกกกกกกก กก กก กก (|กกกกUกก กก กก กก (|กกกกU
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกภ กกกกกกกก กกกกกกกฟกภกกกภ__กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|กกกก | กก กก กก กก |กกกก |
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก` กฝจกกฝจกกญกกกกกกกณกฒ__กหกกกกกกกกกกกกกกกกกกคทกญ Jกกกกกก กก กก คทกญ Jกกกกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกก กฟกกกก กก กกกภ
กก กกกก กฟกกขกกกกขกก กกกภกกกกกกกกกก ผซสฌคฯคสคกค๓คหคโธซคสคซครคฟคก
กกกก กฟกก กสกผกหกกกสกผกห กฟ^กณ
กกกก|กกกกกกกส__ฟอ__กหกสกก/กกกก กำ|กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขสขสกกกก กก กก กก ขสขส
กกกกกภกกกก กฎ ขกญกกกกกา กฟ ข^กณกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽสŽฦŽฌกช (กจŽ฿ฃฐŽ฿)กกกกกก กก กก (Ž฿ฃฐŽ฿กจ) กกŽสŽฦŽฌŽฐŽกช
กฝกฝกฝกฝกฝกฝกฝกฝ กภ _ _ กฒ กหกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกณ คฤคฤกกกกกกกกกกคศคศ ,r'
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกมกสกกกกกณกกกกกกกกกก ,r'กกกกกหกม
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกคท'Žกณ)กกกกกกกกกก(,r'Ž'คท
กกกกกกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒ
กกกกกกกกกกกกกฟกก กก กก กก กภกกกกกกกกคฯคคคฯคคกขค๏คํคนค๏คํคนกขคศ
กกกกกกกกกก กญกกกกกกกกกกกกกกกก กณ,-Žค, กพ Žค
กกกกกก กก lกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก !Žฐกกกกกกกภกกกกกกกกกกขสขสกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ขสขส
กกกกกกกกกก!กก กฝกกกกกฝกกกกกกกฒกฒกฒ กฒ_กภ,กพกพ-Žค(กจŽ฿ OŽ฿)กกŽสŽฦŽฌŽฐŽกชกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(Ž฿O Ž฿กจ)กกŽสŽฦŽฌŽฐŽกช
กกกกกกกกกก>กก(กแ)กก(กแ)กก กณกกกกกกกกกกกกกกกดฃ๚Žฟกกคศ คศ กณกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,' คฤ คฤ
กกกกกกกก ( กฒ (__ฟอกฒ) กฒฅฮกกกฑกฑกฑ กฑกฑ กฑกกกณคศ__กหกมกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกก กมกส__คฤ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽหŽ฿Žฤกกกกกกกณ)กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(,r'

320 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:16:15 ID:M9ZSMbW2


คฯโวยฐสฃภฝค๒นิครคฟกฃ
กกกกกกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒ
กกกกกกกกกกกกกฟกก กก กก กก กภ
กกกกกกกกกก กญกกกกกกกกกกกกกกกก กณ,-Žค, กพ Žคกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขสขสกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก ขสขส
กกกกกก กก lกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก !Žฐกกกกกกกภกกกกกกกกกกกก ,;:''"ŽŽ''::.,ŽฤŽŽธŽกกกกกกกกกก กก(Ž฿O Ž฿กจ)กกŽสŽฦŽฌŽฦŽฌกชกกกกกกกกกกกกกกกกกก(Ž฿ฃฐŽ฿กจ) กกŽสŽฦŽฌŽฐŽกช
กกกกกกกกกก!กก กฝกกกกกฝกกกกกกกฒกฒกฒ กฒ_กภ,กพกพ-Žคกกกกกกกก กกกก::;กกกกกกกกกกกกกกกก ,' คฤ คฤกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกคศคศ ,r'
กกกกกกกกกก>กก(กแ)กก(กแ)กก กณกกกกกกกกกกกกกกกดฃ๚Žฟกก )กก :Žค,.กก..,:,::'กกกกกกกกกกกกกกกมกส__คฤกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกม,r'กกกกกห
กกกกกกกก ( กฒ (__ฟอกฒ) กฒฅฮกกกฑกฑกฑ กฑกฑ กฑกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (,r'กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(,r'Ž'คท
คฯโวยฐสฃภฝค๒นิครคฟกฃ

กกกกกกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒ
กกกกกกกกกกกกกฟกก กก กก กก กภ
กกกกกกกกกก กญกกกกกกกกกกกกกกกก กณ,-Žค, กพ Žคกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ขสขสกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก ขสขส
กกกกกก กก lกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก !Žฐกกกกกกกภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขส ขสกกกกกกกกกกกกกก (Ž฿O Ž฿กจ) ŽสŽฦŽฌŽฐŽกชกกกกกกกกกกกกกกกกกก(Ž฿O Ž฿กจ)กกŽสŽฦŽฌŽฐŽกช
กกกกกกกกกก!กก กฝกกกกกฝกกกกกกกฒกฒกฒ กฒ_กภ,กพกพ-ŽคกกŽสŽฦŽฌŽฐŽ กก (*Ž฿กผŽ฿)กกกกกกกกกก กก ,' คฤ คฤกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ,' คฤ คฤ
กกกกกกกกกก>กก(กแ)กก(กแ)กก กณกกกกกกกกกกกกกกกดฃ๚Žฟกก )กกกกกกกกกกกก Žษกกกก|กกกกกกกกกก กมกส__คฤกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกมกส__คฤ
กกกกกกกก ( กฒ (__ฟอกฒ) กฒฅฮกกกฑกฑกฑ กฑกฑ กฑกกกกกกกกกก กมO,,UUคฤกกกกกกกกกกกก (,r'กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(,r'

กกกกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒ
กกกกกกกกกกกฟกก กก กก กก กภ
กกกกกกกก กญกกกกกกกกกกกกกกกก กณ,-Žค, กพ Žคกกกกกกกกค๓กฉกกกกกกกกกกกกขสขสกกกกกกกกกกกกกกกกกก ขสขสกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขสขส
กกกก กก lกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก !ŽฐกกกกกกกภกกกกกกกกกกกกŽสŽฦŽฌŽฐŽกก(*Ž฿ฅ๏Ž฿)กกกกกกกกกกกกกกกก (Ž฿กผŽ฿*) ŽสŽฦŽฌŽฐŽกฉกกกกกกกกกกกกกกกกกก(Ž฿กผŽ฿*)กกŽสŽฦŽฌŽฐŽ
กกกกกกกก!กก กฝกกกกกฝกกกกกกกฒกฒกฒ กฒ_กภ,กพกพ-Žคกกกกกกกกกกกก (,Žฒกก ขฟกกกกกกกกกกกกกกกกคศกกกกคฤกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกคศกกกกคฤ
กกกกกกกก>กก(ก)กก(ก)กก กณกกกกกกกกกกกกกกกดฃ๚Žฟกก )กกกกกกกกกกกมกสกก,คฤกกกกกกกกกกกกกกกกกกกณคศ_กหกมกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกณคศ_กหกม
กกกกกก ( กฒ (__ฟอกฒ) กฒฅฮกกกฑกฑกฑ กฑกฑ กฑกกกกกกกกกกกกกกกก(ฅฮกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก `ฃสกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก`ฃส

321 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:16:41 ID:M9ZSMbW2


กกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกกกกกกกก กกกฟกกกกจกกก กก จกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกฟ กก กกกสกกห กกกสกกห กภ กกกกกกกกฒฟคภกฉ
กกกกกกกกกกกกกก|กก กก กก กกกส__ฟอ__กห กกกก |
กกกกกกกกกกกกกก กภกก กก กก กฎ ขกญ กก ,กฟ
กกกกกกกกกก กก /ขกณกก กกกผกพ กก กกŽจกณกฒ
กกกกกก กก กก /กกกกŽคกกกกกกกกกกŽคกกกกกบกณŽกฑ กฎi
กกกกกกกกกกกก/กกกก/กกกกกกกกกก Žกกกกlกด_ ,|กณจกฅุกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขส ขส
กกกกกก กกกก/กกกก/l กกกกกกกกกกกกกกกก`Žคกญ/กก กก กกกณกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (*Ž฿กมŽ฿)กกกกŽสŽฦŽฌŽฐŽ
กกกกกกกกกก/กกกก/ กณกกกก,กฒกฒ__กกกกกกกฎกกกก,กณกกกกกณกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|/)(`i
กกกกกก-จกกณกกŽฒ_กกกณ /กกกกกกกกกฑกฑกฑกฑ`กณ ฃู กก กตกพ-Žคกกกกกกกกกกกกกกกก ขส ขสกกกก กมO- คฤกก ขสขส
กกกก( _i _iกฒŽฤŽค__)กก กณŽคกฒกฒ_ขกฒกฒกฒกฒŽษ กึกฒกฒกฒŽษกกกก ŽสŽฦŽฌŽฐŽกกกก(*Ž฿กผŽ฿)กกกกกกกกกกกกกกกก(Ž฿กผŽ฿*)กกกกŽสŽฦŽฌŽฐŽ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/กกกก|กกกกกกกกกก กก กก กก |กก ขภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกมกส__UUกกกกกกกกกกกกกกกกกก กส,,กกกกกห


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฒกฒ__
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกกกกกกกกภ
กกกกกกกกกก.กกกก กกกฟกก กก กก กก กก กภ
กกกกกกกกกก.กกกกกฟกกกกกก กฝกกกก กผกก กภ
กกกกกกกกกกกกกก|กกกกกกกกกสกกห กกกสกกห กก|กกกฤกฤกฤกฤกฤ
กกกกกกกกกก.กกกกกภกกกกกกกกกส__ฟอ__กหกก กฟ
กกกกกกกกกกกกกก/ขกณกก กกกผกพ กก กกŽจกณกฒกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก ขสขส
กกกกกกกกกกกก/กกกกŽคกกกกกกกกกกŽคกกกกกบกณŽกฑ กฎiกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(*Ž฿กผŽ฿)กก ŽสŽฦŽฌŽฐŽ
กกกกกกกกกกกก/กกกก/กกกกกกกกกก Žกกกกlกด_ ,|กณจกฅุกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก ขพกกกกขฟ
กกกกกกกกกก /กกกก/l กกกกกกกกกกกกกกกก`Žคกญ/กก กก กกกณกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กม|กกกก|
กกกกกกกกกก/กกกก/ กณกกกก,กฒกฒ__กกกกกกกฎกกกก,กณกกกกกณกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขส ขส กกกกกกคท`ฃสกกกกกก กกขสขส
กกกกกก-จกกณกกŽฒ_กกกณ /กกกกกกกกกฑกฑกฑกฑ`กณ ฃู กก กตกพ-ŽคกกŽสŽฦŽฌŽฐŽกกกก(*Ž฿กผŽ฿)กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(Ž฿กผŽ฿*)กกŽสŽฦŽฌŽฐŽ
กกกก( _i _iกฒŽฤŽค__)กก กณŽคกฒกฒ_ขกฒกฒกฒกฒŽษ กึกฒกฒกฒŽษกกกกกกกกกกกกกก.กส|กกกก|กหกกกกกกกกกกกกกกกกกก คศกกกกคฤ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกม| กก |กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กณคศ_กหกม
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก คท`ฃสกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก`ฃส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกกกก. กก กก กฟกกจกกก กก จกกกกภ
กกกกกกกกกก..กก กฟ กกกกกสกกห กกกสกกหกกกภ
กกกกกกกกกกกกกก|กก กก กก กส__ฟอ__กหกก กกกก |กกกฤกฤกฤกฤกฤ
กกกกกกกกกก. .กกกภกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกฟ
กกกกกกกกกกกกกก/ขกณกก กกกกกก กก กกŽจกณกฒ
กกกกกกกกกกกก/กกกกŽคกกกกกกกกกกŽคกกกกกบกณŽกฑ กฎii
กกกกกกกกกกกก/กกกก/กกกกกกกกกก Žกกกกlกด_ ,|กณจกฅุกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขสขส
กกกกกกกกกก /กกกก/l กกกกกกกกกกกกกกกก`Žคกญ/กก กก กกกณกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(*Ž฿กผŽ฿)กกŽสŽฦŽฌŽฐŽ
กกกกกกกกกก/กกกก/ กณกกกก,กฒกฒ__กกกกกกกฎกกกก,กณกกกกกณกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ขพกกกกขฟ
กกกกกก-จกกณกกŽฒ_กกกณ /กกกกกกกกกฑกฑกฑกฑ`กณ ฃู กก กตกพ-Žคกกกกกกกกกกกกกกกก ขสขสกกกกกม|กกกก|กกกกกกกกกกขสขส
กกกก( _i _iกฒŽฤŽค__)กก กณŽคกฒกฒ_ขกฒกฒกฒกฒŽษ กึกฒกฒกฒŽษกกกก ŽสŽฦŽฌŽฐŽกก (*Ž฿ฅ๏Ž฿)กกกกกกคท`ฃสกกกกกกกก (Ž฿กผŽ฿*)กกŽสŽฦŽฌŽฐŽ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(,Žฒกก ขฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|กก ขภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกมกสกก,คฤกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กส,,กกกกกห
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(ฅฮ

322 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:17:08 ID:M9ZSMbW2


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกกกกก กก กฑกฑขŽŽ^กก กกกก กก::::::::กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกŽค__ฟอ__ฟอ__ฟอ__,กกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกฒ___กกกกกกกกกกกก . _,,,,__,_กกกกกก กก:::::::::::กภ
กกกกกกกกกกกกกกกก _กหกกกกกกกกกกกกกกกกกส_ กก กก กก กก กก กฟกกกกกกŽ^กภกณ..กก , /Žกกกกกกกฏกภ,.-zกกกกกก::::::::::กภ
กกกกกกกกกกกกกกกก _กหกกกกคกกกกกกกกกกกส_กกกกกกกกกกกกกกกกกึกกกกกกกกกกก| กีกก l| กกกกกกกกก Žกีกกฅ฿..กกกกกก .::::::กภ
กกกกกกกกกกกกกกกก _กหกกกกกกกกกกกกกกกกกส_กกกกกกกกกกกกกก/i,.กกกกกกกกกก .,Žษ .l|กก กิ กกกกกกกกกก ..|กญ_ilŽฤกกกกกกกกกก::::::::::กภ
กกกกกกกกกกกกกกกก _กหกกกกคฟกกกกกกกกกกกส_กกกกกกกกกกกก /กกกภ___,,,,,_กฟ .'กํกกกก^=u,,,,_ vกฟ.. กกกกกกกกกกกก:::::::::::::::::l!
กกกกกกกกกกกกกกกก _กหกกกกกกกกกกกกกกกกกส_กกกกกกกกกกกก |กกกกกกกกกก กฟ" กก กรกกกก กภกกกกกกกกกกกกกกกกกกi คท.กฟ:::::::.กั
กกกกกกกกกกกกกกกก _กหกกกกมกกกกกกกกกกกส_กกกกกกกกกกกก|กกกกกกกกกก | กกกก กก| กก กกกก..|กกกกกกกกกกกกกกกก Žษกก(กกกก::::::::|
กกกกกกกกกกกกกกกก _กหกกกกกกกกกกกกกกกกกส_กกกกกกกกกกกก |กกกกกกกกกกะฆ กฒ__ฟอกฒ___ฅฮกกกกกกกกกก กกกก กก'~กณกก::::::::::::กั
กกกกกกกกกกกกกกกก _กหกกกกคจกกกกกกกกกกกส_ กก กก กก กก |กก กก.กกกฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภกกกกกกกกกกกกกก กกกกกก::::::::::กะ
กกกกกกกกกกกกกกกก _กหกกกกกกกกกกกกกกกกกส_กกกกกกกกกกกก | กกกกกก|กกกกกกกกกฟขกฟขกภ กอกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก:::::::::::กั
กกกกกกกกกกกกกกกก _กหกกกกคศกกกกกกกกกกกส_กกกก กก กก กก |กกกกกก|กกกกกก;/กกกก./กก.กกกก .กก|กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก::::::::::กฮ
กกกกกกกกกกกกกกกก _กหกกกกกกกกกกกกกกกกกส_กกกกกกกกกกกกกก.|กกกกกก|กกกกiก์กกกก/กกกกกกกก.กก|กกกกกก .|กกกกกกกกกกกก:::::::::::|
กกกกกกกกกกกกกกกก _กหกกกกค๋กกกกกกกกกกกส_กกกกกกกกกกกกกก .|กกกก |กกกก| กกกกกก| กกกกกกกก.ขสกฬกกกกกก/กกกกกกกก:::::::::::::กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกก _กหกกกกกกกกกกกกกกกกกส_กกกกกกกกกกกก กฟกกกั.ขสกก | กกกกกก|กกกกกกกก../กก/กกกกกฟกกกกกก:::::::::::::::::กภ
กกกกกกกกกกกกกกกก _กหกกกกกชกกกกกกกกกกกส_กกกกกกกกกกกฟกกกกกก/|กกกภจฃจฃจฃจฃจฃ/.กฟกกกฟ:::กก กกกกกกกก:::::::::::::::::กภ
กกกกกกกกกกกกกกกก _กหกกกกกกกกกกกกกกกกกส_กกกกกกกกกกกกกกกก (กกŽŽ^^กฏ^กฏŽŽกฏกกกฑกฑกฑกกกฟ:::::::::::กกกกกกกกกกกก กกกก::::::::::กภ
กกกกกกกกกกกกกกกก ขYขYขYขYขกกกกกกกกกกกกกกกกกณŽฐจกขฬŽฐกมŽฐกฝกฝกฝกก:::::::::::::

323 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:17:28 ID:M9ZSMbW2

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกว๒๑ฝฦฌคฯฟอฮเภไฬวคฮฬดค๒ธซค๋
.

324 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:17:56 ID:M9ZSMbW2


กกกกกกกกกก กกกก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกก กฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกกกกกฟกกกกจกกก กก จกกภ
กกกกกก กฟ กกกส=กฆ=กห กกกส=กฆ=กหกกกภ
กกกกกก |กก กกกก กก กส__ฟอ__กหกก กก |
กก กกกกกภกกกก กกกก กฎ ขกญกก กกกฟ
กกกกกกกกกฟ กก กภกกกกกกกก กก กภ
กกกก กก |กกกกกกกก กภ, -กพ- กข-กพ- กข
กกกก กก |กภกกกกกกกก กภ.กกกกกส"กฑ .ฦกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ขส ขส
กกกกกกกก|กกกกกภกกกกกกกก" กฑกฑกฑกกกกกหกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (*Ž฿กมŽ฿)กกกกŽสŽฦŽฌŽฐŽ
กกกกกกกก|กกกกกฟ กภ,,กฒกฒกฒกฒกฒ__ฟอกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|/)(`i
กกกก กก |กกกกกกกกกกกกกฟกภกกกกกก กภ กกกภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขส ขสกกกก กมO- คฤกก ขสขส
กกกกกกกกกณ,_กฒกฒ_กฟ;__กฒกภกกกกกก กภ,,_ กภ,,__กกกกกกกกกกกกกกŽสŽฦŽฌŽฐŽ กก(*Ž฿กผŽ฿)กกกกกกกกกกกกกกกก(Ž฿กผŽ฿*)กกกกŽสŽฦŽฌŽฐŽ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกสกฒกฒกฒกฒ__กหกฒ__กหกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/กกกก|กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|กก ขภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กมกส__UUกกกกกกกกกกกกกกกกกก กส,,กกกกกหกกกกกกกกกก กกกก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกก กฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกกกกกฟกกกกจกกก กก จกกภ
กกกกกก กฟ กกกส=กฆ=กห กกกส=กฆ=กหกกกภ
กกกกกก |กก กกกก กก กส__ฟอ__กหกก กก |
กก กกกกกภกกกก กกกก กฎ ขกญกก กกกฟ
กกกกกกกกกฟ กก กภกกกกกกกก กก กภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขสขส
กกกก กก |กกกกกกกก กภ, -กพ- กข-กพ- กขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (Ž฿กผŽ฿*)คฤ
กกกก กก |กภกกกกกกกก กภ.กกกกกส"กฑ .ฦกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ((กก(คฤ ,Žอ
กกกกกกกก|กกกกกภกกกกกกกก" กฑกฑกฑกกกกกหกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกมกส กก,ขภกก))
กกกกกกกก|กกกกกฟ กภ,,กฒกฒกฒกฒกฒ__ฟอกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกคท'
กกกก กก |กกกกกกกกกกกกกฟกภกกกกกก กภ กกกภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ขสขส ขม ))กกกกกกกก((กกขมขสขส
กกกกกกกกกณ,_กฒกฒ_กฟ;__กฒกภกกกกกก กภ,,_ กภ,,__กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(*Ž฿กผŽ฿)Žษกกกกกกกกกกกกกกกกกณ(*Ž฿กผŽ฿)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกสกฒกฒกฒกฒ__กหกฒ__กหกกกกกกกกกกกกกกกกกก/คฤกกŽษกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกณ คศ กณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกมกสกกกก,,(~) ))กกกกกกกกกกกกกกกก (~),, กกกหกม
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกคท'"กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกคท'
กกกกกกกกกก กกกก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกก กฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกกกกกฟกกกกจกกก กก จกกภ
กกกกกก กฟ กกกกกส=กฆ=กห กกกส=กฆ=กหกภ
กกกกกก |กก กกกก กก กส__ฟอ__กหกก กก |
กก กกกกกภกกกก กกกก กฎ ขกญกก กกกฟ
กกกกกกกกกฟ กก กภกกกกกกกก กก กภ
กกกก กก |กกกกกกกก กภ, -กพ- กข-กพ- กขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,,,, ขม
กกกก กก |กภกกกกกกกก กภ.กกกกกส"กฑ .ฦกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กใ Ž฿ )กก""ขO
กกกกกกกก|กกกกกภกกกกกกกก" กฑกฑกฑกกกกกหกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กใ Ž฿*กกขฟขคฤ
กกกกกกกก|กกกกกฟ กภ,,กฒกฒกฒกฒกฒ__ฟอ
กกกก กก |กกกกกกกกกกกกกฟกภกกกกกก กภ กกกภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กสกก กก ขส ขสกกกกกกกกกกกกกกกกกก ขสขสกกกก Žษ
กกกกกกกกกณ,_กฒกฒ_กฟ;__กฒกภกกกกกก กภ,,_ กภ,,__กกกกกกกกกกกก ขพกญขO(*Ž฿กผŽ฿)คฤกกกกกกกกกก ขพ(Ž฿กผŽ฿ขพขกฎคฤ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกสกฒกฒกฒกฒ__กหกฒ__กห

325 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:18:15 ID:M9ZSMbW2


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกกกกก กก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกฟกก กก กฝกกกกกฝกภ
กกกกกกกกกกกก กฟกกกกกกกส กกหกก กสกกห กภกกคคกกขมคจคมคครคฟคโค๓คฯปลสคสคคคซ
กกกกกกกกกกกก |กกกกกกกกกกกกกส__ฟอ__กหกกกกกก|
กกกกกกกกกกกก กภกกกกกก กก กกกฎข กญกกกกกฟ
กกกกกกกกกกกกกกกก/กญขกฎกฑ กฑกกกฎ ะฆ'
กกกกกกกกกกกก กก |กก กก กกกกกฒŽกฒ Žคกกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกณกกฅคกญกฑ /กกกกกณคฦ กก กำ
กกกกกกกกกกกกกก กก l กกกกกก /กกกกฃ๒ กกกณืฤ'
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกณ กกกก/กก กก ,กณกกกกกณกกกก กก กกกกกก _-กพŽคกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกสกก กก ขส ขส
กกกกกกกกกกกกกกกก ,ฅฃกณ กกกกกกกก /กก ฃู กก กตกพ-Žค จกจกกญกก จขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขพกญขO(*กพฅ๎กพ)คฤ
กกกกกกกกกกกกr_-ฅฃ__Žษ_กณŽคกฒกฒŽษกฒ_กึกฒกฒกฒŽษ__กฒ_กฒกฒกื
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกสกก กก ขส ขสกกกกกกกกกกกกกกกก ขสขสกกกก Žษ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ขพกญขO(*กพฅ๎กพ)คฤกกกกกกกก ขพ(กพฅ๎กพขพขกฎคฤ

326 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:18:38 ID:M9ZSMbW2


กก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กก กฟกกกกจกกก กก จกกภ
กฟ กกกก กสกกห กกกสกกห กภกกกกกกกกกกคฟคทคซโวยฐสฃภฝคศคซธภครคฟครคฑ
|กก กกกก กก กส__ฟอ__กหกก กก |
./กกกกกกกก ขมฅฮ ขฟกกกกกฟกกกกกกกกกก คณคฮฬฏคสวฝฮฯ
(กก กภกกกฟ กฒฅฮกก|กก |
.กภกกกศกกกกกฟกฒกฒ|กก |
กกกกกภ กฟกฒกฒกฒ กฟ
กกกกกกกก กก กกกฒกฒ__
กก กก กก กกกฟกกกกกกกกกภ
.กกกก กกกฟกก กก กก กก กก กภ
.กกกกกฟกกกกกก กฝกกกก กผกก กภกกกกกกคขคศคฯโวยฐรตรฮคหโวยฐฬฟฬพคภคํกฉ
กกกก|กกกกกกกกกสกกห กกกสกกห กก|
.กกกกกภกกกกกกกกกส__ฟอ__กหกก กฟกกกกกกผซสฌคฮฅนฅญฅ๋กฉคฯ
.กกกก./กกกกกกกก ขมฅฮ ขฟ กก|
กกกก(กก กภกกกฟ กฒฅฮกก|กก |
กกกก.กภกกกศกกกกกฟกฒกฒ|กก |
กกกกกกกกกภ กฟกฒกฒกฒ กฟ
กก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กก กฟกกกกจกกก กก จกกภ
กฟ กกกก กสกกห กกกสกกห กภกกกกกกกกรตรฮคศฬฟฬพคฯคศคโคซคฏ
|กก กกกก กก กส__ฟอ__กหกก กก |
./กกกกกกกก ขมฅฮ ขฟกกกกกฟกกกกกกกกสฃภฝคฯคซคสค๊ถฏฮฯคภค่คสกฃ
(กก กภกกกฟ กฒฅฮกก|กก |
.กภกกกศกกกกกฟกฒกฒ|กก |
กกกกกภ กฟกฒกฒกฒ กฟ

327 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:19:11 ID:M9ZSMbW2


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกก กฟกฝกกกฝกกกภ
กกกกกกกกกกกกกฟกสกกห กกกสกกห กภ
กกกกกกกก กฟกก กกกส__ฟอ__กห กก กก กภ
กก กก กก |กกกกกกกกกฎ ขกญกกกก กกกกกก|กกกกกกค่คคคทค็ครคศ
กก กกกก กกกภกกกกกกกก กก กกกกกกกกกฟ
กก กก กก กก กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภ
กก กกกก กก |กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กห
.กกกกกกกกกก|กกกก|กก กก กก กกกก /กก /
กกกก กก กก | กก |กกกกกกกก กก /กก / |
กกกก กก กก |กกกก|กกกกกก กก /กก / กก|
กก กก กก (YYYกดกกกกYกก(YYYกณกก|
กกกก กกกกกส_กฒกฒฅฮ-'-กส'กฒกฒ_กห_Žษ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกก กฟกฝกกกฝกกกภกกกกกกกกกก ม๊ผ๊คฮฅนฅฦกผฅฟฅนค๒ธซคฟค๊กขฬพมฐค๒สัคจคฟค๊
กกกกกกกกกกกกกฟกสกกห กกกสกกห กภ
กกกกกกกก กฟกก กกกส__ฟอ__กห กก กก กภกกกกกกคขคศคฯฦฑคธคฮบ๎ครคฟค๊ฝะอ่ค๋ค๓คภคํกฉ
กก กก กก |กกกกกกกกกฎ ขกญกกกก กกกกกก|
กก กกกก กกกภกกกกกกกก กก กกกกกกกกกฟกกกกกกผซสฌคฮวฝฮฯครคฦฟ๏สฌฅฏฅ๊ฅจฅคฅฦฅฃฅึคสค๓คภคสกฉ

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกก กฟกฝกกกฝกกกภ
กกกกกกกกกกกกกฟกส=กฆ=กห กส=กฆ=กห กภกกกกกกคขค๓คค๊นอคจคฟคฏคสคคคฑคษคณค์ครคฦคไครคัค๊
กกกกกกกก กฟกก กกกส__ฟอ__กหกกกก กก กภ
กก กก กก |กกกกกกกกกฎ ขกญ กก กก กก กก | กกคขค์คภคํกฉคขค์ค๒บ๎ค์ครคฦค๓คภคํกฉ
กก กกกก กกกภกกกกกกกก กก กกกกกกกกกกกฟ

328 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:19:37 ID:M9ZSMbW2


จฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจก
กกŽช .,กกกก .,,,กขกกกกกกกกกกกฅ กก !กกจขกกกกกกกกกกกกกกกก กก lปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐฃ์กก .,!ปฐ|กกกกกกกก 'i
./ .!.l!กก ./ปฐกณกกกกกกกก!กก.lŽกก.!กก,!กก ./Ž.ฃ์กกกกกกกก ./.ฃ์ .!ปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐ !กก.!ปฐ;;;1กกกกกกกก.กณ.กกกก.
ปฐ ||.!กก/ปฐปฐ!กกกก . !กก .!กกฃ์กก|กก!กก./ปฐ|กกกกกก iกถกกฃ์.lปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐ ! .!ปฐปฐ|กก iกคกก /;;!
ปฐปฐ! .|ปฐl.iปฐ.!กกกกlปฐlกก!ปฐ!จขกก/ปฐ .!กกกก .lŽปฐปฐi,lปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐ l !ปฐปฐ|กก,! !กก |ปฐ|
..iปฐ .! .! l;;;l.!ปฐ |กก.lปฐjจขปฐ.!จข !ปฐปฐ|กกกก!:;ปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐ Uปฐปฐ| lŽปฐl .lปฐ;;! .
. lปฐ |กก! l;;;!|ปฐ;lกก lปฐ;lŽ.|ปฐ;;;! |! |ปฐปฐ;|กกจขปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐ!จขปฐ;|
กก.ฃ์ปฐ!กก.ฃ์.กำ;l.!ปฐ|กก.!ปฐ;! |ปฐ;;|กก! !ปฐปฐ.!กก .,!ปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐ! |ปฐปฐ!
กก Žกพ'กซกก กณปฐปฐ|กก!ปฐ! .|ปฐ;|กก.! lปฐปฐ.!กก .,!ปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐl !ฐ์Žฐ l.
กฎ''-กฅกกกกกกกภปฐ |จขปฐl.|ปฐ;!กก ! iปฐปฐ.!กก .,!ปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐ;;/"กกกกกก!
กกกกกก ,กขกกกก Žlกก !กก!กก | lกกกกกฟกกiปฐปฐ|กกกก.!ปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐ; il ปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐ;;/ กกกก.กก /
กกŽคกกกกกกกฎŽ''- .l .,!กก lกก.lกก!กกกกกก.กข กฎ''กค กกกก .!ปฐกก!|ปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐ|.!ปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐฃ์กก / กก...Ž
Žคกก`กกกกกกกกกกกข !กกกก!กกกก.ก์กก ".กซกกกกก์กกกก กณกก/.|ปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐ! !ปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐ!กกกก กก ! กก ,i',
กกกก กกกก.กฅ.i !.! .!กกกก !กกกกกก กฝ Žคกขปฐกฝ กกกกกก.Žกพ'กก!ปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐ Žษกก!ปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐ;/กกกกกก /
กก|กก !กก |ฃ้|i! ! _ก์กกกก.ฃ์. ..กผกกกกกกกฦกกกฝกพกก กกกกกกกก !ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓กกขมฦ๓กํกกกกกกกกกกฃ์ .'"
กก"กก||ฃ้ฃ้|" กก./กกกกกกกก กํกกกกกก กก กกกกกกกก .!กักกกกกก กกฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓กก ,!จขฦ๓ฦ๓กกl
กกl||||กํกก กฟกกกก กก กก กก กก ฃ๒'" กภกกกกกกกก.!จขกกกกกกกกกกกกฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓กกกก!กกlกกฦ๓ฦ๓"กก.,กฟ
||||กกกกกก "กกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กฦกกกกกก .กั .ฃ์กกกกกกกกกกกกกกกกฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ กก กก กก กฒ,,, ._..-'"กกกกกกกกกกŽ.
.,กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กฒกฒกฒ,!กก..ฃ์กกกกกกกกกก 'Žคกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กพ'''"กญกซ . กํกก..กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟ ขกกกกขกภ `กกกกกกกกกก .Ž'Žฐ ,,
กกกกกก .,กฅกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกสขกหกก กสขกหกภกกกกกกกกกกกกกกกกกฎ'กพกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก, Žฐกถกกกก,..-ขฬŽฐ-
กกกกกก |กกกกกกกกกก กก กก กก กฟ กก ///กส__ฟอ__กห///กภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กขกกกกกก . _,กก กฅ
กกกกกก ..,,กกกกกกกกกกกกกกกกกก|กก u. กก กก`Yจกจชจกจกจชจกจกจค กก กก _,,กกŽฐ-กขกกกกกกกฑŽ"กกกกกก.กญกกกกกกกกกฟกซŽ'กพ
กกกกกกกก .กตกกกก ขฬ'''Žค.กกกก กภ,,.กกกก กก |กกกกกกกกกกกกกกกกกก กก |_,_กกกกกกกกกกกกกก กฎกกกกกกกก.กพกฝกผ
กก ._,,..,,,กกกกกกกกกกกกกขกฎ"'^'Žฐ /ขกณ(กฐคฆกกกกกกค่คฆคณคฝ.. . . . |กก กฎ'กพกกกกกกกกกก.^''กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฒกฒ.กญ
กกกกกกกก.กฎกกกก กก.'- .กซกฎกกกกกก `Žงกผจกฅค.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |กก,,_กกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กญกซกกกกกกกกกกกฎ^จกจกกกกก .,.
กกกกกก .,,ŽษŽ''กกกกกกกกกกกก กก กก /กก กกกก |กฒกฒกฒกฒ___________| กก กก ..,,,,,..-กฝกก.กกกกกกกกกก.กญกก กก กก กก กก ....,,
กกกก.'"กซกกกกกก .-กฝกฝ__กกกก /กกกกกกกกกกกก/กก กฎ''Žฐกกกกกกกกกกกกกกกก __,กก กก กก กก กก กก -ะฆกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฎ'''"กฑ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกกกกกกกกกกกขกณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ___กฟกก กฟกฑกฑกฎ)กกกกŽษ
กกกกกกกกกกกกกกกกกก (__rกฒ__ฅฮกกกกกกกก (.กฒกฒคฤ

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจฃจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจค
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจขกกก๛ก๛คฮษิปืตฤคสฅภฅ๓ฅธฅ็ฅ๓กกกกกก.จข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจฆจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจฅ

จฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจกจฌจก

329 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:20:01 ID:M9ZSMbW2


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกก กฟกฝกกกฝกกกภ
กกกกกกกกกกกกกฟกส=กฆ=กห กส=กฆ=กห กภ
กกกกกกกก กฟกก กกกส__ฟอ__กหกกกกUกกกภกกกกกฤกฤกฤกฤกฤ
กก กก กก |กกuกกกกกฎ ขกญกกกกกกกกกกกก |
กก กก กก กภกกกกกกกกกก กก กก กก กก กฟ
กกกกกก กก กก กก กฒกฒ__
กกกก กกกก กก กฟ_ฅฮ กกกณกภ
กกกก กก กกกฟ กส กกหกกกสกกหกขกกกกกกกกกกฅฯฅร
กกกกกก กฟ:กกกกกสกก__ฟอ__กหกกกกกภ
กกกกกก |กกกก กกกกกก|rจจ-|กกกกกก |
กกกกกก กภ กก กก กก `กผ'กญกกกกกฟ
ขพขกณกกกำกกกกกก กกกกกก กใกญ/ขคฤ
กก กภกกกณกก /กกกก กก กก กก กณกก/
กกกกกกกภ_,,ฅฮกกกกกกกกกกกก|Žคกฒฅฮกก กก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กก กกกกกกกฟขกกกกขกภ
กกกกกกกฟ-=กฆ=- -=กฆ=-กภกกกกกกกกกกรฏคฌคฝค๓คสคโค๓บ๎ค๋คซค่กช
กก กฟ::::::ขกส__ฟอ__กหข:::::กภ
กก |กกกกกกกก ŽฤŽชŽชŽชŽฒกกกกกกกกกก| กกกกกกวฯผฏวฯผฏคทคค
กก กภกกกก กกกณŽฦŽฦŽฟกกกกกก กฟ

330 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:20:32 ID:M9ZSMbW2


กกกกกกกกกกกกกกกฟกฑกฑกฑ กภ
กกกกกกกก กกกฟกกกกจกกก กก จกกภ
กกกกกกกกกฟ กกกก กสกผกหกก กสกผกห กภกกกกกกกกกกกก คณคณคหคธครคศคทคฦค์คะพฏคสคฏคศคโฝฑค๏ค์ค๋ดํธฑภญคฯ
กกกกกกกก|กก กก กกกก กส__ฟอ__กหกกกกกก|
กกกกกกกกกภกกกกกก กก กฎ ขกญกกกก กฟกกกกกกกกกกกกพฏคสคคคฮคหฒฟควค๏คถค๏คถฅภฅ๓ฅธฅ็ฅ๓บ๎ครคฦ
กกกกกกกกกกกกกฟกกกณฅฮกก กกขกภกฒ_
กกกกกกกกกก/กก|กกกกกกกกกกกกกภ_กฒกฒกหขกภกกกกฟอด๓คปคทคสคคคศคคคฑคสคคค๓คภค่
กกกกกกกกกกกฎกฑกภกกกภกกกกกกกก -''' ข(กฒ__)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกภ กกกกกกกก กกกกกกกฟกภกกกภ__
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก` กฝจกกฝจกกญกกกกกกกณกฒ__กห
กกกกกกกกกกกกกกกฟกฑกฑกฑ กภ
กกกกกกกก กกกฟกกกกจกกก กก จกกภ
กกกกกกกกกฟ กกกก กสกผกหกก กสกผกห กภ
กกกกกกกก|กก กก กกกก กส__ฟอ__กหกกกกกก|กกกกกกกกกกกกคฝค์คหกฤกฤ
กกกกกกกกกภกกกกกก กก กฎ ขกญกกกก กฟ
กกกกกกกกกกกกกฟกกกณฅฮกก กกขกภกฒ_
กกกกกกกกกก/กก|กกกกกกกกกกกกกภ_กฒกฒกหขกภ
กกกกกกกกกกกฎกฑกภกกกภกกกกกกกก -''' ข(กฒ__)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกภ กกกกกกกก กกกกกกกฟกภกกกภ__
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก` กฝจกกฝจกกญกกกกกกกณกฒ__กห
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกกกกก กก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกฟกก กก กฝกกกกกฝกภ
กกกกกกกกกกกก กฟกกกกกกกส กกหกก กสกกห กภกกกกกกกกคณค๓คสปจต๛มคไคทคฦคษคฆคนค๋ค๓คภค่กฃ
กกกกกกกกกกกก |กกกกกกกกกกกกกส__ฟอ__กหกกกกกก|
กกกกกกกกกกกก กภกกกกกก กก กกกฎข กญกกกกกฟ
กกกกกกกกกกกกกกกก/กญขกฎกฑ กฑกกกฎ ะฆ'
กกกกกกกกกกกก กก |กก กก กกกกกฒŽกฒ Žคกกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกณกกฅคกญกฑ /กกกกกณคฦ กก กำ
กกกกกกกกกกกกกก กก l กกกกกก /กกกกฃ๒ กกกณืฤ'
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกณ กกกก/กก กก ,กณกกกกกณกกกก กก กกกกกก _-กพŽคกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกสกก กก ขส ขส
กกกกกกกกกกกกกกกก ,ฅฃกณ กกกกกกกก /กก ฃู กก กตกพ-Žค จกจกกญกก จขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขพกญขO(*กพฅ๎กพ)คฤ
กกกกกกŽัŽธกกr_-ฅฃ__Žษ_กณŽคกฒกฒŽษกฒ_กึกฒกฒกฒŽษ__กฒ_กฒกฒกื
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกสกก กก ขส ขสกกกกกกกกกกกกกกกก ขสขสกกกก Žษ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ขพกญขO(*กพฅ๎กพ)คฤกกกกกกกก ขพ(กพฅ๎กพขพขกฎคฤ

331 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:20:59 ID:M9ZSMbW2


กกกกกกกก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกฟกกกกกกกกกกกภ
กก กฟกกกกจกกก กก จกกภ
กฟ กกกกกพ=กฆ=กพกกกพ=กฆ= กภกกกกกกกกกกกกคณค๓คสปจต๛มคไคทคฦคโคขครคศคคคฆดึคห
|กก กกกก กก กส__ฟอ__กหกก กก |
กภกกกกกกกกกกกฎ ขกญ กก ,กฟกก กก กก กก ฅฒกผฅเฅชกผฅะกผคภคํกฉ

กกกกกกกกกฟกฑกฑกฑ กภกกกกกกกกกกกกกกคฝค์คหผซสฌคฮทะธณคซค้คนค์คะ
กกกก กฟกกกกจกกก กก จกกภ
กกกฟ กกกก กสกผกหกก กสกผกห กภ กกกกกกกกคณคคคฤล๙คสค๓คซคขครคศคคคฆดึคหษ๔ฐฬวหฒ๕คตค์คฦ
กก|กก กก กกกก กส__ฟอ__กหกกกกกก|
กกกภกกกกกก กก กฎ ขกญกกกก กฟกกกกกกกกฟอภธฝชฮปกกผซสฌคฯฅณฅ๓ฅฦฅหฅๅกผคภ
กกกกกกกกกกกกกกกฟกฑกฑกฑ กภ
กกกกกกกก กกกฟกกกกจกกก กก จกกภ
กกกกกกกกกฟ กกกก กสกผกหกก กสกผกห กภ
กกกกกกกก|กก กก กกกก กส__ฟอ__กหกกกกกก|กกฅ๊ฅนฅฏคฮณไคหคฯธซสึค๊คฌพฏคสคคพฏคสคค
กกกกกกกกกภกกกกกก กก กฎ ขกญกกกก กฟ
กกกกกกกกกกกกกฟกกกณฅฮกก กกขกภกฒ_
กกกกกกกกกก/กก|กกกกกกกกกกกกกภ_กฒกฒกหขกภ
กกกกกกกกกกกฎกฑกภกกกภกกกกกกกก -''' ข(กฒ__)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกภ กกกกกกกก กกกกกกกฟกภกกกภ__
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก` กฝจกกฝจกกญกกกกกกกณกฒ__กห

332 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:21:29 ID:M9ZSMbW2


กกกกกกกก กก กกกฒกฒ__
กก กก กก กกกฟกกกกกกกกกภ
.กกกก กกกฟกก กก กก กก กก กภ
.กกกกกฟกกกกกก กฝกกกก กผกก กภ
กกกก|กกกกกกกกกสกกห กกกสกกห กก|กกกกกกกกกกกกกกค๓กฉ
.กกกกกภกกกกกกกกกส__ฟอ__กหกก กฟ
.กกกกกกฅฮกกกกกกกกกฎ ขกญ กก กภ
กกกฟกญกก กกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกณ
..กกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกฟกกกฝกกกก-กภ
.กกกก.กกกฟกก กสกกห กกกสกกห
กกกกกฟกกกกกกกก กส__ฟอ__กหกกกภ
กกกก|กกกกกกกก กกกกกฎ ขกญกกกกกก| กกกกกกกกกกกกกกคศคนค๋คศคไครคัค๊คณคคคฤค้ครคฦ
.กกกกกภกกกกกกกกกก กกกกกกกก กฟ
.กกกกกกฅฮกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภกกกก กก กก กก กก คคค้คสคคค๓คธคใคสคคคซ
กกกฟกญกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกณ

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกกกกก กก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกฟกก กก กฝกกกกกฝกภ
กกกกกกกกกกกก กฟกกกกกกกส กกหกก กสกกห กภกกกกฟ๔คฌมคจค์คะคฝค์คภคฑธซคฤคซค๋ฒฤวฝภญคฌ
กกกกกกกกกกกก |กกกกกกกกกกกกกส__ฟอ__กหกกกกกก|
กกกกกกกกกกกก กภกกกกกก กก กกกฎข กญกกกกกฟกกกกนโคฏคสค๋ค๏คฑคภคทกขคไครคัค๊ฤษคคฝะคทคฟสคฌกฤกฤกฤ
กกกกกกกกกกกกกกกก/กญขกฎกฑ กฑกกกฎ ะฆ'
กกกกกกกกกกกก กก |กก กก กกกกกฒŽกฒ Žคกกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกณกกฅคกญกฑ /กกกกกณคฦ กก กำ
กกกกกกกกกกกกกก กก l กกกกกก /กกกกฃ๒ กกกณืฤ'
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกณ กกกก/กก กก ,กณกกกกกณกกกก กก กกกกกก _-กพŽคกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกสกก กก ขส ขส
กกกกกกกกกกกกกกกก ,ฅฃกณ กกกกกกกก /กก ฃู กก กตกพ-Žค จกจกกญกก จขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขพกญขO(*กพฅ๎กพ)คฤ
กกกกกกŽัŽธกกr_-ฅฃ__Žษ_กณŽคกฒกฒŽษกฒ_กึกฒกฒกฒŽษ__กฒ_กฒกฒกื
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกสกก กก ขส ขสกกกกกกกกกกกกกกกก ขสขสกกกก Žษ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ขพกญขO(*กพฅ๎กพ)คฤกกกกกกกก ขพ(กพฅ๎กพขพขกฎคฤ

333 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:21:51 ID:M9ZSMbW2


กกกกกกกกกกกกกกกกกก กฒกฒกฒ
กกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกกกก,---Žคกกกกกภกก กก กฟกภกฝกข
กกกกกกกก .lกกกกกกฃ์กก กสกกห กกกสกกห กภ |กกกกกกคณกฤกฤ
กกกกกกกก |กกกก กก|กก กก กส__ฟอ__กหกก กก | |
กกกกกกกก .|กกกกกก|กกกกกก|!!il|!|!l|กกกก กฟ /
กก กกกกกกกกกตกกกกกกกกกก|ŽชŽชŽชŽช|กกกกกกฅฮ
กกกกกกกกกกกกกภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ
กกกกกกกกกกกก /กกกกกกกกกกกกกกกกกก |
กกกกกกกกกกกก/กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กฒกฒ__
กกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกกกก,---Žคกกกกกกกก กก กกกกกภกฝกข
กกกกกกกก .lกกกกกกฃ์กก กฝกกกก กผกก กกกภ |
กกกกกกกก |กกกก กก|กก กกห กกกสกกห กกกก| |กกกกค้กฤกฤ
กกกกกกกก .|กกกกกก|กกกกกกกส__ฟอ__กหกก กฟ /
กก กกกกกกกกกตกกกกกกกกกก|ŽชŽชŽชŽช|กกกกกกฅฮ
กกกกกกกกกกกกกภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ
กกกกกกกกกกกก /กกกกกกกกกกกกกกกกกก |
กกกกกกกกกกกก/กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,,,กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ,, กกกกกกกกกกกก,; กซ';,
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจ ''; กกกกกกกก กกกกกกกกกก i;, กซ'';,,กกกกกกกก,;กกกกกซ';,
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก;; กก; กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกi;;, กกกก'';,,ŽŽกซกซกซ'' กกกกกซกซ'';;,,
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก; กก ; ,.,.:;:''กซกซกซกซกซ''::.,.กกกก';;;,..กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกซ';;,,
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก;;'กกกกกกกก กกกกกกกก กกกกกซ''';Žกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกผกกกก ';,
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก;;:, กกกกกกกกกกกกกก กกกก กก ;;กกกกกกกกกกกผ กก กกกกกกกกกซกซกก กก,;
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก;:.,. กกกกกก :;;,กกกกกกกกกก กก ';, กกก๖ กกกซกซ' กกกก.;|กฑกซiกกกก กก,;Ž
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,;;;กก กกกกกก:;;,กกกกกกกก::; กกกก ';,, กกกกกกกกกกกก กก!Žค,.;. กก...:::::ŽŽ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกซ';,;; กก กก;, กกกกกก ...::;; กก กก กซ'''',;;;;;;;:;;,.,,..,,...,,,,,,.,,.::::''Ž
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก;;,,กก ;;,, กก,.,. ,.,.. ,.:(,:;,,.,,,, กกกก;;
กกกก,,,กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ,, กกกกกกกก````กกกกกก กกกกกก กกกก ````กกกกกกกก กกกก,; กซ';,กกกกกกกกกกกกกก ,, กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,,,
กกกจ ''; กกกกกกกก กกกกกกกกกก i;, กซ'';,,กกกกกกกก,;กกกกกซ';, กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ,;'"กกกก;,กกกกกกกก,,;''" ,;i กกกกกกกกกก กกกกกกกก ;'' กจ
กก;; กก; กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกi;;, กกกก'';,,ŽŽกซกซกซ'' กกกกกซกซ'';;,,กกกกกกกกกกกกกกกกกก,,;;''""กกกก ''"""ŽŽ,,;''กกกก ,;;iกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ;กก ;;
; กก ; ,.,.:;:''กซกซกซกซกซ''::.,.กกกก';;;,..กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกซ';;,,กกกกกกกกกก ,,;;'"กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก..,;;;'กกกก.,.::''"""""'':;:.,กข; กก ;
;;'กกกกกกกก กกกกกกกก กกกกกซ''';Žกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกผกกกก ';, กกกกกก,;' กกกกกผกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽ;'''"กกกก กกกกกกกก กกกกกกกก';;
;;:, กกกกกกกกกกกกกก กกกก กก ;;กกกกกกกกกกกผ กก กกกกกกกกกซกซกก กก,; กกกกกก;,กก กก""กกกกกกกก กก กผกกกกกกกกกก;; กก กกกก กกกกกกกกกกกกกก ,:;;
;:.,. กกกกกก :;;,กกกกกกกกกก กก ';, กกก๖ กกกซกซ' กกกก.;|กฑกซiกกกก กก,;Ž กกกกกกŽ;,กก กกกกi"กฑ|;.กกกก '""กก ก๖กก ,;' กก กกกกกกกกกก,;;: กกกกกก .,.:;
,;;;กก กกกกกก:;;,กกกกกกกก::; กกกก ';,, กกกกกกกกกกกก กก!Žค,.;. กก...:::::ŽŽกกกกกกกก ŽŽ:::::...กก .;.,ฅฮกก กกกกกกกกกกกก ,,;' กกกก ;::กกกกกกกก,;;:กกกกกก กก;;;,
กซ';,;; กก กก;, กกกกกก ...::;; กก กก กซ'''',;;;;;;;:;;,.,,..,,...,,,,,,.,,.::::''ŽกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽ''::::.,,.,,,,,,...,,..,,.,;;:;;;;;;;,''''" กก กก ;;::... กกกกกก ,;กก กก ;;,;'"
กกกก;;,,กก ;;,, กก,.,. ,.,.. ,.:(,:;,,.,,,, กกกก;;กกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ;;กกกก ,,,,.,,;:Žษ:กข..,กข.,กข ,,;; กก,,;;
กกกก````กกกกกก กกกกกก กกกก ````กกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก```` กกกก กกกกกก กกกกกก````

334 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:22:13 ID:M9ZSMbW2


กกกกกกกกกกกกกกกก กฒกฒ__
กกกกกกกกกกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกก,---Žคกกกกกกกก กก กกกกกภกฝกข
กกกกกก .lกกกกกกฃ์กก กฝกกกก กผกก กกกภ |
กกกกกก |กกกก กก|กก กกห กกกสกกห กกกก| |กกกฤกฤกฤกฤกฤกฤ
กกกกกก .|กกกกกก|กกกกกกกส__ฟอ__กหกก กฟ /
กกกกกกกกกตกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก ฅฮ
กกกกกกกกกกกภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ
กกกกกกกกกก /กกกกกกกกกกกกกกกกกก |
กกกกกกกกกก/กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|
กกกกกก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กกกกกก กฟกกกกจกกก กก จกกภ
กกกกกฟ กกกก กสกกห กกกสกกห กภ
กกกก|กก กกกก กก กส__ฟอ__กหกก กก |กกกกกกกกคคคครคซกฤ
กกกกกภกกกก ขพ กณขมกกกกกกกก <
กกกกกก |กก |กก 'Žคกฒ กภกกกฟกก )
กกกกกก |กก |กฒกฒกภกก กศกก กฟ
กกกกกกกกกภ กฒกฒกฒกภ_กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒ
กกกกกกกกกก กฟ กก กกกกกกกภ
กกกกกกกกกฟ กกกกข กกกกขกภ
กก กกกฟกกกกกกกส กกหกกกส กกหกภ
..กกกก| กก กก กกขกส__ฟอ__กหขกก|
..กกกกกภกกกกกกกกกกกฎ ขกญ กก กฟกกกกกกคบครคศฐ์ฟอควคคค๋คฮคโฒหคภคทคสกฤกฤ

335 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:22:36 ID:M9ZSMbW2


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกก กก กก กก กก กก กฟกกกกกก กก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกก ขกกกก ขกภ
กกกกกกกกกกกก กฟกกกกกกกส กกหกกกส กกหกณ
กกกกกกกกกกกก lกก กก กก ขกส__ฟอ__กหขกก|กกกกค่คคคทค็ครคศ
กกกกกกกกกกกก กภกกกกกกกกกกกฎ ขกญ กก กฟ
กกกกกกกกกก กก /ขกณกก กกกผกพ กก กกŽจกณกฒ
กกกกกก กก กก /กกกกŽคกกกกกกกกกกŽคกกกกกบกณŽกฑ กฎi
กกกกกกกกกกกก/กกกก/กกกกกกกกกก Žกกกกlกด_ ,|กณจกฅุ
กกกกกก กกกก/กกกก/l กกกกกกกกกกกกกกกก`Žคกญ/กก กก กกกณกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กสกก กก ขส ขส
กกกกกกกกกก/กกกก/ กณกกกก,กฒกฒ__กกกกกกกฎกกกก,กณกกกกกณกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ขพกญขO(*กพฅ๎กพ)คฤ
กกกกกก-จกกณกกŽฒ_กกกณ /กกกกกกกกกฑกฑกฑกฑ`กณ ฃู กก กตกพ-Žค
กกกก( _i _iกฒŽฤŽค__)กก กณŽคกฒกฒ_ขกฒกฒกฒกฒŽษ กึกฒกฒกฒŽษกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกสกก กก ขส ขสกกกกกกกกกกกกกกกก ขสขสกกกก Žษ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ขพกญขO(*กพฅ๎กพ)คฤกกกกกกกก ขพ(กพฅ๎กพขพขกฎคฤ
กกกกกกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒ
กกกกกกกกกกกกกฟกก กก กก กก กภ
กกกกกกกกกก กญกกกกกกกกกกกกกกกก กณ,-Žค, กพ Žคกกกกคกขคศค๊คขคจคบคณค์ฐสพๅมคไคตคสคคค่คฆคหคทคสคคคศคสกฤกฤ
กกกกกก กก lกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก !Žฐกกกกกกกภ
กกกกกกกกกก!กก กฝกกกกกฝกกกกกกกฒกฒกฒ กฒ_กภ,กพกพ-Žค
กกกกกกกกกก>กก(กแ)กก(กแ)กก กณกกกกกกกกกกกกกกกดฃ๚Žฟกก )
กกกกกกกก ( กฒ (__ฟอกฒ) กฒฅฮกกกฑกฑกฑ กฑกฑ กฑกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กสกก กก ขส ขส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขพกญขO(*กพฅ๎กพ)คฤ

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กสกก กก ขส ขสกกกกกกกกกกกกกกกก ขสขสกกกก Žษ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขพกญขO(*กพฅ๎กพ)คฤกกกกกกกก ขพ(กพฅ๎กพขพขกฎคฤ

336 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:22:52 ID:M9ZSMbW2


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::

337 กงบวรๆก๚กงกใคชรใกผกไ
กใคชรใกผกไ

338 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:23:09 ID:M9ZSMbW2


กกกกกกกกกก กกกก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกก กฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกกกกกฟกกกกจกกก กก จกกภ
กกกกกก กฟ กกกส=กฆ=กห กกกส=กฆ=กหกกกภ
กกกกกก |กก กกกก กก กส__ฟอ__กหกก กก |
กก กกกกกภกกกก กกกก กฎ ขกญกก กกกฟ
กกกกกกกกกฟ กก กภกกกกกกกก กก กภ
กกกก กก |กกกกกกกก กภ, -กพ- กข-กพ- กข
กกกก กก |กภกกกกกกกก กภ.กกกกกส"กฑ .ฦกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ขส ขส
กกกกกกกก|กกกกกภกกกกกกกก" กฑกฑกฑกกกกกหกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (*Ž฿กมŽ฿)กกกกŽสŽฦŽฌŽฐŽ
กกกกกกกก|กกกกกฟ กภ,,กฒกฒกฒกฒกฒ__ฟอกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|/)(`i
กกกก กก |กกกกกกกกกกกกกฟกภกกกกกก กภ กกกภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขส ขสกกกก กมO- คฤกก ขสขส
กกกกกกกกกณ,_กฒกฒ_กฟ;__กฒกภกกกกกก กภ,,_ กภ,,__กกกกกกกกกกกกกกŽสŽฦŽฌŽฐŽ กก(*Ž฿กผŽ฿)กกกกกกกกกกกกกกกก(Ž฿กผŽ฿*)กกกกŽสŽฦŽฌŽฐŽ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกสกฒกฒกฒกฒ__กหกฒ__กหกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/กกกก|กกกกกกขส ขส กกกกกก|กก ขภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กมกส__UUกกกกกก(*Ž฿กมŽ฿)กกกก กส,,กกกกกห
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽสŽฦŽฌŽฐŽกกกก|/)(`i
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กมO- คฤ

กกกกกกกกกก กกกก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกก กฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกกกกกฟกกกกจกกก กก จกกภ
กกกกกก กฟ กกกส=กฆ=กห กกกส=กฆ=กหกกกภ
กกกกกก |กก กกกก กก กส__ฟอ__กหกก กก |
กก กกกกกภกกกก กกกก กฎ ขกญกก กกกฟ
กกกกกกกกกฟ กก กภกกกกกกกก กก กภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขสขส
กกกก กก |กกกกกกกก กภ, -กพ- กข-กพ- กขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (Ž฿กผŽ฿*)คฤ
กกกก กก |กภกกกกกกกก กภ.กกกกกส"กฑ .ฦกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ((กก(คฤ ,Žอ
กกกกกกกก|กกกกกภกกกกกกกก" กฑกฑกฑกกกกกหกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกมกส กก,ขภกก))
กกกกกกกก|กกกกกฟ กภ,,กฒกฒกฒกฒกฒ__ฟอกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกคท'
กกกก กก |กกกกกกกกกกกกกฟกภกกกกกก กภ กกกภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ขสขส ขม ))กกกกกกกก((กกขมขสขส
กกกกกกกกกณ,_กฒกฒ_กฟ;__กฒกภกกกกกก กภ,,_ กภ,,__กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(*Ž฿กผŽ฿)Žษกกกกกกกกกกกกกกกกกณ(*Ž฿กผŽ฿)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกสกฒกฒกฒกฒ__กหกฒ__กหกกกกกกกกกกกกกกกกกก/คฤกกŽษกกกกกกขสขสกกกกกกกกกณ คศ กณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกมกสกกกก,,(~) ))กก (Ž฿กผŽ฿*)กกกกกก (~),, กกกหกม
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกคท'"กกกกกกกก คศกกกกคฤกกกกกกกกกกกกคท'
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กณคศ_กหกม
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก`ฃส


กกกกกกกกกก กกกก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกก กฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกกกกกฟกกกกจกกก กก จกกภ
กกกกกก กฟ กกกกกส=กฆ=กห กกกส=กฆ=กหกภ
กกกกกก |กก กกกก กก กส__ฟอ__กหกก กก |
กก กกกกกภกกกก กกกก กฎ ขกญกก กกกฟ
กกกกกกกกกฟ กก กภกกกกกกกก กก กภ
กกกก กก |กกกกกกกก กภ, -กพ- กข-กพ- กขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,,,, ขม
กกกก กก |กภกกกกกกกก กภ.กกกกกส"กฑ .ฦกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กใ Ž฿ )กก""ขO
กกกกกกกก|กกกกกภกกกกกกกก" กฑกฑกฑกกกกกหกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กใ Ž฿*กกขฟขคฤ
กกกกกกกก|กกกกกฟ กภ,,กฒกฒกฒกฒกฒ__ฟอ
กกกก กก |กกกกกกกกกกกกกฟกภกกกกกก กภ กกกภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กสกก กก ขส ขสกกกกกกกกกกกกกกกกกก ขสขสกกกก Žษ
กกกกกกกกกณ,_กฒกฒ_กฟ;__กฒกภกกกกกก กภ,,_ กภ,,__กกกกกกกกกกกก ขพกญขO(*Ž฿กผŽ฿)คฤกกขส ขสกก ขพ(Ž฿กผŽ฿ขพขกฎคฤ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกสกฒกฒกฒกฒ__กหกฒ__กหกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(*Ž฿กผŽ฿)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/กกกก|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกมกส__UU

339 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:23:37 ID:M9ZSMbW2


กก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กก กฟกกกกกกกก กก กกกกกภ
กฟ กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภ
|กก กกกกกกกภกกกก ,กฒกกกก |กกกกกกกกคไค้ค์คฟกฤกฤกฤกฤ
/กกกกฃ๕กก ขมฅฮ ขฟกฝกหกฟ
(กก กภกกกฟ กฒฅฮกก|กก |กกกกกกกกกกคมค็ครคศฬรวคทคฟดึคหกฤ
.กภกกกศกกกกกฟกฒกฒ|กก |
กกกกกภ กฟกฒกฒกฒ กฟ

กก กก กก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกฟกกกกกกกกกกกภ
กก กฟกกกกจกกก กก จกกภ
กฟ กกกกกพ=กฆ=กพกกกพ=กฆ= กภกกกกคชมฐค้กขฬฃค๒ภ๊คแคฟคสคกกฤ
|กก กกกก กก กส__ฟอ__กหกก กก |
./กกกกกกกก ขมฅฮ ขฟกกกกกฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽสŽฦŽฌŽฐŽ
(กก กภกกกฟ กฒฅฮกก|กก |กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ขสขสกกกกกกกกขสขสกกกกกกกกขสขสกกกกกก ขสขส
.กภกกกศกกกกกฟกฒกฒ|กก |กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(Ž฿กผŽ฿*)กกกกกก(Ž฿กผŽ฿*)กกกกกก(Ž฿กผŽ฿*)กกกกกก(Ž฿กผŽ฿*)
กกกกกภ กฟกฒกฒกฒ กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (|กกกกU กกกก (|กกกกUกกกกกก(|กกกกU กกกก(|กกกกU
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |กกกก |กกกกกก |กกกก |กกกกกก |กกกก | กกกกกก|กกกก |
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก คทกญ J กกกกกกคทกญ J กกกกกกคทกญ J กกกกกกคทกญ J
กก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กก กฟกกกกกกกก กก กกกกกภ
กฟ กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภ
|กก กกกกกกกภกกกก ,กฒกกกก |กกปอษคคหคสครคฦคษคฆคนค๋ค๓คภค่กฤกฤ
/กกกกฃ๕กก ขมฅฮ ขฟกฝกหกฟ
(กก กภกกกฟ กฒฅฮกก|กก | กกกกคครคฟคฏ
.กภกกกศกกกกกฟกฒกฒ|กก |กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขสขสกกกกกกกก ขสขสกกกกกกกกกกขสขสกกกกกก ขสขส
กกกกกภ กฟกฒกฒกฒ กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (Ž฿กผŽ฿*)กกกกกก (Ž฿กผŽ฿*)กกกกกกกก(Ž฿กผŽ฿*)กกกกกก(Ž฿กผŽ฿*)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก คศกกกกคฤกกกกกกคศกกกกคฤกกกกกกคศกกกกคฤกกกก คศกกกกคฤ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กณคศ_กหกมกกกก กณคศ_กหกมกกกกกกกณคศ_กหกมกกกกกณคศ_กหกม
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก`ฃสกกกกกกกกกกกก`ฃสกกกกกกกกกกกก`ฃสกกกกกกกกกก`ฃสกกกกกกŽฟŽŽฐŽุ

340 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:24:22 ID:M9ZSMbW2


กก กก กก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกฟกกกกกกกกกกกภ
กก กฟกกกกจกกก กก จกกภ
กฟ กกกกกพ=กฆ=กพกกกพ=กฆ= กภกกกกค๓กฉ
|กก กกกก กก กส__ฟอ__กหกก กก |
./กกกกกกกก ขมฅฮ ขฟกกกกกฟ
(กก กภกกกฟ กฒฅฮกก|กก |กกกกกกกกกกกก ขสขสกกกกกกกกขสขสกกกกกกกกขสขส กกกกขสขส
.กภกกกศกกกกกฟกฒกฒ|กก | กก กก กก กก (Ž฿กผŽ฿*)กกกกกก(Ž฿กผŽ฿*)กกกกกก(Ž฿กผŽ฿*)กกกก(Ž฿กผŽ฿*)
กกกกกภ กฟกฒกฒกฒ กฟ กก กก กก กก (|กกกกU กกกก (|กกกกUกกกกกก(|กกกกU กกกก(|กกกกU
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |กกกก |กกกกกก |กกกก |กกกกกก |กกกก |กกกกกก|กกกก |
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก คทกญ J กกกกกกคทกญ J กกกกกกคทกญ J กกกกกกคทกญ JกกŽหŽ฿Žภกก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กก กฟกกกกกกกก กก กกกกกภ
กฟ กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภ
|กก กกกกกกกภกกกก ,กฒกกกก |กกกกกฤกฤกฤกฤ
/กกกกฃ๕กก ขมฅฮ ขฟกฝกหกฟ
(กก กภกกกฟ กฒฅฮกก|กก |
.กภกกกศกกกกกฟกฒกฒ|กก |กกกกกกกกขสขสกกกกกกกก ขสขสกกกกกกกกกกขสขสกกกกกก ขสขส
กกกกกภ กฟกฒกฒกฒ กฟกกกกกกกก(Ž฿กผŽ฿*)กกกกกก (Ž฿กผŽ฿*)กกกกกกกก(Ž฿กผŽ฿*)กกกกกก(Ž฿กผŽ฿*)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกคศกกกกคฤกกกกกกคศกกกกคฤกกกกกกคศกกกกคฤกกกก คศกกกกคฤ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกณคศ_กหกมกกกก กณคศ_กหกมกกกกกกกณคศ_กหกมกกกกกณคศ_กหกม
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก `ฃสกกกกกกกกกกกก`ฃสกกกกกกกกกกกก`ฃสกกกกกกกกกก`ฃสกกกกกกŽฟŽŽฐŽุกก กก กก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกฟกกกกกกกกกกกภ
กก กฟกกกกจกกก กก จกกภ
กฟ กกกกกพ=กฆ=กพกกกพ=กฆ= กภกกŽปŽฏ
|กก กกกก กก กส__ฟอ__กหกก กก |
./กกกกกกกก ขมฅฮ ขฟกกกกกฟ
(กก กภกกกฟ กฒฅฮกก|กก |กกกกกกกกกก ขสขสกกกกกกกกขสขสกกกกกกกกขสขสกกกกกก ขสขส
.กภกกกศกกกกกฟกฒกฒ|กก |กกกกกกกกกก (Ž฿กผŽ฿*)กกกกกก(Ž฿กผŽ฿*)กกกกกก(Ž฿กผŽ฿*) กกกก(Ž฿กผŽ฿*)
กกกกกภ กฟกฒกฒกฒ กฟกกกกกกกกกก (|กกกกU กกกก (|กกกกUกกกกกก(|กกกกU กกกก(|กกกกU
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |กกกก |กกกกกก |กกกก |กกกกกก |กกกก | กก กก |กกกก |
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกคทกญ J กกกกกกคทกญ J กกกกกกคทกญ J กกกกกกคทกญ JกกŽหŽ฿Žภ

341 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:24:47 ID:M9ZSMbW2

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฒ|กฑ|กฒ กกกก กกกฟ/
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |กกกกกกกกกก '|กกกฟกก/
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกญกฑกฑ;กฑกฑ;Žฟกณกกกกกกกกกกกก|__|''กฑ!กกกก! กก กก/
กกกกกกกกกกกกกกกก กฟ;กกกกกกกกŽฟ(กกกกกกกก..j;กภกกกกกกกกกกกก,กพกญกก.ฅฮ''กกกก /กก ,Žจ
กกกกกกกกกก กก กฟ: :Žฟคทกก กก ,,,,,_กกกก Žค;กญข,,กภกกกกกกกก กณ-''"กกกกกก7_กฟ/
กก กก กก กก กฟ::: : :กญขกก กก'"ขกภ,,ฅฝกด,กฟขกก จฃจกจกจกจคกกกกกก/
กกกกกกกกกก |:: : : :กกกก กก.:;(กส::กก;ก ),;กดŽฟ(:กกห)กก กรจฃจก,กก .|กกกกกก/
กกกก กก __,;|::.:. : ::กกกก กกกก"ขกส_กฒ_,ฅฮŽคกฒ,กหขกกจฆจฅ Žษกกฅฮกกกก |/
กกกกกฟกญ:::|:::กณ:: :: :..กก กก กกŽกณ| ขหฃืฃืขห,,Žฒฅฮกกกกกกกก/กฟกกกกกกกะ
กฟ::::::::::::|กก|กภ:: : :กกกกกกกกŽ! |::::::::::::::.. . //กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฑฅี
ขกผ,-จชกพกพกม Žค: :.กกกกกก i |ขกดขกณ/Žษกกกฌกกกกกกกกกกnกกกกกกกกกก กฟ
::::::,:::..กก กก " ฅหŽฦกณŽค:.กกกก;!.|;;,,,กกกณ กกกภกกŽคกกกกกกกกกกฃ์lกกกกกกกกกก_ >กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽสŽฦŽฌŽฐŽกช
;;;;;;_;Žค:::::._กฒyŽฦŽฦ'Žฐ-Žง Ž฿กพจกกพจกจกจกจกกพจกกกกกกกกกกกฃ์|กกกกกก กกกก กภ
กกกกกกกฑกกกกกกกก กฑกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|ฃ์กกกกกกกก กกŽฤกผ-.กกกกขสขสกกกกกกกก ขสขสกกกกกกกกขสขสกกกกกกกกขสขส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ฃ์lกกกกกกกกกก|กกกกกกกก (Ž฿O Ž฿กจ)กกกกกก (Ž฿O Ž฿กจ)กกกกกก(Ž฿O Ž฿กจ)กกกกกก(Ž฿O Ž฿กจ)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ฃ์ฃ์กกกกกกกก iกกกกกกกกกก ,' คฤ คฤกกกกกก,' คฤ คฤกกกก ,' คฤ คฤกกกกกก,' คฤ คฤ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |ฃ์กกกกกกกก {กกกกกกกก กส__คฤกกกกกกกมกส__คฤกกกกกมกส__คฤกกกกกกกมกส__คฤ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก .กกฃ๎.กกฃ๎.กกฃ๎กกกกlกกกกกกกกกกกก(,r'กกกกกกกกกก (,r'กกกกกกกกกก (,r'กกกกกกกกกก (,r'
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|!กก |! กก|!กกกก l
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกoกก o กกoกก กกlกก กก กก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกฟกกกกกกกกกกกภ
กก กฟกกกกจกกก กก จกกภ
กฟ กกกกกพ=กฆ=กพกกกพ=กฆ= กภกกกกคีค๓กขฤดปาคหพ่ค๋คซค้คภค่
|กก กกกก กก กส__ฟอ__กหกก กก |
./กกกกกกกก ขมฅฮ ขฟกกกกกฟ
(กก กภกกกฟ กฒฅฮกก|กก |
.กภกกกศกกกกกฟกฒกฒ|กก |กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽสŽฦŽฌŽฐŽกช
กกกกกภ กฟกฒกฒกฒ กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขส ขสกกกกกกกกกกกกขส ขสกกกกกกกกกกกกขส ขสกกกกกกกกกกกกขส ขส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก - -กแกแปฐปฐกมฆร'"กฑ(กจŽ฿ 0Ž฿) กมฆร'"กฑ(กจŽ฿ 0Ž฿) กมฆร'"กฑ(กจŽ฿ 0Ž฿) กมฆร'"กฑ(กจŽ฿ 0Ž฿)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก- กกกกกกกกกกกกกก-กแกแปฐปฐกกกก (/กฑกฑกภ) กภ)กก(/กฑกฑกภ) กภ)กก(/กฑกฑกภ) กภ)กก(/กฑกฑกภ) กภ)

342 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:25:31 ID:M9ZSMbW2


กกกกกกกกกกกกกกกฟกฑกฑกฑ กภ
กกกกกกกก กกกฟกกกกจกกก กก จกกภ
กกกกกกกกกฟ กกกก กสกผกหกก กสกผกห กภ
กกกกกกกก|กก กก กกกก กส__ฟอ__กหกกกกกก|กกกกคไครคัค๊ฐ์ฟอคฌฐ์ศึคคคคคไ
กกกกกกกกกภกกกกกก กก กฎ ขกญกกกก กฟ
กกกกกกกกกกกกกฟกกกณฅฮกก กกขกภกฒ_
กกกกกกกกกก/กก|กกกกกกกกกกกกกภ_กฒกฒกหขกภ
กกกกกกกกกกกฎกฑกภกกกภกกกกกกกก -''' ข(กฒ__)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกภ กกกกกกกก กกกกกกกฟกภกกกภ__
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก` กฝจกกฝจกกญกกกกกกกณกฒ__กห
กกกกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกก กฟกกกก กก กกกภ
กก กกกก กฟกกขกกกกขกก กกกภ
กกกก กฟกก กสกผกหกกกสกผกห กฟ^กณ
กกกก|กกกกกกกส__ฟอ__กหกสกก/กกกก กำ|กกกกกกกกคขค๓คสฬฏคสวญคสค๓คฦต๏คสคซครคฟ
กกกกกภกกกก กฎ ขกญกกกกกา กฟ ข^กณ
กฝกฝกฝกฝกฝกฝกฝกฝ กภ _ _ กฒ กหกกกกกกกกกก กกกก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกก กฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกกกกกฟกกกกจกกก กก จกกภ
กกกกกก กฟ กกกกกสกผกห กกกสกผกหกกกภ
กกกกกก |กก กกกก กก กส__ฟอ__กหกก กก |กกกกกกผซสฌคฯคบครคศคาคศค๊คภครคฟกฤคศ
กก กกกกกภกกกก กกกก กฎ ขกญกก กกกฟ
กกกกกกกกกฟ กก กภกกกกกกกก กก กภ
กกกก กก |กกกกกกกก กภ, -กพ- กข-กพ- กข
กกกก กก |กภกกกกกกกก กภ.กกกกกส"กฑ .ฦ
กกกกกกกก|กกกกกภกกกกกกกก" กฑกฑกฑกกกกกห
กกกกกกกก|กกกกกฟ กภ,,กฒกฒกฒกฒกฒ__ฟอ
กกกก กก |กกกกกกกกกกกกกฟกภกกกกกก กภ กกกภ
กกกกกกกกกณ,_กฒกฒ_กฟ;__กฒกภกกกกกก กภ,,_ กภ,,__
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกสกฒกฒกฒกฒ__กหกฒ__กห

343 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:25:56 ID:M9ZSMbW2

กกกกกกกก กกกก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกก กฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกกกฟกกกกจกกก กก จกกภ
กกกก กฟ กกกกกสกผกห กกกสกผกหกกกภ
กกกก |กก กกกก กก กส__ฟอ__กหกก กก |กกกกกกกกกกกกกฤกฤกฤกฤกฤ
กก กกกภกกกก กกกก กฎ ขกญกก กกกฟ
กกกกกกกฟ กก กภกกกกกกกก กก กภ
กก กก |กกกกกกกก กภ, -กพ- กข-กพ- กข
กก กก |กภกกกกกกกก กภ.กกกกกส"กฑ .ฦ
กกกกกก|กกกกกภกกกกกกกก" กฑกฑกฑกกกกกห
กกกกกก|กกกกกฟ กภ,,กฒกฒกฒกฒกฒ__ฟอ
กก กก |กกกกกกกกกกกกกฟกภกกกกกก กภ กกกภ
กกกกกกกณ,_กฒกฒ_กฟ;__กฒกภกกกกกก กภ,,_ กภ,,__
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกสกฒกฒกฒกฒ__กหกฒ__กห


กกกกกกกก กกกก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกก กฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกกกฟกกกกจกกก กก จกกภ
กกกก กฟ กกกกกกกสกกห กกกสกกหกภ
กกกก |กก กกกก กก กส__ฟอ__กหกก กก |กกกกกกกกกกกฤกฤกฤกฤกฤ
กกกกกกกภกกกก กกกก กฎ ขกญกก กฟ
กกกกกกกฟ กก กภกกกกกกกก กก กภ
กก กก |กกกกกกกก กภ, -กพ- กข-กพ- กข
กก กก |กภกกกกกกกก กภ.กกกกกส"กฑ .ฦ
กกกกกก|กกกกกภกกกกกกกก" กฑกฑกฑกกกกกห
กกกกกก|กกกกกฟ กภ,,กฒกฒกฒกฒกฒ__ฟอ
กก กก |กกกกกกกกกกกกกฟกภกกกกกก กภ กกกภ
กกกกกกกณ,_กฒกฒ_กฟ;__กฒกภกกกกกก กภ,,_ กภ,,__
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกสกฒกฒกฒกฒ__กหกฒ__กห
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฒกฒกฒ_
กกกก กก กกกกกกกกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกกกจกกก กก จกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกฟ กกกกกกกสกกห กกกสกกหกภ
กกกก กก กก กก |กก กกกก กก กส__ฟอ__กหกก กก |กกกฤกฤกฤกฤกฤ
กกกก กก กก กก กภกกกก กกกก กฎ ขกญกก กกกฟ
กกกกกกกกกก กก /ขกณกก กกกผกพ กก กกŽจกณกฒ
กกกกกก กก กก /กกกกŽคกกกกกกกกกกŽคกกกกกบกณŽกฑ กฎi
กกกกกกกกกกกก/กกกก/กกกกกกกกกก Žกกกกlกด_ ,|กณจกฅุ
กกกกกก กกกก/กกกก/l กกกกกกกกกกกกกกกก`Žคกญ/กก กก กกกณ
กกกกกกกกกก/กกกก/ กณกกกก,กฒกฒ__กกกกกกกฎกกกก,กณกกกกกณ
กกกกกก-จกกณกกŽฒ_กกกณ /กกกกกกกกกฑกฑกฑกฑ`กณ ฃู กก กตกพ-Žค
กกกก( _i _iกฒŽฤŽค__)กก กณŽคกฒกฒ_ขกฒกฒกฒกฒŽษ กึกฒกฒกฒŽษ

กกกกกก กก กกกก กกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกก กกกก กกกกกฟ:::กก กก กกกภ
กกกกกกกกกก กกกฟ::::::::::กกกกกกกกกกกภ
กกกก กกกก กฟ:::::::::: กกกกกกกกกกกกกก กภ
กกกกกกกกกก|:::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกก|กกกกคมค็ครคศคภคฑออปาค๒ธซคฦคฏค๋คซกฤกฤ
กกกกกก กฟข::::::::: กกกกกกกกกกขกณกฟ
กกกกกก/::::::::::::กกกกกกกกกกกกกก กก กก กภ
กกกก/::::::::::::::กกกกกกกกกกกก กกกกกกกภกกกณ

344 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:26:20 ID:M9ZSMbW2


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: . . . .. . .กกกกกกกกกก. .Ž฿กกกกกก.กกกกกกกกกกกก.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกกกกกกกกก.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:.:.:.::.:.:.:.:.:. . . . . . . .กกกกกกกก.กกŽกกกกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกŽกกกกกกก.กกกก.Ž฿กกกกกกกกกก+กกกกกกกก. .กกกกกก.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:. . . . . . . . .กกกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกก..กกกกกกกกกกกกกฃ.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:..:. . . . . . .กกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกกกกกŽกกกกก.กกกกกกกกกกกกกก*กกกกกกกก. กกกกกกกกกกกก.กก.กกกก.
::::::::::::::::::::::::::::.:..:.:.:.:.:.:.:.:.:. . . . . . . . . .กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก .กกกกกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกกกŽกกกกกกก.กกกกกกกกกก.กกกกกกกกกกกก.
::::::::::::::::::::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:. . . . . กกกกกก กก ,. กก -กฝ-กก .,กกกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกกกกกŽ฿. .กกกกกกกกกกกก.กกกกŽ฿กกกกกกกกกก.กก+กกกกกก..กก.
::::::::::::::::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.. .. . . . กก ,.กกกก'"กกกกกกกกกกกกกกกกกกกฎกกกกกขกกกกกกกกกกกกกก .กกกกกกกกกกกก+กก.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกกก.
::::::::::.:.:.:.:.:.:.:.:.:. . . . กก กก ,. 'Ž กก .:..กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกก` .Žคกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกกกกกกกกก. .กกกกกกกกŽ฿กกกกกก.กกกกกกกก. .
:::::.:.:.:.:.:.:.:.: . . . . กก กก , 'กกกก..:.:.:.:.:..กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกก กก กณกกกกกกกกกกกกกกŽ฿กกกกกกกกกกกกกกกกŽก
::.:.:.:.:.:.:. . . . .กกกกกกกก,.'กก .:.:.:.:.:.:.:.:.กก.:.:.:.:...กกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กกกณกกกกกกกกกกกกกกกกกก.กกกก.กกกกกกกกกกกก.กกกกกกกก. Ž฿กกกก.
:.:.:.:.:.: . . . กก กก กก ,.' ..;,;,;,;กก:.:.:.:.:.: ;,;,;,;,:....กก กก กกกก กก.:.;,;,;,;,;, กก....;,;,;,;,'.,กกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกกกกก.กก กกกกกกกกกก* .กกกกกกกกŽก
:.:.. . . .กก กก กก กก /กก..;,;,;:.,;,;กกกก:.;,;,;.:;,;,;..:.:.:.:.:.:.กก กก...:.:.:;,;,;..;,;,กก.:.:;,;,:.,;,;..',กกกกกกกกกกŽกกกกกกกกกกกกกกกŽ฿กกกก.กกกกกกกก. .กกกกกกกก .
:.:. . .กกกกกก กก กก ,'กก:.:.;,;,;.: ..;,;:.:.;,;.:.:.:.;,;,;.....กก กก กก กกกก..;,;,;..:.;,;,.: :,;,.. .;,;,.:.:',กกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกกกกก.กกกกกกกกŽกกกกกกกŽ฿กก.
:. . .กกกกกกกกกกกก ;กกกก .;,;,;.กก..,;,;,;,;.:.:.:.:,;,;,:.:.:.:..กก กก กก กก..,;,;,.:.:.:,;,;,;,;:.: .;,;,;.:.. ;กกกกกกกกกกกกกกกก+กกกกกกกกกกกก.กกกกกกกกกกŽก.กกกก.
. .กกกกกกกก กก กก {กก กก.;,;,;กกกกกกกก.:.:.: ,;,;,;:.:.กก กก กกกก .:.:.:,;,;,:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.;,;,;.:.:..}กกกกกกกกกกกก.กกกกกกกกกกกกกก. กกกกกกกกกกกกกก.กกกก.
กกกกกกกกกกกกกกกก ',กกกกกกกกกกกก.:.:.:.;,;,,;,:..กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.:.;,;,;,;,.:..กก.:.กก กก ;กกกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกŽกกกกกกกกก+กกกก.กกกกกกกกกก.
กกกกกกกกกกกกกกกกกก,กกกกกก :.:.:....:.:.:.;,;,;,;,:.:กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.:,;,;,;,;.:.:กก กก กก ,'กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกกกกกกก.กกกกกกŽ฿
กกกกกกกกกกกกกกกกกก,กกกกกกกกกกกก:.:.:.:.:.:.:กกกก,;,;,;,;,;,;,;,;,;,;,;.:.:.:.กกกก กก.:.:.:.:.:.:.กก ,'กกกกกกกกกกกกŽกกกŽ฿กกกก.กกกกกกกกกกกกŽกกกกกกกกกกกกกกก.
.กก กก กกกกกกกกกกกก '.,กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก....:.:.:.:.:กกกก กก.:.:.. .:.:.:.:.:.:.:.:.. กก/กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกก.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก Žคกกกกกกกกกกกกกกกก.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:. กก ,.'กกกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกกกกก*กกกกกกกกกกกกกกกกกกŽกกกกก.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกะฆกกกกกกกกกกกก:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:กก..::.:.:.:.:.:.:...กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกกกกก.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภกกกกกก กกกก..:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:. ,. 'กกกกกกกกกกกกกกกกŽ฿กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก+กกกก.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก'กก,กก กก กก กก กก ....:.:.:.:.:.:.:.:..กก,กก'Ž
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽกกกก Žค ,,,,,_____,,,,...กก ''"


กกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒ
กกกกกกกก กฟกกกกกกกกกกกภ
กกกกกกกฟ:::::::::::::::: กกกกกกกภ
กก กฟ::::::::::::::::กกกกกกกกกกกก กภ
กก |:::::::::::::::::::::::: กก กก กกกก กก|
กก กภ:::::::::::::::: กก กก กกกกกกกฟ
กกกก |กก:::::::::::::::กกกกกก |กกiŽอ
กกกก |กก :::::::::::::กกกกกก กต__/
กกกก |กกกก::::::::::กกกกกกกกกก/
กกกกกสกฒกฒกสกฒกฒกกกกกกกณ
กก /กก ,กฒ/กก กฒกฒกฒฅฮ
กก `กผ'กกกก`กผ'

345 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:26:43 ID:M9ZSMbW2


.กกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกฟกกกฝกกกก-กภ
.กกกก.กกกฟกก กสกกห กกกสกกห
กกกกกฟกกกกกกกก กส__ฟอ__กหกกกภกกกกกกกกกกกกท๎คฌๅบฮ๏คภคสกฤกฤ
กกกก|กกกกกกกก กกกกกฎ ขกญกกกกกก|
.กกกกกภกกกกกกกกกก กกกกกกกก กฟ
.กกกกกกฅฮกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภ
กกกฟกญกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกณ

กกกก..กกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกฟกกกฝกกกก-กภ
กกกก.กกกก.กกกฟกก กสกกห กกกสกกห
กกกกกกกกกฟกกกกกกกก กส__ฟอ__กหกกกภกกกกค่คฏค่คฏนอคจคฟค้คณคฮภคณฆคหอ่คฦคซค้คํคฏคห
กกกกกกกก|กกกกกกกก กกกกกฎ ขกญกกกกกก|
กกกก.กกกกกภกกกกกกกกกก กกกกกกกก กฟกกกกถ๕ค๒ธซพๅคฒคฟป๖ฬตคคคไกฤ
กกกกกกกกกฟ กก กภกกกกกกกก กก กภ
กกกก กก |กกกกกกกก กภ, -กพ- กข-กพ- กข
กกกก กก |กภกกกกกกกก กภ.กกกกกส"กฑ .ฦ
กกกกกกกก|กกกกกภกกกกกกกก" กฑกฑกฑกกกกกห
กกกกกกกก|กกกกกฟ กภ,,กฒกฒกฒกฒกฒ__ฟอ
กกกก กก |กกกกกกกกกกกกกฟกภกกกกกก กภ กกกภ
กกกกกกกกกณ,_กฒกฒ_กฟ;__กฒกภกกกกกก กภ,,_ กภ,,__
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกสกฒกฒกฒกฒ__กหกฒ__กห
กกกก..กกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกฟกกกฝกกกก-กภ
กกกก.กกกก.กกกฟกก กสกกห กกกสกกห
กกกกกกกกกฟกกกกกกกก กส__ฟอ__กหกกกภกกกกกกหล๖คหกฤกฤกฤๅบฮ๏คภ
กกกกกกกก|กกกกกกกก กกกกกฎ ขกญกกกกกก|
กกกก.กกกกกภกกกกกกกกกก กกกกกกกก กฟ
กกกกกกกกกฟ กก กภกกกกกกกก กก กภ
กกกก กก |กกกกกกกก กภ, -กพ- กข-กพ- กข
กกกก กก |กภกกกกกกกก กภ.กกกกกส"กฑ .ฦ
กกกกกกกก|กกกกกภกกกกกกกก" กฑกฑกฑกกกกกห
กกกกกกกก|กกกกกฟ กภ,,กฒกฒกฒกฒกฒ__ฟอ
กกกก กก |กกกกกกกกกกกกกฟกภกกกกกก กภ กกกภ
กกกกกกกกกณ,_กฒกฒ_กฟ;__กฒกภกกกกกก กภ,,_ กภ,,__
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกสกฒกฒกฒกฒ__กหกฒ__กห

346 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:27:02 ID:M9ZSMbW2


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กกกฟกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกภ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภ:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::..
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภ:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: กฟกกกกกกกกกก กฝกฝกฝกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฝกฝกฝ กภ:::::::::::::::::::::::::::::::::::::..:
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กฟกกกกกกกกกกกกกก กก กฒกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฒกกกก กภ:::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กฟกก กก กก กก กก /กญ ,..::::::::::.กณ กณกกกก กก กกกกกกกก/กญ ,..:::::::::::.กณ กณ กภ::::::::::::::::::::::::::..:.
:::::::::::::::::::::::::::::กกกฟกกกกกกกกกกกกกกกก,'กก ,;::::::::::::::::::',กก',กกกกกกกกกกกกกก,'กก ,;:::::::::::::::::::',กก',กกกภ::::::::::::::::::::::...
:::::::::::::::::::::::::: กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกก {กก {:::::::::::::::::::::}กก}กกกกกกกกกก กก {กก {::::::::::::::::::::::}กกกักกกกกภ::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก'กข กณ::::::::::::::กฟ /กกกกกกกกกกกกกก 'กข กณ::::::::::::::กฟ /กก กก กก กภ:::::::::::...
::::::::::::::::::::::|กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฑกก กฟ กก กก กก |กกกกกกกก กภกก กฑกกกกกกกกกกกกกกกกกก |:::::::::::.:
::::::::::::::::::::::|กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/กกกกกกกก กก ขสกกกกกกกกกก ',กกกกกกกก กก กก กก กก กก |:::::::::::..
::::::::::::::::::::::|กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กะกกกกกกกก กก /กกกณกกกกกกกกกกกักกกก กก กก กก กก กก กก |:::::::::::..
::::::::::::::::::::::|กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกณกฒกฒ_กฟ กฒ_ กภกฒกฒ_Žษกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกร:::::::::::
::::::::::::::::::::::กภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กณกกกก กญกก กก กฎกกกก'กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กฟ:::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::กภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก กฟ::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::กภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟ:::::::::::::::::::::::::


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจฃจกจกจกจกจกจกจกจกจค
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจขหล๖คหกฤกฤกฤกกกกกกจข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจฆจกจกจกจกจกจกจกจกจฅ

347 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:27:22 ID:M9ZSMbW2

กกกกกกกกกกกกกกกกกกผซสฌคฮฟอภธคหคฯคโคฆฐีฬฃคฌฬตคคคศปืครคฟกฃ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกภธคญค๋ฐีอ฿ค๒ผบคคกขลิน็คฮฮษคคออณค๒คฤคฑคฦปเคฬป๖คหฦจคฒคฟกฃ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกคฝคฆคนค์คะต฿ค๏ค์ค๋คศปืครคฦคคคฟกฃ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกค฿คนคค้คทคฏกขพ๐คฑคสคคบฃคฮผซสฌคธคใคสคค
กกกกกกกกกกกกกกกกกกคโครคศคคทคสฒฟคซคหภธคค์สัค๏ค๋คศฟฎคธคฦคคคฟกฃ


กก.

348 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:27:44 ID:M9ZSMbW2


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.............................................:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::...:กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกก:..::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::....:กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก:..::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก:::;:;: :.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.;กญ::;;กกกกกกกกกกกกกกกกกก::::::::กกกกกก::::::::;:;:;: กฎ;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;กก;:;:;:กกกกกกกกกกกกกกกก:::::::;:;กกกก:::::::::.;:;:;:;:;กก;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;กก ;;;Žคกก กกกกกกกก::::::::::::::;:;กกกก;:;:;:;:;:;:..:;:;:กก.;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.;กก ;:;.:กก ..............กก:::::::::::..................กกกด;;กก ;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.;กก;:;; ;กญกญ;:;:;:;:;:;:;:;กฎกฎ;กก;: ;กญ;:;:;:;:;:;:;:;:;กด ;; กก;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;กก;:; ;;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;; กญกฎ;;:;:;:;:;:;:;:;:;:;;:;:;; ;:;กก;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;กก;;กก;;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:.:กก;:;กด;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;; .;;กก;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::...;..:กกกดŽค;;;;;;;;;;;.:กญ.;กญ;;กฎ;;กฎกดŽค;;;;;;;;;;...::Žค..:Žค..;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;กกกก.กฎกฎ -กพ--Žค..; ;:::::::::;กดŽค,-กพ--Žคกญ;;กก ;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::..Žค............กก;:;:;.กก;;;:;Žค;:; ;:;กกกก...............;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กฎ;กก ;;:;กณ;;กก .กฎกญ;กฎกว ;:;:;กก .:;:.:;กก;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;กก.;.;;.;.;:;.;..;Žค..;Žค..;Žค;..,Žค..;..;..;.;.::.; : ;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.;กกกดกด;Žค;...;..;....;....;Žค;..;..:Žค..:กญ::: ;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;กกกก กฎกฎ;..;..;..;..;..;..;..;...;...:: ::::: ;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.กดกขกก .กฎกญกฎกญกฎ;กญกฎกญกฎกญ;:::::: . ..:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::...กกกกกกกกกกกกกก..:;;:;:; ....:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: กกกกกกกกกกกกกก กก ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::จฃจกจกจกจกจกจกจกจกจกจค:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
กกกกกก กก กก กก กก กก กก กก จขกกกกควคโฐใครคฦคคคฟกกกกจข
กกกกกก กก กก กก กก กก กก กก จฆจกจกจกจกจกจกจกจกจกจฅ

349 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:27:59 ID:M9ZSMbW2

กกกกกกกกกกกกกกกกกก<ŽฐŽญŽค_
กกกกกกกกกกกกกกกกกก }ŽผกกกกกๆŽญŽคกกกกกกกกกกกก _, -=-กแ7Žอ
กกกกกกกกกกกกกก กกกฟกกกกฃ๒-กฎ กไกฎ=Žคกกกก ฅค//////กฟ กดŽค
กกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกฅฮกญกกกกกฟกฑกฎกฎŽผกญ////////, Žงกก กณกภ
.กกกกกกกก กก /กกกกกก_}กกกกกฟกกกกกกกฟ/////// Žฟ (ฅฮกกi7Žค}กญ
กกกกกกกกกก /กกกกกกŽษกกกฟกกกกกกกก/////////! ขส_,_,'!,กดฅฝ
กกกกกก กก /กกกก_.r'กก/กกกกกกกกกก/////////_ กกด'-'-ŽผŽฒกณ,_ ,ฅฃŽฟ-Žญ
กกกกกกกก /กก r' กก /กกกกกกกกกก /////กฟกญ/////กภกผฃ๒ŽคกไŽญกฎฅคŽษ ฃ๊ กห
กกกกกกกก/กก jกกกก/กกกกกกกกกกกก!///////////////กภกด,กกกก กดฟอ/Žญกณ
กกกกกก /กก /กก /กกกกกกกกกกกฟ///////////////////ฅฃกญกฑ, ŽคกฑกฎกใกดŽค
กก กก /กก { กก/กกกกกกกก กฟ///////////////////กฟปฐกๅปฐกำŽฒก๛กห กดกฎ=-ŽญŽค
กก กก iกกกก> /กกกกกกกฟ////////////////////ฅค|lกสก๛ฃ๊ปฐ=กกกฎ<=-กก กกกณกฎŽ กฎ=-ŽญŽค
กก กก iกก /กก!กกกกฅค//////////////////////กกกกฅ฿-(กฒฟอกฒะจกกกกกกกก}กๆ7ŽอกฎŽ กฎ=-ŽญŽค
กก กก lกก(กก !กก ////////////////////////iกกกกกกกกกก กณกก กหกกกกกกกกกก ฃ๊////ฅุขกผŽค กฎ=-ŽญŽค
กกกกกก!กกกณ iกก ขห//////////////////////ขสกกกกกกกก กก กฎกญกกกกกกกกกก Žส///////////กฎคฦกฎŽ กฎ=-ŽญŽค
กกกก กก!กก j|กกกก !////////////////////////กณ,_กกกกกกกกกฑกกกก กกกกฅฮ///////////////ฃทกผ-ŽญกฎŽ กฎ=-ŽญŽค
กกกกกกกก! กส !กกกก|///////////////////////////ฃทกกกกกกกกกกกกกกกกขห/////////////////////กณ_กฒกฎŽ กฎกณ,
กกกกกกกก ! ! .|กกกก!///////////////////////////กกกกกกกกกกกกกกกกกก ขห/////////////////////<กฎกผกฎกก{Žฟ
กกกกกกกกกก!กณ',กกกก!//////////////////////////กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ขห///////////=-กพ''''กด/////กณกก r'/
กกกกกกกกกก กณ ',กก ขห////////////////////////กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ขห///=-กพ'''กฎกกกกกกกกกกกกขห////lกก Žกญ
กกกกกกกกกกกกกกกดกก ขห//>Žค/////-<////////////กกiกก |กกกกกกกกกกกก|กก ฃ๊กกขหกญกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ขห///!
กกกกกกกกกกกกกกกก กภ ขห/iกกกด//กกกกกกกด/////////กกกก!กก|กกกกกกกกกกกก|กก/กกกก}กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขห/ฅฝ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขหŽคกกกกกญกกกกกกกกกกกด-' กฎกผŽ {กกกก !กก|กกกกกกกกกกกก| /กกกก !กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟ//
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ขห7กกกกกกกก กก กก กก กก กก กก !กกกกกฎ 'กกกกกกกกกกกก Ž'กกกกกกฃ๊กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก////{
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก !กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฃ๊กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกด///Žส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก กก กก !กกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกก !กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกห//ฃ๊
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก! กก iกฑกกกฑ กฑกฑiกก ฃ๊กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก//iกกŽฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก !กกฃ๊กกกกกกกกกกกกกกกก! /กกกกกกกกกก,,ฅฃ=ŽญŽคกฒกฒ ///Žษ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฃ๒=กแขห77777777777ฅฝ7กกกฟ77/////////ะจกฑ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกณ////////////////กกกฟ//////=กแกพกญกฑ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจฃจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจค
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจขกกกกบฃคฮผซสฌคฮฟอภธคฯรฯน๖คภกฤกฤกฤกกจข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจฆจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจฅ

350 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:28:20 ID:M9ZSMbW2
กกกกกกกกกกกกกกกกกกบฃคฮผซสฌคหคฯพ๏คหวุธๅคหปเฟภคฌุแคคคฦคคค๋กฃ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกฒฟลูคโฒฟลูคโผซสฌค๒ฟฉครคฦศ๎คจยภคํคฆคศคทคฦคคค๋กฃ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกผซสฌคหคฯคษคฆคนค๋ป๖ฝะอ่คสคคกฤกฤกฤ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกคฟคภยฉค๒ปฆคทกขถฑคจฑฃค์ค๋คทคซคสคคกฤกฤ
กกกกกกกกกกกกกกกก คณคฮภคณฆคฯรฯน๖คภกฤกฤคษคฆคทค่คฆคโคสคฏ
กกกกกกกกกกกกกกกก ควคโกฤกฤกฤ

351 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:28:45 ID:M9ZSMbW2


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: . . . .. . .กกกกกกกกกก. .Ž฿กกกกกก.กกกกกกกกกกกก.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกกกกกกกกก.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:.:.:.::.:.:.:.:.:. . . . . . . .กกกกกกกก.กกŽกกกกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกŽกกกกกกก.กกกก.Ž฿กกกกกกกกกก+กกกกกกกก. .กกกกกก.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:. . . . . . . . .กกกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกก..กกกกกกกกกกกกกฃ.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:..:. . . . . . .กกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกกกกกŽกกกกก.กกกกกกกกกกกกกก*กกกกกกกก. กกกกกกกกกกกก.กก.กกกก.
::::::::::::::::::::::::::::.:..:.:.:.:.:.:.:.:.:. . . . . . . . . .กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก .กกกกกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกกกŽกกกกกกก.กกกกกกกกกก.กกกกกกกกกกกก.
::::::::::::::::::::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:. . . . . กกกกกก กก ,. กก -กฝ-กก .,กกกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกกกกกŽ฿. .กกกกกกกกกกกก.กกกกŽ฿กกกกกกกกกก.กก+กกกกกก..กก.
::::::::::::::::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.. .. . . . กก ,.กกกก'"กกกกกกกกกกกกกกกกกกกฎกกกกกขกกกกกกกกกกกกกก .กกกกกกกกกกกก+กก.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกกก.
::::::::::.:.:.:.:.:.:.:.:.:. . . . กก กก ,. 'Ž กก .:..กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกก` .Žคกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกกกกกกกกก. .กกกกกกกกŽ฿กกกกกก.กกกกกกกก. .
:::::.:.:.:.:.:.:.:.: . . . . กก กก , 'กกกก..:.:.:.:.:..กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกก กก กณกกกกกกกกกกกกกกŽ฿กกกกกกกกกกกกกกกกŽก
::.:.:.:.:.:.:. . . . .กกกกกกกก,.'กก .:.:.:.:.:.:.:.:.กก.:.:.:.:...กกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กกกณกกกกกกกกกกกกกกกกกก.กกกก.กกกกกกกกกกกก.กกกกกกกก. Ž฿กกกก.
:.:.:.:.:.: . . . กก กก กก ,.' ..;,;,;,;กก:.:.:.:.:.: ;,;,;,;,:....กก กก กกกก กก.:.;,;,;,;,;, กก....;,;,;,;,'.,กกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกกกกก.กก กกกกกกกกกก* .กกกกกกกกŽก
:.:.. . . .กก กก กก กก /กก..;,;,;:.,;,;กกกก:.;,;,;.:;,;,;..:.:.:.:.:.:.กก กก...:.:.:;,;,;..;,;,กก.:.:;,;,:.,;,;..',กกกกกกกกกกŽกกกกกกกกกกกกกกกŽ฿กกกก.กกกกกกกก. .กกกกกกกก .
:.:. . .กกกกกก กก กก ,'กก:.:.;,;,;.: ..;,;:.:.;,;.:.:.:.;,;,;.....กก กก กก กกกก..;,;,;..:.;,;,.: :,;,.. .;,;,.:.:',กกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกกกกก.กกกกกกกกŽกกกกกกกŽ฿กก.
:. . .กกกกกกกกกกกก ;กกกก .;,;,;.กก..,;,;,;,;.:.:.:.:,;,;,:.:.:.:..กก กก กก กก..,;,;,.:.:.:,;,;,;,;:.: .;,;,;.:.. ;กกกกกกกกกกกกกกกก+กกกกกกกกกกกก.กกกกกกกกกกŽก.กกกก.
. .กกกกกกกก กก กก {กก กก.;,;,;กกกกกกกก.:.:.: ,;,;,;:.:.กก กก กกกก .:.:.:,;,;,:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.;,;,;.:.:..}กกกกกกกกกกกก.กกกกกกกกกกกกกก. กกกกกกกกกกกกกก.กกกก.
กกกกกกกกกกกกกกกก ',กกกกกกกกกกกก.:.:.:.;,;,,;,:..กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.:.;,;,;,;,.:..กก.:.กก กก ;กกกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกŽกกกกกกกกก+กกกก.กกกกกกกกกก.
กกกกกกกกกกกกกกกกกก,กกกกกก :.:.:....:.:.:.;,;,;,;,:.:กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.:,;,;,;,;.:.:กก กก กก ,'กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกกกกกกก.กกกกกกŽ฿
กกกกกกกกกกกกกกกกกก ,กกกกกกกกกกกก:.:.:.:.:.:.:กกกก,;,;,;,;,;,;,;,;,;,;,;.:.:.:.กกกก กก.:.:.:.:.:.:.กก ,'กกกกกกกกกกกกŽกกกŽ฿กกกก.กกกกกกกกกกกกŽกกกกกกกกกกกกกกก.
.กก กก กกกกกกกกกกกก '.,กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก....:.:.:.:.:กกกก กก.:.:.. .:.:.:.:.:.:.:.:.. กก/กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกก.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽคกกกกกกกกกกกกกกกก.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:. กก ,.'กกกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกกกกก*กกกกกกกกกกกกกกกกกกŽกกกกก.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกะฆกกกกกกกกกกกก:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:กก..::.:.:.:.:.:.:...กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกกกกก.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภกกกกกก กกกก..:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:. ,. 'กกกกกกกกกกกกกกกกŽ฿กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก+กกกก.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก'กก,กก กก กก กก กก ....:.:.:.:.:.:.:.:..กก,กก'Ž
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก Žกกกก Žค ,,,,,_____,,,,...กก ''"กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกคณค๓คสรฯน๖คฮออคสภคณฆควคโกฤกฤ


กกกกกกกกกกกกกกกกกกคณคฮภคณฆคฮท๎คฯกฤกฤบฃคควธซคฟป๖คฌคสคคคคษๅบฮ๏คภกฤ

352 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:29:00 ID:M9ZSMbW2


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กฟกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกภ:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภ:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กฟกกกกกกกกกก กฝกฝกฝกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฝกฝกฝ กภ:::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กฟกกกกกกกกกกกกกก กก กฒกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฒกกกก กภ::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::: กฟกก กก กก กก กก /กญ ,..::::::::::.กณ กณกกกก กก กกกกกกกก/กญ ,..:::::::::::.กณ กณ กภกก::::::::::::::::::::::.
::::::::::::::::::::::::::กกกฟกกกกกกกกกกกกกกกก,'กก ,;::::::::::::::::::',กก',กกกกกกกกกกกกกก,'กก ,;:::::::::::::::::::',กก',กกกภ::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::: กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกก {กก {:::::::::::::::::::::}กก}กกกกกกกกกก กก {กก {::::::::::::::::::::::}กกกักกกกกภ::::::::::::::::
:::::::::::::::กกกฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก'กข กณ::::::::::::::กฟ /กกกกกกกกกกกกกก 'กข กณ::::::::::::::กฟ /กก กก กก กภ:::::::::::
:::::::::::::::กก|กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(;;;;;;;;;;กห)กฑกกกฟ กก กก กก |กกกกกกกก กภกก กฑกกกกกกกกกกกกกกกกกก |::::::::::
:::::::::::::::กก|กกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กฟ'กกกก กก กก /กก กก กก กก ขสกกกกกกกกกก ',กกกกกกกก กก กก กก กก กก |::::::::::
:::::::::::::::กก|กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกะ{กกกกกก กก กก กะกก กก กก กก /กกกณกกกกกกกกกกกักกกก กก กก กก กก กก กก |::::::::::
:::::::::::::::กก|กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กณกกกกกกกกกกกก กณกฒกฒ_กฟ กฒ_ กภกฒกฒ_Žษกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กร:::::::
:::::::::::::::กกกภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟอกกกกกกกกกกกกกก กณกกกก กญกก กก กฎกกกก'กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟ::::::::::
:::::::::::::::::::::: กภ กก กก กก กก กก กส คท.กหกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก กก กก กฟ:::::::::::.....
::::::::::::::::::::::::::กกกภกกกกกกกกกกกกกกกฎกฏกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ::::::::::::::::::...

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก จฃจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจค
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก จขคษคฆคทคฦคสค๓คภคํคฆกฉกกกก......จข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก จฆจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจฅ

353 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:29:15 ID:M9ZSMbW2

..กกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกฟกกกฝกกกก-กภ
.กกกก.กกกฟกก กสกกห กกกสกกห
กกกกกฟกกกกกกŽ฿กก กส__ฟอ__กหŽ฿กกกภ
กกกก|กกกกกกกก กกกกกฎ ขกญกกกกกก|
.กกกกกภกกกกกกกกกก กกกกกกกก กฟ
.กกกกกกฅฮกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภ
กกกฟกญกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กฒกฒกฒ_กกlกก /
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กฟกกกกกก กก กภกกก์กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกกก ขกกกก ขกภ
กกกกกกกกกกกกกก กก กฟกกกกกกกส กกหกกกส กกหกณ
กก กก กก กก กก กก lกก กก กกŽ฿กกกส__ฟอ__กหกกกกŽ฿กก|
กกกกกกกกกกกกกก กก กภกกกกกกกกกกกฎ ขกญ กก กฟ
กกกกกกกกกกกกกก กก กฟกกกกกกกก กก กก กก กก กณ

354 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:29:33 ID:M9ZSMbW2

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ,,
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,;'" ;,กกกกกกกกกกกก ,,
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ,;'"กกกก;,กกกกกกกก,,;''" ,;iกกกกกกกกกกกก ,,
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,,;;''""กกกก ''"""ŽŽ,,;''กกกก ,;;iกกกกกกกกกก,;'" ;,กกกกกกกกกกกก ,,
คชคฆกขคชมฐค้ต๏คฟคซกกกกกกกกกก,,;;'"กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก..,;;;'กกกกกก ,;'"กกกก;,กกกกกกกก,,;''" ,;iกกกกกกŽสŽฦŽฌŽฐŽ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ,;' กกกกฃฯกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽ;,,,;;''""กกกก ''"""ŽŽ,,;''กกกก ,;;i
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ;,กก กก,,"กกกกกกกก กก ก๛กกกกกกกก,,;;'"กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,,กก..,;;;'
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก Ž;,กก,;'" ;,กกกกกกกกกกกก ,,"กก ก๖กก,;' กกกกฃฯกกกกกกกกกกกก,;'" ;,กกกกกกกกกกกก ,,กกกก,,,
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,;'"กกกก;,กกกกกกกก,,;''" ,;iกกกกกกกก;,กก กก""กกกกกกกก ,;'"กกกก;,กกกกกกกก,,;''" ,;iกก;;'กกŽ;,
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,,;;''""กกกก ''"""ŽŽ,,;''กกกก ,;;iกก,,,;;;:::'Ž;,กก กกกกi"กณกก,,;;''""กกกก ''"""ŽŽ,,;''กกกก ,;;iŽ;,กกกกŽ;,
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,,;;'"กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก..,;;;'กกกกกกกก ŽŽ:::::...กก`,,;;'"กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก..,;;;'กก Ž;,กกกกŽ;,
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,;' กกกกฃฯกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽ;,กกกกกกกกกก,,,::::,;' กกกกฃฯกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽ;,กกกกกกกกกก,,,
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก;,กก กก""กกกกกกกก กก ก๛กกกกกกกกกก;; กก กกกก;;'กกŽ;, ;,กก กก""กกกกกกกก กก ก๛กกกกกกกกกก;; กก กกกก;;'กกŽ;,
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽ;,กก กกกกi"กณกกกก กก'""กก ก๖กกกก,;' กกกกกก Ž;,กกกกŽ;,กก กกกกi"กณกกกก กก'""กก ก๖กกกก,;' กกกกกก Ž;,กกกกŽ;,
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽŽ:::::...กก`Žฐ'กกกกกกกกกกกกกกกกกก,,;' กกกกกกกกกก Ž;,กกกกŽŽŽ:::::...กก`Žฐ'กกกกกกกกกกกกกกกกกก,,;' กกกกกกกกกก Ž;,กกกกŽ;,
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽ::::::.......กกกกกกกกกกกก,,,;;;:::'";กกกกกกกกกกกกกก;;กกกก;;กกŽ::::::.......กกกกกกกกกกกก,,,;;;:::'";กกกกกกกกกกกกกก;;กกกก;;
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก;';:::..กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽ::,,.กกกกกกกก ,;'กกกก,;' ;';:::..กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽ::,,.กกกกกกกก ,;'กกกก,;'
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽ;กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽ::,,.กกกก,;'กกกก,;',,.กกŽ;กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽ::,,.กกกก,;'กกกก,;'
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽ;,กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽ:;,กก;,กกกก,;'กก::ŽŽ;,กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽ:;,กก;,กกกก,;'
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽ;,กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก, กกกกŽ;,,.;กก ;;กก:::,;;Ž;:Ž;,กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก, กกกกŽ;,,.;กก ;;
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽ;;,กกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกกก ,;'"กกกกกกกก ;;กก,;กก::,;;'กกŽ;;,กกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกกก ,;'"กกกกกกกก ;;กก,;
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก;;'Ž;;,,.กกกกกกกกกก;กกกกกกกก,;'กกกกกกกกกกกก ;; ;;กญกกกกกก ;;'Ž;;,,.กกกกกกกกกก;กกกกกกกก,;'กกกกกกกกกกกก ;; ;;
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ;;' กก::Ž;;::::::....กก;;' กกกกกก;;;,กกกกกกกกกกกกกก,;;กกกกกกกก ;;' กก::Ž;;::::::....กก;;' กกกกกก;;;,กกกกกกกกกกกกกก,;;
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก;;'กกกก:::,;;Ž;::::::::;;'กกกกกก,;;::::;, ,,,,... .กกกก.,,,;;''กกกกกกกก;;'กกกก:::,;;Ž;::::::::;;'กกกกกก,;;::::;, ,,,,... .กกกก.,,,;;''
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก;;", ,กก::,;;'กกกกŽ:;;", , กก,;;';;''""กกกก ,,,,,,,,...;;:''กกกกกก;;", ,กก::,;;'กกกกŽ:;;", , กก,;;';;''""กกกก ,,,,,,,,...;;:''
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽ````กญกกกกกกกกŽ````กญกกŽ````"""กกกกกกกกกกกกกก Ž````กญกกกกกกกกŽ````กญกกŽ````"""

355 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:30:01 ID:M9ZSMbW2


กก กก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กก กกกกกกกฟขกกกกขกภกกกกกกกก กกกกกกคชคฆคชคฆกขคษคคคฤคโคณคคคฤคโผธค้ค์คฟปาถกค฿คฟคคคสด้คทคไคฌครคฦ
กกกกกกกฟ-=กฆ=- -=กฆ=-กภ
กก กฟ::::::ขกส__ฟอ__กหข:::::กภกก กกกกกกคฝค๓คสคหผซสฌคหผธค้ค์คฟคฮคฌษคซครคฟคซกฉ
กก |กกกกกกกก ŽฤŽชŽชŽชŽฒกกกกกกกกกก|
กก กภกกกก กกกณŽฦŽฦŽฟกกกกกก กฟ

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽสŽฦŽฌŽฐŽกฤ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ขสขสกกกกกก ขสขสกกกกกกกกขสขสกกกกกก ขสขส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(Ž฿O Ž฿กจ) กกกก(Ž฿O Ž฿กจ)กกกกกก(Ž฿O Ž฿กจ)กกกกกก(Ž฿O Ž฿กจ)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(|กกกกU กกกก (|กกกกUกกกกกก(|กกกกU กกกก(|กกกกU
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |กกกก |กกกกกก |กกกก |กกกกกก |กกกก |กกกกกก|กกกก |
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก คทกญ J กกกกกกคทกญ J กกกกกกคทกญ J กกกกกกคทกญ J
กก กกกกกกกก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กก กกกกกกกกกกกกกฟขกก กผŽคกภกกกกกก กก กกลฬฤครคฟผซสฌคโฐญคซครคฟคฑคษกขคชมฐค้คโฐญคคค๓คภคพกฉ
กกกกกกกกกกกกกฟกส กกห กกกสกกหกภ
กกกกกกกก กฟ::::::ขกส__ฟอ__กหข:::::กภกกกกกกสัคหฤดปาคหพ่ค๋คซค้
กกกกกกกก |กกกกกกกกกก|rจจ-/ ' กกกกกก|
กกกกกกกก กภ กกกก กก `กผ'กญ กก กก กฟ

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฤกฤกฤกฤกฤ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขสขสกกกกกก ขสขสกกกกกกกกขสขสกกกกกก ขสขส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (Ž฿O Ž฿กจ) กกกก(Ž฿O Ž฿กจ)กกกกกก(Ž฿O Ž฿กจ)กกกกกก(Ž฿O Ž฿กจ)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|กก ขภกกกกกก|กก ขภกกกกกก |กก ขภกกกกกก |กก ขภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กส,,กกกกกหกกกก กส,,กกกกกหกกกก กส,,กกกกกหกกกก กส,,กกกกกห
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกก กกกกกกกฟขกกกกขกภ
กกกกกก (กณกกกฟกส กกห กกกสกกหกภ กก /)กกกกคคกกขบฃฒ๓คฯคชธ฿คคฐญคซครคฟคฦป๖ควร็ฤพค๊คทค่คฆคไ
กกกกกก(((i ):::::: ขกส__ฟอ__กหข::::กภ ( i)))
กกกกกฟข |กกกกกก กก|rจจ-|กกกกกกกก|กฒกตกภ
กก (กฒกฒกฒ กกกกกก `กผ'กญ กก กฒกฒกฒกฒกกกห
กกกกกกกกกกกกกก|กกกกกกกกกกกกกก /
กกกกกกกกกกกกกก|กกกกกกกกกกกก /กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽสŽฦŽฌŽฐŽข๖
กก กก กก กก กก|กกกกกกฃ๒กกกก/กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขสขสกกกก ขสขสกกกกกก ขสขสกก กก กก ขสขส
กกกกกกกกกกกกกกกณกกกกกณกฟกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก กก กก (Ž฿ฅ๎Ž฿*)กกกก(Ž฿ฅ๎Ž฿*)กกกกกก(Ž฿ฅ๎Ž฿*) กกกกกก(Ž฿ฅ๎Ž฿*)
กกกกกกกกกกกกกกกก>__ฅฮ;:::......กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (|กกกกUกกกก(|กกกกUกกกก (|กกกกUกกกกกก(|กกกกU
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |กกกก | กกกก|กกกก |กก กก | กกกก|กกกกกก |กกกก |
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก คทกญ Jกกกก คทกญ Jกกกกกกคทกญ Jกกกก กก คทกญ J

356 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:30:32 ID:M9ZSMbW2


กกกกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒ
กกกกกกกกกก กฟกกกกกกกก กภ
กกกกกกกกกฟกกกก ขกกกกขกภกกกกกกกกฒฟด๒คทคฝคฆคหคทคฦค๋ค๓คภค่
กกกก กฟกกกก กส ขกห กกกสขกหกภ
กกกก i กก::::::ข กส__ฟอ__กห ข:: iกกกกกกคฦคคคฆคซคชมฐค้ผซสฌคฮธภครคฦค๋ป๖สฌคซครคฦค๋คฮคซกฉ
กกกกกกกณกขกกกกกก `กผ 'กกกก กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขสขส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (Ž฿ฅ๎Ž฿*)คฤ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ((กก(คฤ ,Žอ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกมกส กก,ขภกก))กกŽสŽฦŽฌŽฐŽข๖
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกคท'
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ขสขส ขม ))กกกกกกกก((กกขมขสขส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(*Ž฿ฅ๎Ž฿)Žษกกกกกกกกกกกกกกกกกณ(*Ž฿ฅ๎Ž฿)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/คฤกกŽษกกกกกกขสขสกกกกกกกกกณ คศ กณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกสกกกก,,(~) ))กก (Ž฿ฅ๎Ž฿*)กกกกกก (~),, กกกหกม
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกคท'"กกกกกกกก คศกกกกคฤกกกกกกกกกกกกคท'
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กณคศ_กหกม
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก`ฃสกก กก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กก กกกกกกกฟขกก กผŽคกภ
กกกกกกกฟกส กกห กกกสกกหกภกกกกกกคษครคมคหคทคํผซสฌคฯคชมฐค้คฮธภคฆธภอีคฯสฌคซค้คสคคคซค้
กก กฟ::::::ขกส__ฟอ__กหข:::::กภ
กก |กกกกกกกกกก|rจจ-/ ' กกกกกก| กกคษคฆคทค่คฆคโคสคคคฑคษคส
กก กภ กกกก กก `กผ'กญ กก กก กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ŽสŽฦŽฌŽฐŽข๖
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ขสขสกกกกขสขสกกกกขสขสกก กก กกขสขส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(Ž฿ฅ๎Ž฿*) กก(Ž฿ฅ๎Ž฿*)กกกก(Ž฿ฅ๎Ž฿*) กกกกกก(Ž฿ฅ๎Ž฿*)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก กก กก (|กกกกU กก(|กกกกUกกกก(|กกกกU กกกก(|กกกกU
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|กกกก |กกกก|กกกก |กกกก |กกกก |กกกกกก|กกกก |
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกคทกญ Jกกกก คทกญ Jกกกกคทกญ Jกกกก กกคทกญ J

357 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:31:26 ID:M9ZSMbW2


กกกกกก กก กกกก กกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกก กกกก กกกกกฟ:::กก กก กกกภ
กกกกกกกกกก กกกฟ::::::::::กกกกกกกกกกกภ
กกกก กกกก กฟ:::::::::: กกกกกกกกกกกกกก กภกกกกคฝค๓คธคใฬแค๋คพ
กกกกกกกกกก|:::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกก|
กกกกกก กฟข::::::::: กกกกกกกกกกขกณกฟ
กกกกกก/::::::::::::กกกกกกกกกกกกกก กก กก กภ
กกกก/::::::::::::::กกกกกกกกกกกก กกกกกกกภกกกณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽสŽฦŽฌŽฐŽข๖
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขสขสกกกกกกกกขสขสกกกกกกกกกกขสขสกกกกกกกก ขสขส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(Ž฿กผŽ฿*)กกกกกก (Ž฿กผŽ฿*)กกกกกกกก(Ž฿กผŽ฿*)กกกกกก (Ž฿กผŽ฿*)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกคศกกกกคฤกกกกคศกกกกคฤกกกกกก คศกกกกคฤกกกกกกคศกกกกคฤ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกณคศ_กหกมกกกกกณคศ_กหกมกกกกกกกณคศ_กหกมกกกก กณคศ_กหกม
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก`ฃสกกกกกกกกกก `ฃสกกกกกกกกกกกก `ฃสกกกกกกกกกก `ฃส

กกกกกกคชมฐค้คโคฆผซสฌคหฟจค์คฦร็ดึค๒มคไคฝคฆคศคนค๋ค๓คธคใคสคคคพกฉ

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽสŽฦŽฌŽฐŽกกกกกกคฆค๓กขสฌคซค์คะฮษคคค๓คภค่กฃสฌคซค์คะ


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽสŽฦŽฌŽฐŽกกกกกกกฤกฤกฤคณค์คซค้ค่คํคทคฏคส


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽสŽฦŽฌŽฐŽข๖

358 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:31:44 ID:M9ZSMbW2


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก จฃจกจกจกจกจกจกจค
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก จขฟ๔ฦธๅกก กก กก จข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก จฆจกจกจกจกจกจกจฅ

.

359 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:32:05 ID:M9ZSMbW2


กกกกกกกกกก กกกก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกก กฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกกกกกฟกกกกจกกก กก จกกภ
กกกกกก กฟ กกกส=กฆ=กห กกกส=กฆ=กหกกกภ
กกกกกก |กก กกกก กก กส__ฟอ__กหกก กก |
กก กกกกกภกกกก กกกก กฎ ขกญกก กกกฟ
กกกกกกกกกฟ กก กภกกกกกกกก กก กภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ขสขสกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขสขส
กกกก กก |กกกกกกกก กภ, -กพ- กข-กพ- กขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(Ž฿กผŽ฿*)คฤกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (Ž฿กผŽ฿*)คฤ
กกกก กก |กภกกกกกกกก กภ.กกกกกส"กฑ .ฦกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก((กก(คฤ ,Žอกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ((กก(คฤ ,Žอ
กกกกกกกก|กกกกกภกกกกกกกก" กฑกฑกฑกกกกกหกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กมกส กก,ขภกก))กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กมกส กก,ขภกก))
กกกกกกกก|กกกกกฟ กภ,,กฒกฒกฒกฒกฒ__ฟอกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกคท'กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกคท'
กกกก กก |กกกกกกกกกกกกกฟกภกกกกกก กภ กกกภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขสขส ขม ))กกกกกกกก((กกขมขสขสกกกกกกกกกก ขสขส ขม ))กกกกกกกก((กกขมขสขส
กกกกกกกกกณ,_กฒกฒ_กฟ;__กฒกภกกกกกก กภ,,_ กภ,,__กกกกกกกกกกกกกก(*Ž฿กผŽ฿)Žษกกกกกกกกกกกกกกกกกณ(*Ž฿กผŽ฿)กกกกกกกก(*Ž฿กผŽ฿)Žษกกกกกกกกกกกกกกกกกณ(*Ž฿กผŽ฿)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกสกฒกฒกฒกฒ__กหกฒ__กหกกกกกกกกกก /คฤกกŽษกกกกกกขสขสกกกกกกกกกณ คศ กณกกกกกกกก/คฤกกŽษกกกกกกขสขสกกกกกกกกกณ คศ กณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกสกกกก,,(~) ))กก (Ž฿กผŽ฿*)กกกกกก (~),, กกกหกมกกกสกกกก,,(~) ))กก (Ž฿กผŽ฿*)กกกกกก (~),, กกกหกม
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกคท'"กกกกกกกก คศกกกกคฤกกกกกกกกกกกกคท'กกกกกกคท'"กกกกกกกก คศกกกกคฤกกกกกกกกกกกกคท'
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกณคศ_กหกมกกกกกกกกกกกกขสขสกกกกกกกกกกกกกกกกกณคศ_กหกม
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก`ฃสกกกกกกกกกกกกกกกก(Ž฿กผŽ฿*)คฤกกกกกกกกกกกกกก`ฃส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ((กก(คฤ ,Žอ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกมกส กก,ขภกก))
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกคท'
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ขสขส ขม ))กกกกกกกก((กกขมขสขส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(*Ž฿กผŽ฿)Žษกกกกกกกกกกกกกกกกกณ(*Ž฿กผŽ฿)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/คฤกกŽษกกกกกกขสขสกกกกกกกกกณ คศ กณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกสกกกก,,(~) ))กก (Ž฿กผŽ฿*)กกกกกก (~),, กกกหกม
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกคท'"กกกกกกกก คศกกกกคฤกกกกกกกกกกกกคท'
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กณคศ_กหกม
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก`ฃส

360 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:32:22 ID:M9ZSMbW2

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกกกกก กก กฑกฑขŽŽ^กก กกกก กก::::::::กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกŽค__ฟอ__ฟอ__ฟอ__,กกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกฒ___กกกกกกกกกกกก . _,,,,__,_กกกกกก กก:::::::::::กภ
กกกกกกกกกกกกกกกก _กหกกกกกกกกกกกกกกกกกส_ กก กก กก กก กก กฟกกกกกกŽ^กภกณ..กก , /Žกกกกกกกฏกภ,.-zกกกกกก::::::::::กภ
กกกกกกกกกกกกกกกก _กหกกกกมกกกกกกกกกกกส_กกกกกกกกกกกกกกกกกึกกกกกกกกกกก| กีกก l| กกกกกกกกก Žกีกกฅ฿..กกกกกก .::::::กภ
กกกกกกกกกกกกกกกก _กหกกกกกกกกกกกกกกกกกส_กกกกกกกกกกกกกก/i,.กกกกกกกกกก .,Žษ .l|กก กิ กกกกกกกกกก ..|กญ_ilŽฤกกกกกกกกกก::::::::::กภ
กกกกกกกกกกกกกกกก _กหกกกกคจกกกกกกกกกกกส_กกกกกกกกกกกก /กกกภ___,,,,,_กฟ .'กํกกกก^=u,,,,_ vกฟ.. กกกกกกกกกกกก:::::::::::::::::l!
กกกกกกกกกกกกกกกก _กหกกกกกกกกกกกกกกกกกส_กกกกกกกกกกกก |กกกกกกกกกก กฟ" กก กรกกกก กภกกกกกกกกกกกกกกกกกกi คท.กฟ:::::::.กั
กกกกกกกกกกกกกกกก _กหกกกกคนกกกกกกกกกกกส_กกกกกกกกกกกก|กกกกกกกกกก | กกกก กก| กก กกกก..|กกกกกกกกกกกกกกกก Žษกก(กกกก::::::::|
กกกกกกกกกกกกกกกก _กหกกกกกกกกกกกกกกกกกส_กกกกกกกกกกกก |กกกกกกกกกกะฆ กฒ__ฟอกฒ___ฅฮกกกกกกกกกก กกกก กก'~กณกก::::::::::::กั
กกกกกกกกกกกกกกกก _กหกกกกคฎกกกกกกกกกกกส_ กก กก กก กก |กก กก.กกกฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภกกกกกกกกกกกกกก กกกกกก::::::::::กะ
กกกกกกกกกกกกกกกก _กหกกกกกกกกกกกกกกกกกส_กกกกกกกกกกกก | กกกกกก|กกกกกกกกกฟขกฟขกภ กอกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก:::::::::::กั
กกกกกกกกกกกกกกกก _กหกกกกคภกกกกกกกกกกกส_กกกก กก กก กก |กกกกกก|กกกกกก;/กกกก./กก.กกกก .กก|กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก::::::::::กฮ
กกกกกกกกกกกกกกกก _กหกกกกกกกกกกกกกกกกกส_กกกกกกกกกกกกกก.|กกกกกก|กกกกiก์กกกก/กกกกกกกก.กก|กกกกกก .|กกกกกกกกกกกก:::::::::::|
กกกกกกกกกกกกกกกก _กหกกกกค๏กกกกกกกกกกกส_กกกกกกกกกกกกกก .|กกกก |กกกก| กกกกกก| กกกกกกกก.ขสกฬกกกกกก/กกกกกกกก:::::::::::::กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกก _กหกกกกกกกกกกกกกกกกกส_กกกกกกกกกกกก กฟกกกั.ขสกก | กกกกกก|กกกกกกกก../กก/กกกกกฟกกกกกก:::::::::::::::::กภ
กกกกกกกกกกกกกกกก _กหกกกกกชกกกกกกกกกกกส_กกกกกกกกกกกฟกกกกกก/|กกกภจฃจฃจฃจฃจฃ/.กฟกกกฟ:::กก กกกกกกกก:::::::::::::::::กภ
กกกกกกกกกกกกกกกก _กหกกกกกกกกกกกกกกกกกส_กกกกกกกกกกกกกกกก (กกŽŽ^^กฏ^กฏŽŽกฏกกกฑกฑกฑกกกฟ:::::::::::กกกกกกกกกกกก กกกก::::::::::กภ
กกกกกกกกกกกกกกกก ขYขYขYขYขกกกกกกกกกกกกกกกกกณŽฐจกขฬŽฐกมŽฐกฝกฝกฝกก:::::::::::::

361 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/18(ท๎) 22:32:38 ID:A1cAJPe2
มคจคฦค๋กผกช

362 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/18(ท๎) 22:33:04 ID:Wf6TYN8s
คฟคฏคคทคคคสคกฃ๗

363 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:33:05 ID:M9ZSMbW2


กก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กก กฟกกกกกกกก กก กกกกกภ
กฟ กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภ
|กก กกกกกกกภกกกก ,กฒกกกก |กกกกคคตคซฟ๔ฦควคณค๓คสคหมคจค๋คศคฯปืค๏คสคซครคฟกฃ
/กกกกฃ๕กก ขมฅฮ ขฟกฝกหกฟ
(กก กภกกกฟ กฒฅฮกก|กก |
.กภกกกศกกกกกฟกฒกฒ|กก |
กกกกกภ กฟกฒกฒกฒ กฟกกกกกกกก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกฟกกกกกกกกกกกภ
กก กฟกกกกจกกก กก จกกภ
กฟ กกกกกพ=กฆ=กพกกกพ=กฆ= กภกกผซสฌคฮษิรํฐีคโคขค๋คฑคษยพคฯคณคคคฤล๙คฮ
|กก กกกก กก กส__ฟอ__กหกก กก |
./กกกกกกกก ขมฅฮ ขฟกกกกกฟกกธฮฐีคภค่คสกฃกกฬภค้คซคห
(กก กภกกกฟ กฒฅฮกก|กก |
.กภกกกศกกกกกฟกฒกฒ|กก |กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก ขสขสกกกกกกกกขสขสกกกกกกขสขส กก กกขสขส
กกกกกภ กฟกฒกฒกฒ กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (Ž฿กผŽ฿*)กกกกกก(Ž฿กผŽ฿*)กก กก(Ž฿กผŽ฿*)กกกก(Ž฿กผŽ฿*)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (|กกกกU กกกก (|กกกกUกกกกกก(|กกกกU กกกก(|กกกกU
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|กกกก |กกกกกก |กกกก |กกกกกก |กกกก |กกกกกก|กกกก |
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกคทกญ J กกกกกกคทกญ J กกกกกกคทกญ J กกกกกกคทกญ J
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขสขสกกกกกกกกขสขสกกกกกกกกขสขส กกกกขสขสกกกกกก ขสขสกกกกกกกกขสขส กกกกกกขสขส กกกกกกขสขส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(Ž฿กผŽ฿*)กกกกกก(Ž฿กผŽ฿*)กก กก(Ž฿กผŽ฿*)กกกก(Ž฿กผŽ฿*)กกกกกก(Ž฿กผŽ฿*)กกกกกก(Ž฿กผŽ฿*)กกกกกก(Ž฿กผŽ฿*) กกกก(Ž฿กผŽ฿*)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (|กกกกU กกกก (|กกกกUกกกกกก(|กกกกU กกกก(|กกกกUกกกก (|กกกกU กกกก (|กกกกUกกกกกก(|กกกกU กกกก(|กกกกU
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|กกกก |กกกกกก |กกกก |กกกกกก |กกกก |กกกกกก|กกกก |กกกกกก|กกกก |กกกกกก |กกกก |กกกกกก |กกกก |กกกกกก|กกกก |
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกคทกญ J กกกกกกคทกญ J กกกกกกคทกญ J กกกกกกคทกญ Jกกกกกกคทกญ J กกกกกกคทกญ J กกกกกกคทกญ J กกกกกกคทกญ J

364 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:33:48 ID:M9ZSMbW2


กกกกกกกกกกกก _-จกกฝจก- Žค._
กกกกกกกก ,-"กญ กก กกกกกก กกกก กภ
กกกกกกกก/ กก กก กก กกกกกกกกกก กกกณกกกกกกกกกกกกบฃตคคลคคคฟคฑคษรตรฮคศฬฟฬพคฯฅนฅญฅ๋ศฏฦฐครคฦฝะค๋คฮคห
กกกกกก / กกกกกกกกกกกกกฒกฟ::::::กภ_กณกกกกกกกกกกสฃภฝคฯฝะคสคคค่คสกฃ
กกกกกก|กกกกกกกกกกกกกกกกกก::::::::::::::กก กณ
กกกก กกlกกกกuกกกกกก กสกกก)::::::::::( ก)กกกกกกกกคณค์ครคฦคญครคศสฃภฝคภคฑศฏฦฐคฌษฌอืคสคคพ๏ปฅนฅญฅ๋
กกกกกก` Žคกกกกกกกกกกกกกก กส__ฟอ_กหกก /กกกกกก กกค฿คฟคคคสคโคฮคภคซค้คสค๓คภคํคฆคสกฃ
กกกกกกกกกก`Žฐ,Žค_กกกกกกกกกกกก กกกกกฟ
กกกกกกกกกกกฟกกกก`''Žฐจกกพจก''"กญกภ

กก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กก กฟกกกกกกกก กก กกกกกภ
กฟ กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกพ๏คหศฏฦฐคทครคัคสคทกฤกฤฟจค์คฟค้มฟฃคทสย๊
|กก กกกกกกกภกกกก ,กฒกกกก |
/กกกกฃ๕กก ขมฅฮ ขฟกฝกหกฟกก กก กก กก กก กก กก ปศคคพกผ๊คฌฐญคนคฎค๋กฃ
(กก กภกกกฟ กฒฅฮกก|กก |
.กภกกกศกกกกกฟกฒกฒ|กก |
กกกกกภ กฟกฒกฒกฒ กฟ
กก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กก กฟกกกกกกกก กก กกกกกภ
กฟ กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภกกกกกกกกกกกกกกกกกกผซสฌคโคฤคคดลคคด้คทคมคใคฆคซค้วญรฃคโฤดปาคห
|กก กกกกกกกภกกกก ,กฒกกกก |
/กกกกฃ๕กก ขมฅฮ ขฟกฝกหกฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกพ่ครคมคใคฆค๓คภคํคฆคสกฤกฤ
(กก กภกกกฟ กฒฅฮกก|กก |
.กภกกกศกกกกกฟกฒกฒ|กก |กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ขสขสกกกกกกกก ขสขสกกกกกกกกกกขสขสกกกกกก ขสขส
กกกกกภ กฟกฒกฒกฒ กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (Ž฿กผŽ฿*)กกกกกก (Ž฿กผŽ฿*)กกกกกกกก(Ž฿กผŽ฿*)กกกกกก(Ž฿กผŽ฿*)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก คศกกกกคฤกกกกกกคศกกกกคฤกกกกกกคศกกกกคฤกกกก คศกกกกคฤ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กณคศ_กหกมกกกก กณคศ_กหกมกกกกกกกณคศ_กหกมกกกกกณคศ_กหกมกกกก ŽปŽŽฏŽปŽŽฏŽปŽ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก`ฃสกกกกกกกกกกกก`ฃสกกกกกกกกกกกก`ฃสกกกกกกกกกก`ฃส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขสขสกกกกกกกก ขสขสกกกกกกกกขสขสกกกกกก ขสขสกกกกกกกกขสขสกกกกกกกก ขสขสกกกกกกกกกกขสขสกกกกกก ขสขส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(Ž฿กผŽ฿*)กกกกกก (Ž฿กผŽ฿*)กกกกกก(Ž฿กผŽ฿*)กกกกกก(Ž฿กผŽ฿*)กกกกกก(Ž฿กผŽ฿*)กกกกกก (Ž฿กผŽ฿*)กกกกกกกก(Ž฿กผŽ฿*)กกกกกก(Ž฿กผŽ฿*)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกคศกกกกคฤกกกกกกคศกกกกคฤกกกกกกคศกกกกคฤกกกก คศกกกกคฤกกกก คศกกกกคฤกกกกกกคศกกกกคฤกกกกกกคศกกกกคฤกกกก คศกกกกคฤ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกณคศ_กหกมกกกก กณคศ_กหกมกกกกกกกณคศ_กหกมกกกกกณคศ_กหกมกกกกกณคศ_กหกมกกกก กณคศ_กหกมกกกกกกกณคศ_กหกมกกกกกณคศ_กหกม
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก`ฃสกกกกกกกกกกกก`ฃสกกกกกกกกกกกก`ฃสกกกกกกกกกก`ฃสกกกกกกกกกกกก`ฃสกกกกกกกกกกกก`ฃสกกกกกกกกกกกก`ฃสกกกกกกกกกก`ฃส

365 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:34:17 ID:M9ZSMbW2กกกกกกกกกก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กกกก กฟกกกกกกกก กก กกกกกภ
กกกฟ กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภกกกกกกคโคฆศดคญยญคโฝะอ่คสคฏคสค๋คฏค้คคมคจคฦค๋คท
กก|กก กกกกกกกภกกกก ,กฒกกกก |
กก/กกกกฃ๕กก ขมฅฮ ขฟกฝกหกฟกกกกกกฅะฅ์ฅะฅ์คสค๓คภค่คสคกกกคโคฆ
กก(กก กภกกกฟ กฒฅฮกก|กก |
กก.กภกกกศกกกกกฟกฒกฒ|กก |
กกกกกกกภ กฟกฒกฒกฒ กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽปŽŽฏŽปŽŽฏŽปŽ

กกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒ
กกกกกกกก กฟกกกกกกกก กภ
กกกกกกกฟกกกก ขกกกกขกภ
กก กฟกกกก กส ขกห กกกสขกหกภกกกกกกกกคณค้กผ
กก i กก::::::ข กส__ฟอ__กห ข:: iกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขสขสกกกก กก ขสขส กกกกกกขสขส กกกกกกขสขส
กก./กกกกกกกก ขมฅฮ ขฟกกกกกฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (Ž฿ฅ๎Ž฿*)กกกกกก(Ž฿ฅ๎Ž฿*)กกกกกก(Ž฿ฅ๎Ž฿*)กกกกกก(Ž฿ฅ๎Ž฿*)
กก(กก กภกกกฟ กฒฅฮกก|กก |กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (|กกกกU กกกก (|กกกกUกกกกกก(|กกกกU กกกก(|กกกกU
กก.กภกกกศกกกกกฟกฒกฒ|กก |กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|กกกก |กกกกกก |กกกก |กกกกกก |กกกก |กกกกกก|กกกก |
กกกกกกกภ กฟกฒกฒกฒ กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก คทกญ J กกกกกกคทกญ J กกกกกกคทกญ J กกกกกกคทกญ J
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขสขสกกกกกกกกขสขส กกกกกกขสขส กกกกกกขสขสกกกก ขสขสกกกกกกกกขสขส กกกกกกกกขสขส กกกกขสขส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(Ž฿ฅ๎Ž฿*)กกกกกก(Ž฿ฅ๎Ž฿*)กกกกกก(Ž฿ฅ๎Ž฿*)กกกกกก(Ž฿ฅ๎Ž฿*) กกกก(Ž฿ฅ๎Ž฿*)กกกกกก(Ž฿ฅ๎Ž฿*) กกกกกก(Ž฿ฅ๎Ž฿*)กก กก(Ž฿ฅ๎Ž฿*)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (|กกกกU กกกก (|กกกกUกกกกกก(|กกกกU กกกก(|กกกกUกกกก (|กกกกU กกกก (|กกกกUกกกกกก(|กกกกU กกกก(|กกกกU
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก |กกกก |กกกกกก |กกกก |กกกกกก |กกกก |กกกกกก|กกกก |กกกกกก|กกกก |กกกกกก |กกกก |กกกกกก |กกกก |กกกกกก|กกกก |
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกคทกญ J กกกกกกคทกญ J กกกกกกคทกญ J กกกกกกคทกญ Jกกกกกกคทกญ J กกกกกกคทกญ J กกกกกกคทกญ J กกกกกกคทกญ J

กกกกกก กก กก กก กฒกฒ__
กกกก กกกก กก กฟ_ฅฮ กกกณกภ
กกกก กก กกกฟ กส ขกหกกกสขกหกขกกกกกกกกคตคนคฌคหคโคฆยญฒปควสฌคซค๋คพกฉ
กกกกกก กฟ:กกกกกสกก__ฟอ__กหกกกกกภ
กกกกกก |กกกก กกกกกก|rจจ-|กกกกกก | กกกกคชมฐค้มคจคนคฎคสค๓คภค่กฃ
กกกกกก กภ กก กก กก `กผ'กญกกกกกฟ
ขพขกณกกกำกกกกกก กกกกกก กใกญ/ขคฤ
กก กภกกกณกก /กกกก กก กก กก กณกก/กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขสขสกกกก กก ขสขส กกกกกกขสขส กกกกกกขสขส
กกกกกกกภ_,,ฅฮกกกกกกกกกกกก|Žคกฒฅฮกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก (Ž฿ฅ๎Ž฿*)กกกกกก(Ž฿ฅ๎Ž฿*)กกกกกก(Ž฿ฅ๎Ž฿*)กกกกกก(Ž฿ฅ๎Ž฿*)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(|กกกกU กกกก (|กกกกUกกกกกก(|กกกกU กกกก(|กกกกU
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |กกกก |กกกกกก |กกกก |กกกกกก |กกกก |กกกกกก|กกกก |
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก กก กก คทกญ J กกกกกกคทกญ J กกกกกกคทกญ J กกกกกกคทกญ J
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ขสขสกกกกกกกกขสขส กกกกกกขสขส กกกกกกขสขสกกกก ขสขสกกกกกกกกขสขส กกกกกกกกขสขส กกกกขสขส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (Ž฿ฅ๎Ž฿*)กกกกกก(Ž฿ฅ๎Ž฿*)กกกกกก(Ž฿ฅ๎Ž฿*)กกกกกก(Ž฿ฅ๎Ž฿*) กกกก(Ž฿ฅ๎Ž฿*)กกกกกก(Ž฿ฅ๎Ž฿*) กกกกกก(Ž฿ฅ๎Ž฿*)กก กก(Ž฿ฅ๎Ž฿*)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(|กกกกU กกกก (|กกกกUกกกกกก(|กกกกU กกกก(|กกกกUกกกก (|กกกกU กกกก (|กกกกUกกกกกก(|กกกกU กกกก(|กกกกU
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |กกกก |กกกกกก |กกกก |กกกกกก |กกกก |กกกกกก|กกกก |กกกกกก|กกกก |กกกกกก |กกกก |กกกกกก |กกกก |กกกกกก|กกกก |
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก คทกญ J กกกกกกคทกญ J กกกกกกคทกญ J กกกกกกคทกญ Jกกกกกกคทกญ J กกกกกกคทกญ J กกกกกกคทกญ J กกกกกกคทกญ J

366 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:34:53 ID:M9ZSMbW2


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกก กฟขกกกกขกภ
กกกกกก (กณกกกฟกส กกห กกกสกกหกภ กก /)
กกกกกก(((i ):::::: ขกส__ฟอ__กหข::::กภ ( i)))กกกกกกคฝคํคฝคํฦคโส๋ค์คฦคญคฟคทกขนฑฮใคษคชค๊
กกกกกฟข |กกกกกก กก|rจจ-|กกกกกกกก|กฒกตกภ
กก (กฒกฒกฒ กกกกกก `กผ'กญ กก กฒกฒกฒกฒกกกหกกท๎ค๒ธซคหนิคณคฆคผกช
กกกกกกกกกกกกกก|กกกกกกกกกกกกกก /
กกกกกกกกกกกกกก|กกกกกกกกกกกก /
กกกกกกกกกกกก |กกกกกกฃ๒กกกก/กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/'''ฃท'''ฃทกกกกกกกก/กฑกฑกฑ/กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก /กฑ/กก./''ฃท
กกกกกกกกกกกกกกกณกกกกกณกฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/กก/iกก |กกกกกกกก กฑกฑกฑ กก กก_ฃ๎กฒ_กกกกกกrกพŽค,,,-----กฝกฝ-กขกกกฑกกกก/กก/
กกกกกกกกกกกกกกกก>__ฅฮ;:::......กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก _ฅฮกก/กกiกก i__กกกกกกกฒกฒกฒ_กกกก จฆiจฃฃ๚กืกกกก กฎกฝกฝ''''''''''''''''''''ก์กกกฒ__ฅฮกก/
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/__,กฟกกกกกตŽค__กกกก/กฒ_กฒกฒ/กกกกกกขภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/กฒ___,.กฟ


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ขสขสกกกก กก ขสขส กกกกกกกกขสขส กกกกกกขสขส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (Ž฿ฅ๎Ž฿*)กกกกกก(Ž฿ฅ๎Ž฿*)กกกกกกกก(Ž฿ฅ๎Ž฿*) กกกก(Ž฿ฅ๎Ž฿*)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (|กกกกU กกกก (|กกกกUกกกกกก(|กกกกU กกกก(|กกกกU
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|กกกก |กกกกกก |กกกก |กกกกกก |กกกก |กกกกกก|กกกก |
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกคทกญ J กกกกกกคทกญ J กกกกกกคทกญ J กกกกกกคทกญ J
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขสขสกกกกกกกกขสขส กกกกกกขสขส กกกกกกขสขสกกกกกก ขสขส กกกกกกขสขสกกกก กก ขสขส กกกกกกขสขส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(Ž฿ฅ๎Ž฿*) กกกกกก(Ž฿ฅ๎Ž฿*)กกกกกก(Ž฿ฅ๎Ž฿*)กกกกกก(Ž฿ฅ๎Ž฿*) กกกก(Ž฿ฅ๎Ž฿*) กกกกกก(Ž฿ฅ๎Ž฿*) กกกก(Ž฿ฅ๎Ž฿*)กก กกกก(Ž฿ฅ๎Ž฿*)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(|กกกกU กกกก (|กกกกUกกกกกก(|กกกกU กกกก(|กกกกU กกกก(|กกกกU กกกก(|กกกกUกกกกกก(|กกกกU กกกก(|กกกกU
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |กกกก |กกกกกก |กกกก |กกกกกก |กกกก |กกกกกก|กกกก |กกกกกก|กกกก | กก กก |กกกก |กกกกกก |กกกก |กกกกกก|กกกก |
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก คทกญ J กกกกกกคทกญ J กกกกกกคทกญ J กกกกกกคทกญ Jกกกกกกคทกญ J กกกกกกคทกญ J กกกกกกคทกญ J กกกกกกคทกญ J

367 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:35:15 ID:M9ZSMbW2
กกกกกกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกก กฟกกกกกกกกกกกภ
กกกก /กกกกจกกกกกกกกกกกกภ
กกกก 'กกกสขกหกกกกกกกกกกกก กภกกกกกกคฝค์คธคในิคฏคูกขนิคฏคู
กก กสฃ์Žค__กหกกกกกกกกกกกกกกกกกก |
กกกก ขกญกกกกกกกกกกกกกกกก กฟ
กกกก กฎฃ์กกกกกกกกกกกกกกกกกก กภ
กกกกกก ฃ์กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภ

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขสขสกกกกกกกก ขสขสกกกกกกกกกกขสขสกกกกกก ขสขส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(Ž฿กผŽ฿*)กกกกกก (Ž฿กผŽ฿*)กกกกกกกก(Ž฿กผŽ฿*)กกกกกก(Ž฿กผŽ฿*)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกคศกกกกคฤกกกกกกคศกกกกคฤกกกกกกคศกกกกคฤกกกก คศกกกกคฤ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกณคศ_กหกมกกกก กณคศ_กหกมกกกกกกกณคศ_กหกมกกกกกณคศ_กหกมกกกก ŽปŽŽฏŽปŽŽฏŽปŽ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก `ฃสกกกกกกกกกกกก`ฃสกกกกกกกกกกกก`ฃสกกกกกกกกกก`ฃส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ขสขสกกกกกกกก ขสขสกกกกกกกกขสขสกกกกกก ขสขสกกกกกกกกขสขสกกกกกกกก กกขสขสกกกกกกกกกกขสขสกกกกกก ขสขส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(Ž฿กผŽ฿*)กกกกกก (Ž฿กผŽ฿*)กกกกกก(Ž฿กผŽ฿*)กกกกกก(Ž฿กผŽ฿*)กกกกกก(Ž฿กผŽ฿*)กกกกกกกก (Ž฿กผŽ฿*)กกกกกกกก(Ž฿กผŽ฿*)กกกกกก(Ž฿กผŽ฿*)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก คศกกกกคฤกกกกกกคศกกกกคฤกกกกกกคศกกกกคฤกกกก คศกกกกคฤกกกก คศกกกกคฤกกกกกกคศกกกกคฤกกกกกกคศกกกกคฤกกกก คศกกกกคฤ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กณคศ_กหกมกกกก กณคศ_กหกมกกกกกกกณคศ_กหกมกกกกกณคศ_กหกมกกกกกณคศ_กหกมกกกก กณคศ_กหกมกกกกกกกณคศ_กหกมกกกกกณคศ_กหกม
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก `ฃสกกกกกกกกกกกก`ฃสกกกกกกกกกกกก`ฃสกกกกกกกกกก`ฃสกกกกกกกกกกกก`ฃสกกกกกกกกกกกก`ฃสกกกกกกกกกกกก`ฃสกกกกกกกกกก`ฃส

368 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:35:31 ID:M9ZSMbW2


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: . . . .. . .กกกกกกกกกก. .Ž฿กกกกกก.กกกกกกกกกกกก.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกกกกกกกกก.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:.:.:.::.:.:.:.:.:. . . . . . . .กกกกกกกก.กกŽกกกกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกŽกกกกกกก.กกกก.Ž฿กกกกกกกกกก+กกกกกกกก. .กกกกกก.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:. . . . . . . . .กกกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกก..กกกกกกกกกกกกกฃ.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:..:. . . . . . .กกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกกกกกŽกกกกก.กกกกกกกกกกกกกก*กกกกกกกก. กกกกกกกกกกกก.กก.กกกก.
::::::::::::::::::::::::::::.:..:.:.:.:.:.:.:.:.:. . . . . . . . . .กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก .กกกกกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกกกŽกกกกกกก.กกกกกกกกกก.กกกกกกกกกกกก.
::::::::::::::::::::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:. . . . . กกกกกก กก ,. กก -กฝ-กก .,กกกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกกกกกŽ฿. .กกกกกกกกกกกก.กกกกŽ฿กกกกกกกกกก.กก+กกกกกก..กก.
::::::::::::::::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.. .. . . . กก ,.กกกก'"กกกกกกกกกกกกกกกกกกกฎกกกกกขกกกกกกกกกกกกกก .กกกกกกกกกกกก+กก.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกกก.
::::::::::.:.:.:.:.:.:.:.:.:. . . . กก กก ,. 'Ž กก .:..กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกก` .Žคกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกกกกกกกกก. .กกกกกกกกŽ฿กกกกกก.กกกกกกกก. .
:::::.:.:.:.:.:.:.:.: . . . . กก กก , 'กกกก..:.:.:.:.:..กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกก กก กณกกกกกกกกกกกกกกŽ฿กกกกกกกกกกกกกกกกŽก
::.:.:.:.:.:.:. . . . .กกกกกกกก,.'กก .:.:.:.:.:.:.:.:.กก.:.:.:.:...กกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กกกณกกกกกกกกกกกกกกกกกก.กกกก.กกกกกกกกกกกก.กกกกกกกก. Ž฿กกกก.
:.:.:.:.:.: . . . กก กก กก ,.' ..;,;,;,;กก:.:.:.:.:.: ;,;,;,;,:....กก กก กกกก กก.:.;,;,;,;,;, กก....;,;,;,;,'.,กกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกกกกก.กก กกกกกกกกกก* .กกกกกกกกŽก
:.:.. . . .กก กก กก กก /กก..;,;,;:.,;,;กกกก:.;,;,;.:;,;,;..:.:.:.:.:.:.กก กก...:.:.:;,;,;..;,;,กก.:.:;,;,:.,;,;..',กกกกกกกกกกŽกกกกกกกกกกกกกกกŽ฿กกกก.กกกกกกกก. .กกกกกกกก .
:.:. . .กกกกกก กก กก ,'กก:.:.;,;,;.: ..;,;:.:.;,;.:.:.:.;,;,;.....กก กก กก กกกก..;,;,;..:.;,;,.: :,;,.. .;,;,.:.:',กกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกกกกก.กกกกกกกกŽกกกกกกกŽ฿กก.
:. . .กกกกกกกกกกกก ;กกกก .;,;,;.กก..,;,;,;,;.:.:.:.:,;,;,:.:.:.:..กก กก กก กก..,;,;,.:.:.:,;,;,;,;:.: .;,;,;.:.. ;กกกกกกกกกกกกกกกก+กกกกกกกกกกกก.กกกกกกกกกกŽก.กกกก.
. .กกกกกกกก กก กก {กก กก.;,;,;กกกกกกกก.:.:.: ,;,;,;:.:.กก กก กกกก .:.:.:,;,;,:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.;,;,;.:.:..}กกกกกกกกกกกก.กกกกกกกกกกกกกก. กกกกกกกกกกกกกก.กกกก.
กกกกกกกกกกกกกกกก ',กกกกกกกกกกกก.:.:.:.;,;,,;,:..กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.:.;,;,;,;,.:..กก.:.กก กก ;กกกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกŽกกกกกกกกก+กกกก.กกกกกกกกกก.
กกกกกกกกกกกกกกกกกก,กกกกกก :.:.:....:.:.:.;,;,;,;,:.:กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.:,;,;,;,;.:.:กก กก กก ,'กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกกกกกกก.กกกกกกŽ฿
กกกกกกกกกกกกกกกกกก,กกกกกกกกกกกก:.:.:.:.:.:.:กกกก,;,;,;,;,;,;,;,;,;,;,;.:.:.:.กกกก กก.:.:.:.:.:.:.กก ,'กกกกกกกกกกกกŽกกกŽ฿กกกก.กกกกกกกกกกกกŽกกกกกกกกกกกกกกก.
.กก กก กกกกกกกกกกกก '.,กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก....:.:.:.:.:กกกก กก.:.:.. .:.:.:.:.:.:.:.:.. กก/กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกก.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก Žคกกกกกกกกกกกกกกกก.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:. กก ,.'กกกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกกกกก*กกกกกกกกกกกกกกกกกกŽกกกกก.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกะฆกกกกกกกกกกกก:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:กก..::.:.:.:.:.:.:...กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกกกกก.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภกกกกกก กกกก..:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:. ,. 'กกกกกกกกกกกกกกกกŽ฿กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก+กกกก.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก'กก,กก กก กก กก กก ....:.:.:.:.:.:.:.:..กก,กก'Ž
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽกกกก Žค ,,,,,_____,,,,...กก ''"


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกกกกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|กกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกก|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภ กกกก กก กกกกกกกกกก กก กฟ

369 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:35:52 ID:M9ZSMbW2


กกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกฝกกกก-กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.กฟกก กสขกห กกกสขกห
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกกกก กส__ฟอ__กหกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกก|กกกกกกกก กกกกกฎ ขกญกกกกกก|กกกกคไครคัค๊คณคณคฮท๎คฯๅบฮ๏คภคสคก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กภกกกกกกกกกก กกกกกกกก กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ กก กภกกกกกกกก กก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกก|กกกกกกกก กภ, -กพ- กข-กพ- กข
กกกกกกกกกกกกกกกกกก|กภกกกกกกกก กภ.กกกกกส"กฑ .ฦกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ขส ขสขสขส
กกกกกกกกกกกกกกกกกก|กกกกกภกกกกกกกก" กฑกฑกฑกกกกกหกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกสกกกกขสขส กกกก (*Ž฿กผŽ฿(*Ž฿ฅ๎Ž฿)กกกกกกขสขส
กกกกกกกกกกกกกกกกกก|กกกกกฟ กภ,,กฒกฒกฒกฒกฒ__ฟอกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฆรข(*Ž฿ŽฐŽ฿)กกกก /กกคฤคศ,,_,,)กกกกฆร(*Ž฿ŽฐŽ฿)
กกกกกกกกกกกกกกกกกก|กกกกกกกกกกกกกฟกภกกกกกก กภ กกกภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก คท" คท"ฃสกกกมกส,,กฒ,,กหกกกก)กกกมกสฃฯฃสฃสคฤขสขส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกณ,_กฒกฒ_กฟ;__กฒกภกกกกกก กภ,,_ กภ,,__กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กมฆรขขสขสกกกกกก(*Ž฿ŽฐŽ฿)ขกณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกสกฒกฒกฒกฒ__กหกฒ__กหกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก คทฃ๏(*Ž฿ฅ๎Ž฿)ครกก (/"(/กญ" กณ)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขส ขสขสขส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กสกกกกขสขส กกกก (*Ž฿กผŽ฿(*Ž฿ฅ๎Ž฿)กกกกกกขสขส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ฆรข(*Ž฿ŽฐŽ฿)กกกก /กกคฤคศ,,_,,)กกกกฆร(*Ž฿ŽฐŽ฿)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกคท" คท"ฃสกกกมกส,,กฒ,,กหกกกก)กกกมกสฃฯฃสฃสคฤขสขส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกมฆรขขสขสกกกกกก(*Ž฿ŽฐŽ฿)ขกณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกคทฃ๏(*Ž฿ฅ๎Ž฿)ครกก (/"(/กญ" กณ)

370 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:36:13 ID:M9ZSMbW2


กกกกกกกกกกกก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกฟกกกฝกกกก-กภ
กกกก.กกกฟกก กสขกห กกกสขกห
กกกกกฟกกกกกกกก กส__ฟอ__กหกกกภกกกกกกธตคฮภคณฆคศศๆคูค๋คศกข
กกกก|กกกกกกกก กกกกกฎ ขกญกกกกกก|
กกกกกภกกกกกกกกกก กกกกกกกก กฟกกกกกกฅึฅ้ฅฆฅ๓ดษฅฦฅ์ฅำคศฅฯฅคฅำฅธฅ็ฅ๓ฅฦฅ์ฅำคฏค้คคฐใคฆคส
กกกกกกฅฮกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภ
กกกฟกญกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกณ.กกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกฟกกกฝกกกก-กภ
.กกกก.กกกฟกก กสกกห กกกสกกหกกกกกกคไครคัค๊วำตคฅฌฅนคศคซดฤถญฑ๘ภ๗คศคซ
กกกกกฟกกกกกกกก กส__ฟอ__กหกกกภ
กกกก|กกกกกกกก กกกกกฎ ขกญกกกกกก|กกฬตคคคซค้คสคฮคซคสกฉ
.กกกกกภกกกกกกกกกก กกกกกกกก กฟ
.กกกกกกฅฮกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภ
กกกฟกญกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกณกก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กก กฟกกกกจกกก กก จกกภ
กฟ กกกก กสกกห กกกสกกห กภกกกกกกคศคนค๋คศคณคฮภคณฆคฮฟอดึคฮภธณ่ดฤถญคฯ
|กก กกกก กก กส__ฟอ__กหกก กก |
./กกกกกกกก ขมฅฮ ขฟกกกกกฟกกกกกกมฐคฮภคณฆค่ค๊ฤใคคคฮคซคอกฉ
(กก กภกกกฟ กฒฅฮกก|กก |
.กภกกกศกกกกกฟกฒกฒ|กก |
กกกกกภ กฟกฒกฒกฒ กฟ

371 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:36:46 ID:M9ZSMbW2


กก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กก กฟกกกกกกกก กก กกกกกภ
กฟ กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภกกกกผยคฯภคณฆส๘ฒ๕ธๅคฮรฯตๅกขคศคซคฮ
|กก กกกกกกกภกกกก ,กฒกกกก |
/กกกกฃ๕กก ขมฅฮ ขฟกฝกหกฟกกกกฅชฅมคธคใคสคคค่คสคกกฤ
(กก กภกกกฟ กฒฅฮกก|กก |
.กภกกกศกกกกกฟกฒกฒ|กก |
กกกกกภ กฟกฒกฒกฒ กฟกกกกกกกก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกฟกกกกกกกกกกกภ
กก กฟกกกกจกกก กก จกกภ
กฟ กกกกกพ=กฆ=กพกกกพ=กฆ= กภกกกกคคกสัคสหกยงภญคฌคขค๋ค฿คฟคคคภคซค้
|กก กกกก กก กส__ฟอ__กหกก กก |
./กกกกกกกก ขมฅฮ ขฟกกกกกฟกกกกคฝค์คฯฐใคฆค๓คภคํคฆคฑคษ
(กก กภกกกฟ กฒฅฮกก|กก |
.กภกกกศกกกกกฟกฒกฒ|กก |
กกกกกภ กฟกฒกฒกฒ กฟกก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กก กฟกกกกกกกก กก กกกกกภ
กฟ กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภกกกกคฝคฆคนค๋คศคฝค์คสค้ฒฟคสค๓คภค่ครคฦ
|กก กกกกกกกภกกกก ,กฒกกกก |
/กกกกฃ๕กก ขมฅฮ ขฟกฝกหกฟกกกกฯรคหคสค๋ค๓คภค่คสคก
(กก กภกกกฟ กฒฅฮกก|กก |
.กภกกกศกกกกกฟกฒกฒ|กก |
กกกกกภ กฟกฒกฒกฒ กฟ

372 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:37:08 ID:M9ZSMbW2กก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กก กฟกกกกกกกก กก กกกกกภ
กฟ กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภ
|กก กกกกกกกภกกกก ,กฒกกกก |กกกกกกคฆกผค๓คฆกผค๓กฤ
/กกกกฃ๕กก ขมฅฮ ขฟกฝกหกฟ
(กก กภกกกฟ กฒฅฮกก|กก |
.กภกกกศกกกกกฟกฒกฒ|กก |
กกกกกภ กฟกฒกฒกฒ กฟ

กกกกกกกก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกฟกกกกกกกกกกกภ
กก กฟกกกกจกกก กก จกกภ
กฟ กกกกกส กกห กกกสกกห กภ
|กก กกกก กก กส__ฟอ__กหกก กก |กกกกกกค๓กฉกกกกกกกกกกกก /'''ฃท'''ฃทกกกกกกกก/กฑกฑกฑ/กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก /กฑ/กก./''ฃท
./กกกกกกกก ขมฅฮ ขฟกกกกกฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก /กก/iกก |กกกกกกกก กฑกฑกฑ กก กก_ฃ๎กฒ_กกกกกกrกพŽค,,,-----กฝกฝ-กขกกกฑกกกก/กก/
(กก กภกกกฟ กฒฅฮกก|กก |กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก_ฅฮกก/กกiกก i__กกกกกกกฒกฒกฒ_กกกก จฆiจฃฃ๚กืกกกก กฎกฝกฝ''''''''''''''''''''ก์กกกฒ__ฅฮกก/
.กภกกกศกกกกกฟกฒกฒ|กก |กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก /__,กฟกกกกกตŽค__กกกก/กฒ_กฒกฒ/กกกกกกขภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/กฒ___,.กฟ
กกกกกภ กฟกฒกฒกฒ กฟ


กกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒ
กกกกกกกก กฟกกกกกกกก กภ
กกกกกกกฟกกกก ขกกกกขกภ
กก กฟกกกก กส ขกห กกกสขกหกภกกคษคฆคทคฟคชมฐค้กขคโคทคซคทคฦหฐคญคฟคฮคซกฉ
กก i กก::::::ข กส__ฟอ__กห ข:: i
กก./กกกกกกกก ขมฅฮ ขฟกกกกกฟ
กก(กก กภกกกฟ กฒฅฮกก|กก |
กก.กภกกกศกกกกกฟกฒกฒ|กก |กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ขสขสกกกกกกขสขสกกกกขสขสกกกกกกขสขส
กกกกกกกภ กฟกฒกฒกฒ กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(Ž฿กผŽ฿*)กกกก(Ž฿กผŽ฿*)กกกก(Ž฿กผŽ฿*)กกกก (Ž฿กผŽ฿*)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |กก ขภกกกก |กก ขภกกกก |กก ขภกกกกกก|กก ขภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกส,,กกกกกหกกกกกส,,กกกกกหกก กส,,กกกกกหกกกก กส,,กกกกกห
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขสขสกกกกกกขสขสกกกกกกขสขสกกกกกกขสขสกกกกกก ขสขสกกกกกกขสขสกกกกกกขสขส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (Ž฿กผŽ฿*)กกกก(Ž฿กผŽ฿*)กกกก(Ž฿กผŽ฿*)กกกก (Ž฿กผŽ฿*)กกกกกก(Ž฿กผŽ฿*)กกกก(Ž฿กผŽ฿*)กกกก(Ž฿กผŽ฿*)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|กก ขภกกกก |กก ขภกกกก |กก ขภกกกกกก|กก ขภกกกกกก |กก ขภกกกก |กก ขภกกกก |กก ขภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กส,,กกกกกหกกกกกส,,กกกกกหกก กส,,กกกกกหกกกก กส,,กกกกกหกกกก กส,,กกกกกหกกกกกส,,กกกกกห

373 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:37:33 ID:M9ZSMbW2


กกกกกกกกกกกฒกฒกฒกฒ
กกกกกกกฟกกกกขกกกกกฐกภ
กก กฟกกกกกส กกห กกกสกกหกกกกกกกกกกกกกกกกคฝค์คธคใกขคโคฆตขค๋คซกฉ
กฟกกกก::::::ขกสกฒฟอ__กหขกณ
|กกกกกกกกกกกกกก|rจจ-|กกกกกก|
กภ กกกก กก กกกก`กผ'กญกก กฟ

กกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒ
กกกกกกกก กฟกกกกกกกก กภ กก กก กก กก กก กก ณงกขคมคใค๓คศฟฉป๖คฯบัคคปคฦอ่คฟค่คสกฉ
กกกกกกกฟกกกก ขกกกกขกภ
กก กฟกกกก กส ขกห กกกสขกหกภ กกกกกกกกกกกกร๋คฯฟอดึคฌฤฬค๋คซคโคทค์คสคคคซค้
กก i กก::::::ข กส__ฟอ__กห ข:: i กกกกกกกกกกกกฬ๋คทคซฟฉป๖คนค๋ตกฒ๑คฯฬตคคค๓คภคพกฉ
กกกกกณกขกกกกกก `กผ 'กกกก กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/'''ฃท'''ฃทกกกกกกกก/กฑกฑกฑ/กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก /กฑ/กก./''ฃท
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/กก/iกก |กกกกกกกก กฑกฑกฑ กก กก_ฃ๎กฒ_กกกกกกrกพŽค,,,-----กฝกฝ-กขกกกฑกกกก/กก/
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก _ฅฮกก/กกiกก i__กกกกกกกฒกฒกฒ_กกกก จฆiจฃฃ๚กืกกกก กฎกฝกฝ''''''''''''''''''''ก์กกกฒ__ฅฮกก/
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก /__,กฟกกกกกตŽค__กกกก/กฒ_กฒกฒ/กกกกกกขภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/กฒ___,.กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฒกฒกฒ_
กกกก กก กกกกกกกกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกกกจกกก กก จกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกฟ กกกกกกกสขกห กกกสขกหกภกกกกคสค้ฮษคคคไกขคธคใคขฝปฝ่คหตขค๋คศคนค๋คซ
กกกก กก กก กก |กก กกกก กก กส__ฟอ__กหกก กก |
กกกก กก กก กก กภกกกก กกกก กฎ ขกญกก กกกฟ
กกกกกกกกกก กก /ขกณกก กกกผกพ กก กกŽจกณกฒ
กกกกกก กก กก /กกกกŽคกกกกกกกกกกŽคกกกกกบกณŽกฑ กฎi
กกกกกกกกกกกก/กกกก/กกกกกกกกกก Žกกกกlกด_ ,|กณจกฅุ
กกกกกก กกกก/กกกก/l กกกกกกกกกกกกกกกก`Žคกญ/กก กก กกกณ
กกกกกกกกกก/กกกก/ กณกกกก,กฒกฒ__กกกกกกกฎกกกก,กณกกกกกณ
กกกกกก-จกกณกกŽฒ_กกกณ /กกกกกกกกกฑกฑกฑกฑ`กณ ฃู กก กตกพ-Žค
กกกก( _i _iกฒŽฤŽค__)กก กณŽคกฒกฒ_ขกฒกฒกฒกฒŽษ กึกฒกฒกฒŽษŽัŽธ

374 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:37:58 ID:M9ZSMbW2


กกกกกกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกก กฟกกกกกกกกกกกภ
กกกก /กกกกจกกกกกกกกกกกกภ
กกกก 'กกกสขกหกกกกกกกกกกกก กภกกกกกกคฝค์คธคใณงควร็ฮษคฏตขค๋คซ
กก กสฃ์Žค__กหกกกกกกกกกกกกกกกกกก |
กกกก ขกญกกกกกกกกกกกกกกกก กฟ
กกกก กฎฃ์กกกกกกกกกกกกกกกกกก กภ
กกกกกก ฃ์กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขสขสกกกกกกกก ขสขสกกกกกกกกกกขสขสกกกกกก ขสขส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(Ž฿กผŽ฿*)กกกกกก (Ž฿กผŽ฿*)กกกกกกกก(Ž฿กผŽ฿*)กกกกกก(Ž฿กผŽ฿*)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกคศกกกกคฤกกกกกกคศกกกกคฤกกกกกกคศกกกกคฤกกกก คศกกกกคฤ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกณคศ_กหกมกกกก กณคศ_กหกมกกกกกกกณคศ_กหกมกกกกกณคศ_กหกมกกกก ŽปŽŽฏŽปŽŽฏŽปŽ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก `ฃสกกกกกกกกกกกก`ฃสกกกกกกกกกกกก`ฃสกกกกกกกกกก`ฃส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ขสขสกกกกกกกก ขสขสกกกกกกกกขสขสกกกกกก ขสขสกกกกกกกกขสขสกกกกกกกก กกขสขสกกกกกกกกกกขสขส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(Ž฿กผŽ฿*)กกกกกก (Ž฿กผŽ฿*)กกกกกก(Ž฿กผŽ฿*)กกกกกก(Ž฿กผŽ฿*)กกกกกก(Ž฿กผŽ฿*)กกกกกกกก (Ž฿กผŽ฿*)กกกกกกกก(Ž฿กผŽ฿*)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกคศกกกกคฤกกกกกกคศกกกกคฤกกกกกกคศกกกกคฤกกกก คศกกกกคฤกกกก คศกกกกคฤกกกกกกคศกกกกคฤกกกกกกคศกกกกคฤ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กณคศ_กหกมกกกก กณคศ_กหกมกกกกกกกณคศ_กหกมกกกกกณคศ_กหกมกกกกกณคศ_กหกมกกกก กณคศ_กหกมกกกกกกกณคศ_กหกม
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก `ฃสกกกกกกกกกกกก`ฃสกกกกกกกกกกกก`ฃสกกกกกกกกกก`ฃสกกกกกกกกกกกก`ฃสกกกกกกกกกกกก`ฃสกกกกกกกกกกกก`ฃสกกกกกฒกฒกฒ_
กฟกกกกกกกกกกกภ
กกจกกกกกกกกกกกกภ
กสขกหกกกกกกกกกกกก กภกกกกหโสชคฮทฒค์คฮธๆฤฬค๊คภคกคคคสค๓คฦคสกฉ
กหกกกกกกกกกกกกกกกกกก |
กญกกกกกกกกกกกกกกกก กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขสขสกกกกกกกก ขสขสกกกกกกกกกกขสขสกกกกกก ขสขส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(Ž฿กผŽ฿*)กกกกกก (Ž฿กผŽ฿*)กกกกกกกก(Ž฿กผŽ฿*)กกกกกก(Ž฿กผŽ฿*)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกคศกกกกคฤกกกกกกคศกกกกคฤกกกกกกคศกกกกคฤกกกก คศกกกกคฤ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกณคศ_กหกมกกกก กณคศ_กหกมกกกกกกกณคศ_กหกมกกกกกณคศ_กหกมกกกก ŽปŽŽฏŽปŽŽฏŽปŽ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก `ฃสกกกกกกกกกกกก`ฃสกกกกกกกกกกกก`ฃสกกกกกกกกกก`ฃส
กกกกขสขสกกกกกกกก ขสขสกกกกกกกกขสขสกกกกกก ขสขสกกกกกกกกขสขสกกกกกกกก กกขสขสกกกกกกกกกกขสขส
กกกก(Ž฿กผŽ฿*)กกกกกก (Ž฿กผŽ฿*)กกกกกก(Ž฿กผŽ฿*)กกกกกก(Ž฿กผŽ฿*)กกกกกก(Ž฿กผŽ฿*)กกกกกกกก (Ž฿กผŽ฿*)กกกกกกกก(Ž฿กผŽ฿*)
กกกกคศกกกกคฤกกกกกกคศกกกกคฤกกกกกกคศกกกกคฤกกกก คศกกกกคฤกกกก คศกกกกคฤกกกกกกคศกกกกคฤกกกกกกคศกกกกคฤ
กกกกกณคศ_กหกมกกกก กณคศ_กหกมกกกกกกกณคศ_กหกมกกกกกณคศ_กหกมกกกกกณคศ_กหกมกกกก กณคศ_กหกมกกกกกกกณคศ_กหกม
กกกก`ฃสกกกกกกกกกกกก`ฃสกกกกกกกกกกกก`ฃสกกกกกกกกกก`ฃสกกกกกกกกกกกก`ฃสกกกกกกกกกกกก`ฃสกกกกกกกกกกกก`ฃส
กฒกฒ_
กกกกกกกกกภ
กก กก กก กก กภ
กหกกกกกกกกกกกก กภกกกกกกฅฯฅฯฅฯ
กกกกกกกกกกกกกกกก |
กกกกกกกกกกกกกก กฟ
กกกกกกกกกกกกกก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกก กภ

กก ขสขสกกกกกกกกกกขสขสกกกกกก ขสขส
กก (Ž฿กผŽ฿*)กกกกกกกก(Ž฿กผŽ฿*)กกกกกก(Ž฿กผŽ฿*)
กกคศกกกกคฤกกกกกกคศกกกกคฤกกกก คศกกกกคฤ
กก กณคศ_กหกมกกกกกกกณคศ_กหกมกกกกกณคศ_กหกมกกกก ŽปŽŽฏŽปŽŽฏŽปŽ
กกกก`ฃสกกกกกกกกกกกก`ฃสกกกกกกกกกก`ฃส
ขสขสกกกกกก ขสขสกกกกกกกกขสขสกกกกกกกก กกขสขสกกกกกกกกกกขสขส
กผŽ฿*)กกกกกก(Ž฿กผŽ฿*)กกกกกก(Ž฿กผŽ฿*)กกกกกกกก (Ž฿กผŽ฿*)กกกกกกกก(Ž฿กผŽ฿*)
คศกกกกคฤกกกก คศกกกกคฤกกกก คศกกกกคฤกกกกกกคศกกกกคฤกกกกกกคศกกกกคฤ
กณคศ_กหกมกกกกกณคศ_กหกมกกกกกณคศ_กหกมกกกก กณคศ_กหกมกกกกกกกณคศ_กหกมกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขสขสกกกก Žษ
กก`ฃสกกกกกกกกกก`ฃสกกกกกกกกกกกก`ฃสกกกกกกกกกกกก`ฃสกกกกกกกกกกกก`ฃสกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขพ(กพฅ๎กพขพขกฎคฤ

375 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:38:21 ID:M9ZSMbW2กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,; กซ';,กกกกกกกกกกกกกก ,, กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,,,
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,;'"กกกก;,กกกกกกกก,,;''" ,;i กกกกกกกกกก กกกกกกกก ;'' กจ
กกกกกกกกกกกกกกกกกก ,,;;''""กกกก ''"""ŽŽ,,;''กกกก ,;;iกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ;กก ;;
กกกกกกกกกกกกกก,,;;'"กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก..,;;;'กกกก.,.::''"""""'':;:.,กข; กก ;
กกกกกกกกกกกก ,;' กกกกกผกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽ;'''"กกกก กกกกกกกก กกกกกกกก';;
กกกกกกกกกกกก ;,กก กก""กกกกกกกก กก กผกกกกกกกกกก;; กก กกกก กกกกกกกกกกกกกก ,:;;
กกกกกกกกกกกก Ž;,กก กกกกi"กฑ|;.กกกก '""กก ก๖กก ,;' กก กกกกกกกกกก,;;: กกกกกก .,.:;
กกกกกกกกกกกกกกŽŽ:::::...กก .;.,ฅฮกก กกกกกกกกกกกก ,,;' กกกก ;::กกกกกกกก,;;:กกกกกก กก;;;,
กกกกกกกกกกกกกกกกกก Ž''::::.,,.,,,,,,...,,..,,.,;;:;;;;;;;,''''" กก กก ;;::... กกกกกก ,;กก กก ;;,;'"
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก;;กกกก ,,,,.,,;:Žษ:กข..,กข.,กข ,,;; กก,,;;
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ```` กกกก กกกกกก กกกกกก````

376 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:38:39 ID:M9ZSMbW2


กกกกกกกก/กกกกกกกกกฟกก|กก กภ|กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกกกภกฟ
กกกก /กกกก กฟ ,คุกกกกกกกกกกกกกฒ--กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก (
กภกกกก กฟกกกก ฆดกก -จก กฑกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(กญ~
กก กณกกกกกกกก-กพ กฑกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(กญขกญ"
กกกก|กกกกกกจกจกกกจกจกจกจก จก จกจกจก กพกพ กพกกกกกกกกกกกกกกกก กต-'กญขกญ (กกกส,,,,,
กก /กก กก คุŽคกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (กญข''กญกฎกญกกกกกก(,,,,,กญ(ขกณ
กฟกกกกกกกตกกกก กณกกกกกก ฅุกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก (กญ~'กกกสกญ( (ข` กสกญขกญ
กก ก๖กภกก กภกกกกกก กดกกกกกก กก กก ฅุ กก กก กก กก กก กฑกฑ`Žฐจกจกจก จก- - ---
กก กด ก๖กกกกกกกกกภกกกกกกกก กณกกกกกกกกกกกกกกกกฅุ
กกกก กภ ขคกกกกกกกกกกกภกกกกกกกกกกกณกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฅุ
กก Žค กก กก .,คุกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกณกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ะฆ
กก กก t กก กก ฆดกก กภกกกกกกกกกกกภกกกกกกกกกกกกกกะฆ
|กก กก กณกกกกกกกก .,กตŽค กก กก กก กก กกกภกกกก กก กตคุกข
|กกกก กก กภกกกกกกl กก lกก กภกกกกกกกกกกกก กภกก lกกกกกกl
กก|กกกกกกกกกภกกกก กฎ กญกกกฟกภกภกกกกกกกกกกกก กณกณ กฟ
กก|กกกกกกกกกกกกกก กก กก |กกกฟ |กภกภกกกก กก กก กก ะฆกกกก กก กฟกภ กฟกภ
กก|กกกกกกกกกก กภกกกกกก กภ|กฟกกกก|กก กภกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกกกกฟกภกกกกกภ
กก|กกกกกกกกกกกก กภกกกก กด กภกกกฟ กก กก กภกกกกกกกกกก กก|กก กก |กกกกกก|กกกกกก|
กก |กกกกกกกกกก กก กภกก กก กก กฎกญ กก กก กก กก กภกกกกกกกกกกกภ กก ! กก กก กก กก !

377 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:38:57 ID:M9ZSMbW2
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขสขสกกกก Žษ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขพ(กพฅ๎กพขพขกฎคฤ

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ขสขสกกกก Žษ ŽสŽ฿Žม
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ขพ(Ž฿กผŽ฿*ขพขกฎคฤ

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขส ขส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(กกกพฅ๎กพ)กกŽสŽฦŽฌŽฐกฤ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก /กกกก|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กมกส__UU

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขส ขส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(*Ž฿กผŽ฿) ŽสŽฦŽฌŽฐŽ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก Žษกกกก|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กมO,,UUคฤŽสŽ฿Žม

378 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:39:23 ID:M9ZSMbW2กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽสŽฦŽฌกช
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก ขส ขส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฆฒ(*Ž฿ฃฐŽ฿)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก /กกกก|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กมกส__UU
กกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก กก กก ขสขส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (Ž฿ฃฐŽ฿*) กกŽสŽฦŽฌŽฐกฤ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|กก ขภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กส,,กกกกกห
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ขสขส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (Ž฿ฃฐŽ฿*)กกŽสŽฦŽฌกช
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกคศกกกกคฤ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกณคศ_กหกมกกกกกก กก กก ฆซฆซ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก `ฃสกกกกกกกกกกกกกกกกกก(*Ž฿ฃฐŽ฿)กก ŽสŽฦŽฌŽฐŽกช
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขพกกกกขฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกม(กกกกŽษ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกU"Uกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขสขส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก (Ž฿ฅ๎Ž฿*)กกŽสŽฦŽฌกช
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (|กกกกU
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|กกกก |
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกคทกญ J

379 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:39:43 ID:M9ZSMbW2

กกŽช .,กกกก .,,,กขกกกกกกกกกกกฅ กก !กกจขกกกกกกกกกกกกกกกก กก lปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐฃ์กก .,!ปฐ|กกกกกกกก 'i
./ .!.l!กก ./ปฐกณกกกกกกกก!กก.lŽกก.!กก,!กก ./Ž.ฃ์กกกกกกกก ./.ฃ์ .!ปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐ !กก.!ปฐ;;;1กกกกกกกก.กณ.กกกก.!l,กกกกกกกกกฟ
ปฐ ||.!กก/ปฐปฐ!กกกก . !กก .!กกฃ์กก|กก!กก./ปฐ|กกกกกก iกถกกฃ์.lปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐ ! .!ปฐปฐ|กก iกคกก /;;!กก .lŽ;;!กกกก /กกกฟ
ปฐปฐ! .|ปฐl.iปฐ.!กกกกlปฐlกก!ปฐ!จขกก/ปฐ .!กกกก .lŽปฐปฐi,lปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐ l !ปฐปฐ|กก,! !กก |ปฐ|กก |ปฐi กกi ./ปฐ
..iปฐ .! .! l;;;l.!ปฐ |กก.lปฐjจขปฐ.!จข !ปฐปฐ|กกกก!:;ปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐ Uปฐปฐ| lŽปฐl .lปฐ;;! .จขปฐ| .! iปฐ
. lปฐ |กก! l;;;!|ปฐ;lกก lปฐ;lŽ.|ปฐ;;;! |! |ปฐปฐ;|กกจขปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐ!จขปฐ;|กกlปฐ;;;ฃ์ | iปฐ
กก.ฃ์ปฐ!กก.ฃ์.กำ;l.!ปฐ|กก.!ปฐ;! |ปฐ;;|กก! !ปฐปฐ.!กก .,!ปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐ! |ปฐปฐ!กก!ปฐ;! | .กำปฐ
กก Žกพ'กซกก กณปฐปฐ|กก!ปฐ! .|ปฐ;|กก.! lปฐปฐ.!กก .,!ปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐl !ฐ์Žฐ l.กก|ปฐ! จข |ปฐ
กฎ''-กฅกกกกกกกภปฐ |จขปฐl.|ปฐ;!กก ! iปฐปฐ.!กก .,!ปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐ;;/"กกกกกก! กกฃ้ กกlกก |กฑกณ
กกกกกก ,กขกกกก Žlกก !กก!กก | lกกกกกฟกกiปฐปฐ|กกกก.!ปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐ; il ปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐ;;/ กกกก.กก / กก Žกก.!กก กณ
กกŽคกกกกกกกฎŽ''- .l .,!กก lกก.lกก!กกกกกก.กข กฎ''กค กกกก .!ปฐกก!|ปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐ|.!ปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐฃ์กก / กก...Žกก กก i
Žคกก`กกกกกกกกกกกข !กกกก!กกกก.ก์กก ".กซกกกกก์กกกก กณกก/.|ปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐ! !ปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐ!กกกก กก ! กก ,i',iกก Žษกกกกกด
กกกก กกกก.กฅ.i !.! .!กกกก !กกกกกก กฝ Žคกขปฐกฝ กกกกกก.Žกพ'กก!ปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐ Žษกก!ปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐ;/กกกกกก / กกกกกกกกกก.,i
กก|กก !กก |ฃ้|i! ! _ก์กกกก.ฃ์. ..กผกกกกกกกฦกกกฝกพกก กกกกกกกก !ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓กกขมฦ๓กํกกกกกกกกกกฃ์ .'"กกกกกกกกกกกก/
กก"กก||ฃ้ฃ้|" กก./กกกกกกกก กํกกกกกก กก กกกกกกกก .!กักกกกกก กกฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓กก ,!จขฦ๓ฦ๓กกlกก กกกกกกกกกกกกกกกก./
กกl||||กํกก กฟกกกก กก กก กก กก ฃ๒'" กภกกกกกกกก.!จขกกกกกกกกกกกกฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓กกกก!กกlกกฦ๓ฦ๓"กก.,กฟกกกกกก.ฃ๒'"
||||กกกกกก "กกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กฦกกกกกก .กั .ฃ์กกกกกกกกกกกกกกกกฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ กก กก กก กฒ,,, ._..-'"กกกกกกกกกกŽ.r
.,กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก ,!กก..ฃ์กกกกกกกกกก 'Žคกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กพ'''"กญกซ . กํกก..กฟกกกกกกกกกก ._,
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก `กกกกกกกกกก .Ž'Žฐ ,,กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กซ
กกกกกก .,กฅกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฎ'กพกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก, Žฐกถกกกก,..-ขฬŽฐ--._
กกกกกก |กกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กญ กฎ'กพกกกกกกกกกก`'Žฐ Žคกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กขกกกกกก . _,กก กฅ
กกกกกก ..,,กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กฎ กก กก กก กก กก _,,กกŽฐ-กขกกกกกกกฑŽ"กกกกกก.กญกกกกกกกกกฟกซŽ'กพกกกกกกกกกกกก..,,กก''Žฐ กฅ
กกกกกกกก .กตกกกก ขฬ'''Žค.กกกกกกกก กฅกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก __,_กกกกกกกกกกกกกก กฎกกกกกกกก.กพกฝกผกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก _,,,..กฅ
กก ._,,..,,,กกกกกกกกกกกกกขกฎ"'^'Žฐ กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฎกกกก กฎ'กพกกกกกกกกกก.^''กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฒกฒ.กญกก.กข
กกกกกกกก.กฎกกกก กก.'- .กซกฎกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกขสขสกกกก,,_กกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กญกซกกกกกกกกกกกฎ^จกจกกกกก .,.. " 'กพi
กกกกกก .,,ŽษŽ''กกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก ......,,กก''Žฐ กฅกก(กกกกกก) กก กก กก ..,,,,,..-กฝกก.กกกกกกกกกก.กญกก กก กก กก กก ....,,
กกกก.'"กซกกกกกก .-กฝกฝ__กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฎ''Žฐกก ขพกกกกขฟกกกก __,กก กก กก กก กก กก -ะฆกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฎ'''"กฑ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกม|กกกก|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก คท`ฃส

380 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:40:04 ID:M9ZSMbW2กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขสขส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (Ž฿กผŽ฿*)กกกกŽสŽฦŽฌŽฐŽข๖
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ((กกคศคศกกกณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กมกณกฒ,คฤ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก คท'กกกกืฤกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽสŽฦŽฌŽฦŽฌŽฐŽข๖
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ŽสŽสกกกก ฅฮ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (ฅ๎Ž฿*)กฑกณครกกกกกกขฃูข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (/(/กกกกกณ)

381 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:40:28 ID:M9ZSMbW2

กกŽช .,กกกก .,,,กขกกกกกกกกกกกฅ กก !กกจขกกกกกกกกกกกกกกกก กก lปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐฃ์กก .,!ปฐ|กกกกกกกก 'i
./ .!.l!กก ./ปฐกณกกกกกกกก!กก.lŽกก.!กก,!กก ./Ž.ฃ์กกกกกกกก ./.ฃ์ .!ปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐ !กก.!ปฐ;;;1กกกกกกกก.กณ.กกกก.!l,กกกกกกกกกฟ
ปฐ ||.!กก/ปฐปฐ!กกกก . !กก .!กกฃ์กก|กก!กก./ปฐ|กกกกกก iกถกกฃ์.lปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐ ! .!ปฐปฐ|กก iกคกก /;;!กก .lŽ;;!กกกก /กกกฟ
ปฐปฐ! .|ปฐl.iปฐ.!กกกกlปฐlกก!ปฐ!จขกก/ปฐ .!กกกก .lŽปฐปฐi,lปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐ l !ปฐปฐ|กก,! !กก |ปฐ|กก |ปฐi กกi ./ปฐ
..iปฐ .! .! l;;;l.!ปฐ |กก.lปฐjจขปฐ.!จข !ปฐปฐ|กกกก!:;ปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐ Uปฐปฐ| lŽปฐl .lปฐ;;! .จขปฐ| .! iปฐ
. lปฐ |กก! l;;;!|ปฐ;lกก lปฐ;lŽ.|ปฐ;;;! |! |ปฐปฐ;|กกจขปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐ!จขปฐ;|กกlปฐ;;;ฃ์ | iปฐ
กก.ฃ์ปฐ!กก.ฃ์.กำ;l.!ปฐ|กก.!ปฐ;! |ปฐ;;|กก! !ปฐปฐ.!กก .,!ปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐ! |ปฐปฐ!กก!ปฐ;! | .กำปฐ
กก Žกพ'กซกก กณปฐปฐ|กก!ปฐ! .|ปฐ;|กก.! lปฐปฐ.!กก .,!ปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐl !ฐ์Žฐ l.กก|ปฐ! จข |ปฐ
กฎ''-กฅกกกกกกกภปฐ |จขปฐl.|ปฐ;!กก ! iปฐปฐ.!กก .,!ปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐ;;/"กกกกกก! กกฃ้ กกlกก |กฑกณ
กกกกกก ,กขกกกก Žlกก !กก!กก | lกกกกกฟกกiปฐปฐ|กกกก.!ปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐ; il ปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐ;;/ กกกก.กก / กก Žกก.!กก กณ
กกŽคกกกกกกกฎŽ''- .l .,!กก lกก.lกก!กกกกกก.กข กฎ''กค กกกก .!ปฐกก!|ปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐ|.!ปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐฃ์กก / กก...Žกก กก i
Žคกก`กกกกกกกกกกกข !กกกก!กกกก.ก์กก ".กซกกกกก์กกกก กณกก/.|ปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐ! !ปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐ!กกกก กก ! กก ,i',iกก Žษกกกกกด
กกกกกกกก .กฅ.i !.! .!กกกก !กกกกกก กฝ Žคกขปฐกฝ กกกกกก.Žกพ'กก!ปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐ Žษกก!ปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐ;/กกกกกก / กกกกกกกกกก.,i
กก|กก !กก |ฃ้|i! ! _ก์กกกก.ฃ์. ..กผกกกกกกกฦกกกฝกพกก กกกกกกกก !ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓กกขมฦ๓กํกกกกกกกกกกฃ์ .'"กกกกกกกกกกกก/
กก"กก||ฃ้ฃ้|" กก./กกกกกกกก กํกกกกกก กก กกกกกกกก .!กักกกกกก กกฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓กก ,!จขฦ๓ฦ๓กกlกก กกกกกกกกกกกกกกกก./
กกl||||กํกก กฟกกกก กก กก กก กก ฃ๒'" กภกกกกกกกก.!จขกกกกกกกกกกกกฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓กกกก!กกlกกฦ๓ฦ๓"กก.,กฟกกกกกก.ฃ๒'"
||||กกกกกก "กกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กฦกกกกกก .กั .ฃ์กกกกกกกกกกกกกกกกฦ๓ขส ขสฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓ กก กก กก กฒ,,, ._..-'"กกกกกกกกกกŽ.r
.,กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก ,!กก..ฃ์กกกกกกกกกก 'Žคกกกก_r'"กณกก)กกกกกกกกกกกกกก กก กพ'''"กญกซ . กํกก..กฟกกกกกกกกกก ._,
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก`กกกกกกกกกก กม(กก กก,,,คฤกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กซ
กกกกกก .,กฅกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกส/กส/"'กพกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก, Žฐกถกกกก,..-ขฬŽฐ--._
กกกกกก |กกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กญ กฎ'กพกกกกกกกกกก`'Žฐ Žคกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กขกกกกกก . _,กก กฅ
กกกกกก ..,,กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กฎ กก กก กก กก กก _,,กกŽฐ-กขกกกกกกกฑŽ"กกกกกก.กญกกกกกกกกกฟกซŽ'กพกกกกกกกกกกกก..,,กก''Žฐ กฅ
กกกกกกกก .กตกกกก ขฬ'''Žค.กกกกกกกก กฅกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก __,_กกกกกกกกกกกกกก กฎกกกกกกกก.กพกฝกผกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก _,,,..กฅ
กก ._,,..,,,กกกกกกกกกกกกกขกฎ"'^'Žฐ กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฎกกกก กฎ'กพกกกกกกกกกก.^''กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฒกฒ.กญกก.กข
กกกกกกกก.กฎกกกก กก.'- .กซกฎกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกก,,_กกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กญกซกกกกกกกกกกกฎ^จกจกกกกก .,.. " 'กพi
กกกกกก .,,ŽษŽ''กกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก ......,,กก''Žฐ กฅกกกกกกกกกกกก กก กก ..,,,,,..-กฝกก.กกกกกกกกกก.กญกก กก กก กก กก ....,,
กกกก.'"กซกกกกกก .-กฝกฝ__กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฎ''Žฐกก กกกกกกกกกกกกกก __,กก กก กก กก กก กก -ะฆกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฎ'''"กฑ

382 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:40:54 ID:M9ZSMbW2
จฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌ
กกกก`'กณ| กณกกN Žค.Žอ กฎ-`.iกญ `กพโีกก _ขลฺ -กฟฅคกก //
กกกกกกกกกกกกกกกก /`-l l"กณ`- กพกญกก__. ฅค_ขฉฃึ |/| กฟ|กฟ
กกกกกกกกกกกกาฬŽฦ-~Žฦกขกณ ะฆ-กพ" กฑ,Žฦ.ขฟกกกกกก กญ
กกกกกกกกกกกกŽฺ'กกกกกกกกกณ .lกกกกกกกกกกŽษ
กกกกกกกกกก 7กกกกกกกกกกกก lะฉกกกกกก/
กกกกกกกกกก |lกกกกกกกกกกกกกกl กณกกกก l
กกกกกกกกกก Žค|กกกกกกกกกกกกกกl กกlกกกก l
จฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌ

383 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:41:16 ID:M9ZSMbW2กกกกคฝกผค์คฮคณครคฟคฮคณครคฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขสขสกกกกกก ขสขส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(*Ž฿กผŽ฿)กกกก(Ž฿กผŽ฿*)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,r'กกคฤคฤ คศคศกกกณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกคศ,กฒ,r'กมกก กมกณกฒ,คฤ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฅ฿กกกกกก'คทกกกกกกกกกก คท'กกกกกกืฤ


กกกกกกคชกชกกพกษ้อญค๊กช


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขสขส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ŽฮŽ฿Žฒกก (Ž฿กผŽ฿*)กกŽสŽฦŽฌŽฐกช
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกฟกกกกกกกก ((กกคศคศกกกณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ŽฤŽŽภกกกกขสขสกกกก Žษกกกกกกกกกกกก กมกณกฒ,คฤ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขพ(>O<ขพขกฎคฤกกกกกกกกกกกกกก คท'กกกกืฤ
กกกกกกฑฆคฮพกคมกผ

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ((กกขมขสขส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกขส ขสกกกกกกกกกกกกกกกกกกกณ(*Ž฿ฅ๎Ž฿)กก ŽสŽฦŽฌŽฐŽกช
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽสŽฦŽฌŽฐกก (*Ž฿กผŽ฿)กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกณ คศ กณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽษกกกก|กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(~),, กกกหกม
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกมO,,UUคฤกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกคท'
กกกกกกกกกกกฒกฒกฒ
กกกกกก กฟกกกกกกกก กภ
กกกกกฟกกกก ขกกกกขกภ
กกกฟกกกก กส ขกห กกกสขกหกภ กกกกคคคไคกกขบธคโฮษคฏด่ฤฅครคฟกฃดถฦฐคทคฟกช
กกi กก::::::ข กส__ฟอ__กห ข:: i
กกกณกขกกกกกก `กผ 'กกกก กฟ


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ŽสŽฦŽฌŽฐŽ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขสขสกกกกกกกกขสขส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (Ž฿กผŽ฿*)กกกกกก (Ž฿กผŽ฿*)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (|กกกกUกกกกกก (|กกกกU
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|กกกก |กกกกกกกก|กกกก |
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกคทกญ Jกกกกกกกกคทกญ J

384 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:41:42 ID:M9ZSMbW2


กกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒกฒ
กกกกกกกก กฟกกกกขกกกกกฐกภ
กกกกกกกฟกกกกกส กกห กกกสกกห กกกกกกกกคทคซคทคณคคคฤค้คฌม๊หะค๒คศค๋ฝฌภญคฌคขค๋คสค๓คฦคสคก
กก กฟกกกก::::::ขกสกฒฟอ__กหขกณ
กก |กกกกกกกกกกกกกก|rจจ-|กกกกกก|กกกกกกคชคซคฒควร๋ดึคโยเถคทคสคคคซค้ฮษคคคส
กก กภ กกกก กก กกกก`กผ'กญกก กฟกกกกกกกกกกกกกก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกก กฟกกกกจกกก กก จกกภกกกกกกกกคณคคคฤค้คฌต๏คสคคบขคฯคบครคศฐ์ฟอคว
กกกกกกกฟ กก กส=กฆ=กห กกกส=กฆ=กหกภ
กกกกกก|กก กกกก กก กส__ฟอ__กหกก กก | กกกกฑณฟฒคภครคฟคซค้คสกฤกฤ
กกกกกกกภกกกก กกกก กฎ ขกญกก กกกฟกกกกกกกกกก กกกก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกก กฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกกกกกฟกกกกจกกก กก จกกภกกกกกกฐลคคฐลคคณุภธปยๅค๒ปืคคฝะคนคสกฤ
กกกกกก กฟ กกกส=กฆ=กห กกกส=กฆ=กหกกกภ
กกกกกก |กก กกกก กก กส__ฟอ__กหกก กก |
กก กกกกกภกกกก กกกก กฎ ขกญกก กกกฟกกกกกกกกกกกกกก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกก กฟกกกกกกกก กก กกกกกภ
กกกกกกกฟ กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภ
กกกกกก|กก กกกกกกกภกกกก ,กฒกกกก |
กกกกกก/กกกกฃ๕กก ขมฅฮ ขฟกฝกหกฟ
กกกกกก(กก กภกกกฟ กฒฅฮกก|กก |
กกกกกก.กภกกกศกกกกกฟกฒกฒ|กก |
กกกกกกกกกกกภ กฟกฒกฒกฒ กฟ

385 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:42:01 ID:M9ZSMbW2


กกกกกกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒ
กกกกกกกกกกกก กฟกกกกกกกก กภ
กกกกกกกกกกกฟกกกก ขกกกกขกภ
กกกกกก กฟกกกก กส ขกห กกกสขกหกภกกค๓กขคษคฆคทคฟกฉกกกกกกกก/'''ฃท'''ฃทกกกกกกกก/กฑกฑกฑ/กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก /กฑ/กก./''ฃท
กกกกกก i กก::::::ข กส__ฟอ__กห ข:: iกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/กก/iกก |กกกกกกกก กฑกฑกฑ กก กก_ฃ๎กฒ_กกกกกกrกพŽค,,,-----กฝกฝ-กขกกกฑกกกก/กก/
กกกกกก./กกกกกกกก ขมฅฮ ขฟกกกกกฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก_ฅฮกก/กกiกก i__กกกกกกกฒกฒกฒ_กกกก จฆiจฃฃ๚กืกกกก กฎกฝกฝ''''''''''''''''''''ก์กกกฒ__ฅฮกก/
กกกกกก(กก กภกกกฟ กฒฅฮกก|กก |กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก /__,กฟกกกกกตŽค__กกกก/กฒ_กฒกฒ/กกกกกกขภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/กฒ___,.กฟ
กกกกกก.กภกกกศกกกกกฟกฒกฒ|กก |
กกกกกกกกกกกภ กฟกฒกฒกฒ กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขสขสกกกกกกขสขสกกกกขสขสกกกกกกขสขสกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽสŽฦŽฌŽฦŽฌŽฐŽข๖
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (Ž฿ฅ๎Ž฿*)กกกก(Ž฿ฅ๎Ž฿*)กกกก(Ž฿ฅ๎Ž฿*)กกกก (Ž฿ฅ๎Ž฿*)กกกกกกกกกกกกกกŽสŽสกกกกกก ฅฮ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |กก ขภกกกก |กก ขภกกกก |กก ขภกกกกกก|กก ขภกกกกกกกกกกกก(ฅ๎Ž฿*)กฑกณครกกกกกกขฃูข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกส,,กกกกกหกกกกกส,,กกกกกหกก กส,,กกกกกหกกกก กส,,กกกกกหกกกกกกกกกก (/(/กกกกกณ)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขสขสกกกกกกขสขสกกกกกกขสขสกกกกกกขสขสกกกกกก ขสขสกกกกกกขสขสกกกกกกขสขส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(Ž฿ฅ๎Ž฿*)กกกก(Ž฿ฅ๎Ž฿*)กกกก(Ž฿ฅ๎Ž฿*) กกกกกก(Ž฿ฅ๎Ž฿*)กกกกกก(Ž฿ฅ๎Ž฿*)กกกก(Ž฿ฅ๎Ž฿*) กกกก(Ž฿ฅ๎Ž฿*)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|กก ขภกกกก |กก ขภกกกก |กก ขภกกกกกก|กก ขภกกกกกก |กก ขภกกกก |กก ขภกกกก |กก ขภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กส,,กกกกกหกกกกกส,,กกกกกหกก กส,,กกกกกหกกกก กส,,กกกกกหกกกก กส,,กกกกกหกกกกกส,,กกกกกหกก กส,,กกกกกห

386 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:42:20 ID:M9ZSMbW2


กกกกกกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒ
กกกกกกกกกกกก กฟกกกกกกกก กภ
กกกกกกกกกกกฟกกกก ขกกกกขกภ
กกกกกก กฟกกกก กส ขกห กกกสขกหกภกกกกคชกขคชฬฒคฮปดึคซกฉ
กกกกกก i กก::::::ข กส__ฟอ__กห ข:: i
กกกกกก./กกกกกกกก ขมฅฮ ขฟกกกกกฟ
กกกกกก(กก กภกกกฟ กฒฅฮกก|กก |
กกกกกก.กภกกกศกกกกกฟกฒกฒ|กก |
กกกกกกกกกกกภ กฟกฒกฒกฒ กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขสขสกกกก Žษกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ขสขส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ขพ(กพฅ๎กพขพขกฎคฤกกกกกกกกกกกกกก ขสขสกกกก Žษกกกกกกกกกก (Ž฿ฃฐŽ฿กจ) ŽสŽฦŽฌกช
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขสขสกกกก Žษกกกกกกกกกกกก ขสขสกกกก Žษกกขพ(กพฅ๎กพขพขกฎคฤกกกกกกกกคศคศ ,r'
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ขพ(กพฅ๎กพขพขกฎคฤขสขส ขพ(กพฅ๎กพขพขกฎคฤกกกกกกกกกกขสขสกกกก Žษกกกก ,r'กกกกกหกม
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ขพ(กพฅ๎กพขพขกฎคฤกกกกกกกกกกกกกกกก ขพ(กพฅ๎กพขพขกฎคฤกก (,r'Ž'คท
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ขสขสกกกก Žษกกกกกกกกขสขสกกกก Žษกกกกกกกกกกขสขสกกกก Žษ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขพ(กพฅ๎กพขพขกฎคฤกกขพ(กพฅ๎กพขพขกฎคฤกกขพ(กพฅ๎กพขพขกฎคฤ ขสขสกกกก Žษ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ขสขสกกกก Žษกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ขพ(กพฅ๎กพขพขกฎคฤ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขพ(กพฅ๎กพขพขกฎคฤ
กกกกกกกกกกกกกฟกฑกฑกฑ กภ
กกกกกก กกกฟกกกกจกกก กก จกกภ
กกกกกกกฟ กกกก กสกผกหกก กสกผกห กภกกกกคฝค์คสค้ผซสฌคโคชมฐค้คฌตฏคญค๋คคว
กกกกกก|กก กก กกกก กส__ฟอ__กหกกกกกก|
กกกกกกกภกกกกกก กก กฎ ขกญกกกก กฟกกกกฟฒคฟคีค๊ควคโคนค๋คซกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก ขส ขส
กกกกกกกกกกกฟกกกณฅฮกก กกขกภกฒ_กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(กจกพกมกพ)กกŽสŽคŽสŽฦŽฌกฤ
กกกกกกกก/กก|กกกกกกกกกกกกกภ_กฒกฒกหขกภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขสขสกกกก Žษกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|/)(`i
กกกกกกกกกฎกฑกภกกกภกกกกกกกก -''' ข(กฒ__)กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ขพ(กพฅ๎กพขพขกฎคฤกกกกกกกกกกกกกก ขสขสกกกก กมO- คฤ
กกกกกกกกกกกกกกกกกภ กกกกกกกก กกกกกกกฟกภกกกภ__กกกกกกกกกกกกกกขสขสกกกก Žษกกกกกกกกกกกก ขสขสกกกก Žษกกขพ(กพฅ๎กพขพขกฎคฤ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก` กฝจกกฝจกกญกกกกกกกณกฒ__กหกกกกกก ขพ(กพฅ๎กพขพขกฎคฤขสขส ขพ(กพฅ๎กพขพขกฎคฤกกกกกกกกกกขสขสกกกก Žษ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขพ(กพฅ๎กพขพขกฎคฤกกกกกกกกกกกกกกกก ขพ(กพฅ๎กพขพขกฎคฤ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขสขสกกกก Žษกกกกกกกกขสขสกกกก Žษกกกกกกกกกกขสขสกกกก Žษ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ขพ(กพฅ๎กพขพขกฎคฤกกขพ(กพฅ๎กพขพขกฎคฤกกขพ(กพฅ๎กพขพขกฎคฤ ขสขสกกกก Žษ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขสขสกกกก Žษกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ขพ(กพฅ๎กพขพขกฎคฤ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ขพ(กพฅ๎กพขพขกฎคฤ

387 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:42:42 ID:M9ZSMbW2


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::

388 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:42:56 ID:M9ZSMbW2


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|กกกกกก กก !กก jกกกกกกกก!Žคกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกl:::::::::::::::l::::::::::l
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก| กก กก กก !กก {กต ._กฒj__,.)กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกl:::::::::::::::.l::::::::::l
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|กกกกกกกก :!กก j!`Žฐ-กแ-;/กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก l::::::::::::::::l:::::::::::l
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก _กืกกกกกกกก:Žส,.ฅฃ|กกกกกกกก ;!กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกl::::::::::::::::l::::::::::::l
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก /rŽส._กก กก j,Žษ! กฎ!กก กก กก !กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก l:::::::::::::::l::::::::::::::l
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกะ {`Žฐ-กฏŽฦกฏ-กพ|กกjกกกกกกกกŽษกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก l:::::::::::::::ฃ์Žค::::::::::::l
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก `|:กกกก กก กก /กขกก กก กก }กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก l::::::::::::lกกะฆ:::::::l
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก } กก กก กก /กกกณ.กกกกกก jกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก l:::::::::::lกกกกl::::::::l
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก jกกกกกก กก }กกกก{กต .__,.Žฒ}กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกl:::::::::::lกกกก l::::::::กณ-Žค_
กกกกกกกกกกกกกกกกกฒ_,. -คฏjกกกกกกกก/jกกกก `Žฐ-ฐ์'กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก l:::::::::::lกกกกกกl::::/กก,.-Žคi
กกกกกกกก ,Žจกญกฑกก ,กถ-'"กญ กฎ กณกฟ Žสกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก l:::::::::::lกก กก l:::lกก l /~`l
กกกกกกกกกะกกกกกกกก กฎกกจก- Žค /กก กก }กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก l::::::::::lกกกก/Žค:lกก/ l กก l
กกกกกกกก กฎ - ._กกกฒกก.. -ŽงกพLกฒ_,ฅฮกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกถ::::::::l _l กณ/กกjฃศกฝ'กญ
กกกกกกกกกกกกกกกฑ กฏกฏ กฑกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก_ -กพกฑ::::::_ _กณกกกฒกฒ/.กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก_,.- กพŽค~/กกŽษ_ - กพ~กกกกlกณกผกฝ'
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/ l
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กณ..,,,กฒ - กฝกฝจคกฒ/_/

389 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/18(ท๎) 22:43:03 ID:A1cAJPe2
คาคใครคฯกผกขธซคฤคซครคฟwww

390 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:43:10 ID:M9ZSMbW2กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฅถฅร

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ฅถฅร

391 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:43:52 ID:M9ZSMbW2


กกกกกกกกกกกกกกกฟกฑกฑกฑ กภ
กกกกกกกกกก กฟกกกกจกกก กก จกกภ
กกกกกกกกกฟ กกกก กสกกหกก กสกกห กภกกกกค๓กฉ
กกกกกกกก|กก กก กกกก กส__ฟอ__กหกกกกกก|
กกกกกกกกกภกกกกกก กก กฎ ขกญกกกก กฟ
กกกกกกกกกกกกกฟกกกณฅฮกก กกขกภกฒ_
กกกกกกกกกก/กก|กกกกกกกกกกกกกภ_กฒกฒกหขกภ
กกกกกกกกกกกฎกฑกภกกกภกกกกกกกก -''' ข(กฒ__)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกภ กกกกกกกก กกกกกกกฟกภกกกภ__
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก` กฝจกกฝจกกญกกกกกกกณกฒ__กห.กกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกฟกกกฝกกกก-กภ
.กกกก.กกกฟกก กสกกห กกกสกกห
กกกกกฟกกกกกกกก กส__ฟอ__กหกกกภกกกกกกคสค๓คภกฉ
กกกก|กกกกกกกก กกกกกฎ ขกญกกกกกก|
.กกกกกภกกกกกกกกกก กกกกกกกก กฟ
.กกกกกกฅฮกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภ
กกกฟกญกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกณ
กกกกกก กก กก กฒกฒกฒ_กกกกกกกกกกกก ฅถฅร
กกกกกกกกกกกฟกกกฝกกกก-กภ
กกกก.กกกฟกก กสก๛กห กกกสก๛กห
กกกกกฟกกกกกกกก กส__ฟอ__กหกกกภกกกกกกกกกกกกกกกก ฅถฅร
กกกก|กกกกกกกก กกกกกฎ ขกญกกกกกก|
กกกกกภกกกกกกกกกก กกกกกกกก กฟ
กกกกกกฅฮกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภ
กกกฟกญกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกณ

392 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:44:09 ID:M9ZSMbW2


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกก:::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกก ,'กกกกกกกก::::::::::::::::::::::::::: .:::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกก(:'กกกกกกกกกกกกกก::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกก ',กกกก)กหกกกกกกกกกกกกกกกกกก::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกก}กก /(กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก::::: .::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกก,'กกŽษคท': :กณกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกส(,Žฒ: :กกกก:: :Vกหกกกกกกกกกกกกกกกก::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกกŽคกต: :กกกกกก: :(Žษ}กกกกกกกกกกกกกกกก :::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กณ: :: :iกก : :: :/กกกกกกกกกกกกกกกก :::::.:::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกกกต;:; !:;ะบ;ฅฮกกกกกกกกกกกกกกกกกก :::::. :::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกก|กฑกฑ|กกกกกกกกกกกกกกกก:::::::::::::::..:::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: กก กก กก กก กก |:::::::::::|กกกกกกกกกกกก::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: กก กก กก |:::::::::::|กกกกกกกกกก::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กกกกกกกกกก|:::::::::::|กกกกกกกกกก:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กก|:::::::::::|กก::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::..:::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กก|:::::::::::|กก:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กก|:::::::::::|กก:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กก|:::::::::::|กก:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กกกก/ Žค. |, -กฝ กณ.:::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กกกส กก ฃ๙กกกก__ กกกกกภ::::::::::::::::::::::::::กก::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กกกกfกกกผ'- ŽคŽฤ.กกกก กกกภ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::ฅถฅร:::::::::::::::::::::::::::กกกกกส, - จก<:กกกณกกกกกก กณ__กก:::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ฅถฅร:::::::::::::::::::::::::(::::ฦ๓):::|Žคกกกกกกกกกกฅฮ::::|:::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |:::::::::::|กกกกกกกกกกกกกกกกกก::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กฑกฑ:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กกกกกกกก..:::::::::::::::::::

393 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:44:27 ID:M9ZSMbW2


กกกกกก กก กก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกฟกกกฝกกกก-กภ
กกกก.กกกฟกก กสก๛กห กกกสก๛กหกกกกกกกกกกกฤกฤกฤฒฟคซคฌอ่ค๋
กกกกกฟกกกกกกกก กส__ฟอ__กหกกกภ
กกกก|กกกกกกกก กกกกกฎ ขกญกกกกกก|
กกกกกภกกกกกกกกกก กกกกกกกก กฟ
กกกกกกฅฮกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภ
กกกฟกญกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกณ


กกกกกกกก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกฟกกกกกกกกกกกภ
กก กฟกกกกจกกก กก จกกภ
กฟ กกกกกส ก๛กห กกกสก๛กห กภกกกกกกกกกกฒฟคซคฌฬภคซค๊ควพศค้คทคฦคคค๋กฤ
|กก กกกก กก กส__ฟอ__กหกก กก |
./กกกกกกกก ขมฅฮ ขฟกกกกกฟ
(กก กภกกกฟ กฒฅฮกก|กก |
.กภกกกศกกกกกฟกฒกฒ|กก |
กกกกกภ กฟกฒกฒกฒ กฟกก กก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กก กกกกกกกฟฅฮ กก กณŽค_กภ
กกกกกกกฟกส ก๛กห}liil{กสก๛กหกภ
กก กฟกกกกกก กส__ฟอ__กหกกกกกกกภกกกกฟอดึคภกช
กก |กกกกกกกณกก|!!il|!|!l|กก/กกกกกก|
กก กภกกกกกกกก|ŽชŽชŽชŽช| กก กก กฟ

394 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:44:48 ID:M9ZSMbW2


กกกกกกกกกกกก กกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกฟกก ฅฮกก กณกภ
กกกกกกกก กฟ กกกสก๛กห}liil{กสก๛กห
กกกกกกกฟกกกกกกกกกกกส__ฟอ__กห กณกกกกกกคชมฐค้มแคฏตฏคญคํกช
กกกกกก|กกกกกกกกกกกกกก|!!il|l| กกกก|
กกกกกกกภกก กก กก กก lŽชŽชŽชlกกกฟ
กกกกกกกก/กกกกกกกกกกกกกกกกกกกณ
กกกก กกคทกณกกกกกกกกกกกกกก ŽฤŽคŽษกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ŽสŽฦŽฌŽฐŽกฉ
กกกกกกกกกก |กกกกกก __กก กก |กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขสขสกกกกกกขสขสกกกกกกขสขสกกกก ขสขส
กกกกกกกกกก !___ฅฮกญกก กณ__ะจกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(Ž฿ฃฐŽ฿กจ)กกกก (Ž฿ฃฐŽ฿กจ)กกกกกก(Ž฿ฃฐŽ฿กจ)กกกก(Ž฿ฃฐŽ฿กจ)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽสŽฦŽฌกฉกกกกกกกกกกกก|กก ขภกกกก |กก ขภกกกกกก|กก ขภกกกก |กก ขภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กส,,กกกกกหกกกกกส,,กกกกกหกกกกกส,,กกกกกหกกกกกส,,กกกกกห
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขสขสกกกกกกขสขสกกกกกก ขสขสกกกก ขสขสกกกก ขสขสกกกกกกขสขส กกกกกกขสขสกกกก ขสขส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(Ž฿ฃฐŽ฿กจ)กกกก (Ž฿ฃฐŽ฿กจ)กกกกกก(Ž฿ฃฐŽ฿กจ)กกกก(Ž฿ฃฐŽ฿กจ)กกกก (Ž฿ฃฐŽ฿กจ)กกกก (Ž฿ฃฐŽ฿กจ)กกกกกก(Ž฿ฃฐŽ฿กจ)กกกก(Ž฿ฃฐŽ฿กจ)
กกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก กก กก |กก ขภกกกก |กก ขภกกกกกก|กก ขภกกกก |กก ขภกกกก|กก ขภกกกก |กก ขภกกกกกก|กก ขภกกกก |กก ขภกกŽถŽŽสŽ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกส,,กกกกกหกกกกกส,,กกกกกหกกกกกส,,กกกกกหกกกกกส,,กกกกกหกกกส,,กกกกกหกกกกกส,,กกกกกหกกกกกส,,กกกกกหกกกกกส,,กกกกกห

กกกกกกกก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กก กฟกกกกจกกก กก จกกภ
กฟ กกกก กสก๛กห กกกสก๛กห กภ
|กก กกกก กก กส__ฟอ__กหกก กก |กกกกกกกกฟอดึคฌอ่ค๋คพกชกกผซสฌรฃค๒ปฆคทคหคญคฟคพกช
/กกกกกกกก กก|!!il|!|!l|กกกกกฟ
กกกกกกกกกกกก|ŽชŽชŽชŽช|

กก กก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กก กกกกกกกฟขปฐ ขกภ
กกกกกกกฟกส ก๛กหปฐกสก๛กหกภ
กก กฟ::::::ขกส__ฟอ__กหข:::::กภกกกกกกปฆคตค์ค๋กฤกฤคณคํคชค์ฅ๔คกคกคขคกค๋คขคจ
กก |กกกกกกกกกก|rจจ-|กกกก กกกก|
กก กภ กกกก กก `กผ'กญ

395 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:45:09 ID:M9ZSMbW2

กก กก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กก กกกกกกกฟฅฮ กก กณŽค_กภ
กกกกกกกฟกส ก๛กห}liil{กสก๛กหกภ
กก กฟกกกกกก กส__ฟอ__กหกกกกกกกภกกกกกกฦจคฒคสคะคธคใคขค้คคคฟคฆคฆค้คจค๏ครกช
กก |กกกกกกกณกก|!!il|!|!l|กก/กกกกกก|
กก กภกกกกกกกก|ŽชŽชŽชŽช| กก กก กฟ

กกกกกกกก กก กฒกฒกฒ_
กก กกกกกกกฟขกกกกขกภ
กกกกกกกฟกกกกกกกกกกกกกกกกกภ
กก กฟ::::::ขกส__ฟอ__กหข::::: กภกกกกกฤกฤกฤกฤกฤกฤ
กก |กกกกกกกกกก|rจจ-|กกกกกกกกกก|
กก กภ กกกก กก `กผ'กญ กก กก กฟ


กกกกกกกก กฒกฒกฒ_
กก กก กฟ:::::กฝปฐŽฐกณ
กกกก/::uกส กปกหปฐกสกปกหกกกกกกคฆค๏คกคกคกคกคกคกคกคกคกคกคกคกคกคกคกคกคกกช
กกกก|:::u::::::กกกส__ฟอ_กห i __.
กกกกกณŽค;;;;;;กก Žษกฒ_{ ;กฟกกกภ
"กภกฟกก,กกกกกกกกกกกกกฟกภ_กำ
กภ__กฟกภกกกกกกกกกก กส
กกกกกกกกกกกกกภกกกกกฒ กณกกกกกกกกกกปฐ
กกกกกกกกกกกกกกกกกฟ __กกกณกกปฐ
กกกกกกกกกกกกกก !กก/r .กห
กกกกกกกกกกกกกกกกกณกณ _กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกก`กผ

396 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:45:28 ID:M9ZSMbW2
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฤกฤกฤกฤกฤกฤ

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ขสขสกกกกกกขสขสกกกกกกขสขสกกกก ขสขส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (Ž฿ฃฐŽ฿กจ)กกกก (Ž฿ฃฐŽ฿กจ)กกกกกก(Ž฿ฃฐŽ฿กจ)กกกก(Ž฿ฃฐŽ฿กจ)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก กก กก |กก ขภกกกก |กก ขภกกกกกก|กก ขภกกกก |กก ขภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกส,,กกกกกหกกกกกส,,กกกกกหกกกกกส,,กกกกกหกกกกกส,,กกกกกห
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ขสขสกกกกกกขสขสกกกกกก ขสขสกกกก ขสขสกกกก ขสขสกกกกกกขสขส กกกกกกขสขสกกกก ขสขส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (Ž฿ฃฐŽ฿กจ)กกกก (Ž฿ฃฐŽ฿กจ)กกกกกก(Ž฿ฃฐŽ฿กจ)กกกก(Ž฿ฃฐŽ฿กจ)กกกก (Ž฿ฃฐŽ฿กจ)กกกก (Ž฿ฃฐŽ฿กจ)กกกกกก(Ž฿ฃฐŽ฿กจ)กกกก(Ž฿ฃฐŽ฿กจ)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|กก ขภกกกก |กก ขภกกกกกก|กก ขภกกกก |กก ขภกกกก|กก ขภกกกก |กก ขภกกกกกก|กก ขภกกกก |กก ขภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กส,,กกกกกหกกกกกส,,กกกกกหกกกกกส,,กกกกกหกกกกกส,,กกกกกหกกกส,,กกกกกหกกกกกส,,กกกกกหกกกกกส,,กกกกกหกกกกกส,,กกกกกห


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก จฃจคจฃiกก กก จฃจคจฃiกกกกกกจฃจคจฃi
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กรจฆ[][]L.ŽŽกรจฆ[][]L.ŽŽ.กรจฆ[][]L.ŽŽ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กรจฃจฉ.rกพจฅกรจฃจฉ.rกพจฅ กรจฃจฉ.rกพจฅ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก จฆจฅ..ัแกกกก จฆจฅ..ัแกก กก จฆจฅ..ัแ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽสŽฦŽฌŽฐŽกชกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ŽสŽสกกกก ฅฮ
กกกกกกกกกกŽสŽฦŽฌกชกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ŽสŽสกกกก ฅฮกกกกกกกก(Ž฿ฃฐŽ฿กจ)กฑกณครกกปฐ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ŽสŽสกกกก ฅฮกกกกกกกกกกกกกก(Ž฿ฃฐŽ฿กจ)กฑกณครกกปฐกก (/(/กกกกกณ)
กกกกกกกกกกกกกกกกกก (Ž฿ฃฐŽ฿กจ)กฑกณครกกปฐกกกกกก (/(/กกกกกณ)กกกกŽสŽสกกกก ฅฮ
กกกกกกกกกกกกกกกกกก (/(/กกกกกณ)กก ŽสŽสกกกก ฅฮกกกกกกกกกกกกกก(Ž฿ฃฐŽ฿กจ)กฑกณครกกปฐ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (Ž฿ฃฐŽ฿กจ)กฑกณครกกปฐกกกกกกกกกก(/(/กกกกกณ)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (/(/กกกกกณ)กกกกกกกก ŽสŽสกกกก ฅฮกกกกกกกกกกกก ŽสŽสกกกก ฅฮ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ŽสŽสกกกก ฅฮกกกกกกกกกกกกกกกก(Ž฿ฃฐŽ฿กจ)กฑกณครกกปฐกกกก(Ž฿ฃฐŽ฿กจ)กฑกณครกกปฐ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (Ž฿ฃฐŽ฿กจ)กฑกณครกกปฐกกกกกกกกกก(/(/กกกกกณ)กกกกกกกกกกกก(/(/กกกกกณ)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (/(/กกกกกณ)กกกกกกกก ŽสŽสกกกก ฅฮกกกกกกกกกก ŽสŽสกกกก ฅฮ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(Ž฿ฃฐŽ฿กจ)กฑกณครกกปฐ (Ž฿ฃฐŽ฿กจ)กฑกณครกกปฐ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽสŽสกกกก ฅฮกกกกกก(/(/กกกกกณ)กกกกกกกกกก(/(/กกกกกณ)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (Ž฿ฃฐŽ฿กจ)กฑกณครกกปฐกกกกกกกก ŽสŽสกกกก ฅฮกกกกกกกกŽสŽฦŽฌŽฐŽกช
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (/(/กกกกกณ)กกกกกกกกกกกก(Ž฿ฃฐŽ฿กจ)กฑกณครกกปฐ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(/(/กกกกกณ)

397 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:45:46 ID:M9ZSMbW2


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: กฟกฑกฑกฑกภ:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กฟกกกกกกกก กกกกกกกภ::::::::::::::::::::::..::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: กฟ กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภ:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |กกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก |:::::::::::::::...:::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กภกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกฟ:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,,.. กฅ-กพ' กกกกกกกก กกกกกกกกกกกภ::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: <"กกกก ,__,,_กกกก กก กก กก กก กก กก กภ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กกกณกดะจ:::::::|กกกกกกกก กก กก กก กก iกกกกกณ:::::::.:::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กณก๕กกiกก กกกกกกกกกกกก กก, -iiกขกณกข ):::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::|กกกกกกกก คุ. กกiกกกกกก i^Ž''":::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::|กกกกกก /:::::::กภ|กกกกกก |::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กก|กกกกกก/::::::::::::::|กกกกกก |::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::|กกกก /:::::::::::กก กฎ--- กญ:::::::::::...:::::::::::::::::::::::::::::

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก จฃจกจกจกจกจกจกจกจกจค
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก จขกกกกท๙คภกฤกฤกฤ: กก .จข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก จฆจกจกจกจกจกจกจกจกจฅ

398 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:46:04 ID:M9ZSMbW2


กกกกกกกกกกกกกกกกกก<ŽฐŽญŽค_
กกกกกกกกกกกกกกกกกก }ŽผกกกกกๆŽญŽคกกกกกกกกกกกก _, -=-กแ7Žอ
กกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกกกฃ๒-กฎ กไกฎ=Žคกกกก ฅค//////กฟ กดŽค
กกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกฅฮกญกกกกกฟกฑกฎกฎŽผกญ////////, Žงกก กณกภ
.กกกกกกกก กก /กกกกกก_}กกกกกฟกกกกกกกฟ/////// Žฟ (ฅฮกกi7Žค}กญกกกกฅดฅมŽฦŽลŽุŽฯŽฝ
กกกกกกกกกก /กกกกกกŽษกกกฟกกกกกกกก/////////! ขส_,_,'!,กดฅฝ
กกกกกกกกกก/กกกก_.r'กก/กกกกกกกกกก/////////_ กกด'-'-ŽผŽฒกณ,_ ,ฅฃŽฟ-Žญ
กกกกกกกก /กก r' กก /กกกกกกกกกก /////กฟกญ/////กภกผฃ๒ŽคกไŽญกฎฅคŽษ ฃ๊ กห
กกกกกกกก/กก jกกกก/กกกกกกกกกกกก!///////////////กภกด,กกกก กดฟอ/Žญกณ
กกกกกก /กก /กก //กกกกกกกก กฟ///////กก::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
กกกกกก/กก { กก/กกกกกกกกกฟ//////////กก:::::::::::::::::::::::::::....::::::::::::::::::::::::::::::.
กกกกกกiกกกก> /กกกกกกฅค////////////กก:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กกŽค
กกกกกกiกก /กก!กกกกกก///////////////:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กฎ=-ŽญŽค
กกกกกกlกก(กก !กก กกขห/////////////::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก7ŽอกฎŽ กฎ=-ŽญŽค
กกกกกก!กกกณ iกก กกกก!//////////////กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก//ฅุขกผŽค กฎ=-ŽญŽค
กกกกกก !กก j|กกกกกก |//////////////กกกกกกกกกกกกกกกกกก ปฆคตค์คฟคฏคสคคกฤกฤกกกกกก //////////กฎคฦกฎŽ กฎ=-ŽญŽค
กกกกกกกก! กส !กกกกกกกก!/////////////กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ////////////ฃทกผ-ŽญกฎŽ กฎ=-ŽญŽค
กกกกกกกก ! ! .|กกกกกกกก!/////////////:::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก//////////////////กณ_กฒกฎŽ กฎกณ,
กกกกกกกกกก!กณ',กก ',กก ขห///////////กก:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::///////////////////<กฎกผกฎกก{Žฟ
กกกกกกกกกก กณ ',กกกดกก ขห//>Žค/////-/////////////::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: /////////=-กพ''''กด/////กณกก r'/
กกกกกกกกกกกกกกกด.......กภ ขห/iกกกด//กกกก/////////////........................:....::::::::::::::::::::::::::กก//=-กพ'''กฎกกกกกกกกกกกกขห////lกก Žกญ
กกกกกกกกกกกกกกกก กภกกกก ขหŽคกกกกกญกกกก <////////////กก:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กก/กญกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ขห///!
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขห7กกกกกกกก กกกด///////////////////////ขห///=-กพ'กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขห/ฅฝ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก Žฟกกกกกกกกกกกกกกกก กด-' กฎกผŽ กด-' กฎกผŽ กด-' กฎกผŽ กกขหกญกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ//
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก !กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก}กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ////{
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กด///Žส
.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกห//ฃ๊
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก //iกกŽฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ,,ฅฃ=ŽญŽคกฒกฒ ///Žษ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟ77/////////ะจกฑ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก //////=กแกพกญกฑ

399 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:46:20 ID:M9ZSMbW2


::::||กก .||:: ::::.|::::.iกก|:: :::|::: ::: |::::กกi::::กก|::::|llกก .|กก.::::illกก|:::::::::::|:::::::: |::: ::l::::::::lll:::: กำ::: ::::::กณกก|::::``---== |
::กกกก|::::::::::::|กกกภ::::| |กกกสกก` .L::::กก:::::|:l||กก: |::::|::::::::::lli:::|:กำกก|||::::กก|ll:::|::: ::lกกกกlllกก กำ::: ::::::กณกก|::::``---
|:::::::::::|กก:::: |::: ::lกก::::lllกก กำ::: ::::::กณกก|::::``---== |::::||กก .||:: ::::.|::::.iกก|:: :::|::: ::: |::::กกi::::กก|::::|llกก .|กก.::::illกก|
;;;;; ;;;;;l;; ;;;;; ;;;i;;;i;;;l;;;;;;;l;; ;;;;i l;;;;;l i;;; ;;|;; ;;;; ;;;;;li;;;; ;;;l;;;;;;;กำ;i;;;;; ;;;i;;;;;;;;l;;; ;;;;;;;;;; ;;;; ;;;i;;;;;;;;; ;;;;; ;;l;;;;;;;;;;; ;|;;;;;; ;;;
;;;;;;;;;lli;;;;|;;กำ;;;;;|||;;;;;;;;;;;ll;;;|;;; ;;l;;;;;กกlllกก;;กำ;;; ;;;;;กณ;;;;;|::::::;;;;;; |::::::::::::|;;;;;กภ::::| |;;;;;กส;;;;` .L;;;;กก;;;;;;;;;;|;l||กก; |;;;;|;
;;;;;l;;; ;;;;;;;;;; ;;;; ;;;i;;;;;;;;; ;;;;; ;;l;;;;;;;;;;; ;|;;;;;; ;;;;;;;กกlllกก;;กำ;;; ;;;;;กณ;;;;;|::::::;;;;;; |:;;; ;;;i;;;i;;;l;;;;;;;l;; ;;;;i l;;;;;; ;;;;; ;;l;;;; ;|;;;;i;
;;:::i,,;;::::i;; กกl::กกฃู::กก กก::l;;:::i,,;;::::i;; กกl::กกฃู::กก กก::l;;:::i,,;;::::i;; กกl::กกฃู::กก กก::l;;:::i,,;;::::i;; กกl::กกฃู::กก กก::l;;::กกl;::
;;::i..:::;;ฟอ,, ,,ฃ้::กกŽฤŽค,,กก,,;;:i;;::i..:::;;ฟอ,, ,,ฃ้::กกŽฤŽค,,กก,,;;:i;;::i..:::;;ฟอ,, ,,ฃ้::กกŽฤŽค,,กก,,;;:i;;::i..:::;;ฟอ,, ,,ฃ้::กกŽฤŽค,,กก,,;;:iกกกกŽุ;;:::
::::i;; l::กกกก`ฃู::กก กก::l;;:::/,,;;::::i;; กก::l::กกฃู::กก กก::l;;:::i,,;;::::i;; กกl::กกฃู::กก กก::l;;:::i,,;;::::i;; กกl::กกฃู::กก กก::l;;:::i,,;;Žษ;::
:::;;ฟอ,, ,,กก:: ŽฤŽค,,กก,,;;:i;;::i..:::;;ฟอ;;,, ,,ฃ้::กกŽฤŽค,,กก,,;;:i;;::i..:::;;ฟอ,, ,,ฃ้::กกŽฤŽค,,กก,Žก;;:i;;::i..:::;;ฟอ,, ,,ฃ้::กกŽฤŽค,,กก,,;;:i;;::i..กกŽฤŽค:::
Ž`--"Ž฿~~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::~~~Ž฿~~~~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~`กผ:
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กฒกฒกฒ_:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กฟกกกกกกกกกกกภ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกภ:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภ:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::|กกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกก|::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภ กกกก กก กกกกกกกกกก กก กฟ

400 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:46:39 ID:M9ZSMbW2

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟขปฐ ขกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกส ก๛กหปฐกสก๛กหกภกกกกกกนิคญป฿คค๊กฤกฤกฤ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟ::::::ขกส__ฟอ__กหข:::::กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |กกกกกกกกกก|rจจ-|กกกก กกกก|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภ กกกก กก `กผ'กญ กก กก กฟ

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟขปฐ ขกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกส ก๛กหปฐกสก๛กหกภกกกกกกกฤกฤกฤกฤกฤกฤ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟ::::::ขกส__ฟอ__กหข:::::กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |กกกกกกกกกก|rจจ-|กกกก กกกก|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภ กกกก กก `กผ'กญ กก กก กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟฅฮ กก กณŽค_กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกส ก๛กห}liil{กสก๛กหกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกกกกก กส__ฟอ__กหกกกกกกกภกกคฆค๏คกคกคกคกคกคกคกคกคกคกคกคกคกคกคกกช
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |กกกกกกกณกก|!!il|!|!l|กก/กกกกกก|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภกกกกกกกก|ŽชŽชŽชŽช| กก กก กฟ

401 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:47:00 ID:M9ZSMbW2


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟฅฮ กก กณŽค_กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกส ก๛กห}liil{กสก๛กห
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกกกกก กส__ฟอ__กหกกกกกกกภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกคฏค๋คสคฏค๋คสคฏค๋คสคฏค๋คสคฏค๋คสคฏค๋คสคฏค๋คสคฏค๋คสคฏค๋คสคฏค๋คส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |กกกกกกกณกก|!!il|!|!l|กก/กกกกกก|กกกกกกกกnnnŽค
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภกกกกกกกก|ŽชŽชŽชŽช| กก กก กฟกกกกกก กกi i.i.ii กกกกกกคฏค๋คสคฏค๋คสคฏคขคคคขคชคขคีคกคชคธค็คขคขฅ๔คก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/ขกณกก กกกผกพ กก กกŽจŽค-จก,กพจกกพ/ กณ-Žค
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก /กกกกŽคกกกกกกกกกกŽคกกกกกกกกกฒ__; กฒŽคr ŽฒŽฬ'
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/กกกก/กกกกกกกกกก Žกกกกกกlกญกก/ กก กณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกก /กกกก/l กกกกกกกกกกกกกก กก Žค /กก กก กกกณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกก/กกกก/ กณกกกก,กฒกฒ__กก กก กฎกกกก,กณกกกกกณ
กกกกกกกกกกกกกก-จกกณกกŽฒ_กกกณ /กกกกกกกกกฑกฑกฑกฑ`กณ ฃู กก กตกพ-Žค
กกกกกกกกกกกก( _i _iกฒŽฤŽค__)กก กณŽคกฒกฒ_ขกฒกฒกฒกฒŽษ กึกฒกฒกฒŽษกกกกกกกกกก ขสขสกกกกกกขสขสกกกกกกขสขสกกกก ขสขส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(Ž฿ฃฐŽ฿กจ)กกกก (Ž฿ฃฐŽ฿กจ)กกกกกก(Ž฿ฃฐŽ฿กจ)กกกก(Ž฿ฃฐŽ฿กจ)กกกกกกกฤกฤกฤกฤ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|กก ขภกกกก |กก ขภกกกกกก|กก ขภกกกก |กก ขภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กส,,กกกกกหกกกกกส,,กกกกกหกกกกกส,,กกกกกหกกกกกส,,กกกกกห
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขสขสกกกกกกขสขสกกกกกก ขสขสกกกก ขสขสกกกก ขสขสกกกกกกขสขส กกกกกกขสขสกกกก ขสขส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(Ž฿ฃฐŽ฿กจ)กกกก (Ž฿ฃฐŽ฿กจ)กกกกกก(Ž฿ฃฐŽ฿กจ)กกกก(Ž฿ฃฐŽ฿กจ)กกกก(Ž฿ฃฐŽ฿กจ)กกกก (Ž฿ฃฐŽ฿กจ)กกกกกก(Ž฿ฃฐŽ฿กจ)กกกก(Ž฿ฃฐŽ฿กจ)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|กก ขภกกกก |กก ขภกกกกกก|กก ขภกกกก |กก ขภกกกก|กก ขภกกกก |กก ขภกกกกกก|กก ขภกกกก |กก ขภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กส,,กกกกกหกกกกกส,,กกกกกหกกกกกส,,กกกกกหกกกกกส,,กกกกกหกกกส,,กกกกกหกกกกกส,,กกกกกหกกกกกส,,กกกกกห กกกส,,กกกกกห

402 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:47:16 ID:M9ZSMbW2


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกก:::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกก ,'กกกกกกกก::::::::::::::::::::::::::: .:::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกก(:'กกกกกกกกกกกกกก::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกก ',กกกก)กหกกกกกกกกกกกกกกกกกก::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกก}กก /(กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก::::: .::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกก,'กกŽษคท': :กณกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกส(,Žฒ: :กกกก:: :Vกหกกกกกกกกกกกกกกกก::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกกŽคกต: :กกกกกก: :(Žษ}กกกกกกกกกกกกกกกก :::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กณ: :: :iกก : :: :/กกกกกกกกกกกกกกกก :::::.::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกกกต;:; !:;ะบ;ฅฮกกกกกกกกกกกกกกกกกก :::::. :::::::::::::::::::::::
:::คขกชกกคไครคัค๊ต๏คคทคฟค๏กช . . . |กฑกฑ|กกกกกกกกกกกกกกกก:::::::::::::::..:::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: กก กก กก กก กก |:::::::::::|กกกกกกกกกกกก::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: กก กก กก |:::::::::::|กกกกกกกกกก:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กกกกกกกกกก|:::::::::::|กกกกกกกกกก:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กก|:::::::::::|กก::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::..:::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กก|:::::::::::|กก:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กก|:::::::::::|กก::::ค฿คฃกขคซคสค๊คฮฟ๔คสคฮควคน:::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กก|:::::::::::|กก:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

403 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:47:31 ID:M9ZSMbW2กกกกกก/กก กฟ /กกกก !กก.::!กก.:!กก .::กกกกกกกก .กก::.กก:!:กก|กกกกกกกณŽส
กกกกกก!กกกท /กกกกกก:|กก:::|กก::|กก:::::.กกกกกก.:::กก/:: Žจ:::กก!กกกก กก ! 1
กกกกกก! Žฒกก |กกกก:.กก:l ::::Žส ::Žส :::Žฒ:::.กก..::/::,Žฒ:::/ l:::: j::กกกกกก กณ|
กกกกกก!Žสกก:::lกกกก:::l..::ŽฤŽฐฅศNŽค_',::||::::::..:กท//ฅฮพฏ|::;Žฒ::กก.::กก:กข{j
กกกกกกกณกณกกกณกก:::กณ:| fŽฤผจคฆฟดŽะกต::กท/rfฦใผจฅศŽะ!:..:::|:: .::Žส.|
กกกกกกกกกกกณ::{ฦ :::::กณŽคืตกฒฅฝกก ขห'กญกกืตŽฐ '.Žษ Žฒ::::::;!::::กากกlกกกกกกกกคณค๓คสคหคคค๋คสค๓คฦกขปืครคฟฤฬค๊ควคนค๏กช
กกกกกกกกกกกก กณฅฃŽŽฐฅศ-iกตกฎกฏกฏกญกกกกกก,กกกก กฎกฏกฏกฏกฟฅฃ กญŽฒ/:: | Žษ
กกกกกกกกกกกก /กก!::::::กฎืตกกกกกกกกฅศ----Žอกก Žฐ' กญ /กญ::Žษ'::ŽฤŽค.|
กกกกกกกกกกกกกกกกกณ::กฟŽฺ'ฃฑะฆŽค _{กณกก __ฅฮฅฃ _กกฅคŽฒ:Žฤ::::::/กกŽษ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกฎกกกกกกขหŽษกณ_| Žฺ,กญ-กพ'กญศฌกณŽษ ฅ๊ ฅ์'
กกกกกกกกกกกกกกกกกก, กฝ Žค-คู.กก j//กกŽฒฟัj___ ŽฤŽค
กกกกกกกกกกกกกกกก/กกกกกก.กณกก.ฃ์กก{กก กฟ .rกพฅฉ'กญกต} ะฆกข
กกกกกกกกกกกกกกกกlกกกกกกกกกกlกกขห.กณกกกก ขหกกกกกก.|กกกก '
กกกกกกกกกกกกกกกกlกกกกกกกกกก|lกกกกกก กณกกกก|กกกกกกj |กกกกกร


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก _ _กฒกฒ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ฅฃ' กฏ::::::::::::::::::::::กฏ `..,.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ::/::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกก/:::::/:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กณ
กกกกกกกกกกกกกกกก ':::::: '::::::::':::::|:::::::|| ::|:::|::::::| :::|:::::::::'.
กกกกกกกกกกกกกกกก |::::: |::::::::|:::::|:::::::|l::::|:::|::::::| :::|::::::::::|กกกกกกกกกกกกกกกกฑณคฤคคคมคใคคคฑคสคคคฮควคน
กกกกกกกกกกกกกกกก |::::::||:::::::||::::|:::::::|l::::|:::|::::::| :::| :::::|::|
กกกกกกกกกกกกกกกก |::::::||:::::::|j::_|กณ:;::กณLกตกต-L::j::__:Žษ |
กกกกกกกกกกกกกกกกกกร๚::Tกฑกฒ _กกกฑกก,. .ฦ๓..Žค |:::Žฺ' : |
กกกกกกกกกกกกกกกกกก |::ŽสlŽฒกญ{rtŽส กก กก กก|t.Žฏl Žุi:::::::|::::|กกกกกกกกกกกกกก,ฅค
กกกกกกกกกกกกกกกกกก |:::|:Žส::::กฎ กญกก กคกกกก กฎ ::: ,Žส::::::|::::|กกกกกกกกกกกกŽฤ::::คท
กกกกกกกกกกกกกกกกกก |:::|::: กตกกกกกกกกกกกกกกกก .Žฒ:::::::::|::::|กกกกกกกกกกกกกด_ฅ๓
กกกกกกกกกกกกกกกกกก |:::|:::::|:::กไ .._กก` กก_ ฅฃ!::|::::::::::|::::|กกกกกกกกกกกก---
กกกกกกกกกกกกกกกกกก |:::|:::::|::i::::rกผvฦ๓zกพ ฅห}|::::::::::|::::|กกกกกกกกกกกก|กก |
กกกกกกกกกกกกกกกกกก |:::|:::::V กึ|: :_:.Žฬ-<:_:Žฐ:/l|::::::::ขส::|กกกกกกกกกกกก|กก |
กกกกกกกกกกกกกกกกกก |::ขส ::| |;;|V:_/| | :`:YกกŽฒ::::::::|กณl:!กกกกกกกกกกกก|กก |
กกกกกกกกกกกกกกกกกก |:|กก| ::| |;;| กฎกญ | |จกจฅ l;|::::::::| /Yกณกกกกกกกกกก| กก|

404 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/18(ท๎) 22:48:02 ID:kmd/j7SA
ปฆคทคฦคทคคจกฤกฤปฆคฝคฆคศคนค๋ฟอดึค๒ปฆคทคฦคทคคจกฤกฤ

405 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:48:12 ID:M9ZSMbW2กกกกกก/: : :/: : : : l: : : :/ l: : Žจ: : : : : : : : : i: : l : ขส: : : :l: : : : : : !: !
กกกก./: : ;Žฒ: : : : : l: :._;'กกl: :,' l: : : : : : : : : l: /!: /กก'; : : l: : : : : : l: l
กกกกi: : / l : : : : : '; : iกฎ`.ฅศlŽค '; : : : : : : :/l://ข_-ฝฝกพ/: : : : : : :V
กกกกl :/ /:! : l: : : : ŽฤŽจz'คำ`ฅ฿กด=ŽคŽค : Žค/กโŽซคำ::::Žส`Žฤ/l: : : : : '; : lกณ
กกกกl/ .,': :'; :.ŽฤŽค: : :.lกด. { {:::::ฅศ}` กดŽค /กกกก { {::::Žุ`} Žฺ/: : : :i: :Žส: :! lกกกกกกฑณคสค๓คฦคฤคคคฦคคคคปค๓ค๏กช
กกกกกก .l l: :' ;Žอ:กภ: Žอกกืตฦ๓ฅฮกก กก`' กก กกืตฦ๓ฅฮ ./: : : :,Žจ /: Žฺ N
กกกกกกกกlll : : :ŽคกณกดŽคŽฐ`กกกกกกกกกกกกกก,กกกกกกกกกกกก, Žจ: : ,กฟ:/Žฒ : : /กกกกกกกกคณคฆคสค๓คซอฝดถลชคสคโคฮค๒ดถคธคฟค๓ควคนค๏กช
กก กก กก !กณ; ;/l`กดฦ๓กณ__.กกกก กก,Žจกผกฝ 'กณกกกกกกŽฐฅมกญ:ขส: ฅฯ: /
กกกกกกกกกกกก`,i กฑกฎ/`กณ. ) Žคกกกก{{' กฑกฑ`}} กก , ฅค/ Žฺ' /'V`กณก์
กกกกกกกก กก /.lกกกก/กกกก/`กณŽงŽค`Žฐกซกแกแ "Žจ ฅุกก ! กก /กกกกกก ',
กก กก กก กก lกก!กกกกกก ./กก , '-Žค กำŽฐ Žค ,-.กฟ!กกกกกภ!กก./กกกกกกกก i
กกกกกกกกกกกกl. 'Žคกกกกกกกกกก'กกกกŽษŽค กภ. กฟกกŽษกก กก กก l/กกกกกกกก /
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,กก'" กฑกฑ กฎะฆŽค
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.กกกก/กกกกกกกกกกกกกกกกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฃ์ คฏ / / _|กก |_กก!กณ คฏ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|กกคฏ_/กฒjกฒjกฒ|กฒกำกญ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก| | .จขกฝกกกกกฝ {จขกก|กกกกคฯคคคฯคคกขคษครคมควคโฮษคคคฮควคนกฤกฤ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก| | ! ฅศกก _ -กก ฅฮl | กก|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก| | ! |/fV||VŽขกก}}_กไ |
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก /Žฒฟอ|Žอl__||__าฬฃ์ |_|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฑ {ฅฮ/กฑกฑกดกฑ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/กฒl__|__j_กำ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|__| |__|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกlกก| |กก!
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก`''กก`''
..กฟ:.:.:.:.:.กฟ:.:.:.,:.:.:.: : : : : : : : : :Žค: : : : : : : :กภ
':.:.:.:.:.:กฟ:.:.:.:.:.:i:.:.:. .:l:. : : : : : : : กณ: : : : : : : : :กภ
:.:.:.:.:/:.:.:.:.:.:.:.:.l:.:.:.:.:l:.:. : : : : : :i: : l: : : : : :i: : : : :กณ
:.:.:./:.:.:.:.:.:l:.:.:.:l:.:.:.:/l:.:. : :. : : : l: : ŽฤŽค: : : : l: : : Žค : กณ
:.:./:.:.:.:.:.:.:l:.:..ฅฯ:.:.lกกŽค.:.lกณ:. : : Žฤ.__L.กณ__: :,: : : : กณ : ',
:.:i:.:.:.:.:.:.:.:.i:.:Tกฏกถ=กแ=Žท กณ: :Žจ'''l-ฅศ Žค'. : ,': : : : : :iกณ :l
:.l:.:.:.:.:.:.:.:.:Žอ:lกฟŽจŽคl:C` กณกกi:/ ŽฒVCกณกณ/: : : : : : :i กณlกกกกกกกกค่คฏคสคคควคนค๏กช
:.l:.:.:.:.:.:.:.:.:.ŽอŽฤกา {::,Žค:::Žุกกกกกก'กก l:,,:::::}กก' l : : : : : : :lกก '
:.:l:.:.:.:Žค:.:.:.:.:.:.กภ `=='กกกกกกกกŽคกกกณ='กก .Žษ : ฅฮ:. : : :l
,:.:l:.:/:กณ:.:.:.:ฅศŽค:.กภกกกกกก , == Žคกกกกกกกฟ,, '': Žส: : /
l:.:.V:.:.:.กณ:.:.:.iกก`กผ`กกกก/กกกกกณlกกกกŽฐฅมกกŽจกก l:./
l:.:.:.:.:.:.:.:.:.กภ:Žอ,-ŽคกกกกกกกณŽฐ -, 'กก ,กก':.:.:. : lกก l/
',:.:.ฅฯ:.:.:lกณ:.:.`ฅฯ:.l` - ... _กฑ ,กก':.:.:.:./กณ /
..Vกก กณ:.lกกกณ/กกกณlกกกกกกกก/กญกณฅฮกณ/
กกกกกกกกกกกกกก/กฏกฏคฏกกกกกก,-Žค_ ` - Žค
กกกกกกกกกก, -'กกกกกก `กณฅคกกกกกณกกกก กณŽค

406 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:48:31 ID:M9ZSMbW2


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฒกฒ__
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกงกฟกกกกกกกกกภกง
กกกกกกกกกกกกกก กงกฟ _ฅฮกกiiiii กภ. กภ
กกกกกกกกกกกก กฟ กกกสก๛กห กกกสก๛กห กกกภ
กกกกกกกกกก กง |กกกกกกกกกส__ฟอ__กหกกกกกก |กงกกกกกกคขกฤกฤคฆคกกฤ
กกกกกกกกกกกกกกกภกกกกกกกฎ ขกญกกกกกกกฟ
กกกกกกกกกกกกกก / ขกก/ขYขกณ กณ
กกกกกกกกกกกก กง|กกกกกภ|กกกก.iกกกกŽฒกก|
กกกกกกกกกกกกกก|กภกกกฟ กก ฟอ กก.กภ!
กกกกกกกกกกกกกก|กก กภ___กฟกก กภ__/กง
กกกกกกกกกก กก |กกกกกกกกกกกกกกกก/
กกกกกกกกกก กก |กกกกกกกก กก กก /
กก กก/กก/กกกฟ กก กก กก/กกกก กกกกกก /.:::กกกก กก กกกกกก :::::::::::::::::::: กภ::::::กภ:
.กก /กก/กก.' กก:::/กกกก /กกกก/กกกกกก ' :::กกกกกกกกกกกกกกกก:::::::::::กณ.กภ:::: กภ::::::กภ
กก/กก/กก/ กก :/กกกก::/กกกก.'กกกกกก::::!:::กกกกกกกก !กกกกกกกก ' . :::::: กภกภ::::::กภ::::::กต
กก Vกก / กก::/กก :::vกกกก:::ก์ กก :::: !::กกกกกกกก |!: กกกก กกกก! ::::::::::ะฆ:::กภ::::::กภ
กก/กก /กก.::vกกกก:::/กกกก:::l กกกก :::::::|:: กกกกกกกกŽส::. กก กกกก ! :::::::::::::::l::::::::กภ::::::>
กก กไi!กก::/ กก ::::lกกกก::::::|กกกก ::::::::Žสกกกกกกกก | |::กกกกกกกก l :::::::::::::: |:::::::::::::กต
กกกกกก กไl_ กก :: :| กกกก:::,|..กฅ === ziกกกกกกกก |ฅฃ==== กพ-Žส :::::::::::: |:::: ฅคกกกกกกกกกกท๖ฒคทคฦค๋ฒหคสค๓คฦคสคคคฮควคน
กกกกกกกกกกกกกผกพi |กกกก ::::|กกกก:::::::::| | กก กกกก | |:: กก กกกก | | :::::::::ฅฮŽฺ' :: !
กกกกกกกกกกกกกก |lกก` กผฅศ lกฑกฑกฑกกกฑกฑกฑ จฆ กพ จกกพจฅŽฺฅค:i:::::::::::::::|:กกกกกกกกกกคตครคตคศลคตคสคคคศฦจคฒค้ค์คมคใคคคคนค่กฉ
กกกกกกกกกกกกกก |lกก:::|:::ฅฯ|กถขแขแขแกตกกกกกกกก กก ฅ฿ขแขแขแฅค::| :::::::::::::|:
กกกกกกกกกกกกกก |lกก:::|! :::::lกกกกกกกกกก กกกฒ กก __กกกกกกกกกกกกกกกก|:Žส ::::::::::::l:
กกกกกกกกกกกกกก |lกก:::|! :::::ฟอ. กก กกrกก_ กกกวกฒ กก__)กกกก กกกก ,. |กก|:::::::::::::|:
กกกกกกกกกกกกกก |กก::::|!:::::::::::::กกกไ กพกกกข_ :.:.:.:.:กณกก|กกกกกกฅฃ..i::::|กก|:::::::::::::l:
กกกกกกกกกกกกกก |กก::::|:::::::::::::: / กก-กฝ- Žั _ :. . - !กกกญกก |:::i::::|กก|:::::::::::::l:
กกกกกกกกกกกกกก |กก::::|:::::::::::::: กำกก ' ขกก Žคฅฮ: : : :..:| กก กก กภ:: |กกl :::::::::: |:
กกกกกกกกกกกกกก |กก::::|::::::::::::: iกกกกฅฃ:.ข_ กญ:zŽงrt : :|กกกกกกกกกกY|กก|:::::::::::::|:

407 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:48:49 ID:M9ZSMbW2..กฟ:.:.:.:.:.กฟ:.:.:.,:.:.:.: : : : : : : : : :Žค: : : : : : : :กภ
':.:.:.:.:.:กฟ:.:.:.:.:.:i:.:.:. .:l:. : : : : : : : กณ: : : : : : : : :กภ
:.:.:.:.:/:.:.:.:.:.:.:.:.l:.:.:.:.:l:.:. : : : : : :i: : l: : : : : :i: : : : :กณ
:.:.:./:.:.:.:.:.:l:.:.:.:l:.:.:.:/l:.:. : :. : : : l: : ŽฤŽค: : : : l: : : Žค : กณ
:.:./:.:.:.:.:.:.:l:.:..ฅฯ:.:.lกกŽค.:.lกณ:. : : Žฤ.__L.กณ__: :,: : : : กณ : ',
:.:i:.:.:.:.:.:.:.:.i:.:Tกฏกถ=กแ=Žท กณ: :Žจ'''l-ฅศ Žค'. : ,': : : : : :iกณ :lกกกกกกกกกกคโคฆคบคคคึค๓ตกท๙คฌฐญคคควคนค๏คอกช
:.l:.:.:.:.:.:.:.:.:Žอ:lกฟŽจŽคl:C` กณกกi:/ ŽฒVCกณกณ/: : : : : : :i กณl
:.l:.:.:.:.:.:.:.:.:.ŽอŽฤกา {::,Žค:::Žุกกกกกก'กก l:,,:::::}กก' l : : : : : : :lกก 'กกกกกกกกกกอฒึคฮด้คหษฯฦอครคฦฝ๑คคคฟคฮค๒คคภบฌคหปครคฦคคนคฮกฉ
:.:l:.:.:.:Žค:.:.:.:.:.:.กภ `=='กกกกกกกกŽคกกกณ='กก .Žษ : ฅฮ:. : : :l
,:.:l:.:/:กณ:.:.:.:ฅศŽค:.กภกกกกกก , == Žคกกกกกกกฟ,, '': Žส: : /
l:.:.V:.:.:.กณ:.:.:.iกก`กผ`กกกก/กกกกกณlกกกกŽฐฅมกกŽจกก l:./
l:.:.:.:.:.:.:.:.:.กภ:Žอ,-ŽคกกกกกกกณŽฐ -, 'กก ,กก':.:.:. : lกก l/
',:.:.ฅฯ:.:.:lกณ:.:.`ฅฯ:.l` - ... _กฑ ,กก':.:.:.:./กณ /
..Vกก กณ:.lกกกณ/กกกณlกกกกกกกก/กญกณฅฮกณ/
กกกกกกกกกกกกกก/กฏกฏคฏกกกกกก,-Žค_ ` - Žค
กกกกกกกกกก, -'กกกกกก `กณฅคกกกกกณกกกก กณŽค


กกกกกภกก กฟ.:./กกกก.:.:.:/กก.:.:.Žสกพ- กื iกก!.:.:iกกกก|.,'',.:.:กกกกกก|',.:.:กกกก ฃ์กกกณ.:.กกกณ.:.:กกกกกไ
กกกกกกกกคฏ.:.:.:/กก .:.:.:.:/กก.:.:./ i=กแ!กฎiกข.:.:,'กกกกi,'กกl.:.:.กกกก ฃ์ ',.:.:.กฒ ฃ์.:.:. กณกขกก',.: กฟ
กกกกกกกกกกกฎกตกพ- -กขiกพ -กกกืกิกญกกกก,กขL _;!กก, 'กก ,;ฃ์.:.=กแกื.กก',กข-กพกญ.: .:กก }.:กกกืกณกณ
กกกกกกกก กฟ,กกกก .: .: .: .: .:/ iŽกก กก Ž฿'กกัา , 'กกกกกกŽกญ'กก กญกฃ,.กยกณ.: .: i.:กก_กืกญ.: .:.l กร
กกกกกกกฟกฟกก/กก :. .: .: .:Žสกก กขกฒ , ' กญกฎ กขกก,กกกกกก',กกกกกญกกฃ์ฃ์กก}กฎ.: .: .:|.: .; .: .:l กณ;
กกกก/, 'กญ/กก/กก .: .: .: ./, iกกกก กฑfกกกก กก iกผ กพ - กขกณกขกฒฃ์ฃ์ฅฮ.ฃ์.: .: .:. .|.: .:',.: .l
กก /กก /กก/กก .: .: .:.::.;'กย',กกกกกก iกกกก.:::.กกฃ์กฑ กฏกฎŽกณกขกกกก l lกก.|.: .: .: .:.| ;',.:',.:.l
กกกก//กก,;'กก .: .: .: .:./ .||',;.,กก กก {กก.: .: .:กก}กผ กพ กขกก}}กกกก l lกก ฃ์.: .: .: .: |.: .: .:lกกกกกกกกล๖คฟค๊มฐควคทค็คฆคฌกช
กก, '/กก,;:'กก .: .: .: .:./.:.:{i กด. กก/.i .: .: .: .:,,'กกกกกก กณ ,;}.กกกก l lกกัา.: .: .: .:|.: .: .l
/ /กก.:.:,'กก.: .: .:, .:/กฟŽกดกดกณ ',กญ! .: .: .::/กกกกกกกก Žษ Žฟกกกกกก| |/_กณ.: .: .: .:.|.: .:l
//กก .:.lกก.: .: ./.:./ กญกกกก/กญกกกฎ. .', .: .: /_ กฒ _ ,, 'ฅฮ กก_กกกก_l lกกกกi.: .: .: .: :|.:.lกผกกกข
.:กก, .: .lกก.: :.:/.: ,;'กกกกกฟกกกขกกกกกภกกกสฦ๓กผ กพ '- กพ กญกกกกกก | lกกกกi.: .: .: .: .:|.lกกกกกกกฎŽ
/ /.: .lกก.: .:/.:/.:{ กก ฃๆกก กก กณกกกกกก}กกกกกฑกกกฎ'ะฆกข กก กก กก i ฃ์กกกกฃ์.: .: .: .: .:|
กกi .: .lกก.:.:/.:/.:.:.',กก/กก กข กก กณกก/กก,กก' กพ. _ _ ..ฅฮกกกกกกกกกก ฃ์ lกกกกฃ์.: .: .: .: ..:|
กกl.: .:lกก.:/.:/.:i.: .:กว,กณกขกกกณกกกก!/_-กญกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก_ , l lกกกกฃ์.: .: .: .: .:.ฃ์
กกฃ์.:.:.| .:,'.:/.: .: .: .กณ l กณกข .กณ, ' ll ||กภกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกญ ฃ์ ฃ์กก |.: .: .: .: .: .l _
กกฃ์.: .l .: ./.: .: .: .: .:',กฎกผกกฏ กฟ.||.ll.กก กภกกกกกกกกกกกกกฟ กก กก ฃ์ ฃ์กก|.: .: .: .: .: .:|กกกฎ

408 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:49:15 ID:M9ZSMbW2


.:l:.:/:กณ:.:.:.:ฅศŽค:.กภกกกกกก , == Žคกกกกกกกฟ,, '': Žส: : /กกขส ขสกกกกกกกกกกกกกกกกกก/ lกกlกก กณกข กภกะ กก Žษ/ l | กกฃ์ กก|กกlกก |กก |กก|กก|
.:.V:.:.:.กณ:.:.:.iกก`กผ`กกกก/กกกกกณlกกกกŽฐฅมกกŽจกก l:./กกกก(กจŽ฿ 0Ž฿)กกกกกกกกกกกกกกกกกก'กก !กกiกกกก lกภกก`ปฐ'กญกก,l lกก lกกกก|กกlกก |กก |กก|กก|
.:.:.:.:.:.:.:.:.กภ:Žอ,-ŽคกกกกกกกณŽฐ -, 'กก ,กก':.:.:. : lกก l/กกกกŽษกกกก|กกกกกกกกกกกกกก กฟกก /กก lกก กกlกก lกไŽค__. ฅฃ | lกก ! กก|__,-กพ"กฑกฎกณกก|
:.:.ฅฯ:.:.:lกณ:.:.`ฅฯ:.l` - ... _กฑ ,กก':.:.:.:./กณ /กกกกกกกมO,,UUคฤกกกกกกกกกกกฟ กฟ/กกกกŽษกกกก/กก/กกกกกกกก| |/กก |กก/กพ กกกกกกกกกก กฎi |
Vกก กณ:.lกกกณ/กกกณlกกกกกกกก/กญกณฅฮกณ/กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/กก /กฟกกกก/กกกก/กก/,กต-กพกพ '"/กกกก//กกกกฃ๙กกกกกกกกกก/กก|
กกกกกกกกกกกก/กฏกฏคฏกกกกกก,-Žค_ ` - Žคกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|กกกกกกกกกก/กกกก/กกกกฃ๙ iกก//กก Žฟกก//|กกกก::/กกกกกกกกกกŽฒกก |
กกกกกกกก, -'กกกกกก `กณฅคกกกกกณกกกก กณŽคกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก lกกกกกกกก/กกกก/กกกก /กกi//กกกกiกกกกi i |กก.:::/กกกกกกกกกก/lกกกก|

กกกกกกคขค์คฯปไคฮฒฤฐฆคคพ้รฬควคนค๏กชกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกคษคณคฌฒฤฐฆคคคฮควคนคซกชคชคซคฒควยผรๆคฮพะคคผิคสคฮควคนกช


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขสขส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (กกŽ฿กŽ฿)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขพกกกกขฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กม|กกกก|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽฝŽฏ กกคท`ฃส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกวญคฮนถทโ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขส ขส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽสŽฦŽฌŽฐกช( Ž฿ฃฯŽ฿)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/ กกคฤกญ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กม/กก คฤ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(กฟกญ

409 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:49:34 ID:M9ZSMbW2
จฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌ
วญคฮนถทโกกกกกกกกกก กก กก กก กก กทกกกกกก |กกกก ilกก กก กกกณกก กณกกiŽฤ,กกกกกก กด:ฅศŽค
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก |กก กก กก |กกกก |กกกกกกŽคกก ขหกก|กกi Žส. กก กก i}|ศฌ
กกกกกก กก กก กก กก กก กก กก กก กก /|กกกกกกi| iŽฤŽค .ศฌ กก กก กณกก|กก ŽฤŽค.|กก|กกกกกกกก|กก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก / i|กกกกกกiŽฤŽคกๆฃ๘.กกขหกกกก ขหl ,.ฅค_ฟอi| กก กก |i|กกกกฅฯกกฅญฅร
กฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒ,Žค |กกi|กกกก ศฌ .,ธ๐ฟดŽค{กภกกกกi|Žุะธ:::ฟด iŽุกกกกกกŽุ | i/iกกขส,กฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒ
กฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑขห| ศฌกก./ .ขสะฉ::::ฅฤกกกกกดกก|กกะฉ:::ฅฤ i|กก กก /กกl/|Žษ|i`'`กฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑ
กกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กำ: ขส{กภ|กกกภกฑกก กก กก กดกกกก กฑ .ศฌ iกฟ/กก// /
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก / : : กด|กภ|กภ{กด. กก กก 'กกกกกกกกกกกกกก/กฟฅค .กฟ/ /กภ
กกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก /: : : :. :.ขห กด.Žคกกกกกกกก_ . _กกกกกกกกกกกก/ /.Žุกใ:::::กไฅห :>Žค
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฃ๒กพ::' : : : : : : :.ขห:::: กไ.กขกก กก กกกฎกกกก,. กใกก.กฟ::กฟกไ: : : : กณกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกก กก กก /: : : : : : : : : : : :กภ/::กภ กไกก_กกกกฅค/กก กก /::กฟกฟ: : : : : : : : กภศฌ
จฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌ


จฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌ
วญคฮนถทโ
บปลิปาคฯลแค๒ม๕ศ๗คทคฟกฃ
กกกกกกกกกกกกกก_กฒ,,,,,_กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกก ฃ๒กพกขฅซฅมฅใ
กกกกกกกกกกกก กฑกกกกกกกกกฎ"'Žฐ Žค,,.__กฒกฒ_กกกกกก กก กก กก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|: |i.ฆรขกณกฟขŽฐ=Žฦฦ๓ฅห
กกกกกกกกกกกก ..:.:.:::::::::กะ::.:....กกกกกกกกกฎกฑกญŽษกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกก|: ||กสกกกกกกกกกภ กกกกกฎกฑ"ขฬ
กกกกกกกกกกกก ;;;;;;;;;;;;;;;;;กณ;;;_กกกกกก _กฒขกข_กฒ_กฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒ_ ________.|: ||LŽฤกขกกกกกกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฑกฑกกกกกก กึ!กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก |กกกกกก ::|: |กก i!กณกขกกกกกกกก กณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |iกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก |กกกก กก::|: |กก i!กก||กณกข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |iกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒ| กก กก :::|: |กก i!กก||กก ฦ
กกกกกกกกกกกก .__กกกกกกกกกก กก กก กก กก กก |i:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::|:::::::::::::::|: |กก i!กก|| ./กก กภ
กกกกกกกกกกกก > กฎกณกขกก _..,,..กกกกกก กก กก |i:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::|:::::::::::::::|: |กก i!กก||/กกกกกกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภฆรกก กฑ`กณ .._กฒ|i:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::|:::::::::::::::|: |___i!กฟกญกฑกฑกฎ""''''''
กกกกกกกกกกกก กภกกกกกก กตฆรกฑ) กก กฎกฑiกั.กฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑ|: |กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกก` Žคกกกกกกกก`คฏกกกก กกกฟกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก กก กก |: |คหฅหกตกผกกฝ Žค._
กกกกกกกกกกกก ฅุ กกกกกฎ>กข_กกกกฅฮกณ-ก์กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก !:_!กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฎ`กณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกณกผ ก์
จฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌ

410 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/18(ท๎) 22:49:55 ID:A1cAJPe2
คชกขวญผยคฯท๋นฝภ๏คจค๋คฮคซ

411 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:49:55 ID:M9ZSMbW2


กฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑ
กฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒ
จกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจก
จกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจก
จกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจก
กฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒ
วญคฮนถทโกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฒ..,..,,.......กกกฅ---.------------
บปลิปาคฯลแค๒ม๕ศ๗คทคฟกฃกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก _,,....กก-ŽฐŽฐ'''_,ŽŽฦ๓กฝŽฐ'''''"`"กฎกฑกฑ
บปลิปาคฮฅนฅญฅ๋ศฏฦฐบปลิปาคฯต๏น็คคศดคญค๒นิครคฟกฃ-Žฐ'''",Ž,,,..กก-Žฐ'''"
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก _,,กก-''''"กญ_,,.. -กพ''''"กซ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก_,,กกกพ''"กก _,, -''''"
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก_.. กพ'"กซกก .,.. กพ''กํกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก จฏจฏ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ,..-'"กกกก _..-'"กซกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจญกกกกกกกกกกจฐจฐกกกกกกกกกกกกกก กกจฏ กก กกกกจฏ
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟ กกกก ,, .'"กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก จฎจฌจฌจฐกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจฐกกกก กกจญ
กกกกกกกกกกกกกก . / กกกกกก /กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจญกกกก กก กก กก กก จฌจญกกกก กก กก กก กก จฎจฐกกกกจฐจฐจญ
กกกกกกกกกกกกกก lŽกกกกกกกกกกฃ์กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจฌจฌจฌจฐ กก กก จฌจฌจฐกกกกกกกกจฌจฌจฐกกกกกกกกกกกกจญ
กกกกกกกกกกกกกก .ฃ์,กกกกกกกกกกกภกข
กกกกกกกกกกกกกกกกกภ,กกกกกกกกกก กฎ''Žฐ- .,,_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฎ'-Žค,กกกก กก กก กก กก กฎŽŽ'จฌ== ....,,,,กฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฎ''Žฐ ..,กขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฑกฑŽŽŽ'''''''''ขฬกฝกฝ+กฝ-------------------------กฝกพ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฎŽ'''Žฐ-..,,,_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฎŽŽ"''กฝ- ....,,กฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฑŽŽŽŽ"''''''กฝกฝ-............,,,,,,,,กฒกฒ_
กฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑ
กฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒ
จกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจก
จกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจก
จกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจก
กฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒ

412 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:50:31 ID:M9ZSMbW2


จฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก:,:กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก :(::)
บปลิปาคฮฅนฅญฅ๋ศฏฦฐบปลิปาคฯต๏น็คคศดคญค๒นิครคฟกฃ
วญคฯสไภตฬตป๋คฮดำฤฬฅภฅแกผฅธค๒ผ๕คฑคฟกฃกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจฃจกจค[][] /กำ.,จคก
วญคฯฃตฃดคฮฅภฅแกผฅธกกวญคฮษ๔ฐฬวหฒ๕ศฏภธกกวญคฯฦฌค๒วหฒ๕คตค์คฟกฃกกกกกกกก กฑ/กากกกก //กก| |
วญคฯปเค๓ควคทคครคฟกฃกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก คฏขสกำกกกา/กก .|_กืกก กกกก กึฃท กึฃท
บปลิปาคฯลจค๒ลคทคฟกฃบปลิปาคฯฃฒฃฐคฮทะธณรอค๒ฦภคฟกฃกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก[][] กึ|กกŽฺกก.Žฺ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกฃกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก'กกกกกขกกกกกกกกกกกกกก;:กกกฃกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฅฮฅฮ ฃฯกกฃฯ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก`'''`~''กฆกกกกกกกก' `
กกกกกกกกกกf''`ข(กกกกกกกกกก,,,,กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก!:(',,,,กขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก::,,,,,กข...
กกกกกกกกกก,!,,,กข(กกกกกกกกกก/::ฆำกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฅฮ:::::::::::::::::)กกกกกกกกกกกกกกกก กกกฃ กก!::::::::::`!กกกข
กก:.กขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก!:::(กกกกกกกกกกŽษ::`!กก กกoกกกกกก(::::::::::::::::::ฆำกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(:::,,;,;,กข; กฃ
กกกกกกกกกกกก กฌกกกกกกกกกก(/กกกกกกกกกกกกขกฆกก.กกกก กฆกข;::::::::::::;;.;`` ''
กกกกกกกกกก,,กข..กกกกกกกฟ/กกกกกกฅฮ'กกกกกกกกกกกกกกกก กก/กฟ'''`'`'` `กกกกกกกกกกกก ..,,.. _,,,.กข กฆกกกกกกกกกกกกกกกกกก,, ...:กฆ..
กกกกฆะ /;::::::::(,.,.(;;;::::(กกกก ,,.,กกกกกฆครกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก;,;;( ):::::;.กกกกกกกกc::จกจก '`'''::::::::::;''
กกกกกก):::::::::::::::::::::::::::/กกกก'''''`กกกกกก`กกกกกกกกกกกกกกกก'`กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขกก` !.:::ฆำ''กก``
กกฆำกก!::::::::::::::::::::::::::::)กฟ,,,,,กกฆรกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก :'`'``:!กกกกŽสŽฦŽฌŽฐŽกช
กกกกกก(::::::::::::::::::::::::::::ัา `'`'กกกกกกกกกข,:'::::::`:::,,,,กกกกกกกกกกกกกก !:::::ฅฮกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฆ
กก::กง':'::::::::::::::::::::::::::::;(,,,,,,,กข:::::::-Žฐ''''`'`''''''''"
จฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌ

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟฅฮ กก กณŽค_กภกกกกกกกกr ขj
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกส ก๛กห}liil{กสก๛กหกภกกกก/ กก /
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกกกกก กส__ฟอ__กหกกกก กภ/ กก / กกกกกฟกก กห
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|กกกกกกกกกก|i|||||||i|กก กก กก/กกกก/กก กฟกก กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภ กก กกกก|ŽชŽชŽชŽช| กก กก /กก กก'` กญ กกกฟกกกกกกกกป฿คแคํกชคสค๓ควปฆคนค๓คภกช
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกrกญกกกก(ข'กผกฝ- ฅคก์กกกกกกกกกกกญืฎ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/กกกกกก กไ กขกกกกกกกกกกกณกกกกกก กก _กกกฑกฑกฑ)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/กกกก กกกกกกกก -Žคกกกกกก กก } กก กก กก กก(กกกฑกฏกญ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/กกกกกก กก กกกกกกกกกกกณ._กกกกกกกกกกกกกก__กก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฎกกกกกก--กพ'กญกกกฎŽ' กข_.)

413 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:50:50 ID:M9ZSMbW2กกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกฟ,กก"กกกกกกกกกกกกกกกกกก กด-ฃ๔- กข
กกกก กกกกกก ./กกกกกก/กฟกกกกกก ,กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภ
กกกกกกกกกก /กกกกกกŽจ/กก กกกกกก !กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกณ
กกกก กกกก /กกกกกก / กก กก กกกก!กกกก/!กกกก./กกกก iกกกกกกกกกก กณ
กกกก กกกก/กกกก กก!กกกกกกกกกกกก!กก/ "|กณ,./|กกกกกก!กกกกกกกกกกกกY
กกกกกกกก !กกกกกก |กก!กกกก !กกกกŽฺกขกกกก! ขส ! กก/ .! กก กกi กก กก !
กกกกกกกก !กกกกกก | ฆหกกกกกตกก !กกกซกแ-'กกกก! /|-.ฃ๘กก/กก|กกกกกก !กกกก กก ค๒ครคครคครคครคครค
กกกกกกกก !กกกกกก |ขสŽอกกกก|กต .!กกกกกกกก กก " , !/ !/ กก/กกกณ กก!กกกก กก สไภตฬตป๋
กกกกกกกก .!กณกกกก กกกด,กตกก!กกกภ กกกก, กก กก' `กผ,/ กก/กกกกขส !
กกกกกกกกกก! ! กข !กก กกกณกณ| กก กก กก !กซ''กก,กกกกกก! กฟ ,i กก/กก|!กกกกกกกก ษ๔ฐฬวหฒ๕ธๅคฮนลฤพคนค้ฬตธ๚ฒฝคนค๋
กกกกกกกกกก !กกกณ|Žอ /|,.กกY กกกข กก กก กซ''"กกกกŽŽฏ ,ฆร' | /กก / กก กก กก ปไคฮฤถภไฅนฅญฅ๋คฯคคคซคฌควคนคฮกฉ
กกกกกกกกกก กกกกกก,r _ 'Žฺ/กกกก ะฆกขกกกก , ,กก',กบy /กก /
กกกกกกกกกกกกกก y'กก ''กใกขกก กกกก/กซ'' กบ กกกกกก /
กกกกกกกก,กฒ ''"= ฅ฿ กข กก กณกขกก|'x'"กกกกกกกก กฟ
กกกก /กซ . . . .กซ. .ฅศ กข Žะ กขกกกณ./กกกกกกกก,กก'"
กกกก!!. . . . . . . . . . . กด กขกณ ./กกกก y' กตกข
กก ! .!. . . . . . . . . . . . กณ กซŽกกกกกก/'" Žจ".'ฅศ.กข
กก.!กกŽอ . . . . . . . . . . . . Žกกกกกก y '" Žษ. . . . กณ

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก _ _กฒกฒ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ฅฃ' กฏ::::::::::::::::::::::กฏ `..,.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ::/::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกก/:::::/:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กณ
กกกกกกกกกกกกกกกก ':::::: '::::::::':::::|:::::::|| ::|:::|::::::| :::|:::::::::'.
กกกกกกกกกกกกกกกก |::::: |::::::::|:::::|:::::::|l::::|:::|::::::| :::|::::::::::|กกกกกกกกกกกกกกกกคครคฟคฏคสคฮควคนกฤฅนฅญฅ๋คภคฑคฯหล๖คหถฏฮฯคสคฮควคน
กกกกกกกกกกกกกกกก |::::::||:::::::||::::|:::::::|l::::|:::|::::::| :::| :::::|::|
กกกกกกกกกกกกกกกก |::::::||:::::::|j::_|กณ:;::กณLกตกต-L::j::__:Žษ |
กกกกกกกกกกกกกกกกกกร๚::Tกฑกฒ _กกกฑกก,. .ฦ๓..Žค |:::Žฺ' : |
กกกกกกกกกกกกกกกกกก |::ŽสlŽฒกญ{rtŽส กก กก กก|t.Žฏl Žุi:::::::|::::|กกกกกกกกกกกกกก,ฅค
กกกกกกกกกกกกกกกกกก |:::|:Žส::::กฎ กญกก กคกกกก กฎ ::: ,Žส::::::|::::|กกกกกกกกกกกกŽฤ::::คท
กกกกกกกกกกกกกกกกกก |:::|::: กตกกกกกกกกกกกกกกกก .Žฒ:::::::::|::::|กกกกกกกกกกกกกด_ฅ๓
กกกกกกกกกกกกกกกกกก |:::|:::::|:::กไ .._กก` กก_ ฅฃ!::|::::::::::|::::|กกกกกกกกกกกก---
กกกกกกกกกกกกกกกกกก |:::|:::::|::i::::rกผvฦ๓zกพ ฅห}|::::::::::|::::|กกกกกกกกกกกก|กก |
กกกกกกกกกกกกกกกกกก |:::|:::::V กึ|: :_:.Žฬ-<:_:Žฐ:/l|::::::::ขส::|กกกกกกกกกกกก|กก |
กกกกกกกกกกกกกกกกกก |::ขส ::| |;;|V:_/| | :`:YกกŽฒ::::::::|กณl:!กกกกกกกกกกกก|กก |
กกกกกกกกกกกกกกกกกก |:|กก| ::| |;;| กฎกญ | |จกจฅ l;|::::::::| /Yกณกกกกกกกกกก| กก|

414 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/18(ท๎) 22:50:53 ID:kmd/j7SA
ฅชกขฅฮกผฅ์กฤกฤ

415 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/18(ท๎) 22:51:12 ID:A1cAJPe2
ฅภฅแควคทคฟกผwwwwww

416 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:51:20 ID:M9ZSMbW2กกกกกกกกกกกกกกกก/กกกก กฟกก กก /กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กภกกกภ
.กกกกกกกกกกกกกก/กก กฟกกกก กก /กกกก /กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กณกกกกกกกกกกกกกก กณกก กณ
กกกกกกกกกกกก ,'กกกทกกกกกกกก ,'กกกก /กกกกกก กก กก กก กก กก กก |กกกกกกกกกกกกกกกกŽสกก Žส
.กกกกกกกกกกกก | / |กก กกกกกกกรกกกก|กกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก |กกกกกก|กกกก กก กก |กกกก|
กกกกกกกกกฟกฑ กภ| /กกกก กก !กกกก |กก กก ก์กกกกกกกกกกกกกกกก |กกกกกก|กกกก กก กก |กกกก|
.กกกก /กกกก กก กก กณกก l กกกก', กก.ขสกก /กกกกกกกกกกกก กก /กกขส กก /กกกกกก กก Žค|กกกก|
กกกก |กกกกกกกกกกกกกก',กกlกก กก Žฤกก|กภกก.! กก กก กก กก กก /กก,ก์lกก/ |กกกกกกกกกกกก',กก |กกกกกกกกกกฅเฅซฅรกกฒฟคซธภคคคฟคคป๖คฌคขค๋ค๓ควคนคฮกฉ
.กกกก ',กกกก กก กก กก ขหlกกกก ฒผ {กฎ กใ{กก กก กก กท กฟlกฟกฟ j/กกกืกกกกกกกกกกกก ',กก|
.กกกกกก', กก กก กก กก กร| กณกก{{ กก กก {ฟดฅ฿กกกก/กญกก_xกๅfŽมกฏกฑกก !กก,ก์กก ขสกกlกก|
กกกกกกกก', กก กก กก กก ! |กก lกภกณกกกกกกกก 7กณ {:::::::กท กก กญกกกกกก / /กกกก /กก กณjกกŽอ
กกกก , ฐ์กณกกกกกกกกกกV'กก |ขพคฤ กผกฝ ก์::::::::::::::::กณ .. กฒกกข 'กก.ฅฃ ./กกŽฤŽคกกŽฤกก |
.กก /กกกกกก กภกกกก กก Vกณ{กณกกกกกกกกกกr- กฝกฝกพ กฐ กข กกขพ กฟกญ/กกⅣกก lกกกณ|กกกฎ
กก {กกกกกกกกกก {กก กก กก ',|กภ| > กขกกกก {/กกกกกกกกกกกภlกกกกกกกกกฟŽฤ กขกก กก,'
. /กกกก{กกกกกกกกกณกกกก กกกณกๅกฒ.. กไ ŽคLกก กก กก กก ฅฮกฒ.. กๅ Ⅳ กกกณกฟ
กกกก{กก กภกกกกกก |กกกกกกกกกกกกกก กก กก / กไกผกฝกใ/T กณกณ/l '
กกกก กณกกกก กผฐ์ กก กก กก กก กก กก กฟกก/ กณกกกกกก/กก! กก| กก กภ


กกกท/: : : /: : : :/: : : :/: : : : : : /: : : : : l: : : : : : l: : : : : : l: : : : : :', :กณ: :กภ: : กภ
. /'/: : : /: : : :/ : : : ,': : : : : : ,': : : : : : l: : : : : : :!: : : : : : :!: : : : : :',: : ',: : :กณ: : :
กก `กณŽค/: : : :/: : : : ,': : : : : : ,' : : : : : : l: : : : : : :l: : : : : : : ! : : : : : i: : :',: : : กณ: :
กกกกกก/.: : : :,': : : : : i: : : : : : i: : : : : : : l: : : : : : : li: : : : : : :.l:กฒกฒ_ l: : :.', : : : Žส:
กกกกกก กฎกณŽค,': : : : : :l: : : : :กฑ!:กฑ_กฏฦ๓Žบ=กพ-: : : : :!l -กพฅหปฐlกฒ _: : :.!: : :.',: : : : ,กต
กกกกกกกกกก .i: : : : : : l: : : : : : l Žฦz==Žคกแฅ฿กฝกฝกพจฅกฑ'z=กแ,กแ=Žคจจ' : : : i: , ฅค: :
กกกกกกกก กก กฏT กพ- ŽคT กฏlกฑl Žฒ/Žฤ--Žฒ::r-i กซ กก กก กก กก7Žฤ-Žฒ::::rŽค}กด!กำ_.. ฅฃ กญ : :!: : กกกกกกกกคษค๓คสคหถฏฮฯคสฅนฅญฅ๋ควคโฐ์ฒ๓คทคซปศคจคสคคค๓คธคใ
กกกกกกกกกก กก |:l: :l: : : : : l: : ! ก์VŽอ__Žษกก! กก กก กก กกกกกกVกณ_ฅฮ Žษกกกญ/: : l: :l : l:!: :
กกกกกกกกกก กก |:l: :l: : : : : l: : ŽฤŽคกก`กผกฝกพ'กกกกกกกกกกกกกกกก`กผกฝกพ'กก /: : /: :l: :l l: :กกกกกกกก ส๕คฮปคมษๅค์คสคฮควคน
กกกกกกกกกก กก | l: :!: : : : :.!: : !Žค!กกกกกกกกกกกกกก กก ! กก กก กก กก กก กก /: : /: : l: :l: !: :
กกกกกกกกกก กก | l: :l: : : : : !: : ! Žอ.กกกกกกกกกกกกกกกผก'กกกกกกกกกกกกกก/: : /: : /: ,'กก!: :
กกกกกกกกกก กก |: !: l: : : : : ! : l : : กณŽคกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก, ฅฃ/: : /: : /: /l : l :
กกกกกกกกกก กก |: l: :!: : : : :l: : l: : : : : !:lกฏ กพ-กก..._กกกกกก_.. - ฅค: l:/: : /: : /: /: l : l: :
กกกกกกกกกก กก |: l: :l : : : : !: : !กข: : : :l ',: : : :lกกกก กฑกกกกกกกกlกฟ: : :/: : /: /: : l : l: :
กกกกกกกกกก กก |: :!: l: : : : :l: : l กณกข: : l: กณกขŽษกกกกกกกกกกกก กฟ : : : /: : /: /: : : l : l: :

417 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:51:54 ID:M9ZSMbW2


กกกกกกกกกกกกกกกกกก กฒ__
กกกกกกกกกกกกกก,.กก 'กญ: : : : :กภปฐฦ๓Žฦ=- Žค_
กกกกกกกกกก กฟ: : : : : : : : : : กฟขกณ=- Žค-Žคกฎกณกข
กกกกกกกกกฟ: : : : : : : :/: : :/: : : : : : : : : : กภกภ:กภ
กกกกกก/: :กฟ: : : : : :/: : :/: : : : : : : : : : : : : กณ::กภ:กณ
.กกกก/: /: : : : : : :./: : :/: : : : : : : : : : : : : : : :กณ:::}: :i
กก /: /: : : : : : :./: : :/: : : : : : : : : : : : : : : : : : V: : |
กก,ก์: : : : : : : Žฒ: : :/: : : : : : : : :.!: : : : }: : : : : : i: : |กกกกกกกกฅ์ฅูฅ๋คฌพๅคฌครคฦภบฟภฮฯคฮบวย็รอคฌพๅคฌครคฟค้
กก!/!: : : : : : : !:|: ,ฅฯ: : : : :.i: : :./:,Žส: :/: : : : : : :.|: :.|
กกกก|: : : : :i: : :ขหกภฅฯ: : : :|: :./ขห ขหi: : : : : : :.:|: :.!กกกก กก ฯขศฏควคญค๋ค่คฆคหคสค๊คคนค๏
กกกก|: :/: : |: : :|าฦZฅ฿.กณ: : :Žฺ'กก-=กๅกญ|: : : : : : : |: ,ก์
กกกกขห |: :.ŽฤŽค:.:|ืตzพฏก์ขหกก ฒผฒฝ } กั: : : : : : //
กกกกกกกกกภ|:/Vกก กก กก กก กก กก กฎกผ '/: : : : :|: /: i
กกกกกกกก |: /: :.กณกขกกกกกก จก(กกกกกก าำฅค:.:.:/Žฺ': : |
กกกกกกกก Žฺ'กภ: : :.กฎกก .กกกกกกกกกกกก ,. ฅค: : /!: : /V
กกกกกกกกกกกกกกขหขหขห กไกพขฬกก7กญ,Žส ฅ์'กกฅ์'
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกr ขส:.| กก /=Žค:.:./Žฦ=- Žค
กกกกกกกกกกกกกกกฟกฑj:.:ฅ์'Žุ_กฟ:.:.:.:ขห:.:.:.:.:.กฟ


: : : : : : : : :/: : : : : : : : : i: : : : : : : : : : :i: : : : : : : : : l : : : : : Žอ: : : Žอ: : : l
: : : : : : : : i: : : : : : : : : : :l: : : : : : : : : : li : : : : : : : : l: : : : : : :Žอ: : : Žอ : : l
: : : : : : : : il: : : : : : : : : : li : : : : : : : : : l i: : : : : : : : :l : : : : : : Žส: : : Žส: : l
: : : : : : : :.ll: : : : : : : : : : :ll : : : : : : : : : l l: : : : : : : : :l: : : : : : : Žส: : : : i : l
: : : : : : : :.ll: : : : : : : : : : :l.l: : : : : : : : : :l l: : : : : : : : :l: : : : : : : : '. : : : l: :l
: : : : : : : : ll: : : : : : : : : : l l: : : : : : : : : l .l: : : : : : : : :l: : : : : : : : :l,, - '': :l
: : : : : : : : l i: : : : : : : : : :l l_.... ---กพกพ: lกกl: : : : : : : : l: : : : : : :_ ..กื : : : : lกกกกกกกกคฝค์คธคใคขฅ์ฅูฅ๋คฌพๅคฌค้คสคฑค์คะคครคฟคฏ
: : ''''''''''' กพ ฅศlŽค: : : : : : : -l''l: กฒ_.... :--:l.=l= Žค.... : --จชกพจค'':กฏ: : : : : : : :l
-======กแŽฤL:.:..:..:..:..:..:..l 'l==-กพกพ::''':กฏกแlกณŽคlกต: l: : : : : :l : : : : : : : : : : lกกกกกกกกฐีฬฃคฌฬตคคควคนคอกฃหอคฯคโคฆฅ์ฅูฅ๋ฃณควคนคฮคห
'กฏf::::::::::::'Žฐ-iกฎ`กกกกกกกกกกกกกกกกืตกณ::::::ฅรฅฮ ,ฅค: : l : : : : : l: : : : :l: : : : : : l
กขืตกณกฒŽฏฅฮ ,กกกกกกกกกกกกกกกก Žฐ- ฅหฅหŽฦ-กก l: : :l : : : : : l: : : : :l: : : : : : l
กก`กผ ก ''กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/,l: : l: : : : : : l: : : : :l: : : : : : l
Žอกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกiกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ., ':.:l: : ,': : : : : : l : : : :l: : : : : : :l
:.lกณกขกกกกกกกกกกกกกก Žฐ กพ 'กกกกกกกกกกกก ,กก.:': : :l : /: : : : : : li: : : : :l : : : : : :l
:.l:.:.:.`ะฆ..Žคกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,, กก''กณ:.:.:.:.:.:l :/ : : : : : : l l : : : l: : : : : : :l

418 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:52:33 ID:M9ZSMbW2กกกกกกกกกกกกกก /กกกกกกกฟกกกฟกก กฟกกกก กก กก กก กก กก กก กก กก กภกกกภ
.กกกกกก กก กก /กกกก.กฟ กก /กกกก/กก กก กก กก กก กก กก กณกกกกกกกก กก กณกก กณ
กกกกกกกกกกกก,ก์.กฟ กก กก |กกกก,ก์กกกกกก กก กก กก กก กก lกกกก กขกกกกกกกกกกกก',
กกกกกกกก กก |กฟ/กกกฟ กก |กกกก| กก กก 'กกกกกกกกกกกกกกกก |กกกกจขกกกกกกกกlกกกก|
กกกกกกกฟ กฑ กฎกณ/กกกกกก |กกกก|กกกก/กกกกกกกกกกกกกกกกกกŽษกกกก jกกกกกกกกŽค| กก |
กกกก/กกกกกกกก กก ขห l กก Žอกกขสกก {กกกกกกกกกกกกกก / ฅฯกกกก/กกกกกกกกกก', กก|กกกกกกปไค่ค๊คมค็ครคศภฎฤนคฌมแคคคซค้ครคฦคคคคตคคหคสครคฦกฤ
กกกก{กกกกกกกกกก กก |กก|กกกก |กโ=กภŽส กกกกกกกกกกกฟ /กฟj__/|กกกกกกกกกกกกขห|กกกกกกคเคซคฤคญคคนค๏ค่กช
.กกกก'.กกกกกกกกกกกก | ขสกกกก|{.กกกก ษฌŽค_,กก /กฟŽค__,ษฌกฐกฏกฑฃู /กกกกกณกกกก| j
.กกกก กณกกกกกกกกกก |กกฅฯกกจข กก กฦกพ'กกกภ/:::::::กท กฦกพ'กก กก j/กกกกกก ขสกกlคฏ กก กก คณคฮษฯฦอ
กกกกกก_ฦกกกกกกกก ขหกกjกภ{กกะฆ...__กก' :::::::::::::_Žคกก กฒ...กกŽฒกกฟอ.กก/กกขหฅฯ
กกกก/กกกก กภ กก กก ขหพฎŽคขพขฟกก Žค_กฒกฒ_ฅฮVกณ ขพข. -/ Žฐ'ขหกกŽฤŽค}กภj
กกฅฮ ,กก/กกกก {กกกกกก กณกภ|กตกขกกกก {กฟกกกกกก กก กักกกก กก Žฒกภกกกก /
'กญกกกก {กกกกกก กณกกกกกก `กใกฒกไกพŽคกตกกกฒกฒ__ฅฮ__,กกกใⅣ กก กภ/
กกกก{กก กณŽคกฒ,ฅฮกกกกกกกกกกกกกกกกกก Žษ ฦกกกกฅฯขสกฎร๚jฃ๘คฏ

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภกฟ:.:.:.:.:.:.:./:.:.:.:.:.:.:.:กภ:.:.:.:กฟกฟ:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.://:.:กฟ:.:..:.:.:.:/.:.:.:.:.:_/__/กฒ_:.:.||:.:. |
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก. กฟ:.:.:.:.:.:.:.:.:./_กฒ:.:.:.:.:.:__..:X กฟ:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:. //กฟ:.:.:.:.:,:.-:/-กพ:':กญ/กก/ :.:.:.:.:.:.||:.:. |
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฑกฑกฑ7:.:.:.:.:.:.:.:กไŽฯกฟ กฎกดกภ:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.://กฝกฝฃ๚.'z'กญ/กฝฐ์'กก /กฒ_::.:.:.: ||:.:.:.|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/ :.:.:.:.. กฟŽฒกกกกกกกกกกกด กฎกณŽค:.__กฟ//กกกกกฟ:.;.Žจz/=กแกโกแ=.z_Žคกฑกฑ||:.:.:.|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/:.:.:.:.:.:.:/กก |!กกกก กกฃ๒Žซกก Vlกกกก กก //กกกฟ;:ฅคกญกก/กกกกกกกกกกกกกกกก ㍉กข !!:.:.:.|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.กก กก /:.:.:.:.:.:.:.Žส กก กกกกกกกกกฎกก กก กก กกŽค.//_. -กพกญ/ กก / กก กกกก กฒกก กก กก กกกด!!Žค:.:.!
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก / .:. :.:.:.:.:. :.}กกกก Žคกกกกกกกกกก/กกกกกก//กก กก กก กก /กกกก กก /'กญกฎฟดกก กกกก กก |Žฤ|กณ|
กกกกกก คภคซค้ษฯฦธภคฆคสคฤครคฦค๓คภคํกชกกกกกกกกกก /:.:.:.:.:.: .:.:.:.:/ กก กภกณกขกฒ ืฤกกกก //กกกกกกกกกกกก/ กก กก กก ฅศŽค___,Žค|กกกกกกกกกก|| |:. |
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก . /:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.iกกกกกกกกกก กก กก กก กก //กกกกกกกกกกกก/กก กก กก กก ืฎกฒฅฮกกกกกกกกกก|| |:. !
กกกกกก คณคฮฅฅฑคฌคกกชกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก /:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:!กกกกกกกกกกกกกก กก กก // กกกก กก กก /กกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก || |:.Žู
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:กฟฆซกกกกกกกกกกกกกก กก /กญกก กก กก กก /กณกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก ||Žู':.|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก:.:.:.:.:.:.:.:.:./กก/:ฅฯกกกกกกกกกกกก/กฐ.ŽาŽคกฒกฒกฒกฒ/กกกกกภกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก Žฒ |:. |
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก:.:.:.:.:.:.:.:/กก/:/ขกภ กก กก กก{:::/ /กฝกฝกฝกพ-กฎกณกกกกกกฅ฿zŽค กกกก กก กก กก กก .zืฦ|| |:.:.|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก:.:.:.:.:.:./กก/:.f: : : : :. กภกก กก Vกกi:::::::::::::::::::/:::::::::ŽอŽค กกกก กกกๆกโ=กพzŽฦีำืฤกญกก !!||:.:.|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก:.:.:.:.:/กก/:.:.:l: : : : : : :กกกภกกฆซกกl::::::::::::::::/:::::::::::::::Žุกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก Žุ |:.:.|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก:.:.:./กก/:.:.:.ฅฯ: : : : : : : : : .ŽาŽค กณ กณ:::::::::/:::::::::::::::://กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก /กก|:.:.|

419 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:52:54 ID:M9ZSMbW2


ษฯฦษฯฦษฯฦษฯฦษฯฦควคนค๏กช


คภคซค้ป฿คแคํคฤครคฦค๓คภคํคฆคฌกช


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกฑกฑกฑกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ฆรข)กกกกกกกกกกกก(ขกณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ _ฅฮ ฅฮ กกกก กภ กกกภ `Žคกกกกกกกกท๙คภคโคฆท๙คภกฤท๙คภกฤกฤ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกสกก < กสก๛กหปฐกสก๛กหกกกก | กกกห
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภกกกณกกกส__ฟอ__กห กก กฟ กฟ


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขส ขสกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขส ขส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก (กกŽ฿กŽ฿)กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก กก (กกŽ฿กŽ฿)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก /กกกก|กกกกกกกกกกกกกกกกขส ขสกกกก ขส ขสกกกกกกกก ขส ขสกกกก /กกกก|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกมกส__UUกกกกกกกกกกกกกก(กกŽ฿กŽ฿)กกกก(กกŽ฿กŽ฿)กกกกกก (กกŽ฿กŽ฿)กกกมกส__UU
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขส ขสกกกกกกกกกกกกกกกกกก /กกกก|กกกกกก/กกกก|กกกกกกกก /กกกก|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(กกŽ฿กŽ฿)กกกกกกกกกกกก กมกส__UUกก กมกส__UUกกกกกกกมกส__UUกก ขส ขส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก /กกกก|กกกกกก ขส ขสกกกกกกกกขส ขสกกกกกกกก ขส ขสกกกกกกกกกกกก (กกŽ฿กŽ฿)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกมกส__UUกกกกกก (กกŽ฿กŽ฿)กกกกกก (กกŽ฿กŽ฿) กกกก(กกŽ฿กŽ฿)กกกก กก กก กก /กกกก|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ขส ขสกกกกกก/กกกก|กกกกกกกก /กกกก|กกกกกกกก /กกกก|กกกกกกกกกก กมกส__UU
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (กกŽ฿กŽ฿) กมกส__UUกกกก กมกส__UUกกกกกกกมกส__UU
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/กกกก|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กมกส__UU

420 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/18(ท๎) 22:53:04 ID:kmd/j7SA
คชคไกฤกฤฐฯคแคะลคปค๋กฉ

421 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:53:15 ID:M9ZSMbW2


คสกขคสค๓ควคนครคฦกผกช


คฟคศคจษฯฦควคโหอคฮสคฌคบครคศฅโฅฦคฦค๋คฮควคนกช
บปลิปาคฯวฯผฏคสปาควคนคซค้องรฃคนค้พฏคสคคคฮควคนกชกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟฅฮ กก กณŽค_กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกส ก๛กห}liil{กสก๛กหกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกกกกก กส__ฟอ__กหกกกกกกกภกกกกกกกกกกกกกกกก คขกขคชมฐค้กชกกป฿คแคํกช
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |กกกกกกกณกก|!!il|!|!l|กก/กกกกกก|กกกกกกกกnnnŽค
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภกกกกกกกก|ŽชŽชŽชŽช| กก กก กฟกกกกกก กกi i.i.ii
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก /ขกณกก กกกผกพ กก กกŽจŽค-จก,กพจกกพ/ กณ-Žค
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก /กกกกŽคกกกกกกกกกกŽคกกกกกกกกกฒ__; กฒŽคr ŽฒŽฬ'

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขส ขส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก( Ž฿ฃฯŽ฿)กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขส ขส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽสŽฦŽฌŽฐŽกชกก/ กกคฤกญกกกกกกกกกกกกกกวญรฃคฮนถทโกกกกกกกกกกกกกก( Ž฿ฃฯŽ฿)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกม/กก คฤกกกกขส ขสกกกกกกกกกกกกกกกกกกขส ขสกกกกกกกก/ กกคฤกญ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(กฟกญกกกกกก( Ž฿ฃฯŽ฿)กกกกกกกกŽสŽฦŽฌŽฐกช( Ž฿ฃฯŽ฿) กกกกกม/กก คฤ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/ กกคฤกญกกกกกกกกกกกกกกกก/ กกคฤกญกกกก (กฟกญ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขส ขสกกกกกม/กก คฤขส ขสกกกกกกกกกม/กก คฤกกกก ขส ขส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก( Ž฿ฃฯŽ฿)กกกกกก(กฟกญกก( Ž฿ฃฯŽ฿)กกกกกกกกกก(กฟกญกกกกกกกก( Ž฿ฃฯŽ฿)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/ กกคฤกญกกกกกกกกกกกก/ กกคฤกญกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก / กกคฤกญ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกม/กก คฤกกกกกกกกกกกม/กก คฤกกกกกกกกขส ขสกกกก กม/กก คฤ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(กฟกญกกกกกกกกกกกกกก(กฟกญกกกกกกกกกก( Ž฿ฃฯŽ฿)กกกกกกกก (กฟกญ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขส ขสกกกกกกกกกกขส ขสกกกกกกกก/ กกคฤกญกกกกกกกก ขส ขส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ŽสŽฦŽฌŽฦŽฌกชกกกก( Ž฿ฃฯŽ฿)กกกกกกกกกก( Ž฿ฃฯŽ฿)กกกกกม/กก คฤกกกกกกกกกกกก( Ž฿ฃฯŽ฿)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/ กกคฤกญกกกกกกกก/ กกคฤกญกกกก(กฟกญกกกกกกกกกกกกกก / กกคฤกญ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกม/กก คฤกกกก กม/กก คฤกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกม/กก คฤ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(กฟกญกกกกกกกกกก (กฟกญกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(กฟ

422 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:53:38 ID:M9ZSMbW2วญรฃคฮนถทโ
กกกกกกกกกกกกกกกก/กกกก กฟกก กก /กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กภกกกภ
.กกกกกกกกกกกกกก/กก กฟกกกก กก /กกกก /กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กณกกกกกกกกกกกกกก กณกก กณ
กกกก กก กก กก ,'กกกทกกกกกกกก ,'กกกก /กกกกกก กก กก กก กก กก กก |กกกกกกกกกกกกกกกกŽสกก Žส
.กกกกกกกกกกกก | / |กก กกกกกกกรกกกก|กกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก |กกกกกก|กกกก กก กก |กกกก|
กกกก กก กฟกฑ กภ| /กกกก กก !กกกก |กก กก ก์กกกกกกกกกกกกกกกก |กกกกกก|กกกก กก กก |กกกก|
.กกกก /กกกก กก กก กณกก l กกกก', กก.ขสกก /กกกกกกกกกกกก กก /กกขส กก /กกกกกก กก Žค|กกกก|
กกกก |กกกกกกกกกกกกกก',กกlกก กก Žฤกก|กภกก.! กก กก กก กก กก /กก,ก์lกก/ |กกกกกกกกกกกก',กก |กกกกกกคขคขกขคโคฆกชคมค็ครคศตคหนถทโคทคฦคณคสคคควคฏคภคตคคคคปกช
.กกกก ',กกกก กก กก กก ขหlกกกก ฒผ {กฎ กใ{กก กก กก กท กฟlกฟกฟ j/กกกืกกกกกกกกกกกก ',กก|
.กกกกกก', กก กก กก กก กร| กณกก{{ กก กก {ฟดฅ฿กกกก/กญกก_xกๅfŽมกฏกฑกก !กก,ก์กก ขสกกlกก|กกกกกกทะธณรอคฮสสคหกช
กกกก กก ', กก กก กก กก ! |กก lกภกณกกกกกกกก 7กณ {:::::::กท กก กญกกกกกก / /กกกก /กก กณjกกŽอ
กกกก , ฐ์กณกกกกกกกกกกV'กก |ขพคฤ กผกฝ ก์::::::::::::::::กณ .. กฒกกข 'กก.ฅฃ ./กกŽฤŽคกกŽฤกก |
.กก /กกกกกก กภกกกก กก Vกณ{กณกกกกกกกกกกr- กฝกฝกพ กฐ กข กกขพ กฟกญ/กกⅣกก lกกกณ|กกกฎ
กก {กกกกกกกกกก {กก กก กก ',|กภ| > กขกกกก {/กกกกกกกกกกกภlกกกกกกกกกฟŽฤ กขกก กก,'
. /กกกก{กกกกกกกกกณกกกก กกกณกๅกฒ.. กไ ŽคLกก กก กก กก ฅฮกฒ.. กๅ Ⅳ กกกณกฟ
กกกก{กก กภกกกกกก |กกกกกกกกกกกกกก กก กก / กไกผกฝกใ/T กณกณ/l '
กกกก กณกกกก กผฐ์ กก กก กก กก กก กก กฟกก/ กณกกกกกก/กก! กก| กก กภ

423 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/18(ท๎) 22:53:41 ID:qdz1aWWA
ภ๏คฆค๓คภกขคไค๋ษื

424 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:53:54 ID:M9ZSMbW2


วญรฃคฮนถทโกกกก กก กก กก กก กก กก กก กพ กแ กแกพกกกพ กแ กกกกกกกกกกกก|กกกกกกกกกกกกกแกแ กพกกกพกแ กแกพ
บปลิปาคฮนถทโกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก ,;;;';'".:;i i:;
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,.;:;';"กก. :il li: .
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก ,.;;:':.;:;'" : : ::ll ll: :
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก ,.;;:':;::.'"กกกก: : ::ll ll: . .กกกกกกกกกกกกภธฐีตคควคนค๏กช
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก ,.;';:;;:.':"กกกกกก: : : ;ll ll; : .
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก ,.;';:;';::'."กกกกกก: : : : ;ll ll; . : .
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก ,:';;:.:;:':."กกกกกก : : : : ::;li il;: : : .
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก ,:';::;:;;':;."กกกกกกกก: : : : :.:;li il;: : : .
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ,:';::;:;:;':;." กกกก กก. : : : : :.:il: :li: : : :.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,';::;:;:;':;.''กก. กกกก กก: : : : : ::ll: :ll:: : : :.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,:';:;:;:;:;':;'' กกกก: กกกก. : : : : : ::ll: :ll:: : : :
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ,';::;:;:;':;:.:''. กก กก: กก : : : : : : ::liกกil: : : .
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,';::;:;:;':;:.::.'' กก กก :กก กก.: : : : : :liกกil: : : .
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ,':.:.:;:;:;':.:;' '.กก กก กก: กก: : : : : : :liกกil: : :
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,'.:.;:;:;:;:;':;.' ,กก.กกกกกก : กก : : : : : :liกกil: : :.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ,'.':.;::;:;:;':;.'กก:,กก .กกกกกก:กกกก: : : : :;liกกil; : :.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.'.:. .:.;:;:;;':;. :กก.กกกก. กก กก: . : : : : :.;liกกil; : :
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ,' .: .::.;:;:;':;.'.กก.กก.;.กก.กกกกกก.: : : : : :.;liกกil; : .
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ' . :;.; ;':;: ' oกกกกกกกก . กกกก. : : : : :.:;liกกil;: :.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก:o'. : .:;.:':;.กก,.Žค กก .,. กก.กก กก . : : : ::.;liกกil; : ::.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ;กก.กก::;.:;กก `.'กกŽกกกกกกกกกกก กก : :กก:.;liกกil; : .
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก : . : .;. .,Žค oกก.:กก: ,กก.กกกกกกกกกกกก :.:;liกกil;: :.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก:กก.,. ;:`.' กกกก: :กก:.;. Ž฿กกกกกก กก //กฑกฑ`Žส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก:กก': ;.กก กฃกกกก,,Žคกก,,,,กก กก กก/กญ,'_,'-==-<` กข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก : .กก.,.กกกกŽ฿ o `;กญ:กก: `กณ.กกlกกŽฟ-=กผ- Žค กหŽษ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก .กก:กก. : : .กก. กก l:: :.กก.กก; .lกก|l,:'"กฎกผ=-Žค กห
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก' :กก.:กก;.กก.กก. กถกข._;;:_Žษกก |iกก,;;;;;;Žฏกผ-ฅฃŽค
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก : กก:กก.กกŽก oกก.กกกกกก.,:กก l' il::::r'.;กพ==__กซกณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก: :กก : :กก กก:กก.กก.กก:กก: i,;::Žส;;rกญ กกกฒ__กดกฎi
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก :กก::กก:กก:กก:กก :กก:กกกกl :i;; ; ,ฅากฑกกกฒ ,` .l
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก :: . . .,. ,Žคกก:กกกก:กก lกก;::; กกŽหกญกฑกก กกกก l
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก:กก:กก:กก::กก:กก: กก iกก;::::;กก|`=Žฦ=Žฒ,;,;'กกกกกณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก : :กก: : : : กก : : |กก;::::;กก |.กกกกกกi:::::. กกกกะฆ

425 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:54:10 ID:M9ZSMbW2


วญรฃคฮนถทโกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกก/::กณ. กก Žข::::l /}กกกกกฟ:::/ /กญ::::/กกกกกกกกกก/กญ::::> ,.-.Žค_กก กก กก กก __,,..กข
บปลิปาคฮนถทโกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกก . กา:::::::Žสกก |:::::ฃ๊ 'กญ กก |:::::/ /:::::::/.กฟ!กกกก /:::::/กก/:::::/กกกกกก กก กฟ::::::::ฃ๊__
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกกก/กกกก';:::::::lกกlกฟ _กก กก l::::ฃ้ /:::::::://:::/กกกก/:::::/กก/::::://::ฃทกก กก,:'::::::::กฟ::::::กำกกกกกกกก_กฒ
กกกกกกกกกก._.._,,,,......................,,.กกกก/ กกกก /กกกกกก V:::::lกกกฟ::::}. กก l:::::!กณฐ์'กกlกฟ กก /::::::<กกจฆ-' กา_:/กกกก/:::::กฟ/:::::::/,.Žอ.กก กฟ:::::/
กกกก,,;;=!กศกญกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/ กกกก ./ กก กก กกฃึ:::Žฺ::::::::ฃ๒'กกกก.l:::::lกกกกกกกกกกกกกก/:::;คุ::::กภกกกกกกกกกก /:::::<กก กผ-'<::กฟกฟ:::::::/กฟ:กณ
. ,r/กซกกกกกกกก กก กก กก กก กก / กกกกกก !.กกกก กก กก ';:::::::::กฟกกกก ;:::::จฆกพ:::Žงกกกกกกกกขหกกกกะฆ;::::>.กกกกกก ,'::::;ฅุ::ะฆกขกก กญ /::::::::กฟ':::::::กฟ
./.lกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก /กกกกกกกก! .กกกกกกกก กก ';::::กากกกก กก !::::;_:::::::/กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฎกกกกกกกก ฅ์'กกกก กฎกฏกกกกกก/:::::::< กณ;;กฟ::::>
,! |กก_,,,..กก-กฝ''''''''''''ขฬกฝจชกก....,,,_.lกกกกกกกกกกกกกกกณ::::กำกก กก |::/กกกฑกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/::::;::::::::กภกกกณ'
'กฑกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฎ.กก กก กก กก กก Vกกกก กก ฃีกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กา:::/กกกภกฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฎ'''ŽฐŽคกขกกกก กก กก กก กก กก |กกกกกกกกกกกกกก lกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/
กกกกกกกกกก_,,,กก-Žฐ''''''^ŽŽŽกญาฬกฑกฑกญร๚ŽŽ''''''กฝ- ..,,_กกกกกกกฎ''-Žค.กกกกกกกกกกกกกก.!กกกกกกกกกกกก /กกกกกกกก กก กก กก กก กก /กกกกกก ,iก์
กก_,,rกพ(กํ กก กก กก กก กก |กกกกกกกกกก .ฃ์กกกกกกกกกกกกกก กฎ'''Žฐ ..,กข กฎ'-กขกกกกกกกก |กกกกกกกกกกกก/กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก /กกกกกก /
'กญกก ฃ์กกกณกกกกกกกกกกกกกกกก|กกกกกกกกกก . ฃ์กกกกกกกกกก กก กก กก กก กฎ''-Žค, กภ กกกก .|กกกกกกกกกก /กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก / กกกก ,iก์
กกกก .กณกก.กณกกกกกกกกกกกก .|กกกกกกกกกกกก .ฃ์กกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กฎ'-,กภ.กก,!กกกกกกกกกก/กกกก กก กก กก กก กก กก / กก . /
กกกกกก .กณกก กณ.กกกกกกกกกก !กกกกกกกกกกกกกกฃ์ฃ๙กพกญกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก `'Žค"/กกกกกกกก /กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/ กกกก/
จฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌ

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกปเคหคสคตคค

จฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌ
กกกกกก กณกกกกกณ..,..-กพ'กก ! กก กก กก กก กก ฃ์กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก!กกกกกกกก/กกกก กก กก กก กก กก กก / กก./ กกกก _..-''
กกกกกกกกกก ŽLกกกกกภกกกกกก.!กกกกกกกกกกกกกกกกกณกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก !กกกกกก ./ กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก / กก/ ,.. -'"กซ
กกกกกก.,..;;/'"กณกกกก .กณ.กกกกฃ์กกกกกกกกกกกกกกกก กณกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก lกกกกกก /กกกกกกกกกกกกกกกกกก กก_iฅทกพกศกญ
กก., ;;ฃ๒'"กกกกกก.กณกกกกกกŽ'v''Ž.ฃ์กกกกกกกกกกกกกกกกกกกณกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก ,lŽกกกก ./กกกกกกกกกก _,,,กก-กพ'"กซ
.'กฟกกกกกกกกกกกก กณกก กก .Ž'กณ.ฃ์กกกกกกกกกกกกกกกกกกกณกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก /กกกก ./,,..กก-กพ'''"กญกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก _..
"กก กก กก กก กก กก /Žคกกกกกก Ž'กตกกกกกก กก กก กก กก กณกกกกกกกกกกกก . _,,,.. จช'''"กญกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก _,,i./ '"
.Žคกขกกกกกกกกกกกก / . ,iกณ.กกกกกก กภ.กกกกกกกกกกกกกกกก.__ฃฬ,,..กก-Žฐ'''"กซกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก _,,,.. -กพ''" กฟ
กก ŽŽ''Žฐ- ....,,,,,,i,Ž,,,,iกฒ__;;i,,,,,,,,,......Žฦv--Žฐขฬ''^กฑกซกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก _,,,,,,irกพกพ'''"กญกกกกกกกกกก/
''-..,,กขกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฒ_,,,,,,......--ŽฐŽฐ''''"Žกญกก กฟกกกกกกกกกกกกกกกก /
กกกกกกกฎŽŽ''''Žงกฝจจ ..................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,....,,....กก --กฝขฬ''''!ŽะŽŽŽฮปกกกก./ กกกกกกกกกกกกกก ,./ กกกกกกกกกกกกกกกก /
กกกกกกกก ./ กกกกฃ์กกกกกกกกกกกกกกกกกภกกกกกกกก .กภกกกกกกกกกกกกกก Ž'(กขกก ,iก์กกกกกกกกกก . กฟกก กก กก กก กก กก กฟ

426 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:54:36 ID:M9ZSMbW2

จฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌ

กกกกกกกกกกกกกกกกกกวญคฯฃตฃฑคฮฅภฅแกผฅธกกวญคฮษ๔ฐฬวหฒ๕ศฏภธกกวญคฯฦนค๒วหฒ๕คตค์คฟกฃ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกวญคฯปเค๓ควคทคครคฟกฃ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกบปลิปาคฯลจค๒ลคทคฟกฃบปลิปาคฯฃฒฃฐคฮทะธณรอค๒ฦภคฟกฃ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกบปลิปาคฮนถทโ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกวญคฯฃตฃฒคฮฅภฅแกผฅธกกวญคฮษ๔ฐฬวหฒ๕ศฏภธกกวญคฯฦฌค๒วหฒ๕คตค์คฟกฃ

จฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌ
กกกกกกกก,-ฅทŽค;;_Žษกกกก . _,กกกฎกกกกกก .tฅสกพ'กฑกํ กย .กฎ'กฝŽฐ!lฃ์t;;กฅ .'กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก!Žค;;;ะจ
;/กกกก,r./ กกl;/กกกกกก '!จฅกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกŽุ'iกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กญกกกก ,,กขกกกกกก,กข
,! .กฟกกกก,i";;{_ กก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก =!.!.ฃ์กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,i'''กจกกกกกกกก .|;;;;ŽŽ''''''";;.ฃ์Žค
! กกกกกกกกŽL;;;;;ŽกไกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽอŽŽมŽฌกกกกกกกกกกกกกกกก, Žค,,, กก กก กก กก กก `''".Žจ;;-ฐ์'กญ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
..,iขฬกฝ''>.ฃ์..Žค/Žกกกกกกกกi'ŽŽ~ŽŽŽ'-|!!กตกกกกกกกกกกกกกกกกกกi'''jกกกก.!Žค,,;l,Ž,,rกพŽฐŽคกกกกกกกกกกกกกก กฎ''-Žค;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Žจ
: };;;;;;;;;;;'กภ_ กซกกกก .กา;;i กตŽค;;;;;;;;;.ฅขกกกกกก,......กขกกกกกก,iŽะ;;/กก ,r'''";;;;;;;;;;;;;กั ._.. ;;iกกกกกกกกกกกก .กั;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Žค
.lŽ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!กก กก .,Ž-. : '!''ฃฬ,lŽกกกกกกกกฃ์.;;;;;;ŽกตŽค,i''";;;;; !กก!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ฃ์!กญฦ๓..,,,กฒ,..--'''";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;กซ
.;;กพ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;|กกlŽ;l ,!;;;;/กกกกกก.|'Žอ,กกกกกกกกกฎ''''''ฃ้_;;;;;;;;;i;;,Žกกกกฃ์;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,! Ž'กฝ'''''''^ŽŽŽŽŽŽ'l,,_;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
..!Žค_;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Ž!-Ž;|,`''กํกก .,กฟ;;;;;กต..rกพจคกกกกกกi";;;;;;;;iจฅกก กตŽค;____,,กฟกญกกกกกกกกกกกกกก : ,ii;;,Ž;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
กก.Žจ";;;;;;;;;;;;;;;;;,,Žค;;;;;.! ---'''Ž;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; !กกกก .กฬ;;;;;;;;;;;;กณ :lŽฦฦ๓'Ž'';;กฅกกกกกกกก.,.. -Žฦกแ''"กซกก./;/''''i;;;;;;;;;;;;;;;;
.Žฐ'Ž;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ขห;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/กกกกกกกกฃ์;;;;;;;;;;;;;;;กณ,กกกกกณ!กกกกกกกกกก "'"กกกกกกกกกก.กฅ กก . l-ฃ๘,;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;v ..,,,,Žค;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Ž'กฝ- -ฅุ;;;;;;;;;;;;;;;;;Ž'---ŽคกกกกกกกกกกกกŽธŽŽมŽฌกกกกกกกกกกกก "กก .'|ŽŽ''Žค
.ฃ์กญ|;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.Ž- กฟ กกกกกก กต-..Žค;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ขฬ';;ฅส'กกกกกกกก กก กก กก กก l7กกกกกกl
;;;;;;.,,_.;;;;;;;;;;;;;/กกกก กก กก กก กก กก |;;;;;;;;;;iขฬŽฐ-,,,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;{กญกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก !

427 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:54:51 ID:M9ZSMbW2


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกกกกกกกกก กฝกฝกฝกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฝกฝกฝ กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกกกกกกกกกก กก กฒกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฒกกกก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกก กก กก กก กก /กญ ,..::::::::::.กณ กณกกกก กก กกกกกกกก/กญ ,..:::::::::::.กณ กณ กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกกกกกกกกกกกก,'กก ,;::::::::::::::::::',กก',กกกกกกกกกกกกกก,'กก ,;:::::::::::::::::::',กก',กกกภ
กกกกกกกกกกกกกก กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกก {กก {:::::::::::::::::::::}กก}กกกกกกกกกก กก {กก {::::::::::::::::::::::}กกกักกกกกภกกŽหŽŽมŽฌ
กกกกกกกกกกกกกฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก'กข กณ::::::::::::::กฟ /กกกกกกกกกกกกกก 'กข กณ::::::::::::::กฟ /กก กก กก กภกฃ
กกกกกกกกกกกก|กกกกกกกกกกกก.,,,กกกกกกกกกกกกกกกกกกกฑกก กฟ กก กก กก |กกกกกกกก กภกก กฑกกกก,,,,,,,,กกoกกกกกฟ|
กกกกกกกกกกกก|กกกกกกกกกกกก!;;Ž''จคกกกกกกกกกกกกกกกกกก/กกกกกกกก กก ขสกกกกกกกกกก ',กกกกกกกส;:;:;:;:กด-r กก กก |
กกกกกกกกกกกก|กกกกกกกกกกกกกก!Žค;;;ะจกกกกกกกกกกกกกก กะกกกกกกกก กก /กกกณกกกกกกกกกกกักกกก ฅฝ;:;:;:;:;:;:;:กักก กก |
กกกกกกกกกกกก|กกกกกกกกกกกกกกกญกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกณกฒกฒ_กฟ กฒ_ กภกฒกฒ_ŽษกกกกกกกกŽฒ"กด,:;:,Žฟ กกกกกร
กกกกกกกกกกกกกภกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽษ::`!กกกกกกกกกกกกกก กณกกกก กญกก กก กฎกกกก'กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กฟ
กกกกกกŽหŽŽมŽฌกก กภกกกกกกกกกกกกกกขกฆกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กภ

428 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:55:05 ID:M9ZSMbW2


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกกกกกกกกก กฝกฝกฝกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฝกฝกฝ กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกกกกกกกกกก กก กฒกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฒกกกก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกก กก กก กก กก /กญ ,..::::::::::.กณ กณกกกก กก กกกกกกกก/กญ ,..:::::::::::.กณ กณ กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกกกกกกกกกกกก,'กก ,;::::::::::::::::::',กก',กกกกกกกกกกกกกก,'กก ,;:::::::::::::::::::',กก',กกกภ
กกกกกกกกกกกกกก กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกก {กก {:::::::::::::::::::::}กก}กกกกกกกกกก กก {กก {::::::::::::::::::::::}กกกักกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก'กข กณ::::::::::::::กฟ /กกกกกกกกกกกกกก 'กข กณ::::::::::::::กฟ /กก กก กก กภกฃ
กกกกกกกกกกกก|กกกกกกกกกกกก.,,,กกกกกกกกกกกกกกกกกกกฑกก กฟ กก กก กก |กกกกกกกก กภกก กฑกกกก,,,,,,,,กกoกกกกกฟ|
กกกกกกกกกกกก|กกกกกกกกกกกก!;;Ž''จคกกกกกกกกกกกกกกกกกก/กกกกกกกก กก ขสกกกกกกกกกก ',กกกกกกกส;:;:;:;:กด-r กก กก |
กกกกกกกกกกกก|กกกกกกกกกกกกกก!Žค;;;ะจกกกกกกกกกกกกกก กะกกกกกกกก กก /กกกณกกกกกกกกกกกักกกก ฅฝ;:;:;:;:;:;:;:กักก กก |
กกกกกกกกกกกก|กกกกกกกกกกกกกกกญกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกณกฒกฒ_กฟ กฒ_ กภกฒกฒ_ŽษกกกกกกกกŽฒ"กด,:;:,Žฟ กกกกกร
กกกกกกกกกกกกกภกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽษ::`!กกกกกกกกกกกกกก กณกกกก กญกก กก กฎกกกก'กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กฟ
กกกกกกกกกกกกกก กภกกกกกกกกกกกกกกขกฆกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กภ

429 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:55:20 ID:M9ZSMbW2


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกกกกกกกกก กฝกฝกฝกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฝกฝกฝ กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกกกกกกกกกก กก กฒกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฒกกกก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกก กก กก กก กก /กญ ,..::::::::::.กณ กณกกกก กก กกกกกกกก/กญ ,..:::::::::::.กณ กณ กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกกกกกกกกกกกก,'กก ,;::::::::::::::::::',กก',กกกกกกกกกกกกกก,'กก ,;:::::::::::::::::::',กก',กกกภกกกกกกคฆ
กกกกกกกกกกกกกก กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกก {กก {:::::::::::::::::::::}กก}กกกกกกกกกก กก {กก {::::::::::::::::::::::}กกกักกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก'กข กณ::::::::::::::กฟ /กกกกกกกกกกกกกก 'กข กณ::::::::::::::กฟ /กก กก กก กภกฃ
กกกกกกกกกกกก|กกกกกกกกกกกก.,,,กกกกกกกกกกกกกกกกกกกฑกก กฟ กก กก กก |กกกกกกกก กภกก กฑกกกก,,,,,,,,กกoกกกกกฟ|
กกกกกกกกกกกก|กกกกกกกกกกกก!;;Ž''จคกกกกกกกกกกกกกกกกกก/กกกกกกกก กก ขสกกกกกกกกกก ',กกกกกกกส;:;:;:;:กด-r กก กก |
กกกกกกกกกกกก|กกกกกกกกกกกกกก!Žค;;;ะจกกกกกกกกกกกกกก กะกกกกกกกก กก /กกกณกกกกกกกกกกกักกกก ฅฝ;:;:;:;:;:;:;:กักก กก |
กกกกกกกกกกกก|กกกกกกกกกกกกกกกญกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกณกฒกฒ_กฟ กฒ_ กภกฒกฒ_ŽษกกกกกกกกŽฒ"กด,:;:,Žฟ กกกกกร
กกกกกกกกกกกกกภกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽษ::`!กกกกกกกกกกกกกก กณกกกก กญกก กก กฎกกกก'กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กฟ
กกกกกกกกกกกกกก กภกกกกกกกกกกกกกกขกฆกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กภ

430 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/18(ท๎) 22:55:27 ID:kmd/j7SA
ฅศฅ้ฅฆฅฤษฒร

431 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:55:35 ID:M9ZSMbW2
จฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌ


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽค,.ฆหขส
กกกกกกกกกกกก,,.,.,,,,, Žค,.,,,,.,,,กหกก ฅฮ;;;(#Ž;;0Ž),,, ก่ŽคกกกกกกกกŽคฅฮข;;,Žค,.Žค,.กกกกกกกสŽค.,,,.,,Žคขส,.,,
กกกกกใ@;;,กก(Žา_;;Žก#)@;;';;@กหกส@ก่U(Žฃ๐;`;,)ฆฮ;,คศ@;,กก(Žค0;'Žก#)คร@กห~ คศกญ#;;Žาคฤ#!i;-Ž)คร
กกกกกกกกกก"'`''"";""Ž'";;'""ข่""''"""Ž'"กกกกกกกกกกกกกก~;Ž`'ŽŽ;''ขห""กกกกกกกกกก"'`;"""ข่ข่`'


จฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌ

432 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:55:50 ID:M9ZSMbW2กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก __กฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกก/กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽอกกกกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกกกกกกฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภกกกกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกก.กพ''~กฒกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฒ~''กพกกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกกก/กญ ,กกกกกก กณ กณกกกก กก กกกกกกกก/กญ ,.กกกกกก กณ. กณกกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกก ,'กก ,;กกกกกกกกกก',กก',กก|!!il!|!l!!l!l!l| ,'กก ,กกกกกกกกกก ',กก',กกกกกกกภกกกกกกกกกกกกกกคฆค๏คกคกคกคกคกคกคกฅกฅกฅกฅกฅกฅกฅกฅกฅกฅกกชกชกชกช
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกกกกกกก{กก {กกกกกกกกกกกก}กก} .|!!il!!ll!!!il!l| {กก {กกกกกกกกกกกก}กกกักกกกกกกก.กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกกกกกกกก'กข กณกกกกกกกกกฟ / .|!l!!il!!l!!il!l| 'กข กณกกกกกกกกกฟ /กกกกกกกกกกกก..กภ
กกกกกกกกกกกกกก กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฑกกกฟกกกกกกกกกก|กกกกกกกก กภกฑกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก .กภ
กกกกกกกกกกกกกฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/กกกกกกกกกกกกขสกกกกกกกกกก ',กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.กภ
กกกกกกกก กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกะกกกกกกกกกกกก/กกกณกกกกกกกกกกกักกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก กก .กภ
กกกกกกกก|กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกณกกกกกกกกกณกฒกฒ_กฟ กฒ_ กภกฒกฒ_Žษกกกกกกกก/ กก กก กก กก กก กก กก กก กก |
กกกกกกกก|กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกณกกกกกก .|!!il|!|!l!l!il|!|!!!i!l|!|!lll!!il|!|!l| กกกกกก/กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|
กกกกกกกก|.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.กก.|!!il|!|!ll!!lil|!|!l!l!il|!|!ll!!il|!|!l|กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|
กกกกกกกก|กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก .|!!il|!|!ll!!lil|!|l!l!!lil|!|!l!!il|!|!l|กกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก กก |
กกกกกกกกกภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก .|!!il|!l|!l!!il|!|l!l!l!il|!|!l!!lil|!|!l|กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟ
กกกกกกกกกก .กภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|นฉนฉนฉนฉนฉนฉนฉนฉนฉ|กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ

433 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:56:09 ID:M9ZSMbW2


วญคฯปเค๓ควคทคครคฟกฃ
บปลิปาคฯลจค๒ลคทคฟกฃบปลิปาคฯฃฒฃฐคฮทะธณรอค๒ฦภคฟกฃ
บปลิปาคฮนถทโ
วญคฯฃต3คฮฅภฅแกผฅธกกวญคฮษ๔ฐฬวหฒ๕ศฏภธกกวญคฯฦฌค๒วหฒ๕คตค์คฟกฃ
วญคฯปเค๓ควคทคครคฟกฃ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |กกกกขสกกกณกกกกกกกก กก l กก l
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก /กกกกกกกกกกกกกก l กก ขสกกกกกก กก ,กก|จกจซฅศกกกกlกกกก กก กก l กก l
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ฃ้กก/ กก กก /กกกก ! กก ! |___กก กก / /|rกพŽจคฅŽฦฅ฿Žค |กกกกกก |กก l กก |
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ฃ้ /.|กกกก / iกกกก lกกกกŽฺ' r=คฅกข/l/กกl/กกกึ::::o} )/ กก./กก|กก l กก | กกกกคขค์กฉค่คฏธซคฟค้ฬพมฐคฌสัค๏ครคฦคคนค๏
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก | กกlกกกก |กก!กกกก Vกญ | /กึ:::oVกก กก กก ืต:::Žฟ ฃ์กกกก/กก .|กก l กก |กณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก | กกlกกกก |กกกณกกกกกณŽคjกกืต::Žฟกกกกกกกกกก กก กก /กณ/กกกก/กกจขฃ์กกlกฎกณ สัควคนค๏คอกฉ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |กก lกกกก |กกกก กภ กก กภกกกก กก กก ,กกกก Žษ::`!/ / ฃ์ |กก/กก./กกl /
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ฃ์กก กณกก .!กภกกกก กภ กก กณ กก กก กก . กคขกฆกกกก/ | |/กก./|กก//
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กณกกกกกณ.l กก กณ-Žคกก กณกกกฎŽฤŽคกกกกกกกกกกกกกกกกฅคกก.| กก /กก!/
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |กกขส กก กกกก` =กพจกrกใกกกกกก_..|กก/ กา
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |/กก lกกขส/กณŽคกพŽอฅเกฒ}-กพ กญกก Žฺ'กกกกกำ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽฺก์กกกก./กก }กกl|กกกกกกกกกก . -กพ'กณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/กฒฅฮ/ l|กกกก กกกฟกกกกกกกก`Žค
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฑฃ๊/กก l|กก .กฟกฟกก กกกก กก `ŽคกกกกกกŽฮŽ฿Žภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก /กก กก|กฟกก/กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽฮŽ฿Žภ

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก _ _กฒกฒ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ฅฃ' กฏ::::::::::::::::::::::กฏ `..,.
กกกกกกกกกกกกกกกกกฟ::/::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กภ
กกกกกกกกกกกกกกกก/:::::/:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กณ
กกกกกกกกกกกกกก ':::::: '::::::::':::::|:::::::|| ::|:::|::::::| :::|:::::::::'.
กกกกกกกกกกกกกก |::::: |::::::::|:::::|:::::::|l::::|:::|::::::| :::|::::::::::|กกกกกกคฝค๓คสป๖ค่ค๊ษคฌท์ควฑ๘ค์คฦคะครคมคฃคฮควคน
กกกกกกกกกกกกกก |::::::||:::::::||::::|:::::::|l::::|:::|::::::| :::| :::::|::|
กกกกกกกกกกกกกก |::::::||:::::::|j::_|กณ:;::กณLกตกต-L::j::__:Žษ |กก กก คโครคศฒฤฐฆคฏคสคคษค๒รๅคฦคฏค์คะฮษคซครคฟคฮคหกฤ
กกกกกกกกกกกกกกกกร๚::Tกฑกฒ _กกกฑกก,. .ฦ๓..Žค |:::Žฺ' : |
กกกกกกกกกกกกกกกก |::ŽสlŽฒกญ{rtŽส กก กก กก|t.Žฏl Žุi:::::::|::::|กกกกกกกกกกกกกก,ฅค
กกกกกกกกกกกกกกกก |:::|:Žส::::กฎ กญกก กคกกกก กฎ ::: ,Žส::::::|::::|กกกกกกกกกกกกŽฤ::::คท
กกกกกกกกกกกกกกกก |:::|::: กตกกกกกกกกกกกกกกกก .Žฒ:::::::::|::::|กกกกกกกกกกกกกด_ฅ๓
กกกกกกกกกกกกกกกก |:::|:::::|:::กไ .._กก` กก_ ฅฃ!::|::::::::::|::::|กกกกกกกกกกกก---
กกกกกกกกกกกกกกกก |:::|:::::|::i::::rกผvฦ๓zกพ ฅห}|::::::::::|::::|กกกกกกกกกกกก|กก |
กกกกกกกกกกกกกกกก |:::|:::::V กึ|: :_:.Žฬ-<:_:Žฐ:/l|::::::::ขส::|กกกกกกกกกกกก|กก |
กกกกกกกกกกกกกกกก |::ขส ::| |;;|V:_/| | :`:YกกŽฒ::::::::|กณl:!กกกกกกกกกกกก|กก |
กกกกกกกกกกกกกกกก |:|กก| ::| |;;| กฎกญ | |จกจฅ l;|::::::::| /Yกณกกกกกกกกกก| กก|

434 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:56:37 ID:M9ZSMbW2คโคฆฑ๘ค์คฦคทคครคฟคโคฮคฯปลสคสคคควคนค๏ค่

คคกกขคฝคฆคสคฮควคน

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟฅฮ กก กณŽค_กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกส ก๛กห}liil{กสก๛กหกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกกกกก กส__ฟอ__กหกกกกกกกภกก กก กกกกป฿คแคํค่กชคษคฆคทคฦคชมฐค้คฝค๓คสคห
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |กกกกกกกณกก|!!il|!|!l|กก/กกกกกก|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภกกกกกกกก|ŽชŽชŽชŽช| กก กก กฟกกกกกกกกกกดสรฑคหภธคญสชค๒ปฆคปค๋ค๓คภกช
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก, -กพ (_).กณกก กกกผกพ กก กกŽจกณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฃ์_ฃ๊_ฃ๊_ฃ๊ คศ)กกกกกกกกกก กกกกกกกกi
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฑ`กณกกกกกกกกกกŽษ กกกกกก|กกl
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก /กญ กกกณกกกกกกกกกกกกกก |กกl
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก lกกกกกก |กกกกกกกกกกกกกกกณ_ข-กพกกŽค
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กณกกกก_,l- Žคกกกก กก กฑกฟกกกกกกกก ฃ์
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กณlกญกกกก |กฒกก กฟกฑ `l_-กพกกกญ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก`-กพกญกกกกกฑกณ --กพ'


บฃคฯคฟคภฅ์ฅูฅ๋ฅขฅรฅืคฮป๖ค๒นอคจคฦปฆคทคคฏค๋คภคฑควคนค๏กช

หอคฯฬ๓ยซฤฬค๊ฬครคฦธซคฦค๋ควคนกฃษคฌฑ๘ค์คคนคท


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟฅฮ กก กณŽค_กภกกกกกก กก คฝคคคฤค้คฯคโคฆฟอฟฉคควญคสค๓คซคธคใคสคคกช
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกส ก๛กห}liil{กสก๛กหกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกก กส__ฟอ__กหกกกกกกกภ กก คฟคภคฮวญคภกชคภคซค้ปฆคนคสกช
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|กกกกกกกณกก|!!il|!|!l|กก/กกกกกก|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภกกกกกกกก|ŽชŽชŽชŽช| กก กก กฟ

435 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:56:55 ID:M9ZSMbW2จฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌ

บปลิปาคฮนถทโ
กกกกกกกกกกกกกก_กฒ,,,,,_กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกก ฃ๒กพกขฅซฅมฅใ
กกกกกกกกกกกก กฑกกกกกกกกกฎ"'Žฐ Žค,,.__กฒกฒ_กกกกกก กก กก กก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|: |i.ฆรขกณกฟขŽฐ=Žฦฦ๓ฅห
กกกกกกกกกกกก ..:.:.:::::::::กะ::.:....กกกกกกกกกฎกฑกญŽษกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกก|: ||กสกกกกกกกกกภ กกกกกฎกฑ"ขฬ
กกกกกกกกกกกก ;;;;;;;;;;;;;;;;;กณ;;;_กกกกกก _กฒขกข_กฒ_กฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒ_ ________.|: ||LŽฤกขกกกกกกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฑกฑกกกกกก กึ!กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก |กกกกกก ::|: |กก i!กณกขกกกกกกกก กณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |iกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก |กกกก กก::|: |กก i!กก||กณกข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |iกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒ| กก กก :::|: |กก i!กก||กก ฦ
กกกกกกกกกกกก .__กกกกกกกกกก กก กก กก กก กก |i:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::|:::::::::::::::|: |กก i!กก|| ./กก กภ
กกกกกกกกกกกก > กฎกณกขกก _..,,..กกกกกก กก กก |i:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::|:::::::::::::::|: |กก i!กก||/กกกกกกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภฆรกก กฑ`กณ .._กฒ|i:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::|:::::::::::::::|: |___i!กฟกญกฑกฑกฎ""''''''
กกกกกกกกกกกก กภกกกกกก กตฆรกฑ) กก กฎกฑiกั.กฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑ|: |กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกก` Žคกกกกกกกก`คฏกกกก กกกฟกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก กก กก |: |คหฅหกตกผกกฝ Žค._
กกกกกกกกกกกก ฅุ กกกกกฎ>กข_กกกกฅฮกณ-ก์กกกกกกกกกกกก................................... กก กก กก กก !:_!กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฎ`กณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกณกผ ก์กกกกกกกกกกกกกกกก::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
จฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::จฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก:::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก :::::::::::::::
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก:::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก :::::::::::::::
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก:::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกคไคแคฦคฏค์กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก:::::::::::::::
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก:::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก :::::::::::::::
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก:::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก :::::::::::::::
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก...................................

436 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:57:15 ID:M9ZSMbW2

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::

437 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:57:33 ID:M9ZSMbW2


.

438 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:57:48 ID:M9ZSMbW2


คฯภธคญสึครคฟ

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก .....:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:.....
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกึl กก กก กก . .:;:;:;:;:;:;:;:;:;:.:;:..;:.:..:;:.:;:;:;:;:;:;:;:;:;:. .
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกlกญlกก lกืกึlกก กก ,:;:;:;:;:;:;:;:;:.:.:.:.:.. .:. .:. .:. ..:.:.:.:.:;:;:;:;:;:;:;:;:.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกl .!จก,กกlกืกก.:;:;:;:;:;:;:.:.:.:.:.:... .. .. . .กก.. .. .. ...:.:.:.:.:.:;:;:;:;:;:;:.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกl .lกฑกกกก/,กแ7:.:.:.:.:.:.:... ..กกกกกกกก กก กก .. ...:.:.:.:.:.:.:;:;:;:;:;:.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽฺ'กกกกกก// //กก _:.. ..กกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก .. ..:.:.:.:;:;:;:;:;.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.:;:// กก lกื กฟlกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก . ..:.:.:.:;:;:;:;:.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.:;:;:;:;.:.:.:_กฟกฟกกกก กก กก กกกก กก กก กก กก กก . ..:.:.:;:;:.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.:;:;:;:;.:.:l_กฟกกกกกกกก กก กก กกกก กก กก กก กก กก . ..:.:.:;:;:.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.:;:;:;:;:.:.:.:... .กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก . ..:.:.:.:;:;:;:;:.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก .:;:;:;:;:;:.:.:.:.. ..กกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก .. ..:.:.:.:;:;:;:;:;.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก .:;:;:;:;:;:.:.:.:.:.:.:... ..กกกกกกกก กก กก .. ...:.:.:.:.:.:.:;:;:;:;:;:.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.:;:;:;:;:;:;:.:.:.:.:.:... .. .. . .กก.. .. .. ...:.:.:.:.:.:;:;:;:;:;:;:.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก ,:;:;:;:;:;:;:;:;:.:.:.:.:.. .:. .:. .:. ..:.:.:.:.:;:;:;:;:;:;:;:;:.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก . .:;:;:;:;:;:;:;:;:;:.:;:..;:.:..:;:.:;:;:;:;:;:;:;:;:;:. .
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก .....:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:.....

439 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:58:03 ID:M9ZSMbW2


คฯภธคญสึครคฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ;กก-จกกพจกจกกพ-กข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ กก กก กก กก กก กก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟ ;กกกกกกกกกก กก กก กก กก กณกผ''ขกญขกฎกณกข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกlกกกกUกกกกกก กก กก กก กก กก กก lกกกกกกกกกกกกกก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|กกกกกกกกกก กกกก กกกกกกกก ; กก/ขกซ`กกกกกกกกกกกก l:
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก!กขกกกกกภ_};กก{,กฒฅฮกญกก ขภ |กกกก กก ,กกกกกกกกกก |
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽฤกข(กสกผกหกกกกกสกผกห ):กกกก|กกกก กก |กก กก ,กกกก.!
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฤกฤกฤกกกกกกกก กฟกก กณกก กส_ฟอ__กหกฒ__ , ฅฮ |กกกกกกกก|___,ฅฮกกกก |
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก{กกกกขกณกฟ กก กก |กกกกกกกกกก|กกกกกกกก|กกกกกกกก ,lกผจก- กข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กณกกกกกก กภ กก กก lกกกกกก กก ,|กกกกกกกก|กกกกกก,กฟกกกหกก กก กห
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก{Žักกกกกกกกกฎ}กก กกกภฅฮกฐฅฮ^กฟขกณjกภกกกก กฟกฐกผ-กพ'
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฎกผกฤฐ์-กว กกกกกสกฒ(_ฅค_,ฅคกข_,ฅฃ'กญ__/ กฑ

440 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:58:17 ID:M9ZSMbW2
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กฒกฒกฒ_:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: กฟกกกกกกกกกกกภ:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กกกฟกกกกกกกกกกกกกกกกกภ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |กกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกก|::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กภ กกกก กก กกกกกกกกกก กก กฟ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

441 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:58:32 ID:M9ZSMbW2.กกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกฟกกกฝกกกก-กภ
.กกกก.กกกฟกก กสกกห กกกสกกหกกกกกกกกคคฟกฤกฤปเค๓คภคฮคซผซสฌคฯ
กกกกกฟกกกกกกกก กส__ฟอ__กหกกกภ
กกกก|กกกกกกกก กกกกกฎ ขกญกกกกกก|
.กกกกกภกกกกกกกกกก กกกกกกกก กฟ
.กกกกกกฅฮกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภ
กกกฟกญกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกณ
.กกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกฟกกกฝกกกก-กภ
.กกกก.กกกฟกก กสกกห กกกสกกหกกกกกกกกกฤกฤกฤกฤกฤกฤ
กกกกกฟกกกกกกกก กส__ฟอ__กหกกกภ
กกกก|กกกกกกกก กกกกกฎ ขกญกกกกกก|
.กกกกกภกกกกกกกกกก กกกกกกกก กฟ
.กกกกกกฅฮกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภ
กกกฟกญกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกณ
.กกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกฟกกกฝกกกก-กภ
.กกกก.กกกฟกก กสก๛กห กกกสก๛กหกกกกกกกกคฝคฆคภกฤกฤกฤ
กกกกกฟกกกกกกกก กส__ฟอ__กหกกกภ
กกกก|กกกกกกกก กกกกกฎ ขกญกกกกกก|
.กกกกกภกกกกกกกกกก กกกกกกกก กฟ
.กกกกกกฅฮกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภ
กกกฟกญกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกณ

442 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:58:49 ID:M9ZSMbW2


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::จฃจกจกจกจกจกจค::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::จขกกวญกฤคฯกฉ จข::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::จฆจกจกจกจกจกจฅ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

443 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:59:07 ID:M9ZSMbW2


กกกกกกกก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กก กฟกกกกจกกก กก จกกภ
กฟ กกกก กสก๛กห กกกสก๛กห กภ
|กก กกกก กก กส__ฟอ__กหกก กก |กกกกวญกช
/กกกกกกกก กก|!!il|!|!l|กกกกกฟ
กกกกกกกกกกกก|ŽชŽชŽชŽช|


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก _กฒกฒกฒ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกก กก กกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟจก กก กกจกกกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟ กสก๛กหกก กสก๛กห กกกก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกคชคคกชสึป๖คทคํกช กกกก| กก กกกส__ฟอ__กห กก กกกก กก|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภกกกก|l!|!|li!!|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |ŽชŽชŽชŽช|

444 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:59:34 ID:M9ZSMbW2กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฒกฒกฒกฒ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกฐกกกกขกกกกกภ
กกกกกกกกกกกก ฝะคฦคชคคควกฤกกกกกก กก กก กก กก กสก๛กหกก กสก๛ กหกกกก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/ขกส__ฟอกฒกหข::::::กกกกกภ
กกกกกกกกกกกก ฐ์ฝ๏คหท๎ค๒ธซคหนิคณคฆกกกกกก|กกกกกก|-จจr|กกกกกกกกกกกกกก|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภ กกกฎ'กผ`


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกกกกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟปฐปฐฦ๓.กกกกกก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟปฐปฐฦ๓กกกกกกกกกก กก กภ
คโคทคซคทคฦคซคฏค์ค๓คคทคฟคคคฮคซกฉกก|ปฐปฐฦ๓กกกกกกกก กกกกกกกกกก|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภปฐปฐฦ๓กกกก กก กก กก กฟ
คฝค์คสค้ธซคฤคฑคมคใคฆคพกฉกกกกกกกกกกกกกกกกYจกจก----กกกกกกคฏ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก /ปฐฦ๓กกปฐฦ๓ฦ๓ กก กณ.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ฃ์ปฐฦ๓กกปฐปฐฦ๓ฦ๓กกกก ',
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก lปฐฦ๓กกปฐปฐ.ฦ๓ฦ๓กก กก ',
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,'ปฐฦ๓กกปฐปฐ.ฦ๓ฦ๓. กก กก ',
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก /ปฐฦ๓ :ขส:ปฐปฐฦ๓ฦ๓กกกกกก ',
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก /ปฐฦ๓ :/กกขสปฐปฐฦ๓ฦ๓ กก กก ',
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/ปฐฦ๓ :/กก/กก Yปฐปฐ.ฦ๓ฦ๓กก กก ',.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/ปฐฦ๓ :/_ฅีกกกก jปฐปฐฦ๓ฦ๓กกกกกก /
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กสกฎกณ____ฅฮกกกกกก ,าำปฐปฐฦ๓ฦ๓__ ..ฅค
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กผ กญกกกกกก กฟi:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:ixฅคi:i:i:Žษ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก /i:i:i:i:i:i:i:i:i:iกไ'พฃ:i:i:i:i:iก์
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/i:i:i:i:i:i:i:i,:กญกกกกl:i:i:i:i:i:i:i:i
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/i:i:i:i:i:i:i:i/กกกกกก l:i:i:i:i:i:i:i:i
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก /i:i:i:i:i:i:i:i/กก กก กก l:i:i:i:i:i:i:i:j
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฆรขกณกข:i:i:i:Žฒกกกกกกกก(ขกผกฝŽฒ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กผ-----ฐ์ก์กกกก กก กฑกฑกฑ

445 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 22:59:50 ID:M9ZSMbW2
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒกฒ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกขกกกกกฐกภ
กกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกกกกส ก๛กห กกกสก๛กหกกกกกกกกคชคคควกฤกฤ
กกกกกกกกกกกกกกกฟกกกก::::::ขกสกฒฟอ__กหขกณ
กกกกกกกกกกกกกก|กกกกกกกกกกกกกก|rจจ-|กกกกกก|
กกกกกกกกกกกกกกกภ กกกก กก กกกก`กผ'กญกก กฟกกกกกกŽธŽŽมŽฌ


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒกฒ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกขกกกกกฐกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกกกกส ก๛กห กกกสก๛กหกกกกกกกกคชคคควกฤกฤ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกก::::::ขกสกฒฟอ__กหขกณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|กกกกกกกกกกกกกก|rจจ-|กกกกกก|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภ กกกก กก กกกก`กผ'กญกก กฟกกกกกกŽอŽŽมŽฌ

446 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 23:00:13 ID:M9ZSMbW2


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฒกฒกฒกฒ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกฐกกกกขกกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกสก๛กหกก กสก๛ กหกกกก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกคคฟย๔ปณมคไคทคฦคไค๋คพกฉกกกกกก/ขกส__ฟอกฒกหข::::::กกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|กกกกกก|-จจr|กกกกกกกกกกกกกก|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽธŽŽมŽฌ กกกภ กกกฎ'กผ`กกกก กก กกกก กฟ


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒกฒ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกฐกกกกขกกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กสก๛กหกก กสก๛ กหกกกก กภ
กกกกกกณงควม๊หะย็ฒ๑คทค่คฆกก /ขกส__ฟอกฒกหข::::::กกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |กกกกกก|-จจr|กกกกกกกกกกกกกก|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภ กกกฎ'กผ`กกกก กก กกกก กฟกกŽศŽมŽฌ

447 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 23:00:30 ID:M9ZSMbW2


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กกŽีŽปกก:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

448 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/18(ท๎) 23:00:34 ID:PIB4qjew
คณคฮสีควบฃฒ๓คฯฝชค๏ค๊คซคสกฃคณค๓คสคฮคคคฤคควยณคฏค๓คภคํกฃ

449 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 23:00:49 ID:M9ZSMbW2
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒ
กกกกกกกกกกกกกกกฟ ขกกกกขกภ
กกกกกกกกกก กฟกกกสก๛กหกก กสก๛กหกภ
กกกกกกกกกฟ กก ///กส__ฟอ__กห///กภกกกกกกกกคชครกขธซคฤคฑคฟคพกช
กกกก กก |กกกก u. กก `Yขy'กญกกกกกก |
กก กก กก กภ กก กก กก Žกผ ก์กกกก,กฟ
กกกก กก กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|_
กกกก กก| กกกกฃ์..กก::::::::::::::::::::::::::::::::::
กกกก กกกณ กกะฆ-.,กก:::::::::::::::::::::::::::::
กกกกกกกก/`กผŽคกฒŽษกก::::::::::::::::::::::::

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒ
กกกกกกกกกกกกกกกฟ ขกกกกขกภ
กกกกกกกกกก กฟกกกสก๛กหกก กสก๛กหกภ
กกกกกกกกกฟ กก ///กส__ฟอ__กห///กภกกกกคณค๓คสฝ๊คหต๏คฟคฮคซกฤ
กกกกกกกก|กกกก u. กก `Yขy'กญกกกกกก |
กกกกกกกกกภ กก กก กก Žกผ ก์กกกก,กฟกกกกกกกกกกกก กก กก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกฟ:::กก กก กกกภ
กกกกกกกกกกกก กฟ::::::::::กกกกกกกกกกกภ
กกกกกกกกกกกฟ:::::::::: กกกกกกกกกกกกกก กภ
กกกกกกกกกก|:::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกก|กกกกคตคกกขฐ์ฝ๏คหท๎ค๒ธซคหนิคณคฆ
กกกกกก กฟข::::::::: กกกกกกกกกกขกณกฟ
กกกกกก/::::::::::::กกกกกกกกกกกกกก กก กก กภ
กกกก/::::::::::::::กกกกกกกกกกกก กกกกกกกภกกกณ

450 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 23:01:09 ID:M9ZSMbW2
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

451 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 23:01:25 ID:M9ZSMbW2


กพกพจกจกจกกกกกจกจกจกจกกกกกกกจกจกกพกพกกกพกกจกกพกพกพกพกกกกกกจก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจฃจกจกจกจกจกจกจกจกจกจค
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจขคอคงกขคชส์คตค๓กกกกกกกก.จข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจฆจกจกจกจกจกจกจกจกจกจฅ


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจฃจกจกจกจกจกจกจกจกจค
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจขคษคฆคทคฟคฮกฉกกกกกกกกจข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจฆจกจกจกจกจกจกจกจกจฅ
กพกพจกจกจกกกกกจกจกจกจกกกกกกกจกจกกพกพกกกพกกจกกพกพกพกพกกกกกกจก

452 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/18(ท๎) 23:01:29 ID:kmd/j7SA
ฦ๎ฬต

453 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/18(ท๎) 23:01:39 ID:qdz1aWWA
ภบฟภคหสัฤดคญคฟคนคพกขคฝคํคฝคํ

454 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 23:01:40 ID:M9ZSMbW2


กพกพจกจกจกกกกกจกจกจกจกกกกกกกจกจกกพกพกกกพกกจกกพกพกพกพกกกกกกจกจกจกจกจกกพกพจกจกจกกกกกจกจกจกจกกกกกกพ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก จฃจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจค
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก จขวญคฌต๏คสคคค๓คภกฃคษคณคหคโกก กก .จข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก จฆจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจฅ

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก จฃจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจค
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก จขคขคกกขคขคฮพฒฒผคหคคคฟฬ๎ฮษวญกขคขคฮวญคสค้ผฮคฦคคทคฟกฃกกกกกก..จข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก จฆจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจฅ
กพกพจกจกจกกกกกจกจกจกจกกกกกกกจกจกกพกพกกกพกกจกกพกพกพกพกกกกกกจกจกจกจกจกกพกพจกจกจกกกกกจกจกจกจกกกกกกพ

455 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 23:02:05 ID:M9ZSMbW2


กพกพจกจกจกกกกกจกจกจกจกกกกกกกจกจกกพกพกกกพกกจกกพกพกพกพกกกกกกจกจกจกจกจกกพกพจกจกจกกกกกจกจกจกจกกกกกกพ

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก จฃจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจค
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก จขคอคงกขคชส์คตค๓กฤกฤกกกกกกกก.จข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก จฆจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจฅ


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก จฃจกจกจกจกจกจค
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก จขคสคหกฉกก กก .จข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก จฆจกจกจกจกจกจฅ


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก จฃจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจค
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก จขคฝค์ควคขคคคฤค้คฯฒฟฝ่คหผฮคฦคฟคฮกฉกกกกกก....จข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก จฆจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจฅ


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก จฃจกจกจกจกจกจกจกจกจค
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก จขคขคกกขคขค์คสค้กก กก จข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก จฆจกจกจกจกจกจกจกจกจฅ
กพกพจกจกจกกกกกจกจกจกจกกกกกกกจกจกกพกพกกกพกกจกกพกพกพกพกกกกกกจกจกจกจกจกกพกพจกจกจกกกกกจกจกจกจก

456 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 23:02:18 ID:M9ZSMbW2


กพกพจกจกจกกกกกจกจกจกจกกกกกกกจกจกกพกพกกกพกกจกกพกพกพกพกกกกกกจกจกจกจก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก _ -Žง
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก กก กก __กก-กพกกกญ ฅฮ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,.-กพ Žฦ กก _,. -กพ'กญ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กฟกกกก '' ŽคกฎะฆŽค
กก กก กก กก กก กก กก กก กก กก กก กก กก กฟกกกกกกกก กณกฎกกŽคŽษ
กก กก กก กก กก กก กก กก _Žญ-ŽซกพŽงกกฅข'กญกก กก กก กก ,กกกณฅฮ
กก กก กฒ_,.กก-กฝกก กญกก/กก/กก/กกกกกกกกกกกก กฟ` _ฅฮ
กญกฑกกกกกก กก กก กก กก |กก |กก | กก กก กก _กฟกกกกกกกก จฃจกจกจกจกจกจค
กกกกกกกกกก กก กก กก กก |กก |กก |-จจกกกฏกกกกกกกกกกกกกก จขคขคฝคณกกกก.....จข
กก กก กก กก กก กก กก กก 'Žคกก'Žคกก'Žค_jกกกกกกกกกกกกกกกกกก จฆจกจกจกจกจกจฅ
กกกก กก กก กก กก กก กก กฒ'Žค จช กฏ
กก กก _,.กก-กฝกก กฑ
กก ` กฏกญ
กพกพจกจกจกกกกกจกจกจกจกกกกกกกจกจกกพกพกกกพกกจกกพกพกพกพกกกกกกจกจกจกจก

457 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 23:02:32 ID:M9ZSMbW2

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กกกฟ::::กฑกฑกกกภ: ::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |กภ:::::::::::::::กกกฟ| ::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กก|กกกกกฑกฑกกกก|::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::|กกกกกกกกกกกก|:::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::|กก..กก กกกกกก|:::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กภกฒกฒกฟ:::::::::::::::::::::::::::

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจฃจกจกจกจกจกจกจกจค
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจขกกกกฅดฅ฿กฤศขกฉกก..จข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจฆจกจกจกจกจกจกจกจฅ

458 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/18(ท๎) 23:02:36 ID:kmd/j7SA
ฅศฅ้ฅฆฅรํฐีกผกช

459 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 23:02:47 ID:M9ZSMbW2

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กกกฟ::::กฑกฑกกกภ: ::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |กภ:::::::::::::::กกกฟ| ::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กก|กกกกกฑกฑกกกก|::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::|กกกกกกกกกกกก|:::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::|กก..กก กกกกกก|:::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กภกฒกฒกฟ:::::::::::::::::::::::::::

460 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 23:03:07 ID:M9ZSMbW2

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกวญคฯกฤกฤกฤ


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกคษคฆคสครคฟค๓คภคํคฆกฤกฤ

.

461 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 23:03:26 ID:M9ZSMbW2

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กกกฟ::::กฑกฑกกกภ: ::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |กภ:::::::::::::::กกกฟ| ::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กก|กกกกกฑกฑกกกก|::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::|กกกกกกกกกกกก|:::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::|กก..กก กกกกกก|:::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กภกฒกฒกฟ:::::::::::::::::::::::::::

462 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/18(ท๎) 23:03:38 ID:qdz1aWWA
คชคคกขคไคแคํ

463 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 23:03:39 ID:M9ZSMbW2

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กกกฟ::::กฑกฑกกกภ: ::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |กภ:::::::::::::::กกกฟ| ::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กก|กกกกกฑกฑกกกก|::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::|กกกกกกกกกกกก|:::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::|กก..กก กกกกกก|:::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กภกฒกฒกฟ:::::::::::::::::::::::::::

464 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/18(ท๎) 23:03:58 ID:kmd/j7SA
ค฿ค๋คสกขค฿ค๋ค๓คธคใคสคค

465 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 23:04:02 ID:M9ZSMbW2lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllกฒกฒ กฒllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllกฟกฑกฑกภllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll/กญ กกกกกกกก กณllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll/กญ กกกกกกกกกณllllllllllllllllllllllllllllllllllll
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll/กกกกกกกกกกกกกกกณlllllllllllllllllllllllllllllllllll/กก กก{กกกฆกก}กก||llllllllllllllllllllllllllllllllll
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll|กกกกกกกกกก กก กก |llllllllllllllllllllllllllllllllllกภ,,__กกกกกก __,,llllllllllllllllllllllllllllllllllll
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll: {กกกฆกก}กกกก กก Žุlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllกฑกฑ` llllllllllllllllllllllllllllllllllllll
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll`กผกฝกฝกฝกพ'lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

466 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 23:04:18 ID:M9ZSMbW2

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: . . . .. . .กกกกกกกกกก. .Ž฿กกกกกก.กกกกกกกกกกกก.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกกกกกกกกก.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:.:.:.::.:.:.:.:.:. . . . . . . .กกกกกกกก.กกŽกกกกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกŽกกกกกกก.กกกก.Ž฿กกกกกกกกกก+กกกกกกกก. .กกกกกก.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:. . . . . . . . .กกกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกก..กกกกกกกกกกกกกฃ.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:..:. . . . . . .กกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกกกกกŽกกกกก.กกกกกกกกกกกกกก*กกกกกกกก. กกกกกกกกกกกก.กก.กกกก.
::::::::::::::::::::::::::::.:..:.:.:.:.:.:.:.:.:. . . . . . . . . .กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก .กกกกกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกกกŽกกกกกกก.กกกกกกกกกก.กกกกกกกกกกกก.
::::::::::::::::::::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:. . . . . กกกกกก กก ,. กก -กฝ-กก .,กกกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกกกกกŽ฿. .กกกกกกกกกกกก.กกกกŽ฿กกกกกกกกกก.กก+กกกกกก..กก.
::::::::::::::::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.. .. . . . กก ,.กกกก'"กกกกกกกกกกกกกกกกกกกฎกกกกกขกกกกกกกกกกกกกก .กกกกกกกกกกกก+กก.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกกก.
::::::::::.:.:.:.:.:.:.:.:.:. . . . กก กก ,. 'Ž กก .:..กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกก` .Žคกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกกกกกกกกก. .กกกกกกกกŽ฿กกกกกก.กกกกกกกก. .
:::::.:.:.:.:.:.:.:.: . . . . กก กก , 'กกกก..:.:.:.:.:..กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกก กก กณกกกกกกกกกกกกกกŽ฿กกกกกกกกกกกกกกกกŽก
::.:.:.:.:.:.:. . . . .กกกกกกกก,.'กก .:.:.:.:.:.:.:.:.กก.:.:.:.:...กกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กกกณกกกกกกกกกกกกกกกกกก.กกกก.กกกกกกกกกกกก.กกกกกกกก. Ž฿กกกก.
:.:.:.:.:.: . . . กก กก กก ,.' ..;,;,;,;กก:.:.:.:.:.: ;,;,;,;,:....กก กก กกกก กก.:.;,;,;,;,;, กก....;,;,;,;,'.,กกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกกกกก.กก กกกกกกกกกก* .กกกกกกกกŽก
:.:.. . . .กก กก กก กก /กก..;,;,;:.,;,;กกกก:.;,;,;.:;,;,;..:.:.:.:.:.:.กก กก...:.:.:;,;,;..;,;,กก.:.:;,;,:.,;,;..',กกกกกกกกกกŽกกกกกกกกกกกกกกกŽ฿กกกก.กกกกกกกก. .กกกกกกกก .
:.:. . .กกกกกก กก กก ,'กก:.:.;,;,;.: ..;,;:.:.;,;.:.:.:.;,;,;.....กก กก กก กกกก..;,;,;..:.;,;,.: :,;,.. .;,;,.:.:',กกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกกกกก.กกกกกกกกŽกกกกกกกŽ฿กก.
:. . .กกกกกกกกกกกก ;กกกก .;,;,;.กก..,;,;,;,;.:.:.:.:,;,;,:.:.:.:..กก กก กก กก..,;,;,.:.:.:,;,;,;,;:.: .;,;,;.:.. ;กกกกกกกกกกกกกกกก+กกกกกกกกกกกก.กกกกกกกกกกŽก.กกกก.
. .กกกกกกกก กก กก {กก กก.;,;,;กกกกกกกก.:.:.: ,;,;,;:.:.กก กก กกกก .:.:.:,;,;,:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.;,;,;.:.:..}กกกกกกกกกกกก.กกกกกกกกกกกกกก. กกกกกกกกกกกกกก.กกกก.
กกกกกกกกกกกกกกกก ',กกกกกกกกกกกก.:.:.:.;,;,,;,:..กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.:.;,;,;,;,.:..กก.:.กก กก ;กกกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกŽกกกกกกกกก+กกกก.กกกกกกกกกก.
กกกกกกกกกกกกกกกกกก,กกกกกก :.:.:....:.:.:.;,;,;,;,:.:กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.:,;,;,;,;.:.:กก กก กก ,'กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกกกกกกก.กกกกกกŽ฿
กกกกกกกกกกกกกกกกกก ,กกกกกกกกกกกก:.:.:.:.:.:.:กกกก,;,;,;,;,;,;,;,;,;,;,;.:.:.:.กกกก กก.:.:.:.:.:.:.กก ,'กกกกกกกกกกกกŽกกกŽ฿กกกก.กกกกกกกกกกกกŽกกกกกกกกกกกกกกก.
.กก กก กกกกกกกกกกกก '.,กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก....:.:.:.:.:กกกก กก.:.:.. .:.:.:.:.:.:.:.:.. กก/กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกก.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽคกกกกกกกกกกกกกกกก.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:. กก ,.'กกกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกกกกก*กกกกกกกกกกกกกกกกกกŽกกกกก.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกะฆกกกกกกกกกกกก:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:กก..::.:.:.:.:.:.:...กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกกกกก.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภกกกกกก กกกก..:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:. ,. 'กกกกกกกกกกกกกกกกŽ฿กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก+กกกก.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก'กก,กก กก กก กก กก ....:.:.:.:.:.:.:.:..กก,กก'Ž
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก Žกกกก Žค ,,,,,_____,,,,...กก ''"

467 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/18(ท๎) 23:04:25 ID:qdz1aWWA
คฆค๏คขคขคขคขคขคขคขคขคขคขคข

468 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/18(ท๎) 23:04:40 ID:kmd/j7SA
คฆค๏คกกฤกฤ

469 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 23:04:42 ID:M9ZSMbW2กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกกกกกกกกก กฝกฝกฝกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฝกฝกฝ กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกกกกกกกกกก กก กฒกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฒกกกก กภ
กกกกกกกกกกกกกก กฟกก กก กก กก กก /กญ ,..::::::::::.กณ กณกกกก กก กกกกกกกก/กญ ,..:::::::::::.กณ กณ กภ
กกกกกกกกกกกกกฟกกกกกกกกกกกกกกกก,'กก ,;::::::::::::::::::',กก',กกกกกกกกกกกกกก,'กก ,;:::::::::::::::::::',กก',กกกภ
กกกกกกกก กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกก {กก {:::::::::::::::::::::}กก}กกกกกกกกกก กก {กก {::::::::::::::::::::::}กกกักกกกกภ
กกกกกกกฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก'กข กณ::::::::::::::กฟ /กกกกกกกกกกกกกก 'กข กณ::::::::::::::กฟ /กก กก กก กภ
กกกกกก|กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฑกก กฟ กก กก กก |กกกกกกกก กภกก กฑกกกกกกกกกกกกกกกกกก |
กกกกกก|กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/กกกกกกกก กก ขสกกกกกกกกกก ',กกกกกกกก กก กก กก กก กก |
กกกกกก|กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กะกกกกกกกก กก /กกกณกกกกกกกกกกกักกกก กก กก กก กก กก กก |
กกกกกก|กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกณกฒกฒ_กฟ กฒ_ กภกฒกฒ_Žษกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกร
กกกกกกกภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กณกกกก กญกก กก กฎกกกก'กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กฟ
กกกกกกกก กภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก กฟ
กกกกกกกกกกกกกภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟ

470 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 23:05:00 ID:M9ZSMbW2กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกกกกกกกกก กฝกฝกฝกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฝกฝกฝ กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกกกกกกกกกก กก กฒกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฒกกกก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกก กฟกก กก กก กก กก /กญ ,..::::::::::.กณ กณกกกก กก กกกกกกกก/กญ ,..:::::::::::.กณ กณ กภกกกกกกกกกกกกกกฅะฅ้ฅะฅ้คหคทคมคใคฆคสค๓คฦกฤกฤ
กกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกกกกกกกกกกกก,'กก ,;::::::::::::::::::',กก',กกกกกกกกกกกกกก,'กก ,;:::::::::::::::::::',กก',กกกภ
กกกกกกกกกก กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกก {กก {:::::::::::::::::::::}กก}กกกกกกกกกก กก {กก {::::::::::::::::::::::}กกกักกกกกภกก กก กก คชส์คตค๓น๓คคคไกฤ
กกกกกกกกกฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก'กข กณ::::::::::::::กฟ /กกกกกกกกกกกกกก 'กข กณ::::::::::::::กฟ /กก กก กก กภ
กกกกกกกก|กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(;;;;;;;;;;กห)กฑกกกฟ กก กก กก |กกกกกกกก กภกก กฑกกกกกกกกกกกกกกกกกก |
กกกกกกกก|กกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กฟ'กกกก กก กก /กก กก กก กก ขสกกกกกกกกกก ',กกกกกกกก กก กก กก กก กก |
กกกกกกกก|กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกะ{กกกกกก กก กก กะกก กก กก กก /กกกณกกกกกกกกกกกักกกก กก กก กก กก กก กก |
กกกกกกกก|กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กณกกกกกกกกกกกก กณกฒกฒ_กฟ กฒ_ กภกฒกฒ_Žษกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กร
กกกกกกกกกภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟอกกกกกกกกกกกกกก กณกกกก กญกก กก กฎกกกก'กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟ
กกกกกกกกกก กภ กก กก กก กก กก กส คท.กหกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก กก กก กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกภกกกกกกกกกกกกกกกฎกฏกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกกกกกกŽฤŽŽป

471 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 23:05:17 ID:M9ZSMbW2

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกฝกกกก-กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.กฟกก กสขกห กกกสขกห
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกกกก กส__ฟอ__กหกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกก|กกกกกกกก กกกกกฎ ขกญกกกกกก|
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กภกกกกกกกกกก กกกกกกกก กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ กก กภกกกกกกกก กก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกก|กกกกกกกก กภ, -กพ- กข-กพ- กข
กกกกกกกกกกกกกกกกกก|กภกกกกกกกก กภ.กกกกกส"กฑ .ฦกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ขส ขสขสขส
กกกกกกกกกกกกกกกกกก|กกกกกภกกกกกกกก" กฑกฑกฑกกกกกหกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกสกกกกขสขส กกกก (*Ž฿กผŽ฿(*Ž฿ฅ๎Ž฿)กกกกกกขสขส
กกกกกกกกกกกกกกกกกก|กกกกกฟ กภ,,กฒกฒกฒกฒกฒ__ฟอกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฆรข(*Ž฿ŽฐŽ฿)กกกก /กกคฤคศ,,_,,)กกกกฆร(*Ž฿ŽฐŽ฿)
กกกกกกกกกกกกกกกกกก|กกกกกกกกกกกกกฟกภกกกกกก กภ กกกภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก คท" คท"ฃสกกกมกส,,กฒ,,กหกกกก)กกกมกสฃฯฃสฃสคฤขสขส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกณ,_กฒกฒ_กฟ;__กฒกภกกกกกก กภ,,_ กภ,,__กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กมฆรขขสขสกกกกกก(*Ž฿ŽฐŽ฿)ขกณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกสกฒกฒกฒกฒ__กหกฒ__กหกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก คทฃ๏(*Ž฿ฅ๎Ž฿)ครกก (/"(/กญ" กณ)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขส ขสขสขส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กสกกกกขสขส กกกก (*Ž฿กผŽ฿(*Ž฿ฅ๎Ž฿)กกกกกกขสขส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ฆรข(*Ž฿ŽฐŽ฿)กกกก /กกคฤคศ,,_,,)กกกกฆร(*Ž฿ŽฐŽ฿)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกคท" คท"ฃสกกกมกส,,กฒ,,กหกกกก)กกกมกสฃฯฃสฃสคฤขสขส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกมฆรขขสขสกกกกกก(*Ž฿ŽฐŽ฿)ขกณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกคทฃ๏(*Ž฿ฅ๎Ž฿)ครกก (/"(/กญ" กณ)

472 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 23:05:32 ID:M9ZSMbW2

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกฝกกกก-กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.กฟกก กสก๛กห กกกสก๛กห
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกกกก กส__ฟอ__กหกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกก|กกกกกกกก กกกกกฎ ขกญกกกกกก|
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กภกกกกกกกกกก กกกกกกกก กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ กก กภกกกกกกกก กก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกก|กกกกกกกก กภ, -กพ- กข-กพ- กข
กกกกกกกกกกกกกกกกกก|กภกกกกกกกก กภ.กกกกกส"กฑ .ฦ
กกกกกกกกกกกกกกกกกก|กกกกกภกกกกกกกก" กฑกฑกฑกกกกกห
กกกกกกกกกกกกกกกกกก|กกกกกฟ กภ,,กฒกฒกฒกฒกฒ__ฟอ
กกกกกกกกกกกกกกกกกก|กกกกกกกกกกกกกฟกภกกกกกก กภ กกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกณ,_กฒกฒ_กฟ;__กฒกภกกกกกก กภ,,_ กภ,,__
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกสกฒกฒกฒกฒ__กหกฒ__กห

.

473 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 23:05:48 ID:M9ZSMbW2


กก กก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กก กกกกกกกฟขปฐ ขกภ
กกกกกกกฟกส ก๛กหปฐกสก๛กหกภ
กก กฟ::::::ขกส__ฟอ__กหข:::::กภกกกกกกกฤกฤกฤกฤกฤ
กก |กกกกกกกกกก|rจจ-|กกกก กกกก|
กก กภ กกกก กก `กผ'กญ กก กก กฟ
กก กก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กก กกกกกกกฟขปฐ ขกภ
กกกกกกกฟกส ก๛กหปฐกสก๛กหกภ
กก กฟ::::::ขกส__ฟอ__กหข:::::กภกกกกกกท๙คภกฤกฤ
กก |กกกกกกกกกก|rจจ-|กกกก กกกก|
กก กภ กกกก กก `กผ'กญ กก กก กฟ
กก กก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กก กกกกกกกฟฅฮ กก กณŽค_กภ
กกกกกกกฟกส ก๛กห}liil{กสก๛กหกภ
กก กฟกกกกกก กส__ฟอ__กหกกกกกกกภกกกกคคคไคภคกคกคกคกคกคกคกคกคกฅกฅกฅกฅกฅกฅกกชกชกชกช
กก |กกกกกกกณกก|!!il|!|!l|กก/กกกกกก|
กก กภกกกกกกกก|ŽชŽชŽชŽช| กก กก กฟ

474 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 23:06:02 ID:M9ZSMbW2
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กฟกฑกฑกฑกภ:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กฟกกกกกกกก กกกกกกกภ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กฟ กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภ:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::|กกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก |:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กภกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกฟ:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,,.. กฅ-กพ' กกกกกกกก กกกกกกกกกกกภ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::<"กกกก ,__,,_กกกก กก กก กก กก กก กก กภ:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กณกดะจกกกก|กกกกกกกก กก กก กก กก iกกกกกณ:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กณก๕กกiกก กกกกกกกกกกกก กก, -iiกขกณกข )::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::|กกกกกกกก คุ. กกiกกกกกก i^Ž''"::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::|กกกกกก /:::::::กภ|กกกกกก |::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::|กกกกกก/::::::::::::::|กกกกกก |::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::|กกกก /::::::::::::::::กฎ--- กญ:::::::::::กกŽภŽŽฏ:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

475 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 23:06:20 ID:M9ZSMbW2กก กก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กก กกกกกกกฟฅฮ กก กณŽค_กภ
กกกกกกกฟกส ก๛กห}liil{กสก๛กหกภ
กก กฟกกกกกก กส__ฟอ__กหกกกกกกกภกกกกกกคชคคกชกกสึป๖คทคํกช
กก |กกกกกกกณกก|!!il|!|!l|กก/กกกกกก|
กก กภกกกกกกกก|ŽชŽชŽชŽช| กก กก กฟกกกกŽอŽŽมŽฌ

กกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกก กฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกฟกกกกจกกก กก จกกภ
กก กฟ กกกก กสก๛กห กกกสก๛กห กภกกกกกกฒฟฝ่คซคหคคค๋ค๓คภคํกช
กก |กก กกกก กก กส__ฟอ__กหกก กก |
กก /กกกกกกกก กก|!!il|!|!l|กกกกกฟ
กกกกกกกกกกกกกก |ŽชŽชŽชŽช|กกกกกกกกŽธŽŽมŽฌ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก _กฒกฒกฒ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกก กก กกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟจก กก กกจกกกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ กสก๛กหกก กสก๛กห กกกก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก มแคฏฝะคฦคณคสคคคศลค๋คพกชกกกกกก| กก กกกส__ฟอ__กห กก กกกก กก|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภกกกก|l!|!|li!!|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽธŽŽมŽฌกกกกกกกกกกกก|ŽชŽชŽชŽช|

476 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 23:06:39 ID:M9ZSMbW2
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกญกกกก กก กก กก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก___,กก 'กญ กก กก กก กก กก กก กก กฎกณ กขกก กกU
กกกกกกกกกกกก ..กก กก กก ,,.กกกญกกกกกกกก กก กก U กก กก กก กก กก กก กฎ Žฐ- กข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกญกกกกกกกกกก กก ___กกกกกกกก กก กก ___กกกก กก กก กก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/กญ ,..::::::::::.กณ กณกกกก กก กก กก กก/กญ ,..:::::::::::.กณ กณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ,'กก ,;::::::::::::::::::',กก',กกกกกกกกกก กก ,'กก ,;:::::::::::::::::::',กก',
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก {กก {:::::::::::::::::::::}กก}กก กก กก กก กก{กก {::::::::::::::::::::::}กกกั
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก .'กข กณ::::::::::::::กฟ /กก กก กก กก กก'กข กณ::::::::::::::กฟ กก/กกกกกกคษคฆคทคฦฝะคฦคญคฦคฏค์คสคคค๓คภกฉ
กกกกกกกกกกกก ..กก Uกกกก กไ-Žอ -กพกกกกกก กก กกกก กก,กกกกกก ----กพ-กไ=ฅค
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก /กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก /กกกกกกกกUกกกกกกกกกกกกiกขกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก}
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก {กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/กณกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก/
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กณกขกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกณกขกกกกกกกกกก กกกฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก จขกก"ŽฐกผŽฐŽฐ''"กกกกกกกกกกกกกก "'ŽฐกผŽฐ''"
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกณŽคฃ์กกกก ฟอ กส |ฃ์กก_Žฃ∟ฅหฦ๓Žฃ,ฃฬ.กขŽษกกกกกกŽอŽŽมŽฌกกŽธŽŽมŽฌ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฎกฑกญ

477 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 23:06:55 ID:M9ZSMbW2


กกกกกกกกกก กกกกกกกฒกฒกฒ_
<ŽธŽฝŽธŽฝ.กกกก กฟกกกกกกกกกกกภกชกฉกฉ
กกกกกกกก กกกฟกกกกuกกกก ฅฮกกกกกภ
กกกกกกกกกฟ กกกกกกกก u กสก๛กหกกกกกภ
กกกกกกกก|กก กกกกกกกกกกกกกกกส__ฟอ__กห|
กก กกกก กภกกกกกกกกuกกกกกก.กฎ ขกฟ
กกกกกกกกฅฮกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภ
กก กฟกญกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกณ


กก กก กก กก กก กกกฒกฒกฒ
กกกกกกกกกกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกก กกกฟฅฮกกกกกภกกกก u. กภกกกชกฉ
กกกกกกกกกฟ กสก๛กห กกกสก๛กห กกกกกกกภ
กกกก กก |กก กกกส__ฟอ__กหกก กกกกu. กก |กกŽธŽฝŽธŽฝ>
กก กกกก กภกกu.กฎ ขกญ กก กกกกกกกกกฟ
กกกกกกกกฅฮกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกภ
กก กฟกญกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกณ

478 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 23:07:14 ID:M9ZSMbW2


กกกกกกกก'''''กก'''';;;;;;;,,,;;;;;;'''''';;;;,,,,กกกกกกกกกกกกกก''';;;;,,,กกกกกกกกกกกกกกกก''';;;,,,กกกกกกกก,,,,,;;;;;;'''''';;;;;,,,,,,,,,กกกกกกกก,,,,,,;;;;;;;''''''
กกกกกกกกกกกก,,,;;;''''''กก'''';;;;;;,,,,กก'''';;;;,,,,กกกกกกกกกกกก''';;;,กกกกกกกกกกกก,,,,;;;;''''กกกกกกกก''';;;;,,กกกกกกกก'''''';;;;;;,,,,,;;;;;;;;''''''
กกกกกกกกกก'''''''''กกกกกกกกกก''''''';;;;;;,,,,กก''';;;;กกกกกกกกกก;;''กกกกกกกก,,,;;;;;'''''กกกกกกกกกกกกกก'''';;;;,,,กกกกกกกกกกกก'''';;;กก''''';;;;;;;,,,,,,
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก''''''''';;;;;;;;,,,,กกกกกก; กก กก กก ;'กกกกกกกกกกกกกก กก ,,,,,,,,,,;;;;;''''กกกกกกกกกกกกกก';กกกกกกกก''''';;;;;,,,
''''';;;;;;;,,,,,,,กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก''';;,กกกก กก กก กก กก กก กก กก กก กก '''กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 'กกกกกกกกกก''';
กกกกกก'''''''''''';;;;;;;,,,,,,,กกกกกกกกกก,,,;;;,,,กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก ,,,
กกกกกกกก,,,,,,;;;;;;;;;''''';;;;;;;;,,,,,,;;;'''''กกกก''''';;;;;;;,,,,,กกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก ,,,;;'''''';;;,,,กกกกกกกกกก,,,,,;;;;''''''
กกกกกกกก,,,;;;;'''กกกกกกกก'คาคศค๊คครคมกกกกกกกกกก ,,กกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก 'กกกกกกกก'''''';;;;;,,,,;;;;''''''';;,,กกกกกกกกกกกก,,,;;''
,,,,;;;;;;'''''''กกกกกกกกกกกกกก;'กกกกกกกกกกกกกกกกกก,,,,;;;,;'''กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกคาคศค๊คครคม';;,,กกกกกก''';;;;;;;,,,,,,,;;;'''''
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 'กกกกกกกกกกกก ,,,;;;''''''กกกกกกกก คาคศค๊คครคมกก กก กก กก กก '';;'กกกกกกกก กกกก';,กกกกกกกก'''';;;;;''
กกกกกกกกกก''';;;,,,,,กกกกกกกกกกกกกกกก,,;;;;'''กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก ;,กกกกกกกกกก'';,,,;';,,;''
กกกกกกกกกกกกกกกก''';;, ,,,,คาคศค๊คครคม
'';;;;;;;'''';;;;;,,,,,,,,;;;;;;''''''''''''กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกคาคศค๊คครคมกกกกกกกกกก ';,กกกกกกกกกกกกกก,;
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก''''';;;;กก,,,;;;''';;'
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกฑกฑกฑกภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก '''';;;;;กกกกกก ,,,,;'';,
กกกกกก,;,,กกกกกกกก,,,,,,,;;;;;;;''''''';;;,,,,,;'กกกกกกกกกกฆรข)กกกกกกกกกกกก(ขกณกกกกกกกกคาคศค๊คครคมกกกก,;''';,;'กก;'''';;;,,,;'''กกกก';,;'
,,,,;;;;'''''';;;;;,,,,;;;;''''คาคศค๊คครคมกกกกกกกกกกกฟ _ฅฮ ฅฮ กกกก กภ กกกภ `Žคกก กก กก กก กก กก กก กก ,;''กกกกกก;'กกกก''';;;;,,,
;;;;;''กกกก''';;;;;''';,,,,;;;''';กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกสกก < กสก๛กหกก กสก๛กหกกกก | กกกห กก กก กก กก กก กก กก กก กก ,,,;;;กกกกกก '''''';;,,,,
กกกกกกกกกกกก;;;'';กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภกกกณกกกส__ฟอ__กห กก กฟ กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก ''''';;;;,,,,,

479 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 23:07:28 ID:M9ZSMbW2


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกฑกฑกฑกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก ฆรข)กกกกกกกกกกกก(ขกณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กฟ _ฅฮ ฅฮ กกกก กภ กกกภ `Žค
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกสกก < กสก๛กหกก กสก๛กหกกกก | กกกห
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภกกกณกกกส__ฟอ__กห กก กฟ กฟ

480 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 23:07:47 ID:M9ZSMbW2กกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกก กก กฟกกจกกก กก จกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกก กฟ กก กสก๛กห กกกสก๛กห กกกภกกกกกกกฤกฤกฤกฤกฤกฤ
กกกกกกกกกกกกกกกก |กก กก กก กส__ฟอ__กหกกกก กก |
กกกกกกกกกกกกกกกก กภกก กกกก กฎขกญ กกกกกก,กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกกกกก กกกผกพกกกกกกกกกภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกจกกก กก จกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกก กก กฟ กก กสก๛กห กกกสก๛กห กกกภ
กก กก กก กก กก กก |กก กก กก กส__ฟอ__กหกกกก กก |กกกกคคฟฐ์ฟอคหคสครคฟคไ
กกกกกกกกกกกกกก กก กภกก กกกก กฎขกญ กกกกกก,กฟ
กกกกกกกกกกกกกก กก กฟกกกกกก กกกผกพกกกกกกกกกภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกจกกก กก จกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกก กก กฟ กก กสก๛กห กกกสก๛กห กกกภ
กก กก กก กก กก กก |กก กก กก กส__ฟอ__กหกกกก กก |กกกกธตฤฬค๊คหคสครคฟค่
กกกกกกกกกกกกกก กก กภกก กกกก กฎขกญ กกกกกก,กฟ
กกกกกกกกกกกกกก กก กฟกกกกกก กกกผกพกกกกกกกกกภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกจกกก กก จกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกก กก กฟ กก กสก๛กห กกกสก๛กห กกกภ
กก กก กก กก กก กก |กก กก กก กส__ฟอ__กหกกกก กก |กกกกควคโกขคโคฆฐ์ฟอคฯท๙คภคส
กกกกกกกกกกกกกก กก กภกก กกกก กฎขกญ กกกกกก,กฟ
กกกกกกกกกกกกกก กก กฟกกกกกก กกกผกพกกกกกกกกกภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกจกกก กก จกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกก กก กฟ กก กสก๛กห กกกสก๛กห กกกภ
กก กก กก กก กก กก |กก กก กก กส__ฟอ__กหกกกก กก |กกกกคภคซค้องรฃค๒บ๎คํคฆ
กกกกกกกกกกกกกก กก กภกก กกกก กฎขกญ กกกกกก,กฟ
กกกกกกกกกกกกกก กก กฟกกกกกก กกกผกพกกกกกกกกกภ

481 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/18(ท๎) 23:08:03 ID:qdz1aWWA
คไครคัค๊ภบฟภคฌฅภฅแคหคสครคฦคคคฏกฆกฆกฆ

482 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/18(ท๎) 23:08:05 ID:kmd/j7SA
ฅญฅ์คฟฅกกฤกฤ

483 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 23:08:08 ID:M9ZSMbW2กกกกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒ
กกกกกกกกกก กฟกกกกกกกก กภ
กกกกกกกกกฟกกกกกกกกกกกก กกกภ
กกกก กก/::::::กก กก กก กก กก กกกณ
กกกก กก|:::::กกกกกกกกกกกก กกกกกกiกกกกกกลฺค๒คณคอคณคอคทคฦบ๎คํคฆ
กกกกกก กณ:::กกกกกก กกกกกก __กฟ
กกกกกก /::::กกกกกกกกกกกกกกกกกภ
กกกกกก |:::กกกกกกกกกกกกกกกก กฒกห
กกกกกก |::::กกกกกกกกกกกกกกกกกกi
กกกกกก กภ___กข_____กกกกฅฮ กฒกหกกกกกกกก กก กก กก กก กก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกก กก กก กฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกกกกกกกก กก กฟกกจกกก กก จกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกก กฟ กก กสก๛กห กกกสก๛กห กกกภกกกกกกคษค๓คสทมคฌฮษคคคซคสกฉ
กกกกกกกกกกกกกก |กก กก กก กส__ฟอ__กหกกกก กก |
กกกกกกกกกกกกกก กภกก กกกก กฎขกญ กกกกกก,กฟ
กกกกกกกกกกกกกก กฟกกกกกก กกกผกพกกกกกกกกกภกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกจกกก กก จกกกกภ
กกกกกกกกกกกก กก กฟ กก กสก๛กห กกกสก๛กห กกกภ
กกกกกกกกกกกก กก |กก กก กก กส__ฟอ__กหกกกก กก |กกกกคษคฆคปคสค้นฅคญคสทมค๒บ๎คํคฆ
กกกกกกกกกกกก กก กภกก กกกก กฎขกญ กกกกกก,กฟ
กกกกกกกกกกกก กก กฟกกกกกก กกกผกพกกกกกกกกกภ


กกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกจกกก กก จกกกกภ
กกกกกกกกกกกก กก กฟ กก กสก๛กห กกกสก๛กห กกกภ
กกกกกกกกกกกก กก |กก กก กก กส__ฟอ__กหกกกก กก |กกกกภฮนฅคญคภครคฟฅขฅหฅแคฮฟอทมคหคหคทค่คฆ
กกกกกกกกกกกก กก กภกก กกกก กฎขกญ กกกกกก,กฟ
กกกกกกกกกกกก กก กฟกกกกกก กกกผกพกกกกกกกกกภกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกจกกก กก จกกกกภ
กกกกกกกกกกกก กก กฟ กก กสก๛กห กกกสก๛กห กกกภ
กกกกกก กก กก กก |กก กก กก กส__ฟอ__กหกกกก กก |กกกกคณคอคณคอคทคฦบ๎คํคฆ
กกกกกกกกกกกก กก กภกก กกกก กฎขกญ กกกกกก,กฟ
กกกกกกกกกกกก กก กฟกกกกกก กกกผกพกกกกกกกกกภ

484 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 23:08:25 ID:M9ZSMbW2


กกกกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒ
กกกกกกกกกก กฟกกกกกกกก กภ
กกกกกกกกกฟกกกกกกกกกกกก กกกภ
กกกกกก /::::::กก กก กก กก กก กกกณ
กกกกกก |:::::กกกกกกกกกกกก กกกกกกiกกกกกกกกย๔ปณบ๎คํคฆกฤกฤกฤ
กกกกกก กณ:::กกกกกก กกกกกก __กฟ
กกกกกก /::::กกกกกกกกกกกกกกกกกภ
กกกกกก |:::กกกกกกกกกกกกกกกก กฒกห
กกกกกก |::::กกกกกกกกกกกกกกกกกกi
กกกกกก กภ___กข_____กกกกฅฮ กฒกหกกกกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒ
กกกกกกกกกก กฟกกกกกกกก กภ
กกกกกกกกกฟกกกกกกกกกกกก กกกภ
กกกกกก /::::::กก กก กก กก กก กกกณ
กกกกกก |:::::กกกกกกกกกกกก กกกกกกiกกกกกกกกคณคอคณคอ
กกกกกก กณ:::กกกกกก กกกกกก __กฟ
กกกกกก /::::กกกกกกกกกกกกกกกกกภ
กกกกกก |:::กกกกกกกกกกกกกกกก กฒกห
กกกกกก |::::กกกกกกกกกกกกกกกกกกi
กกกกกก กภ___กข_____กกกกฅฮ กฒกหกกกกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒ
กกกกกกกกกก กฟกกกกกกกก กภ
กกกกกกกกกฟกกกกกกกกกกกก กกกภ
กกกกกก /::::::กก กก กก กก กก กกกณ
กกกกกก |:::::กกกกกกกกกกกก กกกกกกiกกกกกกกกคณคอคณคอ
กกกกกก กณ:::กกกกกก กกกกกก __กฟ
กกกกกก /::::กกกกกกกกกกกกกกกกกภ
กกกกกก |:::กกกกกกกกกกกกกกกก กฒกห
กกกกกก |::::กกกกกกกกกกกกกกกกกกi
กกกกกก กภ___กข_____กกกกฅฮ กฒกห

485 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 23:08:42 ID:M9ZSMbW2


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::

486 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 23:08:59 ID:M9ZSMbW2กกกกกก กก กก กก กก กก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกก กก กก กฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกกกกกก กก กฟกกจกกก กก จกกกกภ
กกกกกกกกกกกก กฟ กก กสก๛กห กกกสก๛กห กกกภกกกกกกดฐภฎคทคฟค่กฤ
กกกกกกกกกกกก |กก กก กก กส__ฟอ__กหกกกก กก |
กกกกกกกกกกกก กภกก กกกก กฎขกญ กกกกกก,กฟ
กกกกกกกกกกกก กฟกกกกกก กกกผกพกกกกกกกกกภกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกก กก กฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกจกกก กก จกกกกภ
กกกกกกกกกก กก กฟ กก กสก๛กห กกกสก๛กห กกกภ
กกกกกกกกกก กก |กก กก กก กส__ฟอ__กหกกกก กก |กกกกฐลคฏคฦค่คฏสฌคซค้คสคคคฑคษฮษคคฝะอ่คภคสกฤ
กกกกกกกกกก กก กภกก กกกก กฎขกญ กกกกกก,กฟ
กกกกกกกกกก กก กฟกกกกกก กกกผกพกกกกกกกกกภกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกก กก กฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกจกกก กก จกกกกภ
กกกกกกกกกก กก กฟ กก กสก๛กห กกกสก๛กห กกกภ
กกกกกกกกกก กก |กก กก กก กส__ฟอ__กหกกกก กก |กกกกฟทคทคคคชองรฃคภกฤด๒คทคคคส
กกกกกกกกกก กก กภกก กกกก กฎขกญ กกกกกก,กฟ
กกกกกกกกกก กก กฟกกกกกก กกกผกพกกกกกกกกกภกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกก กก กฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกจกกก กก จกกกกภ
กกกกกกกกกก กก กฟ กก กสก๛กห กกกสก๛กห กกกภ
กกกก กก กก กก |กก กก กก กส__ฟอ__กหกกกก กก |กกกกคฯคฯคฯ
กกกกกกกกกก กก กภกก กกกก กฎขกญ กกกกกก,กฟ
กกกกกกกกกก กก กฟกกกกกก กกกผกพกกกกกกกกกภกกกกกกกกกกกกกก กก กก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกก กก กฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกกกกกกกก กฟกกจกกก กก จกกกกภ
กกกกกกกก กก กฟ กก กสก๛กห กกกสก๛กห กกกภ
กก กก กก กก |กก กก กก กส__ฟอ__กหกกกก กก |กกกกกฤกฤกฤกฤ
กกกกกกกก กก กภกก กกกก กฎขกญ กกกกกก,กฟ
กกกกกกกก กก กฟกกกกกก กกกผกพกกกกกกกกกภ

487 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 23:09:16 ID:M9ZSMbW2


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก-จกกพจกจกกพ-กข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟ กก กก กก กก กก กก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ ;กกกกกกกกกก กก กก กก กก กณ.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก lกกกกUกกกกกก กก กก กก กก กก กก l
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |กกกกกกกกกก ,กกกขกกกกกกกก ;กก กก |ขกญขกฎกณกข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก !กขกกกก_ฅฮ"กก"กณกข__กกกกขภกกกกกกกกกกกกกกกก กภ
กกกกกก กกฒฟคไครคฦค๓คภค่กฤผซสฌคฯกกกกกกกก กก กก กก กณ (กสกผกหกกกกกสกผกห )::กก /ขกซ`กกกกกกกกกกกก l:
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก /กณขภกส_ฟอ__กหขภ__ ,ฅฮ|กกกก กก ,กกกกกกกกกก |
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก /กกกกกก/` ขกกกญ กก กก |.กกกกกก |กก กก ,กกกก !
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/กกกก ขภกกกกกกกก|ขภ`-,,,.|"กกกกกก|___,ฅฮกกกก |
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก /.กกกกกก/กกกกกกกก |กกกกกกกก|กกกกกกกก|กกกกกกกก ,lกผจก- กข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก , --กพ-กผกข_/ขภกกกกกก l ขภ กก ,|กกกกกกกก|กกกกกก,กฟกกกหกก กก กห
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก คฏ / /กกฅก- ,ฅฮกกกฒกกกกกกกภฅฮกฐฅฮ^กฟขกณjกภกกกก กฟกฐกผ-กพ'
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก `กผ' กผกญกฑ กสกฒกหกกกกกสกฒ(_ฅค_,ฅคกข_,ฅฃ'กญ__/ กฑ

488 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 23:09:41 ID:M9ZSMbW2กก กก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กก กกกกกกกฟ:::กก กก กกกภ
กกกกกกกฟ::::::::::กกกกกกกกกกกภ
กก กฟ:::::::::: กกกกกกกกกกกกกก กภกกกก กก ธตฤฬค๊คหคสครคฟคภคฑกขคฝคฆกฤ
กก |:::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกก|
กก กภ::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกฟกณ กกกกธตฤฬค๊คหคสครคฟคภคฑคภค่
กกกก /::::::::: กกกกกกกกกกกกกกคฏกต กกกห
กก กจ|::::::::::::กกกกกกกกกกกก กก กกกฟ กจ
กก กจ|::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกฅค กจ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฒกฒกฒ_
กกกก กก กกกกกกกกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกจกกก กก จกกกกภกกกกกกกกคณค์คภคซค้ธฝผยคฯท๙คสค๓คภค่คส
กกกกกกกกกกกกกกกฟ กกกกกสกผกห กกกสกผกหกกกภ
กกกก กก กก กก |กกUกก กก กส__ฟอ__กห กกกกกก| กกกกคคคฤคโพๅผ๊คฏคคคซคสคคค๓คภคซค้
กกกก กก กก กก กภกกกก กกกก กฎ ขกญกก กกกฟ
กกกกกกกกกก กก /ขกณกก กกกผกพ กก กกŽจกณกฒ
กกกกกก กก กก /กกกกŽคกกกกกกกกกกŽคกกกกกบกณŽกฑ กฎi
กกกกกกกกกกกก/กกกก/กกกกกกกกกก Žกกกกlกด_ ,|กณจกฅุ
กกกกกก กกกก/กกกก/l กกกกกกกกกกกกกกกก`Žคกญ/กก กก กกกณ
กกกกกกกกกก/กกกก/ กณกกกก,กฒกฒ__กกกกกกกฎกกกก,กณกกกกกณ
กกกกกก-จกกณกกŽฒ_กกกณ /กกกกกกกกกฑกฑกฑกฑ`กณ ฃู กก กตกพ-Žค
กกกก( _i _iกฒŽฤŽค__)กก กณŽคกฒกฒ_ขกฒกฒกฒกฒŽษ กึกฒกฒกฒŽษ


คฮฅนฅญฅ๋ศฏฦฐคฯโวยฐบ๎ภฎค๒นิครคฟกฃ
กกกกกก กกกก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกก กฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกฟกกกกจกกก กก จกกภ
กก กฟ กกกกกกกสกผกห กกกสกผกหกภ
กก |กก Uกก กก กส__ฟอ__กหกก กก |กกกกกกกกกกผซสฌคฯคญครคศคฝค๓คสภฑคฮฒผคหภธคค์คฟค๓คภคํคฆคสกฤ
กกกกกภกกกก กกกก กฎ ขกญกก กฟ
กกกกกฟ กก กภกกกกกกกก กก กภ
กกกก|กกกกกกกก กภ, -กพ- กข-กพ- กข
กกกก|กภกกกกกกกก กภ.กกกกกส"กฑ .ฦ
กกกก|กกกกกภกกกกกกกก" กฑกฑกฑกกกกกห
กกกก|กกกกกฟ กภ,,กฒกฒกฒกฒกฒ__ฟอ
กกกก|กกกกกกกกกกกกกฟกภกกกกกก กภ กกกภ
กกกกกณ,_กฒกฒ_กฟ;__กฒกภกกกกกก กภ,,_ กภ,,__
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกสกฒกฒกฒกฒ__กหกฒ__กห

489 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/18(ท๎) 23:09:51 ID:qfZ4OnlE
คณค์คฯฟดคฌภค์ค๋ค๏กฤ

490 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 23:09:56 ID:M9ZSMbW2

กฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒ
กฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑ


กกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกliiiii,กกกกกกกกกกกกกก _กข
กก กก กก กก กก llllll!กก l!llli!ŽŽŽกญกกกกกกกกกก _,illllllliiiiiiiiiiกข กก กก กก กก Ž!llllliii
กกกกกกกกกกกก .,lllllŽ_กกกก กก กก กก กก _,,iiii!!!ŽŽกญ .,iillll!!Žกกกก กก กก กก กก ŽŽŽกญ
กกกกกกกกกกกก.lllll!!!lllllliiกกกกกกกก กก กก กก กก ,,iilll!!Žกซกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก_,,,iiill'กก กก กก กก กก llllllllกพกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก'llllllll
กกกกกกกกกก .illll!Žกกกกกญกก กก กก กก กก กก ,,iiilll!!Žกซกกกกกกกกกกกกกก,,,กฒ,,,iiiiiill!!!ŽŽกซกกกก กก กก กก กก ŽŽŽกญกกกกกกกกกก กก กก กก กก ŽŽŽกญ
กกกกกกกกกกillllllก์กกกก กก กก กก กก ,,,iiii!!!!Ž~กกกกกกกกกกกกกกกกกกilllllll!!!!ŽŽกญ
กกกกกกกกกกŽŽŽŽกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽกญ


กฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒกฒ
กฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑ

491 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 23:10:17 ID:M9ZSMbW2
กกกกกก/'กกฅค/กก// Žษ/:.กพ..กญ...::.......Žฐ ::.::.::.::.::.::.:K/:ฅฯ.ŽขjŽฬฅน::.:.กฎ:คฏกณ
กกกกกกกฟ//กกกก กฟŽฒ.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.{_jกกกกกกjŽงz คฏ::.::..::..กฎกณกข
กกกกกกกกกก|กกกกกก/ ฅฯ..:..::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.Žฤj /กก กณŽฟŽV...:.::.::..} กณ
กกกกกกกก กรกก ,Žฒกกกก:..กภ::.::.::.::.::.::.:กฒ:.::.กฟ__::.:ฅค}_กกกกกกj l r}::.::.::.../กกกกกณ
กกกกกกกกกกl กก l |กกกก ..:..:|กฎกไŽซrกใกกกกกก__::.::.::.::.:กณ}Žคกก/l j_{Žษ::.::กฟ:..:.. l lกกกณ
กกกกกก กก กณ.กก! !กกกก..:..:.|{{กญ/พฎกณj}:rกใกณ.กณ:.::.::.::.::กณ} /rŽฟ:}กฟKกฎ=i:.|กรŽฤกกl
กกกกกกกกกกกกกณ{ฅฯกก :.กฟiŽอ:.กญ/Žสกฎ::.r-กฎกณ กกl:,Žค;Žค::.::.::.::.V'::./_;Žค::ŽฤVŽษ/! |!| lกก|
กก กก กก กก กก กณ กณ .:ŽฤŽค:lกก//:ฅศl::.::.กฑกณกก/กญกกกำ!:__Žง'ขj/กญกก ฅ์กพŽญ_j Žฒ !กรl
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภกกกณ/ กฎกณl..::.::.::.:ŽจVกต- 'กกกก j_ข Žฐiกกกญกก} กก Žษ j/ Žษก์
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกำกข:กา{j:|:กฑ:กฎ:Žฐ..Žคกฒj กก Žษกก-กพ{กฒŽษ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ::.:ขส::.:l:{::.::.::.::.::.::.::.::.:กฎ จช-ŽคŽฐŽษ::.:กณกกกกกกฅถฅร. กก /;;/' กก |กกกก| |กกกกกก|ฃ๚กฝกไกก .กก กก กก กก กก กฟ:: ::::| กก |:: :: ::::/ |กกกก|;;;|
กก /;;/ กก กก|กกกก| |กกกกกก|:: :: :: :: :: :::กไกกกก_กก ฅคŽส::::: ::::| กก |:: :: ::/กก|กกกก|;;;|
. /;;/' กก กก |กกกก| |กกกกกก|:: :: :: :: :: ::ฦ๓Žฦ=กิคฝฅชค๊=Žฦ:::/กก /:: :: /กภ ! กก |;;;|
/;;/ กก กก กก|กกกก| |กกกกกกŽฤกข:: :: :: :: :: :: :: :/ะฉlilฅทกณ:: /:กก/:: :: :กา; ; ; ;|กกกก|;;;|
;;/' กก กก กก |กก กา~กภ กก | l:: :: :: :: :: :: :กฟ/:: l:: l:: :: ::/ กฟ:: :: :::ฅฮ.; ;..;.|กกกกlM
กกกกกก กก กก | กก lกภ .กภ ! ฃท:: :: :: :: กฟ:::/:: ::|:: |:: :::/_/ฦ๓ฦ๓ฦ๓กณ; ;.;.;|กกกก|กภ
กกกกกก กก กก |กกกก|กภกภ กภขส:กฒ:กฟ:: :: :: :::/|:: :: :: :: กณ; ; ; ;กฟ กา; ; ; ;|กกกก|; ; กภ
กกกกกก กก กก |กกกก|กก กภกภัา/:: :: :: :: :: :: :/; |:: :: :: :: :: :: กฟกกกฟ; ; ; ;.|กกกก|; ; ; ; กภ
กกกกกก กก กก |กกกก|กก กฟกตกต; ;กฑl:: :: :: :: :/; ; |:: :: :: :: ::กฟกกกฟ; ; ; ; ; ;.|กกกก|; ; ; ; ; ; กภ
กกกกกก กก กก |กกกก|กฟกฟกฟ; ; ; ; ;|:: :: :: ::/;. ;.;.|:: :: :: :ข ฦ๓ฦ๓กณ; ; ; ; ;.|กกกก|; ; ; ; ; ; ; ; กภกกฅถฅร

492 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/18(ท๎) 23:10:27 ID:PIB4qjew
บฃลูคฯฅดกผฅ์ฅเคซกฃคษคฆคปคคฟคฤคึคตค์ค๋ค๓คภคํคฆคสกฃ

493 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 23:10:48 ID:M9ZSMbW2กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก /: :.ฃ๒Žมกพ::'_ŽงขหY)กญกก กฎกๆฃ๒-- .Žงืฤ กก กฎกดกกŽฟ Žค: : : :i
กกกก กก กก กก กก กก /: : /rืฤ:คฏกถกกv } .ฅฃ:Žมฅ฿ฃ๘กๆกๅืฤฅ฿:ฃ๘:Žค rŽฟคฏฅคกขŽค!:.ฃ้ฃ์
กกกกกกกกกกกกกกกกกก/: : ;ฦ {กก กณ.กก }Žุคฏ:คฏกกกก ,Žฒ}-:คฏกกกก กไ:}'กกŽสฅฮกกⅥ:ศฌ
.กกกกกกกกกกกกกกกก/: :.:/: : >Žะฃ๘กก กฎ /ŽัYกดกณืฤŽจ7i:กด:`Žฐืฤ'//กก}|กำกกกกกดŽค: :กณ
.กก กก กก กก กก /: :.:/:.กฟ/ {กฏLฃ๒ฃ๖'ŽฺŽฟŽสกก กฑ/:/ {Žส กดกญกก ŽษŽษ!k.ŽุกณกกกกกกŽอ: : :.กภ
กกกก กก กก กก /: :.:/:.{กกกากกŽจŽะกแ=คฏŽคi ,i}กกกก i::{กำ |กำi กาŽสกก {iกกŽสกด}Žคกก กก กก กด:Žค: :.กภ
.กก กก กก กก /: ฅฃ:rฅ฿ฅศ:Žคงตกญ`กญŽฟกฏฃ๙'ŽสกฎŽะกกกก|::|{ :K ! {j:LกฅLzŽค ;Žฟกกกภกกกก กก Žสกภ: : กณ
.กกกกกก กก ,:ก์: >ปฐฟๅ:กญกกกก /กกŽฒกกกก j}กฒ,L{Žุ lr' งตกก กก กฎกด}กฎL_กก `กกกกกก กณ: :กณ: :Žส
กกกกกกกก /:r=ืฤกท::{กก กก กฟกก/{jกก กก }!-กฝ--'{}/ ,ŽจŽฐกก ,กก }r'}rฦกกกกกกกก,ฅฃกกกำ: :}: : :}ฅถฅร
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,:::::fŽฟ(คฏ _,.Žฒศฌ กฒฅฮŽษกกกกกกŽษfŽฟ.:.กณ
กก กก กก กก กก กกกก,::::::fŽฟ กฎกฏ'77Žกj!1 `กฏกญกกกกกกŽษfŽฟ.::::::.:.',
กก กก กก กก กก กก /:.::fŽฟ กก .//,ŽกjกกlกกกกกกกกกกŽษfŽฟ.:::::::::.:.:',
กกกกกกกกกกกก กก /::::fjŽฟ กก // ,Žกj1 |กกกกกกกกฅฮfŽฟ.:::::::::::::.:.:|
กก กก กก กกกก,.Žฒ.::::fjŽฟกก .//กก,Žกjl1_|กกกกกกฅฮfŽฟ .:::::::::::::::::. |
กก กก กกกกกฟ./.::::fjŽฟกกกก ŽษfX^)i{กกกกกก ฅฮfŽฟ .:.::::::: .::::::::กก|
กก กกกกกฟ.:.:/.:::::)jกา_ กฒŽษfⅩ )i{ _ กฒฅฮfŽฟ .:.::::::::: .:::::::::กกกณ
กกกกกก กภ./.:::::::)j คณŽฦคณ Ⅹ ,คณŽฦคณ, ฅฏ .:.::::::::::: .::::::::::::::.กกกณ
กกกกกกกกกก`7.:.::::: ,'.:::::กากกⅩกกŽษ.:::::::::::,ก์.:.::::::::: .:.:::::::::::::::.::::.กณ
กกกกกก กก กก`7กญกฑ `7ฦⅩฅฮ กต--กพ'^กณ .:.:::::: .:.:.:::::::::::กฟกฑ
กกกกกกกกกกกก,ก์ กก /ฦ๓ปฐปฐปฐปฐปฐฦ๓Žฦคฏข',กฏกฏกญกฑ1
กกกกกก กกกก,ก์ กก /ฦ๓l.:::::lฦ๓ปฐปฐ7กญกฑกฎ`1กก i.กกกกกก |
กก กก กกกก/ กก กก l ฦ๓กื::::lŽฦปฐปฐ7กก.:.:::::::::.1กก lกกกกกก |ฅถฅร

494 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/18(ท๎) 23:10:52 ID:qdz1aWWA
ฅโฅฮฅฅ๓คฌควคญคขคฌครคฟกฉ

495 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/18(ท๎) 23:10:55 ID:zcvrH7VM
คไครคัค๊บ๎ภฎวฝฮฯคโปครคฦคฟคซ

496 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/18(ท๎) 23:11:05 ID:kmd/j7SA
ฅญฅฟกผกขกฤกฤฒฟควคโคคคคคซค้ต฿คคคหคสครคฦคฏค์

497 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/18(ท๎) 23:11:12 ID:qfZ4OnlE
ฅขฅหฅแคฮกฤกฤฅํฅกฉ

498 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 23:11:18 ID:M9ZSMbW2คฮฅนฅญฅ๋ศฏฦฐคฯโวยฐบ๎ภฎค๒นิครคฟกฃ

กกกกกกกกกกกกกกกกกก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกกกกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกพกกกก จก กกกกกกกกกภ
กกกกกกกกกก กกกสกกกกกส กกหกกกกกกกกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกสฟอ__กหกกกกกกกกกกกกกกกกกก|กกกกค๓กฉ
กกกกกกกกกก กกกฎขกญกกกกกกกกกกกกกกกก กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกฎฃ์กกกกกกกกกกกกกกกกกก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกฃ์กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภ

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก jกก |:lกกกก กก !::กก:.,กก กก :l:::l
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก jกก lŽฃ_rกฝจค|_กฒ l.กกกก::|::::l
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก /jกก l|กกขฉŽร กึกกกกกก|กก :::|:::::!
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/ กก /lกก/|| lกกlŽสกกกก lกก :::|:::::|กกกกคชษใออกฤกฤ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,/กภ / lกก{_Žส_| lฅแกากกกกฃ์กก.:::|กฟl
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภ./Žฐlกกlะฉlกกlขหกากกกกlกผ/ กก |
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก{กฒlกกlะฉlกกlกกV Žสกก|กพ/กกกฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก jกกlะฉlกกlกก ขห:lกกl /'กญ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก lกกlะฉlกกl กก ฃ์กณlกกl
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก lกกlะฉlกกlกกกกlคฏ lกกl
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก lกกlะฉlกกlกกกกlข|กกl
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก lกกlะฉlกกlกกกกlขlกกŽส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ฃ์ jะฉ/ /กกกฟกกŽอ _/
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก | ะฉกกlŽฐ'กกกกกกกฟ :|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก l กกกก { กฒกฒ/ กฒŽฃ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก | กกกก กากฑกฑ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก lกกกกกกŽษ}
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กถ==='Žฒ

499 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 23:11:38 ID:M9ZSMbW2
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกกกกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกพกกกก จก กกกกกกกกกภ
กกกกกกกกกกกก กกกสกกกกกส ก๛กหกกกกกกกกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกสฟอ__กหกกกกกกกกกกกกกกกกกก|กกกกกฤกฤกฤกฤกฉ
กกกกกกกกกกกก กกกฎขกญกกกกกกกกกกกกกกกก กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกฎฃ์กกกกกกกกกกกกกกกกกก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกฃ์กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภ

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกกกกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกพกกกก จก กกกกกกกกกภ
กกกกกกกกกกกก กกกสกกกกกส ก๛กหกกกกกกกกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกสฟอ__กหกกกกกกกกกกกกกกกกกก|กกกกฟอคฮภผกฉ
กกกกกกกกกกกก กกกฎขกญกกกกกกกกกกกกกกกก กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกฎฃ์กกกกกกกกกกกกกกกกกก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกฃ์กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภ

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกกกกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกพกกกก จก กกกกกกกกกภ
กกกกกกกกกกกก กกกสกกกกกส ก๛กหกกกกกกกกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกสฟอ__กหกกกกกกกกกกกกกกกกกก|กกกกกฤกฤกฤกฤ
กกกกกกกกกกกก กกกฎขกญกกกกกกกกกกกกกกกก กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกฎฃ์กกกกกกกกกกกกกกกกกก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกฃ์กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภกก กก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กก กกกกกกกฟฅฮ กก กณŽค_กภ
กกกกกกกฟกส ก๛กห}liil{กสก๛กหกภ
กก กฟกกกกกก กส__ฟอ__กหกกกกกกกภกกกกคฆค๏คกคกคกคกคกคกคกคกคกฅกฅกฅกฅกฅกฅกกชกชกชกช
กก |กกกกกกกณกก|!!il|!|!l|กก/กกกกกก|
กก กภกกกกกกกก|ŽชŽชŽชŽช| กก กก กฟ

500 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 23:11:55 ID:M9ZSMbW2
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::ท๙คภกชคโคฆท๙คภคขคขคกคกคกคกคกคกคกคกคกคกกช::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กฒกฒกฒ_::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กกrขกณŽคกกกก .กก กฟฅฮ กก กณŽค_กภ::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::/กกกภกกกกกภ. กฟกกกส ก๛กห}liil{กสก๛กหกก:::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กกกก_/กก/กกกณ กก กฟกกกกกกกกกกกส__ฟอ__กห กภ:::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กกกา__กฟ กก.กก|กก |กกกกกกกก กณกก|!!il|!|!l|กก/กก|:::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กก/กกกก.กภ กกกกกกกกiขŽชŽช|กกกกกก/กก::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::./กกกก กฟ ขกณ, กฒ.กณกก .กภกฟกก:::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::._กฒ::::::: rกก กฟกก กกกกกก|กฟŽฐŽค`กกกก กภกก:::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::."กณ |กกกกi,กกกกกกกกกก กก Žษ::::::::::::::::::กภ ,,_กก:::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.| กณ./ กณŽค_../กกกกกก/กก::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.iกก/กกกกกฟ/กกกก.กฟกก::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กก .กณŽค_.กฟ ./กก กฟกก:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กก ./ กฟ:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กก.ฅฮ.กฐ/::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กก|_กฟ:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

501 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 23:12:11 ID:M9ZSMbW2

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: . . . .. . .กกกกกกกกกก. .Ž฿กกกกกก.กกกกกกกกกกกก.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกกกกกกกกก.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:.:.:.::.:.:.:.:.:. . . . . . . .กกกกกกกก.กกŽกกกกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกŽกกกกกกก.กกกก.Ž฿กกกกกกกกกก+กกกกกกกก. .กกกกกก.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:. . . . . . . . .กกกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกก..กกกกกกกกกกกกกฃ.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:..:. . . . . . .กกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกกกกกŽกกกกก.กกกกกกกกกกกกกก*กกกกกกกก. กกกกกกกกกกกก.กก.กกกก.
::::::::::::::::::::::::::::.:..:.:.:.:.:.:.:.:.:. . . . . . . . . .กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก .กกกกกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกกกŽกกกกกกก.กกกกกกกกกก.กกกกกกกกกกกก.
::::::::::::::::::::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:. . . . . กกกกกก กก ,. กก -กฝ-กก .,กกกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกกกกกŽ฿. .กกกกกกกกกกกก.กกกกŽ฿กกกกกกกกกก.กก+กกกกกก..กก.
::::::::::::::::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.. .. . . . กก ,.กกกก'"กกกกกกกกกกกกกกกกกกกฎกกกกกขกกกกกกกกกกกกกก .กกกกกกกกกกกก+กก.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกกก.
::::::::::.:.:.:.:.:.:.:.:.:. . . . กก กก ,. 'Ž กก .:..กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกก` .Žคกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกกกกกกกกก. .กกกกกกกกŽ฿กกกกกก.กกกกกกกก. .
:::::.:.:.:.:.:.:.:.: . . . . กก กก , 'กกกก..:.:.:.:.:..กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกก กก กณกกกกกกกกกกกกกกŽ฿กกกกกกกกกกกกกกกกŽก
::.:.:.:.:.:.:. . . . .กกกกกกกก,.'กก .:.:.:.:.:.:.:.:.กก.:.:.:.:...กกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กกกณกกกกกกกกกกกกกกกกกก.กกกก.กกกกกกกกกกกก.กกกกกกกก. Ž฿กกกก.
:.:.:.:.:.: . . . กก กก กก ,.' ..;,;,;,;กก:.:.:.:.:.: ;,;,;,;,:....กก กก กกกก กก.:.;,;,;,;,;, กก....;,;,;,;,'.,กกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกกกกก.กก กกกกกกกกกก* .กกกกกกกกŽก
:.:.. . . .กก กก กก กก /กก..;,;,;:.,;,;กกกก:.;,;,;.:;,;,;..:.:.:.:.:.:.กก กก...:.:.:;,;,;..;,;,กก.:.:;,;,:.,;,;..',กกกกกกกกกกŽกกกกกกกกกกกกกกกŽ฿กกกก.กกกกกกกก. .กกกกกกกก .
:.:. . .กกกกกก กก กก ,'กก:.:.;,;,;.: ..;,;:.:.;,;.:.:.:.;,;,;.....กก กก กก กกกก..;,;,;..:.;,;,.: :,;,.. .;,;,.:.:',กกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกกกกก.กกกกกกกกŽกกกกกกกŽ฿กก.
:. . .กกกกกกกกกกกก ;กกกก .;,;,;.กก..,;,;,;,;.:.:.:.:,;,;,:.:.:.:..กก กก กก กก..,;,;,.:.:.:,;,;,;,;:.: .;,;,;.:.. ;กกกกกกกกกกกกกกกก+กกกกกกกกกกกก.กกกกกกกกกกŽก.กกกก.
. .กกกกกกกก กก กก {กก กก.;,;,;กกกกกกกก.:.:.: ,;,;,;:.:.กก กก กกกก .:.:.:,;,;,:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.;,;,;.:.:..}กกกกกกกกกกกก.กกกกกกกกกกกกกก. กกกกกกกกกกกกกก.กกกก.
กกกกกกกกกกกกกกกก ',กกกกกกกกกกกก.:.:.:.;,;,,;,:..กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.:.;,;,;,;,.:..กก.:.กก กก ;กกกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกŽกกกกกกกกก+กกกก.กกกกกกกกกก.
กกกกกกกกกกกกกกกกกก,กกกกกก :.:.:....:.:.:.;,;,;,;,:.:กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.:,;,;,;,;.:.:กก กก กก ,'กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกกกกกกก.กกกกกกŽ฿
กกกกกกกกกกกกกกกกกก ,กกกกกกกกกกกก:.:.:.:.:.:.:กกกก,;,;,;,;,;,;,;,;,;,;,;.:.:.:.กกกก กก.:.:.:.:.:.:.กก ,'กกกกกกกกกกกกŽกกกŽ฿กกกก.กกกกกกกกกกกกŽกกกกกกกกกกกกกกก.
.กก กก กกกกกกกกกกกก '.,กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก....:.:.:.:.:กกกก กก.:.:.. .:.:.:.:.:.:.:.:.. กก/กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกก.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽคกกกกกกกกกกกกกกกก.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:. กก ,.'กกกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกกกกก*กกกกกกกกกกกกกกกกกกŽกกกกก.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกะฆกกกกกกกกกกกก:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:กก..::.:.:.:.:.:.:...กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกกกกก.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภกกกกกก กกกก..:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:. ,. 'กกกกกกกกกกกกกกกกŽ฿กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก+กกกก.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก'กก,กก กก กก กก กก ....:.:.:.:.:.:.:.:..กก,กก'Ž
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก Žกกกก Žค ,,,,,_____,,,,...กก ''"

502 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/18(ท๎) 23:12:11 ID:kmd/j7SA
คชคช

503 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 23:12:27 ID:M9ZSMbW2


กก กก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กก กกกกกกกฟฅฮ กก กณŽค_กภ
กกกกกกกฟกส ก๛กห}liil{กสก๛กหกภ
กก กฟกกกกกก กส__ฟอ__กหกกกกกกกภกกกกคษคฆคทคฦผซสฌคะคซค๊คณค๓คสฬคหคขคฆค๓คภกช
กก |กกกกกกกณกก|!!il|!|!l|กก/กกกกกก|
กก กภกกกกกกกก|ŽชŽชŽชŽช| กก กก กฟ


กก กก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กก กกกกกกกฟฅฮ กก กณŽค_กภ
กกกกกกกฟกส ก๛กห}liil{กสก๛กหกภ
กก กฟกกกกกก กส__ฟอ__กหกกกกกกกภกกกกผซสฌคฯฒฟคโคทคฦคสคคกชฒฟคโคทคฦคสคคค๓คภกช
กก |กกกกกกกณกก|!!il|!|!l|กก/กกกกกก|
กก กภกกกกกกกก|ŽชŽชŽชŽช| กก กก กฟกก กก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กก กกกกกกกฟฅฮ กก กณŽค_กภ
กกกกกกกฟกส ก๛กห}liil{กสก๛กหกภ
กก กฟกกกกกก กส__ฟอ__กหกกกกกกกภกกคฆค๏คขคกคกคกคกคกคกคกคกคกคกคกคกคกคกกช
กก |กกกกกกกณกก|!!il|!|!l|กก/กกกกกก|
กก กภกกกกกกกก|ŽชŽชŽชŽช| กก กก กฟ

504 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 23:12:47 ID:M9ZSMbW2


กกกก|กกกกกก กก|กก กก กก กกกก|:|:
กกกก|กกกก กกกก| กก กก กกกกกก|:|:
กกกก| กก กกกก |กกŽถŽŽŽฏ!!กกกก|;}
กก /กกกกกกกก lกข กก กก .กกกก|: .:
กก กณกกกกกกกก กณกกกก กก , . |: ::
กกกก|กกกกกกกกกกกกlกก ะบ ; , | .::
กก กา กกกก กณกก Žคกภกฒ_;; /.::/
กกกกiกกกกกกกข กกกภŽคกฒ. ฅฮ,;ฅฮ :
กกกกกณกกŽคกฒ-กณŽค_กห_)กก;:กญ.:: :
กกกกกกกภ กกกกกห-'

505 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 23:13:05 ID:M9ZSMbW2


กกจกกกกแกกฅหกกฅห _ปฐกกปฐกกฅหกกฅหกกกกกกกกกกกกฅบฅถกผกช
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฎกกกก(ข Žคกฒกกกก กกกกกกกฒกฒกฒ
- -กกจกจกกกกแกกฅหกกปฐกกกกกกกฎ>กกกกกญกฎกณ กกกฟกกกกกกกก กภ
กกกกกก(ขกหกณกกกกกกกกกก(ข -Žค./กกกก กก กก กฟกกกกกกกภ,, Žคกฟ กภ
กก จกกกกแกแกกฅหกกปฐ กณ:::::::กกกกกกกกกกกก |กกกกoŽ฿กส กไกหกกกส กใŽ฿o
กก(ขกหกก.ŽกกจกกŽ฿กก,, กกกกกก กภกกกกกกกกกกกกกฎ''ข) กกกกกส__ฟอ_กห. กก }'ข)
(ขกฆขกกกฆ กแกกฅหกกปฐ ปฐกฎ -ŽคกกกกŽค.:::::,,.ฃ๒'กกกก กก กฎ ขกญ กก /,,.ฃ๒'
กก'';:.กก,Žค,,ŽฅกงŽฅ ŽคŽค,,กแกแฅหฅหฅหฅหกฎ กผปฐ----`''Žฐกฝจกกพ'".....

506 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/18(ท๎) 23:13:11 ID:qfZ4OnlE
ฅคฅฦฅงฅรกชกฉ

507 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/18(ท๎) 23:13:18 ID:BOnxroeA
คไค๋ษืคฮฬฃสท๓ฟอฮเห๕ปฆม๕รึคซกฤกฤฮษคซครคฟกสคคร

508 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 23:13:21 ID:M9ZSMbW2


กกกกกกกกกกกกกกกก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกฟขปฐ ขกภ
กกกกกกกกกก กฟกส ก๛กหปฐกสก๛กหกภ
กกกกกกกกกฟ::::::ขกส__ฟอ__กหข:::::กภกกกกคขกขคขคขกฤกฤกฤ
กกกกกกกก|กกกกกกกกกก|rจจ-|กกกก กกกก|
กกกกกกกกกภ กกกก กก `กผ'กญ กก กก กฟ

กก กก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กก กกกกกกกฟฅฮ กก กณŽค_กภ
กกกกกกกฟกส ก๛กห}liil{กสก๛กหกภ
กก กฟกกกกกก กส__ฟอ__กหกกกกกกกภกกกกกกท๙คภกชปฆคตคสคคควคฏค์กช
กก |กกกกกกกณกก|!!il|!|!l|กก/กกกกกก|
กก กภกกกกกกกก|ŽชŽชŽชŽช| กก กก กฟกก กก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กก กกกกกกกฟฅฮ กก กณŽค_กภ
กกกกกกกฟกส ก๛กห}liil{กสก๛กหกภกกกกกกกกคโคฆท๙คภกช
กก กฟกกกกกก กส__ฟอ__กหกกกกกกกภกกกก
กก |กกกกกกกณกก|!!il|!|!l|กก/กกกกกก|
กก กภกกกกกกกก|ŽชŽชŽชŽช| กก กก กฟ

509 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 23:13:45 ID:M9ZSMbW2


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกญกกกก กก กก กก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก ___,กก 'กญ กก กก กก กก กก กก กก กฎกณ กข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก ,,.กกกญกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก กก กก กฎ Žฐ- กข
กกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กญกกกกกกกกกก กก ___กกกกกกกก กก กก ___กกกก กก กก กก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกก/กญ ,..::::::::::.กณ กณกกกก กก กก กก กก/กญ ,..:::::::::::.กณ กณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,'กก ,;::::::::::::::::::',กก',กกกกกกกกกก กก ,'กก ,;:::::::::::::::::::',กก',
กกกกกกกกกกกกกกกก กก กก{กก {:::::::::::::::::::::}กก}กก กก กก กก กก{กก {::::::::::::::::::::::}กกกั
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กก .'กข กณ::::::::::::::กฟ /กก กก กก กก กก'กข กณ::::::::::::::กฟ กก/
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กไ-Žอ -กพขพขฟ กก กกกก กก,กกกกกก ขพขฟกพ-กไ=ฅค
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กก .กสกก กฒŽษกกกกกกกกกก กก กก |iกกกกกก //กกกกฟอกกกฒ)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกส กญกึกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.||กก กก กทกกกกกกกก.Žส กส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ฟอ ฃ์ คทกกกกกกกกกก กกกกฃส.!|กก กก |ฃ์ กกกกกกกก.คทlกกกำ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก .',กก | lกก {,กกกก .กขกฒกกกฒศฌกฒ_ Žฃฃฬ.กขกกกกกกกก| :|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกŽษจขกกกดกขกฟ ,vจกกพฃ๒จกจกกพŽส rกพvกขกภกฒ_,,,,ฅฮ /
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกณŽคฃ์กกกก ฟอ กส |ฃ์กก_Žฃ∟ฅหฦ๓Žฃ,ฃฬ.กขŽษ ฅฮ กฟกส/
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฎกฑกญกกกกกกกกกก l |
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกข กก กก กก กก(ฅฮ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกส_กฎกกจค-ฅคกญ

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ...................................
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
กกกกกกกกกกกกกกกก::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
กกกกกกกกกก :::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก :::::::::::::::
กกกกกก :::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก :::::::::::::::
กกกก :::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ท๙คสค๓คภกฤกฤกฤกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก:::::::::::::::
กกกกกก :::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก :::::::::::::::
กกกกกกกกกก :::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก :::::::::::::::
กกกกกกกกกกกกกกกก::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ...................................

510 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/18(ท๎) 23:14:03 ID:Ylr9Pem6
คสกขคสค๓คภคณคฮฟภฅนฅ์คฯกฆกฆกฆ

511 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 23:14:12 ID:M9ZSMbW2
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก jกก |:lกกกก กก !::กก:.,กก กก :l:::l
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก jกก lŽฃ_rกฝจค|_กฒ l.กกกก::|::::l
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก /jกก l|กกขฉŽร กึกกกกกก|กก :::|:::::!กกกกกกกกกกคชษใออคดคแค๓คสคตคคกฤกฤ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/ กก /lกก/|| lกกlŽสกกกก lกก :::|:::::|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,/กภ / lกก{_Žส_| lฅแกากกกกฃ์กก.:::|กฟl กก กก กก ถรคซคปคฦคทคครคฦ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภ./Žฐlกกlะฉlกกlขหกากกกกlกผ/ กก |
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก{กฒlกกlะฉlกกlกกV Žสกก|กพ/กกกฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก jกกlะฉlกกlกก ขห:lกกl /'กญ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก lกกlะฉlกกl กก ฃ์กณlกกl
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก lกกlะฉlกกlกกกกlคฏ lกกl
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก lกกlะฉlกกlกกกกlข|กกl
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก lกกlะฉlกกlกกกกlขlกกŽส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ฃ์ jะฉ/ /กกกฟกกŽอ _/
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก | ะฉกกlŽฐ'กกกกกกกฟ :|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก l กกกก { กฒกฒ/ กฒŽฃ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก | กกกก กากฑกฑ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก lกกกกกกŽษ}
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กถ==='Žฒ

512 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 23:14:29 ID:M9ZSMbW2


กกกกกก/'กกฅค/กก// Žษ/:.กพ..กญ...::.......Žฐ ::.::.::.::.::.::.:K/:ฅฯ.ŽขjŽฬฅน::.:.กฎ:คฏกณ
กกกกกกกฟ//กกกก กฟŽฒ.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.{_jกกกกกกjŽงz คฏ::.::..::..กฎกณกข
กกกกกกกกกก|กกกกกก/ ฅฯ..:..::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.Žฤj /กก กณŽฟŽV...:.::.::..} กณ
กกกกกกกก กรกก ,Žฒกกกก:..กภ::.::.::.::.::.::.:กฒ:.::.กฟ__::.:ฅค}_กกกกกกj l r}::.::.::.../กกกกกณ
กกกกกกกกกกl กก l |กกกก ..:..:|กฎกไŽซrกใกกกกกก__::.::.::.::.:กณ}Žคกก/l j_{Žษ::.::กฟ:..:.. l lกกกณกกกกกกกกกกกกถรคซคปค๋คฤคโค๊คฯคขค๊คคปค๓ควคทคฟ
กกกกกก กก กณ.กก! !กกกก..:..:.|{{กญ/พฎกณj}:rกใกณ.กณ:.::.::.::.::กณ} /rŽฟ:}กฟKกฎ=i:.|กรŽฤกกl
กกกกกกกกกกกกกณ{ฅฯกก :.กฟiŽอ:.กญ/Žสกฎ::.r-กฎกณ กกl:,Žค;Žค::.::.::.::.V'::./_;Žค::ŽฤVŽษ/! |!| lกก| กกกกกกกกกกหล๖คหฟฝคทฬ๕คขค๊คคปค๓
กก กก กก กก กก กณ กณ .:ŽฤŽค:lกก//:ฅศl::.::.กฑกณกก/กญกกกำ!:__Žง'ขj/กญกก ฅ์กพŽญ_j Žฒ !กรl
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภกกกณ/ กฎกณl..::.::.::.:ŽจVกต- 'กกกก j_ข Žฐiกกกญกก} กก Žษ j/ Žษก์
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกำกข:กา{j:|:กฑ:กฎ:Žฐ..Žคกฒj กก Žษกก-กพ{กฒŽษ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ::.:ขส::.:l:{::.::.::.::.::.::.::.::.:กฎ จช-ŽคŽฐŽษ::.:กณกกกก. กก /;;/' กก |กกกก| |กกกกกก|ฃ๚กฝกไกก .กก กก กก กก กก กฟ:: ::::| กก |:: :: ::::/ |กกกก|;;;|
กก /;;/ กก กก|กกกก| |กกกกกก|:: :: :: :: :: :::กไกกกก_กก ฅคŽส::::: ::::| กก |:: :: ::/กก|กกกก|;;;|
. /;;/' กก กก |กกกก| |กกกกกก|:: :: :: :: :: ::ฦ๓Žฦ=กิคฝฅชค๊=Žฦ:::/กก /:: :: /กภ ! กก |;;;|กกกกกกกกกกคณค์คฏค้คคคฮป๖ควถรคฏคสค๓คฦปไคฮคชษใออคฯ
/;;/ กก กก กก|กกกก| |กกกกกกŽฤกข:: :: :: :: :: :: :: :/ะฉlilฅทกณ:: /:กก/:: :: :กา; ; ; ;|กกกก|;;;|
;;/' กก กก กก |กก กา~กภ กก | l:: :: :: :: :: :: :กฟ/:: l:: l:: :: ::/ กฟ:: :: :::ฅฮ.; ;..;.|กกกกlMกกกกกกกกกกม๊ล๖คฮฒฒษยผิคฮค่คฆคอ
กกกกกก กก กก | กก lกภ .กภ ! ฃท:: :: :: :: กฟ:::/:: ::|:: |:: :::/_/ฦ๓ฦ๓ฦ๓กณ; ;.;.;|กกกก|กภ
กกกกกก กก กก |กกกก|กภกภ กภขส:กฒ:กฟ:: :: :: :::/|:: :: :: :: กณ; ; ; ;กฟ กา; ; ; ;|กกกก|; ; กภ
กกกกกก กก กก |กกกก|กก กภกภัา/:: :: :: :: :: :: :/; |:: :: :: :: :: :: กฟกกกฟ; ; ; ;.|กกกก|; ; ; ; กภ
กกกกกก กก กก |กกกก|กก กฟกตกต; ;กฑl:: :: :: :: :/; ; |:: :: :: :: ::กฟกกกฟ; ; ; ; ; ;.|กกกก|; ; ; ; ; ; กภ
กกกกกก กก กก |กกกก|กฟกฟกฟ; ; ; ; ;|:: :: :: ::/;. ;.;.|:: :: :: :ข ฦ๓ฦ๓กณ; ; ; ; ;.|กกกก|; ; ; ; ; ; ; ; กภ

513 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 23:14:46 ID:M9ZSMbW2กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก /: :.ฃ๒Žมกพ::'_ŽงขหY)กญกก กฎกๆฃ๒-- .Žงืฤ กก กฎกดกกŽฟ Žค: : : :i
กกกก กก กก กก กก กก /: : /rืฤ:คฏกถกกv } .ฅฃ:Žมฅ฿ฃ๘กๆกๅืฤฅ฿:ฃ๘:Žค rŽฟคฏฅคกขŽค!:.ฃ้ฃ์
กกกกกกกกกกกกกกกกกก/: : ;ฦ {กก กณ.กก }Žุคฏ:คฏกกกก ,Žฒ}-:คฏกกกก กไ:}'กกŽสฅฮกกⅥ:ศฌกกกกกกกกกกกกคชษใออกชคชฒ๑คคควคญคฦหล๖คหด๒คทคคควคนคฅกช
.กกกกกกกกกกกกกกกก/: :.:/: : >Žะฃ๘กก กฎ /ŽัYกดกณืฤŽจ7i:กด:`Žฐืฤ'//กก}|กำกกกกกดŽค: :กณ
.กก กก กก กก กก /: :.:/:.กฟ/ {กฏLฃ๒ฃ๖'ŽฺŽฟŽสกก กฑ/:/ {Žส กดกญกก ŽษŽษ!k.ŽุกณกกกกกกŽอ: : :.กภกกกก
กกกก กก กก กก /: :.:/:.{กกกากกŽจŽะกแ=คฏŽคi ,i}กกกก i::{กำ |กำi กาŽสกก {iกกŽสกด}Žคกก กก กก กด:Žค: :.กภ
.กก กก กก กก /: ฅฃ:rฅ฿ฅศ:Žคงตกญ`กญŽฟกฏฃ๙'ŽสกฎŽะกกกก|::|{ :K ! {j:LกฅLzŽค ;Žฟกกกภกกกก กก Žสกภ: : กณ
.กกกกกก กก ,:ก์: >ปฐฟๅ:กญกกกก /กกŽฒกกกก j}กฒ,L{Žุ lr' งตกก กก กฎกด}กฎL_กก `กกกกกก กณ: :กณ: :Žส
กกกกกกกก /:r=ืฤกท::{กก กก กฟกก/{jกก กก }!-กฝ--'{}/ ,ŽจŽฐกก ,กก }r'}rฦกกกกกกกก,ฅฃกกกำ: :}: : :}
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,:::::fŽฟ(คฏ _,.Žฒศฌ กฒฅฮŽษกกกกกกŽษfŽฟ.:.กณ
กก กก กก กก กก กกกก,::::::fŽฟ กฎกฏ'77Žกj!1 `กฏกญกกกกกกŽษfŽฟ.::::::.:.',
กก กก กก กก กก กก /:.::fŽฟ กก .//,ŽกjกกlกกกกกกกกกกŽษfŽฟ.:::::::::.:.:',กกกกกกกกกกกกหอคฯคฝคฆควคโฬตคคคฑคษคอ
กกกกกกกกกกกก กก /::::fjŽฟ กก // ,Žกj1 |กกกกกกกกฅฮfŽฟ.:::::::::::::.:.:|
กก กก กก กกกก,.Žฒ.::::fjŽฟกก .//กก,Žกjl1_|กกกกกกฅฮfŽฟ .:::::::::::::::::. |
กก กก กกกกกฟ./.::::fjŽฟกกกก ŽษfX^)i{กกกกกก ฅฮfŽฟ .:.::::::: .::::::::กก|
กก กกกกกฟ.:.:/.:::::)jกา_ กฒŽษfⅩ )i{ _ กฒฅฮfŽฟ .:.::::::::: .:::::::::กกกณ
กกกกกก กภ./.:::::::)j คณŽฦคณ Ⅹ ,คณŽฦคณ, ฅฏ .:.::::::::::: .::::::::::::::.กกกณ
กกกกกกกกกก`7.:.::::: ,'.:::::กากกⅩกกŽษ.:::::::::::,ก์.:.::::::::: .:.:::::::::::::::.::::.กณ
กกกกกก กก กก`7กญกฑ `7ฦⅩฅฮ กต--กพ'^กณ .:.:::::: .:.:.:::::::::::กฟกฑ
กกกกกกกกกกกก,ก์ กก /ฦ๓ปฐปฐปฐปฐปฐฦ๓Žฦคฏข',กฏกฏกญกฑ1
กกกกกก กกกก,ก์ กก /ฦ๓l.:::::lฦ๓ปฐปฐ7กญกฑกฎ`1กก i.กกกกกก |
กก กก กกกก/ กก กก l ฦ๓กื::::lŽฦปฐปฐ7กก.:.:::::::::.1กก lกกกกกก |

514 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 23:15:05 ID:M9ZSMbW2


กก กก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กก กกกกกกกฟขปฐ ขกภ
กกกกกกกฟกส ก๛กหปฐกสก๛กหกภ
กก กฟ::::::ขกส__ฟอ__กหข:::::กภกกกกกกกฤกฤกฤกฤกฤกฤ
กก |กกกกกกกกกก|rจจ-|กกกก กกกก|
กก กภ กกกก กก `กผ'กญ กก กก กฟ
กก กก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กก กกกกกกกฟขปฐ ขกภ
กกกกกกกฟกส ก๛กหปฐกสก๛กหกภ
กก กฟ::::::ขกส__ฟอ__กหข:::::กภกกกกฒฟคสค๓คภกฤกฤ
กก |กกกกกกกกกก|rจจ-|กกกก กกกก|
กก กภ กกกก กก `กผ'กญ กก กก กฟ
กก กก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กก กกกกกกกฟขปฐ ขกภ
กกกกกกกฟกส ก๛กหปฐกสก๛กหกภกกกกกกฒฟคสค๓คภคชมฐค้กฉ
กก กฟ::::::ขกส__ฟอ__กหข:::::กภกก
กก |กกกกกกกกกก|rจจ-|กกกก กกกก|
กก กภ กกกก กก `กผ'กญ กก กก กฟ

515 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 23:15:22 ID:M9ZSMbW2กกกกกก/'กกฅค/กก// Žษ/:.กพ..กญ...::.......Žฐ ::.::.::.::.::.::.:K/:ฅฯ.ŽขjŽฬฅน::.:.กฎ:คฏกณ
กกกกกกกฟ//กกกก กฟŽฒ.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.{_jกกกกกกjŽงz คฏ::.::..::..กฎกณกข
กกกกกกกกกก|กกกกกก/ ฅฯ..:..::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.Žฤj /กก กณŽฟŽV...:.::.::..} กณ
กกกกกกกก กรกก ,Žฒกกกก:..กภ::.::.::.::.::.::.:กฒ:.::.กฟ__::.:ฅค}_กกกกกกj l r}::.::.::.../กกกกกณกกกกกกกกกกปไรฃคฯฅํกผฅผฅ๓ฅแฅคฅวฅ๓
กกกกกกกกกกl กก l |กกกก ..:..:|กฎกไŽซrกใกกกกกก__::.::.::.::.:กณ}Žคกก/l j_{Žษ::.::กฟ:..:.. l lกกกณ
กกกกกก กก กณ.กก! !กกกก..:..:.|{{กญ/พฎกณj}:rกใกณ.กณ:.::.::.::.::กณ} /rŽฟ:}กฟKกฎ=i:.|กรŽฤกกl
กกกกกกกกกกกกกณ{ฅฯกก :.กฟiŽอ:.กญ/Žสกฎ::.r-กฎกณ กกl:,Žค;Žค::.::.::.::.V'::./_;Žค::ŽฤVŽษ/! |!| lกก|
กก กก กก กก กก กณ กณ .:ŽฤŽค:lกก//:ฅศl::.::.กฑกณกก/กญกกกำ!:__Žง'ขj/กญกก ฅ์กพŽญ_j Žฒ !กรl
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภกกกณ/ กฎกณl..::.::.::.:ŽจVกต- 'กกกก j_ข Žฐiกกกญกก} กก Žษ j/ Žษก์
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกำกข:กา{j:|:กฑ:กฎ:Žฐ..Žคกฒj กก Žษกก-กพ{กฒŽษ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ::.:ขส::.:l:{::.::.::.::.::.::.::.::.:กฎ จช-ŽคŽฐŽษ::.:กณ.

516 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/18(ท๎) 23:15:26 ID:qfZ4OnlE
คฝค๊คใลฅคณคอคฦยคครคฟฟอทมคฌฦฐคคคฟค้ถฒคํคทคคค๏ฃ๗

517 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 23:15:41 ID:M9ZSMbW2


'Ž;/กก /กกกก,/;;/กกกกกก / กกกกกกกฎ'-Žค,กกกกกกกกกกกก|.กกกกกกกกกกกกกกกก.lกกกกกกกกกกกรกก !กก .ฃ์
,iก์ /กกกก/ ,iŽุกกกกกก /กกกกกกกกกกกก .กฎ''-,กขกกกกกก! กก กก กก กก กก lŽกกกกกกกกกก |กกกกlกกกก.!
.,iกก.,!กก /;;./ .,!กกกกกก'lŽฦ;;;;;;ii__,กกกกกกกกกก . กภ กก.!กกกกกกกกกกกกกก/กกกกกกกกกก./ กก ฃ์กกกกกร
" .lŽกก./;;./ กก.!กกกกกก.|กกกกกกกกกฎ~Žอฃ้i,,กขกกกกกก .`กกl กก กก กก กก / กกกกกกกก ./ กก /กกกกกก!
กกฃ์กก./.,/กกกก .!'Žคกกกก !กกกกกกกกกกกกกกกฎ.ฃ์กกกกกกกกกก |กกกกกกกกกก./กกกกกกกกกก/ กก ./ กกกกกก,!
./กก .กซกก กขกก. l กณกก .ฃ์กกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก ,!กกกกกก , กฒ.กกกกกกกฟกกกก./ กกกกกกกก|
/กกกกกก /กก ./ .! .กณกก.lกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก !กก . กฟ กกกก.กไกใกขกก / กกกกกกกกกก!
กซ .กขกก .!กก./กกกกฃ์กก.กณ กณกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,!,กฟกซ.__กก .'''กซกกกกกกŽ./ กกกก /กกกก /
กก/กกกก !กก.|`Žคกก `กก .กฎ-Žะiกขกกกก กก กก กก กก กก `กกกกกกกก.กฎŽกภกกกก'''''"กกกก ./ กกกก .|ก์
กก!กกกก !กก |กก กซกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กขกกกกกกกกกกกก Ž!ฃ์Žคกขกกกกกก/ กกกก ./
จขกกกก.|กกจขกกกก กข กก กก กก กก กก r,,rŽคกกกกกก ./ กกกกกกกกกกกกกก .,/_กฒ..กพกกกกกก.,./
.l!กกกก .,!กกlกกกกกก .กภกก กก กก กก กก /กกlŽส;;iŽคกก กก กก กก กก กก กฟกก/ กกกกกก .กฟ
.lกขกก ./กก.ฅศ ..,,กขกกกกกณ .i'Žคกกกกกกกก.|,../'ŽŽุŽคกกกกกกกกกก .,,,,,,,,ŽจŽฦกพ'กญกกกกกก ,กฟ
.|กักกกกก์ l;;;;;;;;;;Ž''Žฐ-..,.Žfกกกณ,กกกพ'Žกญ.,กฟ.ฃ์___กฒกกกกกก..ir/.ฃ์กแ....,,Žคi,,, .กฟ
lŽ !กกกกกก .|;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,ŽŽฦrกพจชกพคฏ |กกกกฃ์_,, - กฟ Ž/กซ/ .|Žฐ'กฎ-''Žฺกพ"
-'Žlกกกกกก !;;;;;;;;;;;;;;;;;./ กซกก ,,, -Žฐฦ๓กทกก.!กกกก.ฃ์กฝ'.!กก.| .lŽกกกก|
''Žค,.|กกกกกก!;;;;;;;;;;;;;/กซกก .i.'กญ.,.!กก .|กก/ กก//กกกกŽุŽ/Žกก./ .|กกกกจข
ŽคกกŽ.ฃ์กกกก .ฃ์;;;;;;;./ กกกก " ,,,/ |กก .ŽฺŽกกกก,lก์ ./-ก์ ./ . !กกกกกก|
.!กกกกฃ์กกกกกกฃ์ / กกกกกกกกกกกก /กกกกกกกก .กซกก Žษกกกก,กฟกก !กกกกกก ฃ์
;.!กกกก.ฃ์กก,r'"กก กก กก กก กก / กกกกกกกกกกกกกกกก, -ก์กก /กกกกกกกก.กณ
จฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌ


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกคชษใออคฮร้ผยคสคทคโคูควคนค๏


จฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌ

518 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/18(ท๎) 23:16:00 ID:M9ZSMbW2

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกว๒๑ฝฦฌคฯฟอฮเภไฬวคฮฬดค๒ธซค๋
.ยณคฏ

519 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/18(ท๎) 23:16:03 ID:qdz1aWWA
ฅํฅคซคศปืครคฟค้คฝครคมคฮสคซ

520 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/18(ท๎) 23:16:31 ID:DW2x5hX6
ลฺคซค้ฐีปืคขค๋คโคฮค๒บ๎ค๋คศคซคณคฮว๒๑ฝฦฌฟภคธคใคอกฉ

521 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/18(ท๎) 23:16:34 ID:kmd/j7SA
ฒตฒต
คไค๋ษืค่กขธ๗ฬภคฌธซคจคฦคญคฟคส

522 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/18(ท๎) 23:16:58 ID:A1cAJPe2
ฒต
ฐ์ตคคหฅฯกผฅ์ฅเคหคสครคฟ

523 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/18(ท๎) 23:19:42 ID:qdz1aWWA
ฒต

ฬฃสคฌมคจคฟคฮคฯคคคคคฌ
คไค๋ษืคฮฟดคฌคไคะคฝคฆคธคใคสคคคซกฉ

524 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/18(ท๎) 23:20:27 ID:PIB4qjew
ฅนฅญฅ๋ดำฤฬษ๐ด๏ครคฦคษคฮฤ๘ลูคควคคคฑค๓คฮคซคอกฃ
คณคฮฯรคฮว๒๑ฝฦฌคฯปฆคปคสคคค฿คฟคคคภคทกฃ
คฝค์คศคโ๑ฝฦฌคฮมษภธคฯฅนฅญฅ๋คธคใคสคฏคฦ
กุคฝคฆคคคฆคโคฮกูคศคทคฦฤ๊ตมคตค์คฦค๋ภธยึคสคฮคซคสกฃ
คษครคมคหคปค่ฅํกผฅผฅ๓ฅแฅคฅวฅ๓คฌปศคจค๋คซคษคฆคซคฌฅซฅฎคหคสค๋คฮคซกฃ

525 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/18(ท๎) 23:21:26 ID:or8lDIdQ
ฒตฒต
ร็ดึคฌมคจคฟคฌกฆกฆกฆคษคฆคสค๓คภคํคฆคส
ผกฒ๓ล๊ฒผคโณฺคทค฿คนคฎค๋ฃ๗

526 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/18(ท๎) 23:27:16 ID:zcvrH7VM
ฒตฒต

527 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/18(ท๎) 23:30:17 ID:nVTXieic
ฒต

528 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/18(ท๎) 23:53:38 ID:ARxzTGZc
ฒตฒต
คโคทคไคณคฮคไค๋ษืฟภยคทมปีคสคฮคซ

529 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/19(ฒะ) 00:05:06 ID:VPoKleYI
ฒต
ฟอดึคหสแคครคฦน๓คคฬคหคขครคฟค๊คทคสคคคศคคคคคฌ

530 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/19(ฒะ) 00:13:09 ID:c2m6Vp8c
ฒตฒต
คณค์คฯฬฬว๒คฏคสครคฦคญคฟคส
ฅภกผฅฏคตคศคคคฆคซถธตคคฌฒรยฎคทคฦคญคฦคนคฒคจฬฬว๒คคคผ

531 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/19(ฒะ) 00:13:33 ID:J0FGhUic
บฃฐ์ศึคฮดยิบ๎กช

532 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/19(ฒะ) 01:01:03 ID:lDlDl99M
ฒตควคทคฟ
คศคฦคฤคโคสคคฅนฅ์ค๒ธซคฤคฑคฦคทคครคฟกฤ

533 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/19(ฒะ) 05:07:53 ID:RGClbyks
คชคฤกผ
คฝคทคฦคไค๋ษืคฮยคทมวฝฮฯนโคคคสฃ๗ฃ๗ฃ๗ฃ๗ฃ๗ฃ๗ฃ๗ฃ๗
คณค์ควฅโฅรฅณฅนออค฿คฟคคคสคฮคภครคฟค้ฅศฅ้ฅฆฅมคจคฦคฟคสฃ๗ฃ๗ฃ๗ฃ๗ฃ๗ฃ๗
คฤคซฟอดึคภครคฟคณคํกฉคฯคษค๓คสฒศฤํคภครคฟค๓คภค่คคครคฟคคกฤกฤฟฦคฌวญผฮคฦคฦคฏค๋คฮคฯคชคซคทคฏคสคคคฑคษกขฅะฅ้คทคฦฅดฅ฿ศขครคฦกฤกฤ
ฅํกผฅผฅ๓คฮฅนฅฦคฯคษค๓คสคฮคซคทค้กผ

534 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/19(ฒะ) 07:11:24 ID:1HOvXMCY
ฒต

535 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/19(ฒะ) 11:16:30 ID:9b8.WfYo
ฒตกช

คไค๋ษืคศกขคณคฮภคณฆคฮฟอดึรฃคฯธภอีคฌฤฬคธคฦคสคคค฿คฟคคคภคอกฃ
ม๊ผ๊คฮธภคฆป๖คฯฒ๒ค๋คฮคหกขคณคมค้คฮธภคฆป๖คภคฑคฌอฒ๒คตค์คสคคคฮคฯฟษคคคสกฃ
คฝคทคฦฟ๋คหคไค๋ษืคศฐีปืมยฤฬคฮฝะอ่ค๋โวยฒคฮมฯยคคซกฃกกโวยฐคฮถฏคตผกย่ควคโคขค๋คฑคษกขภ่คฌณฺคทค฿คภค๏ฃ๗

536 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/19(ฒะ) 22:23:26 ID:JExrEV1Q
วญคฮผกคฌฝ๗คฮร็ดึคซกฆกฆกฆดฐมดคหR-ฃฑฃธคสตฅีฅ้ฅฐคภคํกฆกฆกฆ
ธตคฌลฅฟอทมคธคใถฏคคค๏คฑคสคคคทถฏดฏคตค์คคฏครคฟค๊คนค๋ค๓คภคํคฆคสกผ

537 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/19(ฒะ) 23:51:52 ID:nesIU74g
รูค์คะคปคสคฌค้ฒตกช

538 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/21(ฬฺ) 22:03:03 ID:Y6riQjX6
กกกกกกกกกกกกกกกกภคณฆคหคฯผซสฌค่ค๊ษินฌคสฟอดึคฌคคค๋ป๖คฯสฌคซครคฦคคคฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกผซสฌคฮวบค฿คไถ์คทค฿คฌคฝค์ค้คศศๆคูค๋คศคมครคคฑคสป๖คฯสฌคซครคฦคคคฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกคฝค์ควคโผซสฌคฯคฝคฮคมครคคฑคสคโคฮคหถ์คทค฿คโคฌคคคฦคคคฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกคฝค์คฌฟดคฮฤ์คซค้ท๙คภครคฟ


.

539 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/21(ฬฺ) 22:03:22 ID:Y6riQjX6

กกกกกกกกกกกกกกกกกกจฃจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจค
กกกกกกกกกกกกกกกกกกจขคภคฌกขบฃคฮผซสฌคฯผซฟฎค๒คโครคฦคณคฮธภอีค๒ธภคจค๋กกกก.จข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกจฆจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจฅ

.

540 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/21(ฬฺ) 22:03:38 ID:Y6riQjX6


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กฝกฝกฝกฝกฝกฝกฝกฝ Žค
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภ
กกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กฟกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก กก กก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก /กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก กก กก กณ
กกกกกกกกกก กก กก กก กก กก /กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก กก :.
กกกกกกกก.กกกก กก กก กก กก |กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|
กกกกกกกก.กกกก กก กก กก กก | กก กก กก กฏฦ๓Žฦ=ฅ฿ กฒฅฮกก ืฎ_ ึ๖=Žฦฦ๓กฏกก กก กก |
กกกกกกกก.กกกก กก กก กก กก |.กกกก ขไ กญกก __กกกกⅥ :ฃ้|ฃ้:ฃ้|ฃ้: Ⅳกกกก__กก กฎ ขใกกกก |
กกกกกกกก.กกกก กก กก กก กก |กกกก i{กก กก ( กฆ )กก ภ๎กกli|ilกกะบ กก( กฆ ) กก กก}ฃ้กกกก|
กกกกกกกก.กกกก กก กก กก กก |กกกกกกกพขพขฟกฝ กพ=ืฤกกกกกกกก กก ฅ฿=กพกพขพขฟกๅ'Ž |
กกกกกกกกกก กก กก กก กก กก :.กกกก ก๋oกก กก กฟกกกกกกกก กก กก กก กภกกกกกกoŽ฿;กก /
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กณกกกกกกกกกก/กก กก กก กก กก กก กก กก กณ กก กก กก /
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกภ.กกกกกก{กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก} กก กก กฟกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกกกกก กก กก กณกกกกกก กก ฟอกกกกกกกกกกฅฮกกกกกกกกกกกก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกก กก กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกๆ=กพกๅ กฒ กๆกพ=กๅกกกกกก กก กก กก กก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกก/กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กณ


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจฃจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจค
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจขกกกกกกผซสฌคฯภคณฆควฐ์ศึษินฌคสฟอดึคภกกกกกก.จข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจฆจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจฅ.

541 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/21(ฬฺ) 22:03:58 ID:Y6riQjX6

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกว๒๑ฝฦฌคฯฟอฮเภไฬวคฮฬดค๒ธซค๋
.

542 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/21(ฬฺ) 22:04:16 ID:Y6riQjX6
กกกกกกกกกกกกกกŽlกกกกกก|กกกกกกกกกกกกกก .กฒ,,,,,,,,,,กขกกกกกกกก lกขกก กค
กกกกกกกก.__,,กพ.,,lŽกก ึ๘กกกก .,,,ฃ๘,!''''Žฅขกฎกก.|กกกก `Ž',!iŽคกกกกกก.|กก Ž''''' ., Žะกข
กกกกกกกกกกกก.กฐกก',!'"กก ..,..lก์ .:ฅท''กผ,iกญŽกฎ~ึ๘ŽŽŽฃฬ,,,,,,!Žคกก .คท,!กก.กขŽl,,กข
กกกกกกกกกข กค.กข .|กก .กฟ _,|,กข ,|,,,ฅฮ''Ž กฑกฑŽŽŽ'''''คฏกก.|,,,ฦกข `Žฐคฏ_,,กฅ
กกกกกกกกŽl,,.| _iŽอกํ ./Ž'คฐกก,Žษ"::::::::::::::::::::::::::::::::::::Ž'จข Ž''/Ž฿iŽคกกกก |
กกกกกกกกกก .Ž|กกกกกก |,,กฟŽ',iกญ:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ŽiŽคŽฐ|กก|กกกก ,iกญ
กกกกกกกกกกกก|กกกกกก | .:Žl,,/::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กั ./''|กกกก .|
กกกกกกกกกกกกŽlกกกกกก.|^lกข.|;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.าฬ| .|กกกกฅฮ
กกกกกกกกกกกก กภกกกก.|^lกข.|;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.าฬ| .|Žกกกฌ
กกกกกกกกกกกกกกกกŽlกก.|^lกข.|;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.าฬ| .|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก_,.กกกกกกกกกกกกกก_,.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก_,.กกกกกกกกกกกกกกกกกก_,.
กกกกกกกกกกกกŽคŽค,,.,,.ŽคŽคŽคŽค,,.,,.ŽคŽคŽค.กกกกกกกกกกกกกกกกกก_,.กกกกกกกกกกกกกกกกกกŽคŽค,,.,,.ŽคŽคŽค,,.,,.Žค.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก_,.กกกกกกกกกกกกกก_,.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก_,.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.,,ŽษŽ'กกŽค,,คทกพ''กกกกกฎ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::`i.Žค"กซ^'กพ'''"กญกฒ_,Žค_l::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กด;;;;;;;;;;;-Žอ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::};;;;;;;;;Lกกกำ กา::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::};;;;;;;;;l กก!กก กำ::::l:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ฃ์.:..:.:..กพ-.L_/::::::::::,:::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กืกก/: ::.:.:.,;.:..กก.กฑ ` คฏ:กข::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::/.:.:.:. :: :.::.:::::::,, -กพ กก`Žฅi::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ฃ์กฟ..::. :: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::':กข::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,='กก:.:...:.:Žค.....:.,Žค,กข......:. กก ,.Žคกกกก.`:กา::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::/_กถ;;:.:.:.......:.::.:.:.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,..-กพ::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.Žคกก,._,-'::::::::::::...:.:::::::::.:.. ฃ๒:"::กภ.:::::::: กกกกกก ,กฟ:::::::::::กั::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.;" กต":::::::..........:......:::::::::::::::::::::....:::::::::::::.:_..-'":::::::::::::.::คฏ::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::,-''"::::::::::,,,กก.::.,,:......::::::::::::::::::::::::::::::::::::...กฒ___::::::::::::::::::...::::::::
::::::::::::::::::::::::::!''":::::::::::::.../ '"ขกก".!.กณŽค...............กก--'''"กซ:::::::::::::::::::::......::::::::::::::::::::::::::

543 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/21(ฬฺ) 22:04:40 ID:Y6riQjX6กกฟๅถไล๕คฮฅนฅญฅ๋ศฏฦฐฟๅถไล๕คฯฐยค้คฎคฮธ๗ค๒นิครคฟกฃ

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก .....:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:.:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;.:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;...
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.....:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:..;:.:..:.:.:... .. .. . .กก..กกกก:;:;:;:;:;:;:;:.....
กกกกกกกกกกกกกกกกกก. .:;:;:;:;:;:;:;:;:;:.:;:..;:.:..กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก..:;:.:;:;:;:;:;:;:;:;:;:. .
กกกกกกกกกกกกกก ,:;:;:;:;:;:;:;:;:.:.:.:.:.. .:. .:. .กกกกกกกกกกกกกก__กกกกกกกกกกกก.:. ..:.:.:.:.:;:;:;:;:;:;:;:;:.
กกกกกกกกกกกก.:;:;:;:;:;:;:.:.:.:.:.:... .. .. . .กก..กกกกกกกกกกกก/กก|กกกกกกกกกก.. .. .. ...:.:.:.:.:.:;:;:;:;:;:;:.
กกกกกกกกกก.:;:;:;:;:;:.:.:.:.:.:.:... ..กกกกกกกก __กกกก กก กก .ฃ้กกกรกกกกกกกกกกกกกก .. ...:.:.:.:.:.:.:;:;:;:;:;:.
กกกกกกกก .:;:;:;:;:;:.:.:.:.. ..กกกกกกกกกกกกกสกกกภ.กกกก กก |กกกรกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก .. ..:.:.:.:;:;:;:;:;.กกกกŽสŽ฿ŽฑŽงŽงŽง
กกกกกกกก.:;:;:;:;:.:.:.:... .กก.กกกกกกกกกกกก กภกกกภกกกกกร กชกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก . ..:.:.:.:;:;:;:;:.
กกกกกกกก.:;:;:;:;.:.:.:.. .กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภกกกภ_Žษกกกก'.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก . ..:.:.:;:;:.
กกกกกกกก.:;:;:;:;.:.:.:.. .กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภ กก กก กก กภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก. ..:.:.:;:;:.
กกกกกกกก.:;:;:;:;:.:.:.:... .กกกกกกกกกกกสกฑกฑกฑกฑกกกก กก กฟ กก กฎกฑกหกกกกกกกกกกกกกกกกกก . ..:.:.:;:;:.
กกกกกกกก.:;:;:;:;.:.:.:.. .กกกกกกกกกกกกกกกฎ Žฐกฝกฝ Žคกกกก Žษกก./Žฑกญกฑกกกภกกกกกกกกกกกกกกกก. ..:.:.:;:;:
กกกกกกกก.:;:;:;:;.:.:.:.. .กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก /กก|คฏ_ฅฮ//กกกกกกกก กก กณ--Žคกกกกกกกก.:.:.:.:;:;:;:;:.
กกกกกกกก .:;:;:;:;:;:.:.:.:.. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกก.ฟอ__//กก กกกกกกกกกกกก กภ กภ: .... ..:.:.::;:;:;;:;.
กกกกกกกกกก.:;:;:;:;:;:.:.:.:.:.:กก ..กกกกกกกกกกกกกกกฎกฑกกกดŽฦกญกใ_กกกก กก กก กก กก กก. ...:.:.:.:.:.:.:;:;:;:;
กกกกกกกกกกกก.:;:;:;:;:;:;:.:.:.:.กกกกกกกก .กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฎะฆกขกกกกกกกกกกกก ...:.:.:.:.:.:;:;:;:;:
กกกกกกกกกกกกกก ,:;:;:;:;:;:;:;:;:.:กกกกกกกกกกกก ..กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภกกกกกกกก .:.:.:;:;:;:;:;:;:;:;:กภ กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกก .:;:;:;:;:;:;:;:;:กก;:..;:กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจฆ=ฅห..:.:.:.:.:.:.:;:;:;:;
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.....:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;กกกกกกกกกก .:. ..กกกกกกกกกก.. .. .. ...:.:.:.:.:.:;:;:;:;:;:;:.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก..... ;:;:;:;:.:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:..กกกก .:. ..กกกก. .:. ..:.:.:.:.:;:;:;:;:;:;:;:;:.กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก .....:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;::;:;:;:;:;:;:;:;::;:;:;:;:;;:;:;:;:;:;

544 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/21(ฬฺ) 22:05:09 ID:Y6riQjX6กกกกกกกก .กถฅ฿ ฅฮ"''Žฐ-Žค,_i กก ,/''-,i_,ii__,iกก!กก,! Žคกก"กก กก Žษ กก ,,-Žคกก Žคกก กกกกŽษ
กกกกกกกกกกฃ์กก/กก กก/กกกกŽiกก Žษ"'Žฐ-,=Žฦ กื, 'Žค,,คทกพ''ัฬ'''''"Žค..-"กก .กฎ'--''Žฐ,กฟกก|กก |
กกกกกกกก /กกlกก/ ŽฐŽ.-..,_ ฅ์กํกกกก,กต ฃ้Žกภกก กก.,,ŽษŽ'กกŽค,,คทกพ''กกกกกฎ'Žฐ..,_,.Žฒกก กก { กกl
กกกกกกกก,;!กก.กฯ |กกŽษกกกก ฃ์ j กกกำ กกกกกฎ7กก กก`i.Žค"กซ^'กพ'''"กญกฒ_,Žค_lกื..:ฅคกก/กก กกกกกฎŽ"|
กกกกกกกก _,.ฅฝ li|กกกกกกกกกญกกŽษกกกก กก :!กข กก ,.กตกด;;;;;;;;;;;-Žอ กก 7กก กก,กตกดกกกกกฟกกกกคท
กกกกกกกก Žlกข ฅฮŽกกกก,ฅฝกกกก.}กกกกกำ กก |กก!กก i/กกกก};;;;;;;;;Lกกกำ กา กก / Žคกก,jกก กึกกกกกกกก,'
กกกกกก'''"กซกก.Žคกก"กญกกกกกกกกกตกก,กตกก กก | jกก}กกกก };;;;;;;;;l กก!กก กำกกl.Žคกก y กก ! กกกกกก/
กกกกกกกกกก}กก jกก.กขกกกก กฟกกกกกืกก กก กฎ'i กก กำ กก ฃ์.:..:.:..กพ-.L_/กกกก ,! กกฃ์ /กกคท กก ขๅกกกกกกŽสŽ฿ŽฑŽงŽงŽงŽง
กกกกกกกณ.กก '"กกกกกักกกก,!กก กก กก กก กฟกกกก i กืกก/: ::.:.:.,;.:..กก.กฑ ` คฏกขจขL ฃ์!lกก" Žษ
กกกกกกกก |! กก|กก .lกกกก j กก ฃท กก กก,กตกก กก,กืกก/.:.:.:. :: :.::.กกกก,, -กพ กก`Žฅiกก กก.!กกกก'!Žค
กกกกกก กก |กข.jกก กก.กณกกกกกก.}กกกก กกกฎกณกกกกฃ์กฟ..::.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ':กข กะ กกกกกา
กกกกกกกก ,l`'คฏ กก กก/กก กกกก.! กก กก กก |กก,='กก:.:...:.:Žค.....:.,Žค,กข......:. กก ,.Žคกกกก.`:กากกกก /
กกกกกกกกกก กก.}กกกกŽษ กกกกกก,Žษ กกกกกก:/_กถ;;:.:.:...กกกก::.:.:.:::::::::กกกกกกกกกกกก กกกก ,..-กพ:Žคกํ
กก กก กญŽ''กขกก Ž'Žฐกขกกกก กก,.Žคกก,._,-':::::::::กกกกกก::::::.:.. ฃ๒:"::กภ.:::::::: กกกกกก ,กฟกกกก ::กั
กกกก กก,.Žค กภกกกกกฎ''iกก กก.;" กต"::กกกกกกกกกกกกกก กก กก กกกกกกกกกก:::._..-'"กก กกกก.::คฏ
กกกกฃ์ .lกกกขกกกณกกกก_,,-''"กกกก:,,,กก. .,,:...... กกกก กกกกกกกกกกกกกก...กฒ___กกกกกกกกกก...::::::::
กกกก'` กำ .!กกกก!''":::::::::::กกกก '"ขกก".!.กณŽค...............กก--'''"กซกก กก กก กก ......::::::::

545 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/21(ฬฺ) 22:05:37 ID:Y6riQjX6กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฒr=Žง=ŽคฅฃfZŽงŽค,กข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ,กก กญfฅี:กญ-=_:ปฐŽฐ_Žฐ^ฅุ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กฟกก_r/กฟ'_Žง'='^กผ'กฎกญกฎ ^Žฐกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/rกแŽคŽฟฅฃŽฐ'7กญกกกกกกกกกกกกกกกกกก กณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก Žส LกฟŽฒ| กณกณกกกกกกกกกกกกกกกกกกกณกก l
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,กกŽฟ/ l ŽสŽฺกญฅค{ {กกกก |{.กก กกกรกก |กก Žส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก //:/กกŽษj กฎกญi |กฎกณฅศ Žค |:กณ. กก }กก, Žุกกกร!
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฅฯ:{กฟŽฒ: {กก พฎ7ŽรŽะŽฤŽค {กณ!:กก/ / / กก l l
กกกกกกกก กก กณ.กฒกณŽฐ Žคกกกก /กก/กฟ |:.กกกณ. {กก'์โฅฯกภ }:/_ŽตฅแŽุกก Žฒ/
กกกกกกกกกกกกกก กฑฦ๓Žฦกณกณ/กก-ŽอŽค:.. l:...กก lฅศกภกฎกกกกกก /ŽจฯสŽฬ'กญกฟ/ก์กกกกกกกกคณค์ควค่คทกฤคศ
กกกณŽคกฒกก_-Žง.:กญ__::.::.::.:กณ::กภกก j:กำ..:.l:...กก l!กกกกกกกกกก ,!กกกกฃทกญ |กก กก/
กกกก_,._-Žฦ-Žงกพกญฅฃฦ๓;:-- Žค::.::..กฎกณŽค..:ขส:..กกlŽฤ_Žคกกกกกฎ ะฆกกฅค.:กกj|กก /{ Žษก์
กพ กญ/กญกกกฟกญกฑกญกฟ::.::.::.::.::..กพ.-_Žค::กภ:.กณ:.. l::.::กไกผกใl!:..:.|:.กกŽุกพกฟ/Žฺ
กกกกกก /ก์กก กฟ-กพŽง::กญ::, Žง::กฟ.::.:กฑ:.กฎกณŽฤŽค.Vกฟ::}:Žส:{Žฤกณ/!:.กก!:/กพ'::/
กกกกกกกกกก กฟกญ กฟ::.:กฟฅฮกฟ..::..::.::.::.::.::.:..:กณกณกณ=l:| ฅศ='Žฒ-!: /::;ข ฅค_
กกกก กก กฟกญ กฟฅคj/Žฒ'กฟ.::.::กฒ.::.::.::.::.::.::.::.::.กฎŽฤiกฎj:|__กณกภŽษฟอ::.::.::ขกญ
กกกกกก/'กกฅค/กก// Žษ/:.กพ..กญ...::.......Žฐ ::.::.::.::.::.::.:K/:ฅฯ.ŽขjŽฬฅน::.:.กฎ:คฏกณ
กกกกกกกฟ//กกกก กฟŽฒ.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.{_jกกกกกกjŽงz คฏ::.::..::..กฎกณกข
กกกกกกกกกก|กกกกกก/ ฅฯ..:..::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.Žฤj /กก กณŽฟŽV...:.::.::..} กณ
กกกกกกกก กรกก ,Žฒกกกก:..กภ::.::.::.::.::.::.:กฒ:.::.กฟ__::.:ฅค}_กกกกกกj l r}::.::.::.../กกกกกณ

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก , -กพกพ',ฦ๓ฦ๓ฦ๓,'Žฐ-Žค_
กกกก กก กก กก กก กก กก กก กก กก ,.ฅฃกญŽจ'กญกฑกกกกกกขจกกกฎกผ-ŽคกฎŽฐŽค
กกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กฟกฟขจ, -กฝ 'กญกฑกฑกฎกผ-Žคกกกฎกณ กภ
กก กก กก กก .กกกก กก กก กฟ /,.Žจ':กญ: : : :.กฟ: : กฟ: : : : : l: `กณŽค กณ. กณ
กกกกกก กก กก กก กก กก /กก /: : :/: : : :/: : :/:./: : : : :.:/l: : : : :`กณ กกŽอ
กกกกกกกกกกกกกกกก กก / กก ,': : :.l: : : /l: :กฟ//: : : : : /กก!: : : l: : :.', กก Žอ
กกกก กก กก กก กก กฟกก กก !: : :.l: :./-l:/-Žค /: : : :กฟ-กพกพl: : :.l: : : :l.กกกก กณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกณกกกก กก !: : :.l:/กก_l'_กกกกi: : กฟ กกกฒ_ กณ: :l: : : :.!กกกกกฟ
กกกกกกกกกกกกกกกก กก กฎŽฐ-!-ŽฤŽค: : l ,Žฒค๓ผจ' lกฟกกกกกญŽั:::Žสกณ`l: : : :,'_,Žจ'กญ
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก !: :lกณ: :.!กณํ่ ฅ๊ ก์ กก กก.ํ่:::Žุ'กญ/: : ://:.:|กกกกกกกกคฆค๏คกกขคศครคฦคโฬภค๋คฏคสครคฟควคน
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกi: : :! กณ: !กกกญกฑกกกกกก,กกกกกกกฑกฎ /กฟ:/ /: :.l
กกกกกกกกกกกกกก กก กก กก !: : :!กก lกณกก """ rกฝกฝŽค """กฟ/: / /: : :.lกกกกกกกกคณค์คสค้ฬ๋ควคโษแฤฬคหภธณ่ควคญคคนคอ
กกกก กก กก กก กก กก กก ,': : :l ขจl: :กณกกกกกกlกกกกกก lกกกกกก /กฟ /: : : : l
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ,: : : :lกกกกl: : : :กไ Žค`กผกพ 'กญ, .กใ 'กญขจ/: : : : : l
กกกกกกกกกก กก กก กก ,': : : :lกกกก !: :..:กฒ:rจฉ` ' กญ l>Žค:/กกกก /: : : : : : !
กกกกกกกกกกกกกกกกกก /: : rŽอ, -Žค,Žจ' กญ .,Žจ=กฎกๆทฝกๅ=/กกกก /`ŽฐrŽอŽษกณ:l
กกกกกก กก กก .กกกก /:.,.ŽจŽษ /กกกำกญกกกก//กกกก//กดกณ_/ ขจ /กก กากกl! ฅฮกณ!
กกกก กก กก กก กก //::::::กำ กำrกพ'.กกกกกากา กก //}} }}กณl กกกก lกกกก Žษ l! `i:::::i!
กกกกกกกกกกกก .กก/:i::::::กากกlกกกำกกกกกก กถกแืฦ }} }} `l กกกก l กก.กสกก กอ Žษ:::::',i
กกกกกก กก กก ../: ,'::::::Žษ / Žษกกกกกกกกกกกกกกกก }} }}กกl กกกก lกกกกŽษกกlกกกอ:::::::!l

546 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/21(ฬฺ) 22:05:57 ID:Y6riQjX6
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกกกกกrŽธ กก กกกก , --กแ===กแŽะ กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กฟ กกกก Žจ7 กก กกกกกโกํ:::::::::::::::::::::::::`ขฬกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ,.กก' กก กกกกกท กกกกกฟ:::::::::กฟ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ,.กกกกกกกกกกกกกกrŽธกกกกกฟ:::::::::::::/::::::::::::::::::::::::::::::::::::ฅฯ:::::::กณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กกกกกกกกกกกภกกกก กภกกกก jฃ๊กกกก/::::::::::::::::/กฟ:::::::::::::กฟ:::::/::::/:::::|:::::::::::กซ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภกฎกกŽคกณกก{{ กก .ก์:::::::::::/:::::::::::::::กฟ:::::กฟ::กฟ:::::::ก์::::::::::Žส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภ/:::::V{{กกกร:::::::::::::/กฝ--กฟ ::::กฟ::ฅค:::/::::/::::::::::::::::::กร
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กกกกกกกก /:::::::ขส{กกกร::::::::::::|ปากแŽะกกกณกกกฟ /:::/::::Žฒ::::::::::::::::::::กร
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/:::::กฟ::::}}กกฃ้|::::::::::::::|จงคำ Žส กฎกกกกกฟกฟกฟ ŽฤŽค:::::::::|::|://
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กกกกกกกกกกกกกก, ':::::::::::::::::::}}.กกกภ:::::::::|กฎ กผ ก์กกกก กฟ ŽงคจŽาŽคกฎ::::::::: |::|'/
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟ:::::::::::::::::::::: {{ กก rฃๆกภ:::กณ:::::::::::กกกกกกŽคกกlคธŽกทŽอ/:::::::|::|ก์กกกกกกคอกฉคชษใออ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ::::::::::::::::::::::::::/ฅะกก {{กก กภ::กกกกกกกกกกกก กก ::::::::/::/:::::::/::/
กกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ::::::::::::กฟ^กณกตคพ!: {{กก }} |กกŽฤŽค กำกขกก กฎ Žฐ-กกกกกก-=Žฦ::::ฅค//
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ:::::::::::::::Žฺ'กกกกกกกฎกักกกก {{กก }}ฅศขกภ กไกกกฒ_ ,. กใ}} กก }}:กฟ
กกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ::::::::::::::::::กะกกกกกกกกกกกก กกกก{{กก }}กฒ,Žฦกณ กข__กก/ l Žฤกข{{กกกก }}กกกด!
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ::::::::กก,.=Žคฅฝกกกกกกกกกก/:กก:กณข{{กก }}Žส: : : :กฎ.Žคกกขหกญกก {{ กก กก}}. : . '.Žั_กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฒกฒกฒกฒ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกกกกกกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจกกกกกกกจกกกกกกกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกสกกหปฐกส กกห กก uกกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|กกกส_ฟอ__กหกกกกกกกกกกกก กก |กกกกกกกกกกกกกกกกกกคขกฤกฤคขคข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกภกฎ ขกญกกกกกกกกกก กก กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก/กกกผกพกกกกกกกกกกกกกกกณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฎ

547 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/21(ฬฺ) 22:06:20 ID:Y6riQjX6


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,Žค-กพ'กญ,Žค-กฝกฝกฝกพกฎ-'กณŽค
กกกกกกกก กก กก กกกฟกฟกฑกกขจกกกกกกขจกกกก ขจกภ
กก กก กก กกกก กฟกฟกก กก กก _,Žค-กฝกฝกฝกฝ-Žค___Žอ
กกกกกกกกกก กฟ /กก .ขจกกกฟ: : : : : : : : : : : : : : : : กภ
.กกกกกกกก /กก./ กก กก กฟ: : /: : : :/: : :/: : : : : : :l: :.:กณ
.กกกกกกกฟกก /กกกกกก/: : : :/: : : :/: : :/: : : : /: :./: : :ขสŽค
.กก กฟกกกก ,'กกขจกกl: :.:l:.:.l: : : :/: : :/: :/: :/: : /!:l: : l: :l กภ
.กก กภกกกก lกกกกกก l: : :l: :.l:Žัลอีำ/:กฟ:กฟ: Žค/ l:.l: : l:.:.lกก Žษ
กกกกกก กภ_.lกกกกกก l: : :l: :lกฟ:กฟกฟ/กฟ/: :กฟกฎ'ฝฝ: :.l: :l-'กญ
กกกกกกกก /:.lกกขจกกl: : :l: :lŽฒฅป'ผจ 'ก์/กฟ ฅคผจ'!l!:..:l: ,'
กกกก กก /: :lกกกกกก l: :กณ:กณ!ืต: ฅฝกกกฟกกกก ํ่::Žุ l: : l:/กกกกกกกกคชษใออกขด้ฟงคฌพฏคทฐญคคควคน
.กกกกกก/: : :lกกกกกก l: : :กณ:l`กกกฑกกกกกกกกกกกกกฑกก/!:.:/
กกกก /: : : :lกกขจกกl:กภ!กภ!กก กก กก กกกก ' กก กก / l:/กกกกกกกกกก คษคณคซคชฒรธบค๒ฐญคฏคทคคทคฟคซกฉ
.กก /: : : : :l กก กก l: : :`iกภกกกกกกกก - กพกกกก กฟกก/l
กก/,Žค-กพ-Žค.l กก กก lกฒ/l.กก.กไ Žคกกกก กก , .กใl .ขจ. l
.กฟ:::::::::::กตlกกขจกกlกกกก กภกก กก ŽษกไกใŽค:/,Žค-กพ-Žค.l
:::::::::::::::::`j.lกกกกกก lกก กก ,ŽจกๆกๅŽะŽคกกกตกกŽษ:::::::::::::Žอ!
::::::::::::::::iกญ lกกกกกก lกกกกกทกก.กีกิ.กกกดŽค iกญ `j:::::::::::::ขส
:::::::::::::::::กตlกกขจกกlกกกกกิกกกทij!กดŽคกกกี `i กต,::::::::::::::::กำกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฒกฒกฒกฒ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกกกกกกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจกกกกกกกจกกกกกกกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกสกกหปฐกส กกห กก uกกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|กกกส_ฟอ__กหกกกกกกกกกกกก กก |กกกกกกกกคคคไกฤกฤคขคฮ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกภกฎ ขกญกกกกกกกกกก กก กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก/กกกผกพกกกกกกกกกกกกกกกณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฎ

548 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/21(ฬฺ) 22:06:53 ID:Y6riQjX6กกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกก ฃ๒กผกพคฏกฑกฑกฑกต-กข
กกกกกกกกกกกกกฟกกกกกกกกฅฮกกกกกฝกกกณกฑกฒกฒ_กณกภ_
กกกกกกกกกฟกกกกกก กฟกณ / กฒŽงกผ' กฑกฟกกกกกกขกภ_กณ
กกกกกฟ :::กก:กกกกฃ๒'กก กบ ฅฝกกกกกกกกกฟกกกกกกกกกกกกกกกกฃ้ กภ
กฟกก ::: : .::::กฟกกกก กฟกกกกกกกก/ กกกกกกกกกก/กกกกกกกก ฃ้กกกกกณ
กผ=ŽฦŽฦ>:::/กกฃ๖/, /::กกกกกกกก/กกกกกกกกกก ./กกกก / /กกฃ้.กกกก `,
กกกกกกกก|ฃึกก"Žงกพ/:::กกกกกก /:กกกกกกกก .:กฟกก.:/Žฒ ./:กก ฃ้::กกกก ฃ้ ฃ์
กกกกกก .ฃ์ ::กหกกฃ้กก|::::กกกก ฃ้ /::......:::::::กฟกก::กฟ / /:กก//:ฃ้::กกฃ้กกฃ้: ฃ์
กกกกกก ฃ์ :กสกกกกกก|::::กก:ฃ้ :ฃ้ ฃฬ ฅีŽฦŽฦกแŽฐกพกพ''Žฬกฟ/ / ฅฯ:ฃ้: :ฃ้กกฃ้ ฃ้|
กกกกกกฃ์กก:Žษ กขฃ้ , ฃ์:::::กกฃ้ | :|กกกณŽฐฃ๒กพกพกแฅ กญ / / >คฏ. |:กกฃ้:กกฃ้ Žุ
กกกก .ฃ์กกฃ้:กหŽฤกพ กพ กณ::::. ฃ้ ฃ์ :ฃ์กก กกคหค๓Žฟกก กฟกฟ/ŽสŽญŽค_> /กกŽษ
กกกก ฃ์ ฃ้ ฃ้(กก พฎกก กณ:::::ฃ้ ฃ์ กณ Žสกด.กผ' กฟ "กกฅฮ,คหŽฑ/:/:กฟกกกกกกกกคโคทคซคทคฦศ่ค์คมคใครคฟควคนคซกฉ
กกกกฃ์ ฃ้กกฃ้ กหกกกกกกกก คุ::Žอกก กก กทกกกกกกกกกก i. กฑ{/กฟ|
กก ฃ์ :ฃ้กกฃ้.กสกกกกกกกก ฅฯกกกภ.__ กกกกกกกกกกกกกก "กก ฅคฃ้กก ฃ์กกกกกกกกกก คนคคคคปค๓กขฐยมดคสพ์ฝ๊ค๒ธซคฤคฑค๋ฐูคศคฯคคคจ
กกฃ์ :ฃ้กกฃ้กก.กห.กณฃ้ Žจกกกห::|กกกภกกกกกกกกกกกก=กพ'กก กฟ/กกฃ้:กก ฃ์
. ฃ์ :ฃ้ .:ฃ้กก.:(กกพฎกก กส::Žฃกกกก กฎ กพ Žค_กกกก _, ฅคกก Žฒ::กก ฃ้:กก ฃ์ กก กก กก คชษใออค๒สโคซคปคฦคทคครคฦ
.ฃ์ ฃ้กก::ฃ้กก::::กักกกกกก ฅฯ|กกกก _. - ะต คฏ / Žส .ฅฮ::ฃ้:::.กก ฃ้:.กกฃ์
ฃ์:ฃ้กก:::ฃ้ .::::/กกกกกก กัคุกไคฏ _กก กกกกกก/กก ./::::::::ฃ้::กกกกฃ้:กกฃ์
ฃ้กก.::::ฅ์Žฒกก /กก /กก /กำกพกากก กภกกกก.{กกฅฮกกกฎกณคุ กฒ ฃ้:. ฃ์
กกึ๘|กกฃึ กพ กพกก}กก/ /U.ฅฯกกกก กภ/กก}กกกก[ กฐ /กก J Žส: ฃ์


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฒกฒกฒกฒ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกกกกกกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจกกกกกกกจกกกกกกกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกสกกหปฐกส กกห กก uกกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|กกกส_ฟอ__กหกกกกกกกกกกกก กก |กกกกกกกกกกกกคคคไกฤกฤคฝคฆคคคฆค๏คฑควคฯกฤ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกภกฎ ขกญกกกกกกกกกก กก กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก/กกกผกพกกกกกกกกกกกกกกกณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฎ

549 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/21(ฬฺ) 22:07:23 ID:Y6riQjX6กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก, .:ฅฏŽฐ-rกพ'7ฅีจคXXXXXXXXXX>Žคกกกภ
กกกกกกกกกก กก กก กฟกฟ::.::.::/::/:/::.:/:กฎ7^กณXXXXXXXXฃท กฟ
กก กก กก กก กก ,:' ,:':::/::/::/::/:/::.:/::.:/:://!กสXXXXXXXŽาคฏ
กกกกกกกกกกกก ///:;:/::/::/::/::'/::/ :::/ //ขส:กฎคฏXXXXX)กข กภ
กก กก กก กก // ':/::.:/::/::/:::/::/::.::/://:ฅฯ::.:Žค:::กภXXXX)กกกก >
กกกก กก กก กท i::|::l::i::.:l::/:::/;:Žฒ::.::/:/// กไคฏ::กภ::.:ฃึXXXกห ฅค
กกกกกกกกกก |กก | |::l::|:::กใ:กฟj/::.:/Žฒ:/ 'กญ,ฅ๑Žค)กภ::กณขหXX }:!::|
กกกกกกกกกกกกกก ! '.:คค::,:ฅคlคฆฅ฿กฟ //กก,Žอ:Žค::j:}กีŽอ::ฃู::ŽสXX/::ฃ์::|
กกกกกกกกกกกกกก กณกไคฏ:::ฤŽษrะค กฟกก กก ŽŽฐ ก์/::Žษ:/XX/::.::|::|กกกกกกกกกกควคโคชษใออกขฐยฟดคทคฦคคทคคควคนคฅ
กกกกกกกกกก กก กก กฎ }กณ::.:` Ž ''ก์กก กขกก กก '"Žฐ=ืฤ'XX / ::.:::ฃ์::|
กกกกกกกกกกกกกกกกกก/:ฃ์|:::|ฃ์:Žอ.'กํกกกกrกก^,กก กก ,.ŽฒXXXX{::.::.::.:|::|กกกกกกกกกกคณคณคหคฯคชษใออค๒ติคแค๋ฐญคคฟอดึรฃคฯ
กกกกกกกกกก กก กก /::.;'::.:Žุ::|X> กขกก กฎกก กก กฟ Žษ XXXXกห::.::.::|::|
กกกกกกกกกกกกกก ,าำ/:_::/::;'XXXXฃทขฬกพ 'กญ กฟXXXXX}i::.::.::.:|::| กก กก กก อ่คสคคควคนคซค้กช
กกกกกก กก กก /กกกฟกฎกณ)/XX, -_กพ=ŽะŽษกฒrจช<XXXXฃท:l::.::.::.:l::|
กกกกกกกกกก ศฌกกกก'กญ_ ข7กักะ {กกกก,ฅฃ::กส/'ขกณกฎฃูXฃ๘/::.:|::.::.:::|::|
กกกกกกกกกก'::.::กณกกกกกก rŽค){กกกณ)กฟ/:;ฅฮŽฐ กขกฎกก ศฌX|ฃทคฆŽค::.::.:!::|
กกกก กก /::.::.:)'กฐคฆกฎ)Žอฃสคฏกหกก กก /:/>'กญกกกกกก, 'XXx|[_): :l::.::.:l:::!
กกกก กฟ::.:กฟ; คฦฃ่_ฃ๎_ฃ๎_}กก กก /:/r{_r(_rŽคขXXXx|Žษ: : :ŽฤŽค:::|:::l
กกกฟ:,::กฟ :/: :rก์กกกก !_)กกกก/:/)Žอฃ๎_ฃ๎_ฃ๎_ฃสXXX7: : : : : ฃ้::l ::|


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฒกฒกฒกฒ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกกกกกกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจกกกกกกกจกกกกกกกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกสกกหปฐกส กกห กก uกกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|กกกส_ฟอ__กหกกกกกกกกกกกก กก |กกกกกกกกกกกกกกคฯคกกฤกฤ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกภกฎ ขกญกกกกกกกกกก กก กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก/กกกผกพกกกกกกกกกกกกกกกณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฎ
กกกกกฟกกกกกกกก_กสกกกก กก กก กฟกญ: : : : : : : : : : : : : : :กภ_
กฟกกกกกกกกกกf กก fฃ๊กก กกกฟ: : : : : : : : : : กฟ: : : : : : : :กณะฆŽค
กก lกกกกกก /กญขผขจคร /: . : . : . : . : .:กฟ : : : : : : : :Žส: : :กณ: :กภ
กก กณกกกกฃ๊ กกกก ` กก /: . : . : . : . :กฟ: ; : กพ''กญ: : : :/กกl : : : }: : : กณ
กฑร๚กณfกก กกกกกก _/_:_:_:_:_:_:;;..กโŽคŽฦ -กพ Žฬกญ: :กฟกก / : . : l: . : . กณ
ปฐ/:.:.:.{กกกกŽคh,. กกl:.:.: : : : : : :/ _ ..กฎกฎ' กญกพกใ ,, _ ../::Žฒ:.:../: . : . : .l
;;/:.:.:.:.:.} ขพ,. Žคขฟ{:.i:.: : : : : กญl กฎฮป''กต..ŽคŽฐ Žค _กฟฅฮ/: /:.:.:.: }: . : . !
: :.:.:.:.:.กสกกกก J กก |:.l:.: : : : :l: | กก กก{ ฅฮ:;;ฃ๊Žส กญกกกก /:Xl l:.:.:.:.l : l. .:l
:.:.:.:.:.:.:/กกกกกกกกกกกณl: : : : : |!:ฃ์ กก กกกด'ฅฝกก กก กกฅฮ _กฎŽอ:.:.:.:./:.:.:l:./
:.:.:.:.:.:.กณกกกกกึ!กก กกŽฤกณ: : : : ฃ์กณกกกดกณกณŽสกกกกกกกกกก คฌ;Žคขห:.:.:.;ฃ๊Žษกกกก กก คภคซค้ฐยฟดคทคฦคฏค์คฦฮษคคค๓ควคนค่กฉ
:.:.:.:.:.:.Žส ขพ,.Žคขฝ กะกก กภ: : 'Žคกก กก กก กกกก กก กก Žค คธ'/:/:.:.:.ขส
:.:.:.:.:/:.:กณกกlJกกกก |:กก:กก:.ะฆŽคกภ กก กก กก กก กก กก///ฅฮ:.:กฟกกกกกกกกกกกก คชษใออ
:.:.:.:./:.:.:.:ฅเกกกกกกกกกณ:กก:กก:กก.กก กฎกกกกกก กณŽค _กกกกกกฟอกฟ
:.:./-กพกๅกณกณกกกกrŽคกก}::กก:กก:กก:กก.กกกกกกกกกกกกกก ..ฅฃ:::::::}
กญกทกกกกกกกก {กกc X'' กณ:กก:กกกณ:.:__:_ .กกกกกก, ฅค:.:.ขจ:.:.:}
กกllกกกก กก กก กณกกกดกตกกฅศŽคกก/:::::.:.:.:กฑร๚::lกกกณ: : : : Žษ
กกl!กกกกกกกกกกกก{กกกกกก กฎกณ Yฅฯ:::::.:.:.:.:.:.l: : |กฟ{: .กกกา
กก|กกกกกกกกกกกก กณกกกกfฃ๊กก }Zกญถิกภ:.:._:.:l: : .|กก กณn, |

550 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/21(ฬฺ) 22:07:59 ID:Y6riQjX6กกฃ้:/ i:Žจ::กณกกกก |กกlกกiกก! |กกกกฃ้ กก iกกฃ้กก! lกกŽคกกกณ
กกl:l_/!:ฅ์'::กำ / | .liกกlกก! |กกกก| กก lกก|กก! |กก |กก Žส
./:/ฃ้ Žฤฃ๒กพiกญกก.!กพฅศlŽค! lกก! |กกกก|กก /กก|กก! |กก |กก | |
::/ .ฃ์ |:|กก!กก .lขแกไกๆlกภ กก ฃ์ .//กกŽฺ//กก./กก.Žส.!
กกกก| |:|กกกณกก|Žิ''{ fŽ}กดŽะกกขห/ฅเฐ์กา/กก/กก/กกl|กกกกกกกกกกคคคคฒรธบคหคทคสคตคคฟ้ภฑภะ
กกกก| |:|กกกก|กดŽคกก`'~กก กก กก กก ฅฃtfŽฟ7กฟ,}กฟกก " ,Žจ
กกกก| กด กก |กกกกกกกกกกกกกก กก กก `~ / กฟŽจ|กกกก กฟ/กกกกกกกกคชษใออคฌบคครคฦค๋คธคใคสคค
กกกก.!กก กก iกภกกกกกกกก กก __ กญกกกก<"Žฒกก lกื กฟ.:::/.
กกกก !กกกก .ŽฤŽค.,คุกกกกกกกฦกพ กญกก ฅคกกi กฟ/กฟ.::.::./,จกŽงกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ,กฅ'"กญ กกกกกฑกฑกฎ`กณŽค
กกกก .lกกกก l::::::::ฦ๓_กไ -Žค.กใ กก,|กก !: : : : -- กฝ<กฒกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ ,กฅ -กพ ŽฐŽฐ --กพ- ŽคกกกฎะฆŽค
ฅหŽฦiฅฯกก |::กฟกฟฃทยŽฤŽคกภ กฟ:lกก .ŽฤŽค: : : : : : : : :กพ-กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก `กณ กก กภ
:::::::::กดขส |::กภกฎกญ,Žฒกก|:L/าำกผ:|กก .!:::กภ : : : : : : : :กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกากกฅเกฅ '"กญกกขข กฎ`กณกกกกกก กภกก กภ
:::::::::::::กภŽอ/กก กฏ i:!กก กฑ .}:::::::::|กก .!:::::::::กณ : : : : : :กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก V/กกกกกก.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:. กภกกกกกกกณกกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกท.::.::!.l::!.:..:.:.:.;.::/.://.::l:::::::::.`Žคกกกก กณกกกกŽอ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กท.:::l:::l::|:|::l:::::/:/:://:::ฅฯ.:;.:.:::::.`,กกกก V.:l:l`
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ./:::;:::::l:::l::|:|::l::/:/ //::::/ l:|:l:::::!::!::{!กกกก !:::l:|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก l::l::l:::::|:ฝฝฅสl:กใกก/::ข_ กืŽฤŽฤŽค:l::l:::{!กกกก !:::l:|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |::l::l:::::|:|:|yŽรขฉฅ฿/::/กญ,tกแ=ŽะŽค:ŽฤŽค::{!กกกก !::::l:!
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก คจกฉคฝคฆคสคฮควคนคซกฉ กก กก กก |::Žฤ:ŽฤŽค:|:|:| fํ่ฅฝกกกกกก_fํ่Žผฅฮl:l::l:::{!กกกก !::::l:|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฎ`Vฅฯ1:ŽฤŽค, , ,กกŽคกกกกกก , , , , l::://{!กกกก !:::l::!
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก i `กณพฎŽคกกกกกก_ กกกกกก กก Žษ//.::{!กกi .j!:::l::|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก | กพสฦ f{:.>.Žคกกกกกฎ กก ,. ฅคŽฺŽส.::::{! สฦj!::::l::!
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ,/| กกกก ,f{::l::l::กไ==กใ__ ฅฮขกณ:::กำกก!กา:::::l::|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/ .! กก ! ,fŽฺ'/กฎ`V,Žจฒ๐ฦกก กก กก กากกกก กำ:::l::|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก /กก ! กพสฦ,f{Žฟกก กฟ/Žษฅฯกก`กณ กก กก กำสฦกาŽฬขฅี
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก /กก,.Žฒ! กก ! .{ก์ กา_,ŽฒŽษ}กก iŽฤŽค__กืกกกก กากก !กาŽษr'.::::.กฎกณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ./กก/.:::lLกฒ _กืกกกกกก/ ,}กก ji!กกกกกกกกกก กำกกกก!:::::::::::::::::กณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/กก/.:.:::::) ,1 ฅฝกกกก /กก,}กก jii!กกกกกก กกกกLกฒกื:::::::::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฒกฒกฒกฒ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกกกกกกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจกกกกกกกจกกกกกกกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกสกกหปฐกส กกห กก uกกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|กกกส_ฟอ__กหกกกกกกกกกกกก กก |กกกกคฯคกกฤกฤคคก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกภกฎ ขกญกกกกกกกกกก กก กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก/กกกผกพกกกกกกกกกกกกกกกณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฎ

551 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/21(ฬฺ) 22:08:21 ID:Y6riQjX6กกกกกภกกกกกกกกกกกกกกกก//กกกกขห: : : : : : : : : : กฟ:กฟ: : : : : : : : : : : : : : : : : : :กณ: : : : : : : :กภ
กกกก กก กภกฒกฒ_ กกกก{ { กแ=/ : : : : : : : : : /:กฟ.: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :กร : : : : : : : : กณ
กกกกกกกกกก| : : : :กรกก { { กฟ/ : : : : : : /: : //: : : : : : : : : : : : : : : : กฟ: : : |: : :| : : : : : : : : : : :กณ
กกกกกกกกกก|: : : :/:กภ//กกกก/: : : : : : :/: : // : : : : : : : : กฟ: : : : กฟ : : : : / : : |: :กณ !: : : : : : : :กร
กกกกกกกกกก|: : :/: : : { {กกกก |: : : : : : /: : //: : : : : : : :กฟ: : : : กฟ: : :กฟ: :/ : : :/.: : :|:l: : : : : : : : :|
กกกกกกกกกก|: :/: : : : { {กกกก |:|: : : : : |: : :| : : : : : : กฟ: : : : :กฟ: : :กฟ: :กฟ : : :/: : : : !:!: : : : : : : :กร
กกกกกกกกกก|:/.: : : : :.//กกกณ|:|: : : : : |: : :|: :กฒ_:กฟ: : :กฒกฟ: : :กฟ: :กฟ/: : : /| : : : : |:l: : : : : : : : :|
กกกกกก กก /: : : : : : { {กกกแ|:|: : : :ขฦ๓ฦ๓: -กฝ ' กฑกฟ: : กฟ/: กฟ / : : กฟ | : : : : |:| : : : : : | |: |กกกกกกคนคคคคปค๓กขคชษใออ
กกกก กก / : : : : : : : Žส V ขส: : : : : :| :l: |กฝกฝกพ-กๅ_'"กฑ กฟกฟ , / : กฟ กก กณ : : : Žฺ |: : : : :.| |: |
กกกกกก/: :กฟขกณกข: :{ { กกกกกณ: : : : : :l: l ใ=ฃ๚ฃ๚ฃ๚กๆปฐกๆŽฐกแ'"/ กฟกๆŽฦŽฐ-vกภ: :| / : : :Žษ|:| |: |กกกกกกบคค้คปคฦคทคครคฦกฤกฤกฤ
กกกก/ : กสกกกกกฒŽษ กภŽสขหกกกก กณ.: : : :ŽฤŽคกภ ` กทr:::yŽฦฅะ`กกกก กฑ กทผจŽรŽรก์: : V/ : กฟ /// /
กก/:r=Žฐ' กฟฅห|กกกพ-ŽะŽสขห กกกกกกกภ : กณกภกภคษฅหคฤก์กกกก กก กก คดคฤ', ' | | : : /: กฟกก Žฺ'กกŽฺก์
/ :กร กฟ/ฦ๓=กภrกพ-ŽคŽสขห กกกภกรกภ: กภกฑกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/กก |/ : /กฟ }}
: : :.|/Žฦ/ฦ๓ฦ๓ฦ๓ฦ๓=Žส ขหกข กฝกพกกกฝกภ: กภกกกกกกกก กกกกกกกก,กำกกกกกฟ!|กก/: :/กฟกก }}
: : : |ฦ๓|ฦ๓ฦ๓ฦ๓ŽฦŽฦrกพ' -กณกก กฟกรกภกกŽฤŽคกฑกกกกกกขพŽฐ_Žงกกกญกก, ฅคขกึกกฅ์ก์กแกก }}
: : : |ฦ๓|ฦ๓ฦ๓ฦ๓ŽฦŽฦ|กกกก __Žอกณกกกกกก กก |กกกไ .กกกกกก'กก,.กก กๅกกกก|ฃูŽฦ{{ กฟ || กภกก }}ŽณŽู

กก กก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กก กกกกกกกฟ_ฅฮกก กณกขกภ
กกกกกกกฟกส กกห กกกสกกห.กภ
กก กฟกกกกกกกส__ฟอ__กหกกกกu. กภกกกกกกกกคคคไกขสฬคหตใคฏคคษคฮป๖คธคใกฤ
กก |ฃ๎i 7กกกก กฎ ขกญกกกกกกกก.กก|ฃ๎
l^l | | ฃ์ ,/)กกกกกกกกกกกกU กกl^l.| | /กห
', U ! Žฺ' /กกกกกกกกกกกก.กก.กก| U Žฺ'/กฟ)
{กกกกกก กากกกกกกกกกกกกกกกกกกŽษกกกกกก กฟ
..i,กกกก กก."ขฟกกกกกกกกฃ๒ฅห กกกกกก /
กก."'""ขกญกกกกกกกกกกกกกก`''""''''

552 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/21(ฬฺ) 22:08:44 ID:Y6riQjX6กกกกกกกกกกrกพ,Žจ': : :กฎกณ_,.x=Žฏ'กญ: : : : : : :{::::l;ฅฮ:::::::::Žษ
กกกก กก ,Žจ'/: : : : : :/ปฐŽะ/: : : : กฑ:fŽส: กำ:::::::::::::::กฎi
กกกกกกกิ _Žษ=-: : : /ปฐl/:__: :-:กพ: : กา Žฐ' กณ::::::::::rกพ'
กกกกกก กา:_: ; -กพ: ;ปฐฅ฿!:Žฦ:=:-กพ: /}:Žษกกกกกกกณ::_;Žษ
กกกกกกกก {: : : : : lปฐŽะ}:-:กพ: :.rกพŽคกหกญกก iกกกกกก';กำ
กกกกกกกก lกด: : : :.lปฐŽะ!: : : :.Žุกถ'lกกกก l !กก l l l
กก กก กก lกทlŽฐŽค_:lปฐŽะ!: : rกพ'กกl lกกกก/Žัl ///
กก กก กก !กก,'กกกณ {้ฌ}:ฅฮ lŽค__กณlŽฤŽค /,Žักฟ'l/กกกกกกกกกกกกกกกกคขค้คขค้กขนนคหบคค้คปคฦคษคฆคนค๋คฮกฉ
กกกกกกกก,'กก, กก l กณกดŽะ! 'ืตฅฤกกกกกกกถ'/lกกก์
กกกก กก !กกก์กกlกก lกฎกดx กณกกกกกกกก' , ' !l
.กก กก / /กก กก ,กก ',/:กฎกณ กณŽค _กญฅฃกญ! l Žค',
กกกก / /กกกก กก ', ,Žฒ: : : :.}กก กณปฐปฐ! ! l l
.กก / /กกกกกกกกกฟ: : : : : :กฎกณŽค กดŽคปฐ! 'Žคl lกก__
กก/ /กก _กกกก/: :/: : : : : : : :l: กฎกณ_,กไกต-Žค--ก์
./ /กก/: :.กฎกณกฟ: : : : : : : : :.l: : ',กณกใกญ_,กไ>
. /กก{:Žฐ:-Žค: กญ: : : : : : : : : : :.l: : :Žอ< <กกกณ7
/กกกกกด: : :lกฎกณŽค: : : : /: : : : :l: : : : กณŽษกก'กญ
กกกกกกกกกก กฟ /////////////////////|
กกกกกกกกกฟ/////////กไ 'กญกฑกฑกฑ กฑกฑ|
กกกก กก ขห////กไ 'กญกกกกกก, :-=ฅหปฐปฐปฐปฐปฐ กฎi!
กกกกกกกก .ขห/กฟกกกก ,กฅกใ//////////////////i!
กกกกกกกกกก ขห ,กฅ:กใ////////_ ปฐปฐปฐปฐ _ .ปฐ_ฃ๊!
กกกกกกกก , :กใ///////กไ::':กญ: : :: : : ; พฎ: : : : : :<กญ
กกกกกก กา.//////กไ::'กญ.: : ; : : : : : กฟ!:.:|:.ŽฤŽค:.:.i: : : กณ
กกกกกกกก.ฃึ_กไ::'กญ : : : : : /.:.:.:.:.:.กฟŽฺะบ:!:.|กกⅥ::i: : ฅฯ
กกกกกกกกกกกึ: : : : : : : : : :i.:..x-ฅไฃิฃูกกกกl:.!กฑกฎ!::|: :.ขสi
กกกกกกกกกก|: : : : : : : : : : !:.:.;z=ŽรŽรขฉกก.:ŽุนิŽรŽะพฎ/กก !กกกกฟ้ภฑภะครคฦคแค๓คษคฏคตคคปาคภคอ
กกกกกกกกกก.!: i.: : :!: : : : : !: :i ืตํ่Žฟกกกกกกํ่Žุ.!::|'
กกกกกกกกกก ⅥŽส: :',: :',: : :Vขสกกกกกกกก กก ;กกกก .|::|
กกกกกกกกกกกกขหŽส: :',: :',: : :กฎiกดŽคกกกกกก กก _กกกกŽษ:.:|
กกกกกกกกกกกก .ขหŽสŽค:กภกฦกค: :',กกกกกกกกกกกญกก .:: : |::|
กกกกกกกกกกกก กกกด!ฅฯ: :กฎŽส: : :iกตŽคกก_กฒ_กฟ ขห : :!
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภ|กกขห|กกกกกก|กกกกกกกก ขห::!
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก_iกญกฑกด!กฒกกŽัŽคกก กก กก กด|
กกกกกกกกกกกกกก ,:rกใ_กกกกกกกกกกกก xกธxกฎกณŽค_
กกกกกกกกกกกกกฟ://ขส'iกกกกกกกกกฟฅเŽฤŽคกดiกณกกกึŽอ

553 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/21(ฬฺ) 22:09:13 ID:Y6riQjX6กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กณ.กกกกกก กก .:ฅค: : :กฟ: : : : : : : : : : : }: : : i: : : : กฎกด.กก j}กข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ...กกกภกก กฟ: : : :/: : กฟ: : : : : : : :/: Žฒ: : ศฌ: : : : : :.กภ j}
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก งต:,Žฒ: : :./: : /: : : : : : : : :Žฒ:./Žษ: :ฟอ: : :กณ: : : : : กด
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ...กกกก/:./: : : :Žฒ:.:./: : : : : : : กฟ:.:Žจ/: :.ขส: : : : :.Žอ: : : : :.Žสกก กก /
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกi: Žส: : : : {:.:ŽาŽค:_:_:_:_:_าำบอ"ขสกฟกก กด:Žค: :,ฅฃ:}: : : : : }กกกฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก .กก ศฌiฟอ: : : :!kŽฌบอใ๕ฅ฿ฃ๘'"กกกฟฅค `กๆฃ๘zŽญxคฏŽค: j: i: : : :.กึกญ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ผบฮ้ควคนคอกชฟ้ภฑภะคฯคแค๓คษคฏคตคคปา . กกกกกดŽอ: : : ะบX {ฃ๒ฃ๔:::):::} กฟกญกก กก Žฒค๓r:::Žสกด:>':/: : :/:Žฒ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก /: :{ŽฤŽค: :กด:Žคกดกถ- 'กว กก กก กก กก ะฉx::;Žฟ "/;Žจ: : /:/:|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก คสค๓คซคธคใฬตคคควคนค่กชกกกกกกกกกกกกกกกก ...กก /: : : กด.กภ:กดกก'' ''' กก กข ก์ กก กก,,,กฑ,,, ฅคกท: ฅค/: :.!
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ..กก/: : : : : YกกiŽฤ:Žฐกณกกกก/: :`Žฐฐ์'กฎกณ.กกกกกกกฟ: ;ฅค/Žฒ: : i|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก .../: : : : : :{กฎYŽผกก:กภ กก {: : : : : : : : : :} กก ฅก1"กก,Žุ:_: : :ศฌ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก /: : : : :.ฅฃ/กฑ,>Žฌiกกj}กไŽคืฎ_กฒ___: :.ฅฮ_ กฅŽงฃ๒=kกฑกณ-} : : : กณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก : : : : :/:./กก/ /กฏ.Žจ:Žคi} กก _กๆx-กพกๅ กฏ ฃ๒กพ'Žค กณ กภกก} กิกณ: : :กข:กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก :. :. :./.:.{กกกกกกกกกญ .Žจกห .ฅค::rกพ{:::}=ฅ฿x.กก{กก กก กก กก / Žษ.:.Žส: : :กภ: :


กกกกกกกกกกกกกกกกขหปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐŽฦ/
กกกกกกกกกกกฒ_กกกกฃ์Žฦกไกพ 'กญกฑกฑกฑกฎ Žฐกใปฐปฐ/
กกกกกกกกกาปฐปฐฦ๓Žฦกฝกพ- Žค กฒกฒกฒกกกก กก กฎกณ|
กกกกกกกกกกขหปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐฦ๓ฦ๓ฅหขฬ
กกกกกกกกกกกกกณปฐปฐฦ๓ฅหฅหŽฦŽฦฅหฦ๓ฦ๓ปฐปฐปฐปฐปฐกฟ
กกกกกกกกกกกกกกฃูกญ::.::.::.::.::/:l::.::.::.::.::.:กภ::.:กฎกณ::กใปฐกฟ
.กกกกกกกกกกกก ,'::.::.::.::.::.กทขส::l::กณ::Žค::.::.กณกข::.กฎกข:l:T
กกกกกกกกกกกกกร::.::.::.ฅีฃทขฬกพŽคกดŽค:กภ>Žค:|-Žอ::.::.}::!:|
กกกกกกกกกกกก {::.::กฟยๅฮปิชŽะกณ.กกกภนิกพtอฝl:Žษ/::|
กกกกกกกกกกกกกก!::.::.::.:|กกกถ-'ก์กก กภกก ํ่Žผ '/:/::./กกกกกกคขค๊คใค๊คใกขสนคณคจคฦคฟคไ
กกกกกกกกกกกกกก|::.::.::.:กต กก กก กก , กก กก กก าำŽษ::.;ก์
กกกกกกกกกกกกกกกณ.::.::l|กณกขกก กก r-Žค กก กก กฟ::.::/
กกกกกกกกกกกกกกกกกภ:ŽฤŽค:jกไ Žคกกกกกก_,.ฅฃ:กญ::;:l:: /
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกณ กฎกก,.Žฒ กฎกฏกญ ŽฤŽคŽฺ'|/ |:/
กกกกกกกกกกกกกกกกกก__,.กก'กญกฒกไvกใกกกฎกณกขก์
กกกกกกกกกกกกจฃฅคกกกกกฟกฟฮป,Žสกภกภกณ กฎจจŽง
กกกกกกกกกกกกกฟ7 |กกกก{ คฏกฟฅฮ/ฐ๚กณกณฅฮŽษกก | }-Žค
.กกกกกก กก /:.:.:.:{ |กกกกกฎŽฐ'กญ//lต| |กฎŽฐก์กก | } :.:l
กกกกกกกก/:.:.:.:.:.{ |กกกก กก // ]ตŽฤŽคกณ กก กก |กึ :.:.|

554 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/21(ฬฺ) 22:09:35 ID:Y6riQjX6


ม๓ภฑภะคภครคฦฬตฐฆมควษิตคฬฃควคนคฅกช


คฆค๋คตคคค่ค๊คฯฮษคคค่กขคญครคศ


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก กก กก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกจกกก กก จกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ กก กสกกห กกกสกกห กกกภกกกกกกกฤกฤคสคกกขทฏรฃคหผมฬไคฌคขค๋ค๓คภคฑคษกฤ
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก |กก กก กก กส__ฟอ__กหกกกก uกก|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภกก กกกก กฎขกญ กกกกกก,กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกก กกกผกพกกกกกกกกกภ


กกกก กก กก กก กก กก _ lฃ์ _ กก กก ,กก -กฝ-กก กข
กกกกกกกกกกกกกกกก กก กฎlฃ์กญกก ขกกกพ'ขกฐขกฐ Žฐฅ฿ Žค
กกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กฟกกขจ กฒ_rกฝฃ๚_กก ขจกกกภ
กก กก กก กก กก กก ฝฝ //+__ฅฮ:/::,::.:::/:/::}:กฎฃิขฬŽค+ กณกกกกจซ
กกกกกกกกกกกกกกกก กก / Žั'::/:::/:/:://:/:::,'::.::Žส:l::l:กณกกŽส
.กกกกกกกกกกกกกก กก ///:::/:{::.:าำฅเ:/:::/}ขฬกพ ฅศŽค :ขหกกกณ
กกกกกกกกกก กก กก คฏกกกื::.:l:::l:'กญ;ฅหŽะกกกฟ/:;ŽจคฆK!:|::l::!|กก กฟกกกกกกกกกกกกผมฬไควคนคซกฉฒฟควคนคซกฉ
กกกกกกกกกกกก กก กก กฎ |::.:|::|::ะฝฃสj}`กกฅฮกก ฃึฅล'|:ฃ์::ฅ๊ฤ
กกกกกกกกกกกก กก กก + ŽฤŽคฃ์:::!:ŽฤŽคกฎŽกญกกกก'กกกก""ฅค//กกl::ฅฯกกกกกกกก กก กกฒฟควคโล๚คจคมคใคฆควคนคฅกช
.กกกกกกกก กก กก กก กก ฃ์::ŽขกณกภŽะกขกก < _ ฅีกก ืฤ' กก |:l::.:|กณ
กกกกกกกก กก __||__กกกก|::lกกกก }:|::กไกกกข__ . ฅฃกญ::| ขจ |:l::.:l::.::'.
กกกก กก กก กก ||กกกก // ขจ/::l::Žฺ'ขกณŽคกฟกฎกณ lกกกก l:|::.:l::.:::'.
กกกกกก กก กก กก กก //กก, Žฒ7>กญ กฟกฑ7(กณกภกก| ขจ ŽฤŽอ::|::.::.:'.
กกกกกกกกกกกก กก ,.:':/ , ': ( l|กะ คฏ<กกกก,พฎกขกภกณ!กกกกl|-{กฎกณ::.:กฎกข
กกกกกกกกกกกก กฟ::/::/ : :กส l Žษกก กณŽค//{ŽฤŽคกณฅฮŽษ| ขจ | {: : : ฃ์::.:::ขห

555 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/21(ฬฺ) 22:09:55 ID:Y6riQjX6
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก กก กก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกจกกก กก จกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ กก กสกกห กกกสกกห กกกภกกกกกกคฝค์คธคใคขสนคฏคฑคษกฤกฤ
กกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก |กก กก กก กส__ฟอ__กหกกกก uกก|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภกก กกกก กฎขกญ กกกกกก,กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกก กกกผกพกกกกกกกกกภ

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก __,. -กฝกฝ- Žคกข_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,Žจ'-'"กญข^^ข`ะฆะฆกข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกท_rัฬ'ข^^ข'กผŽค_กฎกด'Žค
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟ{ฅฮกกกกกกกกกกกกกกกก กห กณกขคฃ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ฅฮกก///กก/ /กก กฟกก /}กกกกi`Žค} Žค
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภ{ l iกกi,l+กพ-กฟ,Žจ/กพŽุ-Žค l |กก|lกก>กกกกกกกกกกกกคฯคคกชฒฟควคโสนคคคฦคฏคภคตคคกช
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก| l |__l ฅฃ=ฅ฿กญฅฮ ŽจกแŽะ Žษ/ , l Žฒ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกะบฅศ ŽฤiŽค::::กก ,กกกก:::: Žา/ฅฮ,Žฒ lŽฤกขกกกกกกกกกกกกคษค๓คศคณคคควคนคฅกช
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก /กกŽธŽคฒผกตŽค Žฐฐ์กก ืฦืฤŽฒl l lŽฤŽะ กข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก / ฅฮ/กากฎกณกฎ`Žฦ=y=กใฅฮกฎlกก'Žค l l l กภกณกข
กกกกกกกกกกกกกกกกกก __กฟฅฮ / ,ศฌŽค ,'กญกก /กกกกกณกกฦกณกณŽคl lกกกภกภ
กกกกกกกกกกกกกก,กก'กญฅคฅ๓ /r'กญŽค,:'^"'-Žค_ {กขกกกก_l,.,.,._กกกฎŽฤŽคกณกขกก กภกภ
กกกกกกกกกก กฟ กฟฅฮ กฟ กตŽค /^'tŽค,_กก กฎ'}กผ'"กกกกกก}กก } กณกก'ŽฐŽคกก กภกภ
กกกก กก,ฅคกกกฟ ฅฮฅค/กก lกกงตกกกกกกกฎ'Žฐฟอ-กพ ''"~กญ'Žค_ฅฮiกขะฆกข กฎกณกข.กณ กณกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก กก กก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกจกกก กก จกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ กก กสกกห กกกสกกห กกกภกกกกกกทฏรฃครคฦคคครคฟคคฒฟผิกฉ
กกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก |กก กก กก กส__ฟอ__กหกกกก uกก|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภกก กกกก กฎขกญ กกกกกก,กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกก กกกผกพกกกกกกกกกภ

556 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/21(ฬฺ) 22:10:20 ID:Y6riQjX6
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก __,. -กฝกฝ- Žคกข_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,Žจ'-'"กญข^^ข`ะฆะฆกข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกท_rัฬ'ข^^ข'กผŽค_กฎกด'Žค
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟ{ฅฮกกกกกกกกกกกกกกกก กห กณกขคฃ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ฅฮกก///กก/ /กก กฟกก /}กกกกi`Žค} Žค
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภ{ l iกกi,l+กพ-กฟ,Žจ/กพŽุ-Žค l |กก|lกก>กกกกกกกกกกกกกกกฤกฤกฤกฤกฤกฤ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก| l |__l ฅฃ=ฅ฿กญฅฮ ŽจกแŽะ Žษ/ , l Žฒ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกะบฅศ ŽฤiŽค::::กก ,กกกก:::: Žา/ฅฮ,Žฒ lŽฤกข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก /กกŽธŽคฒผกตŽค Žฐฐ์กก ืฦืฤŽฒl l lŽฤŽะ กข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก / ฅฮ/กากฎกณกฎ`Žฦ=y=กใฅฮกฎlกก'Žค l l l กภกณกข
กกกกกกกกกกกกกกกกกก __กฟฅฮ / ,ศฌŽค ,'กญกก /กกกกกณกกฦกณกณŽคl lกกกภกภ
กกกกกกกกกกกกกก,กก'กญฅคฅ๓ /r'กญŽค,:'^"'-Žค_ {กขกกกก_l,.,.,._กกกฎŽฤŽคกณกขกก กภกภ
กกกกกกกกกก กฟ กฟฅฮ กฟ กตŽค /^'tŽค,_กก กฎ'}กผ'"กกกกกก}กก } กณกก'ŽฐŽคกก กภกภ

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก กก กก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกจกกก กก จกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ กก กสกกห กกกสกกห กกกภกกกกกกคขคฮกฤกฤสนคคคฦค๋กฉ
กกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก |กก กก กก กส__ฟอ__กหกกกก uกก|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภกก กกกก กฎขกญ กกกกกก,กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกก กกกผกพกกกกกกกกกภ

กกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกก ฃ๒กผกพคฏกฑกฑกฑกต-กข
กกกกกกกกกกกกกฟกกกกกกกกฅฮกกกกกฝกกกณกฑกฒกฒ_กณกภ_
กกกกกกกกกฟกกกกกก กฟกณ / กฒŽงกผ' กฑกฟกกกกกกขกภ_กณ
กกกกกฟ :::กก:กกกกฃ๒'กก กบ ฅฝกกกกกกกกกฟกกกกกกกกกกกกกกกกฃ้ กภ
กฟกก ::: : .::::กฟกกกก กฟกกกกกกกก/ กกกกกกกกกก/กกกกกกกก ฃ้กกกกกณ
กผ=ŽฦŽฦ>:::/กกฃ๖/, /::กกกกกกกก/กกกกกกกกกก ./กกกก / /กกฃ้.กกกก `,
กกกกกกกก|ฃึกก"Žงกพ/:::กกกกกก /:กกกกกกกก .:กฟกก.:/Žฒ ./:กก ฃ้::กกกก ฃ้ ฃ์
กกกกกก .ฃ์ ::กหกกฃ้กก|::::กกกก ฃ้ /::......:::::::กฟกก::กฟ / /:กก//:ฃ้::กกฃ้กกฃ้: ฃ์
กกกกกก ฃ์ :กสกกกกกก|::::กก:ฃ้ :ฃ้ ฃฬ ฅีŽฦŽฦกแŽฐกพกพ''Žฬกฟ/ / ฅฯ:ฃ้: :ฃ้กกฃ้ ฃ้|กกกกกกกกฒฟผิคซคศสนคซค์คฦคโกฤกฤฟ้ภฑภะคฯ
กกกกกกฃ์กก:Žษ กขฃ้ , ฃ์:::::กกฃ้ | :|กกกณŽฐฃ๒กพกพกแฅ กญ / / >คฏ. |:กกฃ้:กกฃ้ Žุ
กกกก .ฃ์กกฃ้:กหŽฤกพ กพ กณ::::. ฃ้ ฃ์ :ฃ์กก กกคหค๓Žฟกก กฟกฟ/ŽสŽญŽค_> /กกŽษกกกกกกกกกกฟ้ภฑภะควคขครคฦกฤคฝคฮกฤคขคฮ
กกกก ฃ์ ฃ้ ฃ้(กก พฎกก กณ:::::ฃ้ ฃ์ กณ Žสกด.กผ' กฟ "กกฅฮ,คหŽฑ/:/:กฟ
กกกกฃ์ ฃ้กกฃ้ กหกกกกกกกก คุ::Žอกก กก กทกกกกกกกกกก i. กฑ{/กฟ|
กก ฃ์ :ฃ้กกฃ้.กสกกกกกกกก ฅฯกกกภ.__ กกกกกกกกกกกกกก "กก ฅคฃ้กก ฃ์
กกฃ์ :ฃ้กกฃ้กก.กห.กณฃ้ Žจกกกห::|กกกภกกกกกกกกกกกก=กพ'กก กฟ/กกฃ้:กก ฃ์
. ฃ์ :ฃ้ .:ฃ้กก.:(กกพฎกก กส::Žฃกกกก กฎ กพ Žค_กกกก _, ฅคกก Žฒ::กก ฃ้:กก ฃ์
.ฃ์ ฃ้กก::ฃ้กก::::กักกกกกก ฅฯ|กกกก _. - ะต คฏ / Žส .ฅฮ::ฃ้:::.กก ฃ้:.กกฃ์
ฃ์:ฃ้กก:::ฃ้ .::::/กกกกกก กัคุกไคฏ _กก กกกกกก/กก ./::::::::ฃ้::กกกกฃ้:กกฃ์

557 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/21(ฬฺ) 22:10:54 ID:Y6riQjX6กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก กก กก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกจกกก กก จกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ กก กสกกห กกกสกกห กกกภกกกกกกกกกกคฯคกกฤกฤคฝค์ควกฉ
กกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก |กก กก กก กส__ฟอ__กหกกกก uกก|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภกก กกกก กฎขกญ กกกกกก,กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกก กกกผกพกกกกกกกกกภ


กกกกกต กฒ{กกกกกิกกกผ/: : : : : : /กฟ: : : : : : : : : : : : : : : :l: : : : : :',
กกกกกกกก' ขสกกกิกกกก/: : : : : : /': : : : กฟ: : : : : :กฟ: :/: : |: : : : : : ',
กกกกกก/ /: :กตกิ กก ,: : : : : : /: : : :กฟ: : : : : กฟ: /: /: : /: :ฃ์: : : : : ',
กกกก / /: : : : กิกก l: : : : : : l: : กฟ: : : : : กฟ: กฟ:กฟ: : /: : l|: : : : : :l
กกกกl: /: : : : : :กีŽฐ:!: : : :-กพ1:กญ: :_; :-กพกโ: กฟกฟ/: : :ขส: : l|: : : :l : |
กกกกl/: : : : : : :กิ ขส: : : : : |ปฐกผ-กฟŽคกฟกญ กกกท::กฟกกŽส: :l|: : : :l : |กกกกกกคจครคศกฤคฝคฮกฤกฤ
กก /: r ข)กภ: กิกกŽส.: : : : :!ŽอŽิŽรฑพิชŽะกผ กฟŽฒผจŽรŽฒ: :ขห: : :/: :/
กก'r=',ฅค กะกกกกŽอกิกกกกกภ: : |กภคศคฆลอก์กกกกกกํ่คฅ Žฒ:l: :/: :กฟl/:/
/ฃๆกญ/กกlกก ฅ์ขŽวกิ กก Žฐiกภกภ ะฆกกกกกก กก ,!กกกก /Žคl:/:/กฟกี /'กญ
: }/กก lกกกก กก r' Žอกีกกกกกกกรฅศกณกกกกc- Žงกก กก ฅฃกี /ฅค กผกิ
: :| กก |กกกก กก { กก กิ กก กก |กกกไ Žค กฒ,.กกกใกญj_ กิกกกก กกกก กี
: :| กก |กกกกกกกกŽฺขlกิกกกกกก|กภกก/กกกกกก กก กส /กกกีกกกกกกกกกิกกŽณŽู


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก กก กก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกจกกก กก จกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ กก กสกกห กกกสกกห กกกภกกกกกกกกกกคฆค๓กฤกฤกฤ
กกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก |กก กก กก กส__ฟอ__กหกกกก uกก|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภกก กกกก กฎขกญ กกกกกก,กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกก กกกผกพกกกกกกกกกภ

558 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/21(ฬฺ) 22:11:16 ID:Y6riQjX6


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกl :.:.:.:::::|.:.:.:.:.:|:::::::::::|กกกก.:.:::::::/กก .:.:.::::::กฟ::.:.:.:.::::::::::::::_,.-'กญ กก กก กก /.:.:.:.::::::::/กก l.:.:.:/กกกก ',:::::::::.:.:.:.:.:.:.:.:.l:::::::.:.:.:.:
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกl:.:.:.:::::l.:.:.:.:.:.l:::::::::::l กก .:.::::::l,. .:-กพฅีกฑกฑ::::::กผ_,.-'กญ-กฝ'ก์ กกกก/.:.:.:.::::::::/กกŽคกื.:.:/กกกกกกกก ',::::::::.:.:.:.:.:.:.:.:.l::::::::::.:.:
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกl :.:.:.:::::l.:.:.:.::.:.:l::::::::::lกก .:.:::::l .:.::::กฟ.:.::::::::_,. - 'กญกกกก กกกกกกกกกกกก/.:.:.:.::::::::/ กก /.:.Žา .,_กกกกกกกณ::::::.:.:.:.:.:.:.:.:l:::::::::::::
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกl:.:.:.::::::l.:.:.:.:::.:.:!:::::::::lกก.:.::::l .:กฟ:::_;: - 'กญ--กฝกฝกก''คณ.,_กกกกกก./.:.:.:.:::::กฟกกกก/.:/กกกก กฎ' - .,_กกกภ::::.:.:.:.:.:.:.:l::::::::::::
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก l:.:.:.::::::l.:.:.:.:::::::::::::::::l .:.::::Žฺกญขกฒ,..กก--กฝกฝกฝ--Žคกกกกกกกก/.:.::::::กฟ กก กก/./กกกกกกกกกกกกกก กฎ ' กพ t:::.,_.:.:.:.:.l::::::::::
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก .l:.:.:.::::::l.:.:.::::::::::::::::::::กฟกฟคคกก/ฅห:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:กึกญกกกภกกกก/.:.:::กฟกกกกกก .//กกคณ' กพ- .,_ กก กก กก กกกกกภกฎ:.:''.:t-:::::
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ..l::.:.::::::::l.:.:.:.:::::::::::กทl .:::l กกกภjะฆกผก์ฅฮก๛:;:;:}กก กก กกกก/.:.กฟกกกก กกกก//กก กไฦ๓กพ-กก.,_' - .,_ กก กก กกกภ:::::::::::::
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก .l:..:.:::::::l.:.:.:.:::::::::::::::::l .:lกก ,.-กณฅา:;:;กฎกญ:;:กทฅฮŽษ กกกกกกกก/กฟ กก กกกก กฟกญ กก กกฃท__.:.:.:.:.:.:.:กฎ.:'-.,_ กก กก กกกกกณ:::::::::
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก l.:.:::::ศฌ:.:.:.:::::::::::::::::!.:l ( กกกก `กผ''""ŽŽ ''กฝ Žค กก กก ก์กกกกกกกกกกกกกกกก กกกก{กสกกกกกณ.:.:.:.:.:.:.:.กึกฎ'-_ กกกกกกกก|:::::::
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกl.:.:{กกกะกภ.:.:::::::::::::::::::l .กฎกผ~กฎกญกกกก กก `กผ'กญกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก l.:.กฎ~กญกณ.:.:.:.ก๛.:} กกกก>กไกกกก |:::::::
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก l.:.:กณกกกกกภ.::ฟอ:::::::::กณ กฟกฟ//กท Žส กณะฆกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,'ขกตกพ-=คณ.:กท_.:ะจกก/กฟกกกกกก./.:.::::
คนคคคคปค๓กขคชษใออกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก l.:.:lกกl (ฦ๓กภ.:::กภ::::::::กภกกกกกกกกกกกกกทŽสกณะฆ กก กกกกกกกกกกกกกกกก กกกฎ''กญกกกกกกกฎ( ""ŽŽ''='ขกณ กกกก.กฟ.:.:.::::
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก l.:กณ กณกกกก/ กภ.:กภ:::::::::กภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกากกกกกกกกกกกกกกกฟกฟ//กทกณกก กณกก กก กก กกกห กฟ.:.:.:::::::::
ฟ้ภฑภะคหคฯค่คฏสฌคซค้คสคคควคนคฅกฤกกกกกกl.:.กำกกกก /กก กกlกกlŽอ กฎ ' - ,กภกกกก กก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกฟ/ ฅฯกณกฎ 'กก-กพ'กญ,-'กญ.::::::::::::::::
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กะกกl กก กก กก กณก์กณกก กก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก_กก- 'กญ::::::::::::::::::::::::::
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกณ กณกกกกกกกกกกกกกก|กภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก__กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก_กก -.:':กญ::::::::::_::_- ' กญกฑกฎ'-Žค
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกำกกกกกกกกกกกกกกกกl:;:; กภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กณกกกกกกกกกกกกกกกกกผ----กฝ_,..,_ฅี,กญกะ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ŽณŽูŽณŽูกก กะกกlกกกกกกกกกก กก กกl:;:;:;:;:กภกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก_-'กญกกกก Y กก กณกกกกกกกกกกกกกกกก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกฟ ฅฮกกกกกภกภ
กกกกกกกกกก กฟกกกสกกห กก(กกหกภ
กกกกกกกกกฟกกขภกก กส__ฟอ__กหกกกกกภกกกกกกกกกกกกกกกกกกคคคไกฤกฤสฌคซค้คสคคคฮคฯสฬคศคทคฦ
กกกกกกกก|กกกก กกกกกกกฎ ขกญกกกกกกกก|
กกกกกกกก กภกก/ข)ข)ข)กกกก กฟ/ข)ข)ข) กกกกสฬคหตใคฏป๖คสคคคภคํกฉ
กกกกกกกกฅฮกกกก|กก/กก/กก/กกกกกก(ข) ./กก/กก/
กกกก กฟกญกกกกกก |กก:::::::::::(ข)กกกกกตกกกก::::::::::/
กกกก|กกกกกกกกฃ์กก |กกกกกกกกกกฅฮกกกก/กกกกกหกกกก/
กกกกกณกกกกกก กณ_กณกกกกกก /' กกกก/กกกกกก กฟ
กกกกกณ กฒกฒกกกก กก กฟกกกก /กกกก กฟ

559 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/21(ฬฺ) 22:11:49 ID:Y6riQjX6กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ .กฟ: : : : :/: : : : : : : :l: :l: : : : l: : : : : : :กณกกกกกณ กกกก กณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กณกฟ: /: : : :/: : : : : : : :/: /: :/: :.l: : : : : : : : กณขจ iกกกก กก กณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/: :./: : : :./: : : : : : :กฟ: /: :/l: :..l: : : :กณ: : : : :.กณกกlกก กก กกกกกณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก .กกกก กก/: :/: : : : /: : : : : กฟ: กฟ/:.//:/:/: : : : :กณ: : : : : Žอ lกก ,กก-กพ 'กญ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก . กก กก,': :/: : : : :.l: : : :.กฟ: กฟ ./กฟ/:/:ขส: : : : : กณ: : : : : :l l'กญl
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก l: /!: : : : : :l: :กฟ: กฟ _,กฟกก ///Žค,__กณ__: : : l: : : : : : l !: l
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก l/ .l: : : : : :l : :กฟŽจŽชŽญŽค. กกกฟกฟ ,Žจ=ŽฎŽญŽค,_`กณ:l: : : : l: :,'.l: :!
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก '; : : : : :lกญกณ'.คฑ:ฅซ`กกกฟกกกกกกคค::::Žุ'กต/:/: : :/:/กก!: l
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกณ: : : :กณกกคศคฤกพ'กกกกกกกกกกกกกตคฦคฤ'//: : :/:/ก์/: l
คนคคคคปค๓กขคชษใออกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกl: :กภ: : :กภ กกกกกกกกกณกกกกกกกกกก l lกก'/: :กฟ'กญกก /: : !
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกl: : :l กฎ'กผ-`-กก กกกกกกกฒ_กกกกกก l ! /กฟ:./กก กก l: : :.l
คชด๊คคคภคซค้ท๙ค๏คสคคควอ฿คทคคควคนคฅ กกกก!: : :lกกกกกกlกตŽคกกกกกก กสกก กกกณ กก l !กญกฟ:/กกขจ. /: : : l
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก .กกกกกก กก l: : : lกกขจ l: : :กไ Žค,กก กฑ กญกก กก!Žษ'กญ: :/ กก กก /: : : : l
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก . กก กก กก l: : : :l กกกก !: : : : : : กไ -กกกพ ' กญกฟกณ/ กก กก /: : : : :..l
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก l: : : :.lกก กก !: : __,กฟกก lกก กก กฟกกกก/กกขจกก/_: :_,Žค: : :l
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/: : : : lกกขจ l'กญกกกกกกกฒ,l__กฟกกกกกก/กกกกกก / /__ŽษŽคŽษ: : !

กกกกกก กก กก กก กฒกฒ__
กกกก กก กก กกกฟกกกก กก กภ
กก.กกกก กกกฟกกกกกกกกกกกกกกกภกกกกกกกกกกสฌคซครคฟสฌคซครคฟกขท๙ค๏คสคคคซค้
กก.กกกกกฟกกกฟกหกกฅฮ ' กกกณŽคกกกภ กกกกกกตใคญคไค๓ควคฏค์ค่
กกกกกก|กกกฟ .Žฒ 'กสกผกหกกกสกผกหกกu|
กก.กกกก /,'บอ.Žะ).กกกส__ฟอ__กหกก กฟกกกกกกคโคฆกฤฯรคฌฟสคคสคคคสคกกฤ
กก.กกกก |กกกๆŽผ'กกกกกฎ ขกญ กก กภ
กกกกกฟกภกกกณ กกกกกกกกกกกกกกกกกกกณ

560 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/21(ฬฺ) 22:12:12 ID:Y6riQjX6
คชษใออ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กฒกฒ__
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กกกฟกกกก กก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.กกกก กกกฟกกกกกกกกกกกกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกฟกกกฟกหกกฅฮ ' กกกณŽคกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|กกกฟ .Žฒ 'กสกผกหกกกสกผกหกกu|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.กกกก /,'บอ.Žะ).กกกส__ฟอ__กหกก กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.กกกก |กกกๆŽผ'กกกกกฎ ขกญ กก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกภกกกณ กกกกกกกกกกกกกกกกกกกณ


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกกกกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกพกกกก จก กกกกกกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกสกกกกกส กกหกกกกกกกกกกกภกกค๓กฉ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกสฟอ__กหกกกกกกกกกกกกกกกกกก|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกฎขกญกกกกกกกกกกกกกกกก กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฎฃ์กกกกกกกกกกกกกกกกกก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฃ์กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภ

561 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/21(ฬฺ) 22:12:36 ID:Y6riQjX6
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ,. -Žฐ' ฦ๓ฦ๓ฦ๓ Žฐ- Žค
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กฟกฟ:กฑ__::::::::::::::::กฑกฎ:::กณ
.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกท'::::::/กญŽษกำ):_ฅฮ_Žษ::::::::::::::::::กภ
กกกกกกกกกกกกกกกก //กญ::::::__,Žจ:กต-':__,:::-จกจก- Žค::::::::::กณ
กกกกกกกกกกกก กก /Ž::::::::::กฟกฑกฑกภกกกณกภกก กณ กภ::::::::Žส__
กกกกกกกกกกกก กก !:::::::กฟกณกกกกกก กก กณกก',กกกณ กกกภ กณ>,ฟฮกี
กกกกกกกกกกกกกฒ |::::ฅฯกกกก', กกกกกก กก ฃ์กก} กก !กก!กก ',<ฅฮ||กภ
กกกกกกกกกก กิŽฦŽส_กถกข กภกกกภกกกกกกกก!กก||กก |กก|__ ||กกl | กภ> กก กก กก คศค๊คขคจคบผซธสพาฒ๐คซค้ปฯคแคฟสคฌ
กกกกกกกกกกกก Žฟ|| กภกภกกกภกกกภกกกก | .ะบ,ŽจาธLฅฃ||กก| |กกกากญ
.กกกกกกกกกกกกกก | ',กกกภกภ,.กไฐ์กต,กก|/ /,ŽจŽมzฅฮŽษ |กก| ฃ์ กก|กดกกกกกกกก ค่คํคทคคคฮควคฯกฉ
กกกกกกกกกกกกกก ฅฯ กภกกกภŽจŽมหณŽืŽะกด'กกกกกกกฎกฑกก/ // กก ฃ์ ',กห
กฑ:::กฎกณกข กกกา/|:} กณ,กภกกกภกฑกกกก กขกกกกกกกกกก/ // /กก ฃ์กกกณ
กฟ:::;:Žจ:::::กภกก//|กก |กภกภกกกฎกตกก กก -= 'กก กฟ!// / กกกก!
:::กฟ:::::ฅฯ::::ขหŽั'กำกกŽขกฎ::กต,กภ_ะค Žฐtกณ_กกกฟจกŽอ,ฅฃ' lกกกก |l กก/::::__::::กภ:::
:::::::กฟกฟ__;กฟ:::::|กก |::::::::::Žอ กก !:::::กร |::::Žส;:::::_::_:::กณฃ์กกกก ฃ์| กา::::::::::กภ:::::กภ
:กฟ;::/กฟ/::::::::::: !กก/ :::::::::::::}กก|:::::::l!กก!/ กกขห } /::::/ /กกŽสกฎกถ Žค::::กภกภ::
กก ขหกฟ!:::::::::::::::| /:::::::::::::::::|กก|::::ฅฮ|กกฅศ-Žฐคฏ กา_Žฃ:::/ /กก/::::กณ:::กณกภ:::

กกกกกกกกกกrกพ,Žจ': : :กฎกณ_,.x=Žฏ'กญ: : : : : : :{::::l;ฅฮ:::::::::Žษ
กกกก กก ,Žจ'/: : : : : :/ปฐŽะ/: : : : กฑ:fŽส: กำ:::::::::::::::กฎi
กกกกกกกิ _Žษ=-: : : /ปฐl/:__: :-:กพ: : กา Žฐ' กณ::::::::::rกพ'
กกกกกก กา:_: ; -กพ: ;ปฐฅ฿!:Žฦ:=:-กพ: /}:Žษกกกกกกกณ::_;Žษ
กกกกกกกก {: : : : : lปฐŽะ}:-:กพ: :.rกพŽคกหกญกก iกกกกกก';กำ
กกกกกกกก lกด: : : :.lปฐŽะ!: : : :.Žุกถ'lกกกก l !กก l l l
กก กก กก lกทlŽฐŽค_:lปฐŽะ!: : rกพ'กกl lกกกก/Žัl ///
กก กก กก !กก,'กกกณ {้ฌ}:ฅฮ lŽค__กณlŽฤŽค /,Žักฟ'l/กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกปฟภฎคอกขคณคฮคคคธคใิฟคฌฬภคซคสคคค๏
กกกกกกกก,'กก, กก l กณกดŽะ! 'ืตฅฤกกกกกกกถ'/lกกก์
กกกก กก !กกก์กกlกก lกฎกดx กณกกกกกกกก' , ' !l
.กก กก / /กก กก ,กก ',/:กฎกณ กณŽค _กญฅฃกญ! l Žค',
กกกก / /กกกก กก ', ,Žฒ: : : :.}กก กณปฐปฐ! ! l l
.กก / /กกกกกกกกกฟ: : : : : :กฎกณŽค กดŽคปฐ! 'Žคl lกก__
กก/ /กก _กกกก/: :/: : : : : : : :l: กฎกณ_,กไกต-Žค--


กกกกกกกกกก กฟ /////////////////////|
กกกกกกกกกฟ/////////กไ 'กญกฑกฑกฑ กฑกฑ|
กกกก กก ขห////กไ 'กญกกกกกก, :-=ฅหปฐปฐปฐปฐปฐ กฎi!
กกกกกกกก .ขห/กฟกกกก ,กฅกใ//////////////////i!
กกกกกกกกกก ขห ,กฅ:กใ////////_ ปฐปฐปฐปฐ _ .ปฐ_ฃ๊!
กกกกกกกก , :กใ///////กไ::':กญ: : :: : : ; พฎ: : : : : :<กญ
กกกกกก กา.//////กไ::'กญ.: : ; : : : : : กฟ!:.:|:.ŽฤŽค:.:.i: : : กณ
กกกกกกกก.ฃึ_กไ::'กญ : : : : : /.:.:.:.:.:.กฟŽฺะบ:!:.|กกⅥ::i: : ฅฯกกกกกกกกกกกกกกฐ์ฟอคฆค๋คตคคคฮคฌคคค๋คทคอ
กกกกกกกกกกกึ: : : : : : : : : :i.:..x-ฅไฃิฃูกกกกl:.!กฑกฎ!::|: :.ขสi
กกกกกกกกกก|: : : : : : : : : : !:.:.;z=ŽรŽรขฉกก.:ŽุนิŽรŽะพฎ/กก !
กกกกกกกกกก.!: i.: : :!: : : : : !: :i ืตํ่Žฟกกกกกกํ่Žุ.!::|'
กกกกกกกกกก ⅥŽส: :',: :',: : :Vขสกกกกกกกก กก ;กกกก .|::|
กกกกกกกกกกกกขหŽส: :',: :',: : :กฎiกดŽคกกกกกก กก _กกกกŽษ:.:|
กกกกกกกกกกกก .ขหŽสŽค:กภกฦกค: :',กกกกกกกกกกกญกก .:: : |::|
กกกกกกกกกกกก กกกด!ฅฯ: :กฎŽส: : :iกตŽคกก_กฒ_กฟ ขห : :!
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภ|กกขห|กกกกกก|กกกกกกกก ขห::!
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก_iกญกฑกด!กฒกกŽัŽค

562 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/21(ฬฺ) 22:13:04 ID:Y6riQjX6
คฆค๋คตคคครคฦฟ้ภฑภะคฮป๖ควคนคซคกกช

ยพคหรฏคฌคคค๋คฮคต

กกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก กก กก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกจกกก กก จกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ กก กสกกห กกกสกกห กกกภกกกกกกกกกกกกณฮคซคหกฤคฝคฆคภคส
กกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก |กก กก กก กส__ฟอ__กหกกกก uกก|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภกก กกกก กฎขกญ กกกกกก,กฟกกกก กก กก กกคธคใคขคชด๊คคคทค่คฆคซคส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกก กกกผกพกกกกกกกกกภ
. /กก/กก /::/กกกก/กก กก กณกกกก กก กก }กกกกกกกกกกกกlกกกกกกกก|กก iกก l
กร./กก /: 1กกกก L กก กก กก กฎ กณกกกก |กก กก กก กก lกกกก กก ฃ้กก ฃ์กก l
กก/กก /:/ .!กกกก Žข "กกกฎ Žะ Žคกก กก กภ iกกกก กก กก / กก กก /กก/ กก |
กก!กก/Žย กกŽฤŽค กก !กกกกกกกกกกกดกกกกกกกกlกกกกกกกก / กก กก /กก/กกกก .i
./กกกก ,กกกก} กณกกiกกกกกกกก กก กก กก กก lกก กก.--กกกข_.กฟกก/กกกกกก lกกกกกกกกคฯคคกขสฌคซค๊คคทคฟค๏
กณกกกก{กก / lกกกภกณ กก กก กก กก กก กก j กฟ_กกกกกญ กก กณ /กก/กกกก/
กก/กก lกก}กณ กฎ กก กณกำกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฎกณกก กผ กญกก/กกกก/
. ฃ้กกกกiกกlกกกกกกกกกกกกกกกกกก_กก กก กกกณกกกกกกกกกก ฅฝ กก_. /กกกก/
.ilกกกก !. lกกกกกณกก กก กก กก Žฟกฎ}Žจ.Žคกก'กกกกกกกกกก กฟ7 กญกกกก กฟ
.}กกกก/กกฅศ...กกกกกภŽฤŽคกกกก ขŽอŽุกกกกกกกกกก_กกŽฒ.กฟกก กกกฟ
.Žสกกกกกกl::::::::กฎ:Žฐ.Žค{_ กณfกก.ฅคกก}--กกŽงกก/Žฟl_ฦ Žจกกกฟ
ฅ๊{กกกก .l:::::::::::::กกกญกก _ฦ๓กณ}กก ! กญ fกกŽฒ .,กช .lกกกญ
กณ !กกกก.{:::::::กฟกก fกก}กก l /กก กทกกŽุ / / .}กก i
Žคกกlกกกก l:::/กก กก" - ฃฑกก} กก/กก / กญ ./กก.iกกกก!

563 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/21(ฬฺ) 22:13:23 ID:Y6riQjX6


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::

564 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/21(ฬฺ) 22:13:55 ID:Y6riQjX6


กกกกกกกกกกกกกก กก กกกก กก กก กก กก กก กก กก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกจกกก กก จกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ กก กสกกห กกกสกกห กกกภกกกกกกกกกกกกกกกกคขคฮกฤคฝค์คธคใคขคชด๊คคคทคคน
กกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก |กก กก กก กส__ฟอ__กหกกกก uกก|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภกก กกกก กฎขกญ กกกกกก,กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกก กกกผกพกกกกกกกกกภ


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฒr=Žง=ŽคฅฃfZŽงŽค,กข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ,กก กญfฅี:กญ-=_:ปฐŽฐ_Žฐ^ฅุ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กฟกก_r/กฟ'_Žง'='^กผ'กฎกญกฎ ^Žฐกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/rกแŽคŽฟฅฃŽฐ'7กญกกกกกกกกกกกกกกกกกก กณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก Žส LกฟŽฒ| กณกณกกกกกกกกกกกกกกกกกกกณกก l
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,กกŽฟ/ l ŽสŽฺกญฅค{ {กกกก |{.กก กกกรกก |กก Žส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก //:/กกŽษj กฎกญi |กฎกณฅศ Žค |:กณ. กก }กก, Žุกกกร!
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฅฯ:{กฟŽฒ: {กก พฎ7ŽรŽะŽฤŽค {กณ!:กก/ / / กก l l
กกกกกกกก กก กณ.กฒกณŽฐ Žคกกกก /กก/กฟ |:.กกกณ. {กก'์โฅฯกภ }:/_ŽตฅแŽุกก Žฒ/
กกกกกกกกกกกกกก กฑฦ๓Žฦกณกณ/กก-ŽอŽค:.. l:...กก lฅศกภกฎกกกกกก /ŽจฯสŽฬ'กญกฟ/ก์กกกกกกคฝค์ควคฯปไคซค้ภโฬภคตคปคฦฤบคญคคนค๏
กกกณŽคกฒกก_-Žง.:กญ__::.::.::.:กณ::กภกก j:กำ..:.l:...กก l!กกกกกกกกกก ,!กกกกฃทกญ |กก กก/
กกกก_,._-Žฦ-Žงกพกญฅฃฦ๓;:-- Žค::.::..กฎกณŽค..:ขส:..กกlŽฤ_Žคกกกกกฎ ะฆกกฅค.:กกj|กก /{ Žษก์
กพ กญ/กญกกกฟกญกฑกญกฟ::.::.::.::.::..กพ.-_Žค::กภ:.กณ:.. l::.::กไกผกใl!:..:.|:.กกŽุกพกฟ/Žฺ
กกกกกก /ก์กก กฟ-กพŽง::กญ::, Žง::กฟ.::.:กฑ:.กฎกณŽฤŽค.Vกฟ::}:Žส:{Žฤกณ/!:.กก!:/กพ'::/
กกกกกกกกกก กฟกญ กฟ::.:กฟฅฮกฟ..::..::.::.::.::.::.:..:กณกณกณ=l:| ฅศ='Žฒ-!: /::;ข ฅค_
กกกก กก กฟกญ กฟฅคj/Žฒ'กฟ.::.::กฒ.::.::.::.::.::.::.::.::.กฎŽฤiกฎj:|__กณกภŽษฟอ::.::.::ขกญ


คฮฅนฅญฅ๋ศฏฦฐคฯโวยฐรตรฮค๒นิครคฟกฃ
กกกกกกกกกกกกกก กก กกกก กก กก กก กก กก กก กก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกจกกก กก จกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ กก กสกกห กกกสกกห กกกภกกกกกกกกกกกกกกกกกกคฯคกกขคษคฆคพ
กกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก |กก กก กก กส__ฟอ__กหกกกก uกก|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภกก กกกก กฎขกญ กกกกกก,กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกก กกกผกพกกกกกกกกกภ

565 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/21(ฬฺ) 22:14:43 ID:Y6riQjX6กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก=กแ=กแ=
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกญŽฦฦ๓กา穀กัฦ๓Žฦกกกฎะฆ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ...::::กๅปฐปฐปฐปฐปฐกๆ:::::::..กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก / .::_rกใฅฮ^ขกฐขกฐขกฐข^กณกไŽค::.กณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกก จฃ====ฃ๘|กฟŽฃŽขกฑกกกกกกก์กกกก กณกก กณกกกฑ[กภ:::l
กกกกกกกกกกกกกกกก กก กดกแืฤŽฒ /กก/ กก /กกกรกกกกกกกก '.กกกกกก กก จฆ|:ฃ๋=กแกแจค
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกกฟ lกทกก'กกกกฅฯl | | l|กก กก กก ฃ์กขกกกกฃ์|กก |กก| ฅศ ฅหฅหฅฃ
กกกกกก กก กก กก กฟฅหขห/กก|กร ฃ์ | l/กกฃ์|กรกก|กภกกกกกก| กภกก |ฃ์กก|กก| ||กภกกกภกกกกกกกกกกกกกกปไคฯฟๅถไล๕กขคชษใออคหภธค฿ฝะคตค์คฟ
กกกกกกกกกกกกกก//กกกก// กก |กร | | |ขฬฝฝฅศŽค |กณ กภกก | -กพกณขฬกร | |ฃฬกำกำกกกกกภ
กกกกกกกกกก กก |:|กกกก |:|กกกก |กร | | | ŽทะฒกกŽะ กณ กภกณลอภ้ŽรŽงฅฯภ๎ ฃ์กดคฏกก กก กก กณกก กก กก ย่ฐ์คฮฅษกผฅ๋ควคนค๏
กกกกกกกกกก กก |:|กกกก |:| กก ขส|Žอะฉฅฯกก กฑกกกกกก กก กก กฑกก/กก ะฉ|กกกกกภกกกกกกกก กหกำ
กกกกกกกฒ__กก กดกกกก |:|.กก/กก |lกกกกกภกภกก กก กก ฃ์ กก กก กก / กก ,กกขส ะฆกกกภ กผ-Žค
กกกก กฑปฐปฐกๆŽคกก กด /กก/ ||กกกกกก กภกกกกกก _กก__กกกก ฅคกกกก/ /กก กภ กภกกกฎขกก_
กกŽค__กฒ___กอปฐปฐกภกฟกก ก์Žุกกกก/กก กก >Žคกกกกกกกกกกฅคกกกก /ฅคกภกกกก กภ กไzปฐ/
กกกก กัปฐปฐปฐปฐปฐกๆคฏ_กก/ กก /กกกกกฟคฏ_|_กไ-กใ__/กกกก/กก | กก กภ _กฟปฐปฐ/ ฅคปฐปฐกๆŽคกฒ
กกฅฃปฐปฐปฐปฐปฐปฐฦ๓ฅห7 กก /__กฟกก _ะจ:::กอ=กฬ:::::/กกกก/:ฅศŽค |__ฃ๒กๅปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐกๅ กฒ
กกŽฦฦ๓ปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐ! กก 'ปฐกไกพŽฒ::: กฟ/ฅฯขห กก /.:::|}กำกา{ฅศrกฝกฝกใปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐ
กกปฐปฐปฐปฐปฐฦ๓ฅขกกกฑ|กก ฃ์จจฃ์|}กำกา{|::กากา://กกl/กกฃ์กก'.::::::|}กำกา{|::|l::::::::::::::..กภปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐ{กฑ
กกŽฦปฐปฐปฐปฐปฐ/.::::::::::::|กก |::|::ฃ์|}กำกา{|::::กณŽฒกก 'กกกก|กรกภ:|}กำกา{|::|l::::::::::::::::::::..กภปฐปฐปฐปฐปฐปฐฅศŽค
กกปฐปฐปฐฦ๓ ฅค/ .:::::::::::::|กก |::|::ฃ์|}กำกกกฐข|:|กก lกก ฅฯ.|กกกกกฎกกกา{|::|ฃ์::::::กฟ..::::::::::::. กณปฐปฐปฐปฐปฐ/ข
กกกฟ}ปฐปฐกฟ_/ .::::::::::::::::ฃ์กก |::|:กากฑืฎฅศ-|:|กฝ|กกฃ์กผฃ์|ขกผฟฮⅥl:::::/ .:::::::::::::::::::::|กภปฐปฐปฐปฐ{
กกกก |ปฐกฟกฟ..::::::::::::::::::::::.กข{:::ฃ์:/ข กผrกพlฅฃฃๆZ|กก|กผŽุ'กญกฑกก กฎกณ:::::j :::::::::::::::::::::::::กำกขกภปฐปฐปฐกตกข
กกกก }ฅขกฟ...::::::::::::::::::::::::::::..กภ/กก กก กก กำ:กดคดŽอ {:::กากกกกกกกกกกกก ขห.::::::::::::::::::::::::/กฟกภ กดปฐปฐปฐ|
กกกก' กก กภ:::::::::::::::::::::::::::::::::::::{กกกกกกกกกกกฑกกกก กณกฑกก กก กก กก กก } :::::::::::::::::::::กฟ..::::กฟกก }ฅะปฐปฐ!
กก/กกกกกกกกกภ:::::::::::::::::::::::::::::::Žอกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก Žษ .::::::::::::::::::::::::::กฟฃ์กกกกกก กก กฎกดกะ
กกกกกก กก กฟฅฮกณ:::::::::::::::::::กฟขกภกภกกกก _ฅฮกกกกกก กภ_กกกกกก/ กฟกผจจrกใ:::::::::::กากกกร
กกกก กก /กก }::::::::::::กไจจืฦกกกฒ_ จฆกแกๅกกกก กก กก กก กๆกแืฤŽฒกกกก |กกร๚:::::::กฟขสกร
กก. กก /กก /.:::::::::::::::::/กก |กฟกก/กฑ/กไขฬกฒกฟกำกากภ /.: rจจกใฅศ-กใ}กภกภ:::::::::::::..กภ
กกกก /กก_าำฅคกไ'"กฑ`กใกก ฅคกก Žฒ กก _/กก--กฑกไกพ กฎ กผจชŽอจฆŽขกภกฎฅศŽคกฑกไกฝ Žค ::.กณ


กกกกกกกกกกกกกกกก จถจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจถ
กกกกกกกกกกกกกกกก จญ ผ๏ยฒกกฅโฅ๓ฅนฅฟกผกกฬพมฐกกฟๅถไล๕ กก กก กก กก กก กก กก กก จญ
กกกกกกกกกกกกกกกก จถจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจถ
กกกกกกกกกกกกกกกก จญ ยัตืฮฯกกฃตฃฐกกกกนถทโฮฯกกฃตฃฐกกกกกกมวมแคตกกฃตฃฐ กก กก กก จญ
กกกกกกกกกกกกกกกก จญกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจญ
กกกกกกกกกกกกกกกก จญ ภบฟภฮฯกกฃณฃฐฃฐกกฑฟกกกก กก ฃตฃฐ กก กกทะธณรอกกฃฐกกกกกกกกกก..จญ
กกกกกกกกกกกกกกกก จญกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจญ
กกกกกกกกกกกกกกกก จถจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจถ
กกกกกกกกกกกกกกกก จญกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฝ๊อญฅนฅญฅ๋กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจญ
กกกกกกกกกกกกกกกก จถจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจถ
กกกกกกกกกกกกกกกก จญกกธธป๋กกกกกกฐยค้คฎคฮธ๗กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก จญ
กกกกกกกกกกกกกกกก จฑจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฐ

566 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/21(ฬฺ) 22:15:14 ID:Y6riQjX6


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก คท,::.::.::.::.::.::.::.::กภ::.::กฎกณกข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกฎกณ/::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.:iŽค
กกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก L__::.::.:กภ::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::rกพ':Žส
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก /::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::{::.::/Žอ
กกกกกก กก กก กก กก กก กก กก าฬกภ::.::.::.::.::.::.,. - Žค,.กกกญ กฑ `กณกข::}Žคกกกฒ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก lกฒ::.::.::.::.::.::กฟกก,กกกกกก กณกกกภŽคกก.กต::กดŽค::.:กฎขกดกผ--จค
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,ฃ๒,Žค }::.::.::.::,.'กกกก./กกกก iกกกกกกกก 'Žคกก.!::.::.:กดŽค::.::.::.ฟอกฑ7/
กกกกกกกกกกกก กก กก กก กก /กก }'::.::.::.:/กก กก ฃ์iกกกก .|กก ',กกกขกกกณกณกด,::.:',;;Žค::.:จฆŽฤŽะŽฐ/
กก กก กก กก กก กก กก กก กสกก กาŽฐŽค::.:,'กกกกกก .||กกกก .!|กก i! ,!กก ะบ Y"::.:.i;;;;i::.::rŽอกากด:กำกกกกกกกกกกผกคฯปไคอกขปไคฯฟฟนศกขคชษใออคหภธค฿ฝะคตค์คฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก /} กก ขหกฎฃ้กกกกกกกก ŽฤŽคกกŽคกกlกก l!,ŽักพŽลฃ์'!กณ{::.::.::|;;;;|::.:Žจคกดคฏ
กกกกกก กก กก กก กก กก ฃ๒!กกกกกก ',กก|กกกกiกกlกข!กดกภŽสlขหŽฒฃๆฅฃฃ๔.`Žฤ, i | กอ::,>=Žค::rŽอ:', Žอกด:Žคกกกกกกกกย่ฦ๓คฮฅษกผฅ๋คสคฮคภค๏
กกกกกกกกกกกกกกกก กก .Žฒกกกกกกกก กณกณฃ๒กพกต,กดŽคลอ-กขกกกกกกืตzŽุกก, ŽฤŽคกต{้ฌ}::.กหŽคl:Žค Žอ กภกภ
กกกกกกกกกกกก กก กก กา กก กก กก กก กก }::.:ŽจกดŽ ืตzŽุกกกก กก กก กก // .กำŽคกด"::Žษกก',!:', .Žสกก กภ:กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กา::',กกกกกกกกกกกก !'กญ:l /ขสกกกกกกกฎ__กกกกกกกก ! |/:;ฅฃ:>Žคกากกกก Ž!::|กก.Žสกกกกกภ:กฎกณŽค
กกกกกกกกกกกกกกกกาฬกญ::Žสกกกกกกกกกก /::.::กฎŽฐ-Žคกตกก กก กก ฃ๒กพ'กฏกญ7./กฟจค ', Žสกกกก.|::|กกกกŽสกกกกกกกณกฟ
กกกกกกกกกกกก กก |::.::.::.::.กภกกกก กก |,::.::.::.::.::.::!,.-กพกไ Žคขสกก ,.| .!"::.:คฏกก ',กก}กก กา:กื iŽค กก กณ
กกกกกกกกกกกกกกกก!::.::.::.::.::.::กฎŽฐกพ':กญ::.::.::.::.::.::.::ฅ์'ขŽŽฐŽŽฐŽกใ::.:| |::.::.::.::กภ}กก.!กกกกกก ', iกภกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกฎกผ 1::.::กฟ::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::กภ::.::.::.::.::.::.::.กฎกด|::.::.::.:กฟกกฟอกกกกกก ', ! .กภกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฎY::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::. กภŽค .::.::.::.::.::.::.::__ข-กฝ"กฑกฎกผจค_!กื__กกกภกกกภ
กกกกกกกก กก กก กก กก กฟ',::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.กใกกกกกก ,. -กฝ--ŽงŽค |::.::.::.::กฎกณ. กภกกกภ
กกกกกกกกกก กก กก ,กฟกกกกกำกข::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.กณ- '"กญ ::.::.::.: กฟกฟ::.::.::.::.::.::.lกกกก กภกกกภ
กกกกกกกกกกกก ,.กฟกกกกกฟกส::กภ::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::. _,..ขข_ ::.::.::.::.::.::.::.|กกกกกกกกกฎกณŽคกฎกณŽค
กกกกกกกกกกกกกกกก จถจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจถ
กกกกกกกกกกกกกกกก จญ ผ๏ยฒกกฅโฅ๓ฅนฅฟกผกกฬพมฐกกฟฟนศ กก กก กก กก กก กก กก กก กก จญ
กกกกกกกกกกกกกกกก จถจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจถ
กกกกกกกกกกกกกกกก จญ ยัตืฮฯกกฃตฃฐกกกกนถทโฮฯกกฃตฃฐกกกกกกมวมแคตกกฃตฃฐ กก กก กก จญ
กกกกกกกกกกกกกกกก จญกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจญ
กกกกกกกกกกกกกกกก จญ ภบฟภฮฯกกฃณฃฐฃฐกกฑฟกกกก กก ฃตฃฐ กก กกทะธณรอกกฃฐกกกกกกกกกก..จญ
กกกกกกกกกกกกกกกก จญกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจญ
กกกกกกกกกกกกกกกก จถจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจถ
กกกกกกกกกกกกกกกก จญกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฝ๊อญฅนฅญฅ๋กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจญ
กกกกกกกกกกกกกกกก จถจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจถ
กกกกกกกกกกกกกกกก จญกกธธฬธกกกกกก๙คฮฤหค฿กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก จญ
กกกกกกกกกกกกกกกก จฑจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฐ

567 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/21(ฬฺ) 22:15:38 ID:Y6riQjX6กกกกกกกกกก กก กก กก กก กก ,กก-=ŽฦฅหŽฦกๆ Žค
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กฟ กญ+ ขจกก ขจ +กณกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก// +_rัฬ^::ร๚:Žข:ŽฤŽะกณŽคกภกณกข
กกกกกก กก กก กก กก กท กฟ:l:::l::j::.::l|:::|::|::.:กณ::.กภ}กา
.กกกกกกกกกกกกกก กก Žส/::.::.:|::.|::l::.::l|:: Žฤ:Žฺคฏ::.::Žค::.:lฅฯกกกกกกกกกกกกกกกกคฝคทคฦฟ้ภฑภะคฯฟ้ภฑภะกขคชษใออคหภธค฿ฝะคตค์คฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกl {::.::.::.ฃ์|::|::|:::/|l:::| l|ฃ๘=ŽฌŽค|::.:l}::.กณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกก| l::.l::Žค::VŽจ7าำฃ์Žส:jกกŽอ:::Žษ!|ŽสŽษ|::.::.:กภกกกกกกกกกก ย่ปฐคฮฅษกผฅ๋ควคน
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกฎT:ŽฤŽค:กณกณค์:::กำกก ,กกกก"ŽุlกกŽษ:_::_::_:::กณกข
.กกกกกกกกกก กก กก กก กณ:::กณ::กภŽะกฎŽกกกก<__} ,.สฉ Žฤ{ r'กญ: :กฎะฆŽะกผ--ัฬŽค
กกกกกกกกกก กก กก กก กก กฎกณŽฤŽคกฎร๚กๆจจrืฤ' _Žฃ/ กณ: : : : : : : :กฎ: : :ศฌ:_กณ-Žญกกกกกกกก กก กก กก กก /^h
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกj:::}กก}:Žฃ rŽฐกโ()คฏขกณกก กภ: : : : : : : : :กฟŽฒ ฃ์Žขกกกฎ กผ--กฝrvŽคกก กฟ //
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก /:::| /: r1VกฟŽษฃ์ŽฤŽคกภ_}กภ >r กฑŽคl ,กพจคกณV | |กกกกกก กก กก { l|ัากญ-Žธฅฮ
กกกกกกกก กก กก กก กก กก /::.:Žข//: r1Žฒ /กก|:ŽฤŽคกภ กก กฎะฆกข /|กณกก}_:_:;:ฅฃ! YขฬŽฐ- Žคกกกก}||ืฎกฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/::.:rคฏ: : : >}กะ//กก|::VŽอ }กกกกr-vŽสกฑกฎกณŽษ::.::ขหŽฤŽคŽสกภกกกก กฑ
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟ::.::าำ: กณ:าฑ ,'::|กก กณ:ขหฒตŽอŽษ, Žฒ::.:ะฆŽค ::.:::กภ::.:|: : /กำ กำ
กกกกกกกกกกกก กก กฟ:::_r1{กไ<กภ/:7::::ŽฤŽอr-Žอ:กภr-'กญกๆกณŽค__::กฎกณกข::.กฎ | :กท:/
กกกกกก กก กก กฟrกพ'กญขจ ฅฯ|: : ฅฯ{:_:_ึ๘:;กตฦ๓Žฦคณr'ก์: : : :YกไŽค::กฎะฆŽคVกฟŽฤŽค
.กกกกกกกก กฟ::.::;ฅุ _กฟ กก กณ/: : ขห_กฟ: : กฎกณŽขขห: : : : : : : : กภ}กภ::.::.::ะฆกข::กณ
กก กก ,.ฅค::.::กฟ::.:rŽอกข กก กฟ: ; :-'กญกฟ: : : : : : : : : :กฟ: : : : : : : กณกำ:กฎ Žฐ- Žค:ะฆŽคกภ
กก,.:'กญ::.::.กฟ::.::.:r=ŽะŽค _กฟ::}กฟ rืฦ : : : : : : : : : ข: -:'กญ: : : : : : : :กภ: : : : : กฎะฆŽค:_กณกกกก กก กก กก กฒ
./::.::.:ข::r-r'กญ กฟกณกไ'กญ: :rกพ' /: : : |: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : / กำ: : : : : : : : : : กฎTขฬกผกฝคฏกก กั
-กฝจชกพ::กฎŽฦฅหกไ'กญ: : : : : :กำ /: : : :กช: : : : : : : : :/: : : : : / : : :.:/ฅฮ: : : : : : : : : : : : : กณ }: : : : : กณ กั


กกกกกกกกกกกกกกกก จถจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจถ
กกกกกกกกกกกกกกกก จญ ผ๏ยฒกกฅโฅ๓ฅนฅฟกผกกฬพมฐกกฟ้ภฑภะ กก กก กก กก กก กก กก กก จญ
กกกกกกกกกกกกกกกก จถจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจถ
กกกกกกกกกกกกกกกก จญ ยัตืฮฯกกฃตฃฐกกกกนถทโฮฯกกฃตฃฐกกกกกกมวมแคตกกฃตฃฐ กก กก กก จญ
กกกกกกกกกกกกกกกก จญกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจญ
กกกกกกกกกกกกกกกก จญ ภบฟภฮฯกกฃณฃฐฃฐกกฑฟกกกก กก ฃตฃฐ กก กกทะธณรอกกฃฐกกกกกกกกกก..จญ
กกกกกกกกกกกกกกกก จญกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจญ
กกกกกกกกกกกกกกกก จถจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจถ
กกกกกกกกกกกกกกกก จญกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฝ๊อญฅนฅญฅ๋กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจญ
กกกกกกกกกกกกกกกก จถจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจถ
กกกกกกกกกกกกกกกก จญกกธธฒึกกกกกกฒึคฮฒ๊ฟแคญกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจญ
กกกกกกกกกกกกกกกก จฑจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฐ

568 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/21(ฬฺ) 22:16:03 ID:Y6riQjX6


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฒกฒ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกlปฐปฐปฐปฐฦ๓ฦ๓ฦ๓กแกแกแ==--Žคกฒกฒ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|ปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐ!|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|.กฒกฒกฒ กฑกฑกแกแ==--Žค.ปฐปฐปฐปฐl
กกกกกกกกกกกกกกกกกก. rกฝ==กแปฐปฐปฐกฑกแกแ==กฝ-Žคกฒกฒกกกกกกกก l
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขหปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐ!lกแ=-Žค
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขหปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐืฤกญ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกถกแกแกแกแกแ====ŽฦŽฦฦ๓ฦ๓ปฐปฐปฐปฐปฐปฐกฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก /: : : : :กภ: : : กณ: : : : : : : : : : l: :กฑ:กฏกฏ"กแŽฒ"
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.l: : :กณ:Žค: : กภ: : Žอ: : กณ: : : : : : l: : : : : :l: : :.:l
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.i!: : : :กณกณŽค: กณ`Žค:Žส:l:l:กณ: : : : : l: : : : :.:l: :.i:.:lกกกกกกกกกกค๓ควกขบวธๅคฮหอคฌคชษใออคหภธค฿ฝะคตค์คฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก i!Žค: l: : กณกภ`'ŽิŽรŽุŽฬi!: :/: : : :l:l: : : : : l: :.l:.:l
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก l! กณ!: :.ŽษกกกกกกกถŽยฅฮ/:/: : : : :.l!: : :.: :.l!:.//l:lกกกกกกกกกกย่ปอคฮฅษกผฅ๋กขม๓ภฑภะคภค่
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.กณ:.กณกกกกกกกกกก //l: : l: : : l: : :/: /:/!/ i!
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|ŽฤŽค'ŽฐŽค-Žคกก กฟกก.l: /: : :/!: /กฟกฟ.|!กก|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.| กณ!Žคกณกญกก,ŽคŽจ'กญ l/: : :./ |/กญกฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกณ!:l:`กญ:i!/iกก |: : :/'กญกญ กณŽค
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกi!.|: :/|!'กญ!กฟ!:./กกกกกกกก `rกพŽคrŽอ__
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ŽจŽอl:/ ,ŽจŽฎŽญกก.|/กกกกกกกก r-'`/`Žฐ'Žค_`!
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.กา กต.i!,ŽจŽลŽะŽะŽฤ, กญกกกก กก กกกต/กณ,::::::::::กณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽฒ กา กทij! |ปฐ!กกกกกกกกกก/กญŽษ iกญ::::::::::::::::กณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽจ ฅฮ.กิ ij! .|ปฐ!กกกกกกกกกกกำกกiกกกำ:::::::::::::::::::Žอ
กกกกกกกกกกกกกกกก จถจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจถ
กกกกกกกกกกกกกกกก จญ ผ๏ยฒกกฅโฅ๓ฅนฅฟกผกกฬพมฐกกม๓ภฑภะ กก กก กก กก กก กก กก กก จญ
กกกกกกกกกกกกกกกก จถจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจถ
กกกกกกกกกกกกกกกก จญ ยัตืฮฯกกฃตฃฐกกกกนถทโฮฯกกฃตฃฐกกกกกกมวมแคตกกฃตฃฐ กก กก กก จญ
กกกกกกกกกกกกกกกก จญกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจญ
กกกกกกกกกกกกกกกก จญ ภบฟภฮฯกกฃณฃฐฃฐกกฑฟกกกก กก ฃตฃฐ กก กกทะธณรอกกฃฐกกกกกกกกกก..จญ
กกกกกกกกกกกกกกกก จญกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจญ
กกกกกกกกกกกกกกกก จถจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจถ
กกกกกกกกกกกกกกกก จญกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฝ๊อญฅนฅญฅ๋กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจญ
กกกกกกกกกกกกกกกก จถจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจถ
กกกกกกกกกกกกกกกก จญกกธธฤฐกกกกกกฟฯคฮฝค฿กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก จญ
กกกกกกกกกกกกกกกก จฑจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฐ

569 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/21(ฬฺ) 22:16:28 ID:Y6riQjX6
กกกกกกกกกกกกกก กก กกกก กก กก กก กก กก กก กก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกจกกก กก จกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ กก กสกกห กกกสกกห กกกภกกกกกฤกฤกฤกฤกฤ
กกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก |กก กก กก กส__ฟอ__กหกกกก uกก|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภกก กกกก กฎขกญ กกกกกก,กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกก กกกผกพกกกกกกกกกภกกกกกกกกกกกกกก กก กกกก กก กก กก กก กก กก กก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกจกกก กก จกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ กก กสกกห กกกสกกห กกกภกกกกกกกกกกกกกกกกคฯคกกฤกฤ
กกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก |กก กก กก กส__ฟอ__กหกกกก uกก|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภกก กกกก กฎขกญ กกกกกก,กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกก กกกผกพกกกกกกกกกภ

570 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/21(ฬฺ) 22:17:01 ID:Y6riQjX6


กกกกกกกกกกrกพ,Žจ': : :กฎกณ_,.x=Žฏ'กญ: : : : : : :{::::l;ฅฮ:::::::::Žษ
กกกก กก ,Žจ'/: : : : : :/ปฐŽะ/: : : : กฑ:fŽส: กำ:::::::::::::::กฎi
กกกกกกกิ _Žษ=-: : : /ปฐl/:__: :-:กพ: : กา Žฐ' กณ::::::::::rกพ'
กกกกกก กา:_: ; -กพ: ;ปฐฅ฿!:Žฦ:=:-กพ: /}:Žษกกกกกกกณ::_;Žษ
กกกกกกกก {: : : : : lปฐŽะ}:-:กพ: :.rกพŽคกหกญกก iกกกกกก';กำ
กกกกกกกก lกด: : : :.lปฐŽะ!: : : :.Žุกถ'lกกกก l !กก l l l
กก กก กก lกทlŽฐŽค_:lปฐŽะ!: : rกพ'กกl lกกกก/Žัl ///
กก กก กก !กก,'กกกณ {้ฌ}:ฅฮ lŽค__กณlŽฤŽค /,Žักฟ'l/กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกคขค้กฉคฝค์คภคฑคสคฮกฉ
กกกกกกกก,'กก, กก l กณกดŽะ! 'ืตฅฤกกกกกกกถ'/lกกก์
กกกก กก !กกก์กกlกก lกฎกดx กณกกกกกกกก' , ' !lกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก ยพคหฒฟคซธภคฆป๖คฌคขค๋ค๓คธคใคสคคกฉ
.กก กก / /กก กก ,กก ',/:กฎกณ กณŽค _กญฅฃกญ! l Žค',
กกกก / /กกกก กก ', ,Žฒ: : : :.}กก กณปฐปฐ! ! l l
.กก / /กกกกกกกกกฟ: : : : : :กฎกณŽค กดŽคปฐ! 'Žคl lกก__
กก/ /กก _กกกก/: :/: : : : : : : :l: กฎกณ_,กไกต-Žค--ก์
./ /กก/: :.กฎกณกฟ: : : : : : : : :.l: : ',กณกใกญ_,กไ>กกกกกกกกกกกกกก กก กกกก กก กก กก กก กก กก กก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกจกกก กก จกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ กก กสกกห กกกสกกห กกกภกกกกกกกกคจกฉคขคฮกฤคฟคศคจคะกฉ
กกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก |กก กก กก กส__ฟอ__กหกกกก uกก|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภกก กกกก กฎขกญ กกกกกก,กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกก กกกผกพกกกกกกกกกภ

571 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/21(ฬฺ) 22:17:24 ID:Y6riQjX6


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภ กก กก กก กก กกกกกก ,.กกกญกกกกกกกกกกกห กก กกกกกกกกกภกกกผ--กกข กก กฒŽฃ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ะจ กกกกกกกกกกกกกกกฟ / กก กก กก กกกส กก กกกกกกกกกกกกกณกผ--กก__ฅฮ กกกใฦ๓ฦ๓กณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกะกกกกกกกก ....:::: กฟกก .ก์กกกกกกกกกกiกกกภกฒ กก กก กก กกกณกกกกกณขสกกกกกกฒผŽคฅกา
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฎคฤ::::::::::::::/กกกกกก|กกกกกกกกกกกกกก!กกกกกก กำ::......... กก กกŽ.กกกกŽ, ขสกฟกฑกภาฑŽฤ|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกส::::::::::::::::/กกกก ;กก| กก กกฃ้กรกกกก |กกกกกก{:::::::::::::::::::::.... |กกกก !กกาฬกฑกณกภกา,Žษ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กฑกฎj:::::ก์ กก iกก| กก กก|กรกกกกกรกก|__ขส::::::_::::::::::::::::|กก__ | / กก กฒŽษกกiกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกืต| |กกกก !กก| กก กก|กร กก ฅ๋ฅค /าฬ/!Žสกห::::::::::::/Žฑr=ŽะŽค:::::::/_/กกกกฃ้กก|กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก | |กกกก iกกŽอ กกกก| |กกฅค ฃ๊กฟลอกแกๅŽค คท-Žค:::::กถฃ๔Žอ穀}l:::::::::::กฎ! กกกร|:::::|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |กรกกกกiกก,..กตกพŽค| !กฟกก กท i!กพrกพyŽอŽข |กกค๓:::กฎiกด='Žง':::::rกฝ1 กกกกl |:::::|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กณกภกกกณกากกŽฦ=Žะ กก กก กกกกืต Žฐ' ะจกร|กก คฏ:::!กก /::::::::::กหกก|กก| กก! กภ|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภ Žฐ-กภกิ ŽฤŽอกกกกกกกกกกกก "กฑ` กก| | |กก(:/กก/::::rกฝ'ก์ | กรกก!
กกคฟคศคจคะกฉคฝค์คฏค้คคกกกกกกกกกกกกกกกกŽสกกกต' กก กก กก กก กก กก กก | | |กก |กก/:::/กฟกกกกกก|กก|กก |
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก| :.กกกก กณกกกกกกกกกกกกกกกกกกฅ๊กรกก!/ กฟ กก กกกกกก|กก|กกกร
กกผซสฌควนอคจค้ค์คสคคคฮกฉกกกกกกกกกกกก|กกกณ.กก กกกกคฤ กก กกกกกก //กฟ!กก|ก์กกกกกก กก กก |กกฃ้กกกร
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กกกกกกกกกกกกกกกรกก/ฅศ กก กก กก กกกกกก,. // กฑ|กกกึ|_ กก กก กก กก กร !กกกร
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กกกก /กก/| |กกกก กไกกกฒฃ๒' กญ // กกกก|กก| |กร กก กก กกกก |กกกก กร
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก /กก/กรj_ ฅค กก กก ,กๆกก//กกกกกก|กก| |กฑŽฤ กขกก กก กก|กรกกกร


กกกกกกกกกก กก กกกก กก กก กก กก กก กก กก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกจกกก กก จกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ กก กสกกห กกกสกกห กกกภกกกกกกกกคฯคกกฤคนคคคคปค๓
กกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก |กก กก กก กส__ฟอ__กหกกกก uกก|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภกก กกกก กฎขกญ กกกกกก,กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกก กกกผกพกกกกกกกกกภ

572 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/21(ฬฺ) 22:17:51 ID:Y6riQjX6


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจฆกณ:::::::กฟ::::::::::::กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กณ กกกภ__::::: |กก | :::::::::Žษกณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก_j:::::::::::::::::: / กก กก กก กกกก,กก กก กก กก กก กก กกกก Ž'Žคกก กด:ŽฤŽค:| กก|::::กฟŽคกกกกกณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกr::::::::::::::::::::/กกกกกกกกกกกกกก/กกกกกก ,กก กกกกกกกกกกกกกก iกก_ฅฮ::::::|กก K_::::: | กก กก|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภ:::::::::: / กกกก กก/กกกก, กก กก กก iกกกกกกกกกกกกกกกกกก l |_::::_:: |กก |:::::::ฅฮ; กก กก|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก):::: .'กก กก กก ,'กก กกl กก กกกกกกl กก กกกกกก กกiกก กก |กกŽฟ:::::::|กก l:::::L กกกก กก|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก( .:::::i ,กกกก กก l กก กก| กก กก กก |กก กก กก กกกกl!กกกก i/กญ:::::::/กก/:::::ะจ กก กก |
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กฑ| i! กกกกกก| กกกก ŽฤŽค!กกกก กก|กกกกกกกก Žจ กกกกกกกกŽอ:::::::/กก/::::ขสกก กก กก |
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กกกกกก กก กกกกกกกก| | กก กก ,jกฒกฒl_ |กกกก กก|! กก กก_/_j_ /กกกก/กกj:::/กก/::::/กก|กกกกกก กก|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกก กกกกกกกกŽฺกดกกกกกก!ŽฤŽคกฑ|กฎกด|! iกก l! กกกญ/กฑj/กฑlฅแกณ(_::Žษ_ /::::/.กก |กกกกกก กก|
ฟงกนคขค๋ควคทค็กฉกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก | กกกภiŽค! กณ,กภ! _กกกดกภ|กณกฟ _กกกกกกกก Žฺ' Y !7_กณ:ฅฮกกกก .|กกกกกกกก |
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กกกก กกกกกกกก| กก| กกกำกตj!กกกแกแ'กกกกกก กก กก กแกแ 'กก|กกi ;lŽห ฅฮกกกกกก กก|กกกกกก กก|
ผซสฌควนอคจคฦธภครคฦค฿คสคตคคค่กฉกกกก กก 'กก |กก,'กก ขส กกกก กก กก.; กกกก กกกก กกกก กกŽจ .| Yกญ กก กกกก กก.|กกกกกก กก|
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กกกก กก กกกก กก กก กก กก i กกจข !กก i. | กภ กก กก กก _ _กกกก กก กกกก./ |กก| |กกกกกกกกกก กก|กกกกกก กก|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก | กก |กก|กก |i |กพ กญŽคiกณ.. กก กก กก กก ..กกŽจjกญกณ.!กก| |กกกกกกกกกก กก| กก กก กก|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกก/i กก |กก|กก || | กก กด กกกกกไ_-.,< กก กกjกกกก/กกกกŽฤŽค_. กกกก กกกก| กก กก กก|


กกกกกกกกกก กก กกกก กก กก กก กก กก กก กก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกจกกก กก จกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ กก กสกกห กกกสกกห กกกภกกกกกกกกคจกฤคขคฮกฤ
กกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก |กก กก กก กส__ฟอ__กหกกกก uกก|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภกก กกกก กฎขกญ กกกกกก,กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกก กกกผกพกกกกกกกกกภ

กกฃ้:/ i:Žจ::กณกกกก |กกlกกiกก! |กกกกฃ้ กก iกกฃ้กก! lกกŽคกกกณ
กกl:l_/!:ฅ์'::กำ / | .liกกlกก! |กกกก| กก lกก|กก! |กก |กก Žส
./:/ฃ้ Žฤฃ๒กพiกญกก.!กพฅศlŽค! lกก! |กกกก|กก /กก|กก! |กก |กก | |
::/ .ฃ์ |:|กก!กก .lขแกไกๆlกภ กก ฃ์ .//กกŽฺ//กก./กก.Žส.!
กกกก| |:|กกกณกก|Žิ''{ fŽ}กดŽะกกขห/ฅเฐ์กา/กก/กก/กกl|
กกกก| |:|กกกก|กดŽคกก`'~กก กก กก กก ฅฃtfŽฟ7กฟ,}กฟกก " ,Žจกกกกกกฟฟนศคคคคฒรธบคหคทคสคตคค
กกกก| กด กก |กกกกกกกกกกกกกก กก กก `~ / กฟŽจ|กกกก กฟ/
กกกก.!กก กก iกภกกกกกกกก กก __ กญกกกก<"Žฒกก lกื กฟ.:::/.กกกกกกกกคชษใออคฌบคครคฦคคค๋คธคใคสคค
กกกก !กกกก .ŽฤŽค.,คุกกกกกกกฦกพ กญกก ฅคกกi กฟ/กฟ.::.::./,จกŽง
กกกก .lกกกก l::::::::ฦ๓_กไ -Žค.กใ กก,|กก !: : : : -- กฝ<กฒ
ฅหŽฦiฅฯกก |::กฟกฟฃทยŽฤŽคกภ กฟ:lกก .ŽฤŽค: : : : : : : : :กพ-
:::::::::กดขส |::กภกฎกญ,Žฒกก|:L/าำกผ:|กก .!:::กภ : : : : : : : :
:::::::::::::กภŽอ/กก กฏ i:!กก กฑ .}:::::::::|กก .!:::::::::กณ : : : : : :

573 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/21(ฬฺ) 22:17:54 ID:SZBuxadw
ผซสฌคฌบ๎ครคฟคศรฮค้คสคคค๏คฑคซ

574 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/21(ฬฺ) 22:18:14 ID:Y6riQjX6กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,ฃ๒::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.กฟกกกกกก กฟ::.::.::.::.::.::กฟกฒกฒ__/_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽฯ_,Žอ::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::./กกกก กก ./::.::.::.::.::.::.:คฏ;;;;ฅฃกณกดŽฐฃ๒:ŽคกฎŽฐŽงŽค
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฃ๒Ž::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::./กกกก กก ./::.::.::.::.::.:_::.::.:กหl ŽฤŽค กดกๅกฎงต,.คฏ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก /กต-'")::.::.::.::.::.::.::. ก์กกกกกก/::.::.::.::.::.กากกกต'กกl Žฤ, ŽฯกกiŽกากก/ ,<_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก /กกกก/ กต_ฃ๒Žค::.::.::.::.:;'กกกก กก /::.::.::.:/กฎคทกวกกกก /.ฅฯ |กก.Žฤ ขหฃ๖' ฃ๒ก์
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกทกก ก์กก:!กกกต-'1::.!กกกกกก ,'::.::.::.::.:กณ.กก กก กก ! |กก.}.!กก.|iกกกกฃห
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก{ {กก lกกกก :l !กก!iกกk ฃ๒กึŽฤŽคกก/::.::.::(ขŽฐ'กกกก./กก.| lกก !.!กก:l !.กก ', กณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽฯŽฤกข|:Žคกก :lŽั-ŽรŽลi|'กำกากำกกi{,'::.::r-จฅ กก กฟ /กก! ! / .!กก:| |กก .Žส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กณกด!กกกภŽห,ฅฃŽฑ'i|' /Žอ,]Žรฅพ::.::.:กห กก กก , กก กก | |/กก.!กก:| |กกกก |
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก Žษ ฃ้j ,Žฒ //ก์/กกกฏ}"กญกกกก,.กฟ กก กก .| |กกกก!กก:| |กกกก |
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กากกกกกกกกl iกก,ะญกก/กก,กฑ กญกกกก กก ,กฟ! ! กก !กก:| |กกกก |
กกคขค้กฉบคครคฦคคค๋คสค้บคครคฦค๋ครคฦ กกกณŽฐ-, กก`iกก | |;ŽฬŽคฃท ,;,-กก , Žฦ_กฟกก l__กำกก.!กก:! !กกกก !
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภกก กกฃ์iกก! |__"กญ"_ฦ๓ข๗ฦ๓กขกก กก กก กก .|กก:| |กกกก |
กกธภคจคะฮษคคคธคใคสคคกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,:-กฝ'|ฃ้กก !กรข-:'::.::.::.::.::.ัากกกก กก กก |กก:| |กกกก |
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กใr,<กณ ฃ้ , 'กก/-กฝ::.::.::.::.:::.::.:กดŽค.กกกกกกกก |กก:| |กกกก |


กกฃ้:/ i:Žจ::กณกกกก |กกlกกiกก! |กกกกฃ้ กก iกกฃ้กก! lกกŽคกกกณ
กกl:l_/!:ฅ์'::กำ / | .liกกlกก! |กกกก| กก lกก|กก! |กก |กก Žส
./:/ฃ้ Žฤฃ๒กพiกญกก.!กพฅศlŽค! lกก! |กกกก|กก /กก|กก! |กก |กก | |
::/ .ฃ์ |:|กก!กก .lขแกไกๆlกภ กก ฃ์ .//กกŽฺ//กก./กก.Žส.!
กกกก| |:|กกกณกก|Žิ''{ fŽ}กดŽะกกขห/ฅเฐ์กา/กก/กก/กกl|กกกกกกกกกกกกคชษใออคฯคศคฦคโสชภลคซคสสคสคฮ
กกกก| |:|กกกก|กดŽคกก`'~กก กก กก กก ฅฃtfŽฟ7กฟ,}กฟกก " ,Žจ
กกกก| กด กก |กกกกกกกกกกกกกก กก กก `~ / กฟŽจ|กกกก กฟ/กกกกกกกกกกคขคค๊ฐีรฯฐญคสผมฬไคฯคทคสคคควฤบยื
กกกก.!กก กก iกภกกกกกกกก กก __ กญกกกก<"Žฒกก lกื กฟ.:::/.
กกกก !กกกก .ŽฤŽค.,คุกกกกกกกฦกพ กญกก ฅคกกi กฟ/กฟ.::.::./,จกŽง
กกกก .lกกกก l::::::::ฦ๓_กไ -Žค.กใ กก,|กก !: : : : -- กฝ<กฒ
ฅหŽฦiฅฯกก |::กฟกฟฃทยŽฤŽคกภ กฟ:lกก .ŽฤŽค: : : : : : : : :กพ-
:::::::::กดขส |::กภกฎกญ,Žฒกก|:L/าำกผ:|กก .!:::กภ : : : : : : : :
:::::::::::::กภŽอ/กก กฏ i:!กก กฑ .}:::::::::|กก .!:::::::::กณ : : : : : :

575 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/21(ฬฺ) 22:18:53 ID:Y6riQjX6


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก คฤ:::::::::::::::::rกผ-'ปฐปฐ_กก-กฝกฝกฝกพ-- Žค)::::::::กภกกกกกฒ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(:::::::::::::::::::::::) ปฐ= 'กญกฟกกกกกกกกกกกก Žคกก (_:::::::::::::ะฆ<::::::`กผŽค
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก `Žฐ,:::::::: __ฅฮ กฟกกกก/ /กกกกกกกกกภกกกกกภ ฅเ::::::::::: |ด๋;:::::::::::}___
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (_:::::: กณกฟกกกกกก/ /กกกกกกกกกกกกกณกกกกŽคกณ(__:::::::::::|ปฐ|:::::::::::ขYกณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกrกว:::: /กกกกกกกกกก {กกกกกกกก|!กกกก| |!กกกก|!Žสฅฮ :::::::::|ปฐ|:::::::::::::::ะฉ{
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฎŽง: :ก์กก/กก /กก!กกกกกกกก |!กก |! |!กกกก|! |กฎŽฐ, : :::|ปฐ|:::::::::::::::}กก'.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กณ.ก์กก/กก /กก |! กกกก กก |!กก |! |!กกกก}! | ฃู:::::::::|ปฐ|:::::::::::::/กก {
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกกกกกกก|กก|กก|!กก |! กก |!กกกกกกกก i}กก } |!กก /_!_| กตŽง : :|ปฐ|::::::::_;Žษ| กก '.
คชษใออคฯสชภลคซคสค๓คซคธคใคสคฏคฦกก กก กก กก กก |กก|กก|!|กก |!Žคกก{! |!กกกก // /}//ีำ' /Žฒกก(_ : :r'--{:::::::)กก| กก กร
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกก กก กก{กก|กก| {กกาฦŽฤŽคฅฯ!_กก //ฅฮฅฮฅฃกๅฅฑฅฦ|กก(:::::กาค๓)Žค) กำกญกก| กกกก|
ศถฑคสคภคฑค่กกปไคหป฿คแคํคศฐ์ธภคคคจคะ กกกก.กณŽฤŽค {ŽอŽคะบฅฃพฃ=Žะฅฮกญกกกกกก/ืตคธ:::}กรกกกำ : กตŽฦฅ๓.........|กกกกกร
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กณะฉŽอ!กถŽคrกต':{กฎกกกกกกกกกกกกี฿'กญ |กก ขห/กฟกกกกกกกก|
ปไคฯคมคใค๓คศป฿คแค๋คฮคภค๏กกกก กก กก กก กก กก กก กก กก }กกกก|Žอกก^กฏกญกกกกŽค กก กก กก กก กก| กก {ฅฮกญกกกกกกกกกก| กกกก |
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ภ๎กก| ะฆ กกกกกกกกrกพŽค กก กก กก ฅฮกก } !กกกก กก กก กก| กกกก |
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก//}กก ! กฒกๆ-..Žคกกกฎกญ ,ขขกใ}/กกศฌŽอกกกกกกกกกก | กกกก |
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก // jกก/':.:.:.:.กก .:.:.:/>=(:.:.:.:.:.:.กก / /กไกณกณกกกกกกกก | กกกก |
:::.::.|::.::.::.:กก/.::.:/.:: |กกฃ์::.::.::.::ฃ์ | :::|l::.::.:j.::.::.::.::| ::.กณ ::.::.::กณ::.::
::.:: |::.::.::กก/ |::.:|:.:: |:lกกl::.::.::.:l | ::l:|::.::.ฅฯ::กณ::.:|:.. :|.กก::.::.::.:l::.:
:: :กร::.:.กก|กก|::.:|:.:: |::ฃ์กกฃ์::.::.::ฃ์ |::ฃ์::|::.:/::.:| |::ฃ์:.:|::... |:.กก ::.::.::|::
::. กร: กกกรกร::|:::. |::กณกกกณ:lกก| |::|::/ ::.:ฃ๊ |:: | |::.::.:|__กก ::.::.:|::
: .. | กฑ ร๚ ขฬ ฅศ: |กก::.กภกกกก| |::|/_,,.. ฅฃขฬ าฬ::.:Žุ|:ฃ์กก::.::.:|::
: .. lใ==|กพŽงกแฅ฿ŽาฅษŽฐ กก กภ | | ืฤฅคลอกพกใ==ธอ|:ฃ์กก::.::.:|::กกกกกกศถฑกฉคชษใออคฯศถฑคสค๓คซคธคใคสคคค๏คก
::.. ขห กภ| {กกฃ์iกก} กดกซกกกก กก กก กก Žกญ {กกฃ้ฃ์กก} กฟกก |:lกก::.::.:l::.
กณ.กกกภ กฑ`กผกพกๅ=-กกกกกกกกกก กก -=กๆกแ''กญกกกก//กกกก /.::
: :.กณกก กภกกกกกกกกกกกกกกกกi:lกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก//กกกก Žฒ::.::
กก :::lกภกก กภกกกกกกกก กก Žษ:|กก กก กก กก กก กก กก //กกกฟ.: |::.::
กกกก::.l::::กฎกณกขกภกกกกกกกกกกกฒ_กกกกกกกกกกกกกก กฟ/กฟ..::::::::|::.::
กกกก :.กณ::::::::::กภกกกกกกกก f'กผ กณกกกกกกกก...:::::::::::::::::::::::::::::|::.::
::..กกกก::..กภ:::::::::::กไกกกก กณกก_,Žษกกกกกกฅค:::::::::::::::::::::::::::กฟ|::.::ŽทŽฏ
กภ:..กกกก:::..กภ:::กากกŽฤŽค กฎกกกก__กกกกกญกกฅฮกณ:::::::::::::::::::กฟกก |::.::


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ ฅฮกกกกกภกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกกสกกห กก(กกหกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกขภกก กส__ฟอ__กหกกกกกภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกคขคฮกฤ
กกกกกกกกกกกกกกกกกก|กกกก กกกกกกกฎ ขกญกกกกกกกก|
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กภกก/ข)ข)ข)กกกก กฟ/ข)ข)ข) กกกกกกกกท๖ฒคฯป฿คแค๋คูคญคซคศกฤ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกฅฮกกกก|กก/กก/กก/กกกกกก(ข) ./กก/กก/
กกกกกกกกกกกกกก กฟกญกกกกกก |กก:::::::::::(ข)กกกกกตกกกก::::::::::/
กกกกกกกกกกกกกก|กกกกกกกกฃ์กก |กกกกกกกกกกฅฮกกกก/กกกกกหกกกก/
กกกกกกกกกกกกกกกณกกกกกก กณ_กณกกกกกก /' กกกก/กกกกกก กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกณ กฒกฒกกกก กก กฟกกกก /กกกก กฟ

576 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/21(ฬฺ) 22:19:21 ID:Y6riQjX6กกกกกกกกกฒ_กกกกกฒ r- Žคกกกกกก __กกฅคกกกก|กฟกกกกกกกกกกกกกกกก กณ, กฒกกกกกกกกกกกก_ฅฮ
กก กก f::::|_::: Vกกกก กฑกก `กผ'::::::::/กกกกกกกผŽค , กกกก /กกกกกก'กกกกกกกก`กกกก กผจฉ
กกกกกก|::::| _กณjกฒกกกกกกกกกก/::::::::/กกกกกก__ ฅฮ/กกกก /กกกกกก !กกกกกก กณกก กภกกกกL__
กก ฆรกญ:::::_,.ฅฃกกกก กณ กกกก '::::::::/กกกกกญ (._กก/กกกก,Žฒกกกกกกกกกกกกกกกก กกกภกก กณกกกกกก}
กก | กฟ::::::::,Žจ กกกกกกกกกก i:::::::::'กกกกกกกกกกŽษ'กกกก'/ |!กกกกกก'กกกกกกกกกกกกกก กณกกกกกณกกŽษ
กก L__::_.ฅค !|กกกกกกกกกกกก|::::::::|กกกกกก rVกก|!กก|:|กก', กกl!กก| |กก|::กกกกกกกกกก i!กก|กก| |
กกกกกกกกกกกก' กต,. -กกกก กก!:::::::| กก'กญกกกณ กก|! _'_|กฒ|.__|!กก|Žส,.:|::กก กกกก Žส. |:กก|กกŽฺ
กกกกกกกกกก/!กกกก|กฑjกก กก !::::::l/ กก กก,Žษjกก,|! |N กก | l| `|Žฤ |! |:: กก|กก / |,.' กก|!. |
กกกกกกกก ,Žฒกกกก |กกŽฝกกกกกก!::::::|กกกกกก(/กกกก|V กก _กกกณกณ|กณ.กณ!: กกi Žฒกก/กกกก Žส |
กกกกกกกก |::|กกกก,กกกกกกกกกก !:::::| กกกก /กก|!กก|กก กกกด===กตกกกก กณฅฮกณlฅฮกก กก,'! l |กกกกกกควคนครคฦค่กฉฟๅถไล๕
กกกกกก ,/!::|กกกก|กก|::|`กผกณ ., =,Žคกก/กก /กณ.กณกกกก กกกกกกกกกกกกกก Žคกก/,กก กฟ/ j/
กกกกกก,'กก!::| กก..,กก|::|กก กณ. {fกถjŽฤ}' กก /กกกกกภ กณ กก กก กก กก กก กณY-ฅคกก กก/
กกกก /กก ~' กก/!กกกตกกกกกก ` กผ ! กก/ กกกกกก กณ. ! กกกก กกกกกกกก / l::กก|
กกกกi กกกกกก /, ! กกกก กกกก กก กกVกก/กณ. _กฒ_ กก| | กก กกกกกก- Žคกก.Žจ::Žจ |
กก ,' กก กก // Žษ กก กก กก กกr'ข':กก|:กฑ : : : .กภj | กก กกกก - กฟ ,//
กก ! กกกก // ,'กก กก กก กกกก_.กต |::กก|.: : : : : : :. :| |_กก กฒ _ข.กก//
กก | กก i// / กกกก กก กก_ฅฮกกกก |::กก|: : : : : : : ,ŽษŽษŽฐV : : : : : .V/


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก _,..--กพ,-Žคกฒ_/กฑกตกฟฃ้กถกดถไกณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกก _, กพ'กญ,-Žค__ฅฮกก _,-ก'"กญ::l::::::กภกดฅฤกดฃ้
กกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกก.(กกกก_,-กพ'กญ::::::::::::::,:::::กภ:::::::::กด"กญฃ้กภ
กกกกกกกกกกกก กฟกกกกกก ฅฮ.กฟ::::::::::::::,:::::'กญ::::::::::::_กไกพŽคกพกพ'กญ,-Žคกภ
กกกกกกกกกก. /กกกกกกกกคฏ ./:::::::::::,:::'กญ:::::::::_.,-Žค'.กญกณกก (กฒฅฮกก.(__,..กตกพŽค
กกกกกกกกกก lกกกกกกกกกฟ./:::::::,::'::::::::::_,-'กญ(กก .,กณ-'กกกก .Žคกก ŽคกกŽคกกกก,ฅฮ
กกกกกกกก . lกกกกกก (กก./::::::,:'::::::::::กฟ._กฒŽษ ./กกกกกกกกกก lกกกกกณ .กณกกข)
กกกกกกกก .lกกกกกก ,' ) l::::::,'::::::::กฟกก.(กกlกก /กกกกกก .ฃ้กก . lกกกก .lกก lกก.กณ'กณ
กกกกกกกก lกกกกกก,' (กกl:::::,':::::(ขกณกฟฃ้ lกก/กกกกกก .Žฒกก ฃ้ lกกกกกกlกก.lกกกก.l กณ
กกกกกกกก lกกกก ,'กก .) l:::,'::::/ กณกกกก .l lกกlกกกกกก ./.lกกŽฒ .lกกกก Žฒกก,lกกกก.l กด
กกกกกกกก.lกกฃ้กกฃ้กก .(/*กดกญ(กณŽษฃ้กกกก l .l กื_กฒ__./ .! /.l,ฅคกก / Žฺ' l .ฃ้กก.l l
กกกกกก . l .ฃ้กกฃ้กกกฟ:Žฒ:::::lฅฮกกl .!กกกก.l .l .lกกกกกฟกฑ/กผกดกก/ ŽรŽิlกกlกกŽฒ.l
กกกกกกกกl .ฃ้กกฃ้ /::::/:/:::::l'กญกณ .!กกกก.l .! l .กบหณฑพืตกก.l / .!{ll} l Žฒ /.l.l
กกกกกกกกl ฃ้กกฃ้./::::/:Žฒ::l:::::lกก l .!Žคกก .lกก Kกก {::l_l:::}.กกกฎ !.'กก. Žคกญ/คฏ!.'กก!'กกกกกกกกกกกกกกกกคชษใออคฌคฝคฆถฤค๋คสค้ฝพคคคคนค๏
กกกกกก .l.ฃ้กกฃ้/::::/:/.l::ll:::::lŽค.rlกก!กณกก.lกก.l .กฎกพกฎก'.กญกก 'กกกกกก >กญ-Žคฃ้
กกกกกก.l ฃ้กกฃ้กต Žฒ/กกl::l.l:::::lกณ.lกก!กกกภ.!กก!กกกกกกกกกกกกกกกกกกกณ-กพŽค .กณ
Žคกกกก.l ฃ้กก.ฃ้กก.กทกก l::l l:::::l,Žค_lกก.!กกกกกดŽคกณกกกกกกกกกกกกกกกกกก' .'กญกก/
;;กภ .l.ฃ้กก ฃ้ .,กทกก.//กก.ฅี:::::::lกก.!กก .l Žค_กฎกณกกกกกกกก-กพ กญ.'กกกกกก./
;;;;;;;กด!กก.ฃ้ .,'l.lกก //กก /::::::::::::lกก.!กก lกพ-Žค_กพ,กก.__กกกก_กฟกกกก กฟ
;;;;;;;;lกก ,' .,' l l .//กฟกฑกภ::::::::lกก!กก l:::::::::กตกณ:::::::Tกกกกกก _,'Žค
;;;;;;;lกก.,' .,'กกl l กฟ::::::::::::::::,กภ::::lกกกก l:::::::/::lŽคกณ:::กณกฎกพ--กพ'กญ.Žฤ.

577 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/21(ฬฺ) 22:19:50 ID:Y6riQjX6ฑคฮสคหคโฬภคซค๊ค๒พศค้คทคฦคฏค๋ค๏
คคค้ครคทคใคคฟ้ภฑภะ


สฌคซค๊คคทคฟควคนคฅกช


ฒหคภคทหอคโนิคฏค่
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกจกกก กก จกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ กก กสกกห กกกสกกห กกกภ
กกกกกก กก กก กก กก กก |กก กก กก กส__ฟอ__กหกกกก uกก|กกกกกฤกฤกฤกฤ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภกก กกกก กฎขกญ กกกกกก,กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกก กกกผกพกกกกกกกกกภ

กกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กฒกฒกฒ_
คชษใออกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กก กก กก กก กก กก กก กก กฟกกกกกกกก กก กกกกกภ
กก กก กก กก กก กก กก กฟ กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|กก กกกกกกกภกกกก ,กฒกกกก |กกกกกกกกกกคฯคกกฤ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/กกกกฃ๕กก ขมฅฮ ขฟกฝกหกฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(กก กภกกกฟ กฒฅฮกก|กก |กก- 3
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.กภกกกศกกกกกฟกฒกฒ|กก |
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภ กฟกฒกฒกฒ กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ,กก-กฝกผ- กข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟฅฮกกกกกณŽค_กกกกกณกกคฦ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก'กแ=กกกก =กแกแกกกก Žคกกคฝ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก'กกกแกกกกกก กแกแกกกกกกl
กก กก กก กก กกกกกก { กกกา_,ŽจŽคกฒ,ฅฮกกกก กกกกกก}กกกกกกกกกกกกกกคฆค๏กชกกฒฟคซกฉ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽค.กกกกŽฺ'กฒ,Žษ กก กก ..กกŽษ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกไกกกกกกกกกกกกกก กใกข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/กกกผกฝ- .Žคกกกก r กขกกกณกข
กกกก กกกกกกกกกก กก `กผกฝ- Žค_ฅฮกกกก lกก กภกก กภ
กกกกกกกก กก กก กก ,'กก กก กกกกกกกก กกกกlกกกกกกกณ _,Žษกกกกกกกก จฆ-i:::::::::::::::::::::::: ,.กกกก'"กญกกกกกกกกกกกฎ`กณ:::::::.: : กณกข
กกกกกกกก __...Žษ: : : : : : :,.ฅฃกญกกกกกกกฟ กก กก ', กก กณ กฎะฆŽค: : : :ฅศ.Žคกก ,.ฅฃ"กณ
.กกกก กก |: : : : : : : :กฟกกกก./กก /กกกกกกกกกก ',กกกก ',กก กึ: : : : :|:.:.:กณ: : : : : กำŽฦŽฦŽคฦ๓
กก กก กก กณ.ฅฃ: : : :/กก กก / กก ,'กกกกกกกกกกกก lกกกกกก',กกกฎะฆŽฤŽค:|:.:.:.:.:.|: : : : :กผฅศŽคŽคกณ
กกกกกกกก rกพ:':::::::/ กก กก ,'กกกก,'กก กก กก กก กก !กกกกกก.lกกi'"กญ: : |:.:.:.:.:.:!: : : : :_:ฅฯ ',กณ
.กก กก กก ',_:Žค:::/กกกก กก lกกกก ฃ์กกกกกกกกกกกกกก |l กก กก !กก',: : : :.|:.:.:.:.:.:|: : : : L_ฃ์::', ',r
กกกกกกกก กก Žษ:,'กกกก กก ,'lกกกก |กกกกกกกกกกlกก | l !กกกก! |กก กฎะฆ; |:.:.:.:.:.::!: : : : : :Žส::กณ
กก กก กก กก /:| |กกกกกก,' |กก! .!ฃ์|กกกกกกกก,'|กกฃ์ ฃ์ | lกก,' ,|. กร!กญ: :.!:.:.:.:.:.,': : : :r 'กกกฎขฬ
กกกกกกกกกก/:::,! |กกกก ..L.',_Žฤ. |',Žฤกกกกกก/ !./l/จง /ขฬ ขฬŽค).:: /:.:.:.:./: ::::::::|กกกกกก |:
กก กก กก /:::::Žส.Žฤกกกขกก!กก..l_กณกณกภŽค./ l/"กญกกl/_ข |กก {: : :/:.:.:.:./::::::;:::Žษ|กกกกกก !:
กกกกกก กก กณ|lกก',กณ กภ !,ฅค กฎ` Žฤกก 'ก์กกกก ,Žฒ"กญกกlกณ กก,Žสr'กฐ,-Žอ':::::::::}::!กรกก กก.!:
.กก กก กก กก |กกกกกกฅศŽคฅศ.`ืต..ฅ๓กกกกกก กก กก ืต..ฅ๓ 'กก| .|/jกาฅฃ'>กี_ฅฮ"!::lกก!กกกกกก|:
กกกกกกกกกกกก|กก กก lกกl.|. ',กกกกกกกกกกŽคกกกกกกกกกกกกกก lกก ! .|:.กด ŽฦŽฬกกกก !::l. กรกกกก |:
กกกกกกกก กก |กกกก / / |กกŽฤกขกกกกกกกก ,.กขกกกกกกกกกกกร ฃ์|กก|กฟกก กก กก กณ:|กก|lกก กก !
.กก กกกกกกกก|กกกก/ /กก|กก|_.กไ กขกกกกกก กกกกกก_..-.Žคฃ์กกl !กก! กกกกกกกกกกกก กก |.! กก กร
กกกกกกกกกก l|กก /,Žฒ _..ฃ์กกl:.:.:.:.:.:.:กฎะฆŽค __..ฅฃกญ:.:.:.:.:.,' .,'::|กก| กกกกกกกกกกกกกกกก| !กกกก !
กกกก กก กก !|_ฅฮ' r":.:.lกกl:.:.:.:.:.:.:.:.:.ŽสฅฃŽญŽอ:.:.:.:.:.:.:./ /:.:::!กก!กณกขกกกกกกกก กก .| l

578 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/21(ฬฺ) 22:20:14 ID:Y6riQjX6กกกกกกกกกก กก กกกก กก กก กก กก กก กก กก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกจกกก กก จกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ กก กสกกห กกกสกกห กกกภกกกกกกกกคขคฮกฤกฤฒฟคซกฉ
กกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก |กก กก กก กส__ฟอ__กหกกกก uกก|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภกก กกกก กฎขกญ กกกกกก,กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกก กกกผกพกกกกกกกกกภ

กกกกกกกกrกพ,Žจ': : :กฎกณ_,.x=Žฏ'กญ: : : : : : :{::::l;ฅฮ:::::::::Žษ
กกกก กก ,Žจ'/: : : : : :/ปฐŽะ/: : : : กฑ:fŽส: กำ:::::::::::::::กฎi
กกกกกกกิ _Žษ=-: : : /ปฐl/:__: :-:กพ: : กา Žฐ' กณ::::::::::rกพ'
กกกกกก กา:_: ; -กพ: ;ปฐฅ฿!:Žฦ:=:-กพ: /}:Žษกกกกกกกณ::_;Žษ
กกกกกกกก {: : : : : lปฐŽะ}:-:กพ: :.rกพŽคกหกญกก iกกกกกก';กำ
กกกกกกกก lกด: : : :.lปฐŽะ!: : : :.Žุกถ'lกกกก l !กก l l l
กก กก กก lกทlŽฐŽค_:lปฐŽะ!: : rกพ'กกl lกกกก/Žัl ///
กก กก กก !กก,'กกกณ {้ฌ}:ฅฮ lŽค__กณlŽฤŽค /,Žักฟ'l/กกกกกกกกกกกกกกกกกกคชษใออกฤคฝคณคฯฒฟคภกขควฮษคคคศปืคฆคฮค๏
กกกกกกกก,'กก, กก l กณกดŽะ! 'ืตฅฤกกกกกกกถ'/lกกก์
กกกก กก !กกก์กกlกก lกฎกดx กณกกกกกกกก' , ' !l
.กก กก / /กก กก ,กก ',/:กฎกณ กณŽค _กญฅฃกญ! l Žค',
กกกก / /กกกก กก ', ,Žฒ: : : :.}กก กณปฐปฐ! ! l l
.กก / /กกกกกกกกกฟ: : : : : :กฎกณŽค กดŽคปฐ! 'Žคl lกก__
กก/ /กก _กกกก/: :/: : : : : : : :l: กฎกณ_,กไกต-Žค--ก์
./ /กก/: :.กฎกณกฟ: : : : : : : : :.l: : ',กณกใกญ_,กไ>
กกกกกกกกกก กก กกกก กก กก กก กก กก กก กก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกจกกก กก จกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ กก กสกกห กกกสกกห กกกภกกกกกกกกคจกฉ
กกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก |กก กก กก กส__ฟอ__กหกกกก uกก|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภกก กกกก กฎขกญ กกกกกก,กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกก กกกผกพกกกกกกกกกภ

579 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/21(ฬฺ) 22:20:44 ID:Y6riQjX6กกกกกกกฒ_กกกกกฒ r- Žคกกกกกก __กกฅคกกกก|กฟกกกกกกกกกกกกกกกก กณ, กฒกกกกกกกกกกกก_ฅฮ
กก กก f::::|_::: Vกกกก กฑกก `กผ'::::::::/กกกกกกกผŽค , กกกก /กกกกกก'กกกกกกกก`กกกก กผจฉ
กกกกกก|::::| _กณjกฒกกกกกกกกกก/::::::::/กกกกกก__ ฅฮ/กกกก /กกกกกก !กกกกกก กณกก กภกกกกL__
กก ฆรกญ:::::_,.ฅฃกกกก กณ กกกก '::::::::/กกกกกญ (._กก/กกกก,Žฒกกกกกกกกกกกกกกกก กกกภกก กณกกกกกก}
กก | กฟ::::::::,Žจ กกกกกกกกกก i:::::::::'กกกกกกกกกกŽษ'กกกก'/ |!กกกกกก'กกกกกกกกกกกกกก กณกกกกกณกกŽษ
กก L__::_.ฅค !|กกกกกกกกกกกก|::::::::|กกกกกก rVกก|!กก|:|กก', กกl!กก| |กก|::กกกกกกกกกก i!กก|กก| |
กกกกกกกกกกกก' กต,. -กกกก กก!:::::::| กก'กญกกกณ กก|! _'_|กฒ|.__|!กก|Žส,.:|::กก กกกก Žส. |:กก|กกŽฺ
กกกกกกกกกก/!กกกก|กฑjกก กก !::::::l/ กก กก,Žษjกก,|! |N กก | l| `|Žฤ |! |:: กก|กก / |,.' กก|!. |
กกกกกกกก ,Žฒกกกก |กกŽฝกกกกกก!::::::|กกกกกก(/กกกก|V กก _กกกณกณ|กณ.กณ!: กกi Žฒกก/กกกก Žส |
กกกกกกกก |::|กกกก,กกกกกกกกกก !:::::| กกกก /กก|!กก|กก กกกด===กตกกกก กณฅฮกณlฅฮกก กก,'! l |กกกกกกกกคชษใออคศปไรฃคฯผ็ฝพคฮดุทธ
กกกกกก ,/!::|กกกก|กก|::|`กผกณ ., =,Žคกก/กก /กณ.กณกกกก กกกกกกกกกกกกกก Žคกก/,กก กฟ/ j/
กกกกกก,'กก!::| กก..,กก|::|กก กณ. {fกถjŽฤ}' กก /กกกกกภ กณ กก กก กก กก กก กณY-ฅคกก กก/กกกก กก กก คภคซค้ปไรฃคหทษธ์คฯษิอืค่
กกกก /กก ~' กก/!กกกตกกกกกก ` กผ ! กก/ กกกกกก กณ. ! กกกก กกกกกกกก / l::กก|
กกกกi กกกกกก /, ! กกกก กกกก กก กกVกก/กณ. _กฒ_ กก| | กก กกกกกก- Žคกก.Žจ::Žจ |
กก ,' กก กก // Žษ กก กก กก กกr'ข':กก|:กฑ : : : .กภj | กก กกกก - กฟ ,//
กก ! กกกก // ,'กก กก กก กกกก_.กต |::กก|.: : : : : : :. :| |_กก กฒ _ข.กก//

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กกกก กก กก กก กก กก กก กก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกจกกก กก จกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ กก กสกกห กกกสกกห กกกภกกกกกกกกกกกกกกกกคฯคกกฤกฤ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก |กก กก กก กส__ฟอ__กหกกกก uกก|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภกก กกกก กฎขกญ กกกกกก,กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกก กกกผกพกกกกกกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกrกพ,Žจ': : :กฎกณ_,.x=Žฏ'กญ: : : : : : :{::::l;ฅฮ:::::::::Žษ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก ,Žจ'/: : : : : :/ปฐŽะ/: : : : กฑ:fŽส: กำ:::::::::::::::กฎi
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกิ _Žษ=-: : : /ปฐl/:__: :-:กพ: : กา Žฐ' กณ::::::::::rกพ'
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กา:_: ; -กพ: ;ปฐฅ฿!:Žฦ:=:-กพ: /}:Žษกกกกกกกณ::_;Žษ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก {: : : : : lปฐŽะ}:-:กพ: :.rกพŽคกหกญกก iกกกกกก';กำ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก lกด: : : :.lปฐŽะ!: : : :.Žุกถ'lกกกก l !กก l l l
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก lกทlŽฐŽค_:lปฐŽะ!: : rกพ'กกl lกกกก/Žัl ///
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก !กก,'กกกณ {้ฌ}:ฅฮ lŽค__กณlŽฤŽค /,Žักฟ'l/
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,'กก, กก l กณกดŽะ! 'ืตฅฤกกกกกกกถ'/lกกก์กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกคขคศกขคฝคฮภธสึป๖คฯ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก !กกก์กกlกก lกฎกดx กณกกกกกกกก' , ' !l
กกกกกกกกกกกกกกกก.กก กก / /กก กก ,กก ',/:กฎกณ กณŽค _กญฅฃกญ! l Žค',กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก คษคฆคหคซคสค้คสคคคซคทค้กฉ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก / /กกกก กก ', ,Žฒ: : : :.}กก กณปฐปฐ! ! l l
กกกกกกกกกกกกกกกก.กก / /กกกกกกกกกฟ: : : : : :กฎกณŽค กดŽคปฐ! 'Žคl lกก__
กกกกกกกกกกกกกกกกกก/ /กก _กกกก/: :/: : : : : : : :l: กฎกณ_,กไกต-Žค--ก์
กกกกกกกกกกกกกกกก./ /กก/: :.กฎกณกฟ: : : : : : : : :.l: : ',กณกใกญ_,กไ>

580 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/21(ฬฺ) 22:21:17 ID:Y6riQjX6
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกจกกก กก จกกกกภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกคณค์คฯคฝคฮกฤภฮคฮสสคศคคคฆคซ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟ -=กฆ=- กกกก-=กฆ=-กกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |กก กก กก กส__ฟอ__กหกกกกU กก|กกกกกกกกกกกกกกกกกกคษคฆคโฟอคศภคนค๋คศคณคฆคสค๋ค๓คภค่คส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภกกกก กก กฎ ขกญ กกกกกก กฟ


กกกก กห . .:.กฟ.:.::::กฟกก กก กก กก กก กก กก กภกกกภ.:.::| |::::::ฟอ
. กกกส . . .:.:.:::::::/ กก กก กก /กกกกกกกกกกกกกกกกกณกกฦ| |กฟกณกกกฎกณ
กกกก กภ.:.:.:.::::/กกกกกก /กกก์กก lกกกกกกกกกก | กกl Žข:::| |:::::::Žษกกกก !
กก กก กก Y.:.:.ก์กกกก ,ก์! lกกกก |กกกก กก กก |กก }Žษ..:.| |:::::Žษกก กก |
.กกกกกกกก กตจฉกกกกกก|กก |กร lกก|กกกกกก lกกกกกกกส. .:://.::ขสกก กก |
กกกกกก กก กก l !|กกกก_|กฒLฃ๊Žค l กรกก_กฟ|_/ l |กกกห//.::/กกฃ์กกกกกก| กกกกคฝคฆกขฦ๑ตทคสสสคอกฉ
กกกกกก กก กก |ศฌ l l l{กภ|กฎกดŽฤŽคlŽคกฟกฑl/กฎดขYหฬฃฬ.,ก์ |กกกกกก|
กก กก กก กก กรกกกณกณl กญ==''กกกกกกกก ==''กฐ } |กกŽหŽผ''ก์กก|กกกกกก| กกกกควคโปไรฃคฯฅโฅ๓ฅนฅฟกผคภคซค้คฝคฮสสคฯ
.กกกกกกกกกกกก'กก l / ขสกกกกกกกก'กกกก กก กก ŽฒกรYกญกก กก กรกกกก |
กกกกกกกก กกกรกกj lกก|กระฆกกกก กพกก กก ฅคกฎกณlกกlกก กก กก |กกกกกก| กกกกคขคค๊ฝะคตคสคคควอ฿คทคคคฮคภค๏
.กกกกกกกกกก/|กก {กร ! | กณกกกฎ ฃ๒z=.ŽคกญกกŽษกก /กกlฅศŽคกกกก กรกกกก |
กกกกกกกก //ฃ๊กฟ. :|กก! |กภกกlŽค{{ฃ๒ฬ}}กทกก //| jj:::::กภกก |กกกกกก|
. กก กก /.กฟ. .:.::::| กก { กก กก กฎŽฃิŽกญกกกก // l|ะบ::::::::::กณ.!กก กก |
กกฃ๒กพ=Žฦกญ.:::กณกผ=กๆฅศ:.ฃ๒กพขพฅหฅหŽฦขฟx/ /ฃ๊/:::}::::::::::::::กณ.กกกก|
กก กภ::::::::::::::กต---/กญ ฅ฿}าฬาฬาฬาฬฃ๊ฃ๒กฝกพฅุ/.:::j:::กภ::::::กภ_ฃ๊
กกกกกกกภ::::::::::::::::::/กก ฅข{ i/ i/ i/ i/jกถŽคกณกฎกณกภ{:::::::::กภ::::::::กฎกณ

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกกกกกกก กก กกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภกกกกกกกกกกกกกกกกคคกกขคฝคฮกฤกฤ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|กก กกกกกกกภกกกก ,กฒกกกก |
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/กกกกฃ๕กก ขมฅฮ ขฟกฝกหกฟกกกก กก กก กก กก ลุฮฯคทคกฤกฤคธคใคสคฏคฦลุฮฯคนค๋ค่
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(กก กภกกกฟ กฒฅฮกก|กก |
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.กภกกกศกกกกกฟกฒกฒ|กก |
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภ กฟกฒกฒกฒ กฟ

581 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/21(ฬฺ) 22:21:45 ID:Y6riQjX6กกกกกกกกกกrกพ,Žจ': : :กฎกณ_,.x=Žฏ'กญ: : : : : : :{::::l;ฅฮ:::::::::Žษ
กกกก กก ,Žจ'/: : : : : :/ปฐŽะ/: : : : กฑ:fŽส: กำ:::::::::::::::กฎi
กกกกกกกิ _Žษ=-: : : /ปฐl/:__: :-:กพ: : กา Žฐ' กณ::::::::::rกพ'
กกกกกก กา:_: ; -กพ: ;ปฐฅ฿!:Žฦ:=:-กพ: /}:Žษกกกกกกกณ::_;Žษ
กกกกกกกก {: : : : : lปฐŽะ}:-:กพ: :.rกพŽคกหกญกก iกกกกกก';กำ
กกกกกกกก lกด: : : :.lปฐŽะ!: : : :.Žุกถ'lกกกก l !กก l l l
กก กก กก lกทlŽฐŽค_:lปฐŽะ!: : rกพ'กกl lกกกก/Žัl ///กกกกกกกกกกคคภคฎคณคมคสคคคฑคษกขคฝค๓คสดถคธควฮษคคคศปืคฆค๏
กก กก กก !กก,'กกกณ {้ฌ}:ฅฮ lŽค__กณlŽฤŽค /,Žักฟ'l/
กกกกกกกก,'กก, กก l กณกดŽะ! 'ืตฅฤกกกกกกกถ'/l
กกกก กก !กกก์กกlกก lกฎกดx กณกกกกกกกก' , ' !l
.กก กก / /กก กก ,กก ',/:กฎกณ กณŽค _กญฅฃกญ! l Žค',
กกกก / /กกกก กก ', ,Žฒ: : : :.}กก กณปฐปฐ! ! l l
.กก / /กกกกกกกกกฟ: : : : : :กฎกณŽค กดŽคปฐ! 'Žคl lกก__
กก/ /กก _กกกก/: :/: : : : : : : :l: กฎกณ_,กไกต-Žค--ก์
./ /กก/: :.กฎกณกฟ: : : : : : : : :.l: : ',กณกใกญ_,กไ>
. /กก{:Žฐ:-Žค: กญ: : : : : : : : : : :.l: : :Žอ< <กกกณ7
/กกกกกด: : :lกฎกณŽค: : : : /: : : : :l: : : : กณŽษกก'กญ

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกจกกก กก จกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟ -=กฆ=- กกกก-=กฆ=-กกกภกกกกกกคฝค๊คใคษคฆคโ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |กก กก กก กส__ฟอ__กหกกกกU กก|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภกกกก กก กฎ ขกญ กกกกกก กฟ

กกกก กก !กกก์กกlกก lกฎกดx กณกกกกกกกก' , ' !l
.กก กก / /กก กก ,กก ',/:กฎกณ กณŽค _กญฅฃกญ! l Žค',
กกกก / /กกกก กก ', ,Žฒ: : : :.}กก กณปฐปฐ! ! l lกกกกกกกกคขกฤกฤคขคศคชษใออ
.กก / /กกกกกกกกกฟ: : : : : :กฎกณŽค กดŽคปฐ! 'Žคl lกก__
กก/ /กก _กกกก/: :/: : : : : : : :l: กฎกณ_,กไกต-Žค--ก์
./ /กก/: :.กฎกณกฟ: : : : : : : : :.l: : ',กณกใกญ_,กไ>
. /กก{:Žฐ:-Žค: กญ: : : : : : : : : : :.l: : :Žอ< <กกกณ7
/กกกกกด: : :lกฎกณŽค: : : : /: : : : :l: : : : กณŽษกก'กญ

582 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/21(ฬฺ) 22:22:14 ID:Y6riQjX6กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกกกจกกก กก จกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ กก กส=กฆ=กห กกกส=กฆ=กหกภกกกกกกกกกกกกคสกขคสค๓คภค่คคภฒฟคซคขค๋คฮคซกฉ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|กกUกกกก กก กส__ฟอ__กห กกกก|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภกกกก กกกก กฎ ขกญกก กกกฟ
กกกกกกกกกกกกกกกก กก !กกก์กกlกก lกฎกดx กณกกกกกกกก' , ' !l
กกกกกกกกกกกก.กก กก / /กก กก ,กก ',/:กฎกณ กณŽค _กญฅฃกญ! l Žค',
กกกกกกกกกกกกกกกก / /กกกก กก ', ,Žฒ: : : :.}กก กณปฐปฐ! ! l lกกกกกกกกกกกกกกคชษใออคหฯรคทคฦคชคญคฟคคป๖คฌ
กกกกกกกกกกกก.กก / /กกกกกกกกกฟ: : : : : :กฎกณŽค กดŽคปฐ! 'Žคl lกก__
กกกกกกกกกกกกกก/ /กก _กกกก/: :/: : : : : : : :l: กฎกณ_,กไกต-Žค--ก์ กกกกกกคขค๋คฮคภค๏
กกกกกกกกกกกก./ /กก/: :.กฎกณกฟ: : : : : : : : :.l: : ',กณกใกญ_,กไ>
กกกกกกกกกกกก. /กก{:Žฐ:-Žค: กญ: : : : : : : : : : :.l: : :Žอ< <กกกณ7
กกกกกกกกกกกก/กกกกกด: : :lกฎกณŽค: : : : /: : : : :l: : : : กณŽษกก'กญ


กกกกกกกก กก กกกก กก กก กก กก กก กก กก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกจกกก กก จกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ กก กสกกห กกกสกกห กกกภกก กก กก กก กก คฯคกกฤกฤ
กกกกกก กก กก กก กก กก กก กก |กก กก กก กส__ฟอ__กหกกกก uกก|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภกก กกกก กฎขกญ กกกกกก,กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกก กกกผกพกกกกกกกกกภ

583 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/21(ฬฺ) 22:22:19 ID:6BMR6IC6
คไค๋ษืคฯผซสฌคฌบ๎ครคฟผยดถคฌคสคคคฑคษกข
ฅํกผฅผฅ๓ฅแฅคฅวฅ๓คฯคชษใออคหบ๎ค้ค์คฟคณคศค๒ผซณะคทคฦค๋คฮคซกฉ

584 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/21(ฬฺ) 22:22:41 ID:Y6riQjX6


กก!:::::::::::::::::::::กฟ::::กฟกกกกกกl lกกกกกกกก,lกกกกกก| |กกกกlกกกกกก! !กกกกกกlกกกกกกกกกก l l::
กก!:::::::::::::::กฟ!:::กฟกก|กก กก !กก! |กกกก/ !กก กก !_!-กพฅกกกlกก| |กกกกกก |กกกกกกกกกก ! !:
กก!:::::::::กฟ,-Žคขห _!__, --Žค|กก ! | กก |กก!กกกกกก|`r'กญ!กก lกก! |กกกกกกกก|กกกกกกกกกกกใ
กก|:::กฟกฟ:::::::!:!กก|กก{กกกก }กฎŽ`ฅศ!Žคกก!กก|กกกกกก | !/กกกก! Žส |กกกก กก !กกกกกกกกกกกก!:
-Žค!'กฟ:::::::::::ŽษŽษ!กก!กณ!กฎTกญ! กก !| !กฎฅศŽค !กกกกกก ! !กก //กก! !กกกกกก ! กก กก กก กก |:
กณกณ:::,Žค:::กฟŽจกกŽฤŽค|_Žง=ฅกกแ=ฅ฿ŽคŽฤlกก!กก lกกกก ,Žฒกณ!,Žฒ/กก l Žสกกกกกก|กกกกกกกกกกกก !
กกกำ!:/::กณกฟ|กก | กดกก {ครrขพคซŽะกณ|กกกก!กก//กก/ฅแกก _// !กกกก| !กกกกกกกกกก|กก|::
_/ขส::::::::)กกl!กก !กก `จช-ŽฦŽคฅฮกกกกกกกกกกฃึ /กฟกท กณ/'กฎ`ฅศŽคกกl lกกกกกกกกlกก|กกl::
-'กก กณ:/lกก |กณกก!กกกกกกกกกก กฎกกกกกกกกกกกก 'กญกก/' กฒกกกก /Žฒ ฅแŽฒกกกกกกกก!กกl /::กกกกกกกกปไรฃคฯคชษใออคฮฬฃสคสคฮคภค๏
-กณกก กณlกก |กกlกก|กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ฃทครกฎกณ'กญ l// jกกกก/กก/ /Žฺฅค::
กกกกกณกกl กก !กก|กก|กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก _{กกrขพขสกก ,.Žฒกก / ,Žฒ /-ฅค !::
กภกก กณ! กก |กก !กก!กกกกกกกกกกกกกกกกกก กก /กกกกกก กฎกณฅ๓ ฅฮกฟ/ , Žฒกฟืฦกกกก! l:::
กฒกฎŽฦ=|กกกก|กกกกlกก|กก กก กก กก Žคกกกกกก'กญกก กก กก กก กก ,Žฒ lกกฅคl lกก |:::!กกกก ! !:::
::::::::::::::!กกกก|กภกก!กกlกกกกกกกกกกกกกฎกก-กกกกกกกกกกกกกกกฟŽฒ /กก lกก!|กก !::lกกกก l l:::/
ขl:::::::|กกกก !--กณ!กก|กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกก กก /กญกก!/!กก !กก||กก !::|กกกก ! Žฺ
Žคกกกณกญ|กกกกกก!กก |กก!กก|กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก_,กก'กญกก กท lกก lกก ||กกl:::l!กกกก|
กกกฎกญกก|กกกกกก !กกlกก |กก!กฎ ฅศกก__ ..กก-กพกแŽฦกญŽคกกกกกก//กก!กกlกกกก||กก!::||กกกก!
กกกกกก ',กกกกกก ',กก!กก|กก!กกกกYกญกฎกณกพŽคกกกกกก กภ>กก//|กกกก lกกกก || ,กณ! !กก l
กกกกกกกกกณกกกกกกกณกณlกกlกกกกกกYrกตกำกณ}กกกก /กกกภl lกก!กกกก|กก กก ||' /กกl กก ',

585 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/21(ฬฺ) 22:23:07 ID:Y6riQjX6


กกกกกกกก กก กกกก กก กก กก กก กก กก กก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกจกกก กก จกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ กก กสกกห กกกสกกห กกกภกกกกกกกกกกกกกกกกคจกฤกฤกฤ
กกกกกก กก กก กก กก กก กก กก |กก กก กก กส__ฟอ__กหกกกก uกก|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภกก กกกก กฎขกญ กกกกกก,กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกก กกกผกพกกกกกกกกกภ.

586 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/21(ฬฺ) 22:23:44 ID:Y6riQjX6
กกกกกกกกกกกกกกกฟกฟกก/::/.Žฺกกกกกกกกกกกกกกกกกก , กก กก กก กก Žคกกกกกกกกกก ŽสŽสกกiŽค กก กก i:::::!กกกกกกกกl::::iกกกก กก !
กกกกกก กก กก กา::กภ__,/::/,/กกกก ,กกกกกกกกกกกก ,/กกกก กก กก กก |กกกกกก กก กก i ', .Žสกณ กก .|:::::!กกกกกกกกl::::!.กกกกกก l
กกกกกกกกกกกกกกกฎกด;;_::Žฐ':/กกกก /กกกกกก กก กก Žสกก ,'กกกก กก lกกiกก กก |กกกก ฃ้ |กก',กกi กณกก |:::::!กกกกกกกก|::::!.กกกกกก i
.กกกกกกกกกกกกกก กก Žส:77กกกก /กกกกกกกกกกกก / !กกกกกกกกกก กก l!กก กก !กก กท.}กก } .|กกŽสกก|:::::|กกกกกกกก|::::|กกกก กก ',
กกกกกกกก กก กก กก Žส:l .ฃ๊กก/ /กกกกกกกกกกกก /กก|กก iกกกกกกกกกก ฃ์กกกกกก|กกกท!ฅเ. | .i! กขกณ !:::Žสกก กก ,Žฒ::::Žสกกกก กก !
กกกกกกกกกก กก กก Žส:;' .| / Žจกก กก !กกกก กก !กก |กก lกก กก กก ! .|กกกก ฅเŽล"Žฺก์ iV ! |กขŽสŽฤŽค:::Žฤกขกก.Žส:::::| ',กกกกกก {
กกกกกกกกกกกกกกกกŽส::lกกl/ /!กก i!กก{.กกกกกก | กก 'กก.l! กก กก /./|กกฅฃ7/Žักพ,!-Žค-.Žคกก} ฅฯกกฃึกฎกดi . /กกกภ!กก',กก กก Žส
.กกกกกกกก กก กก Žส:::| .Žส/ .|กก.Žสกก', กก กก .!กกกกV ilกกกก ./Žฺกก! ./ " ,ฅคcฃๆ:) Žส // lกก|กก |กกกก} /กกกกกกกกกกขหกกกกŽส
.กก กก กก กก กก !Žค:::| ฃ้ ,'|กก!กกฃ้ ฃ์กกŽส. Žฤ กก !กกกก_กณŽฤŽคกก/กกกก Žฺก์กก .ืต_zฦ ./ /กก !กก ! , //กกกกกกกกกกกก ขหกก .Žส
กกกกกกกกกก กก กก กด!.| l ! Žสกก| ฅศŽคŽส |กณ,Žฤฅแฦ๓กฒกณขหกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/ / กก .|กก ฅ์"กกกก กก กก กก กก ขหกก.Žส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกl .ŽฤŽค .Žส ฃึ::i กภกดŽค Žสl'Žสcf:).ŽสŽกกกก กก กก กก กก กก กก / /กกกกกก|กก |กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |ขห.ฅฯ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกขห กณกกกดŽค:| กก Žiกณ. ,ฅุืตzฦ กก กก กก กก กก กก กก / /กกกกกก/.!กก !กกกกกกกก กก กก กก กก ', ขหฅฯ
.กกกกกกกกกกกกกก กก กก Žสกกกกกก|กญ::!กกกก| กก l,Žสกกกกกกกกกกกก กณกกกกกกกกกกกก/ /กกกกกก/กก|กก |กขกกกกกกกกกก กก กก กก |กกŽฤกข|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |กกกกกก Žส::::กำกก Žสกก,'กกกดŽคกกกก กก กก กก กใกกฅีกก/ /กกกก ,.Žฒกก .!กก !::.กภกกกกกกกกกกกกกกกก lกกi! กฎi
กกกกกกกกกกกกกกกก กก .Žสกกกก /กกŽฺก์/กก / กก กก กณกกกกกกกกกกกกกกกกกก / /กก กฟกก,.กใŽส. Žุ::.::.::.:กณกกกกกกกกกก กก ,} }.iกก.|
กกกกกกกกกกกกกกกก กก Žสกกกก/ กก กก /กก /กกกกกกกกกก ฦ๓> -กก__ กก กก Žส/,.Žจกญ-กพ"::.::.::ŽสกกŽุ::.::.::.::.::.กณกกกกกกกกกก/ Žุ !กก.!
กกกกกกกกกกกกกกกกกก Žส.กก / กก กก / ,กฟ|,.-.Žคกก _iกญ::.::กฟ::.::.::.::.::.กฎกฑl ,'::กฟ::.::.::.::.::./กก /::.::.::.::.::.::.::.Žสกขกกกก / ./ Žสกก!
กกกกกกกก กก กก กก Žส.กก /กกกก กฟกฟ,.! .!::.::.::.กฎกณŽคกฟ::.::.::.::.::./::.::.::.::!|'กญ::.::.::.::.::.::./กก, Žฒ::.::.::.::.::.::.::.::.::.:กณŽคกฟกฟ / ,กก}
.กกกกกก กก กก กก /กก.กฟกก กฟกฟกก,ฅฯ |::.::.::.::.::./::.::.::.::.::.::./::.::.::.:OŽกแ=กพŽค__,,.-'กพ'กญ .!::.::.::.::.::.กฒ,.-กพ=กๅ'กฐกไ'กกŽษ /
กกกกกกกก กก กก / ,Žฒฃ๒-.Žค_กด.คฏ กก {::.:Žส ',::.:กฟ::/::.::.::.::.::.::./::.::.:_,,.-=กๅปฐกฝกพ-ปฐฦ๓-กพกแ'"กญกกกกกกกกกก กฎกฑกฑกญŽษ!
.กกกกกก กก กก / / | กดฅ฿กกกฎกดŽคกก',::.::. กำกำ::.::./::.::.::.::.::.::./ฃๆกฎกฑกก ,,.-กฝกฝŽงŽฐ-Žงกกข,.-กฝกฝ-- .Žคกกกกกกกกกก,,.ฅฮ"::|
จฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌ

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกคชษใออค๒รฏคหคโฝคฤคฑคตคปคสคค

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกคชษใออค๒ภไยะศแคทคคปคฟค๊คทคสคค

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก คชษใออค๒ภไยะฮขภฺครคฟค๊คทคสคค

จฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌ

587 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/21(ฬฺ) 22:24:05 ID:Y6riQjX6

กกกกกกกกกกกกกก กก Lกกกกกก.::::::::::::::: 'กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(_,-Žค |:::กณกกกภกกกกกกกก กกฅค_
กกกกกกกกกกกกกกกก {กกกกกกกก:::::::::::/ /กกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฅฮฅฯ:::::VกกŽษกผ.Žค กกกกกก__ Žษ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกคฤ กกกก กก , ' /กกกกกก กก กก กก กก กกกก กกกก กกกก กกกกกกŽฐ Žค|:::::::Vกก/กก|กกกกกก(__
กกกกกกกกกกกกกกกกrคุกกกกกกกก,'กก/ ./กก .//กกกกกก, กก กก กก'กกกก กกกกกก กกกกrŽฐ Y::::::::|/กกVกก กกกก_ Žษ
กกกกกกกกกกกกกกกกŽฺฅค กก กก /กก'กก,กกกก/กก กก กก' กก กกกก 'กกกกกกกกกกกกกกกกกก`กผ|::::::::|กก:/กกกกกก(__
กกกกกกกกกกกกกกกฟ1|ŽฤŽคกกกก.' ./กกŽสกก ,กก 'กกกก/.กกกกกก กก|กกกก |กก | |กกกกฆรŽฐ 'กญ!:::::: | /กกกกกกกกกก/
กกกกกกกก กก /กกขส|กตกกกก! /กก/กกกก'กกl!กกกก.'l!'กก กก|!กก,|กกกก |.กก| |!กก กก`กผt |:::::: Žฺกกกกกกกก_ฅฮ
.กก กกกก กก/กก/ กก|!(_.กก l | กก! |กกl!กก.|!กก|กก|l!กก|กก|กก|!lกก|!กก|กก| |!กก|! i rกผV:::::: |กกกก กกกกฅฯกณ
กกกกกกกก Žฒกก,'กก ขส Žส__ | l |!l! | !กพ!-ŽสŽค |กก|l!กก|กก|! :|||: |!กก|กก| |!กก|,กก กตŽฐ|::::::: |กกกกr__'Yกณ//
กกกกกก /::lกก'กก./กก|::| /กณะบ1Žุ|!Žค,ขแl!|กณY |l|กก|กกl!! |_j__|Žสj | l |!กก|กกrŽคŽษ ,::::::::, กกกก__ฅฮ lกกV
กกกก ./::://กก/กก ,|::ŽฺกกกกกกกถYกณกกกฒ__Žิกด' lกถ!,ฅฯl |!ŽสŽษ|j!''T!ฝฝ -กกŽฐ,ฅฮ:: กฟ_กก Žษ /Žฒl |
กกกกกกกณ ,กก/! กก Žษ::|กกกกกกŽฒ Žส ืฤกโขแŽะกก กก กก กก _Žากฒ!กดŽาฅค!กก'rŽฐ'___กฟrŽคjกกY /ขส:|.|
กกกกกก / กก' !กกกกY/กกกก/ |กกŽสกก กกกฏ กฏกก กก กก กก กก Žาขแกโฅ฿ |!ฅฮ{ฆรfกณ!ฅีกก/ กกกทกก กภ
กกกก ./กก/กก!กก // กก /กกŽสกก lกกกกกก กก กก กก กก กก กก กฏ กฏกก./กกŽฒŽสกตกถŽ ก์ 'กก|./!| กก | |! กภ
กกกก/กก/ กก!กก// กก /กก/ | l ฅฯกกกกกกกกกก กฎ กกกกกกกกกกกกกก 'กกกก /กกกฟกกกกกก|กก/::Žฒ' กก | |!กกl::!
.กก/กก/กก ,.' // กก /กก/กก l l'กก กตกกกก กก`กกกผกกกกกก กกกก /กกกก,/กฏกญกกกก กกกก|กก!: |กก กก | |' Žษ::!
กก'กก/ กก/ //'กก ,.'กก, ' กก,.l l!กพ==Žค กภกกกกกกกกกกกกกกกกกก.ฅค กก / กก กก กกกก กก| ||:::|กกกดกกกก!`V
กก /กก ,' ,กฟ/กก/ ฅคกก กฟl| |ปฐปฐ::`กผกตŽค ._ .กก-__.'Žฦ/กกกกกก'Žค กฒ.กกกก กก กก|!|กดŽส กก ' Žค กต
กก'กกกก/กญกก/กก' กฟ .กฟ , '|| |ปฐปฐปฐ::_ฆรrŽฐŽงVปฐ]กฟกกกกŽฒ |ปฐปฐ./ กก กกกก.l!|กกกก ',. กก กภ กภ
กกกก /กกกก/..ขกกกฟกกปฐ ' ฅฮ กบกญปฐปฐ! (นฅฯ:กฟ กฟ, '/|! | ปฐ../กกกกกกกกกกli|กกกกกก กณกกกก กภ กภ
จฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌ


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกคภคซค้คโคฆตใคซคสคฏคฦฮษคคคฮค่กฉ


จฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌ

588 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/21(ฬฺ) 22:24:43 ID:Y6riQjX6
กกกกกกกก กก กกกก กก กก กก กก กก กก กก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกจกกก กก จกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ กก กสกกห กกกสกกห กกกภกกกกกกกกกกกกกกกกกฤกฤกฤกฤกฤ
กกกกกก กก กก กก กก กก กก กก |กก กก กก กส__ฟอ__กหกกกก กกกก|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภกก กกกก กฎขกญ กกกกกก,กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกก กกกผกพกกกกกกกกกภ
กกกกกกกก กก กกกก กก กก กก กก กก กก กก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกจกกก กก จกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ กก กสกกหกกกสกกหกกกกกภกกกกกกกกกกกกกกกกกฤกฤกฤกฤกฤ
กกกกกก กก กก กก กก กก กก กก |กก กก กก กส__ฟอ__กหกก กก กก |
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภกก กกกก กฎขกญ กกกกกก,กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกก กกกผกพกกกกกกกกกภ
กกกกกกกก กก กกกก กก กก กก กก กก กก กก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกจกกก กก จกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ กก กสกกหปฐกสกกห กกกภกกกกกกกกกกกกกกกกกฤกฤกฤกฤกฤ
กกกกกก กก กก กก กก กก กก กก |กก กก กก กส__ฟอ__กหกกกก กกกก|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภกก กกกก กฎขกญ กกกกกก,กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกก กกกผกพกกกกกกกกกภ

589 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/21(ฬฺ) 22:24:59 ID:CKfy8H5I
คชษใออค๒ฝคฤคฑค๋คไคฤค้คฯ
ฃธฃทฃตฃถฃดคภกผกชกช
ควคนคอกฃ

590 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/21(ฬฺ) 22:25:04 ID:Y6riQjX6


กกกกกกกก กฟ.:กฑกฑกฑกฑกฑ กภ
กก กก กฟ: : :กกกก กก กก กก กก กก กภ
กก กฟ: : : :กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภ
กฟ: : : : : : กก กก กก กก กก กก กก กก กก กภ
: :กก ___ กก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกก กภ
: : : : : :กภ_____,ฅฮŽษกกŽฟกก(กส,,,กฟ_กก_กกกก กก l
: : : :;;กส(_(|)_กหกหŽษ::::Žษกณ:::กส (_(|)_) กห;;:::กกกก |กกกกกกกกคีคถคฑค๋คสกฤกฤ
: : : : : กกกกข _Žษกก"''"กญกก กกกก ŽŽกกกกกก กกl
: : : : : : . . กสกกกกกก jกกกกกก กหกกกกกก กก กก_ฟอ_ฟอ_
กภ: : : : : : :. {Žฐ-กพ'กญกฎŽฐ-กพ/'ก์กกกกกกกฟ|กกŽทŽกก|
กกกกกณ: : : : : :{ŽฟŽอŽษ' กฝŽฐ_กสกก: : : :ŽฐฅคกใกกŽุกก {
: กผŽฒ : : : : : : กฑกฑกฑกษ^กกกกกกกกกกกกกก|กกŽฏกก กต
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกคุwคุฅค


.

591 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/21(ฬฺ) 22:25:24 ID:Y6riQjX6
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก /กกกกกกกกกกกกกกกก/:กกกก /กก/กก ;:กก lกกกกกณกก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/กกกกกกกกกกกกกก: ./:กกกก :/กก/ กก/::กก lกขกกกก',กกกก ',
กกกกกกกกกกกกกก.กกกกกก/กกกก.:/กกกก กก : /::กกกก.;ŽฒกกŽฒ:กก/ !:::กกl ', กกกก|กก กก l
กกกกกกกกกกกกกกกกกก /กกกก.:/กกกก กก .: ,::::กกกก/l l:/_|:l ,กก|::::กกlกกl:กกกกl:กก กก l
กกกกกกกกกกกกกก.กก /ก์ .:/กกกกกก .:::กกl:::กกกก ! l |กก lกฎกณ.l::::: /กก|:::กก,:::กกกกฃ์ |
กกกกกกกกกกกกกกกกกทกก.:/กกกกกก .::://l:::กก lกกl Žค=ฅกŽญŽค|กฎ !`/กก /::://ฃ์::l :. l. |
กกกกกกกกกกกกกก.//กก:/กก กก .::::::// l:::กก l|: lกก Žคฅศคฆ/กฎ j/กก Žฒ/คฏ/ ฃ์:::l ::/! !
กกกกกกกกกกกกกก:/ .:/กกกก .:::::::://กณ!::กก l ฃ์: lกกกก กฎ^กกกกกกกกกก,Žคกณ >!::.l:/ .l/
กกกกกกกกกกกกกกกก/ กก .::::::::::/ /::| l:::กก.ฃ์: l: lกกกกกกกกกกกก กก ŽคlŽ'///กฟกก/กกกกกกกกกฤกฤกฤกฤ
กกกกกกกกกกกกกก/กก..:::::::::กฟ.กฟ::::l !:::กกl.กกl: ฃ์กกกกกกกกกกกกกก 'ก์,'::Tก์
กกกกกกกกกกกกกก::::::::::กฟ.:กฟ.:::::::/!l::::กกฃ์กก .l: l.กกกก กก `.ะฆ กก/l:: l
กกกกกกกกกกกกกก- ' กญ:กฟ .::::::/// !::::กก!กกกก !:ฃ์กกกกกกกกกกกกกฟ l.l::.!
กกกกกกกกกกกกกก::::กฟกก.::::::ขกท:::ฃ์::::กกฅศ.Žคกก/!:l_กกกก ,.ฅฃ:กญ!:กกlกก!:l
กกกกกกกกกกกกกก//ฦ๓ฅห กแืฦ:กภ!:::: .l::::::::กภฃ์:l กฑ:::กก/Žฒ:กก!กกฃ์::l
กกกกกกกกกกกกกก/:::::::::::/::::::::กณกณ:::!::: .l:Žค:::::::::|:ฃ์:!::::..กฟ/:l:: .!กก l:: !
กกกกกกกกกกกกกก::::::::::::;:::::::::::::::::กณ::l:::: l:::กณ7fŽญTl กญกฟกฟ!: ฃ์กกกกl:: lกกกกกกกก กก , ก์กกกกกกกกกกกก .:: /::.กก กก /กก/กกกก/กกกกlกกกก กฎกขกกกฎŽค
.กกกกกก กก /กก กก , 'กกกกกกกก.:: /::.กก กก /กก/กกกก,'ฃ์:.::กก ŽฤŽคกกกก lกกกกฅฯ
กกกกกกกก /กก กก /กก กก กก .:: /:.:.กก ,.::กท ฃ์| กก / |:. .: กรฃ์::กกกก|กก/กกฅฯ
.กกกกกก /กกกก..:/กกกกกกกก .:: /:.:. กก |:.:∟Žฃ_|:ฃ์กก|กก|:.:..กกj ฃ์|::.:กก |:. กก กก l
กกกกกก/กกกก..:/กกกกกกกก..:.; /::.:.. กก |/l | }กกlกๆฃ๘ Žฃ:..กก/กก|::.:.กกฅฯกกกกŽค |
.กกกก/กกกก..:/ กก กก . : ://::.::.กกกกกรลออฟ=ฅ฿กฎกณ|:: /กก ,':.: /Žุ::.:ฃ์:..กกl| |
กก /, กก ..:/กกกกกก . .:://7::.:.กก lกกl กณ {ภอคฅโขกกl|/กก /::.:// }:: |::.กกl| |
. //กก .:; ก์กกกก.: ..:/ฟอ!:.:..กก l| กรกกกฎกดŽก์กกกกกก าำฅแกณ Žส::.j::.:/Žุ l
กญ/กกกฟกกกก..: .::.:.กฟ/กณl::..กก ฅฯกกlกกกก กก กก กก กก กก ฃๆiตุŽฒ/Žุ:กก/ ,' /
กกกฟกกกก. .: .:.:กฟกก,'::.::}|:.:..กก|กก|กก|กกกกกกกก กก กก กก กำV /Nาำฅค ืฤก์กกกกกกกกคจกฉ
กกกก.: .:.:.:.:::กฟ .:กฟ ::;Žฒ|:.:.กก l|กก|กก|กกกกกกกกกก_ __กกกญกก ,พฎ
. ..:.:.::.::.:กฟ ::กฟกก.:.::ภ๎:.:.กก |กกกร |กกกกกกกกกกกฎ_จฅกก / ,' |
_: _: .:; ก์, 'กญ .:.::กฟ_/_|:.:กก l กก กณ กภกกกกกกกกกก , ฅฃกก/l| |
..:.::.::.::กฟ .:.:.::ข_//:.:.:|:.กก ฅศŽค กก Žสกกกณกกกก,กก'กญ/ ฃ์ /กก! |
.:.:.;ฅคฦ๓ฅหกๅ_กฟ กฐกณŽค|:..กก|::.:.:กฎกณŽค|กก lกฑ กก ,Žฒ //กกกร|
กฟ/: .: .::.:.::.:.:.:กฎกดŽะŽฤŽค::|:.กก{::.::.:.:.:. ขสกก!กก กฟ} ฃ์กกlกกกก | ŽฤŽค
กฟ: .:.::.::.:;': :.:.:.:.::.::.::V!:|:.กก|::.::.:.:.rฐแ}กกาฬ กฟ/|กก|กกกก | l |
: : ::.::.:::./: .:.:.:.:.::.:::.::.:}Žอ!:.. |: .:.:.:.:Žกแ'กฐฟฮืฤ'กญกร |กกกก |ภ๎

592 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/21(ฬฺ) 22:25:53 ID:Y6riQjX6

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกฟขปฐ ขกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกส ก๛กหปฐกสก๛กหกภกกกกกกกกคีคถคฑคฟป๖ธภคคคไคฌครคฦกฤ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟ::::::ขกส__ฟอ__กหข:::::กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |กกกกกกกกกก|rจจ-|กกกก กกกก| กกกกฒฟคฌรฏคหคโฝคฤคฑคตคปคสคคคภค่
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภ กกกก กก `กผ'กญ กก กก กฟ

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกฟขปฐ ขกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกส ก๛กหปฐกสก๛กหกภกกกกกกกกศแคทคคปคสคคกฉฮขภฺค้คสคค
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟ::::::ขกส__ฟอ__กหข:::::กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |กกกกกกกกกก|rจจ-|กกกก กกกก| กกกกฅฯฅฯฅฯวฯผฏค้คทคค
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภ กกกก กก `กผ'กญ กก กก กฟ

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกฟขปฐ ขกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกส ก๛กหปฐกสก๛กหกภกกกกกกกกคชมฐค้คฌผซสฌคฮป๖ค๒หล๖คห
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟ::::::ขกส__ฟอ__กหข:::::กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |กกกกกกกกกก|rจจ-|กกกก กกกก| กกกกนอคจคฦค๋คสค้ผซสฌคฮหพค฿คฯสฌคซครคฦค๋คภคํกฉ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภ กกกก กก `กผ'กญ กก กก กฟ

593 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/21(ฬฺ) 22:26:14 ID:Y6riQjX6
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กฝกฝกฝกฝกฝกฝกฝกฝ Žค
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กฟ::::::::::::::::::::::::::::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: :กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กฟ:::::::::::::::::::::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:. : : : : :กก:กภ
กกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กฟ::::::::::::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:. : : : : : :กก:กก:กก:กก: กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก /:::::::.:.:.:.:.:. : : : : : : :กก:กก:กก:กกกก กก กก กก กก กก กณ
กกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก /::.:.:.:.: : : : :กก:กก:กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก :.
กกกกกกกกกก.กกกก กก กก กก กก |.:.: : :กก:กก:กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก |
กกกกกกกกกก.กกกก กก กก กก กก |:.กก:กกกกกกกฏฦ๓Žฦ=ฅ฿ กฒฅฮกก ืฎ_ ึ๖=Žฦฦ๓กฏกก กก กก |
กกกกกกกกกก.กกกก กก กก กก กก |:กกกก ขไ กญกก __กกกกⅥ :ฃ้|ฃ้:ฃ้|ฃ้: Ⅳกกกก__กก กฎ ขใกกกก |
กกกกกกกกกก.กกกก กก กก กก กก |กกกก i{กก กก ( กฆ )กก ภ๎กกli|ilกกะบ กก( กฆ ) กก กก}ฃ้กกกก|
จฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌ


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกผซสฌค๒คณคฮภคณฆคซค้พรคทคฦค฿คปคํ


จฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌ
กกกกกกกกกก.กกกก กก กก กก กก |กกกกกก กๆ=กฝ กพ=ืฤกกกกกกกก กก ฅ฿=กพ กฝ=กๅ'Žกกกก |
กกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก :.กกกกกกกกกก กก กฟกก กก กก กก กก กก กภกก กก กก กก : /
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กณกกกกกกกกกก/กกกกกกกก กก กก กก กก กก กณ กก:กก:กก: /
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกภ.กกกกกก{กกกก กก กก กก กก กก กก :กก: } :กก: : กฟกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกกกกก กก กก กณกกกกกก กก ฟอ:กก:กก:กก:กกฅฮ: : : : : :.:.:.:.:.กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กฟ กก กก กก กก กก กก กๆ=กพกๅ กฒ กๆกพ=กๅ: : :.:.:.:.:.:.:.:.:.:.::::::::กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/กกกกกกกกกกกกกกกก :กก:กก:กก:กก:กก: : : : : : : :.:.:.:.:.:.:.:.:.:.::::::::::::::::::::::::::กณ

594 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/21(ฬฺ) 22:26:38 ID:Y6riQjX6
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกฟขปฐ ขกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกส ก๛กหปฐกสก๛กหกภกกกกกกกกฝะอ่ค๋คฮคซกฉ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟ::::::ขกส__ฟอ__กหข:::::กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |กกกกกกกกกก|rจจ-|กกกก กกกก| กกกกคษคฆคปฝะอ่คสคคค๓คภคํกฉ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภ กกกก กก `กผ'กญ กก กก กฟ

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกฟขปฐ ขกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกส ก๛กหปฐกสก๛กหกภกกกก กก รฏคหคโฝคฤคฑคตคปคสคคกฉศแคทคคปคสคคกฉ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟ::::::ขกส__ฟอ__กหข:::::กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |กกกกกกกกกก|rจจ-|กกกก กกกก| กกกกธควคฯฒฟคศคโธภคจค๋ค่คสกฉ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภ กกกก กก `กผ'กญ กก กก กฟ

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกฟขปฐ ขกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกส ก๛กหปฐกสก๛กหกภกกกกกกกกคชมฐค้คภครคฦคคคฤคซผซสฌคฮมฐคซค้ต๏คสคฏคสค๋ค๓คภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟ::::::ขกส__ฟอ__กหข:::::กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |กกกกกกกกกก|rจจ-|กกกก กกกก| กกกกปเยฮคหคสครคฦคสกช
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภ กกกก กก `กผ'กญ กก กก กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกฟขปฐ ขกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกส ก๛กหปฐกสก๛กหกภกกกกกกกกคฯคฯคฯคฯคฯ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟ::::::ขกส__ฟอ__กหข:::::กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |กกกกกกกกกก|rจจ-|กกกก กกกก| กกกกคขคฯคฯคฯคฯคฯคฯคฯคฯคฯคฯคฯคฯคฯคฯคฯคฯคฯคฯคฯ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภ กกกก กก `กผ'กญ กก กก กฟ

595 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/21(ฬฺ) 22:27:02 ID:Y6riQjX6

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,. -จกจกจกจกจกจกจกจกจกกพ- .กข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกฟกฑกฑกภกกกกกกกกกกกกกฟกฑกฑกภกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกกกกกกกกกกกกกกก::::::::::::::::::::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ กกกกกฟ กฟกฑกภกภ::::;;;;;;;;;;;;;;;;;:::::กฟกฟกฑกภกภกกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกกกกกกก|กก |.กกจญกก.|กก| ::::;;;;;;;;;;;;;::::กร |.กกจญกก.|กก|กกกกกก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ กกกกกกกกกกกภ กภกฒกฟกฟกก::::::::::::::::::กกกภกภกฒกฟกฟกกกกกกกกกก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกกกกกกกกก..กฟกฑกฑกภกกกฟกกกกกก::กร::กกกกกกกภกกกฟกฑกฑกภ..กกกกกกกกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก / กก กก กก กก :::::กกกกกกกกกกกก|กกกกกกกกกก |กกกกกกกกกก |กกกกกกกกกกกก :::::กกกกกกกกกก กณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก| กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|กกกกกกกกกก |กกกกกกกกกก |กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก| กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภกฒกฒกฟกภกฒกฒกฟ กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก| กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกรกกกกกกกกกกกกกกกรกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก| กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกรrจกกพจจจกจกŽค|กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกณกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |/กกกกกก|กกกก กกกรกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภ กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฑกฑกฑกฑกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ
จฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌ


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกๅบฮ๏ป๖สยคูค๋ค๓คธคใคอคจค่กชคณคฮลฅฟอทมกช


จฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌ

596 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/21(ฬฺ) 22:27:28 ID:Y6riQjX6

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฃ๒::vขŽงฅฃ7::::::::กฟ{กฎคทาำฅ฿:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:r'
กกกกกกกกกกกกกกกกกก(`ŽฺŽฦ.:.:.:.:/::::::/Žงข' กก กก กก กฎะฆ.:.:.:.:.:.:.:.:`คฆ
กกกกกกกกกกกก __กึฦ๓X)Žฦ.:.:./::::::/ฃ๒Žฐกวiกกกก lกกกกiกก กณ กภ.:.:.:.:.:.:.:.กไ
กกกกกกกก กก [{~กดืฤคฅ.:.:.:/::::::/ฃ๒ฃ๖'กก !กกกก:| กก |กกกกŽสกก '.:.:.:.:.:.:`Žฦ)
กกกกกกกกกกกก`Žฐ ' ŽฒŽจ).:.:.:{::::::,':`จคกก:|กกกก ! กกj|กก กก iกก Žส.:.:.:.:.:คทŽค
กกกกกกกกกกกกกกกฟŽจ:{;คฅ.:.:.|:::::{:{Žฦกญ กก !กกกกi| กก |กก กก |กกกก}.:.:.:.:.Žฦคฏ
กกกก กก กก กฟกญ ขส!YŽฑ.:.!.:.:.!rŽฒ:กกกกj|กกกกŽสกก i|กก กก |กกกก|.:.:.:.ŽฒŽคฏ
กกกกกกกก /กญกก // ะฉกด:.LrŽฟฃ๔ร๚ย็จซฅฯ! !กก |_กฒ_tLกก j.:.:คฅกว1{กด}
.กกกกกกกกะฉกก/กฟขส:}กกฑไŽุคค{ฅฃใ๕Žะ:Žคกก`"ŽฐŽจkฅฃzะบŽจะฉฃ๒:คฏกกi!:ŽฺŽฟกกกกกกกกกฤกฤกฤกฤกฤกฤกฤ
กกกก ฅค:!กก .Žฒกก /กกกำ!กก กด:{ Žฤi!ืตฃ๒Žยกกกก กก ค๓':;Žส!Žฒ/กก 1iกกกก|:กึ
กกกกกกL{กฟ/ กฟกกกา/กกกก /Žสกถ! กก กก กก , กก `'" / i:{กกกก{Žส.กกjŽฤ{
กกกก กฟกฟกฟกกกกกกกกกกฃ๒Žฟ/ย็กดŽงฃ๘.__กก -กก กก .ŽฒlกกŽุ_กกกช !กกl!
.Žจืฤกฟกฟกก กก กก กก ///::::::}ŽฤŽคกด::::L__ _ .กฅืฤศฌ Žส:{กก :กกŽฤ. {_
. กฟกฟกกกก กก กก กก //Žฒกๅ:::Žส }! กำ:::{กาฅก):::::::::::::::กณ. กณกกกณกด ฅศŽค:Žค
. ฅคกกกก กก กก กก ,Žจลอ= Žฦ=-L_!j/:::::::`ฒ๐:กดŽค::::::::::::_กืŽคŽสกก กภ กภกดกภ
กกกกกกกกกกกกกก าำ=ฅๅ:ขแ=ฅ฿ฃ๘กก กๆ=ืฤ:Žส:ฃ๒=Žฦปฐกฑฃฺกฑกฏ7 กก กด Žส }กภกณ
กกกกกกกกกกกกกกกก กฟบอฅห-ŽงกฤกพŽร::::::::/กก}:กไกๅปฐกๆŽง=คฏกกกกกก }กกi

597 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/21(ฬฺ) 22:27:51 ID:Y6riQjX6
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกฟขปฐ ขกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกส ก๛กหปฐกสก๛กหกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟ::::::ขกส__ฟอ__กหข:::::กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |กกกกกกกกกก|rจจ-|กกกก กกกก|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภ กกกก กก `กผ'กญ กก กก กฟ

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกฟขปฐ ขกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกส กกหปฐกสกกหกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟ::::::ขกส__ฟอ__กหข:::::กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |กกกกกกกกกก|rจจ-|กกกก กกกก|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภ กกกก กก `กผ'กญ กก กก กฟ

กกกกกก กก กกกก กก กก กก กก กก กก กก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกจกกก กก จกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ กก กสกกหปฐกสกกห กกกภ
กกกก กก กก กก กก กก กก กก |กก กก กก กส__ฟอ__กหกก กก กก |
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภกก กกกก กฎขกญ กกกกกก,กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกก กกกผกพกกกกกกกกกภ

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกก _ฅฮ กกกณŽค_กก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟ กกoŽ฿ขกกกกกกขŽ฿oกก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |กกกกกกกก กส__ฟอ__กหกกกกกกกก|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภกกกก กก กฎ ขกญ กก กก กฟ

598 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/21(ฬฺ) 22:28:14 ID:Y6riQjX6

กกกกกกกกกกกกกกกฟ กฑกฑกฑ กภกง
กก กก กก กง:กฟกกกกกกกก กกกกกก::::กภกง
กก กก กก;กง |กกกกกกกกกก กกกกกก :::::::| กง
กกกกกกกกกก กภ.....::::::::: กก กก::::, กฟกกกกกกกกคดคแค๓กฤคฤคคฅซฅรคศคสครคฦกฤกฤ
กกกกกก กก r "กกกกกก กก.rกกกกกฟŽ฿กฃ
กกกกกกกกกง|::|กกกกกกกก ::::|กก:::i
กกกกกกกกกง|::|:กก กก กก.::::|กก:::|กง
กกกกกกกกกง`.|:กก กก กก.::::|กก:::|_กง
กกกกกก กกกง.,':กก กก กก.::กสกกกก:::}กง
กกกกกกกก กงiกกกกกกกกกกกก`.-กพ"
กกกกกก กก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกก กกกกกกกฟ:::กก กก กกกภ
กกกกกกกกกกกฟ::::::::::กกกกกกกกกกกภ
กกกกกก กฟ:::::::::: กกกกกกกกกกกกกก กภกกกกกกกกหล๖คหคดคแค๓กฤคดคแค๓
กกกกกก |:::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกก|
กกกกกก กภ::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกฟกณ
กกกกกกกก /::::::::: กกกกกกกกกกกกกกคฏกต กกกห
กกกกกก กจ|::::::::::::กกกกกกกกกกกก กก กกกฟ กจ
กกกกกก กจ|::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกฅค กจ

599 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/21(ฬฺ) 22:28:32 ID:Y6riQjX6


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฃ๒::vขŽงฅฃ7::::::::กฟ{กฎคทาำฅ฿:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:r'
กกกกกกกกกกกกกกกกกก(`ŽฺŽฦ.:.:.:.:/::::::/Žงข' กก กก กก กฎะฆ.:.:.:.:.:.:.:.:`คฆ
กกกกกกกกกกกก __กึฦ๓X)Žฦ.:.:./::::::/ฃ๒Žฐกวiกกกก lกกกกiกก กณ กภ.:.:.:.:.:.:.:.กไ
กกกกกกกก กก [{~กดืฤคฅ.:.:.:/::::::/ฃ๒ฃ๖'กก !กกกก:| กก |กกกกŽสกก '.:.:.:.:.:.:`Žฦ)
กกกกกกกกกกกก`Žฐ ' ŽฒŽจ).:.:.:{::::::,':`จคกก:|กกกก ! กกj|กก กก iกก Žส.:.:.:.:.:คทŽค
กกกกกกกกกกกกกกกฟŽจ:{;คฅ.:.:.|:::::{:{Žฦกญ กก !กกกกi| กก |กก กก |กกกก}.:.:.:.:.Žฦคฏ
กกกก กก กก กฟกญ ขส!YŽฑ.:.!.:.:.!rŽฒ:กกกกj|กกกกŽสกก i|กก กก |กกกก|.:.:.:.ŽฒŽคฏ
กกกกกกกก /กญกก // ะฉกด:.LrŽฟฃ๔ร๚ย็จซฅฯ! !กก |_กฒ_tLกก j.:.:คฅกว1{กด}
.กกกกกกกกะฉกก/กฟขส:}กกฑไŽุคค{ฅฃใ๕Žะ:Žคกก`"ŽฐŽจkฅฃzะบŽจะฉฃ๒:คฏกกi!:ŽฺŽฟกกกกกกกกกฤกฤกฤกฤกฤกฤกฤ
กกกก ฅค:!กก .Žฒกก /กกกำ!กก กด:{ Žฤi!ืตฃ๒Žยกกกก กก ค๓':;Žส!Žฒ/กก 1iกกกก|:กึ
กกกกกกL{กฟ/ กฟกกกา/กกกก /Žสกถ! กก กก กก , กก `'" / i:{กกกก{Žส.กกjŽฤ{
กกกก กฟกฟกฟกกกกกกกกกกฃ๒Žฟ/ย็กดŽงฃ๘.__กก -กก กก .ŽฒlกกŽุ_กกกช !กกl!
.Žจืฤกฟกฟกก กก กก กก ///::::::}ŽฤŽคกด::::L__ _ .กฅืฤศฌ Žส:{กก :กกŽฤ. {_
. กฟกฟกกกก กก กก กก //Žฒกๅ:::Žส }! กำ:::{กาฅก):::::::::::::::กณ. กณกกกณกด ฅศŽค:Žค
. ฅคกกกก กก กก กก ,Žจลอ= Žฦ=-L_!j/:::::::`ฒ๐:กดŽค::::::::::::_กืŽคŽสกก กภ กภกดกภ
กกกกกกกกกกกกกก าำ=ฅๅ:ขแ=ฅ฿ฃ๘กก กๆ=ืฤ:Žส:ฃ๒=Žฦปฐกฑฃฺกฑกฏ7 กก กด Žส }กภกณ
กกกกกกกกกกกกกกกก กฟบอฅห-ŽงกฤกพŽร::::::::/กก}:กไกๅปฐกๆŽง=คฏกกกกกก }กกi

600 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/21(ฬฺ) 22:28:54 ID:Y6riQjX6


กกกกกกกฒ_กกกกกฒ r- Žคกกกกกก __กกฅคกกกก|กฟกกกกกกกกกกกกกกกก กณ, กฒกกกกกกกกกกกก_ฅฮ
กก กก f::::|_::: Vกกกก กฑกก `กผ'::::::::/กกกกกกกผŽค , กกกก /กกกกกก'กกกกกกกก`กกกก กผจฉ
กกกกกก|::::| _กณjกฒกกกกกกกกกก/::::::::/กกกกกก__ ฅฮ/กกกก /กกกกกก !กกกกกก กณกก กภกกกกL__
กก ฆรกญ:::::_,.ฅฃกกกก กณ กกกก '::::::::/กกกกกญ (._กก/กกกก,Žฒกกกกกกกกกกกกกกกก กกกภกก กณกกกกกก}
กก | กฟ::::::::,Žจ กกกกกกกกกก i:::::::::'กกกกกกกกกกŽษ'กกกก'/ |!กกกกกก'กกกกกกกกกกกกกก กณกกกกกณกกŽษ
กก L__::_.ฅค !|กกกกกกกกกกกก|::::::::|กกกกกก rVกก|!กก|:|กก', กกl!กก| |กก|::กกกกกกกกกก i!กก|กก| |
กกกกกกกกกกกก' กต,. -กกกก กก!:::::::| กก'กญกกกณ กก|! _'_|กฒ|.__|!กก|Žส,.:|::กก กกกก Žส. |:กก|กกŽฺ
กกกกกกกกกก/!กกกก|กฑjกก กก !::::::l/ กก กก,Žษjกก,|! |N กก | l| `|Žฤ |! |:: กก|กก / |,.' กก|!. |
กกกกกกกก ,Žฒกกกก |กกŽฝกกกกกก!::::::|กกกกกก(/กกกก|V กก _กกกณกณ|กณ.กณ!: กกi Žฒกก/กกกก Žส |
กกกกกกกก |::|กกกก,กกกกกกกกกก !:::::| กกกก /กก|!กก|กก กกกด===กตกกกก กณฅฮกณlฅฮกก กก,'! l |กกกกกกกกปไคฯคชษใออคฮคทคโคูควคนคโคฮ
กกกกกก ,/!::|กกกก|กก|::|`กผกณ ., =,Žคกก/กก /กณ.กณกกกก กกกกกกกกกกกกกก Žคกก/,กก กฟ/ j/
กกกกกก,'กก!::| กก..,กก|::|กก กณ. {fกถjŽฤ}' กก /กกกกกภ กณ กก กก กก กก กก กณY-ฅคกก กก/กกกก กก กก ต๖คตคสคคฦปอคฯคสคคค๏
กกกก /กก ~' กก/!กกกตกกกกกก ` กผ ! กก/ กกกกกก กณ. ! กกกก กกกกกกกก / l::กก|
กกกกi กกกกกก /, ! กกกก กกกก กก กกVกก/กณ. _กฒ_ กก| | กก กกกกกก- Žคกก.Žจ::Žจ |
กก ,' กก กก // Žษ กก กก กก กกr'ข':กก|:กฑ : : : .กภj | กก กกกก - กฟ ,//
กก ! กกกก // ,'กก กก กก กกกก_.กต |::กก|.: : : : : : :. :| |_กก กฒ _ข.กก//
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกฟ:::กก กก กกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ::::::::::กกกกกกกกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟ:::::::::: กกกกกกกกกกกกกก กภกกกกกกกกกกกกกกคดคแค๓กฤคดคแค๓
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |:::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกก|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภ::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกฟกณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก /::::::::: กกกกกกกกกกกกกกคฏกต กกกห
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กจ|::::::::::::กกกกกกกกกกกก กก กกกฟ กจ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กจ|::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกฅค กจ

601 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/21(ฬฺ) 22:29:12 ID:Y6riQjX6

กกกต:::::::::::::L__:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กณกผ- Žค,rกก ':::::::::::::::::::::: |_กฟrกณ
(::::::::::::::::::f:::::::::::_:::::::::::::::::::::::::::::::::กณกกกกกณ::::::::::::::::กฟ_ ฅคฦ๓ฦ๓ Žว
กกกภ:::::::::::::คฤ:::::::. กภ::::::::::::::::::::::::::::.| กกกก|:::::::::::::::::::::::::::!ŽฦŽฦกญ ' กฟ
กกกก(::::::::::::::::กตl::_ _:::::::::::::::::::::::::::กผจฉ กก |::::::::::::::::::::::::::Žษกภ_กฟกฟ
กกกก jกต:::::::::::/`Žฐj:::::::::::::::::::::::::::::::::::.|กก กก|ฅร:::::::::::::::::rฅคกด กผ'กภ
กก กก กกกภ/ กก กก/ กกกต__,:::::::::::::::::::: |กกกก |:::::::::::::::::_:(กก l! | กก |
.กก กก กก กกYl!กกกก|กกกก กกกตคฤ:::::::::::::: l, Žค /:::::::::::ขพกญกก Žษ!/| กก |
กกกกกกกกกกกก| !| กก,กขกกกก Žฤ,กกกณrŽค::::::::frtŽฏกต::::::::rฅคกกกก/กก| | กก |
กกกกกกกกกกกกกณกณŽค!.,กภl!กก!liกกj/! กต_:::กถŽฦฅแ::rกตก์กกกก/!!กก| | กก |
กก กก กก กก กก กก กก>!ŽษŽอ! Žฺ'กกj!กก Žฤ'กก/กฟกญ กฟ กก ,ฅค '' กก| | กก |กกกกกกกกคชษใออกฤกฤ
กกกกกกกกกกกกกกกก กกŽษ ŽฤŽคกก กกกก/, กก| ,/กตj/กก_ ,. ฅค|กก|กก กก| | กก |
.กกกกกกกกกกกกกก กก |กก| .กพŽคŽฐกกj/| กก|/กก กก`_j _ l!กด!กก|กกกก | | กก |
.กกกกกกกกกกกกกก กก |กก| กก ,กไ/ .|กก,.ฅศŽฐ <_ ::: r:/ | !กก|กก กก| | กก |
.กกกกกกกกกก กก กกกก|กก| กใr,<กณ..|./จขกฟกก/`Žฐ <_,j กก|กกกก | | กก |
.กกกกกกกกกกกกกก กก |กก| กก กตŽฒกณŽษกกกกกณกก/กด :::: กซกณกก|กกกก | | กก |
.กกกกกกกกกกกกกก กก |กก|กก/ กก_j/ . __,ขฅฮ::::::::กภ:::::: กณ| กกกก| | กก |
.กกกกกกกกกกกกกก กก |กก|.Žฒ_,กบกฟ _,, -กฝrŽ :::::::::: กภ::::: กณ กก| | กก |
.กกกกกกกกกกกกกก กก | .ข, กฟ กญ!กกกก ข_::::/ l:::::::::::::กถ :::::.Žค | | กก |
.กกกกกกกกกกกกกก กก |กก|กก|`กผกฑ ฦ๓Žษกฟ::/กก .:::::::::::::::::::::: กณจขกก!|
.กกกกกกกกกกกกกก กก |กก|กก กณกก /กกกก iกฟกณ:::: กก:::::::::::::::::::::::::กภกกl|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกฟ:::กก กก กกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ::::::::::กกกกกกกกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟ:::::::::: กกกกกกกกกกกกกก กภกกกกกกกกกกกกกกกกคดคแค๓กฤคดคแค๓คสคตคคกฤ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |:::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกก|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภ::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกฟกณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก /::::::::: กกกกกกกกกกกกกกคฏกต กกกห
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กจ|::::::::::::กกกกกกกกกกกก กก กกกฟ กจ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กจ|::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกฅค กจ

602 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/21(ฬฺ) 22:29:40 ID:Y6riQjX6

กกกต:::::::::::::L__:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กณกผ- Žค,rกก ':::::::::::::::::::::: |_กฟrกณ
(::::::::::::::::::f:::::::::::_:::::::::::::::::::::::::::::::::กณกกกกกณ::::::::::::::::กฟ_ ฅคฦ๓ฦ๓ Žว
กกกภ:::::::::::::คฤ:::::::. กภ::::::::::::::::::::::::::::.| กกกก|:::::::::::::::::::::::::::!ŽฦŽฦกญ ' กฟ
กกกก(::::::::::::::::กตl::_ _:::::::::::::::::::::::::::กผจฉ กก |::::::::::::::::::::::::::Žษกภ_กฟกฟ
กกกก jกต:::::::::::/`Žฐj:::::::::::::::::::::::::::::::::::.|กก กก|ฅร:::::::::::::::::rฅคกด กผ'กภ
กก กก กกกภ/ กก กก/ กกกต__,:::::::::::::::::::: |กกกก |:::::::::::::::::_:(กก l! | กก |
.กก กก กก กกYl!กกกก|กกกก กกกตคฤ:::::::::::::: l, Žค /:::::::::::ขพกญกก Žษ!/| กก |
กกกกกกกกกกกก| !| กก,กขกกกก Žฤ,กกกณrŽค::::::::frtŽฏกต::::::::rฅคกกกก/กก| | กก |
กกกกกกกกกกกกกณกณŽค!.,กภl!กก!liกกj/! กต_:::กถŽฦฅแ::rกตก์กกกก/!!กก| | กก |
กก กก กก กก กก กก กก>!ŽษŽอ! Žฺ'กกj!กก Žฤ'กก/กฟกญ กฟ กก ,ฅค '' กก| | กก |กกกกกกกกกกคฟคศคจคขคสคฟคฌคษคฆปืคชคฆคศปไรฃคฯ
กกกกกกกกกกกกกกกก กกŽษ ŽฤŽคกก กกกก/, กก| ,/กตj/กก_ ,. ฅค|กก|กก กก| | กก |
.กกกกกกกกกกกกกก กก |กก| .กพŽคŽฐกกj/| กก|/กก กก`_j _ l!กด!กก|กกกก | | กก |กกกกกกกกกกคขคสคฟค๒ผ้ค๋ค๏
.กกกกกกกกกกกกกก กก |กก| กก ,กไ/ .|กก,.ฅศŽฐ <_ ::: r:/ | !กก|กก กก| | กก |
.กกกกกกกกกก กก กกกก|กก| กใr,<กณ..|./จขกฟกก/`Žฐ <_,j กก|กกกก | | กก |
.กกกกกกกกกกกกกก กก |กก| กก กตŽฒกณŽษกกกกกณกก/กด :::: กซกณกก|กกกก | | กก |
.กกกกกกกกกกกกกก กก |กก|กก/ กก_j/ . __,ขฅฮ::::::::กภ:::::: กณ| กกกก| | กก |
.กกกกกกกกกกกกกก กก |กก|.Žฒ_,กบกฟ _,, -กฝrŽ :::::::::: กภ::::: กณ กก| | กก |
.กกกกกกกกกกกกกก กก | .ข, กฟ กญ!กกกก ข_::::/ l:::::::::::::กถ :::::.Žค | | กก |
.กกกกกกกกกกกกกก กก |กก|กก|`กผกฑ ฦ๓Žษกฟ::/กก .:::::::::::::::::::::: กณจขกก!|
.กกกกกกกกกกกกกก กก |กก|กก กณกก /กกกก iกฟกณ:::: กก:::::::::::::::::::::::::กภกกl|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกฟ:::กก กก กกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ::::::::::กกกกกกกกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟ:::::::::: กกกกกกกกกกกกกก กภกกกกกกกกกกกกกกกกกกคดคแค๓คสคตคคคดคแค๓คสคคคดคแค๓คสคตคค
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |:::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกก|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภ::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกฟกณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก /::::::::: กกกกกกกกกกกกกกคฏกต กกกห
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กจ|::::::::::::กกกกกกกกกกกก กก กกกฟ กจ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กจ|::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกฅค กจ

603 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/21(ฬฺ) 22:30:02 ID:Y6riQjX6


กกrŽคกฒ
กกกกกกกกฃ้จฆŽค:.กฎ กผ- Žค_
กกกกกกกก|::::::::กณกข..... กก กฎกฏ Žฐ Žค_กกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กฒ
กกกกกกกกl|::::::::::::กไ:.::.:....กกกกกกกก กฎ Žฐ-Žค_ กฒกฒกกกกกกกก_, -Žค กฟrกพŽค| กฒ
กกกกกกกกŽษ: . . ..:.iกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก ..:::|::::::::: กฎ!กผ='กญกก กกกฎ>ฅนขกฏกณ.กณ
กกกกกก j|:.:.:.:.:.:.:.:กณ.:::.:. : .กกกกกกกกกกกกกกกก|:.:.:. : . |กกกก .:.:.:.:.:.:กาลอi} กก กกl:::|
กกกกกกกก`ŽฐŽค:.:. : : :กตกผ-Žคกกกกกกกกกกกกกก li:::::.::.กก|กกกกกกกกกก ,ŽษขโŽช- กข ฃ์:::|
กกกก กก กก กฬ;;.:. :.::/กก กก ฦกกกก กก กก กก |::::::::::: |กกกกกก กก กะ ! กก !กภ:V::/
กกกกกกกกกกกก ฃท:.:/กก กก /กก กฎกณ__: :.: . กก !::::::::::: !กก กก.:.:.:.:คฏ |i กก ! กกกฑ
กกกกกกกกกกกก กด// กก ! | กก|!กกกก >Žค:.::.กก,ก์:::::::::| กก . ::rกพ'กญ!.liกกกก!
กกกกกกกก กก กก i/ ! กกl| ฃ์กก,.|-กฝŽษ |L_,.ฅฮ:: ,Žจด๋ฅ๕กกกก ะจกก lใฆกก ฃ์
กกกกกกกก กก กก |กก|:.:.:.:!. 'กญ กฒ___,กกกกกก กำกากำกกi{กซกกกก,ก์กก กรกกกกกกกกกกกกกกกกกกคฝค์คภคฑคฯณะคจคฦคชคคคฦ
กกกกกกกก กก กก กฎ กดŽษŽษะฝ'กญiาฺ /กก กก /Žอ,]Žรฅพ='าฬกญกกกก/กก ฃ์i กก !
กกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กำ จฆ' กญกกกก ,Žฒกกฃ์ก์กก_ฃ๒'ก์กกกก, ก์กกฃ์iกกกกฃ์
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกคฏกก กก กก กก / i. ะญกก/ กก กก กฟ,' ใฆกก|i กกกร
กกกกกกกก กก กก กก กก กก กณ __กก กก ,ก์|กกlกก/ฃท กก,-กญกกliกก l. กก|i กก ฃ์
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กภกก กกฃ์i กก!กก|_;..พๅกโกกกก ฃ์iกก l กก |i กก |
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก ,ฃ๘Žฐกฎ_กพ''|ฃ้กก !กก|ฦ๓ฅหŽฦ=Žง กกฃ์iกก ! กก |i กก |
กก กก กก กก กก กก กก กก ขสกาฃ้ผฎกก|ฃ้ , 'กก/:.:.: : .กก กณ.กก|iกก |กกกก|iกกกก|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกrกๅขiŽฟT'กฎ_,. 'กญ กฟ:.:.:.: : :. . กก กณlฃ๊กก l.กกกกฃ์ฃ้กกกก|
กกกกกกกก กก กก กก กณฦ๓Žร]Žษกา,Žฒกก กใ กก กฒกฒกกกกกกกกกณกกฃ๊กกกก |l กกกช
กกกกกก กก กก กก กก กก ฅฮ ,}:.กา กฟ,ฦ๓กฏกฑกก,. กพ': .กกกก กก ขหกก กกโส กกฃ์
กกกกกกกกกกกกกกr=กโŽฦ_ฅฮ/ .::.กฑ,.-กพ' , -'กญ:::: :: :: กขกก กก ฃ์กกกกกก |iกกกก!
กกกกกกกกกกกกกกกด.กณ กก /::ฅฯ.:.คฏกกกใกฒ__,::::กก: ::::l::: :: กก l กก กก ฃ์iกกกกฃ์
กก กก กก กก กก ฅฮะจกก/::/ฅฯ กณ กฏฅี กกกฟ:::กก:: ::::Žฤ::: ::.กก กภกกกกฃ์iกกกก|ปไคโคขคฮปารฃคฮฝ๊คหนิครคฦคฏค๋คฮคภค๏


ŽปŽŽฏŽปŽŽฏŽปŽ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกฟ:::กก กก กกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ::::::::::กกกกกกกกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟ:::::::::: กกกกกกกกกกกกกก กภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฤกฤกฤกฤกฤกฤ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |:::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกก|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภ::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกฟกณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก /::::::::: กกกกกกกกกกกกกกคฏกต กกกห

604 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/21(ฬฺ) 22:30:18 ID:Y6riQjX6กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฒกฒ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกฟ..::::::::::::::..กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ..:::::::::::::::::::::::::.กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟ..::::::::::::::::::::::::::::::::::::.กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภ:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,. -กพ'กญ..:::::::::::::::::::::...กฎะฆŽค
กกกกกกกกกกกกกกกกกก Žษ .:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::....กณ


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกกกกกกก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกกกกกกกก กกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก/::::::กก กก กก กก กก กกกณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก|:::::กกกกกกกกกกกก กกกกกกi
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กณ:::กกกกกก กกกกกก __กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก /::::กกกกกกกกกกกกกกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |:::กกกกกกกกกกกกกกกก กฒกห
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |::::กกกกกกกกกกกกกกกกกกi
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภ___กข_____กกกกฅฮ กฒกห

605 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/21(ฬฺ) 22:30:47 ID:Y6riQjX6
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกกกกกกก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกกกกกกกก กกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก/::::::กก กก กก กก กก กกกณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก|:::::กกกกกกกกกกกก กกกกกกiกกกกกกกกคณค์คภคซค้ท๙คสค๓คภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กณ:::กกกกกก กกกกกก __กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก /::::กกกกกกกกกกกกกกกกกภกกกกกกกกฟอษีคญน็คคครคฦคฮคฌกฤ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |:::กกกกกกกกกกกกกกกก กฒกห
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |::::กกกกกกกกกกกกกกกกกกi
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภ___กข_____กกกกฅฮ กฒกห

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกกกกกกก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกกกกกกกก กกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก/::::::กก กก กก กก กก กกกณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก|:::::กกกกกกกกกกกก กกกกกกiกกกก กก ธๅฒ๙คศบแฐญดถคทคซปฤค๊คใคทคสคคกฤ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กณ:::กกกกกก กกกกกก __กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก /::::กกกกกกกกกกกกกกกกกภกกกกกกกกบวลฌคสธภอีมชคำครคฦคษคฆคนค๊คใคคคคค๓คภค่
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |:::กกกกกกกกกกกกกกกก กฒกห
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |::::กกกกกกกกกกกกกกกกกกi
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภ___กข_____กกกกฅฮ กฒกห
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกกกกกกก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกกกกกกกก กกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก/::::::กก กก กก กก กก กกกณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก|:::::กกกกกกกกกกกก กกกกกกiกกกกกกกกฐ์ฟอคหคสค๋คหคทคํฝธรฤคหคสค๋คหคทคํ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กณ:::กกกกกก กกกกกก __กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก /::::กกกกกกกกกกกกกกกกกภกกกกกกกกท๋ถษคษครคมคโรฯน๖คสค๓คภคส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |:::กกกกกกกกกกกกกกกก กฒกห
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |::::กกกกกกกกกกกกกกกกกกi
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภ___กข_____กกกกฅฮ กฒกห

606 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/21(ฬฺ) 22:31:07 ID:Y6riQjX6กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกกกกกกก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกกกกกกกก กกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกก กก/::::::กก กก กก กก กก กกกณ
กกกกกกกกกกกกกกกก กก|:::::กกกกกกกกกกกก กกกกกกi กกกกควคโคฝคฮรฯน๖คซค้ผซสฌคฯ
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กณ:::กกกกกก กกกกกก __กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกก /::::กกกกกกกกกกกกกกกกกภ กกกกฦจคฒค้ค์คสคคค๓คภค่คสกฤ
กกกกกกกกกกกกกกกกกก |:::กกกกกกกกกกกกกกกก กฒกห
กกกกกกกกกกกกกกกกกก |::::กกกกกกกกกกกกกกกกกกi
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กภ___กข_____กกกกฅฮ กฒกห

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกกกกกกก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกกกกกกกก กกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกก กก/::::::กก กก กก กก กก กกกณ
กกกกกกกกกกกกกกกก กก|:::::กกกกกกกกกกกก กกกกกกi กกกกกฤกฤกฤกฤกฤ
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กณ:::กกกกกก กกกกกก __กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกก /::::กกกกกกกกกกกกกกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกก |:::กกกกกกกกกกกกกกกก กฒกห
กกกกกกกกกกกกกกกกกก |::::กกกกกกกกกกกกกกกกกกi
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กภ___กข_____กกกกฅฮ กฒกห

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกกกกกกก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกกกกกกกก กกกภ
กกกกกกกกกกกกกก กก/::::::กก กก กก กก กก กกกณ
กกกกกกกกกกกกกก กก|:::::กกกกกกกกกกกก กกกกกกi กกกกรฏคซกฤ
กกกกกกกกกกกกกกกก กณ:::กกกกกก กกกกกก __กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกก /::::กกกกกกกกกกกกกกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกก |:::กกกกกกกกกกกกกกกก กฒกห
กกกกกกกกกกกกกกกก |::::กกกกกกกกกกกกกกกกกกi
กกกกกกกกกกกกกกกก กภ___กข_____กกกกฅฮ กฒกห

607 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/21(ฬฺ) 22:31:24 ID:Y6riQjX6


จฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกรฏคซฝ๕คฑคฦคฏค์จฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌ
.

608 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/21(ฬฺ) 22:31:42 ID:6BMR6IC6
>>589
ฅขฅ์กฉ ฃฑศึฬฃณคธคใคสคฏคฦกฉ

609 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/21(ฬฺ) 22:31:45 ID:Y6riQjX6กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก , -กพŽคกกกกกก, -.Žค
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ กก Žษกกกกฅฮ กก Žษ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/กกŽค_.ฅฮกก.กฟ Žค_.ฅฮกญ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก /กกกกŽษกกกฟ กก .Žษกกกก,,-กพ'ขi
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.กกกก กก กก กก กก /กก__ฅฮ / /ขฃ้iกญกกกฟŽค_กก .ฅฮกญ.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก l. กก `ฃ้Žษ /กกกก .|กฟกกกก,.'~กญกกกก.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก | กก ,,,|./ กกกก ะจกกŽค_ฅฮ ,-กพ'กญข)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกกกกกกก กก l.กก กก |กฎ`'''กก/กกกก.Žษ ./ ะฆ,-กพ'กญ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|กก ,___lกกกก กก|Žค.กก/ /กกŽค,,/
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกกกกกกก กก |กกกก Žษ กก กก | กฎ` 'กญ-Žค ,Žษ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |กก_/กกกกกกกก|กกกก กก กก กห
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก| /กกกกกกกกกกกณกกกกกกกก |
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก| .กกกกกกกกกกกกกณ::::.กฎ Žค,|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก | :.กกกกกกกกกกกก |::::กกกก|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก | :: กกกกกกกกกกกก|::::กก |.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ฆห:::กกกกกกกกกก Žษ::กกะจ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/กกกกกกกกกกกก,กก::::::'/
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก /กกกกกกกกกกกก:/:::::::::/
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ,/กกกกกกกกกกกก::/:::::::::/
จฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌ


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกรฯน๖คฮฤ์คหฤฦคมคฟผซสฌคฮผ๊ค๒กฤรฏคซฤฯค๓ควคฏค์


จฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌ

610 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/21(ฬฺ) 22:32:18 ID:Y6riQjX6
กกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก /
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก .lกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภ
กกกก กก กก กก กก กก กก กก กก {กกกก กก lกกกกกกกกกกกกกก กก กก กณ
กกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กณกกกกกก กภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ,
กกกก กก กก กก กก กก กก กก กก กก กภกกกณ__ กผ- Žคกกกกกก กกกก กก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กักกกกกกกกกฑ `กผกฝ ขŽฤŽคกกกก กณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก /กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก ฃ์กกกณกกกกl
กกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก /กกกก//กกกก/l กก rกพŽคกกกก ',กก {กกกกl
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกก กฟ/ กก / lกกกก|กก กณ กก lกก กณ __!
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กฟกก กฟ ./ กก /กก.lกกกกlกกกก l กก |
กกกกกกกกกกกก กก กก กก กก /กก กฟกก / กก / กก/ กก 'กกกก | กก |กกกกกกกกกกกก_กกกก___
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกl_.กฟกก กฟ กก /กก / กก /กกกก .| กก |กกกกกก_fกฑ_ฅฮกฟ__ฅฮ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/กกกกกฟกก / กก /กกกกกก jกกกกฅ์'กฑ_ฅฮกก| /กก /
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กต.กฟกกกก f กก / กก กกกก >-vกกกกสฉ_กก Žฺกก__กะกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก `Žฐ' กก กก กก ศฌ __) กพ กก กก กกกกกก !
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก { กก กกกฟ กฑกฑกฑ กกกรกกกก/ข!
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก Žษกกกกกกกกกก กฟ กฑ กก จฆกฝ |กก .{กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก ฟอกกกกกกกกกฟกกกกกกกกกกกกกกกก ___ฅฮ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก // |`กผกฝะค Žคกกกกกกกกกก กใ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก | {__l_กฒ_กฒ_l_____นฉฅีกญ/:::::/
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กกฟอกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก /:::::/
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก /::::::กภ_กฒ_กฒ_กฒ_กฒ_.ฅฮ:::::/
จฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌ

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกรฏคซกฤกฤรฏคซกฤ

จฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌ

611 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/21(ฬฺ) 22:32:32 ID:Y6riQjX6

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกว๒๑ฝฦฌคฯฟอฮเภไฬวคฮฬดค๒ธซค๋
.ยณคฏ

612 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/21(ฬฺ) 22:34:07 ID:CKfy8H5I
>>608
คไครคมคครคฟกฃ
คคกกขคคศคแฅตฅคฅศควคฯพรคตค์คฦค๋คภคํกฃ

613 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/21(ฬฺ) 22:35:52 ID:QLNkSlko
คไค๋ษืคฮผ๏ยฒคฯหโฒฆครคคคคสกผ

614 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/21(ฬฺ) 22:36:17 ID:CKfy8H5I
ฒต

615 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/21(ฬฺ) 22:37:35 ID:6BMR6IC6
ฒต
คไค๋ษืคฯคคภศถควผซสฌคฮวฝฮฯคหผซณะคฌคสคคคฮคซคก
คณค์คซค้คษคฆฬณะคแคฦคคคฏคฮคซษคคคส

616 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/21(ฬฺ) 22:46:25 ID:iAegujq2
ฒตฒต
นฌคปคหคสครคฦคฏค์กขคไค๋ษืกฆกฆกฆ

617 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/21(ฬฺ) 23:02:44 ID:569zbbMM
ฒตฒต

618 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/21(ฬฺ) 23:03:36 ID:.sNHHuf2
คคขคฝคฆคภคํคฆคสกฃ
ฒฟคหคโนอคจคฟคฏคสคฏคฦผซปฆคทคฦค๓คฮคหยธยณคทคฦค๊คใคฝคฆธภคฆคภคํคฆคสกฃ
คทคซคทคณค๓คสพ๕ถทควบวลฌคสธภอีมชคำคโฒฟคโคสคคคโค๓คภกฃ
รฏคภครคฦคณค๓คสพ๕ถทคสค้อ๐หฝคสธฤดคหคโคสค๋กฃ
ฟอษีคญน็คคฐสมฐคหว๒๑ฝฦฌคฯผซสฌค๒ฤษคคคฤคแคมคคฆภญณสคสค๓คภคํคฆคสกฃ

619 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/21(ฬฺ) 23:13:29 ID:SZBuxadw
ฒต

วญคฮท๏คฌฬตคฑค๊คใคณคณคควภไหพคทคสคซครคฟคภคํคฆคส

620 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/21(ฬฺ) 23:51:19 ID:808uB8zI
ฒตฒต
ฬคคภกขมฐคหคฯฟสคแค๓คซกฤกฤ

621 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/22(ถโ) 11:31:38 ID:qRXhMmWQ
ฒต
คคครคฝณไค๊ภฺครคฦฅษกผฅ๋มคไคทคฦฅฯกผฅ์ฅเคศคซคฯควคญคสคคค๓คภคํคฆคสกฃ

622 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/22(ถโ) 12:29:21 ID:PNUzP70E
ยัตืฐสณฐคฮฅนฅฦคฯวญค่ค๊คฯคฯค๋คซคหพๅคภคส
คฟคภยัตื35คฮวญคฌฅตฅฏฅตฅฏคไค้ค์คฦค๋คซค้กขมวมแคตคศคซควฒ๓ศ๒ควคญคสคญคใคขครคตค๊คไค้ค์คฝคฆ

623 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/22(ถโ) 21:53:17 ID:lW0nA51U
ฅซฅสฅงกฤกฤ

624 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/22(ถโ) 23:01:01 ID:JL/bbCKw
คณค์ตฟฬไคสค๓คภคฑคษกขฅํกผฅผฅ๓ฅแฅคฅวฅ๓คฯธถบ๎ฤฬค๊คฮอฦปัคสค๓คภคํคฆคซกฉ

บเฮมคฌลฺควลษม๕คโคทคฦคสคคคซค้กขทมคฯคศคโคซคฏฟงคฌวดลฺฟงคธคใคสคคคซคศปืครคฟค๓คภคฑคษกฃ

625 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/23(ลฺ) 01:35:53 ID:TJW7SHr.
คฤ ต์ฬ๓ภปฝ๑

626 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/23(ลฺ) 18:26:39 ID:njUP008A
ลใคฮคาคศกฉ

627 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/24(ฦ) 22:58:22 ID:zMJ30wO.
กดกถกดกส((กส(((คทคทคทกดกดกด;;:กถกถกถ((กส(;;|il!|ึ฿;..;;ืฤฅหฅ฿ฅ฿;|i|ืฤืฤ///ึ฿ืฤืฤืฤืฤ;;;:;Žก;;;;
;: .::;;;กดกด(กสกส((((คทคทคท;;กถกถกถ::...;;;))กหกหกดilฃ์};;;:;:;;;:;,__กกกฒคณ|i|ฅฤŽษฅรฅรŽฏŽษŽษŽษ,.ฅฤพฏืฤืฤฅฤ;;;
;;:: ;::. :;กดกดคทคทกสกส((คทคท;;.;กถกด;;กด)กหกห)กห|;l!|_;;Žก__;;::.;__กฒ;;:,;;|i|Ž ืฤืฤืฤŽษฅฤฅ฿ฅฤฅ้ฅีฅีฅี;;
;;::;;:: :...:;;;กดกดกด(,__กห)กส(กส,,;;,.ืฤ..;.;; :|i|ฃ์| |!il|ขๅฅ฿Žะฅ฿ŽะŽะฅ฿ฅ฿Žฦ}i};:;.:: :.;ฅฤ ฅีืฤืฤืฤืฤ::;:.Žฬืฤ
;;.กฃ;..;;;:..,;:.;;กดกดกดกด||;Žค;;|||;กฃ;..;./:;;;;| il|;;}iil|ฅ฿ฅ฿Žะฅ฿Žะฅ฿Žะกด;กต|i|กถ;;กถกตŽกดกดืฤืฤฅฝ;:Ž฿;.:.ืฤืฤ
;;;;;:;;;;;;:;:;:;,,::::;กถกถกถ ||กถ;||.|;;..:;:/;:;:;:;|.,il|;;|l!l}ปฐŽฦฅห==Žฦฅ฿ฅ฿;|i|ืฤืฤืฤืฤŽษŽษฅ้Žษ;;::;Žก;,:;:;:;.;;;:
;;Žก..;;;:::;.:. ;;;:.Ž฿กดกดl;;.;{{;;.;||;|;;;กฟ;:Žก;Ž; |;;ll|;;|lil|ฅฤ;:กก::;:;:;::;;;;;;:;ฅฝ|i|กดกดกดกถกถลแกส((ืฤ///;;:; :;;;
;,;::.::,Ž฿::.,;;,,..;;.;,;ฅ฿ฅ฿;;.;||; ;||;Žฺ;;;; .:::;:*.|;ilii|:;|iil|,,.;;::.กดกดกดŽย>>;;;}i}ŽยŽยกดกถกถ;;ŽŽณŽŽณŽืŽุŽุŽฉŽฏŽืŽุŽุ
::.:.:,:::|;;::;:.:;;;.,,ฅ฿|;|| ..||;Žก|!/..;;:;::;|;/:::|i!il!};|!il|ืฤืฤฅ฿Žะกดืฤืฤ}li}กดกดกดฅ฿|!;;ŽุŽุŽยคฏŽืŽืŽฝŽุ::::ืฤ
กดกด|{ืฤ;:;||;::;;:.ฃ๖|.!;::|ฅ฿{i{;::;:|::>l/;;;;|.lili!|;|;;i|;Žฺกดกดกดืฤืฤืฤ}ili};;Y;;:.ฅ๓||ฅฮŽษŽษŽืŽŽุŽุืฤ;;Ž฿,ŽุŽุ
;:;กด{ |ืฤ;;||;;Žก;:;;|;|.|;;|;|;;||กด;;|ฅ฿|Žฺ'"| il!l|;;|;il|;|ืฤฅ฿ฅ฿;;;Ž฿:;:กด|;กต}ill|;{''"Ž;;: ||ืฤืฤŽฟŽุŽฝŽูฅ๓||;;:;
;;Žก:;| ;}ืฤ;||''Ž""|;;|.|;{i{;;}i}กก |กก}|;:;:;}..i!li| |ili|;|;;;Ž฿::.กดกถกถกถ;Yกก.|ili|;};.;::.;::;ืฤYii|;Žค;;:.;||ฅฤ:.;;||;;.;
;:;.;;{ ;|Žยกก||กกกก.| กถ;|!|ŽษŽษกก |กก||;*;:!..iil!|.}i!l}.|กกกกกกกถกดกด;;}กก |!ii||กกกกกก|| :|!il|กกกก.||กกกก.||;;,.
;;: ;|'''|"'Ž''||"'Ž''''}'Ž''i| i /"'Ž''|"'||"'Ž|;;il!l|Ž|ili|Ž{"'Ž''"'Ž''"'Ž''"กด"'|;iกย"'Ž''"||"|ilil|"'Ž'''}|"'Ž'''||"'
กก |กก|กกกกกกกก Žษกก |ilil!} กก กก Žษiกก };;lili}.|il!|กกกกกกกกกกกกกกกก}กก}ili}กก กก กญกฎ {ilil{กกกก||กกกกŽษ!กข
กกกกกกกกกกกกกกกกกก Žษill|i!.กขกก กก กก.{;;;!ili{.|ili{กกกกกกกกกกกกกกกกกก {:il{
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก{;;;llil!l|.|!ii|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฅฮ;;!lliiŽู;| ii|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก| !l|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก | iil|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก { i!l|

628 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/24(ฦ) 22:58:39 ID:zMJ30wO.กกกกกกกกกกกกกกกกกก,.กกกกจกจกกกกกกก.กข
กกกกกกกกกก,.กกกกกญกกกกกก,,....กกกก กกกกกกกกกณ
กกกกกก กฟกก กก,. Žค'กญ"กก กกกฑ กฎกก':;.. กกกก',
กกกก ./กกกก กฟŽคกดกกYกก,/"กญจกกพกแ;:กกกก.:}
กกกก iกกกก /กแ=กกกกกฎกณŽคŽคกสกแ=ปฐ;:กกกก.:Žษ
กก กก',กกกก !กขปฐ=กดกฎกกŽค กกกดฅ฿;:Žกฎกก.:กฟ
กกกกกกกณŽคกกกก':..กกืฤกภกดŽคกฎŽคกซกก-Žฦ'".,
กกกกกกกกกกกฎกกกผจก -กพ กณกดะฆกกกกกณกก,.กณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกณกกกกกกกก,.''Ž:;;,.'
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกดกขกก,.,กฎ;:''Ž
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฎกก~

629 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/24(ฦ) 22:58:56 ID:zMJ30wO.

กก กฎกฏ กกกŽค
กกกกกกกกกกกก| กฎTŽฐกฝกผกณกข กกกกกกกกคชครกขคคฟฐ์คฤศฏธซ
กกกกกกกกกกกก|กก !กกกกกกกกกกกกกฎกณ
กกกกกกกกกก rกก/กกกกกกกกกกกกกณกก กณ
กกŽคกกกกกก /กญ กภกกกกกกกก กภกกกภ_j
กกกกกฎ กผกกกกกกกกกกขกผŽคกณ กณ__jกญ
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกก กซ'^กญ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,.กกกกจกจกกกกกกก.กข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,.กกกกกญกกกกกก,,....กกกก กกกกกกกกกณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกก กก,. Žค'กญ"กก กกกฑ กฎกก':;.. กกกก',
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ./กกกก กฟŽคกดกกYกก,/"กญจกกพกแ;:กกกก.:}
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก iกกกก /กแ=กกกกกฎกณŽคŽคกสกแ=ปฐ;:กกกก.:Žษ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ',กกกก !กขปฐ=กดกฎกกŽค กกกดฅ฿;:Žกฎกก.:กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกณŽคกกกก':..กกืฤกภกดŽคกฎŽคกซกก-Žฦ'".,
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฎกกกผจก -กพ กณกดะฆกกกกกณกก,.กณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กณกกกกกกกก,.''Ž:;;,.'
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกดกขกก,.,กฎ;:''Ž
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฎกก~

630 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/24(ฦ) 22:59:16 ID:zMJ30wO.
กกกกกกกกกกกกกกกกกก _กข_Žค,._ ,_
กกกกกกกก กก กก ฅฃ:`::::::::::::::::::::กญฃ๚_
กกกกกกกกกกกกกกŽฒ::::Žง'`กฐ`กฐ`กฐ`กฐ`คฏ
กกกกกกกกกกกกกก|:::::L_กกr=กแกกกก =กณ
กกกกกกกกกก กก |::r',Žบ:|กกrกแกก กก =Žค|
กกกก กก กก กก |::| ฃ๔:|:|กก `กผŽ฿กก คฏŽ฿กพ'|กกกกกกกกคไครคัค๊ฝฉคฯฮษคคค่คส
กกกกกกกกกกกก ,|::กณŽบŽษกกกกกก r_กก |. l
กก กก กก _.กฟ|::::กฟกภกก กผจกกพกญ/ กกกกกกกกฟนคหอ่ค์คะฟฉคคสชคฌคฟคภควผ๊คหฦค๋ค๓คภคซค้
กก-กพ''": : |ŽฦŽฺ'กญกก กก กภ.กกกฑ /
กก : : : : : |Žฐ|>กขกก กก กก กฎŽฬŽŽข.|กฎ`'''Žฐ-
กก.: : : : : :|Žฦ|ก฿>Žคกกกก ,.<กณ|-| : : : : : :
กก : : : : : :กณ_><_,.ฅุ ฅฯ_><Žก์: : : : :
กก : : : : : : : :`:กในฉนฉกไ'กญ: : : : : : : :
กก : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

กกกกกกกกกกกกกกกกกก _กข_Žค,._ ,_
กกกกกกกก กก กก ฅฃ:`::::::::::::::::::::กญฃ๚_
กกกกกกกกกกกกกกŽฒ::::Žง'`กฐ`กฐ`กฐ`กฐ`คฏ
กกกกกกกกกกกกกก|:::::L_กกr=กแกกกก =กณ
กกกกกกกกกก กก |::r',Žบ:|กก กก กก กก กก |
กกกก กก กก กก |::| ฃ๔:|:|กก ขกก คฏกพข|กกกกกกกกคคภปดึคโคขค๋คทกขคโคฆพฏคทรตบ๗คทคฦคคคฏคซ
กกกกกกกกกกกก ,|::กณŽบŽษกกกกกก r_กก |. l
กก กก กก _.กฟ|::::กฟกภกก กผจกกพกญ/
กก-กพ''": : |ŽฦŽฺ'กญกก กก กภ.กกกฑ /
กก : : : : : |Žฐ|>กขกก กก กก กฎŽฬŽŽข.|กฎ`'''Žฐ-
กก.: : : : : :|Žฦ|ก฿>Žคกกกก ,.<กณ|-| : : : : : :
กก : : : : : :กณ_><_,.ฅุ ฅฯ_><Žก์: : : : :
กก : : : : : : : :`:กในฉนฉกไ'กญ: : : : : : : :
กก : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

631 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/24(ฦ) 22:59:34 ID:zMJ30wO.


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,,-''กฑ`'กณกข
กกกกกกกกกกกกกกกก /`''-,,,___/กกกกกกกก _-`--,l
กกกกกก กก /'''กฑ`-,_กกกกกก ฃ์กกกกกก /กกกกกกกก`''กณ
กก กก กก กสกกกกกกกกกกกภ ._ /'`''กณ _กก กกกกกกกก ฅฮ
กกกกกกกกกกกภกกกกกกกกกก กจ.กณ,;_;;Žษ;กง-,,,,-กผ'''`กก`{
กกกกกกกกกก ,-''`กผ'''กฑกก กล'กฅ'กลกขกกกกกกกกกกกฟ
กกกกกกกกกก/กกกกกกกกกกกก /กกกก.lกก กก `-,,_-'''`
กก กก กก กก `--,,,กฒ,,,-.lกกกกกก|กกกก กก กก กณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกณ กก .กณกกกก กก_,,-'
กกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก |.|`กผ-'''`''`กฑ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |.|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|.|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก |.|-.กข
กกกกกกกกกกกกกกกกกก __ คฏl.l-''
กกกกกกกกกกกก กก กก '-'''''Žฤl
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |.|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |.|
กกกก ฅุกกกกกกกก กก กก_l.|,--,_
กกกกกกกกกดกขกณ`'lกกกฟl.|กกกกกก'กผ-,,_
กกกกกฟกกกกกด.กณกกกณ//__,,-'''กฑกกกก`-
. ./กก-'''กฑกกŽษ`'' l' 'กณ`''-,,_,,-'''กฑ
./,, -.กข,-'''' กก กณ`กผ---'''
กกกกกกกกกกกกกกกกกก'l,|
กกกกกก กก กก กก กก 'l,|
กกกกกกกกกกกกกกกกกก 'l,|

632 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/24(ฦ) 23:00:02 ID:zMJ30wO.


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,,-''กฑ`'กณกข
กกกกกกกกกกกกกกกก /`''-,,,___/กกกกกกกก _-`--,l
กกกกกก กก /'''กฑ`-,_กกกกกก ฃ์กกกกกก /กกกกกกกก`''กณ
กก กก กก กสกกกกกกกกกกกภ ._ /'`''กณ _กก กกกกกกกก ฅฮ
กกกกกกกกกกกภกกกกกกกกกก กจ.กณ,;_;;Žษ;กง-,,,,-กผ'''`กก`{
กกกกกกกกกก ,-''`กผ'''กฑกก กล'กฅ'กลกขกกกกกสกกหกฟ
กกกกกกกกกก/กกกกกกกกกกกก /กกกก.lกก กก `-,,_-'''`ŽทŽŽ
กก กก กก กก `--,,,กฒ,,,-.lกกกกกก|กกกกกสกกห กณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกณ กก .กณกกกก กก_,,-'
กกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก |.|`กผ-'''`''ŽทŽŽ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |.|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|.|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก |.|-.กข
กกกกกกกกกกกกกกกกกก __ คฏl.l-''
กกกกกกกกกกกก กก กก '-'''''Žฤl
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |.|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |.|
กกกก ฅุกกกกกกกก กก กก_l.|,--,_
กกกกกกกกกดกขกณ`'lกกกฟl.|กกกกกก'กผ-,,_
กกกกกฟกกกกกด.กณกกกณ//__,,-'''กฑกกกก`-
. ./กก-'''กฑกกŽษ`'' l' 'กณ`''-,,_,,-'''กฑ
./,, -.กข,-'''' กก กณ`กผ---'''
กกกกกกกกกกกกกกกกกก'l,|
กกกกกก กก กก กก กก 'l,|
กกกกกกกกกกกกกกกกกก 'l,|

633 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/24(ฦ) 23:00:18 ID:zMJ30wO.กกกกกก::::::::::::::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกก::::::::::::::::::::::กกกกกก :::::::::::::::::::::::::::กกกกกก :::::::::::::::::::::::กก:::::::::::::::
กกกกกกกกกก::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกก:::::::::::::::กกกกกกกกกกกก:::::::::::::::::::::::กกกกกก ::::::::::::::กกกกกก:::::::::::::::::
กกกกกกกกกก::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก::::::::::::กกกกกกกกกกกก :::::::::::::::::::::กกกกกกกก:::::::::::กกกกกก:::::::::::::::::
:::::::กกกกกก:::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ::::::::::::::กกกกกกกกกกกก::::::::::::::::::::กกกกกกกกกก :::::กกกกกกกก :::::::::::::
ŽปŽงŽงŽงŽงŽงŽงŽงŽงŽงกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกก:::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก::::::::::
:::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก::::::::กกกกกกกกกกกกกก ::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก::::::::ŽปŽงŽงŽงŽงŽงŽงŽงŽงŽง
:::::::::::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก::::::::กกกกกกกกกกกกกก :::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกก::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กกกกกกกกกก ::::_กข_Žค,._ ,_กกกกกก:::กกกกกกกกกกกกกก ::::::::กกกกกกกกกก:::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กกฅฃ:`::::::::::::::::::::กญฃ๚_:::::กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก :::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกŽฒ::::Žง'`กฐ`กฐ`กฐ`กฐ`คฏ:::::::กกกกกกกกกกกก:::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก :|:::::L_กกr=กแกกกก =กณกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก :::::::::::::::
::::::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ::::::::|::r',Žบ:|กกrกแกก กก =Žค|กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก :::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกก:::::::::::::|::| ฃ๔:|:|กก `กผŽ฿กก คฏŽ฿กพ'|กกกกกกค๓กฉกกกกกก:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก:::::::::::::::,|::กณŽบŽษกกกกกก r_กก |. l:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ŽปŽงŽงŽงŽงŽงŽงŽงŽงŽง
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก::::::::::::::::::_.กฟ|::::กฟกภกก กผจกกพกญ/
กกกกกกกกกกกกกก:::::::::::::::::-กพ''": : |ŽฦŽฺ'กญกก กก กภ.กกกฑ /กก ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
กกกก ::::::::::::::::::::::::::::กกกก: : : : : |Žฐ|>กขกก กก กก กฎŽฬŽŽข.|กฎ`'''Žฐ-กกกกกกกก::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก .: : : : : :|Žฦ|ก฿>Žคกกกก ,.<กณ|-| : : : : : :
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก: : : : : :กณ_><_,.ฅุ ฅฯ_><Žก์: : : : :
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก: : : : : : : :`:กในฉนฉกไ'กญ: : : : : : : :
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

634 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/24(ฦ) 23:00:35 ID:zMJ30wO.
กกกกกกกก กก กก Žค-กพ- Žคr'7-กพ;z.._
กกกกกกกกกก กใขกก กก กก กก กก ขกไ
กกกกกกกกขกญกก กก กก กก กก กก กก กก กๆ
.กกกกกกกก/กกกกกกNกณฃฮกณ!กณlกภŽอlกภฅศกต
กกกกกกกก1กกกก ,กตŽฦ_Žฐ-:_,,กกกกกกกกกฟ,Žอ
กกกกกกกก|กก กก กณกก ,ฦ๓=-llกกกกกกlขกขl
กกกกกกกก|กก.rกพกข|กกกส__Ž฿กฒกก"กก /_Ž฿__,Žษlกกกกกกกกกกฒฟคภกฤกฤกฤฬธกฉ
กกกกกกกก|กก|.h.| |กกกกกกกกกกกกกกกก `i.กก!
กกกกกกกก|กกกณ._|.! กก กกกก กก r __กกกกl l
กกกกกกกก|กกกก/ 1กก กก (ฦ๓ฦ๓ฅหŽฦYกญ'
กกกกกกกก|__./กกกกกภกกกกกก กฒ__ กก ,
กกกกกก/กกกก `'กพŽคกก กภกกกก กฑกก /
กก , 'กภกกกกกกกกกกกภกก ` Žฐr-กพ'
. /กก กก `กพŽคกก กก กก กภกก |ฮฉคมต๎ค์

กกกกกกกก กก กก Žค-กพ- Žคr'7-กพ;z.._กกกกกกกกกกกกกกกกฮฉคมต๎ค์
กกกกกกกกกก กใขกก กก กก กก กก ขกไ
กกกกกกกกขกญกก กก กก กก กก กก กก กก กๆ
.กกกกกกกก/กกกกกกNกณฃฮกณ!กณlกภŽอlกภฅศกต
กกกกกกกก1กกกก ,กตŽฦ_Žฐ-:_,,กกกกกกกกกฟ,Žอ
กกกกกกกก|กก กก กณกก ,ฦ๓=-llกกกกกกlขกขl
กกกกกกกก|กก.rกพกข|กกกส__Ž฿กฒกก"กก /_Ž฿__,Žษlกกกกกกกกคจกฉ
กกกกกกกก|กก|.h.| |กกuกกกกกกกกกกกก `i.กก!
กกกกกกกก|กกกณ._|.! กก กกกก กก r __กกกกl l
กกกกกกกก|กกกก/ 1กก กก (ฦ๓ฦ๓ฅหŽฦYกญ'
กกกกกกกก|__./กกกกกภกกกกกก กฒ__ กก ,
กกกกกก/กกกก `'กพŽคกก กภกกกก กฑกก /
กก , 'กภกกกกกกกกกกกภกก ` Žฐr-กพ'
. /กก กก `กพŽคกก กก กก กภกก |

635 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/24(ฦ) 23:00:50 ID:zMJ30wO.
กกกกกก::::::::::::::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกก::::::::::::::::::::::กกกกกก :::::::::::::::::::::::::::กกกกกก :::::::::::::::::::::::กก:::::::::::::::
กกกกฮฉคมต๎ค์::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกก:::::::::::::::กกกกกกกกกกกก:::::::::::::::::::::::กกกกกก :::::ฮฉคมต๎ค์::::::::::::::::
กกกกกกกกกก::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก::::::::::::กกกกกกกกกกกก :::::::::::::::::::::กกกกกกกก:::::::::::กกกกกก:::::::::::::::::
:::::::กกกกกก:::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ::::::::::::::กกกกกกกกกกกก::::::::::::::::::::กกกกกกกกกก :::::กกกกกกกก :::::::::::::
::::::::::::กกกก::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกก:::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก::::::::::
:::::::::::::::กกฮฉคมต๎ค์กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก::::::::กกกกกกกกกกกกกก ::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก::::::::
:::::::::::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก::::::::กกกกกกกกกกกกกก :::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกก::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กกกกกกกกกก ::::::::กกกกกกกกกกกกกก:::กกกกกกกกกกกกกก ::::::::กกกกกกกกกก:::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กกกกกก::::::::::กกกกกกกกกก:::::กกกกฮฉคมต๎ค์กกกกกกกกกกกก :::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก::::::::กกกกกก :::::::กกกกกกกกกกกก:::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก :::::::::::::กกกกกกกกกก :::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก :::::::::::::::
::::::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก :::::::::::::::::กกกกกกกกกกกก :::::กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก :::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกก:::::::::::::::ฮฉคมต๎ค์กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก::::::::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกก :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก::::::::::::::::::::
กกกกกกกกกกกกกก::::::::::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
กกกก ::::::::::::::::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::กกกกกกกกกกกก::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::ฮฉคมต๎ค์กกกกกกกกกกกก :::::::::::::กกกกกกกกกกกกกก::::::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกก ::::::::::::::::::::::::::::::::
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก::::::::::::::::::::กก ::::::::กกกกกกกกกกกก::::ฮฉคมต๎ค์
::::::::::::::::::::::::::::::::กกกกกกกกกก ::::::::::::::::::กกกก::::::::::กกกกกกกกกกกก:::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกก:::::::::::::::::กกกกกกกก :::::::กกกกกกกกกกกกกก ::::::::::::::::::
กก:::::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกก :::::::::::::::::::::::กกกกกกกก ::::::::::::กกกกกกกกกกกก ::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::กกกกกกกกกกกก :ฮฉคมต๎ค์::::::::กกกกกกกก :::::::::::::::::กกกกกกกกกกกก :::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::กกกก ::::::::::::::::::::::::::::::::กกกกกกกกกกกก ::::::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกก:::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::กกกกกก:::::::::::::::::::::::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกก::::::::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก:::::::::::::

636 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/24(ฦ) 23:01:12 ID:zMJ30wO.กกกกกกกก กก กก Žค-กพ- Žคr'7-กพ;z.._
กกกกกกกกกก กใขกก กก กก กก กก ขกไ
กกกกกกกกขกญกก กก กก กก กก กก กก กก กๆ
.กกกกกกกก/กกกกกกNกณฃฮกณ!กณlกภŽอlกภฅศกต
กกกกกกกก1กกกก ,กตŽฦ_Žฐ-:_,,กกกกกกกกกฟ,Žอ
กกกกกกกก|กก กก กณกก ,ฦ๓=-llกกกกกกlขกขl
กกกกกกกก|กก.rกพกข|กกกส__Ž฿กฒกก"กก /_Ž฿__,Žษlกกกกกกกกกฤกฤกฤกฤกฤกฤ
กกกกกกกก|กก|.h.| |กกuกกกกกกกกกกกก `i.กก!
กกกกกกกก|กกกณ._|.! กก กกกก กก r __กกกกl l
กกกกกกกก|กกกก/ 1กก กก (ฦ๓ฦ๓ฅหŽฦYกญ'
กกกกกกกก|__./กกกกกภกกกกกก กฒ__ กก ,
กกกกกก/กกกก `'กพŽคกก กภกกกก กฑกก /
กก , 'กภกกกกกกกกกกกภกก ` Žฐr-กพ'
. /กก กก `กพŽคกก กก กก กภกก |
กกกกกกกก กก กก Žค-กพ- Žคr'7-กพ;z.._
กกกกกกกกกก กใขกก กก กก กก กก ขกไ
กกกกกกกกขกญกก กก กก กก กก กก กก กก กๆ
.กกกกกกกก/กกกกกกNกณฃฮกณ!กณlกภŽอlกภฅศกต
กกกกกกกก1กกกก ,กตŽฦ_Žฐ-:U_,,กก uกกกฟ,Žอ
กกกกกกกก|กก กก กณกก ,ฦ๓=-llกกกกกกlขกขl
กกกกกกกก|กก.rกพกข|uกส__Ž฿กฒกก"กก /_Ž฿__,Žษlกกกกกกคฯกฉ
กกกกกกกก|กก|.h.| |กกกกกก กก กก uกก `i.กก!
กกกกกกกก|กกกณ._|.! กก Uกก กก r __กกกกl l
กกกกกกกก|กกกก/ 1กก กก (ฦ๓ฦ๓ฅหŽฦYกญ'
กกกกกกกก|__./กกกกกภกกกกกก กฒ__ กก ,'
กกกกกก/กกกก `'กพŽคกก กภกกกก กฑกก /
กก , 'กภกกกกกกกกกกกภกก ` Žฐr-กพ'
. /กก กก `กพŽคกก กก กก กภกก |

637 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/24(ฦ) 23:01:35 ID:zMJ30wO.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก !กกกกกกกกกกกกกกi
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ,ฃฬ. __กกกกกกกก/'
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก Yกญกฑฦ๓กกกฟกำ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก |กกกก กก กก /!
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|กกกกกก .กฟ Žฃ!กกกกกกกกกกกกกกจฃจกจค[][] /กำ.,จคก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก ฃ์กกกกกกกก กก !ฃ์กกกกกกกกกกกกกก กฑ/กากกกก //กก| |
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก |กก กก กก กก |Žักกกกกกกกกกกกกก คฏขสกำกกกา/กก .|_กืกก กกกก กึฃท กึฃท
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก จขกกกกกกกกกก| ขสกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก[][] กึ|กกŽฺกก.Žฺ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก !กกกกกกกกกก |'/ขสกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฅฮฅฮ ฃฯกกฃฯ
กกกกกกกฟN,.กญ กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก !กก",,Žอ'^rจกจกจกจกกกกกจกจกกกจก
กใกกกกกกกกขซจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกคฝกก กกคฦจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจกจก
กกกกกภ7กภ 7กฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกต,กก กก คฝกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑกฑ
กกกกกกกกกกกฒจกจกจกจกกกกกจกจกกกจกกกกกกกกก จก"`/'^r .กกกกจกจกจกจกกฑกกกกกกกกกฑกฑกกกกกฑ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|ฃฬ... _ กก กก จขกก/'/ขส.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภ_ฟอกฒฟอขสะบกฒฟอ_ขส_ฟอ_ะบ_/กฟ/กก ก์/ ขส.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก)กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กไกอŽคกกกกกกกฒกื.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกใกกกกกกกกกกกกคคกขฤหครกชกกกกกกกกกกกไกฑ|กกกก กฑกก,กำ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก<กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(กก กฟ!-กพ=Žฦ กฟ>..
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกฐYกฑขหกฑขห^Y^ขY^YY^^Y^Žคกกาำ-Žค , 'กฟกกกำ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก rกพ=กๅกฑ `กกกกกกกกกกกกขหกกกก //กฎŽฐ'กญ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก iฃฬ.. กฒกฒกฒกฒrกพ=ฃ้ŽฦŽฦŽฃฦ๓Žฦกญ/'

638 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/24(ฦ) 23:02:04 ID:zMJ30wO.
กกกกกกกใกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกณ
กกกกขฅฯฅฯŽสฅฯฅฯฅฯฅฯฅ์กกกกกกกกกกกก กต
กก กก/กกฆษกกกกกกกกกกกกกกกกข_กกกกกกกกกกกก|
กก /__กกกกกกกกกกกกฆษกฒกฒกกขกฒ กก กก กก|
กก |กผฅห=ก์กณ=ฅหกฝกกญกกกกกก/ กก กกกก |
.กก |กก,กแ จคกกกกกแกแกขกกกก กก |กกlขฃ์ กก|
กกกก|กส @กฟกกกกกก @กกกกกห ฆษกก |กก|ข|กก |กกกกกกคสกขคสค๓คภกฉนถทโคตค์คฟกชกฉ
กกกก |.กฎ/กกกกกกกกกกกผกพฃี กกกกกก | ,|กป|กก |
.กกกก |/กกกกกกกกกกกกกกกกฆษ กก กก |,|__ฅฮกก | กกกกกกควคโษฝผจคฯฝะคฦคสคคคพกฉยัตืคโธบครคฦคสคคคทกชกฉ
.กกกกกสกฒกฒ_กขกณ กฒกก กก กกกกกก || กก กก |
.กกกกกก | กแฅหฅหกฒกก)กกกกกกกก /กภ กกกก|
.กกกก กก |กกกกขแกกกกกกกกกกกก กฟฆษกก กภ_|_
..กกกกกกกก|กกกกกกกกฆษ กกกกกฟกกกกกกกกกฟกกกรกผ
กกกกกฝกึกกกภกกกกกกกก กฟกกฆษกกกกกฟกกกก/
กกกกกก |กกกก |กฑกณกฑ

639 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/24(ฦ) 23:02:20 ID:zMJ30wO.
กกกกกก::::::::::::::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกก::::::::::::::::::::::กกกกกก :::::::::::::::::::::::::::กกกกกก :::::::::::::::::::::::กก:::::::::::::::
กกกกฮฉคมต๎ค์::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกก:::::::::::::::กกกกกกกกกกกก:::::::::::::::::::::::กกกกกก :::::ฮฉคมต๎ค์::::::::::::::::
กกกกกกกกกก::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก::::::::::::กกกกกกกกกกกก :::::::::::::::::::::กกกกกกกก:::::::::::กกกกกก:::::::::::::::::
:::::::กกกกกก:::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ::::::::::::::กกกกกกกกกกกก::::::::::::::::::::กกกกกกกกกก :::::กกกกกกกก :::::::::::::
::::::::::::กกกก::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกก:::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก::::::::::
:::::::::::::::กกฮฉคมต๎ค์กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก::::::::กกกกกกกกกกกกกก ::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก::::::::
:::::::::::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก::::::::กกกกกกกกกกกกกก :::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกก::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กกกกกกกกกก ::::::::กกกกกกกกกกกกกก:::กกกกกกกกกกกกกก ::::::::กกกกกกกกกก:::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กกกกกก::::::::::กกกกกกกกกก:::::กกกกฮฉคมต๎ค์กกกกกกกกกกกก :::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก::::::::กกกกกก :::::::กกกกกกกกกกกก:::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก :::::::::::::กกกกกกกกกก :::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก :::::::::::::::
::::::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก :::::::::::::::::กกกกกกกกกกกก :::::กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก :::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกก:::::::::::::::ฮฉคมต๎ค์กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก::::::::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกก :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก::::::::::::::::::::
กกกกกกกกกกกกกก::::::::::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
กกกก ::::::::::::::::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::กกกกกกกกกกกก::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::ฮฉคมต๎ค์กกกกกกกกกกกก :::::::::::::กกกกกกกกกกกกกก::::::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกก ::::::::::::::::::::::::::::::::
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก::::::::::::::::::::กก ::::::::กกกกกกกกกกกก::::ฮฉคมต๎ค์
::::::::::::::::::::::::::::::::กกกกกกกกกก ::::::::::::::::::กกกก::::::::::กกกกกกกกกกกก:::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกก:::::::::::::::::กกกกกกกก :::::::กกกกกกกกกกกกกก ::::::::::::::::::
กก:::::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกก :::::::::::::::::::::::กกกกกกกก ::::::::::::กกกกกกกกกกกก ::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::กกกกกกกกกกกก :ฮฉคมต๎ค์::::::::กกกกกกกก :::::::::::::::::กกกกกกกกกกกก :::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::กกกก ::::::::::::::::::::::::::::::::กกกกกกกกกกกก ::::::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกก:::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::กกกกกก:::::::::::::::::::::::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกก::::::::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก:::::::::::::

640 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/24(ฦ) 23:02:37 ID:zMJ30wO.กกกกกกกใกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกณ
กกกกขฅฯฅฯŽสฅฯฅฯฅฯฅฯฅ์กกกกกกกกกกกก กต
กก กก/กกฆษกกกกกกกกกกกกกกกกข_กกกกกกกกกกกก|
กก /__กกกกกกกกกกกกฆษกฒกฒกกขกฒ กก กก กก|
กก |กผฅห=ก์กณ=ฅหกฝกกญกกกกกก/ กก กกกก |
.กก |กก,กแ จคกกกกกแกแกขกกกก กก |กกlขฃ์ กก|
กกกก|กส @กฟกกกกกก @กกกกกห ฆษกก |กก|ข|กก |กกกกกฤกฤกฤกฤกฤ
กกกก |.กฎ/กกกกกกกกกกกผกพฃี กกกกกก | ,|กป|กก |
.กกกก |/กกกกกกกกกกกกกกกกฆษ กก กก |,|__ฅฮกก |
.กกกกกสกฒกฒ_กขกณ กฒกก กก กกกกกก || กก กก |
.กกกกกก | กแฅหฅหกฒกก)กกกกกกกก /กภ กกกก|
.กกกก กก |กกกกขแกกกกกกกกกกกก กฟฆษกก กภ_|_
..กกกกกกกก|กกกกกกกกฆษ กกกกกฟกกกกกกกกกฟกกกรกผ
กกกกกฝกึกกกภกกกกกกกก กฟกกฆษกกกกกฟกกกก/
กกกกกก |กกกก |กฑกณกฑ


กกกกกกกใกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกณ
กกกกขฅฯฅฯŽสฅฯฅฯฅฯฅฯฅ์กกกกกกกกกกกก กต
กก กก/กกฆษกกกกกกกกกกกกกกกกข_กกกกกกกกกกกก|
กก /__กกกกกกกกกกกกฆษกฒกฒกกขกฒ กก กก กก|
กก |กผฅห=ก์กณ=ฅหกฝกกญกกกกกก/ กก กกกก |
.กก |กก,กแ จคกกกกกแกแกขกกกก กก |กกlขฃ์ กก|
กกกก|กส @กฟกกกกกก @กกกกกห ฆษกก |กก|ข|กก |กกกกคฆกฤ
กกกก |.กฎ/กกกกกกกกกกกผกพฃี กกกกกก | ,|กป|กก |
.กกกก |/กกกกกกกกกกกกกกกกฆษ กก กก |,|__ฅฮกก |
.กกกกกสกฒกฒ_กขกณ กฒกก กก กกกกกก || กก กก |
.กกกกกก | กแฅหฅหกฒกก)กกกกกกกก /กภ กกกก|
.กกกก กก |กกกกขแกกกกกกกกกกกก กฟฆษกก กภ_|_
..กกกกกกกก|กกกกกกกกฆษ กกกกกฟกกกกกกกกกฟกกกรกผ
กกกกกฝกึกกกภกกกกกกกก กฟกกฆษกกกกกฟกกกก/
กกกกกก |กกกก |กฑกณกฑ

641 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/24(ฦ) 23:02:53 ID:zMJ30wO.


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก /.:.:.:.:.::::::::::::::::::าำ=-กพ-.Žคกฒ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก /.:.:.:.:.:.::::::::::::::::/.:::::::::::::::::|กกฅฯ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/.:.:.:.:.:.:.::::::::::::::/.:::::::::::::::::::jคณ jŽุ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก /.:.:.:.:.:.:.:.::::::::::::/.:::::::::::::::::ฅฃŽึ กก{{
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกl.:.:.:.:.:.:.:.:::::::::::::::::::::..กใกญกก|ผ็ กก}ŽฤŽค
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กภ.:.:.:.:.:::::::::::::::::กฟ กก กภ'Žข กฎกณŽษŽุ.::',
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก ` กผฐ์'กญกฑกกกกกกกกกก กณŽฐืฤ'.::::::กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฎกณ.:.::::::::::::ะฆกกกกกกกกกกฅภฅรฅภฅรฅภฅร
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก ขห.:::::::::::ฅฯ
กกกกกกกก กณฟอ_ะบฟอ__ะบ_ะบฟอ__ะบฟอ_ฟอ_ะบฟอ__ะบฟอ__ะบฟอŽษกกกกกกกกกกกกกก ขห/.:::::::::::}
กกกกกก กใกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กไ กก กก กก กก V.::::::::::::::กณ
กกกก กใกกกกกกคฆค๏คขคกคกคกคกคกคกคกคกคกคกคกคกคกคกกชกชกช กกกกกกกไกกกกกก กก กกกา.:::::::::::::::::::}
กกกก กใกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กไ กก กก กก กก Y.::::::::::::::ฦ
กกกกกก กใกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กไกกกกกกกกกกกกกกกกกฎ กผ=กๅขหกำ
กกกกกกกกกกYขYWขYขWWขขYWขYขWYขขYขWYกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก }ผ็}กฎกณ/
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก ฃ๊ผ็ฃ๊_ ,Žษ|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก /กผกพฅุ.Žษ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก {กผกพืฤ'

642 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/24(ฦ) 23:03:13 ID:zMJ30wO.
ฅภฅรฅภฅรฅภฅรฅภฅรฅภฅรฅภฅร

. กก /;;/' กก |กกกก| |กกกกกก|ฃ๚กฝกไกก .กก กก กก กก กก กฟ:: ::::| กก |:: :: ::::/ |กกกก|;;;|
กก /;;/ กก กก|กกกก| |กกกกกก|:: :: :: :: :: :::กไกกกก_กก ฅคŽส::::: ::::| กก |:: :: ::/กก|กกกก|;;;|
. /;;/' กก กก |กกกก| |กกกกกก|:: :: :: :: :: ::ฦ๓Žฦ=กิคฝฅชค๊=Žฦ:::/กก /:: :: /กภ ! กก |;;;|
/;;/ กก กก กก|กกกก| |กกกกกกŽฤกข:: :: :: :: :: :: :: :/ะฉlilฅทกณ:: /:กก/:: :: :กา; ; ; ;|กกกก|;;;|
;;/' กก กก กก |กก กา~กภ กก | l:: :: :: :: :: :: :กฟ/:: l:: l:: :: ::/ กฟ:: :: :::ฅฮ.; ;..;.|กกกกlM
กกกกกก กก กก | กก lกภ .กภ ! ฃท:: :: :: :: กฟ:::/:: ::|:: |:: :::/_/ฦ๓ฦ๓ฦ๓กณ; ;.;.;|กกกก|กภ
กกกกกก กก กก |กกกก|กภกภ กภขส:กฒ:กฟ:: :: :: :::/|:: :: :: :: กณ; ; ; ;กฟ กา; ; ; ;|กกกก|; ; กภ
กกกกกก กก กก |กกกก|กก กภกภัา/:: :: :: :: :: :: :/; |:: :: :: :: :: :: กฟกกกฟ; ; ; ;.|กกกก|; ; ; ; กภ
กกกกกก กก กก |กกกก|กก กฟกตกต; ;กฑl:: :: :: :: :/; ; |:: :: :: :: ::กฟกกกฟ; ; ; ; ; ;.|กกกก|; ; ; ; ; ; กภ
กกกกกก กก กก |กกกก|กฟกฟกฟ; ; ; ; ;|:: :: :: ::/;. ;.;.|:: :: :: :ข ฦ๓ฦ๓กณ; ; ; ; ;.|กกกก|; ; ; ; ; ; ; ; กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก /: :.ฃ๒Žมกพ::'_ŽงขหY)กญกก กฎกๆฃ๒-- .Žงืฤ กก กฎกดกกŽฟ Žค: : : :i
กกกก กก กก กก กก กก /: : /rืฤ:คฏกถกกv } .ฅฃ:Žมฅ฿ฃ๘กๆกๅืฤฅ฿:ฃ๘:Žค rŽฟคฏฅคกขŽค!:.ฃ้ฃ์
กกกกกกกกกกกกกกกกกก/: : ;ฦ {กก กณ.กก }Žุคฏ:คฏกกกก ,Žฒ}-:คฏกกกก กไ:}'กกŽสฅฮกกⅥ:ศฌ
.กกกกกกกกกกกกกกกก/: :.:/: : >Žะฃ๘กก กฎ /ŽัYกดกณืฤŽจ7i:กด:`Žฐืฤ'//กก}|กำกกกกกดŽค: :กณ
.กก กก กก กก กก /: :.:/:.กฟ/ {กฏLฃ๒ฃ๖'ŽฺŽฟŽสกก กฑ/:/ {Žส กดกญกก ŽษŽษ!k.ŽุกณกกกกกกŽอ: : :.กภ
กกกก กก กก กก /: :.:/:.{กกกากกŽจŽะกแ=คฏŽคi ,i}กกกก i::{กำ |กำi กาŽสกก {iกกŽสกด}Žคกก กก กก กด:Žค: :.กภ
.กก กก กก กก /: ฅฃ:rฅ฿ฅศ:Žคงตกญ`กญŽฟกฏฃ๙'ŽสกฎŽะกกกก|::|{ :K ! {j:LกฅLzŽค ;Žฟกกกภกกกก กก Žสกภ: : กณ
.กกกกกก กก ,:ก์: >ปฐฟๅ:กญกกกก /กกŽฒกกกก j}กฒ,L{Žุ lr' งตกก กก กฎกด}กฎL_กก `กกกกกก กณ: :กณ: :Žส
กกกกกกกก /:r=ืฤกท::{กก กก กฟกก/{jกก กก }!-กฝ--'{}/ ,ŽจŽฐกก ,กก }r'}rฦกกกกกกกก,ฅฃกกกำ: :}: : :}
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,:::::fŽฟ(คฏ _,.Žฒศฌ กฒฅฮŽษกกกกกกŽษfŽฟ.:.กณ
กก กก กก กก กก กกกก,::::::fŽฟ กฎกฏ'77Žกj!1 `กฏกญกกกกกกŽษfŽฟ.::::::.:.',
กก กก กก กก กก กก /:.::fŽฟ กก .//,ŽกjกกlกกกกกกกกกกŽษfŽฟ.:::::::::.:.:',
กกกกกกกกกกกก กก /::::fjŽฟ กก // ,Žกj1 |กกกกกกกกฅฮfŽฟ.:::::::::::::.:.:|
กก กก กก กกกก,.Žฒ.::::fjŽฟกก .//กก,Žกjl1_|กกกกกกฅฮfŽฟ .:::::::::::::::::. |
กก กก กกกกกฟ./.::::fjŽฟกกกก ŽษfX^)i{กกกกกก ฅฮfŽฟ .:.::::::: .::::::::กก|
กก กกกกกฟ.:.:/.:::::)jกา_ กฒŽษfⅩ )i{ _ กฒฅฮfŽฟ .:.::::::::: .:::::::::กกกณ
กกกกกก กภ./.:::::::)j คณŽฦคณ Ⅹ ,คณŽฦคณ, ฅฏ .:.::::::::::: .::::::::::::::.กกกณ
กกกกกกกกกก`7.:.::::: ,'.:::::กากกⅩกกŽษ.:::::::::::,ก์.:.::::::::: .:.:::::::::::::::.::::.กณ
กกกกกก กก กก`7กญกฑ `7ฦⅩฅฮ กต--กพ'^กณ .:.:::::: .:.:.:::::::::::กฟกฑ
กกกกกกกกกกกก,ก์ กก /ฦ๓ปฐปฐปฐปฐปฐฦ๓Žฦคฏข',กฏกฏกญกฑ1
กกกกกก กกกก,ก์ กก /ฦ๓l.:::::lฦ๓ปฐปฐ7กญกฑกฎ`1กก i.กกกกกก |
กก กก กกกก/ กก กก l ฦ๓กื::::lŽฦปฐปฐ7กก.:.:::::::::.1กก lกกกกกก |

643 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/24(ฦ) 23:03:48 ID:zMJ30wO.กกกก กก ,Žจ'/: : : : : :/ปฐŽะ/: : : : กฑ:fŽส: กำ:::::::::::::::กฎi
กกกกกกกิ _Žษ=-: : : /ปฐl/:__: :-:กพ: : กา Žฐ' กณ::::::::::rกพ'
กกกกกก กา:_: ; -กพ: ;ปฐฅ฿!:Žฦ:=:-กพ: /}:Žษกกกกกกกณ::_;Žษ
กกกกกกกก {: : : : : lปฐŽะ}:-:กพ: :.rกพŽคกหกญกก iกกกกกก';กำ
กกกกกกกก lกด: : : :.lปฐŽะ!: : : :.Žุกถ'lกกกก l !กก l l l
กก กก กก lกทlŽฐŽค_:lปฐŽะ!: : rกพ'กกl lกกกก/Žัl ///
กก กก กก !กก,'กกกณ {้ฌ}:ฅฮ lŽค__กณlŽฤŽค /,Žักฟ'l/กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกคษคฆคไค้นิครคฟค่คฆคอ
กกกกกกกก,'กก, กก l กณกดŽะ! 'ืตฅฤกกกกกกกถ'/lกกก์
กกกก กก !กกก์กกlกก lกฎกดx กณกกกกกกกก' , ' !l
.กก กก / /กก กก ,กก ',/:กฎกณ กณŽค _กญฅฃกญ! l Žค',
กกกก / /กกกก กก ', ,Žฒ: : : :.}กก กณปฐปฐ! ! l l
.กก / /กกกกกกกกกฟ: : : : : :กฎกณŽค กดŽคปฐ! 'Žคl lกก__
กก/ /กก _กกกก/: :/: : : : : : : :l: กฎกณ_,กไกต-Žค--ก์
./ /กก/: :.กฎกณกฟ: : : : : : : : :.l: : ',กณกใกญ_,กไ>
. /กก{:Žฐ:-Žค: กญ: : : : : : : : : : :.l: : :Žอ< <กกกณ7
/กกกกกด: : :lกฎกณŽค: : : : /: : : : :l: : : : กณŽษกก'กญ

กกกกกกกฟกกฃึกญกกก๖_ฃ๒กผ' กฑกฑ ฃ้ :ฃิกณกขก๖ กณกกกภ
กกกฟกกกก::/กกฅฮ: กฑกฟ: : : : : : :ฃ้: : :ฃ้ : : :กณกข .}กกกกกภ
คฏกกกกกก:::ฅ์': : : :/ : : : : : : : ::/: : ::ฃ้: : กณ: ::กภ}.กกกกกกกภ
กกกภกก::/: : : : /: : : : : : :/: /: : /: ฃ้: : : :.ฃ้: : : กณกกกก กฟ
กกกกกกฃู: : : : :`:คฏ;; : : : :/://: //:/กฐฅ์:'":|: : : : :ฅ์'กญ
กกกกกก|: : : : : :|กฒ_กไŽง'-./กฟ /_ŽชกพŽฦฃฬ;_: |: : : :ฃ้:|
กกกกกก|: : : : ฃ้ ฅ์ŽฒคฤกฐŽฤฃ๖"กกกฟกกฅคŽฬŽคค/Ž| : : :ฃ้:ฃ้กกกกกกกกกกกกฟฌศ๘คคคคฦฦจคฒคฦคคคญคไคฌครคฟควคนกช
กกกก .ขส: : : คคกกŽหŽฦฅฝกกกฟกกกกกก Žหฦ๓Žฟ ./: : :./:
กกกก ,': :(ฃึกภ:กภกกกกกกกกกก Žคกกกกกกกกกกกฟ: :กฟ}: :|กกกกกกกกกกกกผๅครคมคคฟอดึควคนคอคจ
กกกก,': : :}กกกณ. `ฃ๒กผกกกกกก-กผ-Žงกกกก "ฅีกญกก Žษ__::|
กก ,': : : :{ ก๖กก.}: กฎฃ้กกŽคกกกก`''กกกก_. .ฅคฃ้ ก๖ /:::กกกกกณ.
กก,': : : : :{.กกกก |: : ฃ้: :ฃ้ _|กกกผกพ .Žข: ฃ้:ฃ๒จชจค|:::::...กก กก|
.,': : : : :.ฃ๒จฉกก ฅ์กผ ' กณ.กกกกกก.Žษ กฎกไคฏข Žฯ:::Žฒ__ฅฏ
: : : :.ฃ๒'กญ.ฅฯ{กก .|กกกกกก Žช=กไคฏŽช.คฏ กภกกกณ กกฃึ Žข กณ|

กกกกกกกก กก กก กก ขหปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐŽฦ/
กกกกกกกกกก กฒ_กกกกฃ์Žฦกไกพ 'กญกฑกฑกฑกฎ Žฐกใปฐปฐ/
กกกกกกกก กาปฐปฐฦ๓Žฦกฝกพ- Žค กฒกฒกฒกกกก กก กฎกณ|
กกกกกกกกกกขหปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐฦ๓ฦ๓ฅหขฬ
กกกกกกกก กก กณปฐปฐฦ๓ฅหฅหŽฦŽฦฅหฦ๓ฦ๓ปฐปฐปฐปฐปฐกฟ
กกกกกกกกกกกกกกฃูกญ::.::.::.::.::/:l::.::.::.::.::.:กภ::.:กฎกณ::กใปฐกฟ
.กกกกกกกกกกกก ,'::.::.::.::.::.กทขส::l::กณ::Žค::.::.กณกข::.กฎกข:l:Tกกกกกกกกกกฟ้ภฑภะคฯฒฟคโคทคฦคสคคคธคใคสคคคซ
กกกกกกกกกกกกกร::.::.::.ฅีฃทขฬกพŽคกดŽค:กภ>Žค:|-Žอ::.::.}::!:|
กกกกกกกกกกกก {::.::กฟยๅฮปิชŽะกณ.กกกภนิกพtอฝl:Žษ/::|
กกกก กก กก กก !::.::.::.:|กกกถ-'ก์กก กภกก ํ่Žผ '/:/::./
กกกกกกกกกกกกกก|::.::.::.:กต กก กก กก , กก กก กก าำŽษ::.;ก์
กกกกกกกกกกกกกกกณ.::.::l|กณกขกก กก r-Žค กก กก กฟ::.::/
กกกก กก กก กก กก กภ:ŽฤŽค:jกไ Žคกกกกกก_,.ฅฃ:กญ::;:l:: /
กกกก กก กก กก กก กก กณ กฎกก,.Žฒ กฎกฏกญ ŽฤŽคŽฺ'|/ |:/
กกกกกก กก กก กก กก __,.กก'กญกฒกไvกใกกกฎกณกขก์
กกกกกกกกกกกก จฃฅคกกกกกฟกฟฮป,Žสกภกภกณ กฎจจŽง

644 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/24(ฦ) 23:04:03 ID:wrcsHPs6
ยะพษฮลหกคภคสคกกฤกฤวหรวคนค๋มฐคหคไค๋ษืคฌท่รวควคญค๋คศคคคคคฌ

645 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/24(ฦ) 23:04:17 ID:zMJ30wO.กกกกกกกก __
กกกกกก_/กณ กณกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽจŽฐŽค_
.กกกก/ กณ(ฦ๓`Žุ กก กก กก กกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก /Žษ`Žฦ)ŽฐŽค
.กก กา กณŽคฅฝกญ .Žษกกกกกกกกกก กก กก กกกก กกกกกกกกกกกกกก lกก `Žฐกญฅฮ!
กกกก `i`กญ'rกพŽคlrŽอกก กก กก จฎจฏจฎจฏกกกก กก กก กกrฝฝŽค_Žษ`กญŽษ
กกกก r'`Žฐ'Žจ=`กญ กต, กก จฎจฐจญจญจฑจฏกกกกกกกก.ฅฮกตกแ`'กญ`j
กกกก `Žส_,-Žค rŽอฅฮŽค กก จฑจฌจฐจฑจฌจฐ กก กก Žจ'`ŽฐŽคกก,-Žคกา
.กกกกกก lกกกกกญกกกก l. กก จฎจฌจฏจฎจฌจฏกณ กก /กกกก `กญกก l`
กก กกกก lกกกก กกกก l-กพ.'.จฑจฏจญจญจฎจฐก๖กณ/ กก กก กกกก/
กกกกกกกกlกกกก กกกก lกก.,Žจ-กพจฑจฐจฑจฐ:กฑ:กฎŽฐŽคกณกกกกกกกก/
.กกกกกกกกl กก กก กก l/: : :./__::กฟ: /:./: :l:l: : : l:กญ',กก กก /กกกกกกกกกกกกฒฟธภครคฦค๋ควคนคซกชฟ้ภฑภะคฌคคคฟคซค้
กกกกกกกก ',กกกกกกกก l: : :./:กฟฃุกฟกฟ/://กณ;.-l: :.:l กก /
กกกกกกกกกกขหกกกกกกl: : :.l'Žฌ'ŽจŽซŽญกภ // /,ฅคŽคกณl: : lกก/กกกกกกกกกกกกกกฟอดึค๒ธซคฤคฑค้ค์คฟค๓คธคใคสคคควคนคซกช
กกกก กกกก/::กต,_,Žจ':กญ!: : :l `ํ่ฅฝ กฟกก ืต:ฅ๊' l:: :/ /
กก กกกก ,':l:::::::::::::::::ŽฤŽค: :กตŽค_ กก, -.Žค_กกกกกฎกญ./กฟฅฮ
กก กกกก,':::l:::::::::::::::::lกก`กญiกภ. /.กกกก lกกกก Žจ'/กฑกณŽัŽทŽฐ
กกกกกก,':::::l::::::::::::::::l ก๖ l กก กภกกกกŽษ กใ/ l:::::::::::Žอ
กกกก/กตŽฒกญ::::::::::::::,'กกกก lกกกก กณกฎกญกกกก /กก.l::::::::::::::กณ
.กก/: : กภ:::::::::::::/กกกกกกlกก ,Žจ=กธ=ŽญŽค. l ก๖กณ:::::::::::::::กำ


กก กก กก กก , ':: : : : : : : ::/: : : : : : : : ::/::: : !: : : : :: : : : : : : : : :กภ
กกกกกกกกกก/: : : : : : : : :./: : : : : : : : :./: : : Žส. : : : : : : : : : :กณ: : : :::กณ
กกกก กกกก.': : : : : : : : : ,. : : : : : : : :Žฺ':::/: /กก!:กดกภ: : : : : : :.:!: : : : : :!
กกกกกกกก!: : : : : : : : : ::! : : : : : : กฟฅฃ:::กฟ กก !::| กภกณ::: : : : ::!:: : : :l:::!
.กก กก กก!:: : : : : : : : :::|: : :_ ,.กฟกญ, 'กฟ--จก ''Žคl กกกกกถ::Žค: :. :.l.: : : :Žฒ.:!
กก กก กก !::::: : : : : : : ::|: : : : :-กผŽฒ กกกกกก กกกณ.กภ กกกกกภ,: :..|::Žจ:./'Žฺ'
กกกกกกกก !: : :: : : : ::/กญ|!: : : : :l:.l:.:| กกŽค. _____ ,กก กก กก กญ /::j: i/ฅฮ
กกกก กกกก กำ: l!:::: : :.{กกŽจ!::: : : :.!:l!::| กก กฎ กฑ กฎกก กก กก '=jฅฃกฟกญกกกกกกคขกผกขคฝคฆคคคจคะคฝคฆคภครคฟคอ
กกกกกกกกกกกกฅฯ:l ::::::::ŽาŽั::!:::::::Žส!`กณกก กก กกกกกก กก กก/กกi:Žส
กกกกกกกกกกกกกก l| กณ ::::Žส:::!::::::| |!กกกกกกกกกกกกกกกกกก--กกŽฒŽุ l!
กกกกกกกกกกกก กกกกกก Vกกกด!::::::| l'กกกกกกกกกกกก กกกก กก.Žฒ::: 'กก'
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽส!: !กก กต กกกฒกฒ_ _, ฅค::::|::/
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฅฮกญ กภกกกด.กก กก/'กกกกกกกก กก|::://
กกกกกกกกr v - กใ _ กกกก กก กณ กกกก/!กกกกกกกกกกกกj/ '
กกกกฆรŽฯ_jr-Žค_ŽษrŽฐŽคกต-ŽคกกกกกกกภกณLกภ

646 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/24(ฦ) 23:04:47 ID:zMJ30wO.


กกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กก กก กก กก ,.ฅฃกๅปฐกณŽค_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,..::'กญ:._jปฐปฐปฐŽฦืฎ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กฟ:r'ฦ๓กญปฐปฐปฐปฐฦ๓กั
กกกกกกกกกกกก กก กก กก กก กก กฟ:.:.:.:.กหปฐปฐปฐปฐปฐปฐคฏ_
กกกกกก กก rŽฐ-ฃ๖ฐ์'ขกณฅฮj:.:.: , ฅค กฑกฑกฎ กใปฐปฐปฐŽฦกห
กกกกกก กก |าพ7:.:.:.:.:.:.:/_7:.:กฟ:rจฅ/กก กก กก กก กณกขปฐกฬ_
กกกกกก กฟฟอ/:.:.:.:.:.:.Žสฃท:.:.:.:.:.กากก ก์ กก กก ŽคกกกกกกกณปฐŽฬ
กกกกกก กภV{:.:.:.:.:. /Žฦ7.:.:.:.:.:_:Žษ,กกlกก |กก กก Žคกณกก กณ ขห กำ
กกกกกกกก จฆคฆ:.:.:.:.{ปฐ{:.:.:.:.:.:กณ ฃ์กก|กกlŽฤŽคกภกณ กณกฎ กขกฎŽคVŽฦกณกข
กก กก กก กฟ {:.:.:.:.:.|ปฐ|:.:.:.:.rกพ'กย ฃ์กก| ',ะฆกกฃ์ ภ๎ l | ฃ์ | !กก กณกภ
กกกกกก //กกขส:.:.:.:.ฃ์ปฐl:.:.:.:กณกก|กณŽฃลอ-Žอ }ฅฮ,ŽดZ{ฅฮ/ฅ๊Žอกภกกกภกณ
.กก กก | lกก/กกกณกข:.:VŽฦกณ:.:rะคŽฤ,Žจfฃ์ิชกก กฎ ฒฝŽษŽนฅฯกกกกกฎกณกไจฆก์กกฦ๓ฟอถฆกขท๖ฒคนค๋คฮคฯคไคแคสคตคค
กกกกกกฃ์กร,'กกกกกกกึกณ{ฃ์ฃศฃ์Žุ:{ พฎ ` กถ ก์กกกกกกกกศฌกณกภ
กกกก กรVกก ,'กก l| | กฎ กใ7/ | lกณŽคกก กก , .ก์, ะฝ กณ กภกณ
กก กก กฎฃทกก/กก ,Žฒ |กก กก lจงฅุกณกฝŽอกข__,.:'ขกณ กฎŽคกฎŽคกกกณกภ
กกกกกก /กกกกกก/ |กรกกกก | |:.กฟกณกภ::.::rŽอ::.::.::.::.::กภกณ กภกกกภกณ
กกกกกก,'กกก์ / /|กรกกกฟกณกภ::.::.::.) กห{ืฎr-Žค__::.:rคฏกก กภ กณฅฮ /
กกกก / /กก กก /Žส !กฟ:.:.:._:_;กไ=กโ-กพŽค::.fกพŽะ กณVกก กภกก}กกกำ /
.กก / /กก กก / 'rŽอกณ:.:.:. กณฦ๓Žฦกแ=Žคกกกั:Žขกฎ{กกกก,กตŽคกฒฃึ_/ขกฒ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฒกฒกฒ
กก กก กก กก กก กก กก กก กก กก ,.ฅฃ_กญ-กฝกฝกพ-ฦ๓_กฑกฎกณŽคกกกกกก (ข)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟŽฒกญกกขจกกกกกกกกขจกกกฎกณŽคกกกณกก /กญ
กกกกกก กก กก กก กก กก กก/กก,.ฅฃกญกฑกฑกฑกฎŽฐ-Žค.กกกกกก Žอกก Žอ
กก กก กก กก กก กก กก กก,'กฟ: : : : : : : : : : : l:l: :กภกกกกกกŽอกก Žอ
กกกก กก กก กก กก กก กก,'/: : : : : : :/: : : /://l: : : :กณ ขจ Žอกก Žอ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก //: : : : : :/: :.กฟ //กก',: : : : กณกกกก',.Žจ'กญ
กกกก กก กก กก กก กก / l: : : : __/l:กฟ กฟ/-กพัฬ!: : : : ',กกกกl:.l
กกกกกกกกกกกกกก กกกกlกกl!l: : : :/ผจ กฟกฟŽฒฅโผจl: : : : l:! กก l:.lกกกกกกกกกกกกคภครคฦม๓ภฑภะคฌคกกฤกฤ
กกกกกกกกกกกกกก กกกก|กกl'l: :l: :l'ะฉŽุกกกกกก ํ่:Žุ '!: : : /l!ขจ !:.l
กกกกกกกกกก กกกก กก กก l '; :l: :l xxกก'กกกก xxxกก/: :กฟ /กก /:.:l
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/กก กณ: :คุ กก -( กก กก /กฟ กกกกกฟ: :..:l
กกกก กก กกกก กกกกกฟกก /: : กฎกณกฒ:กฎ'Žฐ-กพ 'กญ'กญ/กกกก / : : : : l
กก กก กก กก กกกฟ ขจ /: rrŽอŽษกญ,Žจ=ผจ=กญŽะŽค`/ .ขจ /f',-Žค: : :l
.กกกก กก กกกฟกกกก กฟ: /:::กำกา .กิกก/ijjกดŽคกก/กกกก ./Žษ กำ::::l: : :!
กกกกกก กฟกกกก กฟ: : /::::กา .Žษกกกถ' ijijกกกถ"lกกกกกกlกา .Žษ::::::l: : :l

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ขหปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐŽฦ/
กกกกกกกกกกกกกกกกกฒ_กกกกฃ์Žฦกไกพ 'กญกฑกฑกฑกฎ Žฐกใปฐปฐ/
กกกกกกกกกกกกกกกาปฐปฐฦ๓Žฦกฝกพ- Žค กฒกฒกฒกกกก กก กฎกณ|
กกกกกกกกกกกกกกกกขหปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐปฐฦ๓ฦ๓ฅหขฬ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกณปฐปฐฦ๓ฅหฅหŽฦŽฦฅหฦ๓ฦ๓ปฐปฐปฐปฐปฐกฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกก ฃูกญ::.::.::.::.::/:l::.::.::.::.::.:กภ::.:กฎกณ::กใปฐกฟ
กกกกกกกกกกกก กกกกกก.'.:.:.:.:./:.:.:/กฟฅฯ:.:|:lกด:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:l.:.:.::|
กกกกกกกกกกกกกกกกกก l:.:.|:.:.Žฺฅสฅส'กพ'~ ฃ์:.Žฤ!กกกภ:._กฒ:.:.:.:|.:.:.:|
กกกกกกกกกกกก กกกกกก|:.:.:ŽจพฃKrŽซŽง=Žคกกกด!กภกฎ _กต_ ` .:, .:.:.,'กกกกกกกกกกคภครคฦฟ้ภฑภะครคฦศฟฑคฌฬฬว๒คคคซค้คต
กกกกกกกกกกกกกก กกกก|:.:.Žส:.:| กกํ่'Žษกกกกกกะฆ Žฒt::_iกดŽฺ:.::.::,
กกกกกกกกกกกกกกกกกก |:.:.:.:l:.|กกกกกกกกกกกกกกกกกกกถ-'กก!:.:.:.:.:Žฒกกกกกกกกกก คค๓คศภ๚ค๊คไคนคฏคฦหฐคญคสคคคไ
กกกกกกกกกกกกกก กกกกl.:i:.:.:.|กณ. กกกกrŽคกฒ'กฒกกกก กก Žส:..:./
กกกกกกกกกก.กกกกกกกก |:l:.:.:.|:.:.กภกก `Žฐกก-'กญกกกก ,ฅค:::::/
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกด!.:,|Žส..:.:.|กตŽคกก _กก...ฅฃ/:.:.Žฺ:j/
กกกกกกกกกกกกกกกกกก_ _ _กถกภŽฐ- Žค กก |:.กฟŽฺl:.:..:/
กกกกกกกกกกกกกกกก_ŽฺŽฐŽสกณกก กกกกกกกณŽซ_Žฐ Žค. |:.:/
กกกกกกกกกกกกกกกก/::::::::::คฤกกกก กกกฟ,Žฒjคฏกดกภ'_
กกกกกกกกกกกก กก/:::::::::::::::LกกกกกกŽฺ' //}กณ.jกภกณ7

647 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/24(ฦ) 23:05:19 ID:zMJ30wO.
หฐคญคสคคครคฦกฤฟ้ภฑภะคฯคชคโคมคใคธคใคสคคควคนค่กช

คขคฯคฯกขคดคแค๓คดคแค๓กกกกกกr=ฅค: : : : : :ขห: : : : : : : : /กภ__กฒ__
./ข/: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : /: : : : :i
{: {กฏ: : : : : : : กไกก -กก-กกกใกก: : : : : : : : ::ขหŽส
ืฎ: : : ::,กฅ กญกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฎกกกใ: : : :กฟ: : :i
: : }กณ, ',กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภ: : : : กญกะ
: : : /./กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกณกก.กณ: : : : ::กั
:..:.:.i.,'กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ขห: :.กะ====Žค
ศฌ |!กกกกกกกกกก i|กกกกliกกกกกณ กกlกกกกกกกก i:กกกกขห: Žสกกกกกก}}
ฅศŽั|!กกกกกกกกกก i|กกกกliกกกกกก กหŽษกก กก กก |:กกกก ขห Žษกณ=ืฦกด
:Žฟ:::|!กกกก i_|กฒ_i|__ ะฉกกกกกฟกกกก/กกi:.กก|:กกกกกกⅣกก iกฒกฒ}}
Yปส! กก _ะบ___ศฌ กฎกก กณกก/กฒ/_/_|!::. |::กก iกกฤกก |กฑกฑ
:| ฅฯกกกก <TฟฤฅศŽะกภ กภ / ,ข_ฅเะบกก!::.. Žษ ศฌ กห :|กกกกกกกกกกกกพ้รฬคฯคฝค์คฏค้คคคหคทคฦ
:|:i ฅฯ กก Ⅵนฅฤกกกก กกกกกกfฅโฅฦŽะฤ Žษ::กท/}:::{ กก |
:|:i กก ',กก ะฉกฑกกกก กก กก กก กถrŽนกกŽฟŽฒ ฅคกฟz}:::{',กก !กก กก กก กก คชษใออคฮฝ๊คหฬแค๋ค๏ค่กฃคญครคศผไคทคฏคทคฦคคค๋คฮคภค๏
:|:iกกกก iกกกกฅศกณกกกกกกกกjกกกกกกกฑกก/ืฤ ืฦ/:/}:::{ !กก:!
:|:iกกกก |กกกก!ŽฤŽคกกกกกก- -กกกกกก , Žฒ กก กก | {_{ Žั:j |กก:|
:|:iกกกฒ|กกi:...|กกกไกก กฒกกกกกใ___j กก iกก | กกŽษ:::Žษ |กก:|
กใ: : : |กกi::::|: : :ขr=Žงืฎ:_:_: : : | กก !กก:|.กกกฑกก |กก:|
:ขห.:.:.:.|กกi::::|: : :ํ่zฅฃกกŽษ-: : :.:.:.| กก !กก:|:กกกก กก |กก:|
:::ขห:.:.:|กกi::::|: : : ฅีTTŽค: : : : : : :| กก !กก:|ŽฤŽคกก กก |กก:|คอคงกขฟฟนศ
:./กกกกกกกกกกกก f: : : : : กดปฐปฐปฐ!: : :กฬ__lกกกณฃ์Žะ} กกlกดŽะx
/กกกกกกกก กณ กณกถกพ' กณ: : กดกท y '}: : : : :}กกกก,lฅ฿!.กกlกกกดŽะ}
กก lกกกกกกกก กณ กณ กณคฏ:__Žส:.กณํ่ Žษ!: :rกพ 'lกกกก lฅ฿}กก !กก lŽุ
/กก!กกกกกกกกกกกณ /',ฅฃฮปกส: :_:กดปฐl}: : :กห ก์กก กถ' กก l
!กก lกกกกกกกกกกกก,' /::::Žส,กก l คฏ:_Žะปฐ!:r' /กกกกกกกก',กกกก',กกกกกกค๓กฉคสคหม๓ภฑภะ
l กก !กกกกกกกกกกlกกlืต:ฅฤกก l กก lปฐ/Žฐ-Žค,กก-tกกกกlกกกก !
lกกกก',กกŽคกกŽคกก lกกกกกกก์กก ! lกกlŽะ/ ,ฅฃกญ: : : : กต-Žค!กก กก!
กณ กณ กณ กภŽฤŽคlกกกกกกกกกกกกl l!กกl/กญ: : : : : : : : : : :lกกกก lŽค
กกกฎกณฅศŽคกฎŽฐ` กดjกกกกกกกกกกl lฅฃกญ: : : : : : : : : : : :..:lกกกก l: กณ
กกกกกกกกกกกกกกกก ฅศกกกญ_กกกก/: : : : : : : : : : : : : : :..ฃ์กกกก l: : ขส
กกกกกกกกกกกกกกกก | กก l ,Žจ'/: : : : : : : : : : : : : : : : :ฃ์กกกก l: : : ขส
กกกกกกกกกกกกกกกก lกกกกlปฐl: : : : : : : : :/: : : : : : :..:.ฃ์กกกก l: : : : ขส
กกกกกกกกกกกกกกกก lกกกกŽฤฅ฿!: : : : : : : :/: : : : :..: : : :.ฃ์กกกก l: : : : : :.กณ

648 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/24(ฦ) 23:05:44 ID:zMJ30wO.กกกกกกกกกก กฟ /////////////////////|
กกกกกกกกกฟ/////////กไ 'กญกฑกฑกฑ กฑกฑ|
กกกก กก ขห////กไ 'กญกกกกกก, :-=ฅหปฐปฐปฐปฐปฐ กฎi!
กกกกกกกก .ขห/กฟกกกก ,กฅกใ//////////////////i!
กกกกกกกกกก ขห ,กฅ:กใ////////_ ปฐปฐปฐปฐ _ .ปฐ_ฃ๊!
กกกกกกกก , :กใ///////กไ::':กญ: : :: : : ; พฎ: : : : : :<กญ
กกกกกก กา.//////กไ::'กญ.: : ; : : : : : กฟ!:.:|:.ŽฤŽค:.:.i: : : กณ
กกกกกกกก.ฃึ_กไ::'กญ : : : : : /.:.:.:.:.:.กฟŽฺะบ:!:.|กกⅥ::i: : ฅฯ
กกกกกกกกกกกึ: : : : : : : : : :i.:..x-ฅไฃิฃูกกกกl:.!กฑกฎ!::|: :.ขสi
กกกกกกกกกก|: : : : : : : : : : !:.:.;z=ŽรŽรขฉกก.:ŽุนิŽรŽะพฎ/กก !กกกกกกกกกก คณค๓คสคมคคมคคทคฟป๖คทคฦคสคคคว
กกกกกกกกกก.!: i.: : :!: : : : : !: :i ืตํ่Žฟกกกกกกํ่Žุ.!::|'
กกกกกกกกกก ⅥŽส: :',: :',: : :Vขสกกกกกกกก กก ;กกกก .|::|กก กก กก กก กกกก ฟอดึคฮฝธอ๎คหคคครคฦฟอดึค๒บฌภไคไคทคหคทคฟสคฌ
กกกกกกกกกกกกขหŽส: :',: :',: : :กฎiกดŽคกกกกกก กก _กกกกŽษ:.:|
กกกกกกกกกกกก .ขหŽสŽค:กภกฦกค: :',กกกกกกกกกกกญกก .:: : |::|กกกกกกกกกกกกกกกก ณฺคสค๓คธคใคสคคกฉ
กกกกกกกกกกกก กกกด!ฅฯ: :กฎŽส: : :iกตŽคกก_กฒ_กฟ ขห : :!
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภ|กกขห|กกกกกก|กกกกกกกก ขห::!
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก_iกญกฑกด!กฒกกŽัŽคกก กก กก กด|
กกกกกกกกกกกกกก ,:rกใ_กกกกกกกกกกกก xกธxกฎกณŽค_

กกกกกกกก/ฅฮกญ: /: : : : : : : : : : : : : :ฃ้: : : ::ฃ้: ::กณ: : : : : :กภกกกกกกกภ
กกกกกก/": : :/: : : : : : : : : : : : : : ::|: : :|: |: : : กณ: : : : : : :กณกก กฟ
กกกก/: : : ::/: : : : : : : : : : : : :กฟ:/}: : ฃ้: :|: : : : :กณ: : : : : : :ฃึ
กก /: : : : :|: : : : : : : กฟ: ::กฟ:: / /: :/: / กณ: : : : }: : : : : : :ฃ์
กฎ.{: : : : : :|: : : : : : : : ::กฟ./กฟ /:กฟ/:/-กฝ--:Žค; |: : : : : : :| กกกกกก คฝค์คฯฟ้ภฑภะคโปืครคฦคฟควคนคฅ
กก|: : : :{: : |: : : :,ลอŽง''ฅี"กก กฟ"กก //กกกกกกกกกภกณ|: : ฃ้ : : ::|
กก|:ฃ้: : :ฃ้: : :ฃ์ ฃ๒ืฤ"กญกกกกกกกก"กกกกกก/กกกกกกกกกกกกกกกก}: :Žษ : : ::|กกกกกก ฟอดึคสค๓คฦผๅครคมคคค๓คภคซค้
กกฃ์: ฃ้: : { : : ฃ์ |กกกกกกกก __,..กกกกกก /กกกก''ฅง;_กฒ_,Žช; /: : : : /ขส
.กก ',กณ: : : : กณฃ์ ,ฃ๒กแ=กแ"กกกกกกกกกกกกกกกกกฑกฑ ./: : : :ฅฮ/กก ฃ์ กก กก ณงปฆคทคหคทคมคครคฟสคฌมแคคควคน
กกกก กภกภ: : : กภกกกกกกกกกกกกกกกก!กกกกกกกกกกกก /, ฃ๒ 'กญกก}: : :กณฃ์
กกกก |: : : {กก`กผกกกไกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/{ ก๖ }: :กก กณฃ์
กกกก |:/: : {กก__ ฃ้/ กณกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก.กฟ: {กกกก }:_:: : : : ฃ์
.กก //: : : :{กก "ฃ้กณ { :กณŽคกกกกกกกกขกกกกกกกฟ:__ : {กกกฟกกŽษ: : : : :.'.,
กก ฃ์/: : : : : :}กกฃ๒กจฅŽค: ::ฃ๒`ฃ๖ฃ๒กพกก-กก กญ|: : : | _Žฃ_{./กก ./: : : : : : : '.,
กก/: : : : : : : {กกกฎกณกขกกกณ.ฃฬ._กณ.กกกกกกกกฅ์'ฃึกฒกฒ กณ/: : : : : : : : :
/: : : : : : : : ฃ๒ ฅศ ก๖|กณกฟ ฅฮ กณ.'Žคกก กฟกก{ กสกฒ__กกกกกอฃ๒Žคกฒ: : : : : :

649 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/24(ฦ) 23:06:04 ID:zMJ30wO.กกกก กก ,Žจ'/: : : : : :/ปฐŽะ/: : : : กฑ:fŽส: กำ:::::::::::::::กฎi
กกกกกกกิ _Žษ=-: : : /ปฐl/:__: :-:กพ: : กา Žฐ' กณ::::::::::rกพ'
กกกกกก กา:_: ; -กพ: ;ปฐฅ฿!:Žฦ:=:-กพ: /}:Žษกกกกกกกณ::_;Žษ
กกกกกกกก {: : : : : lปฐŽะ}:-:กพ: :.rกพŽคกหกญกก iกกกกกก';กำ
กกกกกกกก lกด: : : :.lปฐŽะ!: : : :.Žุกถ'lกกกก l !กก l l l
กก กก กก lกทlŽฐŽค_:lปฐŽะ!: : rกพ'กกl lกกกก/Žัl ///
กก กก กก !กก,'กกกณ {้ฌ}:ฅฮ lŽค__กณlŽฤŽค /,Žักฟ'l/กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฤกฤคฝค์คฯยฬฬค่
กกกกกกกก,'กก, กก l กณกดŽะ! 'ืตฅฤกกกกกกกถ'/lกกก์
กกกก กก !กกก์กกlกก lกฎกดx กณกกกกกกกก' , ' !l
.กก กก / /กก กก ,กก ',/:กฎกณ กณŽค _กญฅฃกญ! l Žค',
กกกก / /กกกก กก ', ,Žฒ: : : :.}กก กณปฐปฐ! ! l l
.กก / /กกกกกกกกกฟ: : : : : :กฎกณŽค กดŽคปฐ! 'Žคl lกก__
กก/ /กก _กกกก/: :/: : : : : : : :l: กฎกณ_,กไกต-Žค--ก์
./ /กก/: :.กฎกณกฟ: : : : : : : : :.l: : ',กณกใกญ_,กไ>
. /กก{:Žฐ:-Žค: กญ: : : : : : : : : : :.l: : :Žอ< <กกกณ7
/กกกกกด: : :lกฎกณŽค: : : : /: : : : :l: : : : กณŽษกก'กญ

กกกกกก กก กก / .:/:.:.::::::,r'กญ.:.:.:.:::::::.:.:.:.::::::::::.:.:.กก:.Žคกภ
กกกกกกกกกก / .:/:.:.:::::::/.:.:.::::::::::.::.:.:.:::::::::.:.:..Žค..:.:.:.Žค:.กณกภ
กกกกกกกก ,/กก.:i:.:::::::::::|i.:.::::, ,ŽจŽฒŽสŽฤŽค:::::::::::::.:.`กณ.:.:กภ:.กภกภ
กกกกกกกก lกก.:.::|::::::::::::||::::/::/Žส!;;::::::กด::::::::::::.:.:: ŽฤŽค.:.:.:!:::::.:.i |
กกกกกกกก | .:.::::|::::::::::::|!:/:://^i!;:::::::::: ŽฤŽค::::::::::.:.:|l:กณ:.:|::::.:.| |
กกกกกกกก |.::::::::|::::::::::::|/,Žฒ/กก |/กภ:.::i! กภ:::::::.:.l!::::!.i|l:.|:::!:|
กกกกกก กก !.:::::::l:.::::::::,iฅค/กผ- ŽคŽค,_ กด!กก_,Žคกถ-กพŽฤŽค:|Žษภ๎:ŽฒŽุกกกกกกกกกกคจกผคสค๓ควคต
กกกกกกกกกก !.:.::::!::::::::::|, - กแ=-ŽญŽคกกกกกกกก, .-กแŽญŽุ::Žษ::!:/
กกกกกกกกกก Žฤ.::::::!:::::::::| กฎกด{dคธŽุ >กกกกกก<7คคb;;7'::::กฟ
กกกกกกกกกก l/กณ.::!:::::::::! กกกกกญกฑกกกก กก กกกก กฑกฎ/:;Žฒ
กกกกกกกกกกกก กก กภ:::::::Žฤ.Žค กก กกกก กก กกก์กก กก /:::/|
กกกกกกกกกกกก__, ฅฃกญกภ:::!. กภŽคกก กกกก )กพ' กก , ฅค/l/7L_
กกกกกก ,ฅค ^กดกกกกกก กด!กกกกกภกฎ Žฐ -กพ '"กญl/::/ กก กึjกึŽฤŽค
กกกก //.:^กดŽฤาำ กก กก กก กกกก_กภ_ กฟกกกก |:/กก กกกึj Žฤ7:.กณ
กกกก.!/.:.:.:::.:.1}: ฦกก กก กก กฟ;;rฒ๐;;ŽฤŽคกกกกก์ กก กึj Žฤ7::::.:.',

650 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/24(ฦ) 23:06:28 ID:zMJ30wO.กกกกกกกฒ_กกกกกฒ r- Žคกกกกกก __กกฅคกกกก|กฟกกกกกกกกกกกกกกกก กณ, กฒกกกกกกกกกกกก_ฅฮ
กก กก f::::|_::: Vกกกก กฑกก `กผ'::::::::/กกกกกกกผŽค , กกกก /กกกกกก'กกกกกกกก`กกกก กผจฉ
กกกกกก|::::| _กณjกฒกกกกกกกกกก/::::::::/กกกกกก__ ฅฮ/กกกก /กกกกกก !กกกกกก กณกก กภกกกกL__
กก ฆรกญ:::::_,.ฅฃกกกก กณ กกกก '::::::::/กกกกกญ (._กก/กกกก,Žฒกกกกกกกกกกกกกกกก กกกภกก กณกกกกกก}
กก | กฟ::::::::,Žจ กกกกกกกกกก i:::::::::'กกกกกกกกกกŽษ'กกกก'/ |!กกกกกก'กกกกกกกกกกกกกก กณกกกกกณกกŽษ
กก L__::_.ฅค !|กกกกกกกกกกกก|::::::::|กกกกกก rVกก|!กก|:|กก', กกl!กก| |กก|::กกกกกกกกกก i!กก|กก| |
กกกกกกกกกกกก' กต,. -กกกก กก!:::::::| กก'กญกกกณ กก|! _'_|กฒ|.__|!กก|Žส,.:|::กก กกกก Žส. |:กก|กกŽฺ
กกกกกกกกกก/!กกกก|กฑjกก กก !::::::l/ กก กก,Žษjกก,|! |N กก | l| `|Žฤ |! |:: กก|กก / |,.' กก|!. |
กกกกกกกก ,Žฒกกกก |กกŽฝกกกกกก!::::::|กกกกกก(/กกกก|V กก _กกกณกณ|กณ.กณ!: กกi Žฒกก/กกกก Žส |
กกกกกกกก |::|กกกก,กกกกกกกกกก !:::::| กกกก /กก|!กก|กก กกกด===กตกกกก กณฅฮกณlฅฮกก กก,'! l |กกกกกกกกคฝคโคฝคโปไรฃคฯภ๏คฆค่คฆคหคฯบ๎ค้ค์คฦคคคสคคค๏
กกกกกก ,/!::|กกกก|กก|::|`กผกณ ., =,Žคกก/กก /กณ.กณกกกก กกกกกกกกกกกกกก Žคกก/,กก กฟ/ j/
กกกกกก,'กก!::| กก..,กก|::|กก กณ. {fกถjŽฤ}' กก /กกกกกภ กณ กก กก กก กก กก กณY-ฅคกก กก/ กกกกกกกกกกผซสฌคฮฅนฅญฅ๋ค๒ค่คฏธซคฦค฿คสคตคค
กกกก /กก ~' กก/!กกกตกกกกกก ` กผ ! กก/ กกกกกก กณ. ! กกกก กกกกกกกก / l::กก|
กกกกi กกกกกก /, ! กกกก กกกก กก กกVกก/กณ. _กฒ_ กก| | กก กกกกกก- Žคกก.Žจ::Žจ |
กก ,' กก กก // Žษ กก กก กก กกr'ข':กก|:กฑ : : : .กภj | กก กกกก - กฟ ,//
กก ! กกกก // ,'กก กก กก กกกก_.กต |::กก|.: : : : : : :. :| |_กก กฒ _ข.กก//

กกกกกกกกกก กฟ /////////////////////|
กกกกกกกกกฟ/////////กไ 'กญกฑกฑกฑ กฑกฑ|
กกกก กก ขห////กไ 'กญกกกกกก, :-=ฅหปฐปฐปฐปฐปฐ กฎi!
กกกกกกกก .ขห/กฟกกกก ,กฅกใ//////////////////i!
กกกกกกกกกก ขห ,กฅ:กใ////////_ ปฐปฐปฐปฐ _ .ปฐ_ฃ๊!
กกกกกกกก , :กใ///////กไ::':กญ: : :: : : ; พฎ: : : : : :<กญ
กกกกกก กา.//////กไ::'กญ.: : ; : : : : : กฟ!:.:|:.ŽฤŽค:.:.i: : : กณ
กกกกกกกก.ฃึ_กไ::'กญ : : : : : /.:.:.:.:.:.กฟŽฺะบ:!:.|กกⅥ::i: : ฅฯ
กกกกกกกกกกกึ: : : : : : : : : :i.:..x-ฅไฃิฃูกกกกl:.!กฑกฎ!::|: :.ขสi
กกกกกกกกกก|: : : : : : : : : : !:.:.;z=ŽรŽรขฉกก.:ŽุนิŽรŽะพฎ/กก !
กกกกกกกกกก.!: i.: : :!: : : : : !: :i ืตํ่Žฟกกกกกกํ่Žุ.!::|'กกกกกกกกกกกกกกผซสฌคฮฅนฅญฅ๋คซกฤ
กกกกกกกกกก ⅥŽส: :',: :',: : :Vขสกกกกกกกก กก ;กกกก .|::|
กกกกกกกกกกกกขหŽส: :',: :',: : :กฎiกดŽคกกกกกก กก _กกกกŽษ:.:|
กกกกกกกกกกกก .ขหŽสŽค:กภกฦกค: :',กกกกกกกกกกกญกก .:: : |::|
กกกกกกกกกกกก กกกด!ฅฯ: :กฎŽส: : :iกตŽคกก_กฒ_กฟ ขห : :!
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภ|กกขห|กกกกกก|กกกกกกกก ขห::!
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก_iกญกฑกด!กฒกกŽัŽคกก กก กก กด|
กกกกกกกกกกกกกก ,:rกใ_กกกกกกกกกกกก xกธxกฎกณ

651 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/24(ฦ) 23:06:48 ID:zMJ30wO.

จฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌ


กกกกกกธธฤฐกกกกกกกกลจรฑยฮคหธธฤฐค๒สนคซคปค๋

กกกกกกฟฯคฮฝค฿กกลจรฑยฮคหยัตืฬตป๋คฮฤหณะค๒อฟคจค๋


จฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌ
.กก กก กก กก กก ': : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : กฎ: :Žค : : : : : : กภ
กกกกกก กก กก ': : : : : : : : : : : : : : : : ขกภ: : : : : : : : กภ: : : : : : :`กข
กกกก กก กก /: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : กภ: : : : : : : : กภ: : : : : :
..กกกกกกกก/:/: : : /: : / : : : {: : :.กภ: : : : : : : กภ : : : : : : : กด!: :',: : !
กกกกกกกก |: !: : : :|: : :|: :l: : :Žั; : : : :กภ: : :กณ: กฒกภ:_:_: : : : :ฃ์|: : ฃ์: :.|
กกกกกกกก l: |:l: : :.|: : :|: :l: : :|__'Žค:_: : : : กภ :กญกภ: : : กภกฎ: : : ฃ์|: : ฃ์: :.|
กก กก กก กณ|:l: : :.|: : :|: :l: :กญ|:กก กณกฎ: : :.กภกภ: : กภ:_:_:_กภ: : :|: : ฃ์: :.|กกกกกกกกคฆกผค๓กขหอคฮฅนฅญฅ๋คฯกฤ
กกกกกกกกกก |:.l : l:|: : :|: :l: : :| กก___กภกณ: : :กภ,Žจคฅภ้ฟฯกฎi7|กภ|: : l: :.
กกกกกกกกกก |: l.: l:|: : :ฃ์: :ฃ์Žฺฅคfคฆะฒิชกณ{กภ : กณืต//Žฟ 'กก| :/|: :,': /|
กกกก กก กก ะฉ!:ะบ: : :',: `คฏ{.ุ๙//ฅฝกก กฎกกกณŽค_:กไกฑกกกกŽษŽฒ: :ขห:ขส|
กกกกกกกกกกกกกกกณŽฤ:กภ: :`ŽฤŽคกภ กฑกกกกกกกก }กกกกกกกก กก กก ' ': : : :/กกกด
กกกกกกกกกกกกกกกกjขส: กภฅฯกฑกก กก กก กก กก กก กก กก กก //: : : /กภกฒ_
กกกก กก กก กก กก กก กภ: : : :.กภกกกก กก กก ข กก กก กก,.Žฒ/:.: : :/กกกก|__ฟอ
กกกก กก กก กก กก_กฒกฟกภ : : Žค:.กไ _กกกกกกกกกกกกกกกฟกก! : :กฟกกกกกก}_กฬฅฯ
กกกกกกกกกกกก กก กณ_ฦ กก กภ: :กณ:กภกกกๆ=Žฐ zกใ.กกกก |กฟกกกกกกกก |__,Žษฅฯ
กกกกกกกกกกกกกกกกค๓ŽฦิฉกกกกกกกณŽค: : :กภกไธ๗rกฝกพ- กขกกกกกกกกกก /ขห:::::::::',

652 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/24(ฦ) 23:07:13 ID:zMJ30wO.


จฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌ


กกกกกกธธฒึ กก กก กก กก ตผป๗คฮฟขสชค๒บ๎ค๊กขผฐฯค๒ดฦป๋คตคปค๋

กกกกกกฒึคฮฒ๊ฟแคญกกกกฒึค๒บ้คซคปค๋


จฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภ กฟ: : : : : : : : : : : : : : : : : : : กภกกกกกก กภกก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ: : : กฟ: : : : : : : : : : : : : : : : : : : กภ กก กก กณ กกกก,
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟ: : : : //: : : : :กฟ.: : : : : : : : :ฃ์: : : : : : : กภกกกก กณ กก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กฟ: : : : : ://: : : กฟ.: : : : : : : : : : :Žส: : : : : : : : :.กณกกกก}กก กกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/.: : : : : : ://กฒ_/: : : : :กฟ/: : : :กฟกก!: : : : i: : : : : |.กก }กกกกกกกฟ/
กกกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกกกกกกท: :/: : : : i/.:กฟ/กฑ`:กฟกก/.: :กฟ_กกกกŽส: : : :|: : : : : |กก }กก ,Žจกญกฟ
กกกกกกกกกกกกกกกก.กก กก กก / !: : |: : :_;.ฅคกทฑพผจกณกกกก/:กฟ กก กฑ`ฅศŽค: :./: : : : : |กก/กฟ: Žฺ'
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |กก|: :Žส: : : : :|กิ. ฅศฅคกก|กกกกกฟกกกก_=กแŽญ_กก|กณ': : : : : : Žฺ': : : : :.|
กกกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกกก,lกก|:/กก!: : : : ! กวะฉ:__Žยกกกก กก กก'กวกญกฑกณกดฃึ: : : : : : :.|: : : : : : |
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก |! กกกณ: : : |กกกกกกกก กก กก กก กก ฅศฅค:กก|กกกี: : : : :./: ,': : : : : : :!
กกฟ้ภฑภะคฮฅนฅญฅ๋คฯกฤ กกกก|: :กภ:กณกกกกกกกกกคกก กก กก กถ- ฅทกก": : : ;ฅฃ:| /: : : : : : : |
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |: :{ Žสกภกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กฟ: : : กฟ///: : : : : : : : |
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |: :{กก กภกกกกกก '`กกกกกกกกกก กฟ: :_กกฅค /:กท: : : : : : : : : |
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก |: :{กกกก}:_กภ.กกกกกกกกกก กก กฑกฑŽจกกกก /.: : : : : : : : : : : :.|
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/ :_{กก /กทกกกไกก=กแ- กฝกกกญกก{กกกก/กฑกฑ กทกแŽค: : : :.!
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กกกกŽฺ'::::{กกŽส/กกกก -กพกญ กณกกกก กก กก .{กกกก}กกกฟกฟ:::::::::::::กณ: : :!
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก |:::::::{Žส:กำ|.กกกกกก กก กก กภกกกก_กกŽจก์ .} / 7::::::::::::::::::::::กณ: :'.
กกกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกกกกกกกกก |:::::::{กก}l กณ กก กก_zŽช==ŽญŽคYzŽชกข{กกกก.} | กต::::::::::::::::::::::::::V: |
กกกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกกกกกกก กก|:::::::{กก}กกกกกกกก กิกกกฟ/Xกดกก กี กภ Žส กณกต::::::::::::::::::::::::::V:|

653 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/24(ฦ) 23:07:33 ID:zMJ30wO.
จฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌ


กกกกกกธธฬธกกกกกกกกฬธค๒ศฏภธคตคปค๋

กกกกกก๙คฮฤหค฿กกลจรฑยฮคหยัตืฬตป๋คฮฤหณะค๒อฟคจค๋


จฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌจฌ;
กก กก กกกกกณ / กก ,' กก กก กก กก /il!กกกกlกก |กกกก|!กกกกกก, กกฅี ; ; ; ; l : : |; ; ; ;Žษ;;|กภ;;;;;;;;;;;;/
กกกกกกกกกกกก,' กกกก|กกกก|กก |กกกกl! | กกกก|กก |กกกก|lกกกกกก !กก|กภ ; ; ; l!:.:.:.|; ; ;Žฒ|;;;|กก กฑกฑ
กกกกกกกก กก |กก lกก|กกกก|กก |กกกกl! |กกกก |กก |กกกก|lกกกกกก |กก|!กกฅฝ ; ;.|: : :|; ; ; !|;;;|;กภ
กกกกกกกก กก |กก lกก|กกกก|กก |กกกกlกกl!กกกก|กก |กกกก||กกกก __jกก|!กกะฉ; ; l: : Žษ..; ; ;.|;;;|กภ;กภ
กกกกกก กก กก|กก lกก|กกกก|กก |กกกก|กกl! กก |กก |.กฟ:||กฑกกกกlกก|| กก |Žฟ;ŽฒฅฦŽอ ;.;.ฅฮ|;;;|กก กภ;กภ
กกกกกกกก กฟ|กก lกก|:กก-|--|--..|-Žคl กก |กก |กกกก||กพกกฦ๓.lกก|| กก |{;Žฒคฝฅฝ;_; Žษ |;;;|กกกกกกกภ;กภ
กกกกกกกฟกฟ|กก lกก|!lกก !กก !_ฦ๓|_กก|l กก|กก |กกกกฅคคฆคฦŽสกณ|| กก |{;/;ฃท;.;.;ฅคกก |;;;|กกกกกกกก กภ;
กก กฟกฟกกขสกกlกก| lŽอ.กณ / .ค๓คณกดกก |กกŽษกก/กกlค๊คฝkŽษ/!| กก |/:./; ;ฅฮ.l!กก :|;;;|
กฟกฟกกกก/;;ขส.l ขสlกกกภกณืตŽฒคทค๊`กกกกกกกกกก ` กผ 'กก !| กก |:./กบ''กก|กกกก|;;;|
กฟ กก กก/;;/| กดŽอ ขสกก Žสกกกก`กผ' กก , กก กก กก กก กกกกกก;| กก |ฃท:กกกกกก|กกกก|;;;|กกกกกกคฝคทคฦปไคฮฅนฅญฅ๋
. กก กก /;;/' |กกกก| |กกกณ พฎ.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽฒกก :|:กกกกกกกก|กกกก|;;;|
กก กก /;;/ กก|กกกก| |กกกกกก|กกกณกขกกกก กกกก -กกกกกก กกกก Žฒ-| กก |กฝกฝจค! กก |;;;|
. กก /;;/' กก |กกกก| |กกกกกก|ฃ๚กฝกไกก .กก กก กก กก กก กฟ:: ::::| กก |:: :: ::::/ |กกกก|;;;|
กก /;;/ กก กก|กกกก| |กกกกกก|:: :: :: :: :: :::กไกกกก_กก ฅคŽส::::: ::::| กก |:: :: ::/กก|กกกก|;;;|
. /;;/' กก กก |กกกก| |กกกกกก|:: :: :: :: :: ::ฦ๓Žฦ=กิคฝฅชค๊=Žฦ:::/กก /:: :: /กภ ! กก |;;;|

654 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/24(ฦ) 23:08:08 ID:wrcsHPs6
คขค้กขน้ฬไอั

655 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/24(ฦ) 23:08:09 ID:zMJ30wO.
กกกกกกกกกกกกกกกก,กฅ'กญ กก กก กกกก กก กก.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.::::::/
กกกกกกกกกกกกกกคฏกกกกกก กก กกกก,กฅ-จกจกจกจก-ŽคŽคŽค/
กกกกกกกกกกกกกกกกกภกกกก ,กฅ.:กญ.::::::::::::::::::::::::::::::::::::กณŽค
กกกกกกกกกกกกกกกกกก `y'กญ.:.::::::::;Žส::::::::::::::::Žคกภ::::::::::::.:กภ
กกกกกกกก กก กก กก กฟ.:.:::;:::::::/.:ŽฤŽฤŽค:::::::::Žค::กณ::กณ:::i::::|:|:::|
กกกกกกกกกกกกกกกก/.:::::;::l:l.::::/:ฅฯ::! กภ::กพŽฤกพŽฤ-::|Vi::::|:|:::|
กกกกกกกกกกกกกก ,':/ :::l::l:l:.:/;/-กพ';|กกกกกฎ,.Žจr==ฅกŽุ':::;::;:::lกกกกกกกกกกกกคฆกผค๓กขณฮคซคหคขคค๊ภ๏ฦฎควคฯปศคจคฝคฆคโคสคคคอ
กกกกกกกก กก กก |,'กก|::|::|:|/:/rŽรŽรŽะกกกกกก_7นŽผ /.:://:::l
กกกกกกกกกกกกกก |กก |::|::|:|::::,ืตzฅฝกก . กกกก ŽŽกญกก7'กญกฑกฑ`กณ กกกกกกคฝค์คหฟฟนศคศฅนฅญฅ๋คโคซคึครคฦค๋คท
กกกกกกกกกกกก กก กก กณŽฤŽฤ|.:::Žสกกกกกกกก'_ _ กก กก /:', กก กกกกกกŽษ
กก กก กก กก กก กก กก กฎ`|.:;'l::::กณŽคกกกก กก กก ..Žฒ::::Žษกก,...--..Žคกณ __ฅฮขกณ
กก กก กก กก กก กก กก กก l/ |.:.:::/l:::กไŽฐ กใ__/กญ กฟ.:::::::::::.:.กภกกกกกก Žษ
กก กก กก กก กก กก กก กก กก |.::/.::ฅ์'กญกฑ`7l/กก/.::::.:.::::::::::::i::::.:.กภกกกา_
กก กก กก กก กก กก กก กก กก |/กกกส__ กก ,..Žจฒ๐ŽฤŽค!.::::.:.:.:.::::::::::l:::::::.:.:.กภกก กฎกณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กกกก กก l::.:)กก7/l lกืกก!.::: .:.:.:.::::::::::l::::::i:::::::.:.กณกกฅฮ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กส กก กก |:l l:|_/.::กก.:.:.:.:.::::::::l::::::l:::::::::.:. V

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,กฅ'"กญ กกกกกฑกฑกฎ`กณŽค
กกกกกก กก กก กกกก กกกก กฟ ,กฅ -กพ ŽฐŽฐ --กพ- ŽคกกกฎะฆŽค
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟ กฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก `กณ กก กภ
กกกกกก กก กก กก กกกากกฅเกฅ '"กญกกขข กฎ`กณกกกกกก กภกก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกก กกV/กกกกกก.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:. กภกกกกกกกณกกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกก กก กท.::.::!.l::!.:..:.:.:.;.::/.://.::l:::::::::.`Žคกกกก กณกกกกŽอ
กกกก กก กก กก กก กท.:::l:::l::|:|::l:::::/:/:://:::ฅฯ.:;.:.:::::.`,กกกก V.:l:l`
กกกกกกกก กก กก ./:::;:::::l:::l::|:|::l::/:/ //::::/ l:|:l:::::!::!::{!กกกก !:::l:|
กกกกกกกกกกกกกก l::l::l:::::|:ฝฝฅสl:กใกก/::ข_ กืŽฤŽฤŽค:l::l:::{!กกกก !:::l:|กกกกกกกกฟ้ภฑภะคโควคนคฅ
กกกกกกกก กก กก |::l::l:::::|:|:|yŽรขฉฅ฿/::/กญ,tกแ=ŽะŽค:ŽฤŽค::{!กกกก !::::l:!
กกกกกกกก กก กก |::Žฤ:ŽฤŽค:|:|:| fํ่ฅฝกกกกกก_fํ่Žผฅฮl:l::l:::{!กกกก !::::l:|กกกกกกกกภ๏ฦฎควคฯปศคจคฝคฆคโคสคคควคนคอ
กกกกกก กก กกกก กฎ`Vฅฯ1:ŽฤŽค, , ,กกŽคกกกกกก , , , , l::://{!กกกก !:::l::!
กกกกกกกกกก กก กกกก i `กณพฎŽคกกกกกก_ กกกกกก กก Žษ//.::{!กกi .j!:::l::|
กกกกกกกกกก กก กกกก | กพสฦ f{:.>.Žคกกกกกฎ กก ,. ฅคŽฺŽส.::::{! สฦj!::::l::!
กกกกกกกก กก กก กก,/| กกกก ,f{::l::l::กไ==กใ__ ฅฮขกณ:::กำกก!กา:::::l::|
กกกกกกกกกกกกกกกก/ .! กก ! ,fŽฺ'/กฎ`V,Žจฒ๐ฦกก กก กก กากกกก กำ:::l::|
กก กก กก กก กก /กก ! กพสฦ,f{Žฟกก กฟ/Žษฅฯกก`กณ กก กก กำสฦกาŽฬขฅี

656 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/24(ฦ) 23:08:39 ID:zMJ30wO.
Žคกกกกกก __กกฅคกกกก|กฟกกกกกกกกกกกกกกกก กณ, กฒกกกกกกกกกกกก_ฅฮ
กก `กผ'::::::::/กกกกกกกผŽค , กกกก /กกกกกก'กกกกกกกก`กกกก กผจฉ
กกกกกก/::::::::/กกกกกก__ ฅฮ/กกกก /กกกกกก !กกกกกก กณกก กภกกกกL__
กกกก '::::::::/กกกกกญ (._กก/กกกก,Žฒกกกกกกกกกกกกกกกก กกกภกก กณกกกกกก}
กก i:::::::::'กกกกกกกกกกŽษ'กกกก'/ |!กกกกกก'กกกกกกกกกกกกกก กณกกกกกณกกŽษ
กกกก|::::::::|กกกกกก rVกก|!กก|:|กก', กกl!กก| |กก|::กกกกกกกกกก i!กก|กก| |
กก กก!:::::::| กก'กญกกกณ กก|! _'_|กฒ|.__|!กก|Žส,.:|::กก กกกก Žส. |:กก|กกŽฺ
กก !::::::l/ กก กก,Žษjกก,|! |N กก | l| `|Žฤ |! |:: กก|กก / |,.' กก|!. |
กกกก!::::::|กกกกกก(/กกกก|V กก _กกกณกณ|กณ.กณ!: กกi Žฒกก/กกกก Žส |
กกกก !:::::| กกกก /กก|!กก|กก กกกด===กตกกกก กณฅฮกณlฅฮกก กก,'! l |กกกกคฝคโคฝคโปไรฃคฯคชษใออค๒ผ้ค๋ฐูคภคฑคหภธค฿ฝะคตค์คฟยธบ฿
กผกณ ., =,Žคกก/กก /กณ.กณกกกก กกกกกกกกกกกกกก Žคกก/,กก กฟ/ j/
กก กณ. {fกถjŽฤ}' กก /กกกกกภ กณ กก กก กก กก กก กณY-ฅคกก กก/กกกกกกคภคซค้ภ๏ฦฎฅนฅญฅ๋คฌฬตคฏคฦล๖มณค่
กกกก ` กผ ! กก/ กกกกกก กณ. ! กกกก กกกกกกกก / l::กก|
กกกก กก กกVกก/กณ. _กฒ_ กก| | กก กกกกกก- Žคกก.Žจ::Žจ |
กก กกr'ข':กก|:กฑ : : : .กภj | กก กกกก - กฟ ,//
กกกก_.กต |::กก|.: : : : : : :. :| |_กก กฒ _ข.กก//

กกกก กก ,Žจ'/: : : : : :/ปฐŽะ/: : : : กฑ:fŽส: กำ:::::::::::::::
กกกกกกกิ _Žษ=-: : : /ปฐl/:__: :-:กพ: : กา Žฐ' กณ::::::::::r
กกกกกก กา:_: ; -กพ: ;ปฐฅ฿!:Žฦ:=:-กพ: /}:Žษกกกกกกกณ::_;Žษ
กกกกกกกก {: : : : : lปฐŽะ}:-:กพ: :.rกพŽคกหกญกก iกกกกกก';กำ
กกกกกกกก lกด: : : :.lปฐŽะ!: : : :.Žุกถ'lกกกก l !กก l l l
กก กก กก lกทlŽฐŽค_:lปฐŽะ!: : rกพ'กกl lกกกก/Žัl ///
กก กก กก !กก,'กกกณ {้ฌ}:ฅฮ lŽค__กณlŽฤŽค /,Žักฟ'l/กกกกกกกกกกกกกกกกคภคซค้ฬฏคสป๖ค๒นอคจคสคคคว
กกกกกกกก,'กก, กก l กณกดŽะ! 'ืตฅฤกกกกกกกถ'/lกกก์
กกกก กก !กกก์กกlกก lกฎกดx กณกกกกกกกก' , ' !l กก กก กก กกกกกกกกกกคชษใออค๒ผ้ค๋ป๖คภคฑคหฝธรๆคทคฦฤบยื
.กก กก / /กก กก ,กก ',/:กฎกณ กณŽค _กญฅฃกญ! l Žค',
กกกก / /กกกก กก ', ,Žฒ: : : :.}กก กณปฐปฐ! ! l lกกกก กก กก กก กกกกสฌคซครคฟค๏คอกฉ
.กก / /กกกกกกกกกฟ: : : : : :กฎกณŽค กดŽคปฐ! 'Žคl lกก__
กก/ /กก _กกกก/: :/: : : : : : : :l: กฎกณ_,กไกต-Žค--ก์
./ /กก/: :.กฎกณกฟ: : : : : : : : :.l: : ',กณกใกญ_,กไ>
. /กก{:Žฐ:-Žค: กญ: : : : : : : : : : :.l: : :Žอ< <กกกณ7
/กกกกกด: : :lกฎกณŽค: : : : /: : : : :l: : : : กณŽษกก'กญ

657 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/24(ฦ) 23:09:10 ID:zMJ30wO.


กกกกกกกกกกกกกกกก,กฅ'กญ กก กก กกกก กก กก.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.::::::/
กกกกกกกกกกกกกกคฏกกกกกก กก กกกก,กฅ-จกจกจกจก-ŽคŽคŽค/
กกกกกกกกกกกกกกกกกภกกกก ,กฅ.:กญ.::::::::::::::::::::::::::::::::::::กณŽค
กกกกกกกกกกกกกกกกกก `y'กญ.:.::::::::;Žส::::::::::::::::Žคกภ::::::::::::.:กภ
กกกกกกกก กก กก กก กฟ.:.:::;:::::::/.:ŽฤŽฤŽค:::::::::Žค::กณ::กณ:::i::::|:|:::|
กกกกกกกกกกกกกกกก/.:::::;::l:l.::::/:ฅฯ::! กภ::กพŽฤกพŽฤ-::|Vi::::|:|:::|
กกกกกกกกกกกกกก ,':/ :::l::l:l:.:/;/-กพ';|กกกกกฎ,.Žจr==ฅกŽุ':::;::;:::lกกกกกกกก กก คฝค์คฯสฌคซครคฦค๋คฑคษคตคก
กกกกกกกก กก กก |,'กก|::|::|:|/:/rŽรŽรŽะกกกกกก_7นŽผ /.:://:::l
กกกกกกกกกกกกกก |กก |::|::|:|::::,ืตzฅฝกก . กกกก ŽŽกญกก7'กญกฑกฑ`กณ กกกกกกควคโฟฟนศกฤกฤ
กกกกกกกกกกกก กก กก กณŽฤŽฤ|.:::Žสกกกกกกกก'_ _ กก กก /:', กก กกกกกกŽษ
กก กก กก กก กก กก กก กฎ`|.:;'l::::กณŽคกกกก กก กก ..Žฒ::::Žษกก,...--..Žคกณ __ฅฮขกณ
กก กก กก กก กก กก กก กก l/ |.:.:::/l:::กไŽฐ กใ__/กญ กฟ.:::::::::::.:.กภกกกกกก Žษ
กก กก กก กก กก กก กก กก กก |.::/.::ฅ์'กญกฑ`7l/กก/.::::.:.::::::::::::i::::.:.กภกกกา_
กก กก กก กก กก กก กก กก กก |/กกกส__ กก ,..Žจฒ๐ŽฤŽค!.::::.:.:.:.::::::::::l:::::::.:.:.กภกก กฎกณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กกกก กก l::.:)กก7/l lกืกก!.::: .:.:.:.::::::::::l::::::i:::::::.:.กณกกฅฮ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กส กก กก |:l l:|_/.::กก.:.:.:.:.::::::::l::::::l:::::::::.:. V


กกกกกกr=ฅค: : : : : :ขห: : : : : : : : /กภ__กฒ__
./ข/: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : /: : : : :i
{: {กฏ: : : : : : : กไกก -กก-กกกใกก: : : : : : : : ::ขหŽส
ืฎ: : : ::,กฅ กญกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฎกกกใ: : : :กฟ: : :i
: : }กณ, ',กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภ: : : : กญกะ
: : : /./กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกณกก.กณ: : : : ::กั
:..:.:.i.,'กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ขห: :.กะ====Žค
ศฌ |!กกกกกกกกกก i|กกกกliกกกกกณ กกlกกกกกกกก i:กกกกขห: Žสกกกกกก}}
ฅศŽั|!กกกกกกกกกก i|กกกกliกกกกกก กหŽษกก กก กก |:กกกก ขห Žษกณ=ืฦกด
:Žฟ:::|!กกกก i_|กฒ_i|__ ะฉกกกกกฟกกกก/กกi:.กก|:กกกกกกⅣกก iกฒกฒ}}
Yปส! กก _ะบ___ศฌ กฎกก กณกก/กฒ/_/_|!::. |::กก iกกฤกก |กฑกฑ
:| ฅฯกกกก <TฟฤฅศŽะกภ กภ / ,ข_ฅเะบกก!::.. Žษ ศฌ กห :|กกกกกกกกกกกกกฉกขฒฟคซคทค้ม๓ภฑภะกฉ
:|:i ฅฯ กก Ⅵนฅฤกกกก กกกกกกfฅโฅฦŽะฤ Žษ::กท/}:::{ กก |
:|:i กก ',กก ะฉกฑกกกก กก กก กก กถrŽนกกŽฟŽฒ ฅคกฟz}:::{',กก !
:|:iกกกก iกกกกฅศกณกกกกกกกกjกกกกกกกฑกก/ืฤ ืฦ/:/}:::{ !กก:!
:|:iกกกก |กกกก!ŽฤŽคกกกกกก- -กกกกกก , Žฒ กก กก | {_{ Žั:j |กก:|
:|:iกกกฒ|กกi:...|กกกไกก กฒกกกกกใ___j กก iกก | กกŽษ:::Žษ |กก:|
กใ: : : |กกi::::|: : :ขr=Žงืฎ:_:_: : : | กก !กก:|.กกกฑกก |กก:|กก กก กก กก , ':: : : : : : : ::/: : : : : : : : ::/::: : !: : : : :: : : : : : : : : :กภ
กกกกกกกกกก/: : : : : : : : :./: : : : : : : : :./: : : Žส. : : : : : : : : : :กณ: : : :::กณ
กกกก กกกก.': : : : : : : : : ,. : : : : : : : :Žฺ':::/: /กก!:กดกภ: : : : : : :.:!: : : : : :
กกกกกกกก!: : : : : : : : : ::! : : : : : : กฟฅฃ:::กฟ กก !::| กภกณ::: : : : ::!:: : : :l:::
.กก กก กก!:: : : : : : : : :::|: : :_ ,.กฟกญ, 'กฟ--จก ''Žคl กกกกกถ::Žค: :. :.l.: : : :Žฒ.:
กก กก กก !::::: : : : : : : ::|: : : : :-กผŽฒ กกกกกก กกกณ.กภ กกกกกภ,: :..|::Žจ:./'Žฺ'
กกกกกกกก !: : :: : : : ::/กญ|!: : : : :l:.l:.:| กกŽค. _____ ,กก กก กก กญ /::j: i/ฅฮ
กกกก กกกก กำ: l!:::: : :.{กกŽจ!::: : : :.!:l!::| กก กฎ กฑ กฎกก กก กก '=jฅฃกฟกญกกกกกกคชษใออค๒ผ้ค๋ครคฦธภคฆคฑคษกขคฝค์ครคฦคขคฮพ์ฝ๊คห
กกกกกกกกกกกกฅฯ:l ::::::::ŽาŽั::!:::::::Žส!`กณกก กก กกกกกก กก กก/กกi:Žส
กกกกกกกกกกกกกก l| กณ ::::Žส:::!::::::| |!กกกกกกกกกกกกกกกกกก--กกŽฒŽุ l! กก กก กก ฐ๚คญคณคโครคฦค๋คชษใออคหฟอดึค๒ถแคลคซคปคสคคค่คฆคห
กกกกกกกกกกกก กกกกกก Vกกกด!::::::| l'กกกกกกกกกกกก กกกก กก.Žฒ::: 'กก'
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกŽส!: !กก กต กกกฒกฒ_ _, ฅค::::|::/กกกกกกกกกก กก คนค๋คภคฑคสค๓คภคํกฉ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฅฮกญ กภกกกด.กก กก/'กกกกกกกก กก|::://
กกกกกกกกr v - กใ _ กกกก กก กณ กกกก/!กกกกกกกกกกกกj/ '
กกกกฆรŽฯ_jr-Žค_ŽษrŽฐŽคกต-ŽคกกกกกกกภกณLกภ

658 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/24(ฦ) 23:09:34 ID:zMJ30wO.กกกก กก ,Žจ'/: : : : : :/ปฐŽะ/: : : : กฑ:fŽส: กำ:::::::::::::::กฎi
กกกกกกกิ _Žษ=-: : : /ปฐl/:__: :-:กพ: : กา Žฐ' กณ::::::::::rกพ'
กกกกกก กา:_: ; -กพ: ;ปฐฅ฿!:Žฦ:=:-กพ: /}:Žษกกกกกกกณ::_;Žษ
กกกกกกกก {: : : : : lปฐŽะ}:-:กพ: :.rกพŽคกหกญกก iกกกกกก';กำ
กกกกกกกก lกด: : : :.lปฐŽะ!: : : :.Žุกถ'lกกกก l !กก l l l
กก กก กก lกทlŽฐŽค_:lปฐŽะ!: : rกพ'กกl lกกกก/Žัl ///
กก กก กก !กก,'กกกณ {้ฌ}:ฅฮ lŽค__กณlŽฤŽค /,Žักฟ'l/กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกคฝคฆค่กขคฝค์คฌปไรฃคฮปศฬฟคสคฮคภค๏
กกกกกกกก,'กก, กก l กณกดŽะ! 'ืตฅฤกกกกกกกถ'/lกกก์
กกกก กก !กกก์กกlกก lกฎกดx กณกกกกกกกก' , ' !l
.กก กก / /กก กก ,กก ',/:กฎกณ กณŽค _กญฅฃกญ! l Žค',
กกกก / /กกกก กก ', ,Žฒ: : : :.}กก กณปฐปฐ! ! l l
.กก / /กกกกกกกกกฟ: : : : : :กฎกณŽค กดŽคปฐ! 'Žคl lกก__
กก/ /กก _กกกก/: :/: : : : : : : :l: กฎกณ_,กไกต-Žค--ก์
./ /กก/: :.กฎกณกฟ: : : : : : : : :.l: : ',กณกใกญ_,กไ>
. /กก{:Žฐ:-Žค: กญ: : : : : : : : : : :.l: : :Žอ< <กกกณ7
/กกกกกด: : :lกฎกณŽค: : : : /: : : : :l: : : : กณŽษกก'กญ


กกกก กก กก กก !กกกกกกกกกกกก,.กก -กพจกจก จกจกจกจกจช จกกพจค
กก กก กก กก กก',กกกก,.กกกก'กญกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/
กกกกกกกก กก กก > กญกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/
กกกกกกกกกกกกคฏกกกกกกกกกกกกกกกกกก.กก-กพ=กแกแกแกแ= กผ-คฏ
กก กก กก กก กก กภกกกก,.กก. :"กญ: : : : : : : : : : : : : : l: : : : : : :กณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกก>'กญ .: .: .: .: .: .: .: .: .: .: ./ฅฯ: :.l: :!: : : : : :l
กกกกกกกกกก กกกก กกi: : : .: : . :. {: : : : : : : :./กก/Žส: l.: !: : : : : :}
กกกกกกกกกกกก กก กก|: : |: :.|: : : |::.:.:.:.:.:.กฎฅแŽค //กกV: :l: : : l : ;ก์
กกกกกกกกกกกก กก กก|: : |: :.|: : : |::|: : :ขฅค_กทกไกกVคฏ: :./}:/
กก กก กก กก กก กกกกกภ|: :.|: : : |:.|: : :`ืตอผŽฟŽษกฎกกtค๊:.:/ l/กกกกกกกกควคโคฝค์ครคฦคตคกกฤ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภ|กณ: :|.:|: : : :.i.:|กฑ กก กกกณjⅣ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก }กณะฝกณ: : : :lNกกกก _ _กฟ: :l
กกกกกกกกกก กก กก กกกก กฟกฑกฑกฎ`กณŽค: ฅ์'กญกฑกฎ): : : :l
กกกกกก กก กก กก กก กฟกกกกกกกกกก กกกกVกกกก`กผ Žีกณ.:.|
กกกกกกกกกกกกกกกก,ค๓ปาคณ`กณกกกกกกกก |กกกกกกกกกกŽีŽคl./
กกกกกกกกกกกกกก,ค๓'กญ: : : : `กณกณกกกกกก|กกกกกกกกกกl Žส'ก์

659 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/24(ฦ) 23:09:53 ID:zMJ30wO.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ...................................
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก :::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก :::::::::::::::
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก :::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก :::::::::::::::
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก :::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกคฟคภฦจคฒคฦค๋คภคฑคภค่คอกฉกกกกกกกกกกกก:::::::::::::::
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก :::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก :::::::::::::::
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก :::::::::::::::กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก :::::::::::::::
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ...................................

660 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/24(ฦ) 23:10:09 ID:zMJ30wO.

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกว๒๑ฝฦฌคฯฟอฮเภไฬวคฮฬดค๒ธซค๋
.

661 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/24(ฦ) 23:10:25 ID:zMJ30wO.
กกกกกกกกŽlกกกกกก|กกกกกกกกกกกกกก .กฒ,,,,,,,,,,กขกกกกกกกก lกขกก กค
กก.__,,กพ.,,lŽกก ึ๘กกกก .,,,ฃ๘,!''''Žฅขกฎกก.|กกกก `Ž',!iŽคกกกกกก.|กก Ž''''' ., Žะกข
กกกกกก.กฐกก',!'"กก ..,..lก์ .:ฅท''กผ,iกญŽกฎ~ึ๘ŽŽŽฃฬ,,,,,,!Žคกก .คท,!กก.กขŽl,,กข
กกกข กค.กข .|กก .กฟ _,|,กข ,|,,,ฅฮ''Ž กฑกฑŽŽŽ'''''คฏกก.|,,,ฦกข `Žฐคฏ_,,กฅ
กกŽl,,.| _iŽอกํ ./Ž'คฐกก,Žษ"::::::::::::::::::::::::::::::::::::Ž'จข Ž''/Ž฿iŽคกกกก |
กกกก .Ž|กกกกกก |,,กฟŽ',iกญ:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ŽiŽคŽฐ|กก|กกกก ,iกญ
กกกกกก|กกกกกก | .:Žl,,/::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::กั ./''|กกกก .|
กกกกกกŽlกกกกกก.|^lกข.|;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.าฬ| .|กกกกฅฮ
กกกกกก กภกกกก.|^lกข.|;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.าฬ| .|Žกกกฌ
กกกกกกกกกกŽlกก.|^lกข.|;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.าฬ| .|
กกกกกกกกกกกกกกกก_,.กกกกกกกกกกกกกก_,.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก_,.กกกกกกกกกกกกกกกกกก_,.
กกกกกกŽคŽค,,.,,.ŽคŽคŽคŽค,,.,,.ŽคŽคŽค.กกกกกกกกกกกกกกกกกก_,.กกกกกกกกกกกกกกกกกกŽคŽค,,.,,.ŽคŽคŽค,,.,,.Žค.
กกกกกกกกกกกกกกกกกก_,.กกกกกกกกกกกกกก_,.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก_,.
กก .กถฅ฿ ฅฮ"''Žฐ-Žค,_i กก ,/''-,i_,ii__,iกก!กก,! Žคกก"กก กก Žษ กก ,,-Žคกก Žคกก กกกกŽษ
กกกกฃ์กก/กก กก/กกกกŽiกก Žษ"'Žฐ-,=Žฦ กื, 'Žค,,คทกพ''ัฬ'''''"Žค..-"กก .กฎ'--''Žฐ,กฟกก|กก |
กก /กกlกก/ ŽฐŽ.-..,_ ฅ์กํกกกก,กต ฃ้Žกภกก กก.,,ŽษŽ'กกŽค,,คทกพ''กกกกกฎ'Žฐ..,_,.Žฒกก กก { กกl
กก,;!กก.กฯ |กกŽษกกกก ฃ์ j กกกำ กกกกกฎ7กก กก`i.Žค"กซ^'กพ'''"กญกฒ_,Žค_lกื..:ฅคกก/กก กกกกกฎŽ"|
กก _,.ฅฝ li|กกกกกกกกกญกกŽษกกกก กก :!กข กก ,.กตกด;;;;;;;;;;;-Žอ กก 7กก กก,กตกดกกกกกฟกกกกคท
กก Žlกข ฅฮŽกกกก,ฅฝกกกก.}กกกกกำ กก |กก!กก i/กกกก};;;;;;;;;Lกกกำ กา กก / Žคกก,jกก กึกกกกกกกก,'
''"กซกก.Žคกก"กญกกกกกกกกกตกก,กตกก กก | jกก}กกกก };;;;;;;;;l กก!กก กำกกl.Žคกก y กก ! กกกกกก/
กกกก}กก jกก.กขกกกก กฟกกกกกืกก กก กฎ'i กก กำ กก ฃ์.:..:.:..กพ-.L_/กกกก ,! กกฃ์ /กกคท กก ขๅ
กณ.กก '"กกกกกักกกก,!กก กก กก กก กฟกกกก i กืกก/: ::.:.:.,;.:..กก.กฑ ` คฏกขจขL ฃ์!lกก" Žษ
กก |! กก|กก .lกกกก j กก ฃท กก กก,กตกก กก,กืกก/.:.:.:. :: :.::.กกกก,, -กพ กก`Žฅiกก กก.!กกกก'!Žค
กก |กข.jกก กก.กณกกกกกก.}กกกก กกกฎกณกกกกฃ์กฟ..::. :: :กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ':กข กะ กกกกกา
กก ,l`'คฏ กก กก/กก กกกก.! กก กก กก |กก,='กก:.:...:.:Žค.....:.,Žค,กข......:. กก ,.Žคกกกก.`:กากกกก /
กกกก กก.}กกกกŽษ กกกกกก,Žษ กกกกกก:/_กถ;;:.:.:.......:.::.:.:.:::::::::กกกกกกกกกกกก กกกก ,..-กพ:Žคกํ
กญŽ''กขกก Ž'Žฐกขกกกก กก,.Žคกก,._,-'::::::::::::...:.:::::::::.:.. ฃ๒:"::กภ.:::::::: กกกกกก ,กฟกกกก ::กั
,.Žค กภกกกกกฎ''iกก กก.;" กต":::::::................กก กก กก กก ....:::::::::::::._..-'"กก กกกก.::คฏ
กกกขกกกณกกกก_,,-''"::::::::::,,,กก. .,,:...... กกกก กกกกกกกกกกกกกก...กฒ___กกกกกกกกกก...::::::::
กำ .!กกกก!''":::::::::::::.../ '"ขกก".!.กณŽค...............กก--'''"กซกก กก กก กก ......::::::::

662 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/24(ฦ) 23:10:48 ID:zMJ30wO.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกจกกก กก จกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกก กก กฟ กก กสกกห กกกสกกห กกกภ
กก กก กก กก กก กก |กก กก กก กส__ฟอ__กหกกกก กก |
กกกกกกกกกกกกกก กก กภกก กกกก กฎขกญ กกกกกก,กฟ
กกกกกกกกกกกกกก กก กฟกกกกกก กกกผกพกกกกกกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกจกกก กก จกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกก กก กฟ กก กสกกห กกกสกกห กกกภ
กก กก กก กก กก กก |กก กก กก กส__ฟอ__กหกกกก กก |
กกกกกกกกกกกกกก กก กภกก กกกก กฎขกญ กกกกกก,กฟ
กกกกกกกกกกกกกก กก กฟกกกกกก กกกผกพกกกกกกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกกกกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกพกกกก จก กกกกกกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกก กกกสกกกกกส กกหกกกกกกกกกกกภŽมŽื
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกสฟอ__กหกกกกกกกกกกกกกกกกกก|
กกกกกกกกกกกกกกกก กกกฎขกญกกกกกกกกกกกกกกกก กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฎฃ์กกกกกกกกกกกกกกกกกก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฃ์กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภ

663 กงฬพฬตคทคฮคไค๋ษืคภคชกง2011/04/24(ฦ) 23:10:55 ID:wrcsHPs6
คชคไกขม๓คฯคไค๋ษืคฮผซพสคฮฟดคฮถ๑ธฝคซคสกฉ
คสค๓คซฑิคคคณคศคะครคซค๊ภยครคฦค๋คฌ

664 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/24(ฦ) 23:11:06 ID:zMJ30wO.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฒr=Žง=ŽคฅฃfZŽงŽค,กข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ,กก กญfฅี:กญ-=_:ปฐŽฐ_Žฐ^ฅุ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กฟกก_r/กฟ'_Žง'='^กผ'กฎกญกฎ ^Žฐกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/rกแŽคŽฟฅฃŽฐ'7กญกกกกกกกกกกกกกกกกกก กณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก Žส LกฟŽฒ| กณกณกกกกกกกกกกกกกกกกกกกณกก lกกกกกกกกกฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,กกŽฟ/ l ŽสŽฺกญฅค{ {กกกก |{.กก กกกรกก |กก Žส
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก //:/กกŽษj กฎกญi |กฎกณฅศ Žค |:กณ. กก }กก, Žุกกกร!กกกกกกจกจก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฅฯ:{กฟŽฒ: {กก พฎ7ŽรŽะŽฤŽค {กณ!:กก/ / / กก l l
กกกกกกกก กก กณ.กฒกณŽฐ Žคกกกก /กก/กฟ |:.กกกณ. {กก'์โฅฯกภ }:/_ŽตฅแŽุกก Žฒ/กกกกกก กภ
กกกกกกกกกกกกกก กฑฦ๓Žฦกณกณ/กก-ŽอŽค:.. l:...กก lฅศกภกฎกกกกกก /ŽจฯสŽฬ'กญกฟ/ก์
กกกณŽคกฒกก_-Žง.:กญ__::.::.::.:กณ::กภกก j:กำ..:.l:...กก l!กกกกกกกกกก ,!กกกกฃทกญ |กก กก/
กกกก_,._-Žฦ-Žงกพกญฅฃฦ๓;:-- Žค::.::..กฎกณŽค..:ขส:..กกlŽฤ_Žคกกกกกฎ Žฐกก ฅค.:กกj|กก /{ Žษก์
กพ กญ/กญกกกฟกญกฑกญกฟ::.::.::.::.::..กพ.-_Žค::กภ:.กณ:.. l::.::กไกผกใl!:..:.|:.กกŽุกพกฟ/Žฺ
กกกกกก /ก์กก กฟ-กพŽง::กญ::, Žง::กฟ.::.:กฑ:.กฎกณŽฤŽค.Vกฟ::}:Žส:{Žฤกณ/!:.กก!:/กพ'::/
กกกกกกกกกก กฟกญ กฟ::.:กฟฅฮกฟ..::..::.::.::.::.::.:..:กณกณกณ=l:| ฅศ='Žฒ-!: /::;ข ฅค_กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฒr=Žง=ŽคฅฃfZŽงŽค,กข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ,กก กญfฅี:กญ-=_:ปฐŽฐ_Žฐ^ฅุ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก กก กก กฟกก_r/กฟ'_Žง'='^กผ'กฎกญกฎ ^Žฐกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/rกแŽคŽฟฅฃŽฐ'7กญกกกกกกกกกกกกกกกกกก กณ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก Žส LกฟŽฒ| กณกณกก กก กก กก ',กกกกกก กณ ',
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,กกŽฟ/ l ŽสŽฺกญฅค{ { กะ กก กก กร ',กกกก Žส ',
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก //:/กกŽษj กฎกญi |ฅเŽฤŽคŽฤŽคกกกกกก|กกกักก Žุกกฃ้ !
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฅฯ:{กฟŽฒ: {กกะฉฃ๙ฅหŽะกขกณกกกกŽษ ฅแ Žษ/ กก} !
กกกกกกกก กก กณ.กฒกณŽฐ Žคกกกก /กก/กฟ |:.กกกณ. { กญกฑกฏกฎกกกฎ}Žฒ,ŽจŽะฃ๘Žฒ / ฅฮ/
กกกกกกกกกกกกกก กฑฦ๓Žฦกณกณ/กก-ŽอŽค:.. l:...กก lฅศกภกฎ'กกกกกกกกกญ กฏ/กฟกก./กกกกกกกกŽฦŽบ
กกกณŽคกฒกก_-Žง.:กญ__::.::.::.:กณ::กภกก j:กำ..:.l:...กก l! กก กก Žค_ __ก์"/กญ |กก/กก)
กกกก_,._-Žฦ-Žงกพกญฅฃฦ๓;:-- Žค::.::..กฎกณŽค..:ขส:..กกlŽฤ_กขกกกกกกกกกกฅค.:กกj| /{ Žษก์
กพ กญ/กญกกกฟกญกฑกญกฟ::.::.::.::.::..กพ.-_Žค::กภ:.กณ:.. l::.::::กไŽฐกใl!:.:.|:.กกŽุกพกฟ/Žฺ
กกกกกก /ก์กก กฟ-กพŽง::กญ::, Žง::กฟ.::.:กฑ:.กฎกณŽฤŽค.Vกฟ::}:Žส:{Žฤกณ/!:.กก!:/กพ'::/
กกกกกกกกกก กฟกญ กฟ::.:กฟฅฮกฟ..::..::.::.::.::.::.:..:กณกณกณ=l:| ฅศ='Žฒ-!: /::;ข ฅค_
กกกก กก กฟกญ กฟฅคj/Žฒ'กฟ.::.::กฒ.::.::.::.::.::.::.::.::.กฎŽฤiกฎj:|__กณกภŽษฟอ::.::.::ขกญ
กกกกกก/'กกฅค/กก// Žษ/:.กพ..กญ...::.......Žฐ ::.::.::.::.::.::.:K/:ฅฯ.ŽขjŽฬฅน::.:.กฎ:คฏกณ

665 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/24(ฦ) 23:11:30 ID:zMJ30wO.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกกกกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกพกกกก จก กกกกกกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกก กกกสกกกกกส =กฆ=กหกกกกuกก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกสฟอ__กหกกกกกกกกกกกกกกกกกก|
กกกกกกกกกกกกกกกก กกกฎขกญกกกกกกกกกกกกกกกก กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฎฃ์กกกกกกกกกกกกกกกกกก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฃ์กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก_กฒกฒกฒ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกก กก กกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกฟกกกก กก กกกกกกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกก กกกกกกกกกกกกกก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกก| กก กฒ, กกกกกฟกก กก กก กก | กกŽสŽงกฤ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกภกสกผขพกณŽคขม กกฃ๕กก กก Žษ
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กก| กก|กกกตกฒ กภกกกฟ กก)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก | กก|กฒกฒกภกกกกกษกกกฟ.
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกภ กฒกฒกฒ กภ กฟ

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกกกกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกกกจกกก กก จกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ กกกกกพ=กฆ=กพกกกพ=กฆ= กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกก|กกuกกกก กก กส__ฟอ__กห กกกก|กกกกกกคขกขคขคฮกฤกฤ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกภกกกกกกกกกกกฎ ขกญ กก ,กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกกกก กก กก กก กก กณ

666 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/24(ฦ) 23:12:00 ID:zMJ30wO.


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฒr=Žง=ŽคฅฃfZŽงŽค,กข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ,กก กญfฅี:กญ-=_:ปฐŽฐ_Žฐ^ฅุ
กกกกกกกก กก กก กก กฟกก_r/กฟ'_Žง'='^กผ'กฎกญกฎ ^Žฐกภ
กกกกกกกกกกกกกกกก/rกแŽคŽฟฅฃŽฐ'7กญกกกกกกกกกกกกกกกกกก กณ
กกกกกกกกกกกกกก Žส LกฟŽฒ| กณกณกก กก กก กก ',กกกกกก กณ ',
กกกกกกกกกกกกกก,กกŽฟ/ l ŽสŽฺกญฅค{ { กะ กก กก กร ',กกกก Žส ',
กกกกกกกกกกกก //:/กกŽษj กฎกญi |ฅเŽฤŽคŽฤŽคกกกกกก|กกกักก Žุกกฃ้ !
กกกกกกกกกกกกฅฯ:{กฟŽฒ: {กกะฉฃ๙ฅหŽะกขกณกกกกŽษ ฅแ Žษ/ กก} !
กณŽฐ Žคกกกก /กก/กฟ |:.กกกณ. { กญกฑกฏกฎกกกฎ}Žฒ,ŽจŽะฃ๘Žฒ / ฅฮ/
ฦ๓Žฦกณกณ/กก-ŽอŽค:.. l:...กก lฅศกภกฎ'กกกกกกกกกญ กฏ/กฟกก./
_::.::.::.:กณ::กภกก j:กำ..:.l:...กก l! กก กก Žค_ __ก์"/กญ |กก/กก)กกกกกกกก คฯคคกขคชษใออกขฒฟคซธๆอัควคทค็คฆคซกฉ
ฦ๓;:-- Žค::.::..กฎกณŽค..:ขส:..กกlŽฤ_กขกกกกกกกกกกฅค.:กกj| /{ Žษก์
กฟ::.::.::.::.::..กพ.-_Žค::กภ:.กณ:.. l::.::::กไŽฐกใl!:.:.|:.กกŽุกพกฟ/Žฺ
กพŽง::กญ::, Žง::กฟ.::.:กฑ:.กฎกณŽฤŽค.Vกฟ::}:Žส:{Žฤกณ/!:.กก!:/กพ'::/
::.:กฟฅฮกฟ..::..::.::.::.::.::.:..:กณกณกณ=l:| ฅศ='Žฒ-!: /::;ข ฅค_
j/Žฒ'กฟ.::.::กฒ.::.::.::.::.::.::.::.::.กฎŽฤiกฎj:|__กณกภŽษฟอ::.::.::ขกญ

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกกกกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกกกจกกก กก จกกภกกกกกกกก กกกกคคคไกขอัครคฦฤ๘คธคใคสคคคฑคษกขคฝคฮ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ กกกกกพ=กฆ=กพกกกพ=กฆ= กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|กกuกกกก กก กส__ฟอ__กห กกกก|กกกกกกกกกกคขคค๊ถลป๋คทคสคคควอ฿คทคคคสคกกฤคศ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภกกกกกกกกกกกฎ ขกญ กก ,กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกกกก กก กก กก กก กณ

667 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/24(ฦ) 23:12:27 ID:zMJ30wO.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก _กฒ,กข
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก, __-,=กแ=กแ=กฬ{กาฒ๓Žอ
กกกก กก กก กก กก กฟ_fกบ::::::::::::::::::::::ืตวทŽฟ::::กภ
กก กก กก กก กก / ฃ๊fฃท::::::::กฟกฑกฑกฑกฑกฑ กภ:::::กภ
กกกกกกกกกกกก /กก{i7:::::กฟกก iกกกกกก กก กก กก กก กภ:::::กณ
กกกกกกกก กก ;ก์ {|::::/กก กก l iกกกกกกกก|กกกกกกกก กก กณ:::::
กก กก กก กก ,ก์กก{|:/ ฃ์กกกก| |กร กก |กก|กก กก กก |กก |กกฃู|
กกกกกกกกกกกรกกกก{||กก|กกกก|กรlฝฝขฬกก|กกกกกก/กรกก|กกกก|
กกกกกกกก กก |กกกกกกŽ|กก|กกกกถิ==ฅ฿ฅฯ ||กกกก/ŽฤŽคฃ๊กก |กกกก||
กกกภ.กก กก |กกกก กก|กก| กก |กกtคทŽฟกกกกŽุ| กฟโขกา|กก| กก ฅฯ
กก ::::กภกก |กกกกกกกร | กณ กภกฑ กก กก กก '(ŽฺŽุŽูกก|กก,ขสกร
กก::::::::::กภ|กกกกกกกรกรกกกภ กภกก กก กก ,กกกฎ /!กก|กทฅฯ_iกกกกกกถลป๋กฤกฤควคนคซกฉ
กก:::::::::::::::|กกกกกกกกฃ์กกกกกก|กก กฑ กก __ _กกกก/กร/กํกฟ
กก:::::/ าฬกฑกภ กก ฃ์กกกกกกฃ์กภกกกกกกกกกก ฅคกรl/กผคฏ
กก::/ /::.::.กภกก กภกกlกก กก l:::::::::rกพกใŽอกกฃ์กกกา::.::.::กณกภ
กก | ฃ์::.::.::.::.::.กภ__ กณ ฃ์กกกก ฃ์::::::::Žฤกภ__ขสกกกก ฃู::.::.:ฃ์กก กภ


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกกกก กก กกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกก กฟ กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภกกกกกกกกคคคไกขสฌคซค๊คไคนคฏธภคจคะคขค๓คค๊
กกกกกกกกกกกกกก |กก กกกกกกกภกกกก ,กฒกกกก |
กกกกกกกกกกกกกก /กกกกฃ๕กก ขมฅฮ ขฟกฝกหกฟกก กก กก คณครคมค๒ธซคสคคควอ฿คทคคคสคกกขคศ
กกกกกกกกกกกกกก (กก กภกกกฟ กฒฅฮกก|กก |
กกกกกกกกกกกกกก .กภกกกศกกกกกฟกฒกฒ|กก |
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กภ กฟกฒกฒกฒ กฟ

668 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/24(ฦ) 23:12:57 ID:zMJ30wO.กกกกกกกกกกกก __{กบ..:::::::::กบกกกกกกกกกกกกกก กฎกกกกกข
กกกกกกกกกฟ_{f7.::::::::::กบกกกก กก กก กก กก กก กก กก กภ
กกกกกก/ __{f7.:::::::กบกกกก /กกกกกกกกกกกก กก กก กภกกกกกภ
กกกกาำฅคฃท:r-Žคคฏกกกกกร |กก กก |กกกกกกกกกกกกกกกกกณกกกก กภ
กกกากา__/:ฅฯ::.Vกณกภกก|กก|กกกกกก|กขกกกกกก กก กก กก |กกกกกกกกกณ
. /กดฅฃ/กกŽฒŽอกณฅฮฅฮกก|กก|กณกกกก| กภกกกกกก',กกกกกก |กกกกกก |กก'.
/กก/:/กฟllกก|:Žขกญกกกก |{ ร๚กดŽฤŽค|กกกกกณกกกก|!กกกกกก|กกกกกก |ฃ์กก|
กก |::|กกกกฃ์|กก|:|กกกกกก |กณืตฃๆ==,ฅ฿Žากขกก'กกกยกก /Žส กก กก ||กก|
กฟ|::|กกกก||กก|:|กณกกกก |กกกกกกŽค_{._!Žกดกก }Žษ|ฃ์กก/าำ| ,กก/ ฅฯกร
กก |::|กกกก||กก|:|กกกภกก กณกกกกกฑกฏ`กกกกกกกกlกฟrŽรŽะ|/ / /กก}Žษกกกกกกคขกขคนคคคคปค๓คชษใออ
กก |::|กกกกฃ์|กก|:|กกกกl กภกกกภกกกกกกกกกกกก กก Žคกด' / ฅคl/
กกกกกกกกกกl|กกกก กก | กก กฎกก-กภกกฃสกกกกกกกก ก์/กก Žษกก กก กก กก กก บคค้คปคฦคทคคคคคทคฟคซกฉ
กกกกกกกกกก |ฃ์กกกกกก |กภกกกกกกกกกก กก ฃ๒กพŽงกกกก / กฟ
กกกกกกกกกกฅฯกกกกกก ŽฤŽคกก กขกกฃีกกกก กฑกก ฅค
กกกกกก กฟ ฅฯ กก กก ฃ์::.กภ กไ_,กขกกกก กฟกก |
กกกก กก กฟกกขสกกกก ฃ์:::::/.::7ฤกก ร๚กกกกกก|


กกกกกกกกกก กกกก กกกกกกกก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ ฅฮกกกกกภกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกกสกกห กก(กกหกภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกขภกก กส__ฟอ__กหกกกกกภกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกคคคไกขคฝค๓คสบคค๋คศคซคธคใคสคฏคฦกขคฝคฮกฤ
กกกกกกกกกกกกกกกก|กกกก กกกกกกกฎ ขกญกกกกกกกก|
กกกกกกกกกกกกกกกก กภกก/ข)ข)ข)กกกก กฟ/ข)ข)ข) กกกกกกคฟคภป฿คแคฦอ฿คทคคคสคกกฤคศ
กกกกกกกกกกกกกกกกฅฮกกกก|กก/กก/กก/กกกกกก(ข) ./กก/กก/
กกกกกกกกกก กฟกญกกกกกก |กก:::::::::::(ข)กกกกกตกกกก::::::::::/
กกกกกกกกกก|กกกกกกกกฃ์กก |กกกกกกกกกกฅฮกกกก/กกกกกหกกกก/
กกกกกกกกกกกณกกกกกก กณ_กณกกกกกก /' กกกก/กกกกกก กฟ
กกกกกกกกกกกกกณ กฒกฒกกกก กก กฟกกกก /กกกก กฟ

669 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/24(ฦ) 23:13:20 ID:zMJ30wO.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฒกฒ
กกกกกกกกกกกกกกกก ,, _ กญ;;;;;;;;;;;;:::::กฎ::กฎฅ,
กกกกกกกกกกกกกก /Žคฅ๋'กณ'กญกณ'กญฅ์Žค;::::::::Žฯกณ
กกกกกกกกกกกก ./กฎกกกกกกกกกกกกกกกกฅ์Žค:::::::iŽฬ i
กกกกกกกกกกกก |กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ฅเ;::::|กต |
กกกกกกกกกกกก.|กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกคฏ|:::Žั iกก|
กกกกกกกกกกกก|: :กก:. .:: :กก:.กก.: :.กก:..,,,;;';;'Žค| /|Žษกกกกกกกกกกคชษใออค๒ษิฒ๗คหคตคปค๋ค๏คฑคหคฯคคคญคคปค๓
กกกกกกกกกก .| :.i:. .::กก::.กก.: |::.. . .:กณ/|::i;กณ'
กกกกกกกกกก |กก|:..:กกกกกกกกกก|กกกกกกกก.|_;i| Žษกก กก กก กกกก คณคฮคศคชค๊กขธๅคํค๒ธคคคฦคคคคนค๏คก
.กกกกกก กก |กก |กกกกกกกกกกกก|กกกกกกกก.ฅเ|'
กกกกกกกก .|กก |กกกกกกกกกกกก |กกกกกก .|::กณ
กกกกกกกก |กก |กกกกกกกกกกกกกก|กกกกกก |::/
กกกกกก ./iกก |กกกกกกกกกกกกกก|i กกกกกก|':กฎกณ
กกกกกก/ |กก.|กกกกกกกก iกกกก |::|กกกกกก|::::::::..กห
กกกก .iกก|กก.|กกกกกกกก |:|กกกก|:;;|กกกก |:ŽคŽษt_กห


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟ กฑกฑ กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฟฅฮกกกกกณ__ กก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกสกฝกห กกกสกฝ กห กก กภ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก|.กกกกกส_ฟอกฒกหกกกกกกuกก|กกกกกกสฬคหคฝคณคควคทคสคฏคฦคโกฤกฤ
กก กก กก กก กก กก กก กก กก กภ กก กฎข กญกกกก กก ,กฟ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก/ กกกกกกกกกกกกกกกกกณ กกกกกกกกคคคไกขสฬคหคคคคคฑคษ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก./กกlกกกกกก,/กก /กกกก i
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(กฒ) กกกก(__ ฅฮ กก กก l
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกฟกกกกกก___ ,ฅฮ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก!Žคกฒ__!Žคกฒ_กฒกฒ_คฤ

670 กง ขก8Pa8lMk4ZEกง2011/04/24(ฦ) 23:13:40 ID:zMJ30wO.

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฒกฒ
กกกกกกกกกกกกกกกก ,, _ กญ;;;;;;;;;;;;:::::กฎ::กฎฅ,
กกกกกกกกกกกกกก /Žคฅ๋'กณ'กญกณ'กญฅ์Žค;::::::::Žฯกณ
กกกกกกกกกกกก ./กฎกกกกกกกกกกกกกกกกฅ์Žค:::::::iŽฬ i
กกกกกกกกกกกก |กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ฅเ;::::|กต |
กกกกกกกกกกกก.|กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกคฏ|:::Žั iกก|
กกกกกกกกกกกก|: :กก:. .:: :กก:.กก.: :.กก:..,,,;;';;'Žค| /|Žษ
กกกกกกกกกก .| :.i:. .::กก::.กก.: |::.. . .:กณ/|::i;กณ'กกกกกกกกกกกกกฤกฤกฤกฤกฤ
กกกกกกกกกก |กก|:..:กกกกกกกกกก|กกกกกกกก.|_;i|
.กกกกกก กก |กก |กกกกกกกกกกกก|กกกกกกกก.ฅเ|'
กกกกกกกก .|กก |กกกกกกกกกกกก |กกกกกก .|::กณ
กกกกกกกก |กก |กกกกกกกกกกกกกก|กกกกกก |::/
กกกกกก ./iกก |กกกกกกกกกกกกกก|i กกกกกก|':กฎกณ
กกกกกก/ |กก.|กกกกกกกก iกกกก |::|กกกกกก|::::::::..กห
กกกก .iกก|กก.|กกกกกกกก |:|กกกก|:;;|กกกก |:ŽคŽษt_กห

กกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกก กก กกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกกกกกกก กก กกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกฟ กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกก|กก กกกกกกกภกกกก ,กฒกกกก |
กกกกกกกกกกกกกก/กกกกฃ๕กก ขมฅฮ ขฟกฝกหกฟ
กกกกกกกกกกกกกก(กก กภกกกฟ กฒฅฮกก|กก |
กกกกกกกกกกกกกก.กภกกกศกกกกกฟกฒกฒ|กก |
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกภ กฟกฒกฒกฒ กฟ


กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กฒกฒกฒ_
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟกกกกกกกกกกกภ
กกกกกกกกกกกกกกกก กฟกกกกจกกก กก จกกภ
กกกกกกกกกกกกกกก